source: gnome/master/cogl.master.bg.po @ 2499

Last change on this file since 2499 was 2499, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

cogl: подаден в master

File size: 15.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of cogl po-file.
2# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the cogl package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011, 2012.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: cogl master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11"product=clutter\n"
12"POT-Creation-Date: 2012-03-07 06:25+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-03-07 06:25+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../cogl/cogl-debug.c:173
23msgid "Supported debug values:"
24msgstr "Поддържани нива на съобщенията за отстраняване на грешки:"
25
26#: ../cogl/cogl-debug.c:178
27msgid "Special debug values:"
28msgstr "Специални нива на съобщенията за отстраняване на грешки:"
29
30#: ../cogl/cogl-debug.c:180 ../cogl/cogl-debug.c:182
31msgid "Enables all non-behavioural debug options"
32msgstr ""
33"Включване на всички флагове за изчистване на грешки освен тези за поведението"
34
35#: ../cogl/cogl-debug.c:226
36msgid "Cogl debugging flags to set"
37msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се включат"
38
39#: ../cogl/cogl-debug.c:228
40msgid "Cogl debugging flags to unset"
41msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се изключат"
42
43#: ../cogl/cogl-debug.c:277
44msgid "Cogl Options"
45msgstr "Опции на Cogl"
46
47#: ../cogl/cogl-debug.c:278
48msgid "Show Cogl options"
49msgstr "Показване на опциите на Cogl"
50
51#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25 ../cogl/cogl-debug-options.h:30
52#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35 ../cogl/cogl-debug-options.h:40
53#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45 ../cogl/cogl-debug-options.h:50
54#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55 ../cogl/cogl-debug-options.h:61
55#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66 ../cogl/cogl-debug-options.h:71
56#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158 ../cogl/cogl-debug-options.h:163
57#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168 ../cogl/cogl-debug-options.h:184
58msgid "Cogl Tracing"
59msgstr "Трасиране на Cogl"
60
61#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
62msgid "CoglObject references"
63msgstr "Указатели към програмни обекти от вида  „CoglObject“"
64
65#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
66msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
67msgstr ""
68"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с отчета на указателите към "
69"програмни обекти от вида „CoglObject“"
70
71#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
72msgid "Trace Texture Slicing"
73msgstr "Трасиране на разрязването на текстури"
74
75#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
76msgid "debug the creation of texture slices"
77msgstr ""
78"Съобщения за отстраняване на грешки свързани със създаването на отрязъци от "
79"текстури"
80
81# Става въпрос за изображения съдържащи всички текстури.
82# https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_atlas
83#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
84msgid "Trace Atlas Textures"
85msgstr "Трасиране на атласите с текстури"
86
87#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
88msgid "Debug texture atlas management"
89msgstr ""
90"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с управлението на атласите с "
91"текстури"
92
93# Става въпрос за специален формат низове в cogl, чрез които се задават
94# правилата, на комбиниране на текстурите – събиране, изваждане,
95# умножение и др. 
96#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
97msgid "Trace Blend Strings"
98msgstr "Трасиране на смесващите низове"
99
100#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
101msgid "Debug CoglBlendString parsing"
102msgstr ""
103"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с анализирането на "
104"„CoglBlendString“"
105
106#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
107msgid "Trace Journal"
108msgstr "Журнал на трасирането"
109
110#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
111msgid "View all the geometry passing through the journal"
112msgstr "Преглед на геометрията, минаваща през журнала"
113
114#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
115msgid "Trace Batching"
116msgstr "Трасиране на пакетирането"
117
118#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
119msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
120msgstr "Показване на пакетирането за обработка на геометрията в журнала"
121
122#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
123msgid "Trace matrices"
124msgstr "Трасиране на матрици"
125
126#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
127msgid "Trace all matrix manipulation"
128msgstr ""
129"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с операциите по обработка на "
130"матриците"
131
132#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
133msgid "Trace Misc Drawing"
134msgstr "Трасиране на разни функции за изчертаване"
135
136#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
137msgid "Trace some misc drawing operations"
138msgstr ""
139"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с разни операции по изчертаване"
140
141#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
142msgid "Trace Pango Renderer"
143msgstr "Трасиране на изобразяването чрез Pango"
144
145#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
146msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
147msgstr ""
148"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с изобразяването чрез Pango"
149
150#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
151msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
152msgstr ""
153"Трасиране на подсистемата за обработка на текстури в паметта "
154"(CoglTexturePixmap)"
155
156#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
157msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
158msgstr ""
159"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с подсистемата на Cogl за "
160"oбработка на текстури в паметта"
161
162#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76 ../cogl/cogl-debug-options.h:81
163msgid "Visualize"
164msgstr "Онагледяване"
165
166#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
167msgid "Outline rectangles"
168msgstr "Очертаване на правоъгълниците"
169
170#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
171msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
172msgstr "Очертаване на геометрията по правоъгълници"
173
174#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
175msgid "Show wireframes"
176msgstr "Показване на контури"
177
178#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
179msgid "Add wire outlines for all geometry"
180msgstr "Очертаване на контурите на всички обекти"
181
182#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86 ../cogl/cogl-debug-options.h:91
183#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96 ../cogl/cogl-debug-options.h:101
184#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111 ../cogl/cogl-debug-options.h:116
185#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122 ../cogl/cogl-debug-options.h:127
186#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132 ../cogl/cogl-debug-options.h:137
187#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142 ../cogl/cogl-debug-options.h:147
188#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153 ../cogl/cogl-debug-options.h:173
189#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
190msgid "Root Cause"
191msgstr "Първопричина"
192
193#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
194msgid "Disable Journal batching"
195msgstr "Изключване на пакетирането в журнала"
196
197#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
198msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
199msgstr "Изключване на обработката по пакети на геометрията в журнала на Cogl."
200
201#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
202msgid "Disable GL Vertex Buffers"
203msgstr "Изключване на буферирането на върховете в GL"
204
205#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
206msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
207msgstr "Изключване на обектите за буфериране на върхове в OpenGL"
208
209#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
210msgid "Disable GL Pixel Buffers"
211msgstr "Изключване на буферирането на пикселите в GL"
212
213#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
214msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
215msgstr "Изключване на обектите за буфериране на пиксели в OpenGL"
216
217#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
218msgid "Disable software rect transform"
219msgstr "Изключване на софтуерните трансформации по правоъгълници"
220
221#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
222msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
223msgstr ""
224"Трансформациите по правоъгълници да се извършват от графичния процесор (GPU)"
225
226#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
227msgid "Cogl Specialist"
228msgstr "Инструментариум на Cogl"
229
230#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
231msgid "Dump atlas images"
232msgstr "Записване на изображенията с атласите"
233
234#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
235msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
236msgstr "Записване на промените в атласите с текстури във файл"
237
238#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
239msgid "Disable texture atlasing"
240msgstr "Изключване на атласите с текстури"
241
242#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
243msgid "Disable use of texture atlasing"
244msgstr "Изключване на използването на атласи с текстури"
245
246#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
247msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
248msgstr ""
249"Изключване на споделянето на атласите с текстури между изображения и текст"
250
251#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
252msgid ""
253"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
254"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
255msgstr ""
256"Когато е включено, глифите ще използват отделна текстура като атлас. Когато "
257"е изключено, ще се направи опит за споделяне на атласа с изображенията."
258
259#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
260msgid "Disable texturing"
261msgstr "Изключване на текстурите"
262
263#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
264msgid "Disable texturing any primitives"
265msgstr "Изключване на текстурите за всички обекти"
266
267#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
268msgid "Disable arbfp"
269msgstr "Изключване програмите на ARB (arbfp)"
270
271# Справка: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/ARB_%28GPU_assembly_language%29#ARB_fragment_program
272#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
273msgid "Disable use of ARB fragment programs"
274msgstr "Спиране на използването на програмите за обработка на фрагменти на ARB"
275
276#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
277msgid "Disable fixed"
278msgstr "Спиране на непроменяемите"
279
280#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
281msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
282msgstr "Спиране на ползването на ядрото с установени функции"
283
284#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
285msgid "Disable GLSL"
286msgstr "Изключване на GLSL"
287
288#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
289msgid "Disable use of GLSL"
290msgstr "Изключване на езика за графични програми на OpenGL (GLSL)"
291
292#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
293msgid "Disable blending"
294msgstr "Изключване на смесването"
295
296#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
297msgid "Disable use of blending"
298msgstr "Изключване на смесване"
299
300#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
301msgid "Disable non-power-of-two textures"
302msgstr "Ползване само на текстури с размери степен на двойката"
303
304#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
305msgid ""
306"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
307"will create sliced textures or textures with waste instead."
308msgstr ""
309"Изключването на текстури с размери, които не са степен на двойката. Ще се "
310"използват отрязъци от текстури."
311
312#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
313msgid "Disable software clipping"
314msgstr "Изключване на софтуерното изрязване"
315
316#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
317msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
318msgstr "Изключване на опитите на Cogl да изрязва софтуерно някои правоъгълници"
319
320#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
321msgid "Show source"
322msgstr "Показване на кода"
323
324#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
325msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
326msgstr "Показване на генерирания код на ARBfp/GLSL"
327
328#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
329msgid "Trace some OpenGL"
330msgstr "Трасиране на OpenGL"
331
332#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
333msgid "Traces some select OpenGL calls"
334msgstr "Трасиране на определени извиквания на OpenGL"
335
336#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
337msgid "Trace offscreen support"
338msgstr "Трасиране на поддръжката на буферите извън екрана"
339
340#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
341msgid "Debug offscreen support"
342msgstr "Изчистване на грешките на поддръжката на буферите извън екрана"
343
344#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
345msgid "Disable program caches"
346msgstr "Изключване на кеширането на програмите"
347
348#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
349msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
350msgstr "Изключване на резервното кеширане на програмите arbfp и glsl"
351
352#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
353msgid "Disable read pixel optimization"
354msgstr "Изключване на оптимизациите при четене на пиксели"
355
356#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
357msgid ""
358"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
359msgstr ""
360"Изключване на оптимизациите за прочитане на области от по 1 пиксел за прости "
361"сцени с непрозрачни правоъгълници"
362
363#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
364msgid "Trace clipping"
365msgstr "Трасиране на изрязването"
366
367#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
368msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
369msgstr "Записване на информация как Cogl осъществява изрязването"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.