source: gnome/master/cogl.master.bg.po @ 2475

Last change on this file since 2475 was 2475, checked in by ivalkov, 11 years ago

cogl: частично обновен до master. Работен превод.

File size: 13.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of cogl po-file.
2# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the cogl package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: cogl master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
10"product=clutter\n"
11"POT-Creation-Date: 2012-02-26 14:03+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-02-26 16:09+0200\n"
13"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../cogl/cogl-debug.c:172
22msgid "Supported debug values:"
23msgstr "Поддържани нива на съобщенията за отстраняване на грешки"
24
25#: ../cogl/cogl-debug.c:177
26msgid "Special debug values:"
27msgstr "Специални нива на съобщенията за отстраняване на грешки"
28
29#: ../cogl/cogl-debug.c:179 ../cogl/cogl-debug.c:181
30msgid "Enables all non-behavioural debug options"
31msgstr ""
32
33#: ../cogl/cogl-debug.c:225
34msgid "Cogl debugging flags to set"
35msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се включат"
36
37#: ../cogl/cogl-debug.c:227
38msgid "Cogl debugging flags to unset"
39msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се изключат"
40
41#: ../cogl/cogl-debug.c:276
42msgid "Cogl Options"
43msgstr "Опции на Cogl"
44
45#: ../cogl/cogl-debug.c:277
46msgid "Show Cogl options"
47msgstr "Показване на опциите на Cogl"
48
49#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25 ../cogl/cogl-debug-options.h:30
50#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35 ../cogl/cogl-debug-options.h:40
51#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45 ../cogl/cogl-debug-options.h:50
52#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55 ../cogl/cogl-debug-options.h:61
53#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66 ../cogl/cogl-debug-options.h:71
54#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158 ../cogl/cogl-debug-options.h:163
55#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168 ../cogl/cogl-debug-options.h:184
56msgid "Cogl Tracing"
57msgstr "Трасиране на Cogl"
58
59#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
60msgid "CoglObject references"
61msgstr "Указатели към програмни обекти от вида  „CoglObject“"
62
63# Молекулярната биология и термодинамиката на черните дупки вероятно ще
64# ми се сторят по-лесни от повторен опит за превод на този низ. Пълна
65# имровизация след неуспешна справка с изходния код.  Ивайло
66#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
67msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
68msgstr ""
69"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с номерирането на указателите "
70"към програмни обекти от вида „CoglObject“"
71
72#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
73msgid "Trace Texture Slicing"
74msgstr "Трасиране на разрязването на текстури"
75
76#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
77msgid "debug the creation of texture slices"
78msgstr ""
79"Съобщения за отстраняване на грешки свързани със създаването на отрязъци от "
80"текстури"
81
82# Става въпрос за изображения съдържащи всички текстури.
83# https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_atlas
84#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
85msgid "Trace Atlas Textures"
86msgstr "Трасиране на атласите с текстури"
87
88#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
89msgid "Debug texture atlas management"
90msgstr ""
91"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с управлението на атласите с "
92"текстури"
93
94# Става въпрос за специален формат низове в cogl, чрез които се задават
95# правилата, на комбиниране на текстурите – събиране, изваждане,
96# умножение и др. 
97#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
98msgid "Trace Blend Strings"
99msgstr "Трасиране на смесващите низове"
100
101#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
102msgid "Debug CoglBlendString parsing"
103msgstr ""
104"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с анализирането на "
105"„CoglBlendString“"
106
107#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
108#, fuzzy
109msgid "Trace Journal"
110msgstr "Журнал на трасирането"
111
112#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
113#, fuzzy
114msgid "View all the geometry passing through the journal"
115msgstr "Преглед на анализирането на геометрията през журнал"
116
117#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
118msgid "Trace Batching"
119msgstr ""
120
121#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
122msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
123msgstr ""
124
125#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
126msgid "Trace matrices"
127msgstr "Трасиране на матрици"
128
129#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
130msgid "Trace all matrix manipulation"
131msgstr ""
132"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с операциите по обработка на "
133"матриците"
134
135#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
136#, fuzzy
137msgid "Trace Misc Drawing"
138msgstr "Трасиране на разнообразни функции за изчертаване"
139
140#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
141msgid "Trace some misc drawing operations"
142msgstr ""
143"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с разнообразни операции по "
144"изчертаване"
145
146#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
147msgid "Trace Pango Renderer"
148msgstr "Трасиране на изградените/създадените от Pango изображения"
149
150#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
151msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
152msgstr ""
153"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с изгражданите от Cogl "
154"изображения с помощта на Pango"
155
156#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
157msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
158msgstr ""
159"Трасиране на подсистемата за обработка на текстури в паметта "
160"(CoglTexturePixmap)"
161
162#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
163msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
164msgstr ""
165"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с подсистемата на Cogl за "
166"oбработка на текстури в паметта"
167
168#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76 ../cogl/cogl-debug-options.h:81
169msgid "Visualize"
170msgstr "Онагледяване"
171
172#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
173#, fuzzy
174msgid "Outline rectangles"
175msgstr "Очертаване на правоъгълниците"
176
177#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
178#, fuzzy
179msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
180msgstr "Очертаване на контурите на всички квадрати"
181
182#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
183msgid "Show wireframes"
184msgstr "Показване на контури"
185
186#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
187msgid "Add wire outlines for all geometry"
188msgstr "Очертаване на контурите на всички обекти"
189
190#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86 ../cogl/cogl-debug-options.h:91
191#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96 ../cogl/cogl-debug-options.h:101
192#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111 ../cogl/cogl-debug-options.h:116
193#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122 ../cogl/cogl-debug-options.h:127
194#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132 ../cogl/cogl-debug-options.h:137
195#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142 ../cogl/cogl-debug-options.h:147
196#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153 ../cogl/cogl-debug-options.h:173
197#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
198msgid "Root Cause"
199msgstr "Първопричина"
200
201#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
202#, fuzzy
203msgid "Disable Journal batching"
204msgstr "Изключване на "
205
206#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
207msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
208msgstr ""
209
210#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
211#, fuzzy
212msgid "Disable GL Vertex Buffers"
213msgstr "Изключване на буферирането за върховете в GL"
214
215#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
216msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
217msgstr ""
218
219#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
220#, fuzzy
221msgid "Disable GL Pixel Buffers"
222msgstr "Изключване на буферирането за пикселите в GL"
223
224#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
225msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
226msgstr ""
227
228#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
229#, fuzzy
230msgid "Disable software rect transform"
231msgstr "Изключване на софтуерните трансформации за квадратите"
232
233#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
234#, fuzzy
235msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
236msgstr ""
237"Трансформациите за квадратите да се извършват от графичния процесор (GPU)"
238
239#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
240msgid "Cogl Specialist"
241msgstr ""
242
243#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
244msgid "Dump atlas images"
245msgstr "Записване на изображенията с атласите"
246
247#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
248msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
249msgstr "Записване на промените в атласите с текстури във файлове с изображения"
250
251#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
252msgid "Disable texture atlasing"
253msgstr "Изключване на атласите с текстури"
254
255#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
256msgid "Disable use of texture atlasing"
257msgstr "Изключване на използването на атласи с текстури"
258
259#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
260#, fuzzy
261msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
262msgstr ""
263"Изключване на споделянето на атласите с текстури между изображения и текст"
264
265#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
266msgid ""
267"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
268"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
269msgstr ""
270"Когато е включено, глифите ще използват отделна текстура като атлас. Когато "
271"е изключено, ще се направи опит за споделен атлас с изображенията."
272
273#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
274msgid "Disable texturing"
275msgstr "Изключване на текстурите"
276
277#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
278msgid "Disable texturing any primitives"
279msgstr "Изключване на текстурите за всички обекти"
280
281#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
282#, fuzzy
283msgid "Disable arbfp"
284msgstr "Изключване програмите на A.R.B (arbfp)"
285
286# Справка: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/ARB_%28GPU_assembly_language%29#ARB_fragment_program
287#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
288msgid "Disable use of ARB fragment programs"
289msgstr ""
290"Спиране на използването на програмите за обработка на фрагменти в A.R.B."
291
292#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
293msgid "Disable fixed"
294msgstr ""
295
296#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
297msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
298msgstr ""
299
300#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
301msgid "Disable GLSL"
302msgstr "Изключване на GLSL"
303
304#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
305#, fuzzy
306msgid "Disable use of GLSL"
307msgstr "Изключване на езика за програми за графична обработка на OpenGL (GLSL)"
308
309#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
310msgid "Disable blending"
311msgstr "Изключване на смесването"
312
313#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
314#, fuzzy
315msgid "Disable use of blending"
316msgstr "Спира използването на смесване"
317
318#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
319msgid "Disable non-power-of-two textures"
320msgstr ""
321
322#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
323msgid ""
324"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
325"will create sliced textures or textures with waste instead."
326msgstr ""
327
328#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
329msgid "Disable software clipping"
330msgstr ""
331
332#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
333msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
334msgstr ""
335
336#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
337#, fuzzy
338msgid "Show source"
339msgstr "Показване на изхода"
340
341#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
342msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
343msgstr ""
344
345#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
346msgid "Trace some OpenGL"
347msgstr ""
348
349#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
350msgid "Traces some select OpenGL calls"
351msgstr ""
352
353#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
354msgid "Trace offscreen support"
355msgstr ""
356
357#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
358msgid "Debug offscreen support"
359msgstr ""
360
361#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
362msgid "Disable program caches"
363msgstr ""
364
365#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
366msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
367msgstr ""
368
369#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
370msgid "Disable read pixel optimization"
371msgstr ""
372
373#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
374msgid ""
375"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
376msgstr ""
377
378#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
379msgid "Trace clipping"
380msgstr ""
381
382#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
383msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
384msgstr ""
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.