source: gnome/master/cogl.master.bg.po

Last change on this file was 2694, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

cogl: подаден в master

File size: 15.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of cogl po-file.
2# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the cogl package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011, 2012.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: cogl master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11"product=clutter\n"
12"POT-Creation-Date: 2012-09-19 21:11+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-09-19 21:11+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22#: ../cogl/cogl-debug.c:174
23msgid "Supported debug values:"
24msgstr "Поддържани нива на съобщенията за отстраняване на грешки:"
25
26#: ../cogl/cogl-debug.c:179
27msgid "Special debug values:"
28msgstr "Специални нива на съобщенията за отстраняване на грешки:"
29
30#: ../cogl/cogl-debug.c:181 ../cogl/cogl-debug.c:183
31msgid "Enables all non-behavioural debug options"
32msgstr ""
33"Включване на всички флагове за изчистване на грешки освен тези за поведението"
34
35#: ../cogl/cogl-debug.c:190
36msgid "Additional environment variables:"
37msgstr "Допълнителни променливи от обвивката:"
38
39#: ../cogl/cogl-debug.c:191
40msgid "Comma-separated list of GL extensions to pretend are disabled"
41msgstr "Списък с разширения на GL, които Cogl да приема, че липсват"
42
43#: ../cogl/cogl-debug.c:193
44msgid "Override the GL version that Cogl will assume the driver supports"
45msgstr ""
46"Изрично задаване на версията на GL, която Cogl да приема, че драйверът "
47"поддържа"
48
49#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25 ../cogl/cogl-debug-options.h:30
50#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35 ../cogl/cogl-debug-options.h:40
51#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45 ../cogl/cogl-debug-options.h:50
52#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55 ../cogl/cogl-debug-options.h:61
53#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66 ../cogl/cogl-debug-options.h:71
54#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158 ../cogl/cogl-debug-options.h:163
55#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168 ../cogl/cogl-debug-options.h:184
56#: ../cogl/cogl-debug-options.h:189
57msgid "Cogl Tracing"
58msgstr "Трасиране на Cogl"
59
60#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
61msgid "CoglObject references"
62msgstr "Указатели към програмни обекти от вида  „CoglObject“"
63
64#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
65msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
66msgstr ""
67"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с отчета на указателите към "
68"програмни обекти от вида „CoglObject“"
69
70#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
71msgid "Trace Texture Slicing"
72msgstr "Трасиране на разрязването на текстури"
73
74#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
75msgid "debug the creation of texture slices"
76msgstr ""
77"Съобщения за отстраняване на грешки свързани със създаването на отрязъци от "
78"текстури"
79
80# Става въпрос за изображения съдържащи всички текстури.
81# https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_atlas
82#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
83msgid "Trace Atlas Textures"
84msgstr "Трасиране на атласите с текстури"
85
86#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
87msgid "Debug texture atlas management"
88msgstr ""
89"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с управлението на атласите с "
90"текстури"
91
92# Става въпрос за специален формат низове в cogl, чрез които се задават
93# правилата, на комбиниране на текстурите – събиране, изваждане,
94# умножение и др. 
95#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
96msgid "Trace Blend Strings"
97msgstr "Трасиране на смесващите низове"
98
99#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
100msgid "Debug CoglBlendString parsing"
101msgstr ""
102"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с анализирането на "
103"„CoglBlendString“"
104
105#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
106msgid "Trace Journal"
107msgstr "Журнал на трасирането"
108
109#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
110msgid "View all the geometry passing through the journal"
111msgstr "Преглед на геометрията, минаваща през журнала"
112
113#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
114msgid "Trace Batching"
115msgstr "Трасиране на пакетирането"
116
117#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
118msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
119msgstr "Показване на пакетирането за обработка на геометрията в журнала"
120
121#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
122msgid "Trace matrices"
123msgstr "Трасиране на матрици"
124
125#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
126msgid "Trace all matrix manipulation"
127msgstr ""
128"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с операциите по обработка на "
129"матриците"
130
131#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
132msgid "Trace Misc Drawing"
133msgstr "Трасиране на разни функции за изчертаване"
134
135#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
136msgid "Trace some misc drawing operations"
137msgstr ""
138"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с разни операции по изчертаване"
139
140#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
141msgid "Trace Pango Renderer"
142msgstr "Трасиране на изобразяването чрез Pango"
143
144#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
145msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
146msgstr ""
147"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с изобразяването чрез Pango"
148
149#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
150msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
151msgstr ""
152"Трасиране на подсистемата за обработка на текстури в паметта "
153"(CoglTexturePixmap)"
154
155#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
156msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
157msgstr ""
158"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с подсистемата на Cogl за "
159"oбработка на текстури в паметта"
160
161#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76 ../cogl/cogl-debug-options.h:81
162msgid "Visualize"
163msgstr "Онагледяване"
164
165#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
166msgid "Outline rectangles"
167msgstr "Очертаване на правоъгълниците"
168
169#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
170msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
171msgstr "Очертаване на геометрията по правоъгълници"
172
173#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
174msgid "Show wireframes"
175msgstr "Показване на контури"
176
177#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
178msgid "Add wire outlines for all geometry"
179msgstr "Очертаване на контурите на всички обекти"
180
181#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86 ../cogl/cogl-debug-options.h:91
182#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96 ../cogl/cogl-debug-options.h:101
183#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111 ../cogl/cogl-debug-options.h:116
184#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122 ../cogl/cogl-debug-options.h:127
185#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132 ../cogl/cogl-debug-options.h:137
186#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142 ../cogl/cogl-debug-options.h:147
187#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153 ../cogl/cogl-debug-options.h:173
188#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
189msgid "Root Cause"
190msgstr "Първопричина"
191
192#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
193msgid "Disable Journal batching"
194msgstr "Изключване на пакетирането в журнала"
195
196#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
197msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
198msgstr "Изключване на обработката по пакети на геометрията в журнала на Cogl."
199
200#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
201msgid "Disable GL Vertex Buffers"
202msgstr "Изключване на буферирането на върховете в GL"
203
204#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
205msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
206msgstr "Изключване на обектите за буфериране на върхове в OpenGL"
207
208#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
209msgid "Disable GL Pixel Buffers"
210msgstr "Изключване на буферирането на пикселите в GL"
211
212#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
213msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
214msgstr "Изключване на обектите за буфериране на пиксели в OpenGL"
215
216#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
217msgid "Disable software rect transform"
218msgstr "Изключване на софтуерните трансформации по правоъгълници"
219
220#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
221msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
222msgstr ""
223"Трансформациите по правоъгълници да се извършват от графичния процесор (GPU)"
224
225#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
226msgid "Cogl Specialist"
227msgstr "Инструментариум на Cogl"
228
229#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
230msgid "Dump atlas images"
231msgstr "Записване на изображенията с атласите"
232
233#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
234msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
235msgstr "Записване на промените в атласите с текстури във файл"
236
237#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
238msgid "Disable texture atlasing"
239msgstr "Изключване на атласите с текстури"
240
241#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
242msgid "Disable use of texture atlasing"
243msgstr "Изключване на използването на атласи с текстури"
244
245#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
246msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
247msgstr ""
248"Изключване на споделянето на атласите с текстури между изображения и текст"
249
250#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
251msgid ""
252"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
253"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
254msgstr ""
255"Когато е включено, глифите ще използват отделна текстура като атлас. Когато "
256"е изключено, ще се направи опит за споделяне на атласа с изображенията."
257
258#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
259msgid "Disable texturing"
260msgstr "Изключване на текстурите"
261
262#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
263msgid "Disable texturing any primitives"
264msgstr "Изключване на текстурите за всички обекти"
265
266#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
267msgid "Disable arbfp"
268msgstr "Изключване програмите на ARB (arbfp)"
269
270# Справка: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/ARB_%28GPU_assembly_language%29#ARB_fragment_program
271#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
272msgid "Disable use of ARB fragment programs"
273msgstr "Спиране на използването на програмите за обработка на фрагменти на ARB"
274
275#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
276msgid "Disable fixed"
277msgstr "Спиране на непроменяемите"
278
279#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
280msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
281msgstr "Спиране на ползването на ядрото с установени функции"
282
283#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
284msgid "Disable GLSL"
285msgstr "Изключване на GLSL"
286
287#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
288msgid "Disable use of GLSL"
289msgstr "Изключване на езика за графични програми на OpenGL (GLSL)"
290
291#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
292msgid "Disable blending"
293msgstr "Изключване на смесването"
294
295#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
296msgid "Disable use of blending"
297msgstr "Изключване на смесване"
298
299#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
300msgid "Disable non-power-of-two textures"
301msgstr "Ползване само на текстури с размери степен на двойката"
302
303#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
304msgid ""
305"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
306"will create sliced textures or textures with waste instead."
307msgstr ""
308"Изключването на текстури с размери, които не са степен на двойката. Ще се "
309"използват отрязъци от текстури."
310
311#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
312msgid "Disable software clipping"
313msgstr "Изключване на софтуерното изрязване"
314
315#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
316msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
317msgstr "Изключване на опитите на Cogl да изрязва софтуерно някои правоъгълници"
318
319#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
320msgid "Show source"
321msgstr "Показване на кода"
322
323#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
324msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
325msgstr "Показване на генерирания код на ARBfp/GLSL"
326
327#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
328msgid "Trace some OpenGL"
329msgstr "Трасиране на OpenGL"
330
331#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
332msgid "Traces some select OpenGL calls"
333msgstr "Трасиране на определени извиквания на OpenGL"
334
335#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
336msgid "Trace offscreen support"
337msgstr "Трасиране на поддръжката на буферите извън екрана"
338
339#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
340msgid "Debug offscreen support"
341msgstr "Изчистване на грешките на поддръжката на буферите извън екрана"
342
343#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
344msgid "Disable program caches"
345msgstr "Изключване на кеширането на програмите"
346
347#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
348msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
349msgstr "Изключване на резервното кеширане на програмите arbfp и glsl"
350
351#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
352msgid "Disable read pixel optimization"
353msgstr "Изключване на оптимизациите при четене на пиксели"
354
355#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
356msgid ""
357"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
358msgstr ""
359"Изключване на оптимизациите за прочитане на области от по 1 пиксел за прости "
360"сцени с непрозрачни правоъгълници"
361
362#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
363msgid "Trace clipping"
364msgstr "Трасиране на изрязването"
365
366#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
367msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
368msgstr "Записване на информация как Cogl осъществява изрязването"
369
370#: ../cogl/cogl-debug-options.h:191
371msgid "Trace performance concerns"
372msgstr "Проследяване на проблемите с бързодействието"
373
374#: ../cogl/cogl-debug-options.h:192
375msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
376msgstr "Опит за посочване на неоптималното ползване на Cogl."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.