source: gnome/master/aisleriot.master.bg.po @ 2449

Last change on this file since 2449 was 2449, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

aisleriot: подаден в master

File size: 98.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-games po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2010 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2002, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
9# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: aisleriot master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2012-02-22 19:35+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2012-02-22 19:35+0200\n"
17"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"Language: bg\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/freecell.desktop.in.in.h:1 ../src/sol.c:117 ../src/window.c:409
26#: ../src/window.c:413
27msgid "FreeCell Solitaire"
28msgstr "Пасианс „Свободна клетка“"
29
30#: ../data/freecell.desktop.in.in.h:2
31msgid "Play the popular FreeCell card game"
32msgstr "Популярната игра „Свободна клетка“"
33
34#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
35msgid "AisleRiot Solitaire"
36msgstr "Пасианси"
37
38#: ../data/sol.desktop.in.in.h:2
39msgid "Play many different solitaire games"
40msgstr "Игра с голям набор от пасианси"
41
42#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:1
43msgid "A list of recently played games."
44msgstr "Списък със скоро играни игри."
45
46#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:2
47msgid ""
48"A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
49"games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
50"Unplayed games do not need to be represented."
51msgstr ""
52"Списък от низове, който идва под формата на наредени петорки: име, победи, "
53"общ брой играни игри, най-добро време (в секунди) и най-лошо време (отново в "
54"секунди). Неиграните игри не е нужно да бъдат представяни."
55
56#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:3
57msgid "Animations"
58msgstr "Анимации"
59
60#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:4
61msgid "Recently played games"
62msgstr "Скоро играни игри"
63
64#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:5
65msgid "Select the style of control"
66msgstr "Избор на вид на управлението"
67
68#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:6
69msgid ""
70"Select whether to drag the cards or to click on the source then the "
71"destination."
72msgstr ""
73"Избор дали да се влачат картите или да се натиска върху източника и след "
74"това върху целта."
75
76#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:7
77msgid "Sound"
78msgstr "Звук"
79
80#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:8
81msgid "Statistics of games played"
82msgstr "Статистика за играните игри"
83
84#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:9
85msgid "The game file to use"
86msgstr "Използван файл с игра"
87
88#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:10
89msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
90msgstr "Името на файла с графиките за картите."
91
92#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:11
93msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
94msgstr "Името на файл на Scheme съдържащ пасиансите."
95
96#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:12
97msgid "Theme file name"
98msgstr "Име на файла с темата"
99
100#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:13
101msgid "Whether or not to animate card moves."
102msgstr "Дали движенията на картите да са анимирани."
103
104#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:14
105msgid "Whether or not to play event sounds."
106msgstr "Дали да се изпълняват звуци при събития."
107
108#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:15
109msgid "Whether or not to show the status bar"
110msgstr "Дали да бъде показана лентата за състоянието."
111
112#: ../src/aisleriot.schemas.in.h:16
113msgid "Whether or not to show the toolbar"
114msgstr "Дали да бъде показана лентата с инструменти."
115
116#. Now construct the window contents
117#: ../src/ar-game-chooser.c:178 ../src/window.c:2294
118msgid "Select Game"
119msgstr "Избор на игра"
120
121#: ../src/ar-game-chooser.c:192
122msgid "_Select"
123msgstr "_Избор"
124
125#: ../src/ar-stock.c:190
126msgid "_Contents"
127msgstr "_Ръководство"
128
129#: ../src/ar-stock.c:191
130msgid "_Fullscreen"
131msgstr "На цял _екран"
132
133#: ../src/ar-stock.c:192
134msgid "_Hint"
135msgstr "_Съвет"
136
137#. Translators: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
138#: ../src/ar-stock.c:194
139msgid "_New"
140msgstr "_Нова игра"
141
142#. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
143#: ../src/ar-stock.c:196
144msgid "_New Game"
145msgstr "_Нова игра"
146
147#: ../src/ar-stock.c:197
148msgid "_Redo Move"
149msgstr "_Отмяна на връщането"
150
151#. Translators: this is the "Reset" scores button in a scores dialogue
152#: ../src/ar-stock.c:199
153msgid "_Reset"
154msgstr "_Рестартиране"
155
156#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
157#: ../src/ar-stock.c:201
158msgid "_Restart"
159msgstr "_Отначало"
160
161#: ../src/ar-stock.c:202
162msgid "_Undo Move"
163msgstr "_Отмяна на ход"
164
165#: ../src/ar-stock.c:203
166msgid "_Deal"
167msgstr "Р_аздаване"
168
169#: ../src/ar-stock.c:204
170msgid "_Leave Fullscreen"
171msgstr "_Изход от цял екран"
172
173#: ../src/ar-stock.c:205
174msgid "_Pause"
175msgstr "_Пауза"
176
177#. %s is replaced with the name of the game in gnome-games.
178#: ../src/ar-stock.c:267
179#, c-format
180msgid ""
181"%s is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
182"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
183"Foundation; either version %d of the License, or (at your option) any later "
184"version."
185msgstr ""
186"Тази програма (%s) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/или "
187"променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е "
188"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия %d на лиценза или (по "
189"ваше решение) по-късна версия."
190
191# Смешно, колкото и да се мъча да стандартизирам низовете, все накой ще си напише някаква щуротия в лиценза.
192#: ../src/ar-stock.c:272
193#, c-format
194msgid ""
195"%s is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
196"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
197"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
198"details."
199msgstr ""
200"Тази програма (%s) се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
201"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
202"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
203
204#: ../src/ar-stock.c:277
205msgid ""
206"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
207"this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
208msgstr ""
209"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
210"заедно с тази програма. Ако не сте, погледнете <http://www.gnu.org/licenses/"
211">."
212
213#. Translators: this is the name of a type of card slot
214#: ../src/game.c:1437
215msgctxt "slot type"
216msgid "foundation"
217msgstr "основа"
218
219#. Translators: this is the name of a type of card slot
220#: ../src/game.c:1441
221msgctxt "slot type"
222msgid "reserve"
223msgstr "запазени"
224
225#. Translators: this is the name of a type of card slot
226#: ../src/game.c:1445
227msgctxt "slot type"
228msgid "stock"
229msgstr "куп"
230
231#. Translators: this is the name of a type of card slot
232#: ../src/game.c:1449
233msgctxt "slot type"
234msgid "tableau"
235msgstr "маса"
236
237#. Translators: this is the name of a type of card slot
238#: ../src/game.c:1453
239msgctxt "slot type"
240msgid "waste"
241msgstr "боклук"
242
243#. Translators: %s is the name of the card; "foundation" is the name of a type of card slot
244#: ../src/game.c:1485
245#, c-format
246msgctxt "slot hint"
247msgid "%s on foundation"
248msgstr "%s от основата"
249
250#. Translators: %s is the name of the card; "reserve" is the name of a type of card slot
251#: ../src/game.c:1489
252#, c-format
253msgctxt "slot hint"
254msgid "%s on reserve"
255msgstr "%s от запазените"
256
257#. Translators: %s is the name of the card; "stock" is the name of a type of card slot
258#: ../src/game.c:1493
259#, c-format
260msgctxt "slot hint"
261msgid "%s on stock"
262msgstr "%s от купа"
263
264#. Translators: %s is the name of the card; "tableau" is the name of a type of card slot
265#: ../src/game.c:1497
266#, c-format
267msgctxt "slot hint"
268msgid "%s on tableau"
269msgstr "%s от масата"
270
271#. Translators: %s is the name of the card; "waste" is the name of a type of card slot
272#: ../src/game.c:1501
273#, c-format
274msgctxt "slot hint"
275msgid "%s on waste"
276msgstr "%s от боклука"
277
278#: ../src/game.c:2168
279msgid "This game does not have hint support yet."
280msgstr "Играта все още не поддържа съвети."
281
282#. Both %s are card names
283#. The first %s is a card name, the 2nd %s a sentence fragment.
284#. * Yes, we know this is bad for i18n.
285#.
286#: ../src/game.c:2203 ../src/game.c:2229
287#, c-format
288msgid "Move %s onto %s."
289msgstr "Преместване на %s върху %s."
290
291#: ../src/game.c:2249
292msgid "This game is unable to provide a hint."
293msgstr "Играта няма съвети."
294
295#. This is a generated file; DO NOT EDIT
296#. Translators: this string is the name of a game of patience.
297#. If there is an established standard name for this game in your
298#. locale, use that; otherwise you can translate this string
299#. freely, literally, or not at all, at your option.
300#.
301#: ../src/game-names.h:7
302msgid "Accordion"
303msgstr "Акордеон"
304
305#. Translators: this string is the name of a game of patience.
306#. If there is an established standard name for this game in your
307#. locale, use that; otherwise you can translate this string
308#. freely, literally, or not at all, at your option.
309#.
310#: ../src/game-names.h:14
311msgid "Agnes"
312msgstr "Агнес"
313
314#. Translators: this string is the name of a game of patience.
315#. If there is an established standard name for this game in your
316#. locale, use that; otherwise you can translate this string
317#. freely, literally, or not at all, at your option.
318#.
319#: ../src/game-names.h:21
320msgid "Athena"
321msgstr "Атина"
322
323#. Translators: this string is the name of a game of patience.
324#. If there is an established standard name for this game in your
325#. locale, use that; otherwise you can translate this string
326#. freely, literally, or not at all, at your option.
327#.
328#: ../src/game-names.h:28
329msgid "Auld Lang Syne"
330msgstr "Доброто старо време"
331
332#. Translators: this string is the name of a game of patience.
333#. If there is an established standard name for this game in your
334#. locale, use that; otherwise you can translate this string
335#. freely, literally, or not at all, at your option.
336#.
337#: ../src/game-names.h:35
338msgid "Aunt Mary"
339msgstr "Леля Мери"
340
341#. Translators: this string is the name of a game of patience.
342#. If there is an established standard name for this game in your
343#. locale, use that; otherwise you can translate this string
344#. freely, literally, or not at all, at your option.
345#.
346#: ../src/game-names.h:42
347msgid "Backbone"
348msgstr "Гръбнак"
349
350#. Translators: this string is the name of a game of patience.
351#. If there is an established standard name for this game in your
352#. locale, use that; otherwise you can translate this string
353#. freely, literally, or not at all, at your option.
354#.
355#: ../src/game-names.h:49
356msgid "Bakers Dozen"
357msgstr "Дузината на Бейкър"
358
359#. Translators: this string is the name of a game of patience.
360#. If there is an established standard name for this game in your
361#. locale, use that; otherwise you can translate this string
362#. freely, literally, or not at all, at your option.
363#.
364#: ../src/game-names.h:56
365msgid "Bakers Game"
366msgstr "Играта на Бейкър"
367
368#. Translators: this string is the name of a game of patience.
369#. If there is an established standard name for this game in your
370#. locale, use that; otherwise you can translate this string
371#. freely, literally, or not at all, at your option.
372#.
373#: ../src/game-names.h:63
374msgid "Bear River"
375msgstr "Меча река"
376
377#. Translators: this string is the name of a game of patience.
378#. If there is an established standard name for this game in your
379#. locale, use that; otherwise you can translate this string
380#. freely, literally, or not at all, at your option.
381#.
382#: ../src/game-names.h:70
383msgid "Beleaguered Castle"
384msgstr "Обсаденият замък"
385
386#. Translators: this string is the name of a game of patience.
387#. If there is an established standard name for this game in your
388#. locale, use that; otherwise you can translate this string
389#. freely, literally, or not at all, at your option.
390#.
391#: ../src/game-names.h:77
392msgid "Block Ten"
393msgstr "Блокирай 10"
394
395#. Translators: this string is the name of a game of patience.
396#. If there is an established standard name for this game in your
397#. locale, use that; otherwise you can translate this string
398#. freely, literally, or not at all, at your option.
399#.
400#: ../src/game-names.h:84
401msgid "Bristol"
402msgstr "Бристол"
403
404#. Translators: this string is the name of a game of patience.
405#. If there is an established standard name for this game in your
406#. locale, use that; otherwise you can translate this string
407#. freely, literally, or not at all, at your option.
408#.
409#: ../src/game-names.h:91
410msgid "Camelot"
411msgstr "Камелот"
412
413#. Translators: this string is the name of a game of patience.
414#. If there is an established standard name for this game in your
415#. locale, use that; otherwise you can translate this string
416#. freely, literally, or not at all, at your option.
417#.
418#: ../src/game-names.h:98
419msgid "Canfield"
420msgstr "Кенфийлд"
421
422#. Translators: this string is the name of a game of patience.
423#. If there is an established standard name for this game in your
424#. locale, use that; otherwise you can translate this string
425#. freely, literally, or not at all, at your option.
426#.
427#: ../src/game-names.h:105
428msgid "Carpet"
429msgstr "Килим"
430
431#. Translators: this string is the name of a game of patience.
432#. If there is an established standard name for this game in your
433#. locale, use that; otherwise you can translate this string
434#. freely, literally, or not at all, at your option.
435#.
436#: ../src/game-names.h:112
437msgid "Chessboard"
438msgstr "Шахматна дъска"
439
440#. Translators: this string is the name of a game of patience.
441#. If there is an established standard name for this game in your
442#. locale, use that; otherwise you can translate this string
443#. freely, literally, or not at all, at your option.
444#.
445#: ../src/game-names.h:119
446msgid "Clock"
447msgstr "Часовник"
448
449#. Translators: this string is the name of a game of patience.
450#. If there is an established standard name for this game in your
451#. locale, use that; otherwise you can translate this string
452#. freely, literally, or not at all, at your option.
453#.
454#: ../src/game-names.h:126
455msgid "Cover"
456msgstr "Покривало"
457
458#. Translators: this string is the name of a game of patience.
459#. If there is an established standard name for this game in your
460#. locale, use that; otherwise you can translate this string
461#. freely, literally, or not at all, at your option.
462#.
463#: ../src/game-names.h:133
464msgid "Cruel"
465msgstr "Жестоко"
466
467#. Translators: this string is the name of a game of patience.
468#. If there is an established standard name for this game in your
469#. locale, use that; otherwise you can translate this string
470#. freely, literally, or not at all, at your option.
471#.
472#: ../src/game-names.h:140
473msgid "Diamond Mine"
474msgstr "Диамантена мина"
475
476#. Translators: this string is the name of a game of patience.
477#. If there is an established standard name for this game in your
478#. locale, use that; otherwise you can translate this string
479#. freely, literally, or not at all, at your option.
480#.
481#: ../src/game-names.h:147
482msgid "Doublets"
483msgstr "Чифтове"
484
485#. Translators: this string is the name of a game of patience.
486#. If there is an established standard name for this game in your
487#. locale, use that; otherwise you can translate this string
488#. freely, literally, or not at all, at your option.
489#.
490#: ../src/game-names.h:154
491msgid "Eagle Wing"
492msgstr "Орлово крило"
493
494#. Translators: this string is the name of a game of patience.
495#. If there is an established standard name for this game in your
496#. locale, use that; otherwise you can translate this string
497#. freely, literally, or not at all, at your option.
498#.
499#: ../src/game-names.h:161
500msgid "Easthaven"
501msgstr "Ийстхевън"
502
503#. Translators: this string is the name of a game of patience.
504#. If there is an established standard name for this game in your
505#. locale, use that; otherwise you can translate this string
506#. freely, literally, or not at all, at your option.
507#.
508#: ../src/game-names.h:168
509msgid "Eight Off"
510msgstr "8 вън"
511
512#. Translators: this string is the name of a game of patience.
513#. If there is an established standard name for this game in your
514#. locale, use that; otherwise you can translate this string
515#. freely, literally, or not at all, at your option.
516#.
517#: ../src/game-names.h:175
518msgid "Elevator"
519msgstr "Асансьор"
520
521#. Translators: this string is the name of a game of patience.
522#. If there is an established standard name for this game in your
523#. locale, use that; otherwise you can translate this string
524#. freely, literally, or not at all, at your option.
525#.
526#: ../src/game-names.h:182
527msgid "Eliminator"
528msgstr "Елиминатор"
529
530#. Translators: this string is the name of a game of patience.
531#. If there is an established standard name for this game in your
532#. locale, use that; otherwise you can translate this string
533#. freely, literally, or not at all, at your option.
534#.
535#: ../src/game-names.h:189
536msgid "Escalator"
537msgstr "Ескалатор"
538
539#. Translators: this string is the name of a game of patience.
540#. If there is an established standard name for this game in your
541#. locale, use that; otherwise you can translate this string
542#. freely, literally, or not at all, at your option.
543#.
544#: ../src/game-names.h:196
545msgid "First Law"
546msgstr "Първи закон"
547
548#. Translators: this string is the name of a game of patience.
549#. If there is an established standard name for this game in your
550#. locale, use that; otherwise you can translate this string
551#. freely, literally, or not at all, at your option.
552#.
553#: ../src/game-names.h:203
554msgid "Fortress"
555msgstr "Укрепление"
556
557#. Translators: this string is the name of a game of patience.
558#. If there is an established standard name for this game in your
559#. locale, use that; otherwise you can translate this string
560#. freely, literally, or not at all, at your option.
561#.
562#: ../src/game-names.h:210
563msgid "Fortunes"
564msgstr "Съдби"
565
566#. Translators: this string is the name of a game of patience.
567#. If there is an established standard name for this game in your
568#. locale, use that; otherwise you can translate this string
569#. freely, literally, or not at all, at your option.
570#.
571#: ../src/game-names.h:217
572msgid "Forty Thieves"
573msgstr "Четиридесет крадци"
574
575#. Translators: this string is the name of a game of patience.
576#. If there is an established standard name for this game in your
577#. locale, use that; otherwise you can translate this string
578#. freely, literally, or not at all, at your option.
579#.
580#: ../src/game-names.h:224
581msgid "Fourteen"
582msgstr "Четиринадесет"
583
584#. Translators: this string is the name of a game of patience.
585#. If there is an established standard name for this game in your
586#. locale, use that; otherwise you can translate this string
587#. freely, literally, or not at all, at your option.
588#.
589#: ../src/game-names.h:231
590msgid "Freecell"
591msgstr "Свободна клетка"
592
593#. Translators: this string is the name of a game of patience.
594#. If there is an established standard name for this game in your
595#. locale, use that; otherwise you can translate this string
596#. freely, literally, or not at all, at your option.
597#.
598#: ../src/game-names.h:238
599msgid "Gaps"
600msgstr "Празнини"
601
602#. Translators: this string is the name of a game of patience.
603#. If there is an established standard name for this game in your
604#. locale, use that; otherwise you can translate this string
605#. freely, literally, or not at all, at your option.
606#.
607#: ../src/game-names.h:245
608msgid "Gay Gordons"
609msgstr "Гей Гордънс"
610
611#. Translators: this string is the name of a game of patience.
612#. If there is an established standard name for this game in your
613#. locale, use that; otherwise you can translate this string
614#. freely, literally, or not at all, at your option.
615#.
616#: ../src/game-names.h:252
617msgid "Giant"
618msgstr "Гигант"
619
620#. Translators: this string is the name of a game of patience.
621#. If there is an established standard name for this game in your
622#. locale, use that; otherwise you can translate this string
623#. freely, literally, or not at all, at your option.
624#.
625#: ../src/game-names.h:259
626msgid "Glenwood"
627msgstr "Гленуд"
628
629#. Translators: this string is the name of a game of patience.
630#. If there is an established standard name for this game in your
631#. locale, use that; otherwise you can translate this string
632#. freely, literally, or not at all, at your option.
633#.
634#: ../src/game-names.h:266
635msgid "Gold Mine"
636msgstr "Златна мина"
637
638#. Translators: this string is the name of a game of patience.
639#. If there is an established standard name for this game in your
640#. locale, use that; otherwise you can translate this string
641#. freely, literally, or not at all, at your option.
642#.
643#: ../src/game-names.h:273
644msgid "Golf"
645msgstr "Голф"
646
647#. Translators: this string is the name of a game of patience.
648#. If there is an established standard name for this game in your
649#. locale, use that; otherwise you can translate this string
650#. freely, literally, or not at all, at your option.
651#.
652#: ../src/game-names.h:280
653msgid "Gypsy"
654msgstr "Циганин"
655
656#. Translators: this string is the name of a game of patience.
657#. If there is an established standard name for this game in your
658#. locale, use that; otherwise you can translate this string
659#. freely, literally, or not at all, at your option.
660#.
661#: ../src/game-names.h:287
662msgid "Helsinki"
663msgstr "Хелзинки"
664
665#. Translators: this string is the name of a game of patience.
666#. If there is an established standard name for this game in your
667#. locale, use that; otherwise you can translate this string
668#. freely, literally, or not at all, at your option.
669#.
670#: ../src/game-names.h:294
671msgid "Hopscotch"
672msgstr "Дама"
673
674#. Translators: this string is the name of a game of patience.
675#. If there is an established standard name for this game in your
676#. locale, use that; otherwise you can translate this string
677#. freely, literally, or not at all, at your option.
678#.
679#: ../src/game-names.h:301
680msgid "Isabel"
681msgstr "Изабел"
682
683#. Translators: this string is the name of a game of patience.
684#. If there is an established standard name for this game in your
685#. locale, use that; otherwise you can translate this string
686#. freely, literally, or not at all, at your option.
687#.
688#: ../src/game-names.h:308
689msgid "Jamestown"
690msgstr "Джеймстаун"
691
692#. Translators: this string is the name of a game of patience.
693#. If there is an established standard name for this game in your
694#. locale, use that; otherwise you can translate this string
695#. freely, literally, or not at all, at your option.
696#.
697#: ../src/game-names.h:315
698msgid "Jumbo"
699msgstr "Джъмбо"
700
701#. Translators: this string is the name of a game of patience.
702#. If there is an established standard name for this game in your
703#. locale, use that; otherwise you can translate this string
704#. freely, literally, or not at all, at your option.
705#.
706#: ../src/game-names.h:322
707msgid "Kansas"
708msgstr "Канзас"
709
710#. Translators: this string is the name of a game of patience.
711#. If there is an established standard name for this game in your
712#. locale, use that; otherwise you can translate this string
713#. freely, literally, or not at all, at your option.
714#.
715#: ../src/game-names.h:329
716msgid "King Albert"
717msgstr "Крал Албърт"
718
719#. Translators: this string is the name of a game of patience.
720#. If there is an established standard name for this game in your
721#. locale, use that; otherwise you can translate this string
722#. freely, literally, or not at all, at your option.
723#.
724#: ../src/game-names.h:336
725msgid "Kings Audience"
726msgstr "Аудиенция при краля"
727
728#. Translators: this string is the name of a game of patience.
729#. If there is an established standard name for this game in your
730#. locale, use that; otherwise you can translate this string
731#. freely, literally, or not at all, at your option.
732#.
733#: ../src/game-names.h:343
734msgid "Klondike"
735msgstr "Клондайк"
736
737#. Translators: this string is the name of a game of patience.
738#. If there is an established standard name for this game in your
739#. locale, use that; otherwise you can translate this string
740#. freely, literally, or not at all, at your option.
741#.
742#: ../src/game-names.h:350
743msgid "Klondike Three Decks"
744msgstr "Клондайк с три тестета"
745
746#. Translators: this string is the name of a game of patience.
747#. If there is an established standard name for this game in your
748#. locale, use that; otherwise you can translate this string
749#. freely, literally, or not at all, at your option.
750#.
751#: ../src/game-names.h:357
752msgid "Labyrinth"
753msgstr "Лабиринт"
754
755#. Translators: this string is the name of a game of patience.
756#. If there is an established standard name for this game in your
757#. locale, use that; otherwise you can translate this string
758#. freely, literally, or not at all, at your option.
759#.
760#: ../src/game-names.h:364
761msgid "Lady Jane"
762msgstr "Лейди Джейн"
763
764#. Translators: this string is the name of a game of patience.
765#. If there is an established standard name for this game in your
766#. locale, use that; otherwise you can translate this string
767#. freely, literally, or not at all, at your option.
768#.
769#: ../src/game-names.h:371
770msgid "Maze"
771msgstr "Плетеница"
772
773#. Translators: this string is the name of a game of patience.
774#. If there is an established standard name for this game in your
775#. locale, use that; otherwise you can translate this string
776#. freely, literally, or not at all, at your option.
777#.
778#: ../src/game-names.h:378
779msgid "Monte Carlo"
780msgstr "Монте Карло"
781
782#. Translators: this string is the name of a game of patience.
783#. If there is an established standard name for this game in your
784#. locale, use that; otherwise you can translate this string
785#. freely, literally, or not at all, at your option.
786#.
787#: ../src/game-names.h:385
788msgid "Napoleons Tomb"
789msgstr "Гробницата на Наполеон"
790
791#. Translators: this string is the name of a game of patience.
792#. If there is an established standard name for this game in your
793#. locale, use that; otherwise you can translate this string
794#. freely, literally, or not at all, at your option.
795#.
796#: ../src/game-names.h:392
797msgid "Neighbor"
798msgstr "Съсед"
799
800#. Translators: this string is the name of a game of patience.
801#. If there is an established standard name for this game in your
802#. locale, use that; otherwise you can translate this string
803#. freely, literally, or not at all, at your option.
804#.
805#: ../src/game-names.h:399
806msgid "Odessa"
807msgstr "Одеса"
808
809#. Translators: this string is the name of a game of patience.
810#. If there is an established standard name for this game in your
811#. locale, use that; otherwise you can translate this string
812#. freely, literally, or not at all, at your option.
813#.
814#: ../src/game-names.h:406
815msgid "Osmosis"
816msgstr "Осмоза"
817
818#. Translators: this string is the name of a game of patience.
819#. If there is an established standard name for this game in your
820#. locale, use that; otherwise you can translate this string
821#. freely, literally, or not at all, at your option.
822#.
823#: ../src/game-names.h:413
824msgid "Peek"
825msgstr "Поглед"
826
827#. Translators: this string is the name of a game of patience.
828#. If there is an established standard name for this game in your
829#. locale, use that; otherwise you can translate this string
830#. freely, literally, or not at all, at your option.
831#.
832#: ../src/game-names.h:420
833msgid "Pileon"
834msgstr "Пайлън"
835
836#. Translators: this string is the name of a game of patience.
837#. If there is an established standard name for this game in your
838#. locale, use that; otherwise you can translate this string
839#. freely, literally, or not at all, at your option.
840#.
841#: ../src/game-names.h:427
842msgid "Plait"
843msgstr "Плитка"
844
845#. Translators: this string is the name of a game of patience.
846#. If there is an established standard name for this game in your
847#. locale, use that; otherwise you can translate this string
848#. freely, literally, or not at all, at your option.
849#.
850#: ../src/game-names.h:434
851msgid "Poker"
852msgstr "Покер"
853
854#. Translators: this string is the name of a game of patience.
855#. If there is an established standard name for this game in your
856#. locale, use that; otherwise you can translate this string
857#. freely, literally, or not at all, at your option.
858#.
859#: ../src/game-names.h:441
860msgid "Quatorze"
861msgstr "Четиринадесет (фр.)"
862
863#. Translators: this string is the name of a game of patience.
864#. If there is an established standard name for this game in your
865#. locale, use that; otherwise you can translate this string
866#. freely, literally, or not at all, at your option.
867#.
868#: ../src/game-names.h:448
869msgid "Royal East"
870msgstr "Кралски изток"
871
872#. Translators: this string is the name of a game of patience.
873#. If there is an established standard name for this game in your
874#. locale, use that; otherwise you can translate this string
875#. freely, literally, or not at all, at your option.
876#.
877#: ../src/game-names.h:455
878msgid "Saratoga"
879msgstr "Саратога"
880
881#. Translators: this string is the name of a game of patience.
882#. If there is an established standard name for this game in your
883#. locale, use that; otherwise you can translate this string
884#. freely, literally, or not at all, at your option.
885#.
886#: ../src/game-names.h:462
887msgid "Scorpion"
888msgstr "Скорпион"
889
890#. Translators: this string is the name of a game of patience.
891#. If there is an established standard name for this game in your
892#. locale, use that; otherwise you can translate this string
893#. freely, literally, or not at all, at your option.
894#.
895#: ../src/game-names.h:469
896msgid "Scuffle"
897msgstr "Схватка"
898
899#. Translators: this string is the name of a game of patience.
900#. If there is an established standard name for this game in your
901#. locale, use that; otherwise you can translate this string
902#. freely, literally, or not at all, at your option.
903#.
904#: ../src/game-names.h:476
905msgid "Seahaven"
906msgstr "Сийхевън"
907
908#. Translators: this string is the name of a game of patience.
909#. If there is an established standard name for this game in your
910#. locale, use that; otherwise you can translate this string
911#. freely, literally, or not at all, at your option.
912#.
913#: ../src/game-names.h:483
914msgid "Sir Tommy"
915msgstr "Сър Томи"
916
917#. Translators: this string is the name of a game of patience.
918#. If there is an established standard name for this game in your
919#. locale, use that; otherwise you can translate this string
920#. freely, literally, or not at all, at your option.
921#.
922#: ../src/game-names.h:490
923msgid "Sol"
924msgstr "Слънце"
925
926#. Translators: this string is the name of a game of patience.
927#. If there is an established standard name for this game in your
928#. locale, use that; otherwise you can translate this string
929#. freely, literally, or not at all, at your option.
930#.
931#: ../src/game-names.h:497
932msgid "Spider"
933msgstr "Паяк"
934
935#. Translators: this string is the name of a game of patience.
936#. If there is an established standard name for this game in your
937#. locale, use that; otherwise you can translate this string
938#. freely, literally, or not at all, at your option.
939#.
940#: ../src/game-names.h:504
941msgid "Spider Three Decks"
942msgstr "Паяк с три тестета"
943
944#. Translators: this string is the name of a game of patience.
945#. If there is an established standard name for this game in your
946#. locale, use that; otherwise you can translate this string
947#. freely, literally, or not at all, at your option.
948#.
949#: ../src/game-names.h:511
950msgid "Spiderette"
951msgstr "Паячка"
952
953#. Translators: this string is the name of a game of patience.
954#. If there is an established standard name for this game in your
955#. locale, use that; otherwise you can translate this string
956#. freely, literally, or not at all, at your option.
957#.
958#: ../src/game-names.h:518
959msgid "Straight Up"
960msgstr "Право нагоре"
961
962#. Translators: this string is the name of a game of patience.
963#. If there is an established standard name for this game in your
964#. locale, use that; otherwise you can translate this string
965#. freely, literally, or not at all, at your option.
966#.
967#: ../src/game-names.h:525
968msgid "Streets And Alleys"
969msgstr "Улици и алеи"
970
971#. Translators: this string is the name of a game of patience.
972#. If there is an established standard name for this game in your
973#. locale, use that; otherwise you can translate this string
974#. freely, literally, or not at all, at your option.
975#.
976#: ../src/game-names.h:532
977msgid "Template"
978msgstr "Шаблон"
979
980#. Translators: this string is the name of a game of patience.
981#. If there is an established standard name for this game in your
982#. locale, use that; otherwise you can translate this string
983#. freely, literally, or not at all, at your option.
984#.
985#: ../src/game-names.h:539
986msgid "Ten Across"
987msgstr "10 по дължина"
988
989#. Translators: this string is the name of a game of patience.
990#. If there is an established standard name for this game in your
991#. locale, use that; otherwise you can translate this string
992#. freely, literally, or not at all, at your option.
993#.
994#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
995#: ../src/game-names.h:546 ../games/terrace.scm.h:20
996msgid "Terrace"
997msgstr "Тераса"
998
999#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1000#. If there is an established standard name for this game in your
1001#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1002#. freely, literally, or not at all, at your option.
1003#.
1004#: ../src/game-names.h:553
1005msgid "Thieves"
1006msgstr "Крадци"
1007
1008#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1009#. If there is an established standard name for this game in your
1010#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1011#. freely, literally, or not at all, at your option.
1012#.
1013#: ../src/game-names.h:560
1014msgid "Thirteen"
1015msgstr "Тринадесет"
1016
1017#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1018#. If there is an established standard name for this game in your
1019#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1020#. freely, literally, or not at all, at your option.
1021#.
1022#: ../src/game-names.h:567
1023msgid "Thumb And Pouch"
1024msgstr "Палец и кесия"
1025
1026#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1027#. If there is an established standard name for this game in your
1028#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1029#. freely, literally, or not at all, at your option.
1030#.
1031#: ../src/game-names.h:574
1032msgid "Treize"
1033msgstr "Тринадесет (фр.)"
1034
1035#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1036#. If there is an established standard name for this game in your
1037#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1038#. freely, literally, or not at all, at your option.
1039#.
1040#: ../src/game-names.h:581
1041msgid "Triple Peaks"
1042msgstr "Тройни върхове"
1043
1044#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1045#. If there is an established standard name for this game in your
1046#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1047#. freely, literally, or not at all, at your option.
1048#.
1049#: ../src/game-names.h:588
1050msgid "Union Square"
1051msgstr "Площад „Единство“"
1052
1053#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1054#. If there is an established standard name for this game in your
1055#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1056#. freely, literally, or not at all, at your option.
1057#.
1058#: ../src/game-names.h:595
1059msgid "Valentine"
1060msgstr "Валентина"
1061
1062#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1063#. If there is an established standard name for this game in your
1064#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1065#. freely, literally, or not at all, at your option.
1066#.
1067#: ../src/game-names.h:602
1068msgid "Westhaven"
1069msgstr "Уестхевън"
1070
1071#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1072#. If there is an established standard name for this game in your
1073#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1074#. freely, literally, or not at all, at your option.
1075#.
1076#: ../src/game-names.h:609
1077msgid "Whitehead"
1078msgstr "Уайтхед"
1079
1080#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1081#. If there is an established standard name for this game in your
1082#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1083#. freely, literally, or not at all, at your option.
1084#.
1085#: ../src/game-names.h:616
1086msgid "Will O The Wisp"
1087msgstr "Уил О Дъ Уисп"
1088
1089#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1090#. If there is an established standard name for this game in your
1091#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1092#. freely, literally, or not at all, at your option.
1093#.
1094#: ../src/game-names.h:623
1095msgid "Yield"
1096msgstr "Печалба"
1097
1098#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1099#. If there is an established standard name for this game in your
1100#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1101#. freely, literally, or not at all, at your option.
1102#.
1103#: ../src/game-names.h:630
1104msgid "Yukon"
1105msgstr "Юкон"
1106
1107#. Translators: this string is the name of a game of patience.
1108#. If there is an established standard name for this game in your
1109#. locale, use that; otherwise you can translate this string
1110#. freely, literally, or not at all, at your option.
1111#.
1112#: ../src/game-names.h:637
1113msgid "Zebra"
1114msgstr "Зебра"
1115
1116#. Translators: this is the symbol that's on a Joker card
1117#: ../src/lib/ar-card.c:237
1118msgctxt "card symbol"
1119msgid "JOKER"
1120msgstr "ДЖОКЕР"
1121
1122#. Translators: this is the symbol that's on an Ace card
1123#: ../src/lib/ar-card.c:239 ../src/lib/ar-card.c:263
1124msgctxt "card symbol"
1125msgid "A"
1126msgstr "A"
1127
1128#. Translators: this is the symbol that's on a 2 card
1129#: ../src/lib/ar-card.c:241
1130msgctxt "card symbol"
1131msgid "2"
1132msgstr "2"
1133
1134#. Translators: this is the symbol that's on a 3 card
1135#: ../src/lib/ar-card.c:243
1136msgctxt "card symbol"
1137msgid "3"
1138msgstr "3"
1139
1140#. Translators: this is the symbol that's on a 4 card
1141#: ../src/lib/ar-card.c:245
1142msgctxt "card symbol"
1143msgid "4"
1144msgstr "4"
1145
1146#. Translators: this is the symbol that's on a 5 card
1147#: ../src/lib/ar-card.c:247
1148msgctxt "card symbol"
1149msgid "5"
1150msgstr "5"
1151
1152#. Translators: this is the symbol that's on a 6 card
1153#: ../src/lib/ar-card.c:249
1154msgctxt "card symbol"
1155msgid "6"
1156msgstr "6"
1157
1158#. Translators: this is the symbol that's on a 7 card
1159#: ../src/lib/ar-card.c:251
1160msgctxt "card symbol"
1161msgid "7"
1162msgstr "7"
1163
1164#. Translators: this is the symbol that's on a 8 card
1165#: ../src/lib/ar-card.c:253
1166msgctxt "card symbol"
1167msgid "8"
1168msgstr "8"
1169
1170#. Translators: this is the symbol that's on a 9 card
1171#: ../src/lib/ar-card.c:255
1172msgctxt "card symbol"
1173msgid "9"
1174msgstr "9"
1175
1176#. Translators: this is the symbol that's on a Jack card
1177#: ../src/lib/ar-card.c:257
1178msgctxt "card symbol"
1179msgid "J"
1180msgstr "J"
1181
1182#. Translators: this is the symbol that's on a Queen card
1183#: ../src/lib/ar-card.c:259
1184msgctxt "card symbol"
1185msgid "Q"
1186msgstr "Q"
1187
1188#. Translators: this is the symbol that's on a King card
1189#: ../src/lib/ar-card.c:261
1190msgctxt "card symbol"
1191msgid "K"
1192msgstr "K"
1193
1194#. Translators: this is the symbol that's on a 1 card
1195#: ../src/lib/ar-card.c:265
1196msgctxt "card symbol"
1197msgid "1"
1198msgstr "1"
1199
1200#: ../src/lib/ar-card.c:299
1201msgid "ace of clubs"
1202msgstr "асо спатия"
1203
1204#: ../src/lib/ar-card.c:300
1205msgid "two of clubs"
1206msgstr "двойка спатия"
1207
1208#: ../src/lib/ar-card.c:301
1209msgid "three of clubs"
1210msgstr "тройка спатия"
1211
1212#: ../src/lib/ar-card.c:302
1213msgid "four of clubs"
1214msgstr "четворка спатия"
1215
1216#: ../src/lib/ar-card.c:303
1217msgid "five of clubs"
1218msgstr "петица спатия"
1219
1220#: ../src/lib/ar-card.c:304
1221msgid "six of clubs"
1222msgstr "шестица спатия"
1223
1224#: ../src/lib/ar-card.c:305
1225msgid "seven of clubs"
1226msgstr "седмица спатия"
1227
1228#: ../src/lib/ar-card.c:306
1229msgid "eight of clubs"
1230msgstr "осмица спатия"
1231
1232#: ../src/lib/ar-card.c:307
1233msgid "nine of clubs"
1234msgstr "деветка спатия"
1235
1236#: ../src/lib/ar-card.c:308
1237msgid "ten of clubs"
1238msgstr "десетка спатия"
1239
1240#: ../src/lib/ar-card.c:309
1241msgid "jack of clubs"
1242msgstr "вале спатия"
1243
1244#: ../src/lib/ar-card.c:310
1245msgid "queen of clubs"
1246msgstr "дама спатия"
1247
1248#: ../src/lib/ar-card.c:311
1249msgid "king of clubs"
1250msgstr "поп спатия"
1251
1252#: ../src/lib/ar-card.c:312
1253msgid "ace of diamonds"
1254msgstr "асо каро"
1255
1256#: ../src/lib/ar-card.c:313
1257msgid "two of diamonds"
1258msgstr "двойка каро"
1259
1260#: ../src/lib/ar-card.c:314
1261msgid "three of diamonds"
1262msgstr "тройка каро"
1263
1264#: ../src/lib/ar-card.c:315
1265msgid "four of diamonds"
1266msgstr "четворка каро"
1267
1268#: ../src/lib/ar-card.c:316
1269msgid "five of diamonds"
1270msgstr "петица каро"
1271
1272#: ../src/lib/ar-card.c:317
1273msgid "six of diamonds"
1274msgstr "шестица каро"
1275
1276#: ../src/lib/ar-card.c:318
1277msgid "seven of diamonds"
1278msgstr "седмица каро"
1279
1280#: ../src/lib/ar-card.c:319
1281msgid "eight of diamonds"
1282msgstr "осмица каро"
1283
1284#: ../src/lib/ar-card.c:320
1285msgid "nine of diamonds"
1286msgstr "деветка каро"
1287
1288#: ../src/lib/ar-card.c:321
1289msgid "ten of diamonds"
1290msgstr "десетка каро"
1291
1292#: ../src/lib/ar-card.c:322
1293msgid "jack of diamonds"
1294msgstr "вале каро"
1295
1296#: ../src/lib/ar-card.c:323
1297msgid "queen of diamonds"
1298msgstr "дама каро"
1299
1300#: ../src/lib/ar-card.c:324
1301msgid "king of diamonds"
1302msgstr "поп каро"
1303
1304#: ../src/lib/ar-card.c:325
1305msgid "ace of hearts"
1306msgstr "асо купа"
1307
1308#: ../src/lib/ar-card.c:326
1309msgid "two of hearts"
1310msgstr "двойка купа"
1311
1312#: ../src/lib/ar-card.c:327
1313msgid "three of hearts"
1314msgstr "тройка купа"
1315
1316#: ../src/lib/ar-card.c:328
1317msgid "four of hearts"
1318msgstr "четворка купа"
1319
1320#: ../src/lib/ar-card.c:329
1321msgid "five of hearts"
1322msgstr "петица купа"
1323
1324#: ../src/lib/ar-card.c:330
1325msgid "six of hearts"
1326msgstr "шестица купа"
1327
1328#: ../src/lib/ar-card.c:331
1329msgid "seven of hearts"
1330msgstr "седмица купа"
1331
1332#: ../src/lib/ar-card.c:332
1333msgid "eight of hearts"
1334msgstr "осмица купа"
1335
1336#: ../src/lib/ar-card.c:333
1337msgid "nine of hearts"
1338msgstr "деветка купа"
1339
1340#: ../src/lib/ar-card.c:334
1341msgid "ten of hearts"
1342msgstr "десетка купа"
1343
1344#: ../src/lib/ar-card.c:335
1345msgid "jack of hearts"
1346msgstr "вале купа"
1347
1348#: ../src/lib/ar-card.c:336
1349msgid "queen of hearts"
1350msgstr "дама купа"
1351
1352#: ../src/lib/ar-card.c:337
1353msgid "king of hearts"
1354msgstr "поп купа"
1355
1356#: ../src/lib/ar-card.c:338
1357msgid "ace of spades"
1358msgstr "асо пика"
1359
1360#: ../src/lib/ar-card.c:339
1361msgid "two of spades"
1362msgstr "двойка пика"
1363
1364#: ../src/lib/ar-card.c:340
1365msgid "three of spades"
1366msgstr "тройка пика"
1367
1368#: ../src/lib/ar-card.c:341
1369msgid "four of spades"
1370msgstr "четворка пика"
1371
1372#: ../src/lib/ar-card.c:342
1373msgid "five of spades"
1374msgstr "петица пика"
1375
1376#: ../src/lib/ar-card.c:343
1377msgid "six of spades"
1378msgstr "шестица пика"
1379
1380#: ../src/lib/ar-card.c:344
1381msgid "seven of spades"
1382msgstr "седмица пика"
1383
1384#: ../src/lib/ar-card.c:345
1385msgid "eight of spades"
1386msgstr "осмица пика"
1387
1388#: ../src/lib/ar-card.c:346
1389msgid "nine of spades"
1390msgstr "деветка пика"
1391
1392#: ../src/lib/ar-card.c:347
1393msgid "ten of spades"
1394msgstr "десетка пика"
1395
1396#: ../src/lib/ar-card.c:348
1397msgid "jack of spades"
1398msgstr "вале пика"
1399
1400#: ../src/lib/ar-card.c:349
1401msgid "queen of spades"
1402msgstr "дама пика"
1403
1404#: ../src/lib/ar-card.c:350
1405msgid "king of spades"
1406msgstr "поп пика"
1407
1408#: ../src/lib/ar-card.c:367
1409msgid "face-down card"
1410msgstr "необърната карта"
1411
1412#. A black joker.
1413#: ../src/lib/ar-card.c:378
1414msgid "black joker"
1415msgstr "черен джокер"
1416
1417#. A red joker.
1418#: ../src/lib/ar-card.c:381
1419msgid "red joker"
1420msgstr "червен джокер"
1421
1422#. %s.%s is the game name + the extension HTML or XHTML, e.g. Klondike.html"
1423#: ../src/lib/ar-help.c:108
1424#, c-format
1425msgid "Help file “%s.%s” not found"
1426msgstr "Файлът с помощта „%s.%s“ не е открит"
1427
1428#: ../src/lib/ar-help.c:146 ../src/util.c:86 ../src/util.c:90
1429#, c-format
1430msgid "Could not show help for “%s”"
1431msgstr "Помощта за „%s“ не може да бъде показана"
1432
1433#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:1
1434msgid "Whether the window is fullscreen"
1435msgstr "Дали прозорецът заема целия екран"
1436
1437#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:2
1438msgid "Whether the window is maximized"
1439msgstr "Дали прозорецът е максимизиран"
1440
1441#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:3
1442msgid "Window height"
1443msgstr "Височина на прозореца"
1444
1445#: ../src/lib/org.gnome.Patience.WindowState.gschema.xml.in.h:4
1446msgid "Window width"
1447msgstr "Широчина на прозореца"
1448
1449#. String reserve
1450#: ../src/sol.c:50
1451msgid "Solitaire"
1452msgstr "Пасианс"
1453
1454#: ../src/sol.c:51
1455msgid "GNOME Solitaire"
1456msgstr "Пасианс за GNOME"
1457
1458#: ../src/sol.c:52
1459msgid "About Solitaire"
1460msgstr "Относно пасианса"
1461
1462#: ../src/sol.c:68
1463msgid "Select the game type to play"
1464msgstr "Избор на вида игра"
1465
1466#: ../src/sol.c:68
1467msgid "NAME"
1468msgstr "ИМЕ"
1469
1470#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:414 ../src/window.c:1873
1471msgid "AisleRiot"
1472msgstr "Пасианси"
1473
1474#. Translators: this is the total number of won games
1475#: ../src/stats-dialog.c:148
1476msgid "Wins:"
1477msgstr "Победи:"
1478
1479#. Translators: this is the number of games played
1480#: ../src/stats-dialog.c:150
1481msgid "Total:"
1482msgstr "Общо:"
1483
1484#. Translators: this is the percentage of games won out of all games played
1485#: ../src/stats-dialog.c:152
1486msgid "Percentage:"
1487msgstr "Процент:"
1488
1489#. Translators: this is the section title of a section which contains the n
1490#. * number of games played, number of games won, and the ratio of these 2 numbers.
1491#.
1492#: ../src/stats-dialog.c:156
1493msgid "Wins"
1494msgstr "Победи"
1495
1496#. Translators: this is the best time of all wins
1497#: ../src/stats-dialog.c:163
1498msgid "Best:"
1499msgstr "Най-добре:"
1500
1501#. Translators: this is the worst time of all wins
1502#: ../src/stats-dialog.c:165
1503msgid "Worst:"
1504msgstr "Най-зле:"
1505
1506#. Translators: this is the section title of a section containing the
1507#. * best and worst time taken to win a game.
1508#.
1509#: ../src/stats-dialog.c:169
1510msgid "Time"
1511msgstr "Време"
1512
1513#: ../src/stats-dialog.c:199
1514msgid "Statistics"
1515msgstr "Статистика"
1516
1517#. Translators: Translate this to "%Id" if you want to use localised digits,
1518#. * and to "%d" otherwise. Do not translate it to anything else!
1519#.
1520#: ../src/stats-dialog.c:213 ../src/stats-dialog.c:219
1521#, c-format
1522msgid "%d"
1523msgstr "%d"
1524
1525#. Translators: Translate the "%d" in this string this to "%Id" if you
1526#. * want to use localised digits, and to "%d" otherwise.
1527#. * Do not translate the "%d" part to anything else!
1528#. * You may translate the "%%" part to use any other percent character(s)
1529#. * instead, or leave it as "%%". If you chose a character other than
1530#. * "%" (U+0025 PERCENT SIGN) you do NOT need to escape it with another "%"!
1531#.
1532#: ../src/stats-dialog.c:230
1533#, c-format
1534msgid "%d%%"
1535msgstr "%d %%"
1536
1537#. For translators: N/A means "Not Applicable", use whatever
1538#. * abbreviation you have for a value that has no meaning.
1539#: ../src/stats-dialog.c:236 ../src/stats-dialog.c:245
1540#: ../src/stats-dialog.c:253
1541msgid "N/A"
1542msgstr "няма"
1543
1544#. Translators: this represents minutes:seconds.
1545#: ../src/stats-dialog.c:240 ../src/stats-dialog.c:248
1546#, c-format
1547msgid "%d:%02d"
1548msgstr "%d:%02d"
1549
1550#: ../src/window.c:220
1551msgid "Congratulations, you have won!"
1552msgstr "Поздравления, спечелихте!"
1553
1554#: ../src/window.c:224
1555msgid "There are no more moves"
1556msgstr "Няма повече ходове"
1557
1558#: ../src/window.c:365
1559msgid "Main game:"
1560msgstr "Основната игра:"
1561
1562#: ../src/window.c:373
1563msgid "Card games:"
1564msgstr "Игри с карти:"
1565
1566#: ../src/window.c:388
1567msgid "Card themes:"
1568msgstr "Теми на картите:"
1569
1570#: ../src/window.c:416
1571msgid "About FreeCell Solitaire"
1572msgstr "Относно пасианса „Свободна клетка“"
1573
1574#: ../src/window.c:417
1575msgid "About AisleRiot"
1576msgstr "Относно „Пасианси“"
1577
1578#: ../src/window.c:421
1579msgid ""
1580"AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
1581"different games to be played."
1582msgstr ""
1583"Играта „Пасианси“ предоставя ядро за пасианси, което позволява множество "
1584"игри с карти."
1585
1586#: ../src/window.c:430
1587msgid "translator-credits"
1588msgstr ""
1589"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1590"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1591"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1592"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1593"\n"
1594"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1595"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1596"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1597
1598#: ../src/window.c:434
1599msgid "GNOME Games web site"
1600msgstr "Уеб сайт на игрите на GNOME"
1601
1602#: ../src/window.c:1288
1603#, c-format
1604msgid "Play “%s”"
1605msgstr "Започване на „%s“"
1606
1607#: ../src/window.c:1450
1608#, c-format
1609msgid "Display cards with “%s” card theme"
1610msgstr "Показване на картите с тема „%s“"
1611
1612#: ../src/window.c:1747
1613msgid "A scheme exception occurred"
1614msgstr "Възникна изключение на Scheme"
1615
1616#: ../src/window.c:1750
1617msgid "Please report this bug to the developers."
1618msgstr "Моля, докладвайте тази грешка на разработчиците."
1619
1620#: ../src/window.c:1756
1621msgid "_Don't report"
1622msgstr "_Без докладване"
1623
1624#: ../src/window.c:1757
1625msgid "_Report"
1626msgstr "_Докладване"
1627
1628#: ../src/window.c:1871
1629msgid "Freecell Solitaire"
1630msgstr "Пасианс „Свободна клетка“"
1631
1632#. Menu actions
1633#: ../src/window.c:1990
1634msgid "_Game"
1635msgstr "_Игра"
1636
1637#: ../src/window.c:1991
1638msgid "_View"
1639msgstr "Пре_глед"
1640
1641#: ../src/window.c:1992
1642msgid "_Control"
1643msgstr "_Управление"
1644
1645#: ../src/window.c:1994
1646msgid "_Help"
1647msgstr "Помо_щ"
1648
1649#: ../src/window.c:1999
1650msgid "Start a new game"
1651msgstr "Започване на нова игра"
1652
1653#: ../src/window.c:2002
1654msgid "Restart the game"
1655msgstr "Започване на тази игра отначало"
1656
1657#: ../src/window.c:2004
1658msgid "_Select Game…"
1659msgstr "_Избор на игра…"
1660
1661#: ../src/window.c:2006
1662msgid "Play a different game"
1663msgstr "Започване на друга игра"
1664
1665#: ../src/window.c:2008
1666msgid "_Recently Played"
1667msgstr "С_коро играна"
1668
1669#: ../src/window.c:2009
1670msgid "S_tatistics"
1671msgstr "_Статистика"
1672
1673#: ../src/window.c:2010
1674msgid "Show gameplay statistics"
1675msgstr "Показване на статистиката"
1676
1677#: ../src/window.c:2013
1678msgid "Close this window"
1679msgstr "Затваряне на този прозорец"
1680
1681#: ../src/window.c:2016
1682msgid "Undo the last move"
1683msgstr "Отмяна на последния ход"
1684
1685#: ../src/window.c:2019
1686msgid "Redo the undone move"
1687msgstr "Връщане на отменения ход"
1688
1689#: ../src/window.c:2022
1690msgid "Deal next card or cards"
1691msgstr "Раздаване на още карти"
1692
1693#: ../src/window.c:2025
1694msgid "Get a hint for your next move"
1695msgstr "Съвет за следващия ход"
1696
1697#: ../src/window.c:2028
1698msgid "View help for Aisleriot"
1699msgstr "Показване на помощта"
1700
1701#: ../src/window.c:2032
1702msgid "View help for this game"
1703msgstr "Показване на помощта за тази игра"
1704
1705#: ../src/window.c:2035
1706msgid "About this game"
1707msgstr "Относно тази игра"
1708
1709#: ../src/window.c:2037
1710msgid "Install card themes…"
1711msgstr "Инсталиране на теми за картите…"
1712
1713#: ../src/window.c:2038
1714msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
1715msgstr ""
1716"Инсталиране на нови теми на картите от хранилищата с пакети на дистрибуцията"
1717
1718#: ../src/window.c:2044
1719msgid "_Card Style"
1720msgstr "_Стил на картите"
1721
1722#: ../src/window.c:2078
1723msgid "_Toolbar"
1724msgstr "Лента с инс_трументи"
1725
1726#: ../src/window.c:2079
1727msgid "Show or hide the toolbar"
1728msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти"
1729
1730#: ../src/window.c:2083
1731msgid "_Statusbar"
1732msgstr "Лента за _състоянието"
1733
1734#: ../src/window.c:2084
1735msgid "Show or hide statusbar"
1736msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието"
1737
1738#: ../src/window.c:2088
1739msgid "_Click to Move"
1740msgstr "_Без задържане на бутона на мишката"
1741
1742#: ../src/window.c:2089
1743msgid "Pick up and drop cards by clicking"
1744msgstr "Захващане и пускане на карта само с еднократно натискане"
1745
1746#: ../src/window.c:2093
1747msgid "_Sound"
1748msgstr "_Звук"
1749
1750#: ../src/window.c:2094
1751msgid "Whether or not to play event sounds"
1752msgstr "Дали да се изпълняват звуци при събития"
1753
1754#: ../src/window.c:2099
1755msgid "_Animations"
1756msgstr "_Анимации"
1757
1758#: ../src/window.c:2100
1759msgid "Whether or not to animate card moves"
1760msgstr "Дали движенията на картите да са анимирани"
1761
1762#: ../src/window.c:2318
1763msgid "Score:"
1764msgstr "Резултат:"
1765
1766#: ../src/window.c:2330
1767msgid "Time:"
1768msgstr "Време:"
1769
1770#: ../src/window.c:2629
1771#, c-format
1772msgid "Cannot start the game “%s”"
1773msgstr "Не може да се започне игра „%s“"
1774
1775#: ../src/window.c:2642
1776msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
1777msgstr ""
1778"Програмата „Пасианси“ не може да открие последната игра, която сте играли."
1779
1780#: ../src/window.c:2643
1781msgid ""
1782"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
1783"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
1784"started instead."
1785msgstr ""
1786"Това обикновено се случва, когато пуснете по-стара версия на „Пасианси“, в "
1787"която я няма играта, която последно сте играли. Вместо това ще бъде заредена "
1788"стандартната игра — „Клондайк“."
1789
1790#: ../games/agnes.scm.h:1 ../games/bear-river.scm.h:2
1791#: ../games/canfield.scm.h:2 ../games/chessboard.scm.h:2
1792#: ../games/eagle-wing.scm.h:2 ../games/glenwood.scm.h:2
1793#: ../games/kansas.scm.h:2 ../games/lady-jane.scm.h:2 ../games/plait.scm.h:2
1794#: ../games/royal-east.scm.h:2 ../games/terrace.scm.h:1
1795msgid "Base Card: Ace"
1796msgstr "Базова карта: Асо"
1797
1798#: ../games/agnes.scm.h:2 ../games/bear-river.scm.h:3
1799#: ../games/canfield.scm.h:3 ../games/chessboard.scm.h:3
1800#: ../games/eagle-wing.scm.h:3 ../games/glenwood.scm.h:3
1801#: ../games/kansas.scm.h:3 ../games/lady-jane.scm.h:3 ../games/plait.scm.h:3
1802#: ../games/royal-east.scm.h:3 ../games/terrace.scm.h:2
1803msgid "Base Card: Jack"
1804msgstr "Базова карта: Вале"
1805
1806#: ../games/agnes.scm.h:3 ../games/bear-river.scm.h:4
1807#: ../games/canfield.scm.h:4 ../games/chessboard.scm.h:4
1808#: ../games/eagle-wing.scm.h:4 ../games/glenwood.scm.h:4
1809#: ../games/kansas.scm.h:4 ../games/lady-jane.scm.h:4 ../games/plait.scm.h:4
1810#: ../games/royal-east.scm.h:4 ../games/terrace.scm.h:3
1811msgid "Base Card: King"
1812msgstr "Базова карта: Поп"
1813
1814#: ../games/agnes.scm.h:4 ../games/bear-river.scm.h:5
1815#: ../games/canfield.scm.h:5 ../games/chessboard.scm.h:5
1816#: ../games/eagle-wing.scm.h:5 ../games/glenwood.scm.h:5
1817#: ../games/kansas.scm.h:5 ../games/lady-jane.scm.h:5 ../games/plait.scm.h:5
1818#: ../games/royal-east.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:4
1819msgid "Base Card: Queen"
1820msgstr "Базова карта: Дама"
1821
1822#: ../games/agnes.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:5
1823msgid "Base Card: ~a"
1824msgstr "Базова карта: ~a"
1825
1826#: ../games/agnes.scm.h:6 ../games/easthaven.scm.h:1
1827#: ../games/labyrinth.scm.h:1 ../games/monte-carlo.scm.h:1
1828#: ../games/valentine.scm.h:1
1829msgid "Deal more cards"
1830msgstr "Раздаване на още карти"
1831
1832#: ../games/agnes.scm.h:7 ../games/auld-lang-syne.scm.h:2
1833#: ../games/backbone.scm.h:3 ../games/block-ten.scm.h:1
1834#: ../games/bristol.scm.h:2 ../games/camelot.scm.h:6 ../games/canfield.scm.h:9
1835#: ../games/carpet.scm.h:2 ../games/cover.scm.h:1 ../games/doublets.scm.h:2
1836#: ../games/eagle-wing.scm.h:11 ../games/easthaven.scm.h:4
1837#: ../games/elevator.scm.h:2 ../games/escalator.scm.h:2
1838#: ../games/first-law.scm.h:17 ../games/fortunes.scm.h:4
1839#: ../games/forty-thieves.scm.h:2 ../games/glenwood.scm.h:11
1840#: ../games/gypsy.scm.h:3 ../games/helsinki.scm.h:1 ../games/hopscotch.scm.h:3
1841#: ../games/jamestown.scm.h:1 ../games/jumbo.scm.h:4 ../games/kansas.scm.h:8
1842#: ../games/klondike.scm.h:7 ../games/labyrinth.scm.h:2
1843#: ../games/lady-jane.scm.h:7 ../games/monte-carlo.scm.h:2
1844#: ../games/napoleons-tomb.scm.h:5 ../games/neighbor.scm.h:1
1845#: ../games/plait.scm.h:9 ../games/quatorze.scm.h:1
1846#: ../games/royal-east.scm.h:7 ../games/scuffle.scm.h:4
1847#: ../games/sir-tommy.scm.h:3 ../games/straight-up.scm.h:5
1848#: ../games/terrace.scm.h:18 ../games/thieves.scm.h:2
1849#: ../games/thirteen.scm.h:3 ../games/thumb-and-pouch.scm.h:4
1850#: ../games/treize.scm.h:2 ../games/triple-peaks.scm.h:4
1851#: ../games/union-square.scm.h:3 ../games/westhaven.scm.h:2
1852#: ../games/whitehead.scm.h:3 ../games/yield.scm.h:2 ../games/zebra.scm.h:4
1853msgid "Stock left:"
1854msgstr "Оставащи в пазара:"
1855
1856#: ../games/agnes.scm.h:8 ../games/lady-jane.scm.h:8
1857msgid "Stock left: 0"
1858msgstr "Оставащи в пазара: 0"
1859
1860#: ../games/agnes.scm.h:9 ../games/backbone.scm.h:4
1861#: ../games/bakers-dozen.scm.h:1 ../games/beleaguered-castle.scm.h:1
1862#: ../games/canfield.scm.h:10 ../games/jumbo.scm.h:5
1863#: ../games/king-albert.scm.h:1 ../games/lady-jane.scm.h:9
1864#: ../games/streets-and-alleys.scm.h:1
1865msgid "Try rearranging the cards"
1866msgstr "Опитайте да пренаредите картите"
1867
1868#: ../games/api.scm.h:1
1869msgid "Move ~a onto an empty bottom slot."
1870msgstr "Преместете ~a върху празно място отдолу."
1871
1872#: ../games/api.scm.h:2
1873msgid "Move ~a onto an empty corner slot."
1874msgstr "Премесете ~a върху празно място в ъгъл."
1875
1876#: ../games/api.scm.h:3
1877msgid "Move ~a onto an empty edge slot."
1878msgstr "Премесете ~aвърху празно място отстрани."
1879
1880#: ../games/api.scm.h:4
1881msgid "Move ~a onto an empty foundation slot."
1882msgstr "Преместете ~a върху празно място в основата."
1883
1884#: ../games/api.scm.h:5
1885msgid "Move ~a onto an empty left slot."
1886msgstr "Преместете ~a върху празно поле отляво."
1887
1888#: ../games/api.scm.h:6
1889msgid "Move ~a onto an empty right slot."
1890msgstr "Преместете ~a върху празно поле отдясно."
1891
1892#: ../games/api.scm.h:7
1893msgid "Move ~a onto an empty slot."
1894msgstr "Преместете ~a върху празно поле."
1895
1896#: ../games/api.scm.h:8
1897msgid "Move ~a onto an empty tableau slot."
1898msgstr "Преместете ~a върху празно място на таблото."
1899
1900#: ../games/api.scm.h:9
1901msgid "Move ~a onto an empty top slot."
1902msgstr "Преместете ~a върху празно място отгоре."
1903
1904#: ../games/api.scm.h:10
1905msgid "Move ~a onto the ace of clubs."
1906msgstr "Преместете ~a върху асо спатия."
1907
1908#: ../games/api.scm.h:11
1909msgid "Move ~a onto the ace of diamonds."
1910msgstr "Преместете ~a върху асо каро."
1911
1912#: ../games/api.scm.h:12
1913msgid "Move ~a onto the ace of hearts."
1914msgstr "Преместете ~a върху асо купа."
1915
1916#: ../games/api.scm.h:13
1917msgid "Move ~a onto the ace of spades."
1918msgstr "Преместете ~a върху асо пика."
1919
1920#: ../games/api.scm.h:14
1921msgid "Move ~a onto the black joker."
1922msgstr "Преместете ~a върху черния джокер."
1923
1924#: ../games/api.scm.h:15
1925msgid "Move ~a onto the eight of clubs."
1926msgstr "Преместете ~a върху осмица спатия."
1927
1928#: ../games/api.scm.h:16
1929msgid "Move ~a onto the eight of diamonds."
1930msgstr "Преместете ~a върху осмица каро."
1931
1932#: ../games/api.scm.h:17
1933msgid "Move ~a onto the eight of hearts."
1934msgstr "Преместете ~a върху осмица купа."
1935
1936#: ../games/api.scm.h:18
1937msgid "Move ~a onto the eight of spades."
1938msgstr "Преместете ~a върху осмица пика."
1939
1940#: ../games/api.scm.h:19
1941msgid "Move ~a onto the five of clubs."
1942msgstr "Преместете ~a върху петица спатия."
1943
1944#: ../games/api.scm.h:20
1945msgid "Move ~a onto the five of diamonds."
1946msgstr "Преместете ~a върху петица каро."
1947
1948#: ../games/api.scm.h:21
1949msgid "Move ~a onto the five of hearts."
1950msgstr "Преместете ~a върху петица купа."
1951
1952#: ../games/api.scm.h:22
1953msgid "Move ~a onto the five of spades."
1954msgstr "Преместете ~a върху петица пика."
1955
1956#: ../games/api.scm.h:23
1957msgid "Move ~a onto the foundation."
1958msgstr "Преместете ~a върху основата."
1959
1960#: ../games/api.scm.h:24
1961msgid "Move ~a onto the four of clubs."
1962msgstr "Преместете ~a върху четворка спатия."
1963
1964#: ../games/api.scm.h:25
1965msgid "Move ~a onto the four of diamonds."
1966msgstr "Преместете ~a върху четворка каро."
1967
1968#: ../games/api.scm.h:26
1969msgid "Move ~a onto the four of hearts."
1970msgstr "Преместете ~a върху четворка купа."
1971
1972#: ../games/api.scm.h:27
1973msgid "Move ~a onto the four of spades."
1974msgstr "Преместете ~a върху четворка пика."
1975
1976#: ../games/api.scm.h:28
1977msgid "Move ~a onto the jack of clubs."
1978msgstr "Преместете ~a върху вале спатия."
1979
1980#: ../games/api.scm.h:29
1981msgid "Move ~a onto the jack of diamonds."
1982msgstr "Преместете ~a върху вале каро."
1983
1984#: ../games/api.scm.h:30
1985msgid "Move ~a onto the jack of hearts."
1986msgstr "Преместете ~a върху вале купа."
1987
1988#: ../games/api.scm.h:31
1989msgid "Move ~a onto the jack of spades."
1990msgstr "Преместете ~a върху вале пика."
1991
1992#: ../games/api.scm.h:32
1993msgid "Move ~a onto the king of clubs."
1994msgstr "Преместете ~a върху поп спатия."
1995
1996#: ../games/api.scm.h:33
1997msgid "Move ~a onto the king of diamonds."
1998msgstr "Преместете ~a върху поп каро."
1999
2000#: ../games/api.scm.h:34
2001msgid "Move ~a onto the king of hearts."
2002msgstr "Преместете ~a върху поп купа."
2003
2004#: ../games/api.scm.h:35
2005msgid "Move ~a onto the king of spades."
2006msgstr "Преместете ~a върху поп пика."
2007
2008#: ../games/api.scm.h:36
2009msgid "Move ~a onto the nine of clubs."
2010msgstr "Преместете ~a върху деветка спатия."
2011
2012#: ../games/api.scm.h:37
2013msgid "Move ~a onto the nine of diamonds."
2014msgstr "Преместете ~a върху деветка каро."
2015
2016#: ../games/api.scm.h:38
2017msgid "Move ~a onto the nine of hearts."
2018msgstr "Преместете ~a върху деветка купа."
2019
2020#: ../games/api.scm.h:39
2021msgid "Move ~a onto the nine of spades."
2022msgstr "Преместете ~a върху деветка пика."
2023
2024#: ../games/api.scm.h:40
2025msgid "Move ~a onto the queen of clubs."
2026msgstr "Преместете ~a върху дама спатия."
2027
2028#: ../games/api.scm.h:41
2029msgid "Move ~a onto the queen of diamonds."
2030msgstr "Преместете ~a върху дама каро."
2031
2032#: ../games/api.scm.h:42
2033msgid "Move ~a onto the queen of hearts."
2034msgstr "Преместете ~a върху дама купа."
2035
2036#: ../games/api.scm.h:43
2037msgid "Move ~a onto the queen of spades."
2038msgstr "Преместете ~a върху дама пика."
2039
2040#: ../games/api.scm.h:44
2041msgid "Move ~a onto the red joker."
2042msgstr "Преместете ~a извън дъската."
2043
2044#: ../games/api.scm.h:45
2045msgid "Move ~a onto the seven of clubs."
2046msgstr "Преместете ~a върху седмица спатия."
2047
2048#: ../games/api.scm.h:46
2049msgid "Move ~a onto the seven of diamonds."
2050msgstr "Преместете ~a върху седмица каро."
2051
2052#: ../games/api.scm.h:47
2053msgid "Move ~a onto the seven of hearts."
2054msgstr "Преместете ~a върху седмица купа."
2055
2056#: ../games/api.scm.h:48
2057msgid "Move ~a onto the seven of spades."
2058msgstr "Преместете ~a върху седмица пика."
2059
2060#: ../games/api.scm.h:49
2061msgid "Move ~a onto the six of clubs."
2062msgstr "Преместете ~a върху шестица спатия."
2063
2064#: ../games/api.scm.h:50
2065msgid "Move ~a onto the six of diamonds."
2066msgstr "Преместете ~a върху шестица каро."
2067
2068#: ../games/api.scm.h:51
2069msgid "Move ~a onto the six of hearts."
2070msgstr "Преместете ~a върху шестица купа."
2071
2072#: ../games/api.scm.h:52
2073msgid "Move ~a onto the six of spades."
2074msgstr "Преместете ~a върху шестица пика."
2075
2076#: ../games/api.scm.h:53
2077msgid "Move ~a onto the tableau."
2078msgstr "Преместете ~a върху празно място на таблото."
2079
2080#: ../games/api.scm.h:54
2081msgid "Move ~a onto the ten of clubs."
2082msgstr "Преместете ~a върху десетка спатия."
2083
2084#: ../games/api.scm.h:55
2085msgid "Move ~a onto the ten of diamonds."
2086msgstr "Преместете ~a върху десетка каро."
2087
2088#: ../games/api.scm.h:56
2089msgid "Move ~a onto the ten of hearts."
2090msgstr "Преместете ~a върху десетка купа."
2091
2092#: ../games/api.scm.h:57
2093msgid "Move ~a onto the ten of spades."
2094msgstr "Преместете ~a върху десетка пика."
2095
2096#: ../games/api.scm.h:58
2097msgid "Move ~a onto the three of clubs."
2098msgstr "Преместете ~a върху тройка спатия."
2099
2100#: ../games/api.scm.h:59
2101msgid "Move ~a onto the three of diamonds."
2102msgstr "Преместете ~a върху тройка каро."
2103
2104#: ../games/api.scm.h:60
2105msgid "Move ~a onto the three of hearts."
2106msgstr "Преместете ~a върху тройка купа."
2107
2108#: ../games/api.scm.h:61
2109msgid "Move ~a onto the three of spades."
2110msgstr "Преместете ~a върху тройка пика."
2111
2112#: ../games/api.scm.h:62
2113msgid "Move ~a onto the two of clubs."
2114msgstr "Преместете ~a върху двойка спатия."
2115
2116#: ../games/api.scm.h:63
2117msgid "Move ~a onto the two of diamonds."
2118msgstr "Преместете ~a върху двойка каро."
2119
2120#: ../games/api.scm.h:64
2121msgid "Move ~a onto the two of hearts."
2122msgstr "Преместете ~a върху двойка купа."
2123
2124#: ../games/api.scm.h:65
2125msgid "Move ~a onto the two of spades."
2126msgstr "Преместете ~a върху двойка пика."
2127
2128#: ../games/api.scm.h:66
2129msgid "Move ~a onto the unknown card."
2130msgstr "Преместете ~a върху необърнатата карта."
2131
2132#: ../games/api.scm.h:67
2133msgid "Unknown color"
2134msgstr "Непознат цвят"
2135
2136#: ../games/api.scm.h:68
2137msgid "the ace of clubs"
2138msgstr "асо спатия"
2139
2140#: ../games/api.scm.h:69
2141msgid "the ace of diamonds"
2142msgstr "асо каро"
2143
2144#: ../games/api.scm.h:70
2145msgid "the ace of hearts"
2146msgstr "асо купа"
2147
2148#: ../games/api.scm.h:71
2149msgid "the ace of spades"
2150msgstr "асо пика"
2151
2152#: ../games/api.scm.h:72
2153msgid "the black joker"
2154msgstr "черния джокер"
2155
2156#: ../games/api.scm.h:73
2157msgid "the eight of clubs"
2158msgstr "осмица спатия"
2159
2160#: ../games/api.scm.h:74
2161msgid "the eight of diamonds"
2162msgstr "осмица каро"
2163
2164#: ../games/api.scm.h:75
2165msgid "the eight of hearts"
2166msgstr "осмица купа"
2167
2168#: ../games/api.scm.h:76
2169msgid "the eight of spades"
2170msgstr "осмица пика"
2171
2172#: ../games/api.scm.h:77
2173msgid "the five of clubs"
2174msgstr "петица спатия"
2175
2176#: ../games/api.scm.h:78
2177msgid "the five of diamonds"
2178msgstr "петица каро"
2179
2180#: ../games/api.scm.h:79
2181msgid "the five of hearts"
2182msgstr "петица купа"
2183
2184#: ../games/api.scm.h:80
2185msgid "the five of spades"
2186msgstr "петица пика"
2187
2188#: ../games/api.scm.h:81
2189msgid "the four of clubs"
2190msgstr "четворка спатия"
2191
2192#: ../games/api.scm.h:82
2193msgid "the four of diamonds"
2194msgstr "четворка каро"
2195
2196#: ../games/api.scm.h:83
2197msgid "the four of hearts"
2198msgstr "четворка купа"
2199
2200#: ../games/api.scm.h:84
2201msgid "the four of spades"
2202msgstr "четворка пика"
2203
2204#: ../games/api.scm.h:85
2205msgid "the jack of clubs"
2206msgstr "вале спатия"
2207
2208#: ../games/api.scm.h:86
2209msgid "the jack of diamonds"
2210msgstr "вале каро"
2211
2212#: ../games/api.scm.h:87
2213msgid "the jack of hearts"
2214msgstr "вале купа"
2215
2216#: ../games/api.scm.h:88
2217msgid "the jack of spades"
2218msgstr "вале пика"
2219
2220#: ../games/api.scm.h:89
2221msgid "the king of clubs"
2222msgstr "поп спатия"
2223
2224#: ../games/api.scm.h:90
2225msgid "the king of diamonds"
2226msgstr "поп каро"
2227
2228#: ../games/api.scm.h:91
2229msgid "the king of hearts"
2230msgstr "поп купа"
2231
2232#: ../games/api.scm.h:92
2233msgid "the king of spades"
2234msgstr "поп пика"
2235
2236#: ../games/api.scm.h:93
2237msgid "the nine of clubs"
2238msgstr "деветка спатия"
2239
2240#: ../games/api.scm.h:94
2241msgid "the nine of diamonds"
2242msgstr "деветка каро"
2243
2244#: ../games/api.scm.h:95
2245msgid "the nine of hearts"
2246msgstr "деветка купа"
2247
2248#: ../games/api.scm.h:96
2249msgid "the nine of spades"
2250msgstr "деветка пика"
2251
2252#: ../games/api.scm.h:97
2253msgid "the queen of clubs"
2254msgstr "дама спатия"
2255
2256#: ../games/api.scm.h:98
2257msgid "the queen of diamonds"
2258msgstr "дама каро"
2259
2260#: ../games/api.scm.h:99
2261msgid "the queen of hearts"
2262msgstr "дама купа"
2263
2264#: ../games/api.scm.h:100
2265msgid "the queen of spades"
2266msgstr "дама пика"
2267
2268#: ../games/api.scm.h:101
2269msgid "the red joker"
2270msgstr "червения джокер"
2271
2272#: ../games/api.scm.h:102
2273msgid "the seven of clubs"
2274msgstr "седмица спатия"
2275
2276#: ../games/api.scm.h:103
2277msgid "the seven of diamonds"
2278msgstr "седмица каро"
2279
2280#: ../games/api.scm.h:104
2281msgid "the seven of hearts"
2282msgstr "седмица купа"
2283
2284#: ../games/api.scm.h:105
2285msgid "the seven of spades"
2286msgstr "седмица пика"
2287
2288#: ../games/api.scm.h:106
2289msgid "the six of clubs"
2290msgstr "шестица спатия"
2291
2292#: ../games/api.scm.h:107
2293msgid "the six of diamonds"
2294msgstr "шестица каро"
2295
2296#: ../games/api.scm.h:108
2297msgid "the six of hearts"
2298msgstr "шестица купа"
2299
2300#: ../games/api.scm.h:109
2301msgid "the six of spades"
2302msgstr "шестица пика"
2303
2304#: ../games/api.scm.h:110
2305msgid "the ten of clubs"
2306msgstr "десетка спатия"
2307
2308#: ../games/api.scm.h:111
2309msgid "the ten of diamonds"
2310msgstr "десетка каро"
2311
2312#: ../games/api.scm.h:112
2313msgid "the ten of hearts"
2314msgstr "десетка купа"
2315
2316#: ../games/api.scm.h:113
2317msgid "the ten of spades"
2318msgstr "десетка пика"
2319
2320#: ../games/api.scm.h:114
2321msgid "the three of clubs"
2322msgstr "тройка спатия"
2323
2324#: ../games/api.scm.h:115
2325msgid "the three of diamonds"
2326msgstr "тройка каро"
2327
2328#: ../games/api.scm.h:116
2329msgid "the three of hearts"
2330msgstr "тройка купа"
2331
2332#: ../games/api.scm.h:117
2333msgid "the three of spades"
2334msgstr "тройка пика"
2335
2336#: ../games/api.scm.h:118
2337msgid "the two of clubs"
2338msgstr "двойка спатия"
2339
2340#: ../games/api.scm.h:119
2341msgid "the two of diamonds"
2342msgstr "двойка каро"
2343
2344#: ../games/api.scm.h:120
2345msgid "the two of hearts"
2346msgstr "двойка купа"
2347
2348#: ../games/api.scm.h:121
2349msgid "the two of spades"
2350msgstr "двойка пика"
2351
2352#: ../games/api.scm.h:122
2353msgid "the unknown card"
2354msgstr "неизвестната карта"
2355
2356#: ../games/athena.scm.h:1 ../games/klondike.scm.h:8
2357#: ../games/napoleons-tomb.scm.h:6 ../games/osmosis.scm.h:5
2358#: ../games/saratoga.scm.h:1
2359msgid "Three card deals"
2360msgstr "Обръщане по 1 карта"
2361
2362#: ../games/auld-lang-syne.scm.h:1 ../games/bristol.scm.h:1
2363#: ../games/first-law.scm.h:1 ../games/fortunes.scm.h:2
2364#: ../games/lady-jane.scm.h:6 ../games/scuffle.scm.h:1 ../games/spider.scm.h:1
2365#: ../games/thumb-and-pouch.scm.h:1 ../games/zebra.scm.h:1
2366msgid "Deal another round"
2367msgstr "Ново раздаване"
2368
2369#: ../games/backbone.scm.h:1 ../games/camelot.scm.h:1
2370#: ../games/canfield.scm.h:6 ../games/carpet.scm.h:1 ../games/glenwood.scm.h:6
2371#: ../games/klondike.scm.h:2 ../games/napoleons-tomb.scm.h:2
2372#: ../games/osmosis.scm.h:1 ../games/plait.scm.h:6
2373#: ../games/straight-up.scm.h:1 ../games/terrace.scm.h:8
2374msgid "Deal a new card from the deck"
2375msgstr "Раздаване на нова карта от тестето"
2376
2377#: ../games/backbone.scm.h:2 ../games/doublets.scm.h:1
2378#: ../games/eagle-wing.scm.h:9 ../games/gaps.scm.h:7 ../games/glenwood.scm.h:9
2379#: ../games/jumbo.scm.h:3 ../games/klondike.scm.h:5
2380#: ../games/napoleons-tomb.scm.h:3 ../games/plait.scm.h:8
2381#: ../games/scuffle.scm.h:2 ../games/straight-up.scm.h:3
2382#: ../games/terrace.scm.h:13 ../games/thumb-and-pouch.scm.h:3
2383#: ../games/zebra.scm.h:3
2384msgid "Redeals left:"
2385msgstr "Оставащи раздавания:"
2386
2387#: ../games/backbone.scm.h:5 ../games/terrace.scm.h:23
2388msgid "an empty slot on the foundation"
2389msgstr "празно място в основата"
2390
2391#: ../games/backbone.scm.h:6 ../games/terrace.scm.h:24
2392msgid "an empty slot on the tableau"
2393msgstr "празно място на таблото"
2394
2395#: ../games/bakers-dozen.scm.h:2 ../games/easthaven.scm.h:5
2396#: ../games/eight-off.scm.h:2 ../games/fortress.scm.h:2
2397#: ../games/king-albert.scm.h:2 ../games/seahaven.scm.h:2
2398#: ../games/streets-and-alleys.scm.h:2 ../games/yukon.scm.h:1
2399msgid "an empty foundation"
2400msgstr "празна основа"
2401
2402#: ../games/bear-river.scm.h:1 ../games/canfield.scm.h:1
2403#: ../games/chessboard.scm.h:1 ../games/eagle-wing.scm.h:1
2404#: ../games/glenwood.scm.h:1 ../games/kansas.scm.h:1 ../games/plait.scm.h:1
2405msgid "Base Card: "
2406msgstr "Базова карта: "
2407
2408#: ../games/bear-river.scm.h:6
2409msgid "Move something onto an empty right-hand tableau slot"
2410msgstr "Поставете нещо на празно място в дясната част на таблото"
2411
2412#: ../games/bear-river.scm.h:7
2413msgid "an empty foundation slot"
2414msgstr "празна основа"
2415
2416#: ../games/camelot.scm.h:2
2417msgid "Remove the ten of clubs."
2418msgstr "Махнете десетка спатия."
2419
2420#: ../games/camelot.scm.h:3
2421msgid "Remove the ten of diamonds."
2422msgstr "Махнете десетка каро."
2423
2424#: ../games/camelot.scm.h:4
2425msgid "Remove the ten of hearts."
2426msgstr "Махнете десетка купа."
2427
2428#: ../games/camelot.scm.h:5
2429msgid "Remove the ten of spades."
2430msgstr "Махнете десетка пика."
2431
2432#: ../games/canfield.scm.h:7 ../games/eagle-wing.scm.h:7
2433#: ../games/glenwood.scm.h:8 ../games/plait.scm.h:7
2434#: ../games/straight-up.scm.h:2 ../games/thumb-and-pouch.scm.h:2
2435#: ../games/zebra.scm.h:2
2436msgid "Move waste back to stock"
2437msgstr "Преместване на боклука обратно върху пазара"
2438
2439#: ../games/canfield.scm.h:8 ../games/eagle-wing.scm.h:10
2440#: ../games/kansas.scm.h:7 ../games/straight-up.scm.h:4
2441msgid "Reserve left:"
2442msgstr "Остатъчен резерв:"
2443
2444#: ../games/canfield.scm.h:11 ../games/glenwood.scm.h:12
2445msgid "empty slot on foundation"
2446msgstr "празно място на основата"
2447
2448#: ../games/canfield.scm.h:12
2449msgid "empty space on tableau"
2450msgstr "празно място на таблото"
2451
2452#: ../games/chessboard.scm.h:6
2453msgid "Move a card to the Foundation"
2454msgstr "Преместване на карта върху основата"
2455
2456#: ../games/chessboard.scm.h:7 ../games/fortress.scm.h:1
2457msgid "Move something into the empty Tableau slot"
2458msgstr "Поставете нещо върху празно място на таблото"
2459
2460#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2461#: ../games/clock.scm.h:2
2462msgid "Consistency is key"
2463msgstr "Ключът е в постоянството"
2464
2465#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2466#: ../games/clock.scm.h:4
2467msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
2468msgstr "Рибарската корда не заменя конеца за зъби"
2469
2470#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2471#: ../games/clock.scm.h:6
2472msgid "Have you read the help file?"
2473msgstr "Прочетохте ли помощния файл?"
2474
2475#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2476#: ../games/clock.scm.h:8
2477msgid "I could sure use a backrub right about now..."
2478msgstr "Търся някой да ми изтърка гърба…"
2479
2480#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2481#: ../games/clock.scm.h:10
2482msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
2483msgstr "Ако се изгубите сам в гората, прегърнете някое дърво"
2484
2485#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2486#: ../games/clock.scm.h:12
2487msgid ""
2488"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
2489msgstr ""
2490"Въпреки че пешеходната пътека прилича на детска дама, изчертана с тебешир, "
2491"не значи че е"
2492
2493#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2494#: ../games/clock.scm.h:14
2495msgid "Look both ways before you cross the street"
2496msgstr "Огледайте се на двете страни преди да пресечете улицата"
2497
2498#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2499#: ../games/clock.scm.h:16
2500msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
2501msgstr "Мониторът няма да ви осигури витамин D, но слънцето — да…"
2502
2503#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2504#: ../games/clock.scm.h:18
2505msgid "Never blow in a dog's ear"
2506msgstr "Никога не духайте в ухото на куче"
2507
2508#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2509#: ../games/clock.scm.h:20
2510msgid "Odessa is a better game.  Really."
2511msgstr "„Одеса“ е по-добра игра. Наистина."
2512
2513#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2514#: ../games/clock.scm.h:22
2515msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
2516msgstr "Турникетите не се препоръчват освен в крайно спешни случаи"
2517
2518#. Translators: This is one of the sentences that are used when the user wants to get a hint. Since the 'clock' game is a joke in itself, the sentence it nonsensical and/or a joke. So you can substitute anything you like here; you don't have to translate the original sentence!
2519#: ../games/clock.scm.h:24
2520msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
2521msgstr "Ако нямате телбод, скоба и линия ще свършат работа"
2522
2523#: ../games/cruel.scm.h:1
2524msgid "Cards remaining: ~a"
2525msgstr "Оставащи карти: ~a"
2526
2527#: ../games/cruel.scm.h:2
2528msgid "Redeal."
2529msgstr "Ново раздаване"
2530
2531#: ../games/diamond-mine.scm.h:1 ../games/odessa.scm.h:1
2532#: ../games/pileon.scm.h:1 ../games/scorpion.scm.h:2
2533#: ../games/ten-across.scm.h:4 ../games/yukon.scm.h:2
2534msgid "an empty slot"
2535msgstr "празно място"
2536
2537#: ../games/diamond-mine.scm.h:2
2538msgid "the foundation pile"
2539msgstr "празен куп"
2540
2541#: ../games/doublets.scm.h:3
2542msgid "Unknown value"
2543msgstr "Непозната стойност"
2544
2545#: ../games/doublets.scm.h:4
2546msgid "You are searching for a five."
2547msgstr "Търсите петица."
2548
2549#: ../games/doublets.scm.h:5
2550msgid "You are searching for a four."
2551msgstr "Търсите четворка."
2552
2553#: ../games/doublets.scm.h:6
2554msgid "You are searching for a jack."
2555msgstr "Търсите вале."
2556
2557#: ../games/doublets.scm.h:7
2558msgid "You are searching for a king."
2559msgstr "Търсите поп."
2560
2561#: ../games/doublets.scm.h:8
2562msgid "You are searching for a nine."
2563msgstr "Търсите деветка."
2564
2565#: ../games/doublets.scm.h:9
2566msgid "You are searching for a queen."
2567msgstr "Търсите дама."
2568
2569#: ../games/doublets.scm.h:10
2570msgid "You are searching for a seven."
2571msgstr "Търсите седмица."
2572
2573#: ../games/doublets.scm.h:11
2574msgid "You are searching for a six."
2575msgstr "Търсите шестица."
2576
2577#: ../games/doublets.scm.h:12
2578msgid "You are searching for a ten."
2579msgstr "Търсите десeтка."
2580
2581#: ../games/doublets.scm.h:13
2582msgid "You are searching for a three."
2583msgstr "Търсите тройка."
2584
2585#: ../games/doublets.scm.h:14
2586msgid "You are searching for a two."
2587msgstr "Търсите двойка."
2588
2589#: ../games/doublets.scm.h:15
2590msgid "You are searching for an ace."
2591msgstr "Търсите асо."
2592
2593#: ../games/doublets.scm.h:16
2594msgid "You are searching for an eight."
2595msgstr "Търсите осмица."
2596
2597#: ../games/eagle-wing.scm.h:6 ../games/elevator.scm.h:1
2598#: ../games/escalator.scm.h:1 ../games/royal-east.scm.h:6
2599#: ../games/thirteen.scm.h:1 ../games/treize.scm.h:1
2600#: ../games/triple-peaks.scm.h:1 ../games/union-square.scm.h:1
2601#: ../games/westhaven.scm.h:1 ../games/yield.scm.h:1
2602msgid "Deal a card"
2603msgstr "Раздаване на карта"
2604
2605#: ../games/eagle-wing.scm.h:8
2606msgid "Move ~a to an empty foundation"
2607msgstr "Преместете ~a върху празна основа"
2608
2609#: ../games/eagle-wing.scm.h:12
2610msgid "an empty slot on tableau"
2611msgstr "празно място на таблото"
2612
2613#: ../games/easthaven.scm.h:2
2614msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
2615msgstr "Преместете поп върху празно място на таблото"
2616
2617#: ../games/easthaven.scm.h:3 ../games/klondike.scm.h:3
2618#: ../games/union-square.scm.h:2
2619msgid "No hint available right now"
2620msgstr "В момента няма наличен съвет"
2621
2622#: ../games/eight-off.scm.h:1 ../games/seahaven.scm.h:1
2623msgid "Move something on to an empty reserve"
2624msgstr "Поставете нещо върху празно резервно място"
2625
2626#: ../games/eight-off.scm.h:3 ../games/seahaven.scm.h:3
2627msgid "an empty tableau"
2628msgstr "празно табло"
2629
2630#: ../games/eliminator.scm.h:1
2631msgid "Five Foundations"
2632msgstr "Пет основи"
2633
2634#: ../games/eliminator.scm.h:2
2635msgid "Four Foundations"
2636msgstr "Четири основи"
2637
2638#: ../games/eliminator.scm.h:3
2639msgid "No moves."
2640msgstr "Няма възможен ход."
2641
2642#: ../games/eliminator.scm.h:4
2643msgid "Play a card to foundation."
2644msgstr "Преместване на карта върху основата."
2645
2646#: ../games/eliminator.scm.h:5
2647msgid "Six Foundations"
2648msgstr "Шест основи"
2649
2650#: ../games/first-law.scm.h:2
2651msgid "I'm not sure"
2652msgstr "Не съм сигурен"
2653
2654#: ../games/first-law.scm.h:3
2655msgid "Remove the aces"
2656msgstr "Премахване на асата"
2657
2658#: ../games/first-law.scm.h:4
2659msgid "Remove the eights"
2660msgstr "Премахване на осмиците"
2661
2662#: ../games/first-law.scm.h:5
2663msgid "Remove the fives"
2664msgstr "Премахване на петиците"
2665
2666#: ../games/first-law.scm.h:6
2667msgid "Remove the fours"
2668msgstr "Премахване на четворките"
2669
2670#: ../games/first-law.scm.h:7
2671msgid "Remove the jacks"
2672msgstr "Премахване на валетата"
2673
2674#: ../games/first-law.scm.h:8
2675msgid "Remove the kings"
2676msgstr "Премахване на поповете"
2677
2678#: ../games/first-law.scm.h:9
2679msgid "Remove the nines"
2680msgstr "Премахване на деветките"
2681
2682#: ../games/first-law.scm.h:10
2683msgid "Remove the queens"
2684msgstr "Премахване на дамите"
2685
2686#: ../games/first-law.scm.h:11
2687msgid "Remove the sevens"
2688msgstr "Премахване на седмиците"
2689
2690#: ../games/first-law.scm.h:12
2691msgid "Remove the sixes"
2692msgstr "Премахване на шестиците"
2693
2694#: ../games/first-law.scm.h:13
2695msgid "Remove the tens"
2696msgstr "Премахване на десетките"
2697
2698#: ../games/first-law.scm.h:14
2699msgid "Remove the threes"
2700msgstr "Премахване на тройките"
2701
2702#: ../games/first-law.scm.h:15
2703msgid "Remove the twos"
2704msgstr "Премахване на двойките"
2705
2706#: ../games/first-law.scm.h:16
2707msgid "Return cards to stock"
2708msgstr "Връщане на карти на пазара"
2709
2710#: ../games/fortunes.scm.h:1 ../games/klondike.scm.h:1
2711msgid "Consider moving something into an empty slot"
2712msgstr "Пробвайте да преместите карта върху празно място"
2713
2714#: ../games/fortunes.scm.h:3
2715msgid "Move ~a off the board"
2716msgstr "Преместване на ~a извън дъската"
2717
2718#: ../games/forty-thieves.scm.h:1
2719msgid "Deal a card from stock"
2720msgstr "Раздаване на карта от тестето"
2721
2722#: ../games/freecell.scm.h:1
2723msgid "No moves are possible. Undo or start again."
2724msgstr "Няма възможни ходове. Отменете ход или започнете отначало."
2725
2726#: ../games/freecell.scm.h:2
2727msgid "The game has no solution. Undo or start again."
2728msgstr "Играта няма решение. Отменете ход или започнете отначало."
2729
2730#: ../games/freecell.scm.h:3
2731msgid "an empty reserve"
2732msgstr "празен резерв"
2733
2734#: ../games/freecell.scm.h:4
2735msgid "an open tableau"
2736msgstr "празно място за карти"
2737
2738#: ../games/freecell.scm.h:5 ../games/napoleons-tomb.scm.h:7
2739#: ../games/terrace.scm.h:26
2740msgid "the foundation"
2741msgstr "основата"
2742
2743#: ../games/gaps.scm.h:1
2744msgid "Add to the sequence in row ~a."
2745msgstr "Добавяне към последователността на ред ~a."
2746
2747#: ../games/gaps.scm.h:2
2748msgid "Double click any card to redeal."
2749msgstr "Натиснете два пъти, върху която и да е карта, за ново раздаване."
2750
2751#: ../games/gaps.scm.h:3
2752msgid "No hint available."
2753msgstr "Няма наличен съвет."
2754
2755#: ../games/gaps.scm.h:4
2756msgid "Place a two in the leftmost slot of row ~a."
2757msgstr "Поставете двойка в ляво от ред ~a."
2758
2759#: ../games/gaps.scm.h:5
2760msgid "Place the ~a next to ~a."
2761msgstr "Поставете ~a до ~a."
2762
2763#: ../games/gaps.scm.h:6
2764msgid "Randomly Placed Gaps on Redeal"
2765msgstr "При ново раздаване празнините да са на случайни места"
2766
2767#: ../games/giant.scm.h:1
2768msgid "Alternating colors"
2769msgstr "Редуващи се цветове"
2770
2771#: ../games/giant.scm.h:2
2772msgid "Deal a row"
2773msgstr "Раздаване на ред"
2774
2775#: ../games/giant.scm.h:3
2776msgid "Deals left: ~a"
2777msgstr "Оставащи раздавания: ~a"
2778
2779#: ../games/giant.scm.h:4
2780msgid "Same suit"
2781msgstr "Същия цвят"
2782
2783#: ../games/giant.scm.h:5
2784msgid "Try dealing a row of cards"
2785msgstr "Опитайте да раздадете ред карти"
2786
2787#: ../games/giant.scm.h:6
2788msgid "Try moving a card to the reserve"
2789msgstr "Опитайте да преместите карта на резервното място"
2790
2791#: ../games/giant.scm.h:7 ../games/spider.scm.h:7
2792msgid "Try moving card piles around"
2793msgstr "Опитайте да разместите куповете с карти"
2794
2795#: ../games/giant.scm.h:8
2796msgid "an empty foundation place"
2797msgstr "празен куп"
2798
2799#: ../games/giant.scm.h:9
2800msgid "an empty tableau place"
2801msgstr "празен куп на таблото"
2802
2803#: ../games/glenwood.scm.h:7
2804msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
2805msgstr "Преместете карта от резервно върху празно място от таблото"
2806
2807#: ../games/glenwood.scm.h:10
2808msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
2809msgstr "Изберете карта от резервното място на първи куп"
2810
2811#: ../games/glenwood.scm.h:13
2812msgid "on to the empty tableau slot"
2813msgstr "върху празно място от таблото"
2814
2815#: ../games/golf.scm.h:1 ../games/hopscotch.scm.h:1 ../games/jumbo.scm.h:1
2816#: ../games/kansas.scm.h:6 ../games/sir-tommy.scm.h:1
2817#: ../games/whitehead.scm.h:1
2818msgid "Deal another card"
2819msgstr "Раздаване на още една карта"
2820
2821#: ../games/golf.scm.h:2 ../games/osmosis.scm.h:4 ../games/spider.scm.h:6
2822msgid "Stock left: ~a"
2823msgstr "Оставащи на пазара: ~a"
2824
2825#: ../games/gypsy.scm.h:1
2826msgid "Deal another hand"
2827msgstr "Раздаване на още една ръка"
2828
2829#: ../games/gypsy.scm.h:2
2830msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
2831msgstr "Преместване на една или няколко карти върху празното място"
2832
2833#: ../games/helsinki.scm.h:2 ../games/neighbor.scm.h:2
2834#: ../games/thirteen.scm.h:4 ../games/treize.scm.h:3 ../games/yield.scm.h:3
2835msgid "itself"
2836msgstr "себе си"
2837
2838#: ../games/hopscotch.scm.h:2
2839msgid "Move card from waste"
2840msgstr "Преместване на карта от боклука"
2841
2842#: ../games/jumbo.scm.h:2
2843msgid "Move waste to stock"
2844msgstr "Преместване на боклука върху пазара"
2845
2846#: ../games/king-albert.scm.h:3 ../games/lady-jane.scm.h:11
2847msgid "an empty tableau slot"
2848msgstr "празно място на таблото"
2849
2850#: ../games/kings-audience.scm.h:1
2851msgid "Deal a new card"
2852msgstr "Нова карта"
2853
2854#: ../games/kings-audience.scm.h:2
2855msgid "Stock remaining: ~a"
2856msgstr "Оставащи на пазара: ~a"
2857
2858#: ../games/klondike.scm.h:4
2859msgid "No redeals"
2860msgstr "Без ново раздаване"
2861
2862#: ../games/klondike.scm.h:6 ../games/napoleons-tomb.scm.h:4
2863msgid "Single card deals"
2864msgstr "Обръщане на 3 карти"
2865
2866#: ../games/klondike.scm.h:9
2867msgid "Try moving cards down from the foundation"
2868msgstr "Пробвайте да преместите картите от основата"
2869
2870#: ../games/lady-jane.scm.h:1 ../games/royal-east.scm.h:1
2871msgid "Base Card:"
2872msgstr "Базова карта:"
2873
2874#: ../games/lady-jane.scm.h:10 ../games/thumb-and-pouch.scm.h:5
2875msgid "an empty foundation pile"
2876msgstr "празен куп"
2877
2878#: ../games/maze.scm.h:1
2879msgid ""
2880"Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
2881"naturally."
2882msgstr ""
2883"Стремете се да поставяте цветовете в такъв ред, който да съответства най-"
2884"точно на сегашното положение."
2885
2886#: ../games/napoleons-tomb.scm.h:1
2887msgid "Autoplay"
2888msgstr "Автоматична игра"
2889
2890#: ../games/osmosis.scm.h:2
2891msgid "Deal new cards from the deck"
2892msgstr "Нова карта от тестето"
2893
2894#: ../games/osmosis.scm.h:3
2895msgid "Redeals left: ~a"
2896msgstr "Оставащи раздавания: ~a"
2897
2898#: ../games/pileon.scm.h:2 ../games/terrace.scm.h:25
2899msgid "something"
2900msgstr "нещо"
2901
2902#: ../games/poker.scm.h:1
2903msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
2904msgstr "Поставете картите на масата, за да се образуват ръце на покер"
2905
2906#: ../games/poker.scm.h:2
2907msgid "Shuffle mode"
2908msgstr "Режим „Случаен ред“"
2909
2910#: ../games/scorpion.scm.h:1
2911msgid "Deal the cards"
2912msgstr "Раздаване на картите"
2913
2914#: ../games/scuffle.scm.h:3
2915msgid "Reshuffle cards"
2916msgstr "Разбъркване на картите"
2917
2918#: ../games/sir-tommy.scm.h:2
2919msgid "Move waste on to a reserve slot"
2920msgstr "Преместете боклука върху резервно място"
2921
2922#: ../games/spider.scm.h:2
2923msgid "Four Suits"
2924msgstr "Четири бои"
2925
2926#: ../games/spider.scm.h:3
2927msgid "One Suit"
2928msgstr "Една боя"
2929
2930#: ../games/spider.scm.h:4
2931msgid "Place something on empty slot"
2932msgstr "Поставете нещо върху празно място"
2933
2934#: ../games/spider.scm.h:5
2935msgid "Please fill in empty pile first."
2936msgstr "Първо запълнете празен куп."
2937
2938#: ../games/spider.scm.h:8
2939msgid "Two Suits"
2940msgstr "Две бои"
2941
2942#: ../games/spider.scm.h:9
2943msgid "Undo until there are enough cards to fill all tableau piles"
2944msgstr ""
2945"Отмяна на ходове докато на таблото се появят достатъчно карти за всички "
2946"купове на таблото"
2947
2948#: ../games/ten-across.scm.h:1
2949msgid "Allow temporary spots use"
2950msgstr "Позволяване на използването на временните места"
2951
2952#: ../games/ten-across.scm.h:2
2953msgid "Move a card to an empty temporary slot"
2954msgstr "Преместване на карта върху празно временно място"
2955
2956#: ../games/ten-across.scm.h:3
2957msgid "No hint available"
2958msgstr "Няма съвет"
2959
2960#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
2961#: ../games/terrace.scm.h:7
2962msgid "Blondes and Brunettes"
2963msgstr "Блондинки и брюнетки"
2964
2965#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
2966#: ../games/terrace.scm.h:10
2967msgid "Falling Stars"
2968msgstr "Метеори"
2969
2970#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
2971#: ../games/terrace.scm.h:12
2972msgid "General's Patience"
2973msgstr "Генералски"
2974
2975#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
2976#: ../games/terrace.scm.h:15
2977msgid "Redheads"
2978msgstr "Червенокоски"
2979
2980#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
2981#: ../games/terrace.scm.h:17
2982msgid "Signora"
2983msgstr "Сеньора"
2984
2985#. Translators: this string is the name of a variant of this game. If there is an established standard name for this game or game variant in your locale, use that; otherwise you can translate this string freely or literally, at your option.
2986#: ../games/terrace.scm.h:22
2987msgid "Wood"
2988msgstr "Гора"
2989
2990#: ../games/thieves.scm.h:1
2991msgid "Deal a card from the deck"
2992msgstr "Раздаване на карта от тестето"
2993
2994#: ../games/thirteen.scm.h:2
2995msgid "Match the top two cards of the waste."
2996msgstr "Съвпадане с горните две карти от боклука."
2997
2998#: ../games/thumb-and-pouch.scm.h:6
2999msgid "an empty tableau pile"
3000msgstr "празен куп на таблото"
3001
3002#: ../games/triple-peaks.scm.h:2
3003msgid "Multiplier Scoring"
3004msgstr "Оценяване на точки с умножение"
3005
3006#: ../games/triple-peaks.scm.h:3
3007msgid "Progressive Rounds"
3008msgstr "Последователни пъти"
3009
3010#: ../games/whitehead.scm.h:2
3011msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
3012msgstr "Преместване на колона от карти върху празното място от таблото"
3013
3014#: ../games/zebra.scm.h:5
3015msgid "the appropriate Foundation pile"
3016msgstr "подходящият куп"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.