source: gnome/gnome-2-22/deskbar-applet.gnome-2-22.bg.po @ 1396

Last change on this file since 1396 was 1396, checked in by yavorescu, 14 years ago

(deskbar-applet): Обновяване за 2.22.

File size: 38.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
5# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: deskbar-applet gnome-2-22\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-03-19 18:02+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-03-19 17:48+0200\n"
13"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:1
21msgid ""
22"Choose whether triggering the keyboard shortcut also pastes the current "
23"selection in the search box."
24msgstr ""
25"Избор дали задействането на бързите клавиши поставя текущо избраното в "
26"полето за търсене."
27
28#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:2
29msgid "Clear entry after match has been selected"
30msgstr "Изчистване на полето след избор на съвпадение"
31
32#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:3
33msgid "Collapsed categories"
34msgstr "Свити категории"
35
36#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:4
37msgid "Enabled handlers"
38msgstr "Включени обработващи модули"
39
40#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:5
41msgid ""
42"If enabled it will clear the entry after a search result has been selected"
43msgstr "Ако е истина, полето ще се изчиства след избор на резултат"
44
45#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:6
46msgid "If enabled the window will be closed after an action has been activated"
47msgstr "Ако е истина, прозорецът ще се затваря след избор на действие"
48
49#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:7
50msgid "Keybinding"
51msgstr "Клавишна комбинация"
52
53#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:8
54msgid "Milliseconds to wait before starting to search"
55msgstr "Изчакване в милисекунди преди започване на търсенето"
56
57#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:9
58msgid "Minimum number of characters needed to start searching"
59msgstr "Минимален брой на въведените знаци, преди да започне търсене"
60
61#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:10
62msgid "Selects the user interface to use, one of \"Window\" or \"Button\""
63msgstr "Избира потребителския интерфейс, „Window“ или „Button“"
64
65#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:11
66msgid "The default height of the window in pixels"
67msgstr "Стандартната височина на прозореца в пиксели"
68
69#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:12
70msgid "The default position of the window on the screen (x-coordinate)"
71msgstr "Стандартното местоположение на прозореца по екрана (по X)"
72
73#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:13
74msgid "The default position of the window on the screen (y-coordinate)"
75msgstr "Стандартното местоположение на прозореца по екрана (по Y)"
76
77#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:14
78msgid "The default width of the window in pixels"
79msgstr "Стандартната широчина на прозореца в пиксели"
80
81#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:15
82msgid "The key sequence will focus Deskbar-Applet, allowing to type quickly"
83msgstr ""
84"Клавишната комбинация, която ще прехвърли фокуса на аплета Deskbar, което "
85"позволява бързо въвеждане"
86
87#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:16
88msgid ""
89"The list of categories to be collapsed when displayed. Valid categories are: "
90"default, history, documents, emails, conversations, files, people, places, "
91"actions, web, websearch, news and notes."
92msgstr ""
93"Списъкът с категории, които да бъдат свити при показване. Валидни думи са: "
94"„default“ (стандартна), „history“ (история), „documents“ (документи), "
95"„emails“ (е-писма), „conversations“ (разговори), „files“ (файлове), "
96"„people“ (хора), „places“ (места), „actions“ (действия), „web“ (уеб), "
97"„websearch“ (търсения в Интернет), „news“ (новини) и „notes“ (бележки)."
98
99#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:17
100msgid ""
101"The list of exported class names of the enabled handlers sorted by priority. "
102"Leftmost has highest priority"
103msgstr ""
104"Списък с публичните имена на класове на включените обработващи модули "
105"подредени по приоритет. Тези отляво са с по-голям приоритет."
106
107#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:18
108msgid "The maximum number of items stored in history"
109msgstr "Максимален брой елементи съхранявани в историята"
110
111#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:19
112msgid ""
113"The minimum number of characters that need to be typed before the applet "
114"starts showing matches"
115msgstr ""
116"Минималният брой знаци, които трябва да бъдат въведени, преди аплетът да "
117"започне да показва съвпадения"
118
119#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:20
120msgid ""
121"The time in milliseconds between a keystroke in the search entry and the "
122"actual search being performed"
123msgstr ""
124"Времето в милисекунди между натискане на клавиш в полето за въвеждане и "
125"изпълняването на самото търсене"
126
127#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:21
128msgid "Whether to close the window after an action has been activated"
129msgstr "Дали прозорецът да се затвори след активиране на действие"
130
131#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:22
132msgid ""
133"Whether to show only the preferred search engine, rather than all available "
134"engines. This only affects Mozilla-based web browsers such as Firefox."
135msgstr ""
136"Дали да се показва само предпочитаната търсачка, вместо всички налични. Това "
137"влияе само върху браузърите базирани на Mozilla като Firefox."
138
139#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:23
140msgid "Whether triggering Deskbar-Applet pastes the current selection"
141msgstr "Дали задействането на аплета Deskbar вмъква текущо избраното"
142
143#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:24
144msgid "Window height"
145msgstr "Височина на прозореца"
146
147#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:25
148msgid "Window width"
149msgstr "Широчина на прозореца"
150
151#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:26
152msgid "X-coordinate of window"
153msgstr "Координата X на прозореца"
154
155#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:27
156msgid "Y-coordinate of window"
157msgstr "Координата Y на прозореца"
158
159#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
160msgid "_About"
161msgstr "_Относно"
162
163#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
164msgid "_Clear History"
165msgstr "_Изчистване на историята"
166
167#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:3
168msgid "_Help"
169msgstr "Помо_щ"
170
171#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:4
172msgid "_Preferences"
173msgstr "_Настройки"
174
175#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
176msgid "An all-in-one action bar"
177msgstr "Универсална лента"
178
179# Започва на кирилица, за да се сортира сред преведените аплети.
180#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/ui/About.py:27
181msgid "Deskbar"
182msgstr "Аплет Deskbar"
183
184#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
185msgid "<b>Available Extensions</b>"
186msgstr "<b>Налични приставки</b>"
187
188#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
189msgid "<b>Extensions with Errors</b>"
190msgstr "<b>Приставки с грешки</b>"
191
192#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
193msgid "<b>Focus</b>"
194msgstr "<b>Фокусиране</b>"
195
196#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
197msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
198msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
199
200#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
201msgid "<b>Window Behavior</b>"
202msgstr "<b>Поведение на прозореца</b>"
203
204#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
205msgid "Deskbar Preferences"
206msgstr "Настройки"
207
208#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
209msgid "Extensions with Errors"
210msgstr "Приставки с грешки"
211
212#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
213msgid "General"
214msgstr "Общи"
215
216#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
217msgid "New Extensions"
218msgstr "Нови приставки"
219
220#: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
221msgid "Search selection when triggering the shortcut"
222msgstr "Търсене в избраното при задействане с бързи клавиши"
223
224#: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
225msgid "Searches"
226msgstr "Търсения"
227
228#: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
229msgid "Stick to panel"
230msgstr "Придържане към панела"
231
232#: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
233msgid "_Check For Updates"
234msgstr "Проверка за _обновявания"
235
236#: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
237msgid "_Check for new extensions"
238msgstr "Проверка за _нови приставки"
239
240#: ../data/prefs-dialog.glade.h:15
241msgid "_Install"
242msgstr "_Инсталиране"
243
244#: ../data/prefs-dialog.glade.h:16
245msgid "_Keyboard shortcut to focus:"
246msgstr "_Бърз клавиш за фокусиране:"
247
248#: ../data/prefs-dialog.glade.h:17
249msgid "_More..."
250msgstr "_Допълнителни..."
251
252#: ../data/prefs-dialog.glade.h:18
253msgid "_Reload"
254msgstr "_Презареждане"
255
256#: ../data/prefs-dialog.glade.h:19
257msgid "_Update"
258msgstr "_Обновяване"
259
260#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
261msgid ""
262"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
263"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
264"i>."
265msgstr ""
266"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате съкращение (напр. <b>дай</b>), за "
267"да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
268
269#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
270msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
271msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
272
273#: ../data/mozilla-search.glade.h:1
274msgid "<b>Search Engines</b>"
275msgstr "<b>Търсачки</b>"
276
277#: ../data/mozilla-search.glade.h:2
278msgid "Deskbar Preferences - Web Searches"
279msgstr "Настройки - търсене в Интернет"
280
281#: ../data/mozilla-search.glade.h:3
282msgid "Show all available search engines"
283msgstr "Показване на всички налични търсачки"
284
285#: ../data/mozilla-search.glade.h:4
286msgid "Show only the primary search engine"
287msgstr "Показване само на основната търсачка"
288
289#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:57 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:181
290#, python-format
291msgid "Open History Item %s"
292msgstr "Отваряне от историята: %s"
293
294#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:59
295#, python-format
296msgid "Open Bookmark %s"
297msgstr "Отваряне на отметка %s"
298
299#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
300#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:75
301#, python-format
302msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
303msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
304
305#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:101 ../deskbar/handlers/yahoo.py:33
306msgid "URL"
307msgstr "Адрес"
308
309#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:236
310msgid "Shortcut"
311msgstr "Бърз клавиш"
312
313#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:244
314msgid "Bookmark Name"
315msgstr "Име на отметка"
316
317#: ../deskbar/core/Categories.py:7
318msgid "Uncategorized"
319msgstr "Без категория"
320
321#: ../deskbar/core/Categories.py:11 ../deskbar/handlers/history.py:27
322msgid "History"
323msgstr "История"
324
325#: ../deskbar/core/Categories.py:17
326msgid "Documents"
327msgstr "Документи"
328
329#: ../deskbar/core/Categories.py:21
330msgid "Emails"
331msgstr "Е-писма"
332
333#: ../deskbar/core/Categories.py:25
334msgid "Conversations"
335msgstr "Разговори"
336
337#: ../deskbar/core/Categories.py:29
338msgid "Files"
339msgstr "Файлове"
340
341#: ../deskbar/core/Categories.py:33
342msgid "People"
343msgstr "Хора"
344
345#: ../deskbar/core/Categories.py:37
346msgid "Places"
347msgstr "Места"
348
349#: ../deskbar/core/Categories.py:41
350msgid "Actions"
351msgstr "Действия"
352
353#: ../deskbar/core/Categories.py:45 ../deskbar/handlers/web_address.py:44
354msgid "Web"
355msgstr "Уеб"
356
357#: ../deskbar/core/Categories.py:49
358msgid "Web Search"
359msgstr "Търсене в Интернет"
360
361#: ../deskbar/core/Categories.py:53
362msgid "News"
363msgstr "Новини"
364
365#: ../deskbar/core/Categories.py:57
366msgid "Notes"
367msgstr "Бележки"
368
369#: ../deskbar/core/DeskbarHistory.py:22
370msgid "<i>Choose action</i>"
371msgstr "<i>Изберете действие</i>"
372
373#: ../deskbar/core/Utils.py:132
374msgid "Cannot execute program:"
375msgstr "Не може да се изпълни програмата:"
376
377#: ../deskbar/core/Utils.py:172
378msgid "Cannot show URL:"
379msgstr "Не може да се отвори адрес:"
380
381#. translators: This is the window title.
382#: ../deskbar/deskbar-applet.py:15
383msgid "Deskbar Applet"
384msgstr "Аплет Deskbar"
385
386#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:103
387#, python-format
388msgid "Edit contact %s"
389msgstr "Редактиране на контакта %s"
390
391#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:114
392#, python-format
393msgid "From %s"
394msgstr "От %s"
395
396#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:129
397#, python-format
398msgid "News from %s"
399msgstr "Новини от %s"
400
401#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:143
402#, python-format
403msgid "Note: %s"
404msgstr "Бележка: %s"
405
406#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:156
407#, python-format
408msgid "With %s"
409msgstr "С %s"
410
411#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:170
412#, python-format
413msgid "Calendar: %s"
414msgstr "Календар: %s"
415
416#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:213
417#, python-format
418msgid "Additional results for category <b>%s</b>"
419msgstr "Допълнителни резултати за категория <b>%s</b>"
420
421#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:213
422#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:19
423msgid "name"
424msgstr "име"
425
426#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:295
427msgid "Beagle Live"
428msgstr "Beagle на живо"
429
430#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:296
431msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
432msgstr "Претърсване на всичките ви документи (с Beagle) докато пишете"
433
434#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
435#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
436#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:433
437#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:455
438msgid "?"
439msgstr "?"
440
441#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:486
442msgid ""
443"Could not load beagle, libbeagle has been compiled without python bindings."
444msgstr ""
445"Beagle не може да се зареди. Библиотеката libbeagle е компилирана без "
446"поддръжка на Питон."
447
448#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:495
449msgid "Beagled could not be found in your $PATH."
450msgstr "Програмата beagled не може да бъде открита в $PATH."
451
452#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:21
453#, python-format
454msgid "Search for %s using Beagle"
455msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
456
457#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:37
458msgid "Beagle"
459msgstr "Beagle"
460
461#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:38
462msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
463msgstr "Претърсване на всичките ви документи (чрез Beagle)"
464
465#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:54
466msgid "Beagle does not seem to be installed."
467msgstr "Изглежда програмата Beagle не е инсталирана."
468
469#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:47
470msgid "del.icio.us Bookmarks"
471msgstr "Отметки в del.icio.us"
472
473#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:48
474msgid "Search your del.icio.us bookmarks by tag name"
475msgstr "Търсене по име в отметките в del.icio.us"
476
477#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:80
478msgid "del.icio.us Account"
479msgstr "Регистрация в del.icio.us"
480
481#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:87
482msgid "Enter your del.icio.us username below"
483msgstr "Въведете потребителското си име за del.icio.us отдолу"
484
485#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:93
486msgid "Username: "
487msgstr "Потребителско име: "
488
489#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:109
490msgid "You need to configure your del.icio.us account."
491msgstr "Трябва да настроите регистрацията си в del.icio.us."
492
493#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:114
494msgid "You can modify your del.icio.us account."
495msgstr "Можете да промените регистрацията си в del.icio.us."
496
497#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:51
498msgid "Web Bookmarks (Epiphany)"
499msgstr "Отметки в уеб (в Epiphany)"
500
501#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:52 ../deskbar/handlers/mozilla.py:157
502msgid "Open your web bookmarks by name"
503msgstr "Отваряне на отметките по име"
504
505#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:82 ../deskbar/handlers/epiphany.py:127
506#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:161
507msgid "Epiphany is not your preferred browser."
508msgstr "Epiphany не е предпочитаният браузър."
509
510#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:88
511msgid "Web Searches (Epiphany)"
512msgstr "Търсене в Интернет (с Epiphany)"
513
514#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:89 ../deskbar/handlers/mozilla.py:234
515msgid "Search the web via your browser's search settings"
516msgstr "Търсене в Интернет чрез настройките на уеб браузъра"
517
518#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:124
519msgid "You can set shortcuts for your searches."
520msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето."
521
522#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:134
523msgid "Web History (Epiphany)"
524msgstr "История на уеб (в Epiphany)"
525
526#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:784
527msgid "Open your web history by name"
528msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
529
530#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
531#: ../deskbar/handlers/evolution.py:27
532#, python-format
533msgid "Edit contact <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
534msgstr "Редактиране на контакт <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
535
536# „Адресник“ вместо „адресна книга“ за съвместимост с Evo.
537#: ../deskbar/handlers/evolution.py:42
538msgid "Mail (Address Book)"
539msgstr "Поща (адресник)"
540
541#: ../deskbar/handlers/evolution.py:43
542msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
543msgstr ""
544"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
545
546#: ../deskbar/handlers/evolution.py:67
547msgid ""
548"Autocompletion Needs to be Enabled\n"
549"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
550"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
551"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
552msgstr ""
553"Трябва да включите автоматичното довършване.\n"
554"Адресите във вашия адресник не могат да бъдат получавани, освен ако не "
555"включите автоматичното довършване. За да направите това, стартирайте "
556"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
557"Авт. довършване."
558
559#. FIXME:
560#. _("Location") should be _("Location of %s") % name
561#: ../deskbar/handlers/files.py:62
562#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:35
563msgid "Location"
564msgstr "Местоположение"
565
566#: ../deskbar/handlers/files.py:70
567msgid "Files, Folders and Places"
568msgstr "Файлове, папки и места"
569
570#: ../deskbar/handlers/files.py:71
571msgid "View your files, folders, bookmarks, drives, network places by name"
572msgstr ""
573"Преглеждане на файловете, папките, отметките, устройствата и мрежовите места "
574"по име"
575
576#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:30
577msgid "Shut down this system now?"
578msgstr "Спиране на компютъра?"
579
580#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:31
581#, python-format
582msgid "This system will be automatically shut down in %s seconds."
583msgstr "Компютърът ще се изключи автоматично след %s секунди."
584
585#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:32 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:223
586#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:281
587msgid "Shut Down"
588msgstr "Спиране"
589
590#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:34
591msgid "Log out of this system now?"
592msgstr "Излизане от системата?"
593
594#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:35
595#, python-format
596msgid "You will be automatically logged out in %s seconds."
597msgstr "Ще излезете от системата автоматично след %s секунди."
598
599#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:36 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:236
600#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:240 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:284
601msgid "Log Out"
602msgstr "Излизане от системата"
603
604# Различава се от другите действия (където е „компютър“), но компютъра
605# не се рестартира, а системата.  FIXME: Може би всички да се променят
606# на „система“?
607#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:38
608msgid "Restart this system now?"
609msgstr "Рестартиране на системата?"
610
611#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:39
612#, python-format
613msgid "This system will be automatically restarted in %s seconds."
614msgstr "Системата ще се рестартира автоматично след %s секунди."
615
616#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:40 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:257
617#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:283
618msgid "Restart"
619msgstr "Рестартиране"
620
621#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:42
622msgid "Suspend this system now?"
623msgstr "Приспиване на компютъра?"
624
625#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:43
626#, python-format
627msgid "This system will be automatically suspended in %s seconds."
628msgstr "Автоматично приспиване на компютъра след %s секунди."
629
630#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:44 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:313
631msgid "Suspend"
632msgstr "Приспиване"
633
634#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:46
635msgid "Hibernate this system now?"
636msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра?"
637
638#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:47
639#, python-format
640msgid "This system will be automatically hibernated in %s seconds."
641msgstr "Автоматично дълбоко приспиване на компютъра след %s секунди."
642
643#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:48 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:315
644msgid "Hibernate"
645msgstr "Дълбоко приспиване"
646
647#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:100
648msgid "Suspend the machine"
649msgstr "Приспиване на компютъра"
650
651#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:117
652msgid "Hibernate the machine"
653msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
654
655#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:134
656msgid "Shutdown the machine"
657msgstr "Спиране на компютъра"
658
659#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:155
660msgid "Lock the screen"
661msgstr "Заключване на екрана"
662
663#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:178 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:302
664msgid "Lock"
665msgstr "Заключване"
666
667#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:219
668msgid "Turn off the computer"
669msgstr "Изключване на компютъра"
670
671#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:253
672msgid "Restart the computer"
673msgstr "Рестартиране на компютъра"
674
675#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:268 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:272
676#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:282
677msgid "Switch User"
678msgstr "Промяна на потребителя"
679
680#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:278
681msgid "Computer Actions"
682msgstr "Действия с компютъра"
683
684#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:279
685msgid "Logoff, shutdown, restart, suspend and related actions."
686msgstr ""
687"Излизане от системата, приспиване, дълбоко приспиване и др. подобни действия"
688
689#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:317
690msgid "Shutdown"
691msgstr "Спиране"
692
693#: ../deskbar/handlers/history.py:28
694msgid "Recognize previously used searches"
695msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
696
697#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:15
698#, python-format
699msgid "Switch to <b>%(name)s</b>"
700msgstr "Избиране на <b>%(name)s</b>"
701
702#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:47
703msgid "Window Switcher"
704msgstr "Избор на прозорец"
705
706#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:48
707msgid "Switch to an existing window by name."
708msgstr "Избиране и преминаване към прозорец по име."
709
710#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:51
711msgid "Windows"
712msgstr "Прозорци"
713
714#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:156
715msgid "Web Bookmarks (Mozilla)"
716msgstr "Отметки в уеб (с Mozilla)"
717
718#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:219 ../deskbar/handlers/mozilla.py:305
719#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:831
720msgid "Mozilla/Firefox is not your preferred browser."
721msgstr "Mozilla/Firefox не е предпочитаният браузър."
722
723#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:233
724msgid "Web Searches (Mozilla)"
725msgstr "Търсене в Интернет (с Mozilla)"
726
727#. Correct firefox version or iceweasel
728#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:299
729msgid "You can customize which search engines are offered."
730msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
731
732#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:783
733msgid "Web History (Mozilla)"
734msgstr "История на уеб (в Mozilla)"
735
736#: ../deskbar/handlers/programs.py:77
737#, python-format
738msgid "Lookup %s in dictionary"
739msgstr "Търсене на %s в речник"
740
741#: ../deskbar/handlers/programs.py:84
742#, python-format
743msgid "Search for file names like %s"
744msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
745
746#: ../deskbar/handlers/programs.py:90
747#, python-format
748msgid "Search in Devhelp for %s"
749msgstr "Търсене в документацията за %s"
750
751#: ../deskbar/handlers/programs.py:124
752msgid "Dictionary"
753msgstr "Речник"
754
755#: ../deskbar/handlers/programs.py:125
756msgid "Look up word definitions in the dictionary"
757msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
758
759#: ../deskbar/handlers/programs.py:141
760msgid "GNOME dictionary is not installed"
761msgstr "Речникът на GNOME не е инсталиран"
762
763#: ../deskbar/handlers/programs.py:148
764msgid "Files and Folders Search"
765msgstr "Търсене на файлове и папки"
766
767#: ../deskbar/handlers/programs.py:149
768msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
769msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
770
771#: ../deskbar/handlers/programs.py:165
772msgid "GNOME search tool is not installed"
773msgstr "Инструментът за търсене не е инсталиран"
774
775#: ../deskbar/handlers/programs.py:172
776msgid "Developer Documentation"
777msgstr "Документация за разработчици"
778
779#: ../deskbar/handlers/programs.py:173
780msgid "Search Devhelp for a function name"
781msgstr "Търсене в документацията за разработчици за име на функция"
782
783#: ../deskbar/handlers/programs.py:192
784msgid "Devhelp is not installed"
785msgstr "Програмата Devhelp не е инсталирана"
786
787#: ../deskbar/handlers/programs.py:241
788#, python-format
789msgid "Execute %s in terminal"
790msgstr "Изпълняване на %s в терминал"
791
792#: ../deskbar/handlers/programs.py:243
793#, python-format
794msgid "Execute %s"
795msgstr "Изпълняване на %s"
796
797#: ../deskbar/handlers/programs.py:259
798msgid "Programs"
799msgstr "Програми"
800
801#: ../deskbar/handlers/programs.py:260
802msgid "Launch a program by its name and/or description"
803msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
804
805#: ../deskbar/handlers/recent.py:38
806msgid "Recent Documents"
807msgstr "Скоро отваряни документи"
808
809#: ../deskbar/handlers/recent.py:39
810msgid "Retrieve your recently accessed files and locations"
811msgstr "Получаване на списъка на скоро ползваните файлове и места"
812
813#: ../deskbar/handlers/recent.py:58
814msgid "This handler requires a more recent gtk version (2.9.0 or newer)."
815msgstr ""
816"Тази програма за обработка се нуждае от по-нова версия (2.9.0 или по-нова)."
817
818#: ../deskbar/handlers/templates.py:37
819#, python-format
820msgid "Create %s"
821msgstr "Създаване на %s"
822
823#: ../deskbar/handlers/templates.py:40
824msgid "Create Document"
825msgstr "Създаване на документ"
826
827#: ../deskbar/handlers/templates.py:53
828msgid "Name:"
829msgstr "Име:"
830
831#: ../deskbar/handlers/templates.py:60
832msgid "Folder:"
833msgstr "Папка:"
834
835#: ../deskbar/handlers/templates.py:64
836msgid "Choose Folder"
837msgstr "Избор на папка"
838
839#: ../deskbar/handlers/templates.py:119
840#, python-format
841msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
842msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го замените?"
843
844#: ../deskbar/handlers/templates.py:123
845#, python-format
846msgid ""
847"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
848msgstr "Файлът вече съществува в „%s“. Замяната ще презапише съдържанието му."
849
850#: ../deskbar/handlers/templates.py:130
851msgid "Replace"
852msgstr "Замяна"
853
854#: ../deskbar/handlers/templates.py:166
855msgid "Templates"
856msgstr "Шаблони"
857
858#: ../deskbar/handlers/templates.py:167
859msgid "Create new files from your templates"
860msgstr "Създаване на нови файлове от ваши шаблони"
861
862#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:37
863#, python-format
864msgid "Open note <b>%(name)s</b>"
865msgstr "Отваряне на бележка <b>%(name)s</b>"
866
867#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:50
868msgid "Really delete this note?"
869msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
870
871#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:51
872msgid "If you delete a note it is permanently lost."
873msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи безвъзвратно."
874
875#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:63
876#, python-format
877msgid "Delete note <b>%(name)s</b>"
878msgstr "Изтриване на бележка <b>%(name)s</b>"
879
880#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:88
881#, python-format
882msgid "Create note <b>%(name)s</b>"
883msgstr "Създаване на бележка <b>%(name)s</b>"
884
885#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:110
886msgid "Title"
887msgstr "Заглавие"
888
889#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:111
890msgid "Contents"
891msgstr "Съдържание"
892
893#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:130
894msgid "Tomboy Notes"
895msgstr "Бележки на Tomboy"
896
897#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:131
898msgid "Search your Tomboy notes"
899msgstr "Търсене на бележките „Tomboy“"
900
901#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:198
902msgid "Tomboy does not seem to be installed."
903msgstr "Изглежда програмата Tomboy не е инсталирана."
904
905#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:231
906#, python-format
907msgid ""
908"Tomboy does not seem to be the correct version.\n"
909"Tomboy %s or greater must be installed."
910msgstr ""
911"Изглежда версията на Tomboy е несъвместима.\n"
912"Трябва да е инсталирана версия %s или по-нова."
913
914#: ../deskbar/handlers/web_address.py:45
915msgid "Open web pages and send emails by typing a complete address"
916msgstr ""
917"Отваряне на уеб страница и пращане на е-поща чрез въвеждане на пълен адрес"
918
919#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:41
920msgid "Yahoo! Search"
921msgstr "Търсене с Yahoo!"
922
923#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:42
924msgid "Search Yahoo! as you type"
925msgstr "Търсене с Yahoo! докато пишете"
926
927#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:62
928#, python-format
929msgid "URL of %s"
930msgstr "Адресът на %s"
931
932#: ../deskbar/handlers/actions/CopyToClipboardAction.py:18
933#, python-format
934msgid "Copy <b>%(name)s</b> to clipboard"
935msgstr "Копиране на <b>%(name)s</b> в буфера за обмен"
936
937#: ../deskbar/handlers/actions/GoToLocationAction.py:23
938#, python-format
939msgid "Go to location of %s"
940msgstr "Отваряне на адреса на %s"
941
942#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
943#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
944#: ../deskbar/handlers/actions/OpenDesktopFileAction.py:54
945#, python-format
946msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
947msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
948
949#: ../deskbar/handlers/actions/OpenFileAction.py:51
950#: ../deskbar/handlers/actions/ShowUrlAction.py:24
951#, python-format
952msgid "Open %s"
953msgstr "Отваряне на %s"
954
955#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithApplicationAction.py:48
956#, python-format
957msgid "Open <b>%(name)s</b> with <b>%(program)s</b>"
958msgstr "Отваряне на <b>%(name)s с %(program)s</b>"
959
960#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:28
961#, python-format
962msgid "Open network place %s"
963msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
964
965#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:30
966#, python-format
967msgid "Open audio disc %s"
968msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
969
970#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:32
971#, python-format
972msgid "Open location %s"
973msgstr "Отваряне на местоположението %s"
974
975#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
976#: ../deskbar/handlers/actions/SendEmailToAction.py:24
977#, python-format
978msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
979msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
980
981#. translators: %s is a filename
982#: ../deskbar/handlers/actions/SendFileViaEmailAction.py:44
983#, python-format
984msgid "Send %s via e-mail"
985msgstr "Изпращане на %s по е-поща"
986
987#: ../deskbar/ui/About.py:23
988msgid "An all-in-one action bar."
989msgstr "Универсална лента."
990
991#: ../deskbar/ui/About.py:30
992msgid "Deskbar Website"
993msgstr "Сайт на Deskbar"
994
995#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
996#: ../deskbar/ui/About.py:34
997msgid "translator-credits"
998msgstr ""
999"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1000"\n"
1001"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1002"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1003"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1004
1005#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacHeader.py:26
1006msgid "<b>Search:</b>"
1007msgstr "<b>Търсене:</b>"
1008
1009#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:22
1010msgid "default"
1011msgstr "стандартно"
1012
1013#. translators: _H is a mnemonic, i.e. pressing Alt+h will focus the widget
1014#: ../deskbar/ui/CuemiacAlignedView.py:88
1015#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:77
1016msgid "_History"
1017msgstr "_История"
1018
1019#: ../deskbar/ui/CuemiacAlignedView.py:150
1020#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:139
1021msgid "Back to Matches"
1022msgstr "Обратно към съвпаденията"
1023
1024#: ../deskbar/ui/DeskbarTray.py:44
1025msgid "Show search entry"
1026msgstr "Показване на търсения елемент"
1027
1028#: ../deskbar/ui/DeskbarTray.py:111
1029msgid ""
1030"Some potentially old modules that make use of an old Deskbar-Applet API have "
1031"been found. Remove these files for this warning to disappear.\n"
1032msgstr ""
1033"Бяха открити някои приставки, които използват остарели функции на аплета "
1034"Deskbar. Изтрийте техните файлове и това предупреждение няма да се показва.\n"
1035
1036#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:102
1037msgid "New accelerator..."
1038msgstr "Нов бърз клавиш..."
1039
1040#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:154
1041#, python-format
1042msgid ""
1043"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will prevent correct operation "
1044"of your keyboard.\n"
1045"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.\n"
1046msgstr ""
1047"„%s“ не може да се ползва самостоятелно за бърз клавиш, защото клавиатурата "
1048"няма да работи правилно.\n"
1049"Комбинирайте го с някой от клавишите „Control“, „Alt“ или „Shift“.\n"
1050
1051#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:81
1052msgid "Reload all extensions"
1053msgstr "Презареждане на всички приставки"
1054
1055#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:86
1056msgid "<i><small>Drag and drop an extension to change its order.</small></i>"
1057msgstr ""
1058"<i><small>Чрез влачене можете да промените подредбата на приставките.</"
1059"small></i>"
1060
1061#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:338
1062msgid "A problem occured"
1063msgstr "Възникна грешка"
1064
1065#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:403
1066msgid "Handler has been installed successfully"
1067msgstr "Обработващият модул е инсталиран успешно."
1068
1069#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:406
1070msgid "Handler could not be installed due a problem with the provided file"
1071msgstr ""
1072"Обработващият модул не беше инсталиран заради проблем с предоставения файл"
1073
1074#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:8
1075msgid "Error"
1076msgstr "Грешка"
1077
1078#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:26
1079msgid "Check the description beneath for further details."
1080msgstr "За повече детайли погледнете описанието по долу."
1081
1082#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:32
1083msgid "Details"
1084msgstr "Подробности"
1085
1086#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:53
1087msgid "Version:"
1088msgstr "Версия:"
1089
1090#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:56
1091msgid "Update Available"
1092msgstr "Налични са обновявания"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.