source: gnome/gnome-2-20/gnome-power-manager.gnome-2-20.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 99.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the
4# gnome-power-manager package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager gnome-2-20\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-11-09 07:40+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-11-09 07:40+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
21msgid "Power Manager Brightness Applet"
22msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
23
24#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:107
25msgid "Adjusts laptop panel brightness."
26msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
27
28#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:353
29#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:338
30#, c-format
31msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
32msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
33
34#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:355
35#, c-format
36msgid "Cannot get laptop panel brightness"
37msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
38
39#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:357
40#, c-format
41msgid "LCD brightness : %d%%"
42msgstr "Яркост на екрана: %d%%"
43
44#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:744
45#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:406 ../src/gpm-tray-icon.c:301
46msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
47msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
48
49#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:745
50#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:407 ../src/gpm-tray-icon.c:302
51msgid ""
52"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
53"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
54"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
55"of the License, or (at your option) any later version."
56msgstr ""
57"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
58"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
59"2 или по-висока (по ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
60"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
61
62#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:749
63#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:411 ../src/gpm-tray-icon.c:306
64msgid ""
65"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
66"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
67"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
68"GNU General Public License for more details."
69msgstr ""
70"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
71"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
72"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
73"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
74
75#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
76#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:415 ../src/gpm-tray-icon.c:310
77msgid ""
78"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
79"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
80"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
81"02110-1301, USA."
82msgstr ""
83"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
84"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
85"свободен софтуер на адрес:\n"
86"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
87"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
88
89#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:767
90msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
91msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
92
93#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
94msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
95msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
96
97#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
98msgid "Brightness Applet"
99msgstr "Аплет за яркостта"
100
101#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:3
102msgid "Brightness Applet Factory"
103msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
104
105#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:4
106msgid "Factory for Brightness Applet"
107msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
108
109#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:89
110msgid "Power Manager Inhibit Applet"
111msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
112
113#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:90
114msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
115msgstr ""
116"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
117
118#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:341
119#, c-format
120msgid "Automatic sleep inhibited"
121msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
122
123#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:343
124#, c-format
125msgid "Automatic sleep enabled"
126msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
127
128#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:371
129msgid "Manual inhibit"
130msgstr "Ръчно предотвратяване"
131
132#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:429
133msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
134msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
135
136#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
137msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
138msgstr ""
139"Позволява на потребителя да предотвратява автоматичното енергоспестяване"
140
141#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:2
142msgid "Factory for Inhibit Applet"
143msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
144
145#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:3
146msgid "Inhibit Applet"
147msgstr "Аплет за предотвратяване"
148
149#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:4
150msgid "Inhibit Applet Factory"
151msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
152
153#. common descriptions of this program
154#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:43
155msgid "Power Manager"
156msgstr "Управление на захранването"
157
158#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
159msgid "Power management daemon"
160msgstr "Демон за управление на захранването"
161
162#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
163msgid ""
164"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
165"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
166"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
167msgstr ""
168"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
169"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
170"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
171"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
172
173#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
174msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
175msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
176
177#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
178msgid "Allow backlight brightness adjustment"
179msgstr "Разрешаване на управлението на яркостта на екрана"
180
181#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
182msgid "Battery critical low action"
183msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
184
185#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
186msgid "Change the brightness automatically using the ambient light sensors"
187msgstr ""
188"Автоматична промяна на яркостта на базата на датчиците за разсеяна светлина"
189
190#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
191msgid "Check CPU load before sleeping"
192msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди приспиване"
193
194#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
195msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
196msgstr ""
197"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
198
199#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
200msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
201msgstr ""
202"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
203
204#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
205msgid ""
206"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
207"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
208msgstr ""
209"Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са „never“ (никога), "
210"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
211"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
212
213#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
214msgid "Hibernate button action"
215msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
216
217#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
218msgid "Hibernate enabled"
219msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
220
221#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
222msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
223msgstr ""
224"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
225
226#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
227msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
228msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
229
230#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
231msgid ""
232"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
233"failed."
234msgstr ""
235"Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се приспи "
236"компютъра."
237
238#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
239msgid ""
240"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
241"charged."
242msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
243
244#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
245msgid ""
246"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
247"low."
248msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
249
250#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
251msgid ""
252"If a notification message should be displayed when the profile data is "
253"guessed."
254msgstr ""
255"Дали да се предупреждава, когато данните за проследяването се налучкват."
256
257#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
258msgid "If extra debugging messages should be used"
259msgstr "Дали да се използват допълнителни съобщения за изчистване на грешки"
260
261#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
262msgid ""
263"If extra debugging messages should be used. Only turn this on for debugging."
264msgstr ""
265"Дали да се използват допълнителни съобщения за изчистване на грешки. Да се "
266"включва само при изчистване на грешки."
267
268#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
269msgid ""
270"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
271"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
272"to switch up the frequency."
273msgstr ""
274"Ако процесите с по-нисък приоритет се включват, те могат да предизвикат "
275"увеличаване на честотата, въпреки че абсолютният процент на натоварване не "
276"би задействал процедурата за промяната на честотата на процесора."
277
278#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
279msgid "If sounds should be used"
280msgstr "Дали да се използват звуци"
281
282#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
283msgid ""
284"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
285"requests have stopped the policy action."
286msgstr ""
287"Дали да се използват звуци, за да се известява за критично ниско ниво на "
288"мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
289"действие по политиката."
290
291#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
292msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
293msgstr ""
294"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
295"състоянието на бездействие."
296
297#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
298msgid ""
299"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
300"area drop down menu."
301msgstr ""
302"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
303"меню в областта за известяване."
304
305#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
306msgid ""
307"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
308"disconnected"
309msgstr ""
310"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
311"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
312
313#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
314msgid ""
315"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
316"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
317"disconnected at a later time."
318msgstr ""
319"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
320"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
321"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
322
323#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
324msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
325msgstr ""
326"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
327
328#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
329msgid ""
330"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
331"turn this off for debugging."
332msgstr ""
333"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. Да "
334"се изключва само при изчистване на грешки."
335
336#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
337msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
338msgstr ""
339"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
340
341#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
342msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
343msgstr ""
344"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
345"токозахранване"
346
347#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
348msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
349msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
350
351#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
352msgid ""
353"If the screen brightness can be changed when switching between AC and "
354"battery power and by ambient light sensors."
355msgstr ""
356"Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
357"захранване от ел. мрежа към батерии и обратно, както и от датчиците за "
358"разсеяна светлина."
359
360#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
361msgid ""
362"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
363"light sensors."
364msgstr ""
365"Дали яркостта на екрана да се променя автоматично на базата на датчиците за "
366"разсеяна светлина"
367
368#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
369msgid ""
370"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
371"light sensors. Valid is 'none', 'light' and 'dark'"
372msgstr ""
373"Дали яркостта на екрана да се променя автоматично на базата на датчиците за "
374"разсеяна светлина. Валидни стойности са „none“ (да не се променя), "
375"„light“ (когато е светло) и „dark“ (когато е тъмно)."
376
377#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
378msgid ""
379"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
380"on AC power."
381msgstr ""
382"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
383"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
384
385#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
386msgid ""
387"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
388"on battery power."
389msgstr ""
390"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
391"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
392
393#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
394msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
395msgstr ""
396"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
397
398#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
399msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
400msgstr ""
401"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
402"токозахранване."
403
404#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
405msgid ""
406"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
407msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
408
409#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
410msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
411msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра."
412
413#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
414msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
415msgstr "Дали потребителят може да приспива компютъра."
416
417#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
418msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
419msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
420
421#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
422msgid ""
423"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
424"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
425msgstr ""
426"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
427"процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
428
429#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
430msgid "If we should show the CPU frequency scaling in the UI"
431msgstr "Дали да се показва промяната на честотата на процесора в интерфейса"
432
433#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
434msgid ""
435"If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need to "
436"configure this for specific systems."
437msgstr ""
438"Дали да се показва промяната на честотата на процесора в интерфейса. Тази "
439"настройка е необходима за някои системи."
440
441#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
442msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
443msgstr ""
444"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
445
446#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
447msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
448msgstr ""
449"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
450
451#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
452msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
453msgstr ""
454"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
455"за връщане."
456
457#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
458msgid ""
459"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
460"this to false only if you know your battery is okay."
461msgstr ""
462"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
463"за връщане. Задайте това да е ЛЪЖА, само ако сте сигурни, че батерията ви е "
464"наред."
465
466#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
467msgid ""
468"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
469"sleep on lid close"
470msgstr ""
471"Дали да се показва предупреждение при валидно предотвратяване и настройка за "
472"заспиване при затваряне на капака"
473
474#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
475msgid ""
476"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
477"sleep on lid close."
478msgstr ""
479"Дали да се показва предупреждение при валидно предотвратяване и настройка за "
480"заспиване при затваряне на капака."
481
482#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
483msgid "Keyboard brightness when on AC"
484msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от ел. мрежа"
485
486#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
487msgid "Keyboard brightness when on battery"
488msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от батерии"
489
490#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
491msgid "LCD brightness when on AC"
492msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
493
494#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
495msgid "LCD brightness when on battery"
496msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
497
498#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
499msgid "Laptop lid close action on battery"
500msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
501
502#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
503msgid "Laptop lid close action when on AC"
504msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
505
506#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
507msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
508msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
509
510#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
511msgid "Lock screen on hibernate"
512msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
513
514#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
515msgid "Lock screen on suspend"
516msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
517
518#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
519msgid "Lock screen when blanked"
520msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
521
522#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
523msgid "Method used to blank screen on AC"
524msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
525
526#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
527msgid "Method used to blank screen on battery"
528msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
529
530#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
531msgid "Notify on a low power"
532msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
533
534#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
535msgid "Notify on a sleep failure"
536msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
537
538#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
539msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
540msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
541
542#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
543msgid "Notify when fully charged"
544msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
545
546#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
547msgid "Notify when the profile data is guessed"
548msgstr "Уведомяване при налучкване на данните за проследяването"
549
550#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
551msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
552msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
553
554#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
555msgid "Percentage action is taken"
556msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
557
558#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
559msgid "Percentage considered critical"
560msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
561
562#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
563msgid "Percentage considered low"
564msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
565
566#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
567msgid "Power button action"
568msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
569
570#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
571msgid "Sleep timeout computer when on AC"
572msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
573
574#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
575msgid "Sleep timeout computer when on battery"
576msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
577
578#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
579msgid "Sleep timeout display when on AC"
580msgstr ""
581"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
582"мрежа"
583
584#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
585msgid "Sleep timeout display when on battery"
586msgstr ""
587"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
588
589#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
590msgid "Suspend button action"
591msgstr "Действие на бутона за приспиване"
592
593#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
594msgid "Suspend enabled"
595msgstr "Приспиването е включено"
596
597#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
598msgid ""
599"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
600"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
601msgstr ""
602"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
603"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „default“ (по "
604"подразбиране), „standby“ (в режим готовност), „suspend“ (приспиване) и "
605"„off“ (изключване)."
606
607#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
608msgid ""
609"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
610"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
611msgstr ""
612"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
613"захранване от батерии. Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), "
614"„standby“ (в режим готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
615
616#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
617msgid ""
618"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
619"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
620msgstr ""
621"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
622"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
623"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
624
625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
626msgid ""
627"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
628"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
629msgstr ""
630"Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. Възможните "
631"стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
632"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
633
634#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
635msgid ""
636"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
637"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
638msgstr ""
639"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
640"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
641"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
642
643#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
644msgid ""
645"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
646"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
647"\"nothing\"."
648msgstr ""
649"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
650"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
651"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
652
653#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
654msgid ""
655"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
656"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
657"and \"nothing\"."
658msgstr ""
659"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
660"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
661"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
662
663#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
664msgid ""
665"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
666"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
667"\"nothing\"."
668msgstr ""
669"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
670"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
671"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
672"„nothing“ (нищо)."
673
674#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
675msgid ""
676"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
677"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
678"\"."
679msgstr ""
680"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
681"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
682"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
683"„nothing“ (нищо)."
684
685#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
686msgid ""
687"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
688"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
689"\"nothing\"."
690msgstr ""
691"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
692"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
693"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
694
695#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
696msgid ""
697"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
698"computer is on AC power."
699msgstr ""
700"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
701"захранва от ел. мрежа."
702
703#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
704msgid ""
705"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
706"before it goes to sleep."
707msgstr ""
708"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
709"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
710
711#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
712msgid ""
713"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
714"inactive before it goes to sleep."
715msgstr ""
716"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
717"се захранва от батерии и бездейства."
718
719#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
720msgid ""
721"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
722"inactive before the display goes to sleep."
723msgstr ""
724"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
725"захранва от батерии."
726
727#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
728msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness"
729msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта"
730
731#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
732msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness."
733msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта."
734
735#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
736msgid ""
737"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
738"0 and 100."
739msgstr ""
740"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
741"0 и 100."
742
743#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
744msgid ""
745"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
746"between 0 and 100."
747msgstr ""
748"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
749"и 100."
750
751#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
752msgid ""
753"The brightness of the keyboard when on AC power. Possible values are between "
754"0 and 100."
755msgstr ""
756"Яркост на клавиатурата при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са "
757"между 0 и 100."
758
759#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
760msgid ""
761"The brightness of the keyboard when on battery power. Possible values are "
762"between 0 and 100."
763msgstr ""
764"Яркост на клавиатурата при захранване от батерии. Възможните стойности са "
765"между 0 и 100."
766
767#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
768msgid "The brightness of the screen when idle"
769msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
770
771#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
772msgid ""
773"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough"
774msgstr ""
775"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл"
776
777#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
778msgid ""
779"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough, in "
780"percent."
781msgstr ""
782"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл, "
783"в проценти."
784
785#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
786msgid "The cpufreq performance value to use when on AC power"
787msgstr ""
788"Стойност на производителността на процесора при захранване от ел. мрежа"
789
790#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
791msgid "The cpufreq performance value to use when on battery power"
792msgstr "Стойност на производителността на процесора при захранване от батерии"
793
794#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
795msgid ""
796"The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC power."
797msgstr ""
798"Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
799"му при захранване от ел. мрежа."
800
801#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
802msgid ""
803"The cpufreq performance value used to scale the processor when on battery "
804"power."
805msgstr ""
806"Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
807"му при захранване от батерии."
808
809#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
810msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
811msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от ел. мрежа"
812
813#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
814msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
815msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от батерии"
816
817#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
818msgid ""
819"The cpufreq policy used to scale the processor when on AC power. Possible "
820"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
821"nothing."
822msgstr ""
823"Политика за честота на процесора за определяне на скоростта му при "
824"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „ondemand“ (при поискване), "
825"„conservative“ (консервативна), „powersave“ (енергоспестяваща), "
826"„userspace“ (за потребителските програми), „performance“ (производителна) и "
827"„nothing“ (никаква)."
828
829#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
830msgid ""
831"The cpufreq policy used to scale the processor when on battery power. "
832"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
833"performance, nothing."
834msgstr ""
835"Политика за честота на процесора за определяне на скоростта му при "
836"захранване от батерии. Възможните стойности са „ondemand“ (при поискване), "
837"„conservative“ (консервативна), „powersave“ (енергоспестяваща), "
838"„userspace“ (за потребителските програми), „performance“ (производителна) и "
839"„nothing“ (никаква)."
840
841#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
842msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
843msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
844
845#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
846msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
847msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
848
849#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
850msgid "The default configuration version."
851msgstr "Стандартната конфигурирана версия."
852
853#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
854msgid "The default graph type to show in the statistics window"
855msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика"
856
857#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
858msgid "The default graph type to show in the statistics window."
859msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика."
860
861#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
862msgid "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup"
863msgstr ""
864"Името на устройство ползващо v4l, което се ползва за резервен датчик за "
865"яркост"
866
867#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
868msgid ""
869"The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup. A "
870"value of 'default' uses the first discovered sensor, or devices can be "
871"specified, e.g. '/dev/video0'"
872msgstr ""
873"Името на устройство ползващо v4l, което се ползва за резервен датчик за "
874"яркост. Може да се зададе „default“ - тогава се ползва първият открит "
875"датчик, или може да се зададе конкретно устройство, напр. „/dev/video0“."
876
877#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
878msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
879msgstr ""
880"На какъв интервал да се проверява вътрешният сензор за разсеяна светлина"
881
882#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
883msgid "The interval the ambient light sensors should be polled in seconds."
884msgstr ""
885"На какъв интервал в секунди да се проверява вътрешният сензор за разсеяна "
886"светлина."
887
888#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
889msgid "The invalid timeout for power actions"
890msgstr "Време за невалидност на действията свързани със захранването"
891
892#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
893msgid ""
894"The invalid timeout in ms for power actions. Set this longer if you get "
895"'battery critical' messages when you unplug."
896msgstr ""
897"Време в милисекунди, в рамките на което действията свързани със захранването "
898"са невалидни. Задайте по-голяма стойност, ако получавате съобщения „критично "
899"ниско ниво на батерията“, когато изключвате компютъра от ел. мрежа."
900
901#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
902msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
903msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
904
905#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
906msgid "The maximum time displayed on the graph"
907msgstr "Максималното време показвано на графиката"
908
909#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
910msgid ""
911"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
912"when use_time_for_policy is false."
913msgstr ""
914"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
915"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
916
917#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
918msgid ""
919"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
920"use_time_for_policy is false."
921msgstr ""
922"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
923"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
924
925#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
926msgid ""
927"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
928"valid when use_time_for_policy is false."
929msgstr ""
930"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
931"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
932
933#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
934msgid ""
935"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
936"Only valid when use_time_for_policy is true."
937msgstr ""
938"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
939"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
940"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
941
942#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
943msgid ""
944"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
945"Only valid when use_time_for_policy is true."
946msgstr ""
947"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
948"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
949
950#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
951msgid ""
952"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
953"valid when use_time_for_policy is true."
954msgstr ""
955"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
956"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
957
958#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
959msgid "The time remaining when action is taken"
960msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
961
962#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
963msgid "The time remaining when critical"
964msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
965
966#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
967msgid "The time remaining when low"
968msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
969
970#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
971msgid ""
972"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
973"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
974msgstr ""
975"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
976"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и „nothing“ (нищо)."
977
978#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
979msgid ""
980"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
981"it is used so that configure changes between versions can be detected."
982msgstr ""
983"Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
984"използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
985
986#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
987msgid ""
988"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
989"Only valid when use_time_for_policy is true."
990msgstr ""
991"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
992"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
993
994#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
995msgid "UPS critical low action"
996msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
997
998#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
999msgid "UPS low power action"
1000msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1001
1002#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
1003msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
1004msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
1005
1006#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:139
1007msgid "When to show the notification icon"
1008msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
1009
1010#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:140
1011msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
1012msgstr ""
1013"Дали програмата NetworkManager трябва да бъде прекъсва връзките и наново да "
1014"ги установява при приспиване."
1015
1016#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:141
1017msgid ""
1018"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
1019"and connect on resume."
1020msgstr ""
1021"Дали програмата NetworkManager трябва да бъде прекъсва връзките при "
1022"приспиване или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
1023
1024#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:142
1025msgid ""
1026"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
1027"calculation"
1028msgstr ""
1029"Дали процесите с по-нисък приоритет да се включват в изчисляването на "
1030"натоварването на процесора"
1031
1032#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:143
1033msgid ""
1034"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
1035"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
1036msgstr ""
1037"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
1038"компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
1039"бъде отключен."
1040
1041#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:144
1042msgid ""
1043"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
1044"means the keyring will have to be unlocked on resume."
1045msgstr ""
1046"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. Това "
1047"означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде отключен."
1048
1049#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:145
1050msgid ""
1051"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
1052"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
1053msgstr ""
1054"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
1055"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
1056
1057#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:146
1058msgid ""
1059"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
1060"used if lock_use_screensaver_settings is false."
1061msgstr ""
1062"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
1063"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
1064
1065#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:147
1066msgid ""
1067"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
1068"lock_use_screensaver_settings is false."
1069msgstr ""
1070"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
1071"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
1072
1073#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:148
1074msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
1075msgstr ""
1076"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
1077"прави, когато компютърът бездейства"
1078
1079#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:149
1080msgid ""
1081"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
1082"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
1083msgstr ""
1084"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
1085"екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
1086"изчистване на екрана."
1087
1088#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:150
1089msgid "Whether to use time-based notifications"
1090msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
1091
1092#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:151
1093msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
1094msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
1095
1096#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:152
1097msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
1098msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
1099
1100#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:153
1101msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
1102msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
1103
1104#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:154
1105msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
1106msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
1107
1108#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:155
1109msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
1110msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
1111
1112#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:156
1113msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
1114msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
1115
1116#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
1117msgid "Configure power management"
1118msgstr "Настройки на управлението на захранването"
1119
1120#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
1121msgid "Power Management"
1122msgstr "Управление на захранването"
1123
1124#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:1
1125msgid "Observe power management"
1126msgstr "Спазване на управлението на захранването"
1127
1128#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2
1129msgid "Power Statistics"
1130msgstr "Статистика на захранването"
1131
1132#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
1133msgid "Brightness"
1134msgstr "Яркост"
1135
1136#: ../data/gpm-graph.glade.h:1
1137msgid "Add related _events"
1138msgstr "Добавяне на _свързаните събития"
1139
1140#: ../data/gpm-graph.glade.h:2
1141msgid "Cell Voltage"
1142msgstr "Напрежение на клетката"
1143
1144#: ../data/gpm-graph.glade.h:3
1145msgid "Graph type:"
1146msgstr "Вид графика:"
1147
1148#: ../data/gpm-graph.glade.h:4
1149msgid "Power History"
1150msgstr "История на заряда"
1151
1152#: ../data/gpm-graph.glade.h:5 ../src/gpm-info.c:293 ../src/gpm-info.c:302
1153#: ../src/gpm-info.c:311 ../src/gpm-info.c:320
1154msgid "Time since startup"
1155msgstr "Време от стартирането"
1156
1157#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
1158msgid "Application:"
1159msgstr "Приложение:"
1160
1161#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
1162msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
1163msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
1164
1165#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
1166msgid "Inhibit"
1167msgstr "Предотвратяване"
1168
1169#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
1170msgid "Inhibit Tester"
1171msgstr "Тестване на предотвратяването"
1172
1173#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
1174msgid "Reason:"
1175msgstr "Причина:"
1176
1177#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
1178msgid "UnInhibit"
1179msgstr "Премахване на предотвратяването"
1180
1181#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
1182msgid "Vendor Acme Foo"
1183msgstr "Производител „Супер-мега фирма“"
1184
1185#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
1186msgid "<b>Actions</b>"
1187msgstr "<b>Действия</b>"
1188
1189#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
1190msgid "<b>Display</b>"
1191msgstr "<b>Визуализация</b>"
1192
1193#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
1194msgid "<b>Extras</b>"
1195msgstr "<b>Допълнителни</b>"
1196
1197#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
1198msgid "<b>Notification Area</b>"
1199msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
1200
1201#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
1202msgid "Always sleep when the lid is _closed"
1203msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
1204
1205#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
1206msgid "Computer sp_eed policy:"
1207msgstr "_Политика за скоростта на компютъра:"
1208
1209#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
1210msgid "Dim display _brightness by:"
1211msgstr "_Затъмняване на екрана с:"
1212
1213#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
1214msgid "Dim display when idle"
1215msgstr "Затъмняване на екрана при бездействие"
1216
1217#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
1218msgid "Enable UPS discharge _alarm"
1219msgstr "Предупреждаване при _разреждането на непрекъсваемото токозахранване"
1220
1221#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
1222msgid "General"
1223msgstr "Общи"
1224
1225#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
1226msgid "Make _default"
1227msgstr "Да е по _подразбиране"
1228
1229#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
1230msgid "On AC Power"
1231msgstr "От ел. мрежа"
1232
1233#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
1234msgid "On Battery Power"
1235msgstr "От батерии"
1236
1237#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
1238msgid "On UPS Power"
1239msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
1240
1241#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
1242msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
1243msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
1244
1245#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
1246msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
1247msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
1248
1249#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
1250msgid "Power Management Preferences"
1251msgstr "Настройки на управлението на захранването"
1252
1253#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
1254msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
1255msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
1256
1257#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
1258msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
1259msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
1260
1261#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
1262msgid "Set display _brightness to:"
1263msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
1264
1265#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
1266msgid "Turn on keyboard light when light level is low"
1267msgstr "Включване на осветлението на клавиатурата, когато е тъмно"
1268
1269#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
1270msgid "Use _ambient light to adjust LCD brightness"
1271msgstr "Яркост според _датчиците за разсеяна светлина"
1272
1273#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
1274msgid "Use _sound to notify in event of an error"
1275msgstr "Звук за предупреждение в случай на _грешка"
1276
1277#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
1278msgid "When UPS power is _critically low:"
1279msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1280
1281#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
1282msgid "When UPS power is l_ow:"
1283msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1284
1285#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
1286msgid "When battery po_wer is critically low:"
1287msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
1288
1289#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
1290msgid "When laptop lid is cl_osed:"
1291msgstr "При _затваряне на екрана:"
1292
1293#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
1294msgid "When the _suspend button is pressed:"
1295msgstr "При натискане на _бутона за приспиване:"
1296
1297#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
1298msgid "When the power _button is pressed:"
1299msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
1300
1301#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
1302msgid "_Always display an icon"
1303msgstr "_Винаги да се показва икона"
1304
1305#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
1306msgid "_Never display an icon"
1307msgstr "_Никога да не се показва икона"
1308
1309#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
1310msgid "_Only display an icon when battery power is critically low"
1311msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
1312
1313#: ../src/gpm-control.c:279
1314#, c-format
1315msgid "The message was not sent due to DBUS security rules"
1316msgstr "Съобщението не беше изпратено поради правилата за сигурност на DBUS"
1317
1318#: ../src/gpm-control.c:282
1319#, c-format
1320msgid "General failure: %s"
1321msgstr "Обща грешка: %s"
1322
1323#: ../src/gpm-common.c:242
1324#, c-format
1325msgid "Unknown time"
1326msgstr "Неизвестно време"
1327
1328#: ../src/gpm-common.c:247
1329#, c-format
1330msgid "%i minute"
1331msgid_plural "%i minutes"
1332msgstr[0] "%i минута"
1333msgstr[1] "%i минути"
1334
1335#: ../src/gpm-common.c:258
1336#, c-format
1337msgid "%i hour"
1338msgid_plural "%i hours"
1339msgstr[0] "%i час"
1340msgstr[1] "%i часа"
1341
1342#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1343#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1344#: ../src/gpm-common.c:264
1345#, c-format
1346msgid "%i %s %i %s"
1347msgstr "%i %s и %i %s"
1348
1349#: ../src/gpm-common.c:265
1350msgid "hour"
1351msgid_plural "hours"
1352msgstr[0] "час"
1353msgstr[1] "часа"
1354
1355#: ../src/gpm-common.c:266
1356msgid "minute"
1357msgid_plural "minutes"
1358msgstr[0] "минута"
1359msgstr[1] "минути"
1360
1361#: ../src/gpm-common.h:44
1362msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
1363msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
1364
1365#. only enable this if discharging on UPS
1366#: ../src/gpm-engine.c:283
1367msgid "Computer is running on backup power\n"
1368msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
1369
1370#: ../src/gpm-engine.c:286
1371msgid "Computer is running on AC power\n"
1372msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
1373
1374#: ../src/gpm-engine.c:289
1375msgid "Computer is running on battery power\n"
1376msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
1377
1378#: ../src/gpm-engine.c:307
1379msgid "Battery discharge time is currently unknown\n"
1380msgstr "В момента времето за разреждане на батериите не може да се прецени\n"
1381
1382#: ../src/gpm-engine.c:309
1383msgid "Battery charge time is currently unknown\n"
1384msgstr "В момента времето за зареждане на батериите не може да се прецени\n"
1385
1386#: ../src/gpm-engine.c:313
1387msgid "Battery discharge time is estimated\n"
1388msgstr "Оценява се времето за разреждане на батериите\n"
1389
1390#: ../src/gpm-engine.c:315
1391msgid "Battery charge time is estimated\n"
1392msgstr "Оценява се времето за зареждане на батериите\n"
1393
1394#. show a AC icon
1395#: ../src/gpm-engine.c:598
1396msgid "Unable to get data..."
1397msgstr "Данните не могат да бъдат получени..."
1398
1399#. Translators: This is %i hours
1400#: ../src/gpm-graph-widget.c:484
1401#, c-format
1402msgid "%ih"
1403msgstr "%i ч."
1404
1405#. Translators: This is %i hours %02i minutes
1406#: ../src/gpm-graph-widget.c:487
1407#, c-format
1408msgid "%ih%02i"
1409msgstr "%i ч. %02i мин."
1410
1411#. Translators: This is %2i minutes
1412#: ../src/gpm-graph-widget.c:492
1413#, c-format
1414msgid "%2im"
1415msgstr "%2i мин."
1416
1417#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
1418#: ../src/gpm-graph-widget.c:495
1419#, c-format
1420msgid "%2im%02i"
1421msgstr "%2i мин. %02i сек."
1422
1423#. Translators: This is %2i seconds
1424#: ../src/gpm-graph-widget.c:499
1425#, c-format
1426msgid "%2is"
1427msgstr "%2i сек."
1428
1429#. Translators: This is %i Percentage
1430#: ../src/gpm-graph-widget.c:503
1431#, c-format
1432msgid "%i%%"
1433msgstr "%i%%"
1434
1435#. Translators: This is %.1f Watts
1436#: ../src/gpm-graph-widget.c:506
1437#, c-format
1438msgid "%.1fW"
1439msgstr "%.1f W"
1440
1441#. Translators: This is %.1f Volts
1442#: ../src/gpm-graph-widget.c:509
1443#, c-format
1444msgid "%.1fV"
1445msgstr "%.1f V"
1446
1447#: ../src/gpm-info.c:121
1448#, c-format
1449msgid "%s because %s"
1450msgstr "%s поради %s"
1451
1452#: ../src/gpm-info.c:199
1453msgid "On AC"
1454msgstr "От ел. мрежа"
1455
1456#: ../src/gpm-info.c:203
1457msgid "On battery"
1458msgstr "От батерии"
1459
1460#: ../src/gpm-info.c:207
1461msgid "Session powersave"
1462msgstr "Енергоспестяваща сесия"
1463
1464#: ../src/gpm-info.c:211
1465msgid "Session idle"
1466msgstr "Сесия на бездействане"
1467
1468#: ../src/gpm-info.c:215
1469msgid "Session active"
1470msgstr "Активна сесия"
1471
1472#. Translators: translate ONLY the string part after the |
1473#: ../src/gpm-info.c:220
1474msgid "label shown on graph|Suspend"
1475msgstr "Приспиване"
1476
1477#. Translators: translate ONLY the string part after the |
1478#: ../src/gpm-info.c:225
1479msgid "label shown on graph|Resume"
1480msgstr "Събуждане"
1481
1482#. Translators: translate ONLY the string part after the |
1483#: ../src/gpm-info.c:230
1484msgid "label shown on graph|Hibernate"
1485msgstr "Дълбоко приспиване"
1486
1487#: ../src/gpm-info.c:234
1488msgid "Lid closed"
1489msgstr "Екранът е затворен"
1490
1491#: ../src/gpm-info.c:238
1492msgid "Lid opened"
1493msgstr "Екранът е отворен"
1494
1495#: ../src/gpm-info.c:242
1496msgid "Notification"
1497msgstr "Уведомяване"
1498
1499#: ../src/gpm-info.c:247
1500msgid "DPMS On"
1501msgstr "Включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1502
1503#: ../src/gpm-info.c:251
1504msgid "DPMS Standby"
1505msgstr "Режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
1506
1507#: ../src/gpm-info.c:255
1508msgid "DPMS Suspend"
1509msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1510
1511#: ../src/gpm-info.c:259
1512msgid "DPMS Off"
1513msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1514
1515#: ../src/gpm-info.c:294 ../src/gpm-info.c:295
1516msgid "Power"
1517msgstr "Заряд"
1518
1519#: ../src/gpm-info.c:303
1520msgid "Estimated time"
1521msgstr "Прогнозирано време"
1522
1523#: ../src/gpm-info.c:304
1524msgid "Time"
1525msgstr "Време"
1526
1527#: ../src/gpm-info.c:312 ../src/gpm-info.c:329 ../src/gpm-info.c:346
1528#: ../src/gpm-info.c:364 ../src/gpm-info.c:381
1529msgid "Battery percentage"
1530msgstr "Процент на батериите"
1531
1532#: ../src/gpm-info.c:313
1533msgid "Percentage"
1534msgstr "Процент"
1535
1536#: ../src/gpm-info.c:321
1537msgid "Battery Voltage"
1538msgstr "Напрежение на батериите"
1539
1540#: ../src/gpm-info.c:322
1541msgid "Voltage"
1542msgstr "Напрежение"
1543
1544#: ../src/gpm-info.c:330 ../src/gpm-info.c:365
1545msgid "Accuracy of reading"
1546msgstr "Точност на отчитане"
1547
1548#: ../src/gpm-info.c:331 ../src/gpm-info.c:348 ../src/gpm-info.c:366
1549#: ../src/gpm-info.c:383
1550msgid "Valid data"
1551msgstr "Валидни данни"
1552
1553#: ../src/gpm-info.c:332 ../src/gpm-info.c:349 ../src/gpm-info.c:367
1554#: ../src/gpm-info.c:384
1555msgid "No data"
1556msgstr "Липсват данни"
1557
1558#: ../src/gpm-info.c:336 ../src/gpm-info.c:354 ../src/gpm-info.c:371
1559#: ../src/gpm-info.c:389
1560msgid "Start point"
1561msgstr "Начало"
1562
1563#: ../src/gpm-info.c:340 ../src/gpm-info.c:358 ../src/gpm-info.c:375
1564#: ../src/gpm-info.c:393
1565msgid "Stop point"
1566msgstr "Край"
1567
1568#: ../src/gpm-info.c:347 ../src/gpm-info.c:382
1569msgid "Average time elapsed"
1570msgstr "Средно изминало време"
1571
1572#: ../src/gpm-info.c:350 ../src/gpm-info.c:385
1573msgid "Extrapolated data"
1574msgstr "Екстраполирани данни"
1575
1576#: ../src/gpm-info.c:677
1577msgid "AC adapter inserted"
1578msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
1579
1580#: ../src/gpm-info.c:680
1581msgid "AC adapter removed"
1582msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
1583
1584#: ../src/gpm-info.c:700
1585msgid "The laptop lid has been closed"
1586msgstr "Екранът на преносимия компютър е затворен"
1587
1588#: ../src/gpm-info.c:706
1589msgid "The laptop lid has been re-opened"
1590msgstr "Екранът на преносимия компютър е отворен"
1591
1592#: ../src/gpm-info.c:728
1593msgid "idle mode ended"
1594msgstr "край на бездействането"
1595
1596#: ../src/gpm-info.c:730
1597msgid "idle mode started"
1598msgstr "начало на бездействието"
1599
1600#: ../src/gpm-info.c:732
1601msgid "powersave mode started"
1602msgstr "начало на енергоспестяването"
1603
1604#: ../src/gpm-info.c:751
1605msgid "dpms on"
1606msgstr "включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1607
1608#: ../src/gpm-info.c:753
1609msgid "dpms standby"
1610msgstr "режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
1611
1612#: ../src/gpm-info.c:755
1613msgid "dpms suspend"
1614msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1615
1616#: ../src/gpm-info.c:757
1617msgid "dpms off"
1618msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1619
1620#: ../src/gpm-info.c:774
1621msgid "Resuming computer"
1622msgstr "Събуждане на компютъра"
1623
1624#: ../src/gpm-info.c:790
1625msgid "Hibernate Problem"
1626msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
1627
1628#: ../src/gpm-info.c:792
1629msgid "Suspend Problem"
1630msgstr "Проблем при приспиване"
1631
1632#: ../src/gpm-inhibit.c:370
1633#, c-format
1634msgid "has stopped the %s from taking place : "
1635msgstr "предотврати %s: "
1636
1637#: ../src/gpm-inhibit.c:376
1638#, c-format
1639msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
1640msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
1641
1642#: ../src/gpm-main.c:153
1643msgid "Do not daemonize"
1644msgstr "Да не се минава в режим на демон"
1645
1646#: ../src/gpm-main.c:155 ../src/gpm-prefs.c:107 ../src/gpm-statistics.c:105
1647msgid "Show extra debugging information"
1648msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
1649
1650#: ../src/gpm-main.c:157
1651msgid "Show version of installed program and exit"
1652msgstr ""
1653"Показване на версията на инсталираната програма и спиране на програмата"
1654
1655#: ../src/gpm-main.c:159
1656msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1657msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
1658
1659#: ../src/gpm-main.c:161
1660msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
1661msgstr "Изход след зареждане на управлението (за изчистване на грешки)"
1662
1663#: ../src/gpm-main.c:163
1664msgid "Debug specific files, e.g. power"
1665msgstr "Проверка за грешки в определени файлове, напр. за захранването"
1666
1667#: ../src/gpm-main.c:167
1668msgid "GNOME Power Manager"
1669msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1670
1671#: ../src/gpm-manager.c:183
1672#, c-format
1673msgid "Request to %s"
1674msgstr "Заявка към %s"
1675
1676#. I want this translated
1677#: ../src/gpm-manager.c:192
1678msgid "Perform action anyway"
1679msgstr "Действието все пак да се изпълни"
1680
1681#: ../src/gpm-manager.c:312 ../src/gpm-manager.c:338 ../src/gpm-manager.c:372
1682#: ../src/gpm-manager.c:398 ../src/gpm-manager.c:438
1683msgid "Action forbidden"
1684msgstr "Действието е забранено"
1685
1686#: ../src/gpm-manager.c:313 ../src/gpm-manager.c:373 ../src/gpm-manager.c:439
1687msgid "Policy timeout is not valid. Please wait a few seconds and try again."
1688msgstr ""
1689"Времето за изтичане на политиката е неправилно. Изчакайте няколко секунди и "
1690"опитайте отново."
1691
1692#: ../src/gpm-manager.c:325 ../src/gpm-manager.c:385
1693msgid "Action disallowed"
1694msgstr "Действието не е позволено"
1695
1696#: ../src/gpm-manager.c:326
1697msgid ""
1698"Suspend support has been disabled. Contact your administrator for more "
1699"details."
1700msgstr ""
1701"Поддръжката на приспиването е изключено. За повече информация се свържете "
1702"със системния администратор."
1703
1704#: ../src/gpm-manager.c:339
1705msgid "Suspend is not available on this computer."
1706msgstr "Този компютър не може да бъде приспан."
1707
1708#: ../src/gpm-manager.c:352 ../src/gpm-manager.c:771
1709msgid "Suspending computer"
1710msgstr "Приспиване на компютъра"
1711
1712#: ../src/gpm-manager.c:386
1713msgid ""
1714"Hibernate support has been disabled. Contact your administrator for more "
1715"details."
1716msgstr ""
1717"Поддръжката на дълбокото приспиване е изключена. За повече информация се "
1718"свържете със системния администратор."
1719
1720#: ../src/gpm-manager.c:399
1721msgid "Hibernate is not available on this computer."
1722msgstr "Този компютър не може да бъде дълбоко приспан."
1723
1724#: ../src/gpm-manager.c:412 ../src/gpm-manager.c:786
1725msgid "Hibernating computer"
1726msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
1727
1728#: ../src/gpm-manager.c:460
1729msgid "Doing nothing"
1730msgstr "Не се прави нищо"
1731
1732#: ../src/gpm-manager.c:473
1733msgid "Shutting down computer"
1734msgstr "Спиране на компютъра"
1735
1736#: ../src/gpm-manager.c:478
1737msgid "GNOME interactive logout"
1738msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
1739
1740#: ../src/gpm-manager.c:771 ../src/gpm-manager.c:786
1741msgid "System idle"
1742msgstr "Системата бездейства"
1743
1744#: ../src/gpm-manager.c:863
1745msgid "Power Information"
1746msgstr "Информация за заряда"
1747
1748#: ../src/gpm-manager.c:880
1749msgid "the power button has been pressed"
1750msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
1751
1752#: ../src/gpm-manager.c:892
1753msgid "the suspend button has been pressed"
1754msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
1755
1756#: ../src/gpm-manager.c:904
1757msgid "the hibernate button has been pressed"
1758msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
1759
1760#: ../src/gpm-manager.c:935
1761msgid "the lid has been closed on ac power"
1762msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
1763
1764#: ../src/gpm-manager.c:965
1765msgid "the lid has been closed on battery power"
1766msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
1767
1768#: ../src/gpm-manager.c:1054
1769msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
1770msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
1771
1772#: ../src/gpm-manager.c:1077
1773msgid "battery is critically low"
1774msgstr "критично ниско ниво на батерията"
1775
1776#: ../src/gpm-manager.c:1392
1777msgid "Laptop battery low"
1778msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
1779
1780#: ../src/gpm-manager.c:1394
1781#, c-format
1782msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%)"
1783msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%)"
1784
1785#: ../src/gpm-manager.c:1397
1786msgid "UPS low"
1787msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1788
1789#: ../src/gpm-manager.c:1399
1790#, c-format
1791msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%d%%)"
1792msgstr ""
1793"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1794"%%)"
1795
1796#: ../src/gpm-manager.c:1402 ../src/gpm-manager.c:1502
1797msgid "Mouse battery low"
1798msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
1799
1800#: ../src/gpm-manager.c:1403
1801#, c-format
1802msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%d%%)"
1803msgstr ""
1804"Зарядът на батерията на безжичната мишка, която е свързана с компютъра, е "
1805"нисък (%d%%)"
1806
1807#: ../src/gpm-manager.c:1405 ../src/gpm-manager.c:1507
1808msgid "Keyboard battery low"
1809msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
1810
1811#: ../src/gpm-manager.c:1406
1812#, c-format
1813msgid "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%d%%)"
1814msgstr ""
1815"Зарядът на батерията на безжичната клавиатура, която е свързана с компютъра, "
1816"е нисък (%d%%)"
1817
1818#: ../src/gpm-manager.c:1408 ../src/gpm-manager.c:1512
1819msgid "PDA battery low"
1820msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
1821
1822#: ../src/gpm-manager.c:1409
1823#, c-format
1824msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%d%%)"
1825msgstr ""
1826"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1827"нисък (%d%%)"
1828
1829#: ../src/gpm-manager.c:1411 ../src/gpm-manager.c:1517
1830msgid "Cell phone battery low"
1831msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
1832
1833#: ../src/gpm-manager.c:1412
1834#, c-format
1835msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%d%%)"
1836msgstr ""
1837"Зарядът на батерията на мобилния телефон, който е свързан с компютъра, е "
1838"нисък (%d%%)"
1839
1840#: ../src/gpm-manager.c:1439
1841msgid "a short time"
1842msgstr "малко"
1843
1844#: ../src/gpm-manager.c:1462 ../src/gpm-manager.c:1548
1845msgid "Laptop battery critically low"
1846msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1847
1848#: ../src/gpm-manager.c:1475
1849#, c-format
1850msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
1851msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
1852
1853#: ../src/gpm-manager.c:1478
1854#, c-format
1855msgid "This computer will suspend in %s if the AC is not connected."
1856msgstr ""
1857"Този компютър ще бъде приспан след %s, ако не се включи захранване от ел. "
1858"мрежа."
1859
1860#: ../src/gpm-manager.c:1481
1861#, c-format
1862msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
1863msgstr ""
1864"Този компютър ще бъде дълбоко приспан след %s, ако не се включи захранване "
1865"от ел. мрежа."
1866
1867#: ../src/gpm-manager.c:1484
1868#, c-format
1869msgid "This computer will shutdown in %s if the AC is not connected."
1870msgstr ""
1871"Този компютър ще бъде изключен след %s, ако не се включи захранване от ел. "
1872"мрежа."
1873
1874#: ../src/gpm-manager.c:1487
1875#, c-format
1876msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). %s"
1877msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). %s"
1878
1879#: ../src/gpm-manager.c:1495 ../src/gpm-manager.c:1580
1880msgid "UPS critically low"
1881msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1882
1883#: ../src/gpm-manager.c:1497
1884#, c-format
1885msgid ""
1886"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore AC "
1887"power to your computer to avoid losing data."
1888msgstr ""
1889"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1890"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
1891"данни."
1892
1893#: ../src/gpm-manager.c:1503
1894#, c-format
1895msgid ""
1896"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%d%%). "
1897"This device will soon stop functioning if not charged."
1898msgstr ""
1899"Безжичната мишка свързана с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
1900"не я презаредите, тя ще спре да функционира."
1901
1902#: ../src/gpm-manager.c:1508
1903#, c-format
1904msgid ""
1905"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%d%%). "
1906"This device will soon stop functioning if not charged."
1907msgstr ""
1908"Безжичната клавиатура свързана с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). "
1909"Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
1910
1911#: ../src/gpm-manager.c:1513
1912#, c-format
1913msgid ""
1914"The PDA attached to this computer is very low in power (%d%%). This device "
1915"will soon stop functioning if not charged."
1916msgstr ""
1917"Цифровият помощник свързан с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
1918"не го презаредите, той ще спре да функционира."
1919
1920#: ../src/gpm-manager.c:1518
1921#, c-format
1922msgid ""
1923"Your cell phone is very low in power (%d%%). This device will soon stop "
1924"functioning if not charged."
1925msgstr ""
1926"Мобилният телефон свързан с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
1927"не го презаредите, той ще спре да функционира."
1928
1929#: ../src/gpm-manager.c:1555
1930msgid ""
1931"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1932"b> when the battery becomes completely empty."
1933msgstr ""
1934"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1935"когато батерията напълно се изчерпи."
1936
1937#: ../src/gpm-manager.c:1560
1938msgid ""
1939"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1940"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1941"computer in a suspended state."
1942msgstr ""
1943"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1944"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1945"необходим малък заряд на батерията."
1946
1947#: ../src/gpm-manager.c:1566
1948msgid ""
1949"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1950"hibernate."
1951msgstr ""
1952"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
1953
1954#: ../src/gpm-manager.c:1570
1955msgid ""
1956"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1957"shutdown."
1958msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1959
1960#: ../src/gpm-manager.c:1587
1961msgid ""
1962"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1963"when the UPS becomes completely empty."
1964msgstr ""
1965"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1966"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1967
1968#: ../src/gpm-manager.c:1592
1969msgid ""
1970"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1971msgstr ""
1972"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1973
1974#: ../src/gpm-manager.c:1596
1975msgid ""
1976"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1977msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1978
1979#: ../src/gpm-manager.c:1702
1980msgid "Install problem!"
1981msgstr "Проблем при инсталацията!"
1982
1983#: ../src/gpm-manager.c:1703
1984msgid ""
1985"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
1986"correctly.\n"
1987"Please contact your computer administrator."
1988msgstr ""
1989"Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
1990"инсталирани правилно.\n"
1991"Свържете се със системния си администратор."
1992
1993#. save in state
1994#: ../src/gpm-notify.c:364
1995msgid "Battery may be recalled"
1996msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
1997
1998#: ../src/gpm-notify.c:365
1999#, c-format
2000msgid ""
2001"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
2002"risk.\n"
2003"\n"
2004"For more information visit the %s battery recall website."
2005msgstr ""
2006"Батерията на преносимия ви компютър е обявена за връщане от %s, може да сте "
2007"изложени на риск.\n"
2008"\n"
2009"За повече информация посетете сайта на %s за връщане на батерии."
2010
2011#: ../src/gpm-notify.c:380
2012msgid "Visit recall website"
2013msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
2014
2015#: ../src/gpm-notify.c:386 ../src/gpm-notify.c:420 ../src/gpm-notify.c:454
2016#: ../src/gpm-notify.c:485 ../src/gpm-notify.c:515 ../src/gpm-notify.c:545
2017#: ../src/gpm-notify.c:581
2018msgid "Do not show me this again"
2019msgstr "Това да не се показва отново"
2020
2021#: ../src/gpm-notify.c:406
2022msgid "Battery may be broken"
2023msgstr "Батериите ви може да повредени"
2024
2025#: ../src/gpm-notify.c:407
2026#, c-format
2027msgid ""
2028"Your battery has a very low capacity (%i%%), which means that it may be old "
2029"or broken."
2030msgstr ""
2031"Батерията ви има много нисък капацитет (%i%%), което означава, че е остаряла "
2032"или е развалена."
2033
2034#: ../src/gpm-notify.c:439
2035msgid "Inhibit warning!"
2036msgstr "Предупреждение за предотвратяване!"
2037
2038#: ../src/gpm-notify.c:440
2039#, c-format
2040msgid ""
2041"Your laptop will not sleep if you shut the lid as it is currently "
2042"inhibited.\n"
2043"Some laptops can overheat if they do not sleep when the lid is closed."
2044msgstr ""
2045"Преносимият ви компютър може да не се приспи при затваряне на екрана - в "
2046"момента е включено предотвратяване.\n"
2047"Някои компютри могат да прегреят, ако не бъдат приспани при затварянето на "
2048"екрана."
2049
2050#: ../src/gpm-notify.c:473
2051msgid "Battery Charged"
2052msgstr "Батериите са заредени"
2053
2054#: ../src/gpm-notify.c:474
2055msgid "Your laptop battery is now fully charged"
2056msgstr "Батериите на компютъра ви са напълно заредени"
2057
2058#: ../src/gpm-notify.c:503
2059msgid "Battery Discharging"
2060msgstr "Батериите се разреждат"
2061
2062#: ../src/gpm-notify.c:504
2063msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
2064msgstr ""
2065"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
2066"батерии."
2067
2068#: ../src/gpm-notify.c:533
2069msgid "UPS Discharging"
2070msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
2071
2072#: ../src/gpm-notify.c:534
2073msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
2074msgstr ""
2075"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
2076"резервно захранване."
2077
2078#: ../src/gpm-notify.c:564
2079msgid "Sleep Problem"
2080msgstr "Проблем при приспиване"
2081
2082#: ../src/gpm-notify.c:566
2083msgid ""
2084"Your computer failed to hibernate.\n"
2085"Check the help file for common problems."
2086msgstr ""
2087"Компютърът не можа да бъде дълбоко приспан.\n"
2088"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
2089
2090#: ../src/gpm-notify.c:569
2091msgid ""
2092"Your computer failed to suspend.\n"
2093"Check the help file for common problems."
2094msgstr ""
2095"Компютърът не можа да бъде приспан.\n"
2096"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
2097
2098#: ../src/gpm-notify.c:594
2099msgid "Visit quirk website"
2100msgstr "Посещаване на сайта за особености"
2101
2102#: ../src/gpm-cell-array.c:976
2103#, c-format
2104msgid ""
2105"%s fully charged (%i%%)\n"
2106"Provides %s battery runtime\n"
2107msgstr ""
2108"%s е напълно заредена (%i%%)\n"
2109"Осигурява %s работа на батерии\n"
2110
2111#: ../src/gpm-cell-array.c:980
2112#, c-format
2113msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
2114msgstr "%s е напълно заредена (%i%%)\n"
2115
2116#: ../src/gpm-cell-array.c:988
2117#, c-format
2118msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
2119msgstr "%s остават %s (%i%%)\n"
2120
2121#. don't display "Unknown remaining"
2122#: ../src/gpm-cell-array.c:993
2123#, c-format
2124msgid "%s discharging (%i%%)\n"
2125msgstr "%s се разрежда (%i%%)\n"
2126
2127#: ../src/gpm-cell-array.c:1005
2128#, c-format
2129msgid ""
2130"%s %s until charged (%i%%)\n"
2131"Provides %s battery runtime\n"
2132msgstr ""
2133"%s %s до зареждане (%i%%)\n"
2134"Осигурява %s работа на батерии\n"
2135
2136#: ../src/gpm-cell-array.c:1012
2137#, c-format
2138msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
2139msgstr "%s %s до зареждане (%i%%)\n"
2140
2141#. don't display "Unknown remaining"
2142#: ../src/gpm-cell-array.c:1017
2143#, c-format
2144msgid "%s charging (%i%%)\n"
2145msgstr "%s се зарежда (%i%%)\n"
2146
2147#: ../src/gpm-cell-array.c:1024
2148msgid "Battery state could not be read at this time\n"
2149msgstr "Състоянието на батерията не можа да бъде прочетено\n"
2150
2151#: ../src/gpm-cell.c:488
2152#, c-format
2153msgid "<b>Product:</b> %s\n"
2154msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
2155
2156#: ../src/gpm-cell.c:491
2157msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
2158msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
2159
2160#: ../src/gpm-cell.c:493
2161msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
2162msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
2163
2164#: ../src/gpm-cell.c:495
2165msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
2166msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
2167
2168#: ../src/gpm-cell.c:497
2169msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
2170msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
2171
2172#: ../src/gpm-cell.c:500
2173#, c-format
2174msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
2175msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
2176
2177#: ../src/gpm-cell.c:505
2178msgid "Vendor:"
2179msgstr "Производител:"
2180
2181#: ../src/gpm-cell.c:510
2182msgid "Lithium ion"
2183msgstr "Литиево-йонна"
2184
2185#: ../src/gpm-cell.c:512
2186msgid "Lead acid"
2187msgstr "Оловна"
2188
2189#: ../src/gpm-cell.c:514
2190msgid "Lithium polymer"
2191msgstr "Литиево-полимерна"
2192
2193#: ../src/gpm-cell.c:516
2194msgid "Nickel metal hydride"
2195msgstr "Никел-метал-хидрид"
2196
2197#: ../src/gpm-cell.c:523
2198msgid "Technology:"
2199msgstr "Технология:"
2200
2201#: ../src/gpm-cell.c:527
2202msgid "Serial number:"
2203msgstr "Сериен номер:"
2204
2205#: ../src/gpm-cell.c:531
2206msgid "Model:"
2207msgstr "Модел:"
2208
2209#: ../src/gpm-cell.c:537
2210msgid "Charge time:"
2211msgstr "Време за зареждане:"
2212
2213#: ../src/gpm-cell.c:544
2214msgid "Discharge time:"
2215msgstr "Време за разреждане:"
2216
2217#: ../src/gpm-cell.c:550
2218msgid "Excellent"
2219msgstr "Отлично"
2220
2221#: ../src/gpm-cell.c:552
2222msgid "Good"
2223msgstr "Чудесно"
2224
2225#: ../src/gpm-cell.c:554
2226msgid "Fair"
2227msgstr "Приемливо"
2228
2229#: ../src/gpm-cell.c:556
2230msgid "Poor"
2231msgstr "Лошо"
2232
2233#: ../src/gpm-cell.c:559
2234msgid "Capacity:"
2235msgstr "Капацитет:"
2236
2237#: ../src/gpm-cell.c:565 ../src/gpm-cell.c:588
2238msgid "Current charge:"
2239msgstr "Текущ заряд:"
2240
2241#: ../src/gpm-cell.c:571
2242msgid "Last full charge:"
2243msgstr "Последно пълно зареждане:"
2244
2245#: ../src/gpm-cell.c:576 ../src/gpm-cell.c:593
2246msgid "Design charge:"
2247msgstr "Проектен заряд:"
2248
2249#: ../src/gpm-cell.c:581
2250msgid "Charge rate:"
2251msgstr "Скорост на зареждане:"
2252
2253#: ../src/gpm-cell-unit.c:247
2254msgid "Laptop batteries"
2255msgstr "Батерии на преносим компютър"
2256
2257#: ../src/gpm-cell-unit.c:249
2258msgid "UPSs"
2259msgstr "Непрекъсваеми токозахранвания"
2260
2261#: ../src/gpm-cell-unit.c:251
2262msgid "Wireless mice"
2263msgstr "Безжични мишки"
2264
2265#: ../src/gpm-cell-unit.c:253
2266msgid "Wireless keyboards"
2267msgstr "Безжични клавиатури"
2268
2269#: ../src/gpm-cell-unit.c:255
2270msgid "PDAs"
2271msgstr "Цифрови помощници"
2272
2273#: ../src/gpm-cell-unit.c:257
2274msgid "Cell phones"
2275msgstr "Мобилни телефони"
2276
2277#: ../src/gpm-cell-unit.c:259 ../src/gpm-cell-unit.c:275
2278#: ../src/gpm-statistics-core.c:739
2279msgid "Unknown"
2280msgstr "Неизвестно"
2281
2282#: ../src/gpm-cell-unit.c:263
2283msgid "Laptop battery"
2284msgstr "Батерията на преносим компютър"
2285
2286#: ../src/gpm-cell-unit.c:265
2287msgid "UPS"
2288msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
2289
2290#: ../src/gpm-cell-unit.c:267
2291msgid "Wireless mouse"
2292msgstr "Безжична мишка"
2293
2294#: ../src/gpm-cell-unit.c:269
2295msgid "Wireless keyboard"
2296msgstr "Безжична клавиатура"
2297
2298#: ../src/gpm-cell-unit.c:271
2299msgid "PDA"
2300msgstr "Цифров помощник"
2301
2302#: ../src/gpm-cell-unit.c:273
2303msgid "Cell phone"
2304msgstr "Мобилeн телефон"
2305
2306#: ../src/gpm-prefs.c:111 ../test/gpm-inhibit-test.c:186
2307msgid "GNOME Power Preferences"
2308msgstr "Настройки на захранването"
2309
2310#. The text that should appear in the action combo boxes
2311#: ../src/gpm-prefs-core.c:82 ../src/gpm-statistics-core.c:95
2312msgid "Ask me"
2313msgstr "Запитване към потребителя"
2314
2315#: ../src/gpm-prefs-core.c:83 ../src/gpm-statistics-core.c:96
2316msgid "Suspend"
2317msgstr "Приспиване"
2318
2319#: ../src/gpm-prefs-core.c:84 ../src/gpm-statistics-core.c:97
2320msgid "Shutdown"
2321msgstr "Изключване"
2322
2323#: ../src/gpm-prefs-core.c:85 ../src/gpm-statistics-core.c:98
2324msgid "Hibernate"
2325msgstr "Дълбоко приспиване"
2326
2327#: ../src/gpm-prefs-core.c:86 ../src/gpm-statistics-core.c:99
2328msgid "Blank screen"
2329msgstr "Изчистване на екрана"
2330
2331#. The text that should appear in the processor combo box
2332#: ../src/gpm-prefs-core.c:87 ../src/gpm-prefs-core.c:90
2333#: ../src/gpm-statistics-core.c:100
2334msgid "Do nothing"
2335msgstr "Да не се прави нищо"
2336
2337#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
2338msgid "Based on processor load"
2339msgstr "Според натоварването на процесора"
2340
2341#: ../src/gpm-prefs-core.c:92
2342msgid "Automatic power saving"
2343msgstr "Автоматично енергоспестяване"
2344
2345#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
2346msgid "Maximum power saving"
2347msgstr "Максимално енергоспестяване"
2348
2349#: ../src/gpm-prefs-core.c:94
2350msgid "Always maximum speed"
2351msgstr "Винаги максимална скорост"
2352
2353#: ../src/gpm-prefs-core.c:287
2354msgid "Never"
2355msgstr "Никога"
2356
2357#: ../src/gpm-statistics.c:109
2358msgid "GNOME Power Statistics"
2359msgstr "Статистика на захранването на GNOME"
2360
2361#: ../src/gpm-statistics-core.c:60
2362msgid "Charge history"
2363msgstr "История на зареждането"
2364
2365#: ../src/gpm-statistics-core.c:61
2366msgid "Power history"
2367msgstr "История на захранването"
2368
2369#: ../src/gpm-statistics-core.c:62
2370msgid "Voltage history"
2371msgstr "История на напрежението"
2372
2373#: ../src/gpm-statistics-core.c:63
2374msgid "Estimated time history"
2375msgstr "История на прогнозираното време"
2376
2377#: ../src/gpm-statistics-core.c:64
2378msgid "Charge time profile"
2379msgstr "Профил на времето за зареждане"
2380
2381#: ../src/gpm-statistics-core.c:65
2382msgid "Discharge time profile"
2383msgstr "Профил на времето за разреждане"
2384
2385#: ../src/gpm-statistics-core.c:66
2386msgid "Charge time accuracy profile"
2387msgstr "Профил на точността на времето за зареждане"
2388
2389#: ../src/gpm-statistics-core.c:67
2390msgid "Discharge time accuracy profile"
2391msgstr "Профил на точността на времето за разреждане"
2392
2393#: ../src/gpm-statistics-core.c:810
2394msgid "Could not connect to GNOME Power Manager."
2395msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME."
2396
2397#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:111
2398msgid "Display DPMS activated"
2399msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
2400
2401#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:131
2402msgid "On battery power"
2403msgstr "От батерии"
2404
2405#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:151
2406msgid "Laptop lid is closed"
2407msgstr "Екранът е затворен"
2408
2409#: ../src/gpm-tray-icon.c:206
2410msgid "Device information"
2411msgstr "Информация за устройството"
2412
2413#: ../src/gpm-tray-icon.c:315
2414msgid "translator-credits"
2415msgstr ""
2416"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
2417"\n"
2418"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2419"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2420"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2421
2422#: ../src/gpm-tray-icon.c:331
2423msgid "GNOME Power Manager Website"
2424msgstr "Уеб сайт на управлението на захранването на GNOME"
2425
2426#. Preferences
2427#: ../src/gpm-tray-icon.c:433
2428msgid "_Preferences"
2429msgstr "_Настройки"
2430
2431#. Statistics
2432#: ../src/gpm-tray-icon.c:441
2433msgid "Power _History"
2434msgstr "_История на заряда"
2435
2436#. Help
2437#: ../src/gpm-tray-icon.c:453
2438#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
2439#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
2440msgid "_Help"
2441msgstr "_Помощ"
2442
2443#. About
2444#: ../src/gpm-tray-icon.c:461
2445#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
2446#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
2447msgid "_About"
2448msgstr "_Относно"
2449
2450#: ../src/gpm-tray-icon.c:575
2451msgid "_Suspend"
2452msgstr "_Приспиване"
2453
2454#: ../src/gpm-tray-icon.c:585
2455msgid "Hi_bernate"
2456msgstr "_Дълбоко приспиване"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.