source: gnome-2-18/desktop/metacity.gnome-2-18.bg.po @ 1096

Last change on this file since 1096 was 1096, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1198@kochinka: ash | 2007-03-21 08:04:09 +0200
dasher, eel, eog, epiphany, evolution-data-server, evolution-exchange, evolution-webcal, evolution, gcalctool, gdm2, gnome-control-center, gnome-games, gnome-icon-theme, gnome-mag, gnome-nettool, gnome-utils, gtkhtml, libgnomeprint, metacity, nautilus, seahorse, totem: поява на стабилни клонове.


File size: 178.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-02-20 00:58+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-02-20 00:51+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
31#: ../src/theme-parser.c:484
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
37#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:132
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr ""
46"Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от процеса за изобразяване на "
47"диалога\n"
48
49#: ../src/delete.c:267
50#, c-format
51msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
52msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
53
54#: ../src/delete.c:348
55#, c-format
56msgid ""
57"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
58msgstr ""
59"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
60"приложението: %s\n"
61
62#: ../src/delete.c:456
63#, c-format
64msgid "Failed to get hostname: %s\n"
65msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
66
67#: ../src/display.c:346
68#, c-format
69msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
70msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
71
72#: ../src/errors.c:271
73#, c-format
74msgid ""
75"Lost connection to the display '%s';\n"
76"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
77"the window manager.\n"
78msgstr ""
79"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
80"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
81"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
82
83#: ../src/errors.c:278
84#, c-format
85msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
86msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
87
88#: ../src/frames.c:1062
89msgid "Close Window"
90msgstr "Затваряне на прозореца"
91
92#: ../src/frames.c:1065
93msgid "Window Menu"
94msgstr "Меню за прозорците"
95
96#: ../src/frames.c:1068
97msgid "Minimize Window"
98msgstr "Минимизиране на прозореца"
99
100#: ../src/frames.c:1071
101msgid "Maximize Window"
102msgstr "Максимизиране на прозореца"
103
104#: ../src/frames.c:1074
105msgid "Unmaximize Window"
106msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
107
108#: ../src/frames.c:1077
109msgid "Roll Up Window"
110msgstr "Навиване на прозореца"
111
112#: ../src/frames.c:1080
113msgid "Unroll Window"
114msgstr "Развиване на прозореца"
115
116#: ../src/frames.c:1083
117msgid "Keep Window On Top"
118msgstr "Прозорецът да е отгоре"
119
120#: ../src/frames.c:1086
121msgid "Remove Window From Top"
122msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
123
124#: ../src/frames.c:1089
125msgid "Always On Visible Workspace"
126msgstr "Винаги на видимия работен плот"
127
128#: ../src/frames.c:1092
129msgid "Put Window On Only One Workspace"
130msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
131
132#: ../src/keybindings.c:1081
133#, c-format
134msgid ""
135"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
136"binding\n"
137msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
138
139#: ../src/keybindings.c:2713
140#, c-format
141msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
142msgstr ""
143"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity за отпечатване на "
144"грешка за команда: %s\n"
145
146#: ../src/keybindings.c:2818
147#, c-format
148msgid "No command %d has been defined.\n"
149msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
150
151#: ../src/keybindings.c:3845
152msgid "No terminal command has been defined.\n"
153msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
154
155#: ../src/main.c:67
156#, c-format
157msgid ""
158"metacity %s\n"
159"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
160"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
161"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
162"PARTICULAR PURPOSE.\n"
163msgstr ""
164"metacity %s\n"
165"Авторски права (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
166"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
167"разпространение.\n"
168"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
169"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
170
171#: ../src/main.c:171
172msgid "Disable connection to session manager"
173msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
174
175#: ../src/main.c:177
176msgid "Replace the running window manager with Metacity"
177msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
178
179#: ../src/main.c:183
180msgid "Specify session management ID"
181msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
182
183#: ../src/main.c:188
184msgid "X Display to use"
185msgstr "X дисплеят, който да се използва"
186
187#: ../src/main.c:194
188msgid "Initialize session from savefile"
189msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
190
191#: ../src/main.c:200
192msgid "Print version"
193msgstr "Версия за печат"
194
195#: ../src/main.c:352
196#, c-format
197msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
198msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
199
200#: ../src/main.c:368
201#, c-format
202msgid ""
203"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
204msgstr ""
205"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
206"обичайните теми.\n"
207
208#: ../src/main.c:428
209#, c-format
210msgid "Failed to restart: %s\n"
211msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
212
213#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
214#: ../src/menu.c:68
215msgid "Mi_nimize"
216msgstr "Ми_нимизиране"
217
218#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
219#: ../src/menu.c:70
220msgid "Ma_ximize"
221msgstr "_Максимизиране"
222
223#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
224#: ../src/menu.c:72
225msgid "Unma_ximize"
226msgstr "_Демаксимизиране"
227
228#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
229#: ../src/menu.c:74
230msgid "Roll _Up"
231msgstr "На_виване"
232
233#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
234#: ../src/menu.c:76
235msgid "_Unroll"
236msgstr "_Развиване"
237
238#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
239#: ../src/menu.c:78
240msgid "_Move"
241msgstr "_Преместване"
242
243#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
244#: ../src/menu.c:80
245msgid "_Resize"
246msgstr "О_размеряване"
247
248#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
249#: ../src/menu.c:82
250msgid "Move Titlebar On_screen"
251msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
252
253#. separator
254#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
255#: ../src/menu.c:85
256msgid "_Close"
257msgstr "_Затваряне"
258
259#. separator
260#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
261#: ../src/menu.c:88
262msgid "Always on _Top"
263msgstr "_Отгоре"
264
265#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
266#: ../src/menu.c:90
267msgid "_Always on Visible Workspace"
268msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
269
270#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
271#: ../src/menu.c:92
272msgid "_Only on This Workspace"
273msgstr "_Само на този работен плот"
274
275#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
276#: ../src/menu.c:94
277msgid "Move to Workspace _Left"
278msgstr "Преместване на _левия работен плот"
279
280#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
281#: ../src/menu.c:96
282msgid "Move to Workspace R_ight"
283msgstr "Преместване на _десния работен плот"
284
285#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
286#: ../src/menu.c:98
287msgid "Move to Workspace _Up"
288msgstr "Преместване на _горния работен плот"
289
290#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
291#: ../src/menu.c:100
292msgid "Move to Workspace _Down"
293msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
294
295#: ../src/menu.c:191 ../src/prefs.c:2197 ../src/prefs.c:2732
296#, c-format
297msgid "Workspace %d"
298msgstr "Работен плот %d"
299
300#: ../src/menu.c:200
301msgid "Workspace 1_0"
302msgstr "Работен плот 1_0"
303
304#: ../src/menu.c:202
305#, c-format
306msgid "Workspace %s%d"
307msgstr "Работен плот %s%d"
308
309#: ../src/menu.c:407
310msgid "Move to Another _Workspace"
311msgstr "Преместване на друг _работен плот"
312
313#. This is the text that should appear next to menu accelerators
314#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
315#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
316#. * this.
317#.
318#: ../src/metaaccellabel.c:105
319msgid "Shift"
320msgstr "Shift"
321
322#. This is the text that should appear next to menu accelerators
323#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
324#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
325#. * this.
326#.
327#: ../src/metaaccellabel.c:111
328msgid "Ctrl"
329msgstr "Ctrl"
330
331#. This is the text that should appear next to menu accelerators
332#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
333#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
334#. * this.
335#.
336#: ../src/metaaccellabel.c:117
337msgid "Alt"
338msgstr "Alt"
339
340#. This is the text that should appear next to menu accelerators
341#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
342#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
343#. * this.
344#.
345#: ../src/metaaccellabel.c:123
346msgid "Meta"
347msgstr "Meta"
348
349#. This is the text that should appear next to menu accelerators
350#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
351#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
352#. * this.
353#.
354#: ../src/metaaccellabel.c:129
355msgid "Super"
356msgstr "Super"
357
358#. This is the text that should appear next to menu accelerators
359#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
360#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
361#. * this.
362#.
363#: ../src/metaaccellabel.c:135
364msgid "Hyper"
365msgstr "Hyper"
366
367#. This is the text that should appear next to menu accelerators
368#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
369#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
370#. * this.
371#.
372#: ../src/metaaccellabel.c:141
373msgid "Mod2"
374msgstr "Mod2"
375
376#. This is the text that should appear next to menu accelerators
377#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
378#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
379#. * this.
380#.
381#: ../src/metaaccellabel.c:147
382msgid "Mod3"
383msgstr "Mod3"
384
385#. This is the text that should appear next to menu accelerators
386#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
387#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
388#. * this.
389#.
390#: ../src/metaaccellabel.c:153
391msgid "Mod4"
392msgstr "Mod4"
393
394#. This is the text that should appear next to menu accelerators
395#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
396#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
397#. * this.
398#.
399#: ../src/metaaccellabel.c:159
400msgid "Mod5"
401msgstr "Mod5"
402
403#: ../src/metacity-dialog.c:90
404#, c-format
405msgid "\"%s\" is not responding."
406msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
407
408#: ../src/metacity-dialog.c:97
409msgid ""
410"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
411"application to quit entirely."
412msgstr ""
413"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
414"работата си."
415
416#: ../src/metacity-dialog.c:107
417msgid "_Wait"
418msgstr "Из_чакване"
419
420#: ../src/metacity-dialog.c:109
421msgid "_Force Quit"
422msgstr "_Принудително спиране"
423
424#: ../src/metacity-dialog.c:206
425msgid "Title"
426msgstr "Заглавие"
427
428#: ../src/metacity-dialog.c:218
429msgid "Class"
430msgstr "Клас"
431
432#: ../src/metacity-dialog.c:244
433msgid ""
434"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
435"restarted manually next time you log in."
436msgstr ""
437"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
438"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
439
440#: ../src/metacity-dialog.c:310
441#, c-format
442msgid ""
443"There was an error running \"%s\":\n"
444"%s."
445msgstr ""
446"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
447"%s."
448
449#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
450msgid "Metacity"
451msgstr "Metacity"
452
453#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
454msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
455msgstr ""
456"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
457"на прозорците"
458
459#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
460msgid ""
461"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
462"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
463"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
464"option is set to true."
465msgstr ""
466"Низ описващ шрифта за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
467"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
468"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
469"включена."
470
471#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
472msgid "Action on title bar double-click"
473msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
474
475#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
476msgid "Activate window menu"
477msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
478
479#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
480msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
481msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
482
483#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
484msgid ""
485"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
486"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
487"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
488"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
489"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
490"older versions."
491msgstr ""
492"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
493"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
494"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
495"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
496"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
497"версии."
498
499#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
500msgid "Automatically raises the focused window"
501msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
502
503#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
504msgid ""
505"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
506"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
507"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
508"for example."
509msgstr ""
510"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
511"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
512"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
513"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
514
515#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
516msgid "Close window"
517msgstr "Затваряне на прозореца"
518
519#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
520msgid "Commands to run in response to keybindings"
521msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
522
523#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
524msgid "Compositing Manager"
525msgstr "Мениджър за наслагване"
526
527#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
528msgid "Control how new windows get focus"
529msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
530
531#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
532msgid "Current theme"
533msgstr "Текуща тема"
534
535#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
536msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
537msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
538
539#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
540msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
541msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
542
543#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
544msgid ""
545"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
546"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
547msgstr ""
548"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
549"Може да се използва заедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
550"„бибиткания“."
551
552#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
553msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
554msgstr ""
555"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
556"грешки"
557
558#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
559msgid "Enable Visual Bell"
560msgstr "Включване на визуалния звънец"
561
562#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
563msgid "Hide all windows and focus desktop"
564msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
565
566#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
567msgid ""
568"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
569"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
570"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
571"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
572msgstr ""
573"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
574"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
575"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
576"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
577"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
578
579#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
580msgid ""
581"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
582"font for window titles."
583msgstr ""
584"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
585"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
586
587#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
588msgid ""
589"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
590"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
591"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
592"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
593"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
594msgstr ""
595"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
596"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
597"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
598"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
599"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
600"възможностите за достъпност."
601
602#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
603msgid ""
604"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
605"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
606"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
607"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
608"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
609"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
610"unimplemented at the moment."
611msgstr ""
612"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
613"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
614"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
615"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
616"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
617"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
618"приложения още не е осъществен изцяло."
619
620#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
621msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
622msgstr ""
623"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
624
625#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
626msgid "Lower window below other windows"
627msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
628
629#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
630msgid ""
631"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
632"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
633"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
634"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
635"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
636"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
637"to-focus mode."
638msgstr ""
639"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
640"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
641"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
642"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
643"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
644"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
645"на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за задействане от "
646"страна на някои програми). В момента тази настройка е неактивна, когато се "
647"използва режима на натискане за фокусиране."
648
649#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
650msgid "Maximize window"
651msgstr "Максимизиране на прозорец"
652
653#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
654msgid "Maximize window horizontally"
655msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
656
657#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
658msgid "Maximize window vertically"
659msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
660
661#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
662msgid "Minimize window"
663msgstr "Минимизиране на прозореца"
664
665#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
666msgid "Modifier to use for modified window click actions"
667msgstr ""
668"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
669"прозорците"
670
671#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
672msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
673msgstr ""
674"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен "
675"ред"
676
677#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
678msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
679msgstr ""
680"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен "
681"ред, като се използва изскачащ прозорец"
682
683#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
684msgid "Move backwards between windows immediately"
685msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
686
687#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
688msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
689msgstr ""
690"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
691"обратен ред"
692
693#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
694msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
695msgstr ""
696"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
697"използва изскачащ прозорец"
698
699#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
700msgid "Move between panels and the desktop immediately"
701msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място"
702
703#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
704msgid "Move between panels and the desktop with popup"
705msgstr ""
706"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място, като се "
707"използва изскачащ прозорец"
708
709#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
710msgid "Move between windows immediately"
711msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
712
713#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
714msgid "Move between windows of an application immediately"
715msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
716
717#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
718msgid "Move between windows of an application with popup"
719msgstr ""
720"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
721"използва изскачащ прозорец"
722
723#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
724msgid "Move between windows with popup"
725msgstr ""
726"Незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
727"прозорец"
728
729#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
730msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
731msgstr ""
732"Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се "
733"използва изскачащ прозорец"
734
735#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
736msgid "Move window"
737msgstr "Преместване на прозорец"
738
739#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
740msgid "Move window one workspace down"
741msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
742
743#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
744msgid "Move window one workspace to the left"
745msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
746
747#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
748msgid "Move window one workspace to the right"
749msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
750
751#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
752msgid "Move window one workspace up"
753msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
754
755#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
756msgid "Move window to east side of screen"
757msgstr "Преместване на прозореца в източния край на екрана"
758
759#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
760msgid "Move window to north side of screen"
761msgstr "Преместване на прозореца в северния край на екрана"
762
763#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
764msgid "Move window to north-east corner"
765msgstr "Преместване на прозореца в североизточния ъгъл на екрана"
766
767#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
768msgid "Move window to north-west corner"
769msgstr "Преместване на прозореца в северозападния ъгъл на екрана"
770
771#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
772msgid "Move window to south side of screen"
773msgstr "Преместване на прозореца в южния край на екрана"
774
775#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
776msgid "Move window to south-east corner"
777msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния ъгъл на екрана"
778
779#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
780msgid "Move window to south-west corner"
781msgstr "Преместване на прозореца в югозападния ъгъл на екрана"
782
783#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
784msgid "Move window to west side of screen"
785msgstr "Преместване на прозореца в западния край на екрана"
786
787#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
788msgid "Move window to workspace 1"
789msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
790
791#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
792msgid "Move window to workspace 10"
793msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
794
795#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
796msgid "Move window to workspace 11"
797msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
798
799#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
800msgid "Move window to workspace 12"
801msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
802
803#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
804msgid "Move window to workspace 2"
805msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
806
807#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
808msgid "Move window to workspace 3"
809msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
810
811#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
812msgid "Move window to workspace 4"
813msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
814
815#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
816msgid "Move window to workspace 5"
817msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
818
819#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
820msgid "Move window to workspace 6"
821msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
822
823#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
824msgid "Move window to workspace 7"
825msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
826
827#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
828msgid "Move window to workspace 8"
829msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
830
831#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
832msgid "Move window to workspace 9"
833msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
834
835#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
836msgid "Name of workspace"
837msgstr "Име на работния плот"
838
839#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
840msgid "Number of workspaces"
841msgstr "Брой работни плотове"
842
843#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
844msgid ""
845"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
846"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
847"workspaces."
848msgstr ""
849"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
850"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
851"работни места)."
852
853#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
854msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
855msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
856
857#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
858msgid "Raise window above other windows"
859msgstr "Издигане на прозореца над другите"
860
861#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
862msgid "Resize window"
863msgstr "Оразмеряване на прозорец"
864
865#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
866msgid "Run a defined command"
867msgstr "Изпълняване на определена команда"
868
869#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
870msgid "Run a terminal"
871msgstr "Стартиране на терминал"
872
873#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
874msgid "Show the panel menu"
875msgstr "Показване на менюто на панела"
876
877#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
878msgid "Show the panel run application dialog"
879msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
880
881#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
882msgid ""
883"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
884"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
885"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
886"run any misbehaving applications."
887msgstr ""
888"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
889"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
890"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
891"ако няма да стартирате развалени програми."
892
893#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
894msgid "Switch to workspace 1"
895msgstr "Превключване към работен плот 1"
896
897#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
898msgid "Switch to workspace 10"
899msgstr "Превключване към работен плот 10"
900
901#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
902msgid "Switch to workspace 11"
903msgstr "Превключване към работен плот 11"
904
905#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
906msgid "Switch to workspace 12"
907msgstr "Превключване към работен плот 12"
908
909#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
910msgid "Switch to workspace 2"
911msgstr "Превключване към работен плот 2"
912
913#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
914msgid "Switch to workspace 3"
915msgstr "Превключване към работен плот 3"
916
917#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
918msgid "Switch to workspace 4"
919msgstr "Превключване към работен плот 4"
920
921#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
922msgid "Switch to workspace 5"
923msgstr "Превключване към работен плот 5"
924
925#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
926msgid "Switch to workspace 6"
927msgstr "Превключване към работен плот 6"
928
929#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
930msgid "Switch to workspace 7"
931msgstr "Превключване към работен плот 7"
932
933#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
934msgid "Switch to workspace 8"
935msgstr "Превключване към работен плот 8"
936
937#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
938msgid "Switch to workspace 9"
939msgstr "Превключване към работен плот 9"
940
941#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
942msgid "Switch to workspace above this one"
943msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
944
945#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
946msgid "Switch to workspace below this one"
947msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
948
949#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
950msgid "Switch to workspace on the left"
951msgstr "Превключване към работния плот вляво"
952
953#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
954msgid "Switch to workspace on the right"
955msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
956
957#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
958msgid "System Bell is Audible"
959msgstr "Системният звънец е звуков"
960
961#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
962msgid "Take a screenshot"
963msgstr "Снимане на екрана"
964
965#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
966msgid "Take a screenshot of a window"
967msgstr "Снимка на отделен прозорец"
968
969#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
970msgid ""
971"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
972"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
973"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
974"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
975"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
976"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
977"currently focused window's titlebar is flashed."
978msgstr ""
979"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
980"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
981"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
982"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
983"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
984"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
985"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
986
987#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
988msgid ""
989"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
990"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
991"will execute command_N."
992msgstr ""
993"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
994"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
995"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
996
997#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
998msgid ""
999"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
1000"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
1001msgstr ""
1002"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
1003"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1004
1005#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1006msgid ""
1007"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
1008"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
1009"be invoked."
1010msgstr ""
1011"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
1012"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1013
1014#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1015msgid ""
1016"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
1017"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1018"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1019"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1020"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1021"then there will be no keybinding for this action."
1022msgstr ""
1023"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
1024"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1025"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1026"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1027"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1028"клавиш."
1029
1030#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1031msgid ""
1032"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
1033"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1034"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1035"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1036"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1037"for this action."
1038msgstr ""
1039"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
1040"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1041"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1042"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1043"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1044
1045#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1046msgid ""
1047"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
1048"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1049"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1050"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1051"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1052"for this action."
1053msgstr ""
1054"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
1055"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1056"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1057"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1058"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1059
1060#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1061msgid ""
1062"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
1063"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1064"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1065"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1066"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1067"keybinding for this action."
1068msgstr ""
1069"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1070"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1071"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1072"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1073"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1074
1075#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1076msgid ""
1077"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1078"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1079"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1080"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1081"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1082"keybinding for this action."
1083msgstr ""
1084"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1085"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1086"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1087"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1088"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1089
1090#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1091msgid ""
1092"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1093"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1094"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1095"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1096"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1097msgstr ""
1098"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1099"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1100"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1101"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1102"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1103
1104#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1105msgid ""
1106"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1107"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1108"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1109"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1110"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1111msgstr ""
1112"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1113"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1114"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1115"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1116"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1117
1118#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1119msgid ""
1120"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1121"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1122"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1123"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1124"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1125msgstr ""
1126"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1127"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1128"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1129"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1130"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1131
1132#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1133msgid ""
1134"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1135"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1136"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1137"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1138"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1139msgstr ""
1140"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1141"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1142"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1143"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1144"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1145
1146#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1147msgid ""
1148"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1149"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1150"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1151"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1152"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1153msgstr ""
1154"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1155"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1156"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1157"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1158"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1159
1160#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1161msgid ""
1162"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1163"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1164"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1165"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1166"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1167msgstr ""
1168"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1169"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1170"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1171"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1172"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1173
1174#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1175msgid ""
1176"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1177"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1178"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1179"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1180"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1181msgstr ""
1182"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1183"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1184"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1185"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1186"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1187
1188#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1189msgid ""
1190"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1191"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1192"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1193"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1194"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1195msgstr ""
1196"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1197"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1198"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1199"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1200"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1201
1202#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1203msgid ""
1204"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1205"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1206"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1207"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1208"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1209msgstr ""
1210"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1211"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1212"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1213"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1214"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1215
1216#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1217msgid ""
1218"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1219"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1220"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1221"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1222"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1223msgstr ""
1224"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1225"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1226"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1227"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1228"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1229
1230#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1231msgid ""
1232"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1233"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1234"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1235"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1236"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1237msgstr ""
1238"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1239"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1240"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1241"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1242"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1243
1244#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1245msgid ""
1246"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1247"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1248"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1249"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1250"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1251msgstr ""
1252"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1253"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1254"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1255"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1256"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1257
1258#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1259msgid ""
1260"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1261"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1262"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1263"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1264"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1265msgstr ""
1266"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1267"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1268"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1269"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1270"това действие няма да има бърз клавиш."
1271
1272#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1273msgid ""
1274"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1275"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1276"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1277"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1278"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1279msgstr ""
1280"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1281"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1282"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1283"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1284"това действие няма да има бърз клавиш."
1285
1286#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1287msgid ""
1288"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1289"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1290"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1291"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1292"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1293"no keybinding for this action."
1294msgstr ""
1295"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1296"може да се движи и с клавиатурата. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1297"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1298"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1299"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1300"да има бърз клавиш."
1301
1302#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1303msgid ""
1304"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1305"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1306"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1307"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1308"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1309"will be no keybinding for this action."
1310msgstr ""
1311"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1312"може да се движи и с клавиатурата. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1313"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1314"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1315"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1316"да има бърз клавиш."
1317
1318#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1319msgid ""
1320"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1321"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1322"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1323"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1324"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1325"will be no keybinding for this action."
1326msgstr ""
1327"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1328"работния плот. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1329"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1330"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1331"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1332"клавиш."
1333
1334#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1335msgid ""
1336"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1337"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1338"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1339"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1340"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1341msgstr ""
1342"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1343"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1344"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1345"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1346"това действие няма да има бърз клавиш."
1347
1348#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1349msgid ""
1350"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1351"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1352"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1353"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1354"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1355msgstr ""
1356"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1357"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1358"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1359"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1360"това действие няма да има бърз клавиш."
1361
1362#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1363msgid ""
1364"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1365"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1366"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1367"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1368"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1369"action."
1370msgstr ""
1371"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу. "
1372"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1373"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1374"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1375"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1376
1377#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1378msgid ""
1379"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1380"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1381"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1382"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1383"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1384"for this action."
1385msgstr ""
1386"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво. Форматът "
1387"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1388"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1389"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1390"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1391
1392#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1393msgid ""
1394"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1395"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1396"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1397"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1398"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1399"for this action."
1400msgstr ""
1401"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно. "
1402"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1403"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1404"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1405"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1406
1407#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1408msgid ""
1409"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1410"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1411"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1412"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1413"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1414msgstr ""
1415"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре. "
1416"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1417"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1418"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1419"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1420
1421#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1422msgid ""
1423"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1424"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1425"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1426"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1427"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1428msgstr ""
1429"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1. Форматът е от "
1430"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1431"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1432"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1433"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1434
1435#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1436msgid ""
1437"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1438"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1439"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1440"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1441"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1442msgstr ""
1443"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10. Форматът е от "
1444"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1445"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1446"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1447"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1448
1449#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1450msgid ""
1451"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1452"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1453"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1454"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1455"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1456msgstr ""
1457"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11. Форматът е от "
1458"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1459"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1460"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1461"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1462
1463#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1464msgid ""
1465"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1466"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1467"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1468"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1469"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1470msgstr ""
1471"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12. Форматът е от "
1472"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1473"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1474"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1475"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1476
1477#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1478msgid ""
1479"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1480"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1481"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1482"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1483"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1484msgstr ""
1485"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2. Форматът е от "
1486"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1487"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1488"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1489"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1490
1491#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1492msgid ""
1493"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1494"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1495"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1496"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1497"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1498msgstr ""
1499"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3. Форматът е от "
1500"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1501"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1502"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1503"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1504
1505#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1506msgid ""
1507"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1508"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1509"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1510"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1511"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1512msgstr ""
1513"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4. Форматът е от "
1514"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1515"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1516"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1517"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1518
1519#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1520msgid ""
1521"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1522"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1523"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1524"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1525"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1526msgstr ""
1527"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5. Форматът е от "
1528"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1529"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1530"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1531"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1532
1533#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1534msgid ""
1535"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1536"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1537"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1538"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1539"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1540msgstr ""
1541"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6. Форматът е от "
1542"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1543"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1544"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1545"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1546
1547#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1548msgid ""
1549"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1550"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1551"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1552"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1553"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1554msgstr ""
1555"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7. Форматът е от "
1556"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1557"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1558"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1559"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1560
1561#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1562msgid ""
1563"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1564"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1565"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1566"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1567"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1568msgstr ""
1569"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8. Форматът е от "
1570"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1571"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1572"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1573"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1574
1575#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1576msgid ""
1577"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1578"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1579"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1580"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1581"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1582msgstr ""
1583"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9. Форматът е от "
1584"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1585"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1586"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1587"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1588
1589#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1590msgid ""
1591"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1592"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1593"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1594"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1595"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1596"will be no keybinding for this action."
1597msgstr ""
1598"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1599"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1600"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1601"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1602"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1603"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1604
1605#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1606msgid ""
1607"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1608"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1609"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1610"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1611"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1612"will be no keybinding for this action."
1613msgstr ""
1614"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1615"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1616"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1617"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1618"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1619"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1620
1621#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1622msgid ""
1623"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1624"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1625"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1626"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1627"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1628"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1629"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1630msgstr ""
1631"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1632"приложение в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец. Форматът е "
1633"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1634"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1635"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1636"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1637
1638#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1639msgid ""
1640"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1641"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1642"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1643"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1644"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1645"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1646"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1647msgstr ""
1648"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1649"приложение в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец. Форматът е от "
1650"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1651"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1652"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1653"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1654
1655#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1656msgid ""
1657"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1658"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1659"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1660"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1661"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1662"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1663"no keybinding for this action."
1664msgstr ""
1665"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1666"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1667"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1668"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1669"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1670"това действие няма да има бърз клавиш."
1671
1672#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1673msgid ""
1674"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1675"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1676"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1677"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1678"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1679"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1680"no keybinding for this action."
1681msgstr ""
1682"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1683"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1684"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1685"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1686"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1687"това действие няма да има бърз клавиш."
1688
1689#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1690msgid ""
1691"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1692"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1693"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1694"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1695"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1696"no keybinding for this action."
1697msgstr ""
1698"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1699"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1700"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1701"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1702"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1703"това действие няма да има бърз клавиш."
1704
1705#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1706msgid ""
1707"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1708"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1709"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1710"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1711"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1712"no keybinding for this action."
1713msgstr ""
1714"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1715"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1716"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1717"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1718"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1719"това действие няма да има бърз клавиш."
1720
1721#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1722msgid ""
1723"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
1724"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
1725"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1726"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1727"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1728"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1729"then there will be no keybinding for this action."
1730msgstr ""
1731"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1732"приложение, без да се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1733"Escape). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1734"обръща посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1735"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1736"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1737"Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това "
1738"действие няма да има бърз клавиш."
1739
1740#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1741msgid ""
1742"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
1743"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
1744"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
1745"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1746"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1747"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1748"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1749msgstr ""
1750"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1751"приложение, като се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1752"Tab). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1753"обръща посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1754"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1755"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1756"Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това "
1757"действие няма да има бърз клавиш."
1758
1759#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1760msgid ""
1761"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1762"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1763"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1764"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1765"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1766"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1767"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1768msgstr ""
1769"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1770"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1771"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1772"посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1773"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1774"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1775"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1776"да има бърз клавиш."
1777
1778#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1779msgid ""
1780"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1781"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1782"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1783"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1784"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1785"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1786"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1787msgstr ""
1788"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1789"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1790"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1791"местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1792"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1793"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1794"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1795"клавиш."
1796
1797#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1798msgid ""
1799"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1800"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1801"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1802"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1803"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1804"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1805msgstr ""
1806"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1807"места и появата му само на едно. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1808"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1809"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1810"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1811"да има бърз клавиш."
1812
1813#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1814msgid ""
1815"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1816"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1817"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1818"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1819"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1820msgstr ""
1821"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран. Форматът е от вида "
1822"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1823"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1824"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1825"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1826
1827#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1828msgid ""
1829"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1830"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1831"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1832"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1833"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1834msgstr ""
1835"Бързият клавиш за превключване на максимизирането. Форматът е от вида „&lt;"
1836"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1837"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1838"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1839"това действие няма да има бърз клавиш."
1840
1841#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1842msgid ""
1843"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1844"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1845"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1846"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1847"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1848msgstr ""
1849"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние. Форматът е "
1850"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1851"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1852"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1853"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1854
1855#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1856msgid ""
1857"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1858"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1859"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1860"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1861"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1862"keybinding for this action."
1863msgstr ""
1864"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1865"места и появата му само на едно. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1866"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1867"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1868"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1869"да има бърз клавиш."
1870
1871#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1872msgid ""
1873"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1874"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1875"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1876"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1877"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1878msgstr ""
1879"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1880"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1881"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1882"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1883"това действие няма да има бърз клавиш."
1884
1885#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1886msgid ""
1887"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1888"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1889"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1890"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1891"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1892"for this action."
1893msgstr ""
1894"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1895"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1896"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1897"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1898"това действие няма да има бърз клавиш."
1899
1900#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1901msgid ""
1902"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1903"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1904"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1905"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1906"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1907msgstr ""
1908"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1909"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1910"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1911"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1912"това действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1913" "
1914
1915#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1916msgid ""
1917"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1918"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1919"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1920"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1921"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1922"will be no keybinding for this action."
1923msgstr ""
1924"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1925"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1926"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1927"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1928"това действие няма да има бърз клавиш."
1929
1930#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1931msgid ""
1932"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1933"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1934"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1935"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1936"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1937"for this action."
1938msgstr ""
1939"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1940"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1941"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1942"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1943"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1944
1945#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1946msgid ""
1947"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1948"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1949"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1950"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1951"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1952msgstr ""
1953"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1954"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1955"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1956"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1957"това действие няма да има бърз клавиш."
1958
1959#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1960msgid "The name of a workspace."
1961msgstr "Името на работния плот"
1962
1963#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1964msgid "The screenshot command"
1965msgstr "Команда за снимка на екрана"
1966
1967#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1968msgid ""
1969"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1970"forth."
1971msgstr ""
1972"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1973
1974#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
1975msgid ""
1976"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1977"delay is given in thousandths of a second."
1978msgstr ""
1979"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1980"истина."
1981
1982#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
1983msgid ""
1984"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1985"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1986"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1987"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1988"unfocused when the mouse leaves the window."
1989msgstr ""
1990"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1991"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1992"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1993"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1994"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1995"от тях."
1996
1997#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
1998msgid "The window screenshot command"
1999msgstr "Командата за снимка на екрана"
2000
2001#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2002msgid ""
2003"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
2004"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
2005"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
2006"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2007"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2008"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2009"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2010"for this action."
2011msgstr ""
2012"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
2013"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
2014"най-отгоре, се сваля под всички прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
2015"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
2016"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
2017"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
2018"това действие няма да има бърз клавиш."
2019
2020#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
2021msgid ""
2022"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
2023"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2024"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2025"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2026"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2027msgstr ""
2028"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали. Форматът е от "
2029"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2030"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2031"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2032"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2033
2034#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
2035msgid ""
2036"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
2037"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2038"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2039"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2040"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2041"for this action."
2042msgstr ""
2043"Бързият клавиш за преместването на прозореца на северния (горния) край на "
2044"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2045"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2046"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2047"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2048
2049#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
2050msgid ""
2051"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
2052"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2053"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2054"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2055"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2056"for this action."
2057msgstr ""
2058"Бързият клавиш за преместването на прозореца на източния (десния) край на "
2059"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2060"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2061"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2062"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2063
2064#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
2065msgid ""
2066"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
2067"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2068"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2069"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2070"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2071"keybinding for this action."
2072msgstr ""
2073"Бързият клавиш за преместването на прозореца на североизточния (горния "
2074"десен) ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
2075"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
2076"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
2077"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
2078"да има бърз клавиш."
2079
2080#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
2081msgid ""
2082"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
2083"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2084"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2085"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2086"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2087"keybinding for this action."
2088msgstr ""
2089"Бързият клавиш за преместването на прозореца на северозападния (горния ляв) "
2090"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2091"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2092"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2093"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2094"клавиш."
2095
2096#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
2097msgid ""
2098"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
2099"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2100"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2101"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2102"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2103"for this action."
2104msgstr ""
2105"Бързият клавиш за преместването на прозореца на южния (долния) край на "
2106"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2107"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2108"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2109"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2110
2111#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
2112msgid ""
2113"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
2114"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2115"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2116"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2117"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2118"keybinding for this action."
2119msgstr ""
2120"Бързият клавиш за преместването на прозореца на югоизточния (долния десен ) "
2121"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2122"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2123"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2124"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2125"клавиш."
2126
2127#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
2128msgid ""
2129"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
2130"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2131"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2132"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2133"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2134"keybinding for this action."
2135msgstr ""
2136"Бързият клавиш за преместването на прозореца на югозападния (горния ляв) "
2137"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2138"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2139"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2140"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2141"клавиш."
2142
2143#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
2144msgid ""
2145"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
2146"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2147"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2148"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2149"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2150"for this action."
2151msgstr ""
2152"Бързият клавиш за преместването на прозореца на западния (левия) край на "
2153"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2154"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2155"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2156"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2157
2158#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
2159msgid ""
2160"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
2161"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2162"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2163"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2164"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2165msgstr ""
2166"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
2167"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2168"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2169"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2170"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2171
2172#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
2173msgid ""
2174"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
2175"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2176"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2177"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2178"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2179"for this action."
2180msgstr ""
2181"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
2182"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
2183"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2184"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2185"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2186
2187#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
2188msgid ""
2189"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
2190"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2191"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2192"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2193"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2194"for this action."
2195msgstr ""
2196"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
2197"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2198"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2199"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2200"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2201
2202#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
2203msgid ""
2204"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
2205"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2206"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2207"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2208"anything."
2209msgstr ""
2210"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
2211"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
2212"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
2213"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
2214
2215#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
2216msgid ""
2217"This option provides additional control over how newly created windows get "
2218"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
2219"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
2220"given focus."
2221msgstr ""
2222"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
2223"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
2224"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
2225"фокуса."
2226
2227#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
2228msgid "Toggle always on top state"
2229msgstr "Превключване на състоянието на винаги отгоре"
2230
2231#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
2232msgid "Toggle fullscreen mode"
2233msgstr "Превключване на режима за цял екран"
2234
2235#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
2236msgid "Toggle maximization state"
2237msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
2238
2239#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
2240msgid "Toggle shaded state"
2241msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
2242
2243#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
2244msgid "Toggle window on all workspaces"
2245msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
2246
2247#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
2248msgid ""
2249"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
2250"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
2251"environments."
2252msgstr ""
2253"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
2254"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух или при "
2255"шумно обкръжение."
2256
2257#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
2258msgid "Unmaximize window"
2259msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
2260
2261#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
2262msgid "Use standard system font in window titles"
2263msgstr "Използване на стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
2264
2265#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
2266msgid "Visual Bell Type"
2267msgstr "Вид визуален звънец"
2268
2269#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
2270msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2271msgstr ""
2272"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2273"потребителски действия"
2274
2275#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
2276msgid "Window focus mode"
2277msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2278
2279#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
2280msgid "Window title font"
2281msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2282
2283#: ../src/prefs.c:575 ../src/prefs.c:591 ../src/prefs.c:607 ../src/prefs.c:623
2284#: ../src/prefs.c:639 ../src/prefs.c:655 ../src/prefs.c:671 ../src/prefs.c:691
2285#: ../src/prefs.c:707 ../src/prefs.c:723 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757
2286#: ../src/prefs.c:776 ../src/prefs.c:792 ../src/prefs.c:809 ../src/prefs.c:825
2287#: ../src/prefs.c:841 ../src/prefs.c:858 ../src/prefs.c:874 ../src/prefs.c:890
2288#: ../src/prefs.c:906 ../src/prefs.c:922 ../src/prefs.c:937 ../src/prefs.c:952
2289#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:983 ../src/prefs.c:999
2290#: ../src/prefs.c:1015 ../src/prefs.c:1031
2291#, c-format
2292msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2293msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2294
2295#: ../src/prefs.c:1076
2296#, c-format
2297msgid ""
2298"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2299"modifier\n"
2300msgstr ""
2301"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2302"на бутон на мишката\n"
2303
2304#: ../src/prefs.c:1100 ../src/prefs.c:1121 ../src/prefs.c:1663
2305#, c-format
2306msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2307msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2308
2309#: ../src/prefs.c:1250
2310#, c-format
2311msgid ""
2312"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2313"range 1..128\n"
2314msgstr ""
2315"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2316"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2317
2318#: ../src/prefs.c:1330
2319#, c-format
2320msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2321msgstr ""
2322"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2323"анализирано\n"
2324
2325#: ../src/prefs.c:1557
2326#, c-format
2327msgid ""
2328"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2329"maximum is %d\n"
2330msgstr ""
2331"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2332"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2333
2334#: ../src/prefs.c:1617
2335msgid ""
2336"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2337"behave properly.\n"
2338msgstr ""
2339"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2340"неправилно поведение.\n"
2341
2342#: ../src/prefs.c:1690
2343#, c-format
2344msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2345msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2346
2347#: ../src/prefs.c:1833
2348#, c-format
2349msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2350msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2351
2352#: ../src/prefs.c:2227 ../src/prefs.c:2397
2353#, c-format
2354msgid ""
2355"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2356"\"%s\"\n"
2357msgstr ""
2358"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2359"клавишната комбинация „%s“\n"
2360
2361#: ../src/prefs.c:2813
2362#, c-format
2363msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2364msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2365
2366#: ../src/resizepopup.c:113
2367#, c-format
2368msgid "%d x %d"
2369msgstr "%d×%d"
2370
2371#: ../src/screen.c:406
2372#, c-format
2373msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2374msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2375
2376#: ../src/screen.c:422
2377#, c-format
2378msgid ""
2379"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2380"replace option to replace the current window manager.\n"
2381msgstr ""
2382"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2383"опцията --replace да го замените.\n"
2384
2385#: ../src/screen.c:446
2386#, c-format
2387msgid ""
2388"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2389msgstr ""
2390"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2391"дисплей „%s“\n"
2392
2393#: ../src/screen.c:504
2394#, c-format
2395msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2396msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2397
2398#: ../src/screen.c:709
2399#, c-format
2400msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2401msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2402
2403#: ../src/session.c:837 ../src/session.c:844
2404#, c-format
2405msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2406msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
2407
2408#: ../src/session.c:854
2409#, c-format
2410msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2411msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2412
2413#: ../src/session.c:1006
2414#, c-format
2415msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2416msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2417
2418#: ../src/session.c:1011
2419#, c-format
2420msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2421msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2422
2423#: ../src/session.c:1086
2424#, c-format
2425msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2426msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2427
2428#: ../src/session.c:1121
2429#, c-format
2430msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2431msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2432
2433#: ../src/session.c:1170
2434msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2435msgstr ""
2436"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
2437
2438#: ../src/session.c:1183
2439#, c-format
2440msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2441msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2442
2443#: ../src/session.c:1200
2444msgid "nested <window> tag"
2445msgstr "вложен етикет <window>"
2446
2447#: ../src/session.c:1258 ../src/session.c:1290
2448#, c-format
2449msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2450msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2451
2452#: ../src/session.c:1362
2453#, c-format
2454msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2455msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2456
2457#: ../src/session.c:1422
2458#, c-format
2459msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2460msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2461
2462#: ../src/session.c:1442
2463#, c-format
2464msgid "Unknown element %s"
2465msgstr "Непознат елемент %s"
2466
2467#: ../src/session.c:1908
2468#, c-format
2469msgid ""
2470"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2471"session management: %s\n"
2472msgstr ""
2473"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2474"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2475
2476#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
2477#, c-format
2478msgid "Line %d character %d: %s"
2479msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
2480
2481#: ../src/theme-parser.c:399
2482#, c-format
2483msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2484msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2485
2486#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
2487#, c-format
2488msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2489msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2490
2491#: ../src/theme-parser.c:503
2492#, c-format
2493msgid "Integer %ld must be positive"
2494msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2495
2496#: ../src/theme-parser.c:511
2497#, c-format
2498msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2499msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2500
2501#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
2502#, c-format
2503msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2504msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2505
2506#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
2507#, c-format
2508msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2509msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2510
2511#: ../src/theme-parser.c:625
2512#, c-format
2513msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2514msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2515
2516#: ../src/theme-parser.c:688
2517#, c-format
2518msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2519msgstr ""
2520"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2521"а е %g\n"
2522
2523#: ../src/theme-parser.c:753
2524#, c-format
2525msgid ""
2526"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2527"large,x-large,xx-large)\n"
2528msgstr ""
2529"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
2530"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
2531
2532#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
2533#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
2534#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
2535#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
2536#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
2537#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
2538#, c-format
2539msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2540msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2541
2542#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
2543#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
2544#, c-format
2545msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2546msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2547
2548#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
2549#: ../src/theme-parser.c:1158
2550#, c-format
2551msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2552msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2553
2554#: ../src/theme-parser.c:1060
2555#, c-format
2556msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2557msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2558
2559#: ../src/theme-parser.c:1073
2560#, c-format
2561msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2562msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2563
2564#: ../src/theme-parser.c:1115
2565msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
2566msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
2567
2568#: ../src/theme-parser.c:1206
2569#, c-format
2570msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2571msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2572
2573#: ../src/theme-parser.c:1217
2574#, c-format
2575msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2576msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2577
2578#: ../src/theme-parser.c:1225
2579#, c-format
2580msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2581msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2582
2583#: ../src/theme-parser.c:1261
2584msgid "Theme already has a fallback icon"
2585msgstr "Темата има резервна икона"
2586
2587#: ../src/theme-parser.c:1273
2588msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
2589msgstr "Темата има резервна мини икона"
2590
2591#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
2592#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
2593#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
2594#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
2595#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
2596#, c-format
2597msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2598msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2599
2600#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
2601#: ../src/theme-parser.c:1533
2602#, c-format
2603msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2604msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2605
2606#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
2607#, c-format
2608msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2609msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2610
2611#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
2612#: ../src/theme-parser.c:1487
2613msgid ""
2614"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2615msgstr ""
2616"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2617"бутоните), и отношението на размерите им"
2618
2619#: ../src/theme-parser.c:1437
2620#, c-format
2621msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2622msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2623
2624#: ../src/theme-parser.c:1496
2625#, c-format
2626msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2627msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2628
2629#: ../src/theme-parser.c:1540
2630#, c-format
2631msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2632msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2633
2634#: ../src/theme-parser.c:1547
2635#, c-format
2636msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2637msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2638
2639#: ../src/theme-parser.c:1554
2640#, c-format
2641msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2642msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2643
2644#: ../src/theme-parser.c:1561
2645#, c-format
2646msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2647msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2648
2649#: ../src/theme-parser.c:1593
2650#, c-format
2651msgid "Border \"%s\" is unknown"
2652msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2653
2654#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
2655#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
2656#: ../src/theme-parser.c:3007
2657#, c-format
2658msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2659msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2660
2661#: ../src/theme-parser.c:1753
2662#, c-format
2663msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2664msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2665
2666#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
2667#, c-format
2668msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2669msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2670
2671#: ../src/theme-parser.c:1767
2672#, c-format
2673msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2674msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2675
2676#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
2677#, c-format
2678msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2679msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2680
2681#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
2682#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
2683#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
2684#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
2685#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
2686#: ../src/theme-parser.c:3014
2687#, c-format
2688msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2689msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2690
2691#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
2692#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
2693#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
2694#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
2695#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
2696#, c-format
2697msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2698msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2699
2700#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
2701#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
2702#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
2703#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
2704#: ../src/theme-parser.c:2933
2705#, c-format
2706msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2707msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2708
2709#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
2710#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
2711#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
2712#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
2713#: ../src/theme-parser.c:2940
2714#, c-format
2715msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2716msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2717
2718#: ../src/theme-parser.c:2000
2719#, c-format
2720msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
2721msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
2722
2723#: ../src/theme-parser.c:2007
2724#, c-format
2725msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
2726msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
2727
2728#: ../src/theme-parser.c:2016
2729#, c-format
2730msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2731msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2732
2733#: ../src/theme-parser.c:2023
2734#, c-format
2735msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2736msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2737
2738#: ../src/theme-parser.c:2225
2739#, c-format
2740msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2741msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2742
2743#: ../src/theme-parser.c:2296
2744#, c-format
2745msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2746msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2747
2748#: ../src/theme-parser.c:2344
2749#, c-format
2750msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2751msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
2752
2753#: ../src/theme-parser.c:2429
2754#, c-format
2755msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2756msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2757
2758#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
2759#, c-format
2760msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2761msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2762
2763#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
2764#: ../src/theme-parser.c:2838
2765#, c-format
2766msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2767msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2768
2769#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
2770#, c-format
2771msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2772msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2773
2774#: ../src/theme-parser.c:2614
2775#, c-format
2776msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2777msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2778
2779#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
2780#: ../src/theme-parser.c:2877
2781#, c-format
2782msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2783msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2784
2785#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
2786#, c-format
2787msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2788msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2789
2790#: ../src/theme-parser.c:2687
2791#, c-format
2792msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2793msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2794
2795#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
2796#, c-format
2797msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2798msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2799
2800#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
2801#, c-format
2802msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2803msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2804
2805#: ../src/theme-parser.c:3291
2806#, c-format
2807msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2808msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2809
2810#: ../src/theme-parser.c:3348
2811#, c-format
2812msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2813msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2814
2815#: ../src/theme-parser.c:3357
2816#, c-format
2817msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2818msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2819
2820#: ../src/theme-parser.c:3365
2821#, c-format
2822msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2823msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2824
2825#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
2826#, c-format
2827msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2828msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2829
2830#: ../src/theme-parser.c:3410
2831#, c-format
2832msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2833msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2834
2835#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
2836#, c-format
2837msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2838msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2839
2840#: ../src/theme-parser.c:3427
2841#, c-format
2842msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2843msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2844
2845#: ../src/theme-parser.c:3436
2846#, c-format
2847msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
2848msgstr ""
2849"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
2850
2851#: ../src/theme-parser.c:3448
2852#, c-format
2853msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2854msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2855
2856#: ../src/theme-parser.c:3456
2857#, c-format
2858msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2859msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2860
2861#: ../src/theme-parser.c:3526
2862#, c-format
2863msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2864msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2865
2866#: ../src/theme-parser.c:3542
2867#, c-format
2868msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2869msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2870
2871#: ../src/theme-parser.c:3551
2872#, c-format
2873msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2874msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2875
2876#: ../src/theme-parser.c:3560
2877#, c-format
2878msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2879msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2880
2881#: ../src/theme-parser.c:3570
2882#, c-format
2883msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2884msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2885
2886#: ../src/theme-parser.c:3581
2887#, c-format
2888msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2889msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2890
2891#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
2892#, c-format
2893msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2894msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2895
2896#: ../src/theme-parser.c:3625
2897#, c-format
2898msgid ""
2899"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2900"states"
2901msgstr ""
2902"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2903"засенчен"
2904
2905#: ../src/theme-parser.c:3639
2906#, c-format
2907msgid ""
2908"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
2909msgstr ""
2910"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
2911
2912#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
2913#, c-format
2914msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2915msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2916
2917#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
2918#, c-format
2919msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2920msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2921
2922#: ../src/theme-parser.c:3725
2923msgid ""
2924"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2925"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2926msgstr ""
2927"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2928"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2929
2930#: ../src/theme-parser.c:3763
2931msgid ""
2932"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2933"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2934msgstr ""
2935"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2936"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2937
2938#: ../src/theme-parser.c:3801
2939msgid ""
2940"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2941"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2942msgstr ""
2943"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2944"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2945
2946#: ../src/theme-parser.c:3849
2947#, c-format
2948msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2949msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2950
2951#: ../src/theme-parser.c:3869
2952#, c-format
2953msgid ""
2954"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2955msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2956
2957#: ../src/theme-parser.c:3874
2958#, c-format
2959msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2960msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2961
2962#: ../src/theme-parser.c:3886
2963#, c-format
2964msgid ""
2965"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2966msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2967
2968#: ../src/theme-parser.c:3908
2969#, c-format
2970msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2971msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2972
2973#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
2974#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
2975#, c-format
2976msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2977msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2978
2979#: ../src/theme-parser.c:4180
2980msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2981msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2982
2983#: ../src/theme-parser.c:4195
2984msgid "No draw_ops provided for button"
2985msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2986
2987#: ../src/theme-parser.c:4247
2988#, c-format
2989msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2990msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2991
2992#: ../src/theme-parser.c:4302
2993msgid "<name> specified twice for this theme"
2994msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2995
2996#: ../src/theme-parser.c:4313
2997msgid "<author> specified twice for this theme"
2998msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2999
3000#: ../src/theme-parser.c:4324
3001msgid "<copyright> specified twice for this theme"
3002msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
3003
3004#: ../src/theme-parser.c:4335
3005msgid "<date> specified twice for this theme"
3006msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
3007
3008#: ../src/theme-parser.c:4346
3009msgid "<description> specified twice for this theme"
3010msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
3011
3012#: ../src/theme-parser.c:4573
3013#, c-format
3014msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
3015msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
3016
3017#: ../src/theme-parser.c:4628
3018#, c-format
3019msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
3020msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
3021
3022#: ../src/theme-viewer.c:74
3023msgid "/_Windows"
3024msgstr "/_Прозорци"
3025
3026#: ../src/theme-viewer.c:75
3027msgid "/Windows/tearoff"
3028msgstr "/Прозорци/откъсване"
3029
3030#: ../src/theme-viewer.c:76
3031msgid "/Windows/_Dialog"
3032msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
3033
3034#: ../src/theme-viewer.c:77
3035msgid "/Windows/_Modal dialog"
3036msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
3037
3038#: ../src/theme-viewer.c:78
3039msgid "/Windows/_Utility"
3040msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
3041
3042#: ../src/theme-viewer.c:79
3043msgid "/Windows/_Splashscreen"
3044msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
3045
3046#: ../src/theme-viewer.c:80
3047msgid "/Windows/_Top dock"
3048msgstr "/Прозорци/_Горен док"
3049
3050#: ../src/theme-viewer.c:81
3051msgid "/Windows/_Bottom dock"
3052msgstr "/Прозорци/_Долен док"
3053
3054#: ../src/theme-viewer.c:82
3055msgid "/Windows/_Left dock"
3056msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
3057
3058#: ../src/theme-viewer.c:83
3059msgid "/Windows/_Right dock"
3060msgstr "/Прозорци/_Десен док"
3061
3062#: ../src/theme-viewer.c:84
3063msgid "/Windows/_All docks"
3064msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
3065
3066#: ../src/theme-viewer.c:85
3067msgid "/Windows/Des_ktop"
3068msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
3069
3070#: ../src/theme-viewer.c:134
3071msgid "Open another one of these windows"
3072msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
3073
3074#: ../src/theme-viewer.c:141
3075msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
3076msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
3077
3078#: ../src/theme-viewer.c:148
3079msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
3080msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
3081
3082#: ../src/theme-viewer.c:241
3083msgid "This is a sample message in a sample dialog"
3084msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
3085
3086#: ../src/theme-viewer.c:324
3087#, c-format
3088msgid "Fake menu item %d\n"
3089msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
3090
3091#: ../src/theme-viewer.c:358
3092msgid "Border-only window"
3093msgstr "Прозорец само с граници"
3094
3095#: ../src/theme-viewer.c:360
3096msgid "Bar"
3097msgstr "Лента"
3098
3099#: ../src/theme-viewer.c:377
3100msgid "Normal Application Window"
3101msgstr "Нормален прозорец на програма"
3102
3103#: ../src/theme-viewer.c:381
3104msgid "Dialog Box"
3105msgstr "Диалогова кутия"
3106
3107#: ../src/theme-viewer.c:385
3108msgid "Modal Dialog Box"
3109msgstr "Модална диалогова кутия"
3110
3111#: ../src/theme-viewer.c:389
3112msgid "Utility Palette"
3113msgstr "Палитра на инструментите"
3114
3115#: ../src/theme-viewer.c:393
3116msgid "Torn-off Menu"
3117msgstr "Откъсване на менюто"
3118
3119#: ../src/theme-viewer.c:397
3120msgid "Border"
3121msgstr "Граница"
3122
3123#: ../src/theme-viewer.c:725
3124#, c-format
3125msgid "Button layout test %d"
3126msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
3127
3128#: ../src/theme-viewer.c:754
3129#, c-format
3130msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
3131msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
3132
3133#: ../src/theme-viewer.c:797
3134msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
3135msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
3136
3137#: ../src/theme-viewer.c:804
3138#, c-format
3139msgid "Error loading theme: %s\n"
3140msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
3141
3142#: ../src/theme-viewer.c:810
3143#, c-format
3144msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
3145msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
3146
3147#: ../src/theme-viewer.c:833
3148msgid "Normal Title Font"
3149msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
3150
3151#: ../src/theme-viewer.c:839
3152msgid "Small Title Font"
3153msgstr "Малък шрифт на заглавието"
3154
3155#: ../src/theme-viewer.c:845
3156msgid "Large Title Font"
3157msgstr "Голям шрифт на заглавието"
3158
3159#: ../src/theme-viewer.c:850
3160msgid "Button Layouts"
3161msgstr "Изглед на бутоните"
3162
3163#: ../src/theme-viewer.c:855
3164msgid "Benchmark"
3165msgstr "Статистика"
3166
3167#: ../src/theme-viewer.c:902
3168msgid "Window Title Goes Here"
3169msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
3170
3171#: ../src/theme-viewer.c:1006
3172#, c-format
3173msgid ""
3174"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
3175"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
3176"frame)\n"
3177msgstr ""
3178"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
3179"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
3180"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
3181
3182#: ../src/theme-viewer.c:1219
3183msgid "position expression test returned TRUE but set error"
3184msgstr ""
3185"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
3186"грешка"
3187
3188#: ../src/theme-viewer.c:1221
3189msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
3190msgstr ""
3191"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
3192"грешка"
3193
3194#: ../src/theme-viewer.c:1225
3195msgid "Error was expected but none given"
3196msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
3197
3198#: ../src/theme-viewer.c:1227
3199#, c-format
3200msgid "Error %d was expected but %d given"
3201msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
3202
3203#: ../src/theme-viewer.c:1233
3204#, c-format
3205msgid "Error not expected but one was returned: %s"
3206msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
3207
3208#: ../src/theme-viewer.c:1237
3209#, c-format
3210msgid "x value was %d, %d was expected"
3211msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
3212
3213#: ../src/theme-viewer.c:1240
3214#, c-format
3215msgid "y value was %d, %d was expected"
3216msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
3217
3218#: ../src/theme-viewer.c:1303
3219#, c-format
3220msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
3221msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
3222
3223#: ../src/theme.c:206
3224msgid "top"
3225msgstr "горния"
3226
3227#: ../src/theme.c:208
3228msgid "bottom"
3229msgstr "долния"
3230
3231#: ../src/theme.c:210
3232msgid "left"
3233msgstr "левия"
3234
3235#: ../src/theme.c:212
3236msgid "right"
3237msgstr "десния"
3238
3239#: ../src/theme.c:226
3240#, c-format
3241msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
3242msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
3243
3244#: ../src/theme.c:245
3245#, c-format
3246msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
3247msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
3248
3249#: ../src/theme.c:282
3250#, c-format
3251msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
3252msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
3253
3254#: ../src/theme.c:294
3255msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
3256msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
3257
3258#: ../src/theme.c:928
3259msgid "Gradients should have at least two colors"
3260msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
3261
3262#: ../src/theme.c:1054
3263#, c-format
3264msgid ""
3265"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
3266"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3267msgstr ""
3268"Цветовата спецификация на GTK трябва да указва състоянието в квадратни "
3269"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3270"анализира „%s“"
3271
3272#: ../src/theme.c:1068
3273#, c-format
3274msgid ""
3275"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
3276"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3277msgstr ""
3278"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа квадратна скоба след "
3279"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3280"анализа на „%s“"
3281
3282#: ../src/theme.c:1079
3283#, c-format
3284msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3285msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3286
3287#: ../src/theme.c:1092
3288#, c-format
3289msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3290msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3291
3292#: ../src/theme.c:1122
3293#, c-format
3294msgid ""
3295"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3296"format"
3297msgstr ""
3298"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3299"подчинява на формата"
3300
3301#: ../src/theme.c:1133
3302#, c-format
3303msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3304msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3305
3306#: ../src/theme.c:1143
3307#, c-format
3308msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3309msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3310
3311#: ../src/theme.c:1190
3312#, c-format
3313msgid ""
3314"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3315msgstr ""
3316"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
3317"формата"
3318
3319#: ../src/theme.c:1201
3320#, c-format
3321msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3322msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3323
3324#: ../src/theme.c:1211
3325#, c-format
3326msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3327msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3328
3329#: ../src/theme.c:1240
3330#, c-format
3331msgid "Could not parse color \"%s\""
3332msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
3333
3334#: ../src/theme.c:1499
3335#, c-format
3336msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3337msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3338
3339#: ../src/theme.c:1526
3340#, c-format
3341msgid ""
3342"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3343"parsed"
3344msgstr ""
3345"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3346"да бъде анализирано"
3347
3348#: ../src/theme.c:1540
3349#, c-format
3350msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3351msgstr ""
3352"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3353"анализирано"
3354
3355#: ../src/theme.c:1607
3356#, c-format
3357msgid ""
3358"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3359"\"%s\""
3360msgstr ""
3361"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3362"s“"
3363
3364#: ../src/theme.c:1664
3365msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3366msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3367
3368#: ../src/theme.c:1801 ../src/theme.c:1811 ../src/theme.c:1845
3369msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3370msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
3371
3372#: ../src/theme.c:1853
3373msgid ""
3374"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3375msgstr ""
3376"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3377
3378#: ../src/theme.c:1909
3379#, c-format
3380msgid ""
3381"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3382msgstr ""
3383"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3384"операнд"
3385
3386#: ../src/theme.c:1918
3387msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3388msgstr ""
3389"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3390
3391#: ../src/theme.c:1926
3392msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3393msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3394
3395#: ../src/theme.c:1936
3396#, c-format
3397msgid ""
3398"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3399"operand in between"
3400msgstr ""
3401"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3402"между тях"
3403
3404#: ../src/theme.c:2054
3405msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
3406msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
3407
3408#: ../src/theme.c:2083
3409msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3410msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3411
3412#: ../src/theme.c:2145
3413#, c-format
3414msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3415msgstr ""
3416"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3417
3418#: ../src/theme.c:2200
3419msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3420msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3421
3422#: ../src/theme.c:2211
3423msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3424msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3425
3426#: ../src/theme.c:2452 ../src/theme.c:2474 ../src/theme.c:2495
3427#, c-format
3428msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3429msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3430
3431#: ../src/theme.c:3949
3432#, c-format
3433msgid ""
3434"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3435"specified for this frame style"
3436msgstr ""
3437"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3438"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3439
3440#: ../src/theme.c:4425 ../src/theme.c:4450
3441#, c-format
3442msgid ""
3443"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3444msgstr ""
3445"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3446
3447#: ../src/theme.c:4496
3448#, c-format
3449msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3450msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3451
3452#: ../src/theme.c:4606 ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
3453#: ../src/theme.c:4627 ../src/theme.c:4634
3454#, c-format
3455msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3456msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
3457
3458#: ../src/theme.c:4642
3459#, c-format
3460msgid ""
3461"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3462"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3463msgstr ""
3464"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3465"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3466
3467#: ../src/theme.c:5009 ../src/theme.c:5071 ../src/theme.c:5134
3468#, c-format
3469msgid ""
3470"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3471msgstr ""
3472"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3473"s“ не започва така"
3474
3475#: ../src/theme.c:5017 ../src/theme.c:5079 ../src/theme.c:5142
3476#, c-format
3477msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3478msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3479
3480#: ../src/util.c:98
3481#, c-format
3482msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3483msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
3484
3485#: ../src/util.c:108
3486#, c-format
3487msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3488msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3489
3490#: ../src/util.c:114
3491#, c-format
3492msgid "Opened log file %s\n"
3493msgstr "Отворен е дневника %s\n"
3494
3495#: ../src/util.c:222
3496msgid "Window manager: "
3497msgstr "Мениджър на прозорци: "
3498
3499#: ../src/util.c:370
3500msgid "Bug in window manager: "
3501msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3502
3503#: ../src/util.c:399
3504msgid "Window manager warning: "
3505msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3506
3507#: ../src/util.c:423
3508msgid "Window manager error: "
3509msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3510
3511#: ../src/window-props.c:172
3512#, c-format
3513msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3514msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3515
3516#: ../src/window-props.c:240
3517#, c-format
3518msgid "%s (on %s)"
3519msgstr "%s (от %s)"
3520
3521#: ../src/window-props.c:1186
3522#, c-format
3523msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
3524msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
3525
3526#. first time through
3527#: ../src/window.c:5401
3528#, c-format
3529msgid ""
3530"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3531"window as specified in the ICCCM.\n"
3532msgstr ""
3533"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3534"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3535
3536#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3537#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3538#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3539#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3540#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3541#. * about these apps but make them work.
3542#.
3543#: ../src/window.c:5997
3544#, c-format
3545msgid ""
3546"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3547"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3548msgstr ""
3549"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3550"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3551"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3552
3553#: ../src/xprops.c:155
3554#, c-format
3555msgid ""
3556"Window 0x%lx has property %s\n"
3557"that was expected to have type %s format %d\n"
3558"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3559"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3560"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3561msgstr ""
3562"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3563"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3564"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3565"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3566"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3567
3568#: ../src/xprops.c:401
3569#, c-format
3570msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3571msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3572
3573#: ../src/xprops.c:484
3574#, c-format
3575msgid ""
3576"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3577msgstr ""
3578"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3579"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.