source: gnome-2-14/developer-libs/gconf.gnome-2-14.bg.po @ 667

Last change on this file since 667 was 667, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

gconf: поява на стабилен клон.

File size: 100.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gconf.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-04-21 16:54+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-04-21 16:53+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:158
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:169
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:570
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:576
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:582
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:669
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:682
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:692
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:164
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:227 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:284 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:391 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:402 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:741 ../backends/xml-backend.c:683
146msgid ""
147"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
148"values in the directory"
149msgstr ""
150"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
151"всички стойности в папката"
152
153#: ../backends/markup-backend.c:827 ../backends/xml-backend.c:769
154#, c-format
155msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
156msgstr ""
157"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
158"заключванията: %s\n"
159
160#: ../backends/markup-backend.c:840 ../backends/xml-backend.c:782
161#, c-format
162msgid "Could not remove file %s: %s\n"
163msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
164
165#: ../backends/markup-backend.c:861
166msgid "Initializing Markup backend module"
167msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
168
169#: ../backends/markup-backend.c:938 ../backends/xml-backend.c:880
170#, c-format
171msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
172msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
173
174#: ../backends/markup-tree.c:397
175msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
176msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
177
178#: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1273
179#, c-format
180msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
181msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
182
183#: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/markup-tree.c:967
184#, c-format
185msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
186msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
187
188#: ../backends/markup-tree.c:1168
189#, c-format
190msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
191msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
192
193#: ../backends/markup-tree.c:1376
194#, c-format
195msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
196msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
197
198#: ../backends/markup-tree.c:1968
199#, c-format
200msgid "Line %d character %d: %s"
201msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
202
203#: ../backends/markup-tree.c:2187
204#, c-format
205msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
206msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
207
208#: ../backends/markup-tree.c:2204 ../backends/markup-tree.c:2228
209#, c-format
210msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
211msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
212
213#: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:109
214#, c-format
215msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
216msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
217
218#: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:119
219#, c-format
220msgid "Integer `%s' is too large or small"
221msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
222
223#: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:184
224#, c-format
225msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
226msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
227
228#: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:140
229#, c-format
230msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
231msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
232
233#: ../backends/markup-tree.c:2386 ../backends/markup-tree.c:2415
234#: ../backends/markup-tree.c:2455 ../backends/markup-tree.c:2479
235#: ../backends/markup-tree.c:2487 ../backends/markup-tree.c:2542
236#: ../backends/markup-tree.c:2607 ../backends/markup-tree.c:2719
237#: ../backends/markup-tree.c:2787 ../backends/markup-tree.c:2845
238#: ../backends/markup-tree.c:2995
239#, c-format
240msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
241msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
242
243#: ../backends/markup-tree.c:2395
244#, c-format
245msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
246msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
247
248#: ../backends/markup-tree.c:2429
249#, c-format
250msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
251msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
252
253#: ../backends/markup-tree.c:2509
254#, c-format
255msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
256msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
257
258#: ../backends/markup-tree.c:2523
259#, c-format
260msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
261msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
262
263#: ../backends/markup-tree.c:2559
264#, c-format
265msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
266msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
267
268#: ../backends/markup-tree.c:2926
269msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
270msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
271
272#: ../backends/markup-tree.c:2941
273msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
274msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
275
276#: ../backends/markup-tree.c:2948
277#, c-format
278msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
279msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
280
281#: ../backends/markup-tree.c:2973 ../backends/markup-tree.c:3078
282#: ../backends/markup-tree.c:3132 ../backends/markup-tree.c:3183
283#, c-format
284msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
285msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
286
287#: ../backends/markup-tree.c:3056
288msgid "Two <car> elements given for same pair"
289msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
290
291#: ../backends/markup-tree.c:3070
292msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
293msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
294
295#: ../backends/markup-tree.c:3124
296#, c-format
297msgid "<li> has wrong type %s"
298msgstr "<li> има грешен вид %s"
299
300#: ../backends/markup-tree.c:3155
301#, c-format
302msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
303msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
304
305#: ../backends/markup-tree.c:3196 ../backends/markup-tree.c:3219
306#: ../backends/markup-tree.c:3241 ../backends/markup-tree.c:3258
307#, c-format
308msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
309msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
310
311#: ../backends/markup-tree.c:3290
312#, c-format
313msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
314msgstr ""
315"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
316
317#: ../backends/markup-tree.c:3310 ../backends/markup-tree.c:3332
318#: ../backends/markup-tree.c:3337
319#, c-format
320msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
321msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
322
323#: ../backends/markup-tree.c:3481
324#, c-format
325msgid "No text is allowed inside element <%s>"
326msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
327
328#: ../backends/markup-tree.c:3598 ../backends/markup-tree.c:4377
329#: ../backends/markup-tree.c:4395
330#, c-format
331msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
332msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
333
334#: ../backends/markup-tree.c:3628
335#, c-format
336msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
337msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
338
339#: ../backends/markup-tree.c:4482
340#, c-format
341msgid "Error writing file \"%s\": %s"
342msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
343
344#: ../backends/markup-tree.c:4494
345#, c-format
346msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
347msgstr ""
348"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
349"s“: %s"
350
351#: ../backends/xml-backend.c:239
352msgid "Unloading XML backend module."
353msgstr "Освобождава се модула за XML."
354
355#: ../backends/xml-backend.c:618
356#, c-format
357msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
358msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
359
360#: ../backends/xml-backend.c:809
361msgid "Initializing XML backend module"
362msgstr "Инициализира се модула за XML"
363
364#: ../backends/xml-cache.c:286
365msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
366msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
367
368#: ../backends/xml-cache.c:316
369#, c-format
370msgid ""
371"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
372"not been successfully synced to disk"
373msgstr ""
374"Не може да се премахне папка „%s“ от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
375"успешно към диска"
376
377#: ../backends/xml-dir.c:170
378#, c-format
379msgid "Could not stat `%s': %s"
380msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
381
382#: ../backends/xml-dir.c:180
383#, c-format
384msgid "XML filename `%s' is a directory"
385msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
386
387#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
388#, c-format
389msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
390msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
391
392#: ../backends/xml-dir.c:472
393#, c-format
394msgid "Failed to write file `%s': %s"
395msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
396
397#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:521
398#, c-format
399msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
400msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
401
402#: ../backends/xml-dir.c:497
403#, c-format
404msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
405msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
406
407#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1297
408#, c-format
409msgid "Failed to close file `%s': %s"
410msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
411
412#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
413#, c-format
414msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
415msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
416
417#: ../backends/xml-dir.c:552
418#, c-format
419msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
420msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
421
422#: ../backends/xml-dir.c:564
423#, c-format
424msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
425msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
426
427#. These are all fatal errors
428#: ../backends/xml-dir.c:996
429#, c-format
430msgid "Failed to stat `%s': %s"
431msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
432
433#: ../backends/xml-dir.c:1170
434#, c-format
435msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
436msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
437
438#: ../backends/xml-dir.c:1192
439#, c-format
440msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
441msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
442
443#: ../backends/xml-dir.c:1200
444#, c-format
445msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
446msgstr ""
447"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
448
449#: ../backends/xml-dir.c:1289
450#, c-format
451msgid "Failed to create file `%s': %s"
452msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
453
454#: ../backends/xml-dir.c:1388
455#, c-format
456msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
457msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
458
459#. There was an error
460#: ../backends/xml-entry.c:154
461#, c-format
462msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
463msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
464
465#: ../backends/xml-entry.c:332
466#, c-format
467msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
468msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
469
470#: ../backends/xml-entry.c:380
471#, c-format
472msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
473msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
474
475#: ../backends/xml-entry.c:732
476#, c-format
477msgid "Failed reading default value for schema: %s"
478msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
479
480#: ../backends/xml-entry.c:952
481#, c-format
482msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
483msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
484
485#: ../backends/xml-entry.c:966
486#, c-format
487msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
488msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
489
490#: ../backends/xml-entry.c:981
491msgid "No \"value\" attribute for node"
492msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
493
494#: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
495#, c-format
496msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
497msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
498
499#: ../backends/xml-entry.c:1063
500msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
501msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
502
503#: ../backends/xml-entry.c:1086
504#, c-format
505msgid "Bad XML node: %s"
506msgstr "Лош възел в XML: %s"
507
508#: ../backends/xml-entry.c:1094
509#, c-format
510msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
511msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
512
513#: ../backends/xml-entry.c:1146
514#, c-format
515msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
516msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
517
518#: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
519msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
520msgstr ""
521"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
522
523#: ../backends/xml-entry.c:1168
524#, c-format
525msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
526msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
527
528#: ../backends/xml-entry.c:1187
529#, c-format
530msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
531msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
532
533#: ../backends/xml-entry.c:1205
534msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
535msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
536
537#: ../backends/xml-entry.c:1211
538msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
539msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
540
541#: ../backends/xml-entry.c:1218
542msgid "Missing car from pair of values in XML file"
543msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
544
545#: ../backends/xml-entry.c:1223
546msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
547msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
548
549#: ../gconf/gconf-backend.c:62
550#, c-format
551msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
552msgstr "„%c“  е невалиден символ в адрес за запазване на настройки"
553
554#. -- end debug only
555#: ../gconf/gconf-backend.c:216
556#, c-format
557msgid "No such file `%s'\n"
558msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
559
560#: ../gconf/gconf-backend.c:261
561#, c-format
562msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
563msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
564
565#: ../gconf/gconf-backend.c:276
566#, c-format
567msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
568msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
569
570#: ../gconf/gconf-backend.c:302
571#, c-format
572msgid "Bad address `%s': %s"
573msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
574
575#: ../gconf/gconf-backend.c:312
576#, c-format
577msgid "Bad address `%s'"
578msgstr "Лош адрес „%s“"
579
580#: ../gconf/gconf-backend.c:337
581msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
582msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
583
584#: ../gconf/gconf-backend.c:346
585#, c-format
586msgid "Error opening module `%s': %s\n"
587msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
588
589#: ../gconf/gconf-backend.c:357
590#, c-format
591msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
592msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
593
594#: ../gconf/gconf-backend.c:388
595#, c-format
596msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
597msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
598
599#: ../gconf/gconf-backend.c:425
600msgid "Failed to shut down backend"
601msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
602
603#: ../gconf/gconf-client.c:344 ../gconf/gconf-client.c:362
604#, c-format
605msgid "GConf Error: %s\n"
606msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
607
608#: ../gconf/gconf-client.c:912
609#, c-format
610msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
611msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
612
613#: ../gconf/gconf-client.c:1197
614#, c-format
615msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
616msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
617
618#: ../gconf/gconf-database.c:211
619msgid "Received invalid value in set request"
620msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
621
622#: ../gconf/gconf-database.c:219
623#, c-format
624msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
625msgstr ""
626"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
627"на ключа „%s“"
628
629#: ../gconf/gconf-database.c:502
630msgid "Received request to drop all cached data"
631msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
632
633#: ../gconf/gconf-database.c:519
634msgid "Received request to sync synchronously"
635msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
636
637#: ../gconf/gconf-database.c:807
638msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
639msgstr ""
640"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
641"ConfigDatabase"
642
643#: ../gconf/gconf-database.c:973
644#, c-format
645msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
646msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
647
648#: ../gconf/gconf-database.c:1046
649#, c-format
650msgid ""
651"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
652"s': %s"
653msgstr ""
654"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
655"от модула „%s“: %s"
656
657#: ../gconf/gconf-database.c:1119
658#, c-format
659msgid ""
660"Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
661"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
662"configuration changes."
663msgstr ""
664"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
665"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
666"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
667"настройките."
668
669#: ../gconf/gconf-database.c:1153
670#, c-format
671msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
672msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
673
674#: ../gconf/gconf-database.c:1167
675#, c-format
676msgid ""
677"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
678"result in a notification weirdly reappearing): %s"
679msgstr ""
680"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
681"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
682
683#: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
684#, c-format
685msgid "Error getting value for `%s': %s"
686msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
687
688#: ../gconf/gconf-database.c:1349
689#, c-format
690msgid "Error setting value for `%s': %s"
691msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
692
693#: ../gconf/gconf-database.c:1397
694#, c-format
695msgid "Error unsetting `%s': %s"
696msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
697
698#: ../gconf/gconf-database.c:1426
699#, c-format
700msgid "Error getting default value for `%s': %s"
701msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
702
703#: ../gconf/gconf-database.c:1484
704#, c-format
705msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
706msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
707
708#: ../gconf/gconf-database.c:1515
709#, c-format
710msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
711msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
712
713#: ../gconf/gconf-database.c:1570
714#, c-format
715msgid "Error checking existence of `%s': %s"
716msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
717
718#: ../gconf/gconf-database.c:1594
719#, c-format
720msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
721msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
722
723#: ../gconf/gconf-database.c:1621
724#, c-format
725msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
726msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
727
728#: ../gconf/gconf-database.c:1647
729#, c-format
730msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
731msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
732
733#: ../gconf/gconf-database.c:1668
734#, c-format
735msgid "Error setting schema for `%s': %s"
736msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
737
738#: ../gconf/gconf-error.c:25
739msgid "Success"
740msgstr "Успех"
741
742#: ../gconf/gconf-error.c:26
743msgid "Failed"
744msgstr "Неуспех"
745
746#: ../gconf/gconf-error.c:27
747msgid "Configuration server couldn't be contacted"
748msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
749
750#: ../gconf/gconf-error.c:28
751msgid "Permission denied"
752msgstr "Достъпът е отказан!"
753
754#: ../gconf/gconf-error.c:29
755msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
756msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
757
758#: ../gconf/gconf-error.c:30
759msgid "Bad key or directory name"
760msgstr "Лош ключ или име на папка"
761
762#: ../gconf/gconf-error.c:31
763msgid "Parse error"
764msgstr "Грешка при анализ"
765
766#: ../gconf/gconf-error.c:32
767msgid "Corrupt data in configuration source database"
768msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
769
770#: ../gconf/gconf-error.c:33
771msgid "Type mismatch"
772msgstr "Несъответствие на вида"
773
774#: ../gconf/gconf-error.c:34
775msgid "Key operation on directory"
776msgstr "Операция за ключове върху папка"
777
778#: ../gconf/gconf-error.c:35
779msgid "Directory operation on key"
780msgstr "Операция за папки върху ключ"
781
782#: ../gconf/gconf-error.c:36
783msgid "Can't overwrite existing read-only value"
784msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
785
786#: ../gconf/gconf-error.c:37
787msgid "Object Activation Framework error"
788msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
789
790#: ../gconf/gconf-error.c:38
791msgid "Operation not allowed without configuration server"
792msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
793
794#: ../gconf/gconf-error.c:39
795msgid "Failed to get a lock"
796msgstr "Неуспех при заключване"
797
798#: ../gconf/gconf-error.c:40
799msgid "No database available to save your configuration"
800msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
801
802#: ../gconf/gconf-internals.c:91
803#, c-format
804msgid "No '/' in key \"%s\""
805msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
806
807#: ../gconf/gconf-internals.c:203
808#, c-format
809msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
810msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
811
812#: ../gconf/gconf-internals.c:262
813msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
814msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
815
816#: ../gconf/gconf-internals.c:264
817#, c-format
818msgid "Incorrect type for list element in %s"
819msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
820
821#: ../gconf/gconf-internals.c:277
822msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
823msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
824
825#: ../gconf/gconf-internals.c:458
826msgid "Failed to convert object to IOR"
827msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
828
829#: ../gconf/gconf-internals.c:595
830msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
831msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
832
833#: ../gconf/gconf-internals.c:603
834msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
835msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
836
837#: ../gconf/gconf-internals.c:611
838msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
839msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
840
841#: ../gconf/gconf-internals.c:619
842msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
843msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
844
845#: ../gconf/gconf-internals.c:864
846#, c-format
847msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
848msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
849
850#: ../gconf/gconf-internals.c:920
851#, c-format
852msgid "Adding source `%s'\n"
853msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
854
855#: ../gconf/gconf-internals.c:935
856#, c-format
857msgid "Read error on file `%s': %s\n"
858msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
859
860#: ../gconf/gconf-internals.c:1268 ../gconf/gconf-internals.c:1334
861#: ../gconf/gconf-value.c:153 ../gconf/gconf-value.c:252
862#: ../gconf/gconf-value.c:394 ../gconf/gconf-value.c:1667
863msgid "Text contains invalid UTF-8"
864msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
865
866#: ../gconf/gconf-internals.c:1419
867#, c-format
868msgid "Expected list, got %s"
869msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
870
871#: ../gconf/gconf-internals.c:1429
872#, c-format
873msgid "Expected list of %s, got list of %s"
874msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
875
876#: ../gconf/gconf-internals.c:1557
877#, c-format
878msgid "Expected pair, got %s"
879msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
880
881#: ../gconf/gconf-internals.c:1571
882#, c-format
883msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
884msgstr ""
885"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
886"стойности"
887
888#: ../gconf/gconf-internals.c:1587
889#, c-format
890msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
891msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
892
893#: ../gconf/gconf-internals.c:1703
894msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
895msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
896
897#: ../gconf/gconf-internals.c:1764
898msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
899msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
900
901#: ../gconf/gconf-internals.c:1882
902msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
903msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
904
905#: ../gconf/gconf-internals.c:2366
906#, c-format
907msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
908msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
909
910#: ../gconf/gconf-internals.c:2393
911#, c-format
912msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
913msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
914
915#: ../gconf/gconf-internals.c:2461
916#, c-format
917msgid "Failed to create or open '%s'"
918msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
919
920#: ../gconf/gconf-internals.c:2471
921#, c-format
922msgid ""
923"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
924"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
925msgstr ""
926"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
927"системата Ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
928"s)"
929
930#: ../gconf/gconf-internals.c:2491
931#, c-format
932msgid "Failed to remove '%s': %s"
933msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
934
935#: ../gconf/gconf-internals.c:2515
936#, c-format
937msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
938msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
939
940#: ../gconf/gconf-internals.c:2545
941#, c-format
942msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
943msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
944
945#: ../gconf/gconf-internals.c:2562
946msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
947msgstr ""
948"неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
949"gconfd обект"
950
951#: ../gconf/gconf-internals.c:2572
952#, c-format
953msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
954msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
955
956#: ../gconf/gconf-internals.c:2621
957#, c-format
958msgid "couldn't create directory `%s': %s"
959msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
960
961#: ../gconf/gconf-internals.c:2678
962#, c-format
963msgid "Can't write to file `%s': %s"
964msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
965
966#: ../gconf/gconf-internals.c:2719
967#, c-format
968msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
969msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
970
971#: ../gconf/gconf-internals.c:2742
972#, c-format
973msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
974msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
975
976#: ../gconf/gconf-internals.c:2754
977#, c-format
978msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
979msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
980
981#: ../gconf/gconf-internals.c:2777
982#, c-format
983msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
984msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
985
986#: ../gconf/gconf-internals.c:2793
987#, c-format
988msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
989msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
990
991#: ../gconf/gconf-internals.c:2835
992#, c-format
993msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
994msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
995
996#: ../gconf/gconf-internals.c:2989 ../gconf/gconfd.c:570
997#, c-format
998msgid "Failed to stat %s: %s"
999msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
1000
1001#: ../gconf/gconf-internals.c:3011
1002#, c-format
1003msgid "Server ping error: %s"
1004msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1005
1006#: ../gconf/gconf-internals.c:3036
1007#, c-format
1008msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
1009msgstr ""
1010"Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони gconf: %"
1011"s\n"
1012
1013#: ../gconf/gconf-internals.c:3060
1014#, c-format
1015msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
1016msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
1017
1018#: ../gconf/gconf-internals.c:3085
1019#, c-format
1020msgid ""
1021"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1022"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1023"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1024"(Details - %s)"
1025msgstr ""
1026"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1027"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1028"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %"
1029"s)"
1030
1031#: ../gconf/gconf-internals.c:3086
1032msgid "none"
1033msgstr "няма"
1034
1035#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:69 ../gconf/gconftool.c:520
1036#, c-format
1037msgid ""
1038"Error on option %s: %s.\n"
1039"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1040msgstr ""
1041"Грешка в опция %s: %s.\n"
1042"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1043"командата.\n"
1044
1045#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1046#, c-format
1047msgid ""
1048"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1049"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1050"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1051"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1052msgstr ""
1053"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1054"Файл „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем с "
1055"Вашите настройки, понеже много програми създават файлове във Вашата домашна "
1056"папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1057
1058#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1062"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1063"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1064"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1065"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1066"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1067"%d)."
1068msgstr ""
1069"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1070"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1071"настройките  на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е монтирана "
1072"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1073"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1074"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1075
1076#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1077#, c-format
1078msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1079msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1080
1081#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1082#, c-format
1083msgid ""
1084"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1085"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1086"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1087msgstr ""
1088"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1089"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1090"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1091
1092#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1093msgid "Error reading the file: "
1094msgstr "Грешка при четене на файла:"
1095
1096#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1097#, c-format
1098msgid ""
1099"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1100"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1101msgstr ""
1102"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1103"Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
1104
1105#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1106msgid ""
1107"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1108"\n"
1109"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1110"login session is using your preference settings files.\n"
1111"\n"
1112"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1113"problems with the preference settings in the other session.\n"
1114"\n"
1115"Do you want to continue?"
1116msgstr ""
1117"Файловете, който съдържат Вашите настройки се използват в момента.\n"
1118"\n"
1119"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1120"тези файлове.\n"
1121"\n"
1122"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1123"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1124"\n"
1125"Желаете ли да продължите?"
1126
1127#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1128msgid "_Log Out"
1129msgstr "_Излизане"
1130
1131#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1132msgid "_Continue"
1133msgstr "_Продължаване"
1134
1135#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1136#, c-format
1137msgid "%s Continue (y/n)?"
1138msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1139
1140#: ../gconf/gconf-schema.c:217 ../gconf/gconf-schema.c:225
1141#: ../gconf/gconf-schema.c:233 ../gconf/gconf-schema.c:241
1142msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1143msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
1144
1145#: ../gconf/gconf-schema.c:250
1146msgid ""
1147"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1148msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1149
1150#: ../gconf/gconf-schema.c:260
1151msgid ""
1152"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1153"elements"
1154msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
1155
1156#: ../gconf/gconf-sources.c:371
1157#, c-format
1158msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1159msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1160
1161#: ../gconf/gconf-sources.c:411
1162#, c-format
1163msgid ""
1164"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1165msgstr ""
1166"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
1167
1168#: ../gconf/gconf-sources.c:417
1169#, c-format
1170msgid ""
1171"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1172msgstr ""
1173"Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
1174"%d"
1175
1176#: ../gconf/gconf-sources.c:424
1177#, c-format
1178msgid ""
1179"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
1180msgstr ""
1181"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
1182"позиция %d"
1183
1184#: ../gconf/gconf-sources.c:433
1185msgid ""
1186"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1187"will not be possible"
1188msgstr ""
1189"Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
1190"запазват"
1191
1192#: ../gconf/gconf-sources.c:650
1193#, c-format
1194msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1195msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1196
1197#: ../gconf/gconf-sources.c:712
1198msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1199msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1200
1201#: ../gconf/gconf-sources.c:754
1202#, c-format
1203msgid ""
1204"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1205"path"
1206msgstr ""
1207"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1208"настройките"
1209
1210#: ../gconf/gconf-sources.c:766
1211#, c-format
1212msgid ""
1213"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1214"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1215"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1216"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1217"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1218"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1219"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1220"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1221"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1222"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1223"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1224"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1225"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1226"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1227"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1228"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1229msgstr ""
1230"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1231"няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
1232"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
1233"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е настроена "
1234"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната Ви папка или 4) "
1235"Вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
1236"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
1237"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
1238"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
1239"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
1240"с конфигурацията си по подразбиране, която предотвратява отдалечени връзки "
1241"по CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и "
1242"потребителските журнални файлове за повече подробности за проблемите на "
1243"gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и той трябва да "
1244"притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните "
1245"места за съхранение като ~/.gconf"
1246
1247#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
1248#, c-format
1249msgid "Error finding metainfo: %s"
1250msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1251
1252#: ../gconf/gconf-sources.c:1639
1253#, c-format
1254msgid "Error getting metainfo: %s"
1255msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1256
1257#: ../gconf/gconf-sources.c:1663
1258#, c-format
1259msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1260msgstr ""
1261"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1262"„%s“"
1263
1264#: ../gconf/gconf-value.c:260
1265#, c-format
1266msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1267msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1268
1269#: ../gconf/gconf-value.c:273
1270#, c-format
1271msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1272msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1273
1274#: ../gconf/gconf-value.c:324
1275#, c-format
1276msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1277msgstr ""
1278"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1279
1280#: ../gconf/gconf-value.c:355 ../gconf/gconf-value.c:516
1281#, c-format
1282msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1283msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
1284
1285#: ../gconf/gconf-value.c:402
1286#, c-format
1287msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1288msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1289
1290#: ../gconf/gconf-value.c:415
1291#, c-format
1292msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1293msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1294
1295#: ../gconf/gconf-value.c:445 ../gconf/gconf-value.c:531
1296#, c-format
1297msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1298msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1299
1300#: ../gconf/gconf-value.c:485
1301#, c-format
1302msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1303msgstr ""
1304"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1305
1306#: ../gconf/gconf.c:57
1307#, c-format
1308msgid "Key \"%s\" is NULL"
1309msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
1310
1311#: ../gconf/gconf.c:64
1312#, c-format
1313msgid "\"%s\": %s"
1314msgstr "„%s“: %s"
1315
1316#: ../gconf/gconf.c:383
1317#, c-format
1318msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1319msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
1320
1321#: ../gconf/gconf.c:761
1322msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1323msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1324
1325#: ../gconf/gconf.c:2224
1326#, c-format
1327msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1328msgstr ""
1329"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1330
1331#: ../gconf/gconf.c:2589
1332msgid "Must begin with a slash (/)"
1333msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
1334
1335#: ../gconf/gconf.c:2611
1336msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
1337msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
1338
1339#: ../gconf/gconf.c:2613
1340msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
1341msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
1342
1343#: ../gconf/gconf.c:2632
1344#, c-format
1345msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
1346msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1347
1348#: ../gconf/gconf.c:2642
1349#, c-format
1350msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1351msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
1352
1353#: ../gconf/gconf.c:2656
1354msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
1355msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
1356
1357#: ../gconf/gconf.c:3027
1358#, c-format
1359msgid "Failure shutting down config server: %s"
1360msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
1361
1362#: ../gconf/gconf.c:3088
1363#, c-format
1364msgid "Expected float, got %s"
1365msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1366
1367#: ../gconf/gconf.c:3123
1368#, c-format
1369msgid "Expected int, got %s"
1370msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1371
1372#: ../gconf/gconf.c:3158
1373#, c-format
1374msgid "Expected string, got %s"
1375msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1376
1377#: ../gconf/gconf.c:3192
1378#, c-format
1379msgid "Expected bool, got %s"
1380msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1381
1382#: ../gconf/gconf.c:3225
1383#, c-format
1384msgid "Expected schema, got %s"
1385msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1386
1387#: ../gconf/gconf.c:3564
1388#, c-format
1389msgid "CORBA error: %s"
1390msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1391
1392#: ../gconf/gconfd.c:302
1393msgid "Shutdown request received"
1394msgstr "Получена е заявка за спиране"
1395
1396#: ../gconf/gconfd.c:334
1397msgid ""
1398"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1399"directory"
1400msgstr ""
1401"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1402"gconf.path от папката с изходен код..."
1403
1404#: ../gconf/gconfd.c:354
1405#, c-format
1406msgid ""
1407"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
1408msgstr ""
1409"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се подразбиращия се източник "
1410"„%s“"
1411
1412#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1413#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1414#.
1415#: ../gconf/gconfd.c:362
1416#, c-format
1417msgid ""
1418"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
1419"edit %s%s"
1420msgstr ""
1421"Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
1422"запази. Редактирайте %s%s"
1423
1424#: ../gconf/gconfd.c:375
1425#, c-format
1426msgid "Error loading some config sources: %s"
1427msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1428
1429#: ../gconf/gconfd.c:387
1430msgid ""
1431"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
1432"data"
1433msgstr ""
1434"Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
1435"заредят или запазят конфигурационните данни."
1436
1437#: ../gconf/gconfd.c:404
1438msgid ""
1439"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
1440"some configuration changes"
1441msgstr ""
1442"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
1443"може да не се запазят."
1444
1445#: ../gconf/gconfd.c:433
1446#, c-format
1447msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
1448msgstr ""
1449"Получи се %d сигнал, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
1450"GConf."
1451
1452#: ../gconf/gconfd.c:439
1453#, c-format
1454msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
1455msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1456
1457#: ../gconf/gconfd.c:459
1458#, c-format
1459msgid ""
1460"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
1461msgstr ""
1462"Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1463
1464#: ../gconf/gconfd.c:475
1465#, c-format
1466msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
1467msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
1468
1469#: ../gconf/gconfd.c:563
1470#, c-format
1471msgid "Failed to open %s: %s"
1472msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
1473
1474#: ../gconf/gconfd.c:579
1475#, c-format
1476msgid "Owner of %s is not the current user"
1477msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
1478
1479#: ../gconf/gconfd.c:587
1480#, c-format
1481msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
1482msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
1483
1484#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
1485#. So we free it at the end of main()
1486#: ../gconf/gconfd.c:679
1487#, c-format
1488msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1489msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
1490
1491#: ../gconf/gconfd.c:736
1492msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1493msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1494
1495#: ../gconf/gconfd.c:749
1496#, c-format
1497msgid "Failed to create %s: %s"
1498msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
1499
1500#: ../gconf/gconfd.c:756
1501#, c-format
1502msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
1503msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
1504
1505#: ../gconf/gconfd.c:788
1506#, c-format
1507msgid ""
1508"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1509"s"
1510msgstr ""
1511"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1512"клиентската програма може да забие: %s"
1513
1514#: ../gconf/gconfd.c:798
1515#, c-format
1516msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
1517msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
1518
1519#: ../gconf/gconfd.c:836
1520#, c-format
1521msgid "Error releasing lockfile: %s"
1522msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1523
1524#: ../gconf/gconfd.c:844
1525msgid "Exiting"
1526msgstr "Приключва се"
1527
1528#: ../gconf/gconfd.c:869
1529msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1530msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
1531
1532#: ../gconf/gconfd.c:886
1533msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1534msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1535
1536#: ../gconf/gconfd.c:1212
1537#, c-format
1538msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1539msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1540
1541#: ../gconf/gconfd.c:1340
1542#, c-format
1543msgid "Returning exception: %s"
1544msgstr "Върнато изключение: %s"
1545
1546#: ../gconf/gconfd.c:1446
1547#, c-format
1548msgid ""
1549"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1550"gconfd shutdown (%s)"
1551msgstr ""
1552"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1553"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1554
1555#: ../gconf/gconfd.c:1481
1556#, c-format
1557msgid ""
1558"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1559msgstr ""
1560"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1561"запазени успешно (%s)"
1562
1563#: ../gconf/gconfd.c:1543
1564#, c-format
1565msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1566msgstr ""
1567"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1568
1569#: ../gconf/gconfd.c:1557
1570#, c-format
1571msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1572msgstr ""
1573"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
1574
1575#: ../gconf/gconfd.c:1566
1576#, c-format
1577msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1578msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1579
1580#: ../gconf/gconfd.c:1580
1581#, c-format
1582msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1583msgstr ""
1584"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1585
1586#: ../gconf/gconfd.c:1590
1587#, c-format
1588msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
1589msgstr ""
1590"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1591"мястото му: %s"
1592
1593#: ../gconf/gconfd.c:1599
1594#, c-format
1595msgid ""
1596"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1597msgstr ""
1598"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1599"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1600
1601#: ../gconf/gconfd.c:2078
1602#, c-format
1603msgid ""
1604"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1605msgstr ""
1606"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
1607"базата данни"
1608
1609#: ../gconf/gconfd.c:2114
1610#, c-format
1611msgid "Error reading saved state file: %s"
1612msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1613
1614#: ../gconf/gconfd.c:2164
1615#, c-format
1616msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1617msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
1618
1619#: ../gconf/gconfd.c:2283
1620#, c-format
1621msgid ""
1622"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1623"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1624msgstr ""
1625"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd; няма "
1626"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1627
1628#: ../gconf/gconfd.c:2288
1629#, c-format
1630msgid ""
1631"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1632"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1633msgstr ""
1634"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1635"Може погрешно отново да бъде добавен след спиране или завършване на gconfd (%"
1636"s)"
1637
1638#: ../gconf/gconfd.c:2311 ../gconf/gconfd.c:2485
1639#, c-format
1640msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1641msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1642
1643#: ../gconf/gconfd.c:2326
1644#, c-format
1645msgid "Failed to open saved state file: %s"
1646msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1647
1648#: ../gconf/gconfd.c:2339
1649#, c-format
1650msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1651msgstr ""
1652"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1653"състоянието: %s"
1654
1655#: ../gconf/gconfd.c:2347
1656#, c-format
1657msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1658msgstr ""
1659"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1660"състоянието: %s"
1661
1662#: ../gconf/gconfd.c:2446
1663msgid ""
1664"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1665msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1666
1667#: ../gconf/gconftool.c:89
1668msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1669msgstr ""
1670"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
1671
1672#: ../gconf/gconftool.c:98
1673msgid "Print the value of a key to standard output."
1674msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
1675
1676#: ../gconf/gconftool.c:107
1677msgid ""
1678"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1679"type."
1680msgstr ""
1681"Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
1682"long-desc, --owner, и --type."
1683
1684#: ../gconf/gconftool.c:117
1685msgid "Unset the keys on the command line"
1686msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
1687
1688#: ../gconf/gconftool.c:126
1689msgid ""
1690"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1691"command line"
1692msgstr ""
1693"Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
1694"командния ред"
1695
1696#: ../gconf/gconftool.c:135
1697msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1698msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
1699
1700#: ../gconf/gconftool.c:144
1701msgid "Print all subdirectories in a directory."
1702msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
1703
1704#: ../gconf/gconftool.c:153
1705msgid ""
1706"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1707"recursively."
1708msgstr ""
1709"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
1710
1711#: ../gconf/gconftool.c:162
1712msgid ""
1713"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1714"relative to a directory."
1715msgstr ""
1716"Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
1717"настройване относително към папка."
1718
1719#: ../gconf/gconftool.c:171
1720msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1721msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
1722
1723#: ../gconf/gconftool.c:180
1724msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1725msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
1726
1727#: ../gconf/gconftool.c:189
1728msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1729msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
1730
1731#: ../gconf/gconftool.c:198
1732msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1733msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
1734
1735#: ../gconf/gconftool.c:207
1736msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1737msgstr ""
1738"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
1739
1740#: ../gconf/gconftool.c:216
1741msgid ""
1742"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
1743"needed.)"
1744msgstr ""
1745"Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
1746"автоматично - при необходимост)"
1747
1748#: ../gconf/gconftool.c:225
1749msgid ""
1750"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1751"describes. Unique abbreviations OK."
1752msgstr ""
1753"Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
1754"описва. Уникалните съкращения са позволени."
1755
1756#: ../gconf/gconftool.c:226
1757msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1758msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1759
1760#: ../gconf/gconftool.c:234
1761msgid "Print the data type of a key to standard output."
1762msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
1763
1764#: ../gconf/gconftool.c:243
1765msgid "Get the number of elements in a list key."
1766msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
1767
1768#: ../gconf/gconftool.c:252
1769msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1770msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
1771
1772#: ../gconf/gconftool.c:261
1773msgid ""
1774"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1775"schema describes. Unique abbreviations OK."
1776msgstr ""
1777"Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
1778"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1779
1780#: ../gconf/gconftool.c:262 ../gconf/gconftool.c:271 ../gconf/gconftool.c:280
1781msgid "int|bool|float|string"
1782msgstr "int|bool|float|string"
1783
1784#: ../gconf/gconftool.c:270
1785msgid ""
1786"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1787"schema describes. Unique abbreviations OK."
1788msgstr ""
1789"Указване на вида на остатъка „car“ от двойката, който се задава или вида на "
1790"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1791
1792#: ../gconf/gconftool.c:279
1793msgid ""
1794"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1795"schema describes. Unique abbreviations OK."
1796msgstr ""
1797"Указване на вида на остатъка „cdr“ от двойката, който се задава или вида на "
1798"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1799
1800#: ../gconf/gconftool.c:288
1801msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1802msgstr "Указване на кратко описание на схема"
1803
1804#: ../gconf/gconftool.c:289 ../gconf/gconftool.c:298
1805msgid "DESCRIPTION"
1806msgstr "ОПИСАНИЕ"
1807
1808#: ../gconf/gconftool.c:297
1809msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1810msgstr "Указване на подробно описание на схема."
1811
1812#: ../gconf/gconftool.c:306
1813msgid "Specify the owner of a schema"
1814msgstr "Указване на собственик на схема"
1815
1816#: ../gconf/gconftool.c:307
1817msgid "OWNER"
1818msgstr "СОБСТВЕНИК"
1819
1820#: ../gconf/gconftool.c:315
1821msgid "Specify a schema file to be installed"
1822msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
1823
1824#: ../gconf/gconftool.c:316
1825msgid "FILENAME"
1826msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
1827
1828#: ../gconf/gconftool.c:324
1829msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1830msgstr ""
1831"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо пътя по "
1832"подразбиране"
1833
1834#: ../gconf/gconftool.c:325
1835msgid "SOURCE"
1836msgstr "ИЗТОЧНИК"
1837
1838#: ../gconf/gconftool.c:333
1839msgid ""
1840"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
1841"is not running."
1842msgstr ""
1843"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
1844"да има стартиран gconfd процес."
1845
1846#: ../gconf/gconftool.c:342
1847msgid ""
1848"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1849"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1850"config source or set to the empty string to use the default."
1851msgstr ""
1852"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
1853"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
1854"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1855"използва източника по подразбиране."
1856
1857#: ../gconf/gconftool.c:351
1858msgid ""
1859"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1860"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1861"config source or set to the empty string to use the default."
1862msgstr ""
1863"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
1864"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
1865"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1866"използва източника по подразбиране."
1867
1868#: ../gconf/gconftool.c:360
1869msgid ""
1870"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1871"different types for keys on the command line."
1872msgstr ""
1873"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
1874"видове стойности на ключовете на командния ред."
1875
1876#: ../gconf/gconftool.c:369
1877msgid ""
1878"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1879"the directories on the command line."
1880msgstr ""
1881"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
1882"ключове в папките на командния ред."
1883
1884#: ../gconf/gconftool.c:378
1885msgid "Get the short doc string for a key"
1886msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
1887
1888#: ../gconf/gconftool.c:387
1889msgid "Get the long doc string for a key"
1890msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
1891
1892#: ../gconf/gconftool.c:396
1893msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1894msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
1895
1896#: ../gconf/gconftool.c:405
1897msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1898msgstr ""
1899"Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
1900"схемата"
1901
1902#: ../gconf/gconftool.c:414
1903msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
1904msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
1905
1906#: ../gconf/gconftool.c:423
1907msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1908msgstr ""
1909"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
1910
1911#: ../gconf/gconftool.c:432
1912msgid "Get the name of the default source"
1913msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
1914
1915#: ../gconf/gconftool.c:441
1916msgid "Print version"
1917msgstr "Показване на версията"
1918
1919#: ../gconf/gconftool.c:538
1920msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
1921msgstr ""
1922"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1923
1924#: ../gconf/gconftool.c:548
1925msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
1926msgstr ""
1927"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
1928
1929#: ../gconf/gconftool.c:555
1930msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
1931msgstr ""
1932"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1933
1934#: ../gconf/gconftool.c:566
1935msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
1936msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
1937
1938#: ../gconf/gconftool.c:577
1939msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
1940msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
1941
1942#: ../gconf/gconftool.c:590
1943msgid ""
1944"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
1945"entries, or --all-dirs\n"
1946msgstr ""
1947"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
1948"entries или --all-dirs\n"
1949
1950#: ../gconf/gconftool.c:603
1951msgid ""
1952"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
1953"all-dirs\n"
1954msgstr ""
1955"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries "
1956"или --all-dirs\n"
1957
1958#: ../gconf/gconftool.c:609
1959msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
1960msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
1961
1962#: ../gconf/gconftool.c:615
1963msgid "Must specify a type when setting a value\n"
1964msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
1965
1966#: ../gconf/gconftool.c:623
1967msgid ""
1968"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
1969"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
1970msgstr ""
1971"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
1972"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
1973
1974#: ../gconf/gconftool.c:635 ../gconf/gconftool.c:648 ../gconf/gconftool.c:661
1975#: ../gconf/gconftool.c:675 ../gconf/gconftool.c:688 ../gconf/gconftool.c:701
1976#: ../gconf/gconftool.c:715
1977#, c-format
1978msgid "%s option must be used by itself.\n"
1979msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
1980
1981#: ../gconf/gconftool.c:724
1982msgid ""
1983"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
1984msgstr ""
1985"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
1986"--direct\n"
1987
1988#: ../gconf/gconftool.c:730
1989#, c-format
1990msgid "Failed to init GConf: %s\n"
1991msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
1992
1993#: ../gconf/gconftool.c:759
1994msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
1995msgstr ""
1996"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
1997
1998#: ../gconf/gconftool.c:766
1999msgid ""
2000"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2001msgstr ""
2002"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2003"схеми\n"
2004
2005#: ../gconf/gconftool.c:779
2006msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2007msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2008
2009#: ../gconf/gconftool.c:814
2010#, c-format
2011msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2012msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2013
2014#: ../gconf/gconftool.c:1123
2015#, c-format
2016msgid "Shutdown error: %s\n"
2017msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2018
2019#: ../gconf/gconftool.c:1166
2020msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2021msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2022
2023#: ../gconf/gconftool.c:1218
2024msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2025msgstr ""
2026"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2027
2028#: ../gconf/gconftool.c:1260 ../gconf/gconftool.c:1526
2029#, c-format
2030msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2031msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2032
2033#: ../gconf/gconftool.c:1279
2034msgid "(no value set)"
2035msgstr "(няма зададена стойност)"
2036
2037#: ../gconf/gconftool.c:1585
2038#, c-format
2039msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
2040msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2041
2042#: ../gconf/gconftool.c:1614
2043msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2044msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2045
2046#: ../gconf/gconftool.c:1649
2047#, c-format
2048msgid "Type: %s\n"
2049msgstr "Вид: %s\n"
2050
2051#: ../gconf/gconftool.c:1650
2052#, c-format
2053msgid "List Type: %s\n"
2054msgstr "Вид списък: %s\n"
2055
2056#: ../gconf/gconftool.c:1651
2057#, c-format
2058msgid "Car Type: %s\n"
2059msgstr "Вид на car: %s\n"
2060
2061#: ../gconf/gconftool.c:1652
2062#, c-format
2063msgid "Cdr Type: %s\n"
2064msgstr "Вид на cdr: %s\n"
2065
2066#: ../gconf/gconftool.c:1657
2067#, c-format
2068msgid "Default Value: %s\n"
2069msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
2070
2071#: ../gconf/gconftool.c:1657 ../gconf/gconftool.c:1659
2072#: ../gconf/gconftool.c:1660 ../gconf/gconftool.c:1661
2073msgid "Unset"
2074msgstr "Без стойност"
2075
2076#: ../gconf/gconftool.c:1659
2077#, c-format
2078msgid "Owner: %s\n"
2079msgstr "Собственик: %s\n"
2080
2081#: ../gconf/gconftool.c:1660
2082#, c-format
2083msgid "Short Desc: %s\n"
2084msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2085
2086#: ../gconf/gconftool.c:1661
2087#, c-format
2088msgid "Long Desc: %s\n"
2089msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2090
2091#: ../gconf/gconftool.c:1670 ../gconf/gconftool.c:1894
2092#: ../gconf/gconftool.c:1928 ../gconf/gconftool.c:1973
2093#: ../gconf/gconftool.c:2118
2094#, c-format
2095msgid "No value set for `%s'\n"
2096msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2097
2098#: ../gconf/gconftool.c:1674 ../gconf/gconftool.c:1898
2099#: ../gconf/gconftool.c:1932 ../gconf/gconftool.c:1977
2100#: ../gconf/gconftool.c:2122
2101#, c-format
2102msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2103msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2104
2105#: ../gconf/gconftool.c:1717 ../gconf/gconftool.c:1729
2106#, c-format
2107msgid "Don't understand type `%s'\n"
2108msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
2109
2110#: ../gconf/gconftool.c:1741
2111msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2112msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2113
2114#: ../gconf/gconftool.c:1761
2115#, c-format
2116msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2117msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2118
2119#: ../gconf/gconftool.c:1789
2120msgid "Cannot set schema as value\n"
2121msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2122
2123#: ../gconf/gconftool.c:1799
2124msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2125msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
2126
2127#: ../gconf/gconftool.c:1813
2128msgid ""
2129"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2130msgstr ""
2131"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на  остатъците car и "
2132"cdr\n"
2133
2134#: ../gconf/gconftool.c:1828
2135#, c-format
2136msgid "Error: %s\n"
2137msgstr "Грешка: %s\n"
2138
2139#: ../gconf/gconftool.c:1841 ../gconf/gconftool.c:2873
2140#, c-format
2141msgid "Error setting value: %s\n"
2142msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2143
2144#: ../gconf/gconftool.c:1859
2145#, c-format
2146msgid "Error syncing: %s\n"
2147msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2148
2149#: ../gconf/gconftool.c:1874
2150msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2151msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2152
2153#: ../gconf/gconftool.c:1918
2154msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2155msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2156
2157#: ../gconf/gconftool.c:1943 ../gconf/gconftool.c:1988
2158#, c-format
2159msgid "Key %s is not a list.\n"
2160msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2161
2162#: ../gconf/gconftool.c:1963
2163msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2164msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
2165
2166#: ../gconf/gconftool.c:1994
2167msgid "Must specify list index.\n"
2168msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
2169
2170#: ../gconf/gconftool.c:2001
2171msgid "List index must be non-negative.\n"
2172msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2173
2174#: ../gconf/gconftool.c:2010
2175msgid "List index is out of bounds.\n"
2176msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
2177
2178#: ../gconf/gconftool.c:2036
2179msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2180msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2181
2182#: ../gconf/gconftool.c:2056
2183#, c-format
2184msgid "No schema known for `%s'\n"
2185msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2186
2187#: ../gconf/gconftool.c:2089
2188#, c-format
2189msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2190msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2191
2192#: ../gconf/gconftool.c:2094
2193#, c-format
2194msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2195msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2196
2197#: ../gconf/gconftool.c:2101
2198#, c-format
2199msgid "No schema stored at '%s'\n"
2200msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2201
2202#: ../gconf/gconftool.c:2104
2203#, c-format
2204msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2205msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2206
2207#: ../gconf/gconftool.c:2160
2208msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2209msgstr ""
2210"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2211"присвои схемата\n"
2212
2213#: ../gconf/gconftool.c:2167
2214#, c-format
2215msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2216msgstr ""
2217"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2218
2219#: ../gconf/gconftool.c:2185
2220msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2221msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2222
2223#: ../gconf/gconftool.c:2195
2224#, c-format
2225msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2226msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2227
2228#: ../gconf/gconftool.c:2220
2229msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2230msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2231
2232#: ../gconf/gconftool.c:2262
2233msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2234msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2235
2236#: ../gconf/gconftool.c:2282
2237msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2238msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
2239
2240#: ../gconf/gconftool.c:2302
2241msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2242msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
2243
2244#: ../gconf/gconftool.c:2317
2245#, c-format
2246msgid "Error setting value: %s"
2247msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2248
2249#: ../gconf/gconftool.c:2331
2250#, c-format
2251msgid "Error syncing: %s"
2252msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2253
2254#: ../gconf/gconftool.c:2346
2255msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2256msgstr ""
2257"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2258"ключ/стойност.\n"
2259
2260#: ../gconf/gconftool.c:2360
2261msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2262msgstr ""
2263"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2264
2265#: ../gconf/gconftool.c:2371
2266#, c-format
2267msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2268msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2269
2270#: ../gconf/gconftool.c:2391
2271msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2272msgstr ""
2273"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2274"премахнат.\n"
2275
2276#: ../gconf/gconftool.c:2405
2277#, c-format
2278msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2279msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2280
2281#: ../gconf/gconftool.c:2425
2282msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2283msgstr ""
2284"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2285
2286#: ../gconf/gconftool.c:2459
2287#, c-format
2288msgid "Error listing dirs: %s\n"
2289msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2290
2291#: ../gconf/gconftool.c:2595
2292msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2293msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
2294
2295#: ../gconf/gconftool.c:2622
2296#, c-format
2297msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2298msgstr ""
2299"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
2300
2301#: ../gconf/gconftool.c:2655
2302msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2303msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2304
2305#: ../gconf/gconftool.c:2661
2306#, c-format
2307msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2308msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2309
2310#: ../gconf/gconftool.c:2679
2311#, c-format
2312msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2313msgstr ""
2314"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2315
2316#: ../gconf/gconftool.c:2700
2317#, c-format
2318msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2319msgstr ""
2320"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2321"s“\n"
2322
2323#: ../gconf/gconftool.c:2722
2324#, c-format
2325msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2326msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2327
2328#: ../gconf/gconftool.c:2743
2329#, c-format
2330msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2331msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2332
2333#: ../gconf/gconftool.c:2852 ../gconf/gconftool.c:3394
2334#, c-format
2335msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2336msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2337
2338#: ../gconf/gconftool.c:2967
2339#, c-format
2340msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2341msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2342
2343#: ../gconf/gconftool.c:2976
2344#, c-format
2345msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2346msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
2347
2348#: ../gconf/gconftool.c:2987 ../gconf/gconftool.c:3017
2349#: ../gconf/gconftool.c:3046
2350#, c-format
2351msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2352msgstr ""
2353"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на подразбираща се стойност „%s“ на "
2354"схемата (%s)\n"
2355
2356#: ../gconf/gconftool.c:3005
2357#, c-format
2358msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2359msgstr ""
2360"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на car или cdr остатъците за "
2361"схема (%s)\n"
2362
2363#: ../gconf/gconftool.c:3030
2364msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2365msgstr ""
2366"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
2367
2368#: ../gconf/gconftool.c:3059
2369msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2370msgstr ""
2371"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2372
2373#: ../gconf/gconftool.c:3107 ../gconf/gconftool.c:3128
2374#: ../gconf/gconftool.c:3149 ../gconf/gconftool.c:3170
2375#, c-format
2376msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2377msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2378
2379#: ../gconf/gconftool.c:3124
2380#, c-format
2381msgid ""
2382"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2383msgstr ""
2384"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка може да е само int, float, string или bool, "
2385"а не „%s“\n"
2386
2387#: ../gconf/gconftool.c:3145
2388#, c-format
2389msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2390msgstr ""
2391"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка car може да е само int, float, string или "
2392"bool, а не „%s“\n"
2393
2394#: ../gconf/gconftool.c:3166
2395#, c-format
2396msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2397msgstr ""
2398"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка cdr може да е само int, float, string или "
2399"bool, а не „%s“\n"
2400
2401#: ../gconf/gconftool.c:3206
2402msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2403msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2404
2405#: ../gconf/gconftool.c:3209 ../gconf/gconftool.c:3467
2406#, c-format
2407msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2408msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2409
2410#: ../gconf/gconftool.c:3220
2411msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2412msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
2413
2414#: ../gconf/gconftool.c:3226
2415msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2416msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
2417
2418#: ../gconf/gconftool.c:3232
2419msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2420msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
2421
2422#: ../gconf/gconftool.c:3261
2423msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2424msgstr ""
2425"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2426
2427#: ../gconf/gconftool.c:3267
2428#, c-format
2429msgid ""
2430"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2431msgstr ""
2432"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2433"се игнорират\n"
2434
2435#: ../gconf/gconftool.c:3365
2436#, c-format
2437msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2438msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2439
2440#: ../gconf/gconftool.c:3402
2441#, c-format
2442msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2443msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2444
2445#: ../gconf/gconftool.c:3476
2446msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2447msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
2448
2449#: ../gconf/gconftool.c:3511
2450#, c-format
2451msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
2452msgstr ""
2453"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2454
2455#: ../gconf/gconftool.c:3519
2456#, c-format
2457msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2458msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2459
2460#: ../gconf/gconftool.c:3529
2461#, c-format
2462msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
2463msgstr ""
2464"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2465
2466#: ../gconf/gconftool.c:3537
2467#, c-format
2468msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2469msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2470
2471#: ../gconf/gconftool.c:3575
2472msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2473msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2474
2475#: ../gconf/gconftool.c:3616
2476#, c-format
2477msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2478msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2479
2480#: ../gconf/gconftool.c:3648
2481#, c-format
2482msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2483msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2484
2485#: ../gconf/gconftool.c:3655
2486#, c-format
2487msgid "Document `%s' is empty?\n"
2488msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2489
2490#: ../gconf/gconftool.c:3667
2491#, c-format
2492msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2493msgstr ""
2494"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2495
2496#: ../gconf/gconftool.c:3680
2497#, c-format
2498msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2499msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2500
2501#: ../gconf/gconftool.c:3694
2502#, c-format
2503msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2504msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2505
2506#: ../gconf/gconftool.c:3715
2507#, c-format
2508msgid "Error syncing config data: %s"
2509msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2510
2511#: ../gconf/gconftool.c:3729
2512msgid "Must specify some schema files to install\n"
2513msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2514
2515#: ../gconf/gconftool.c:3756
2516#, c-format
2517msgid ""
2518"\n"
2519"%s\n"
2520msgstr ""
2521"\n"
2522"%s\n"
2523
2524#: ../gconf/gconftool.c:3776
2525#, c-format
2526msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2527msgstr ""
2528"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2529
2530#: ../gconf/gconftool.c:3902
2531msgid "Must specify some keys to break\n"
2532msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2533
2534#: ../gconf/gconftool.c:3908
2535#, c-format
2536msgid ""
2537"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2538"  %s\n"
2539msgstr ""
2540"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2541"ключа:\n"
2542"  %s\n"
2543
2544#: ../gconf/gconftool.c:3926
2545msgid "Must specify some directories to break\n"
2546msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2547
2548#: ../gconf/gconftool.c:3945
2549#, c-format
2550msgid ""
2551"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2552"directory:\n"
2553"  %s\n"
2554msgstr ""
2555"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2556"ключовете в папка\n"
2557"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.