source: gnome-2-14/desktop/metacity.gnome-2-14.bg.po @ 638

Last change on this file since 638 was 638, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

metacity: HEAD, gnome-2-14 - обновяване до 100%.
gnome-applets: HEAD - малко обновяване, изчаквам за превод на специфични термини.

File size: 163.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002, 2006.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-04-14 11:55+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-04-14 10:42+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:129
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:264
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:345
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:453
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:308
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:233
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:240
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1097
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1100
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1103
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1106
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1109
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:996
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2534
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2639
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3501
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:70
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:258
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:264
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:270
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:275
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:281
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:287
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:439
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:455
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:527
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#: ../src/menu.c:55
188msgid "Mi_nimize"
189msgstr "Ми_нимизиране"
190
191#: ../src/menu.c:56
192msgid "Ma_ximize"
193msgstr "_Максимизиране"
194
195#: ../src/menu.c:57
196msgid "Unma_ximize"
197msgstr "_Демаксимизиране"
198
199#: ../src/menu.c:58
200msgid "Roll _Up"
201msgstr "На_виване"
202
203#: ../src/menu.c:59
204msgid "_Unroll"
205msgstr "_Развиване"
206
207#: ../src/menu.c:60 ../src/menu.c:61
208msgid "On _Top"
209msgstr "_Отгоре"
210
211#: ../src/menu.c:62
212msgid "_Move"
213msgstr "_Преместване"
214
215#: ../src/menu.c:63
216msgid "_Resize"
217msgstr "_Оразмеряване"
218
219#: ../src/menu.c:64
220msgid "Move Titlebar On_screen"
221msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
222
223#. separator
224#: ../src/menu.c:66
225msgid "_Close"
226msgstr "_Затваряне"
227
228#. separator
229#: ../src/menu.c:68
230msgid "_Always on Visible Workspace"
231msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
232
233#: ../src/menu.c:69
234msgid "_Only on This Workspace"
235msgstr "_Само на този работен плот"
236
237#: ../src/menu.c:70
238msgid "Move to Workspace _Left"
239msgstr "Преместване в _левия работен плот"
240
241#: ../src/menu.c:71
242msgid "Move to Workspace R_ight"
243msgstr "Преместване в _десния работен плот"
244
245#: ../src/menu.c:72
246msgid "Move to Workspace _Up"
247msgstr "Преместване в _горния работен плот"
248
249#: ../src/menu.c:73
250msgid "Move to Workspace _Down"
251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
252
253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2013 ../src/prefs.c:2376
254#, c-format
255msgid "Workspace %d"
256msgstr "Работен плот %d"
257
258#: ../src/menu.c:173
259msgid "Workspace 1_0"
260msgstr "Работен плот 1_0"
261
262#: ../src/menu.c:175
263#, c-format
264msgid "Workspace %s%d"
265msgstr "Работен плот %s%d"
266
267#: ../src/menu.c:370
268msgid "Move to Another _Workspace"
269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
270
271#. This is the text that should appear next to menu accelerators
272#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
273#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
274#. * this.
275#.
276#: ../src/metaaccellabel.c:103
277msgid "Shift"
278msgstr "Shift"
279
280#. This is the text that should appear next to menu accelerators
281#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
282#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
283#. * this.
284#.
285#: ../src/metaaccellabel.c:109
286msgid "Ctrl"
287msgstr "Ctrl"
288
289#. This is the text that should appear next to menu accelerators
290#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
291#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
292#. * this.
293#.
294#: ../src/metaaccellabel.c:115
295msgid "Alt"
296msgstr "Alt"
297
298#. This is the text that should appear next to menu accelerators
299#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
300#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
301#. * this.
302#.
303#: ../src/metaaccellabel.c:121
304msgid "Meta"
305msgstr "Meta"
306
307#. This is the text that should appear next to menu accelerators
308#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
309#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
310#. * this.
311#.
312#: ../src/metaaccellabel.c:127
313msgid "Super"
314msgstr "Super"
315
316#. This is the text that should appear next to menu accelerators
317#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
318#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
319#. * this.
320#.
321#: ../src/metaaccellabel.c:133
322msgid "Hyper"
323msgstr "Hyper"
324
325#. This is the text that should appear next to menu accelerators
326#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
327#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
328#. * this.
329#.
330#: ../src/metaaccellabel.c:139
331msgid "Mod2"
332msgstr "Mod2"
333
334#. This is the text that should appear next to menu accelerators
335#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
336#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
337#. * this.
338#.
339#: ../src/metaaccellabel.c:145
340msgid "Mod3"
341msgstr "Mod3"
342
343#. This is the text that should appear next to menu accelerators
344#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
345#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
346#. * this.
347#.
348#: ../src/metaaccellabel.c:151
349msgid "Mod4"
350msgstr "Mod4"
351
352#. This is the text that should appear next to menu accelerators
353#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
354#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
355#. * this.
356#.
357#: ../src/metaaccellabel.c:157
358msgid "Mod5"
359msgstr "Mod5"
360
361#: ../src/metacity-dialog.c:111
362#, c-format
363msgid "The window \"%s\" is not responding."
364msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
365
366#: ../src/metacity-dialog.c:119
367msgid ""
368"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
369msgstr ""
370"Принудителното спиране на тази програма, ще доведе до загуба на всички "
371"незапазени промени."
372
373#: ../src/metacity-dialog.c:130
374msgid "_Force Quit"
375msgstr "_Принудително спиране"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:227
378msgid "Title"
379msgstr "Заглавие"
380
381#: ../src/metacity-dialog.c:239
382msgid "Class"
383msgstr "Клас"
384
385#: ../src/metacity-dialog.c:265
386msgid ""
387"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
388"restarted manually next time you log in."
389msgstr ""
390"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
391"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:331
394#, c-format
395msgid ""
396"There was an error running \"%s\":\n"
397"%s."
398msgstr ""
399"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
400"%s."
401
402#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
403msgid "Metacity"
404msgstr "Metacity"
405
406#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
407msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
408msgstr ""
409"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
410"на прозорците"
411
412#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
413msgid ""
414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
416"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
417"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
418"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
419"titlebar_uses_desktop_font is false."
420msgstr ""
421"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
422"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
423"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
424"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
425"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
426"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
429msgid "Action on title bar double-click"
430msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
431
432#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
433msgid "Activate window menu"
434msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
435
436#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
437msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
438msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
439
440#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
441msgid ""
442"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
443"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
444"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
445"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
446"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
447"older versions."
448msgstr ""
449"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
450"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
451"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
452"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
453"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
454"версии."
455
456#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
457msgid "Automatically raises the focused window"
458msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
459
460#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
461msgid ""
462"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
463"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
464"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
465"for example."
466msgstr ""
467"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
468"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
469"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
470"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
473msgid "Close window"
474msgstr "Затваряне на прозореца"
475
476#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
477msgid "Commands to run in response to keybindings"
478msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
479
480#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
481msgid "Control how new windows get focus"
482msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
485msgid "Current theme"
486msgstr "Текуща тема"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
491
492#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
493msgid ""
494"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
495"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
496msgstr ""
497"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
498"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
499"„бибиткания“."
500
501#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
502msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
503msgstr ""
504"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
505"грешки"
506
507#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
508msgid "Enable Visual Bell"
509msgstr "Включване на визуалния звънец"
510
511#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
512msgid "Hide all windows and focus desktop"
513msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
514
515#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
516msgid ""
517"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
518"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
519"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
520"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
521"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
522"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
523"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
524"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
525"a window during drag and drop (because that results in the application "
526"grabbing the mouse)"
527msgstr ""
528"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
529"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
530"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
531"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
532"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
533"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
534"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
535"задейства от влизането на показалеца в рамките на прозореца при режими на "
536"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
537"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
538"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
539"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
540"не е свързано и с навлизането на показалеца на мишката при действие на "
541"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
542
543#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
544msgid ""
545"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
546"font for window titles."
547msgstr ""
548"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
549"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
550
551#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
552msgid ""
553"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
554"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
555"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
556"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
557"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
558"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
559msgstr ""
560"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
561"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
562"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
563"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
564"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
565"невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
566"включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
567"работния плот."
568
569#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
570msgid ""
571"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
572"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
573"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
574"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
575"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
576"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
577"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
578"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
579"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
580msgstr ""
581"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
582"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
583"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
584"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
585"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
586"прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
587"въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
588"подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
589"предават натисканията. На този етап подходът на базата на приложения още не "
590"е осъществен изцяло."
591
592#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
593msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
594msgstr ""
595"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
596
597#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
598msgid "Lower window below other windows"
599msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
600
601#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
602msgid ""
603"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
604"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
605"to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
606"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
607"click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
608"move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
609"from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
610"is currently disabled in click-to-focus mode."
611msgstr ""
612"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
613"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
614"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
615"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
616"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
617"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
618"на прозореца (при положение, че тези натискания не представляват начало на "
619"операциите преместване или оразмеряване). Някои специални съобщения (напр. "
620"искане за задействане от страна на някои програми) също могат да предизвикат "
621"издигането на прозорци, когато настройката е лъжа. В момента тази настройка "
622"е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
623
624#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
625msgid "Maximize window"
626msgstr "Максимизиране на прозорец"
627
628#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
629msgid "Maximize window horizontally"
630msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
631
632#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
633msgid "Maximize window vertically"
634msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
635
636#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
637msgid "Minimize window"
638msgstr "Минимизиране на прозореца"
639
640#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
641msgid "Modifier to use for modified window click actions"
642msgstr ""
643"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
644"прозорците"
645
646#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
647msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
648msgstr ""
649"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
650
651#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
652msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
653msgstr ""
654"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
655"като се използва изскачащ прозорец"
656
657#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
658msgid "Move backwards between windows immediately"
659msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
660
661#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
662msgid "Move between panels and the desktop immediately"
663msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
664
665#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
666msgid "Move between panels and the desktop with popup"
667msgstr ""
668"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
669"използва изскачащ прозорец"
670
671#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
672msgid "Move between windows immediately"
673msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
674
675#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
676msgid "Move between windows with popup"
677msgstr ""
678"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
679"прозорец"
680
681#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
682msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
683msgstr ""
684"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
685"изскачащ прозорец"
686
687#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
688msgid "Move window"
689msgstr "Преместване на прозорец"
690
691#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
692msgid "Move window one workspace down"
693msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
694
695#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
696msgid "Move window one workspace to the left"
697msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
698
699#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
700msgid "Move window one workspace to the right"
701msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
702
703#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
704msgid "Move window one workspace up"
705msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
706
707#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
708msgid "Move window to workspace 1"
709msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
710
711#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
712msgid "Move window to workspace 10"
713msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
714
715#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
716msgid "Move window to workspace 11"
717msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
718
719#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
720msgid "Move window to workspace 12"
721msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
722
723#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
724msgid "Move window to workspace 2"
725msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
726
727#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
728msgid "Move window to workspace 3"
729msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
730
731#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
732msgid "Move window to workspace 4"
733msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
734
735#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
736msgid "Move window to workspace 5"
737msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
738
739#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
740msgid "Move window to workspace 6"
741msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
742
743#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
744msgid "Move window to workspace 7"
745msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
746
747#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
748msgid "Move window to workspace 8"
749msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
750
751#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
752msgid "Move window to workspace 9"
753msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
754
755#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
756msgid "Name of workspace"
757msgstr "Име на работния плот"
758
759#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
760msgid "Number of workspaces"
761msgstr "Брой работни плотове"
762
763#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
764msgid ""
765"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
766"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
767"workspaces)."
768msgstr ""
769"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
770"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
771"работни места)."
772
773#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
774msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
775msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
776
777#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
778msgid "Raise window above other windows"
779msgstr "Издигане на прозореца над другите"
780
781#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
782msgid "Resize window"
783msgstr "Оразмеряване на прозорец"
784
785#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
786msgid "Run a defined command"
787msgstr "Изпълняване на определена команда"
788
789#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
790msgid "Run a terminal"
791msgstr "Стартиране на терминал"
792
793#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
794msgid "Show the panel menu"
795msgstr "Показване на менюто на панела"
796
797#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
798msgid "Show the panel run application dialog"
799msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
800
801#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
802msgid ""
803"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
804"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
805"consistent position with respect to their parent window. This requires "
806"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
807"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
808"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
809"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
810"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
811"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
812"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
813"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
814"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
815msgstr ""
816"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
817"поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
818"поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
819"прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
820"диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
821"изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
822"позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
823"развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
824"настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
825"по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
826"За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
827"Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
828"ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
829"да се оправят без изменение на стандарта."
830
831#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
832msgid "Switch to workspace 1"
833msgstr "Превключване към работен плот 1"
834
835#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
836msgid "Switch to workspace 10"
837msgstr "Превключване към работен плот 10"
838
839#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
840msgid "Switch to workspace 11"
841msgstr "Превключване към работен плот 11"
842
843#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
844msgid "Switch to workspace 12"
845msgstr "Превключване към работен плот 12"
846
847#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
848msgid "Switch to workspace 2"
849msgstr "Превключване към работен плот 2"
850
851#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
852msgid "Switch to workspace 3"
853msgstr "Превключване към работен плот 3"
854
855#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
856msgid "Switch to workspace 4"
857msgstr "Превключване към работен плот 4"
858
859#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
860msgid "Switch to workspace 5"
861msgstr "Превключване към работен плот 5"
862
863#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
864msgid "Switch to workspace 6"
865msgstr "Превключване към работен плот 6"
866
867#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
868msgid "Switch to workspace 7"
869msgstr "Превключване към работен плот 7"
870
871#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
872msgid "Switch to workspace 8"
873msgstr "Превключване към работен плот 8"
874
875#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
876msgid "Switch to workspace 9"
877msgstr "Превключване към работен плот 9"
878
879#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
880msgid "Switch to workspace above this one"
881msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
882
883#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
884msgid "Switch to workspace below this one"
885msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
886
887#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
888msgid "Switch to workspace on the left"
889msgstr "Превключване към работния плот вляво"
890
891#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
892msgid "Switch to workspace on the right"
893msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
894
895#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
896msgid "System Bell is Audible"
897msgstr "Системния звънец е звуков"
898
899#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
900msgid "Take a screenshot"
901msgstr "Снимане на екрана"
902
903#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
904msgid "Take a screenshot of a window"
905msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
906
907#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
908msgid ""
909"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
910"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
911"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
912"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
913"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
914"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
915"currently focused window's titlebar is flashed."
916msgstr ""
917"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
918"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
919"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
920"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
921"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
922"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
923"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
924
925#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
926msgid ""
927"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
928"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
929"will execute command_N."
930msgstr ""
931"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
932"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
933"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
934
935#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
936msgid ""
937"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
938"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
939msgstr ""
940"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
941"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
942
943#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
944msgid ""
945"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
946"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
947"be invoked."
948msgstr ""
949"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
950"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
951
952#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
953msgid ""
954"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
955"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
956"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
957"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
958"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
959"then there will be no keybinding for this action."
960msgstr ""
961"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
962"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
963"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
964"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
965"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
966"клавиш."
967
968#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
969msgid ""
970"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
971"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
972"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
973"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
974"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
975"for this action."
976msgstr ""
977"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
978"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
979"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
980"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
981"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
982
983#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
984msgid ""
985"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
986"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
987"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
988"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
989"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
990"for this action."
991msgstr ""
992"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
993"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
994"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
995"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
996"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
997
998#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
999msgid ""
1000"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
1001"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1002"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1003"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1004"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1005"keybinding for this action."
1006msgstr ""
1007"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1008"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1009"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1010"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1011"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1012
1013#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
1014msgid ""
1015"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1016"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1017"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1018"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1019"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1020"keybinding for this action."
1021msgstr ""
1022"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1023"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1024"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1025"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1026"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1027
1028#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
1029msgid ""
1030"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1031"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1032"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1033"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1034"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1035msgstr ""
1036"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1037"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1038"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1039"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1040"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1041
1042#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
1043msgid ""
1044"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1045"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1046"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1047"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1048"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1049msgstr ""
1050"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1051"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1052"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1053"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1054"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1055
1056#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
1057msgid ""
1058"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1059"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1060"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1061"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1062"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1063msgstr ""
1064"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1065"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1066"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1067"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1068"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1069
1070#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
1071msgid ""
1072"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1073"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1074"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1075"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1076"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1077msgstr ""
1078"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1079"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1080"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1081"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1082"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1083
1084#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1085msgid ""
1086"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1087"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1088"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1089"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1090"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1091msgstr ""
1092"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1093"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1094"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1095"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1096"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1097
1098#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1099msgid ""
1100"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1101"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1102"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1103"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1104"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1105msgstr ""
1106"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1107"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1108"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1109"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1110"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1111
1112#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1113msgid ""
1114"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1115"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1116"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1117"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1118"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1119msgstr ""
1120"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1121"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1122"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1123"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1124"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1125
1126#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1127msgid ""
1128"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1129"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1130"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1131"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1132"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1133msgstr ""
1134"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1135"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1136"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1137"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1138"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1139
1140#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1141msgid ""
1142"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1143"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1144"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1145"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1146"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1147msgstr ""
1148"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1149"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1150"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1151"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1152"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1153
1154#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1155msgid ""
1156"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1157"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1158"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1159"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1160"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1161msgstr ""
1162"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1163"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1164"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1165"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1166"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1167
1168#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1169msgid ""
1170"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1171"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1172"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1173"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1174"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1175msgstr ""
1176"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1177"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1178"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1179"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1180"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1181
1182#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1183msgid ""
1184"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1185"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1186"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1187"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1188"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1189msgstr ""
1190"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1191"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1192"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1193"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1194"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1195
1196#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1197msgid ""
1198"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1199"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1200"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1201"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1202"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1203msgstr ""
1204"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1205"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1206"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1207"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1208"действие няма да има бърз клавиш."
1209
1210#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1211msgid ""
1212"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1213"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1214"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1215"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1216"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1217msgstr ""
1218"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1219"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1220"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1221"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1222"действие няма да има бърз клавиш."
1223
1224#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1225msgid ""
1226"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1227"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1228"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1229"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1230"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1231"no keybinding for this action."
1232msgstr ""
1233"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1234"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1235"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1236"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1237"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1238"има бърз клавиш."
1239
1240#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1241msgid ""
1242"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1243"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1244"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1245"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1246"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1247"will be no keybinding for this action."
1248msgstr ""
1249"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1250"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1251"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1252"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1253"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1254"има бърз клавиш."
1255
1256#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1257msgid ""
1258"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1259"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1260"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1261"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1262"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1263"will be no keybinding for this action."
1264msgstr ""
1265"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1266"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1267"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1268"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1269"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1270"клавиш."
1271
1272#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1273msgid ""
1274"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1275"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1276"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1277"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1278"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1279msgstr ""
1280"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1281"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1282"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1283"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1284"действие няма да има бърз клавиш."
1285
1286#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1287msgid ""
1288"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1289"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1290"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1291"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1292"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1293msgstr ""
1294"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1295"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1296"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1297"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1298"действие няма да има бърз клавиш."
1299
1300#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1301msgid ""
1302"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1303"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1304"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1305"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1306"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1307"action."
1308msgstr ""
1309"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1310"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1311"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1312"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1313"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1314
1315#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1316msgid ""
1317"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1318"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1319"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1320"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1321"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1322"for this action."
1323msgstr ""
1324"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1325"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1326"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1327"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1328"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1329
1330#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1331msgid ""
1332"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1333"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1334"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1335"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1336"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1337"for this action."
1338msgstr ""
1339"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1340"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1341"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1342"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1343"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1344
1345#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1346msgid ""
1347"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1348"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1349"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1350"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1351"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1352msgstr ""
1353"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1354"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1355"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1356"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1357"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1358
1359#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1360msgid ""
1361"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1362"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1363"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1364"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1365"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1366msgstr ""
1367"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1368"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1369"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1370"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1371"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1372
1373#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1374msgid ""
1375"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1376"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1377"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1378"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1379"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1380msgstr ""
1381"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1382"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1383"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1384"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1385"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1386
1387#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1388msgid ""
1389"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1390"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1391"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1392"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1393"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1394msgstr ""
1395"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1396"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1397"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1398"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1399"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1400
1401#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1402msgid ""
1403"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1404"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1405"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1406"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1407"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1408msgstr ""
1409"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1410"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1411"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1412"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1413"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1414
1415#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1416msgid ""
1417"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1418"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1419"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1420"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1421"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1422msgstr ""
1423"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1424"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1425"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1426"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1427"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1428
1429#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1430msgid ""
1431"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1432"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1433"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1434"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1435"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1436msgstr ""
1437"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1438"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1439"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1440"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1441"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1442
1443#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1444msgid ""
1445"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1446"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1447"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1448"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1449"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1450msgstr ""
1451"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1452"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1453"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1454"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1455"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1456
1457#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1458msgid ""
1459"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1460"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1461"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1462"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1463"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1464msgstr ""
1465"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1466"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1467"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1468"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1469"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1470
1471#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1472msgid ""
1473"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1474"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1475"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1476"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1477"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1478msgstr ""
1479"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1480"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1481"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1482"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1483"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1484
1485#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1486msgid ""
1487"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1488"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1489"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1490"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1491"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1492msgstr ""
1493"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1494"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1495"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1496"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1497"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1498
1499#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1500msgid ""
1501"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1502"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1503"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1504"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1505"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1506msgstr ""
1507"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1508"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1509"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1510"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1511"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1512
1513#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1514msgid ""
1515"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1516"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1517"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1518"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1519"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1520msgstr ""
1521"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1522"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1523"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1524"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1525"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1526
1527#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1528msgid ""
1529"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1530"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1531"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1532"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1533"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1534"will be no keybinding for this action."
1535msgstr ""
1536"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1537"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1538"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1539"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1540"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1541"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1542
1543#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1544msgid ""
1545"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1546"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1547"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1548"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1549"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1550"will be no keybinding for this action."
1551msgstr ""
1552"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1553"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1554"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1555"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1556"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1557"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1558
1559#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1560msgid ""
1561"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1562"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1563"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1564"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1565"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1566"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1567"no keybinding for this action."
1568msgstr ""
1569"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1570"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1571"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1572"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1573"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1574"действие няма да има бърз клавиш."
1575
1576#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1577msgid ""
1578"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1579"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1580"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1581"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1582"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1583"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1584"no keybinding for this action."
1585msgstr ""
1586"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1587"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1588"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1589"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1590"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1591"действие няма да има бърз клавиш."
1592
1593#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1594msgid ""
1595"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1596"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1597"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1598"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1599"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1600"no keybinding for this action."
1601msgstr ""
1602"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1603"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1604"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1605"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1606"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1607"действие няма да има бърз клавиш."
1608
1609#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1610msgid ""
1611"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1612"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1613"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1614"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1615"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1616"no keybinding for this action."
1617msgstr ""
1618"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1619"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1620"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1621"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1622"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1623"действие няма да има бърз клавиш."
1624
1625#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1626msgid ""
1627"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1628"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1629"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1630"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1631"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1632"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1633"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1634msgstr ""
1635"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1636"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1637"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1638"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1639"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1640"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1641"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1642"има бърз клавиш."
1643
1644#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1645msgid ""
1646"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1647"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1648"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1649"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1650"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1651"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1652"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1653msgstr ""
1654"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1655"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1656"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1657"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1658"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1659"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1660"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1661"клавиш."
1662
1663#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1664msgid ""
1665"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1666"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1667"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1668"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1669"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1670"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1671msgstr ""
1672"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1673"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1674"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1675"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1676"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1677"има бърз клавиш."
1678
1679#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1680msgid ""
1681"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1682"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1683"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1684"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1685"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1686msgstr ""
1687"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1688"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1689"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1690"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1691"действие няма да има бърз клавиш."
1692
1693#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1694msgid ""
1695"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1696"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1697"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1698"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1699"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1700msgstr ""
1701"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1702"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1703"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1704"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1705"действие няма да има бърз клавиш."
1706
1707#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1708msgid ""
1709"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1710"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1711"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1712"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1713"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1714msgstr ""
1715"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1716"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1717"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1718"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1719"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1720
1721#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1722msgid ""
1723"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1724"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1725"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1726"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1727"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1728"keybinding for this action."
1729msgstr ""
1730"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1731"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1732"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1733"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1734"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1735"има бърз клавиш."
1736
1737#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1738msgid ""
1739"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1740"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1741"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1742"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1743"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1744msgstr ""
1745"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1746"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1747"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1748"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1749"действие няма да има бърз клавиш."
1750
1751#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1752msgid ""
1753"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1754"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1755"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1756"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1757"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1758"for this action."
1759msgstr ""
1760"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1761"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1762"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1763"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1764"действие няма да има бърз клавиш."
1765
1766#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1767msgid ""
1768"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1769"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1770"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1771"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1772"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1773msgstr ""
1774"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1775"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1776"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1777"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1778"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1779" "
1780
1781#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1782msgid ""
1783"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1784"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1785"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1786"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1787"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1788"will be no keybinding for this action."
1789msgstr ""
1790"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1791"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1792"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1793"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1794"действие няма да има бърз клавиш."
1795
1796#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1797msgid ""
1798"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1799"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1800"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1801"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1802"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1803"for this action."
1804msgstr ""
1805"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1806"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1807"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1808"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1809"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1810
1811#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1812msgid ""
1813"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1814"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1815"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1816"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1817"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1818msgstr ""
1819"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1820"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1821"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1822"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1823"действие няма да има бърз клавиш."
1824
1825#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1826msgid "The name of a workspace."
1827msgstr "Името на работния плот"
1828
1829#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1830msgid "The screenshot command"
1831msgstr "Команда за снимка на екрана"
1832
1833#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1834msgid ""
1835"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1836"forth."
1837msgstr ""
1838"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1839
1840#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1841msgid ""
1842"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1843"delay is given in thousandths of a second."
1844msgstr ""
1845"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1846"истина."
1847
1848#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1849msgid ""
1850"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1851"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1852"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1853"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1854"unfocused when the mouse leaves the window."
1855msgstr ""
1856"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1857"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1858"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1859"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1860"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1861"от тях."
1862
1863#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1864msgid "The window screenshot command"
1865msgstr "Командата за снимка на екрана"
1866
1867#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1868msgid ""
1869"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1870"the window is covered by another window, it raises the window above other "
1871"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
1872"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1873"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1874"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1875"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1876"no keybinding for this action."
1877msgstr ""
1878"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1879"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1880"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1881"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1882"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1883"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1884"действие няма да има бърз клавиш."
1885
1886#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1887msgid ""
1888"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1889"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1890"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1891"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1892"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1893msgstr ""
1894"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1895"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1896"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1897"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1898"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1899
1900#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1901msgid ""
1902"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1903"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1904"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1905"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1906"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1907msgstr ""
1908"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1909"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1910"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1911"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1912"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1913
1914#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1915msgid ""
1916"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1917"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1918"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1919"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1920"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1921"for this action."
1922msgstr ""
1923"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1924"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1925"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1926"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1927"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1928
1929#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1930msgid ""
1931"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
1932"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1933"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1934"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1935"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1936"for this action."
1937msgstr ""
1938"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
1939"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1940"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1941"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1942"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1943
1944#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1945msgid ""
1946"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1947"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1948"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1949"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
1950"anything."
1951msgstr ""
1952"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
1953"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
1954"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
1955"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
1956
1957#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1958msgid ""
1959"This option provides additional control over how newly created windows get "
1960"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
1961"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
1962"given focus."
1963msgstr ""
1964"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
1965"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
1966"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
1967"фокуса."
1968
1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1970msgid "Toggle always on top state"
1971msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
1972
1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1974msgid "Toggle fullscreen mode"
1975msgstr "Превключва режима за цял екран"
1976
1977#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1978msgid "Toggle maximization state"
1979msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
1980
1981#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1982msgid "Toggle shaded state"
1983msgstr "Превключва състоянието на навиване"
1984
1985#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1986msgid "Toggle window on all workspaces"
1987msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
1988
1989#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1990msgid ""
1991"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1992"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1993"environments, or when 'audible bell' is off."
1994msgstr ""
1995"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1996"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
1997"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
1998
1999#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
2000msgid "Unmaximize window"
2001msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
2002
2003#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
2004msgid "Use standard system font in window titles"
2005msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
2006
2007#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
2008msgid "Visual Bell Type"
2009msgstr "Вид визуален звънец"
2010
2011#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2012msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2013msgstr ""
2014"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2015"потребителски действия"
2016
2017#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
2018msgid "Window focus mode"
2019msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2020
2021#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2022msgid "Window title font"
2023msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2024
2025#: ../src/prefs.c:549 ../src/prefs.c:565 ../src/prefs.c:581 ../src/prefs.c:597
2026#: ../src/prefs.c:613 ../src/prefs.c:629 ../src/prefs.c:645 ../src/prefs.c:665
2027#: ../src/prefs.c:681 ../src/prefs.c:697 ../src/prefs.c:713 ../src/prefs.c:729
2028#: ../src/prefs.c:745 ../src/prefs.c:761 ../src/prefs.c:777 ../src/prefs.c:794
2029#: ../src/prefs.c:810 ../src/prefs.c:826 ../src/prefs.c:842 ../src/prefs.c:858
2030#: ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:888 ../src/prefs.c:903 ../src/prefs.c:919
2031#: ../src/prefs.c:935 ../src/prefs.c:951
2032#, c-format
2033msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2034msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2035
2036#: ../src/prefs.c:996
2037#, c-format
2038msgid ""
2039"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2040"modifier\n"
2041msgstr ""
2042"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2043"на бутон на мишката\n"
2044
2045#: ../src/prefs.c:1020 ../src/prefs.c:1041 ../src/prefs.c:1537
2046#, c-format
2047msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2048msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2049
2050#: ../src/prefs.c:1170
2051#, c-format
2052msgid ""
2053"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2054"range 1..128\n"
2055msgstr ""
2056"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2057"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2058
2059#: ../src/prefs.c:1250
2060#, c-format
2061msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2062msgstr ""
2063"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2064"анализирано\n"
2065
2066#: ../src/prefs.c:1435
2067#, c-format
2068msgid ""
2069"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2070"maximum is %d\n"
2071msgstr ""
2072"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2073"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2074
2075#: ../src/prefs.c:1495
2076msgid ""
2077"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2078"behave properly.\n"
2079msgstr ""
2080"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2081"неправилно поведение.\n"
2082
2083#: ../src/prefs.c:1564
2084#, c-format
2085msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2086msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2087
2088#: ../src/prefs.c:1704
2089#, c-format
2090msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2091msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2092
2093#: ../src/prefs.c:2040
2094#, c-format
2095msgid ""
2096"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2097"\"%s\"\n"
2098msgstr ""
2099"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2100"клавишната комбинация „%s“\n"
2101
2102#: ../src/prefs.c:2457
2103#, c-format
2104msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2105msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2106
2107#: ../src/resizepopup.c:126
2108#, c-format
2109msgid "%d x %d"
2110msgstr "%d x %d"
2111
2112#: ../src/screen.c:403
2113#, c-format
2114msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2115msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2116
2117#: ../src/screen.c:419
2118#, c-format
2119msgid ""
2120"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2121"replace option to replace the current window manager.\n"
2122msgstr ""
2123"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2124"опцията --replace да го замените.\n"
2125
2126#: ../src/screen.c:443
2127#, c-format
2128msgid ""
2129"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2130msgstr ""
2131"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2132"дисплей „%s“\n"
2133
2134#: ../src/screen.c:501
2135#, c-format
2136msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2137msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2138
2139#: ../src/screen.c:702
2140#, c-format
2141msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2142msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2143
2144#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2145#, c-format
2146msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2147msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2148
2149#: ../src/session.c:852
2150#, c-format
2151msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2152msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2153
2154#: ../src/session.c:1004
2155#, c-format
2156msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2157msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2158
2159#: ../src/session.c:1009
2160#, c-format
2161msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2162msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2163
2164#: ../src/session.c:1084
2165#, c-format
2166msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2167msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2168
2169#: ../src/session.c:1119
2170#, c-format
2171msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2172msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2173
2174#: ../src/session.c:1168
2175msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2176msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2177
2178#: ../src/session.c:1181
2179#, c-format
2180msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2181msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2182
2183#: ../src/session.c:1198
2184msgid "nested <window> tag"
2185msgstr "вложен етикет <window>"
2186
2187#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2188#, c-format
2189msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2190msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2191
2192#: ../src/session.c:1360
2193#, c-format
2194msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2195msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2196
2197#: ../src/session.c:1420
2198#, c-format
2199msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2200msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2201
2202#: ../src/session.c:1440
2203#, c-format
2204msgid "Unknown element %s"
2205msgstr "Непознат елемент %s"
2206
2207#: ../src/session.c:1906
2208#, c-format
2209msgid ""
2210"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2211"session management: %s\n"
2212msgstr ""
2213"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2214"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2215
2216#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2217#, c-format
2218msgid "Line %d character %d: %s"
2219msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2220
2221#: ../src/theme-parser.c:396
2222#, c-format
2223msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2224msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2225
2226#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2227#, c-format
2228msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2229msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2230
2231#: ../src/theme-parser.c:485
2232#, c-format
2233msgid "Integer %ld must be positive"
2234msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2235
2236#: ../src/theme-parser.c:493
2237#, c-format
2238msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2239msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2240
2241#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2242#: ../src/theme-parser.c:626
2243#, c-format
2244msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2245msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2246
2247#: ../src/theme-parser.c:552
2248#, c-format
2249msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2250msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2251
2252#: ../src/theme-parser.c:572
2253#, c-format
2254msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2255msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2256
2257#: ../src/theme-parser.c:638
2258#, c-format
2259msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2260msgstr ""
2261"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2262"а е %g\n"
2263
2264#: ../src/theme-parser.c:684
2265#, c-format
2266msgid ""
2267"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2268"large,x-large,xx-large)\n"
2269msgstr ""
2270"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2271"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2272
2273#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2274#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2275#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2276#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2277#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2278#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
2279#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
2280#, c-format
2281msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2282msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2283
2284#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2285#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2286#, c-format
2287msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2288msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2289
2290#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2291#: ../src/theme-parser.c:1032
2292#, c-format
2293msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2294msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2295
2296#: ../src/theme-parser.c:968
2297#, c-format
2298msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2299msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2300
2301#: ../src/theme-parser.c:981
2302#, c-format
2303msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2304msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2305
2306#: ../src/theme-parser.c:1080
2307#, c-format
2308msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2309msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2310
2311#: ../src/theme-parser.c:1091
2312#, c-format
2313msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2314msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2315
2316#: ../src/theme-parser.c:1099
2317#, c-format
2318msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2319msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2320
2321#: ../src/theme-parser.c:1143
2322#, c-format
2323msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2324msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2325
2326#: ../src/theme-parser.c:1152
2327#, c-format
2328msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2329msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2330
2331#: ../src/theme-parser.c:1160
2332#, c-format
2333msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2334msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2335
2336#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
2337#: ../src/theme-parser.c:3323
2338#, c-format
2339msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2340msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2341
2342#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2343#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3124
2344#: ../src/theme-parser.c:3178 ../src/theme-parser.c:3338
2345#: ../src/theme-parser.c:3515 ../src/theme-parser.c:3553
2346#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3629
2347#, c-format
2348msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2349msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2350
2351#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2352#: ../src/theme-parser.c:1439
2353#, c-format
2354msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2355msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2356
2357#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2358#, c-format
2359msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2360msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2361
2362#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2363#: ../src/theme-parser.c:1393
2364msgid ""
2365"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2366msgstr ""
2367"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2368"бутоните) и отношението им"
2369
2370#: ../src/theme-parser.c:1343
2371#, c-format
2372msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2373msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2374
2375#: ../src/theme-parser.c:1402
2376#, c-format
2377msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2378msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2379
2380#: ../src/theme-parser.c:1446
2381#, c-format
2382msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2383msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2384
2385#: ../src/theme-parser.c:1453
2386#, c-format
2387msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2388msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2389
2390#: ../src/theme-parser.c:1460
2391#, c-format
2392msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2393msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2394
2395#: ../src/theme-parser.c:1467
2396#, c-format
2397msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2398msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2399
2400#: ../src/theme-parser.c:1499
2401#, c-format
2402msgid "Border \"%s\" is unknown"
2403msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2404
2405#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
2406#: ../src/theme-parser.c:1868 ../src/theme-parser.c:2055
2407#: ../src/theme-parser.c:2869
2408#, c-format
2409msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2410msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2411
2412#: ../src/theme-parser.c:1662
2413#, c-format
2414msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2415msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2416
2417#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
2418#, c-format
2419msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2420msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2421
2422#: ../src/theme-parser.c:1676
2423#, c-format
2424msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2425msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2426
2427#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
2428#, c-format
2429msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2430msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2431
2432#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
2433#: ../src/theme-parser.c:1981 ../src/theme-parser.c:2062
2434#: ../src/theme-parser.c:2168 ../src/theme-parser.c:2266
2435#: ../src/theme-parser.c:2483 ../src/theme-parser.c:2609
2436#: ../src/theme-parser.c:2707 ../src/theme-parser.c:2781
2437#: ../src/theme-parser.c:2876
2438#, c-format
2439msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2440msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2441
2442#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
2443#: ../src/theme-parser.c:1988 ../src/theme-parser.c:2069
2444#: ../src/theme-parser.c:2175 ../src/theme-parser.c:2273
2445#: ../src/theme-parser.c:2490 ../src/theme-parser.c:2616
2446#: ../src/theme-parser.c:2788 ../src/theme-parser.c:2883
2447#, c-format
2448msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2449msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2450
2451#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
2452#: ../src/theme-parser.c:1995 ../src/theme-parser.c:2076
2453#: ../src/theme-parser.c:2182 ../src/theme-parser.c:2280
2454#: ../src/theme-parser.c:2497 ../src/theme-parser.c:2623
2455#: ../src/theme-parser.c:2795
2456#, c-format
2457msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2458msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2459
2460#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
2461#: ../src/theme-parser.c:2002 ../src/theme-parser.c:2083
2462#: ../src/theme-parser.c:2189 ../src/theme-parser.c:2287
2463#: ../src/theme-parser.c:2504 ../src/theme-parser.c:2630
2464#: ../src/theme-parser.c:2802
2465#, c-format
2466msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2467msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2468
2469#: ../src/theme-parser.c:1903
2470#, c-format
2471msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2472msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2473
2474#: ../src/theme-parser.c:1910
2475#, c-format
2476msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2477msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2478
2479#: ../src/theme-parser.c:2090
2480#, c-format
2481msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2482msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2483
2484#: ../src/theme-parser.c:2161
2485#, c-format
2486msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2487msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2488
2489#: ../src/theme-parser.c:2209
2490#, c-format
2491msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2492msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2493
2494#: ../src/theme-parser.c:2294
2495#, c-format
2496msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2497msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2498
2499#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
2500#, c-format
2501msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2502msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2503
2504#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
2505#: ../src/theme-parser.c:2700
2506#, c-format
2507msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2508msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2509
2510#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
2511#, c-format
2512msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2513msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2514
2515#: ../src/theme-parser.c:2476
2516#, c-format
2517msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2518msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2519
2520#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
2521#: ../src/theme-parser.c:2739
2522#, c-format
2523msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2524msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2525
2526#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
2527#, c-format
2528msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2529msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2530
2531#: ../src/theme-parser.c:2549
2532#, c-format
2533msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2534msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2535
2536#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
2537#, c-format
2538msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2539msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2540
2541#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
2542#, c-format
2543msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2544msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2545
2546#: ../src/theme-parser.c:3153
2547#, c-format
2548msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2549msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2550
2551#: ../src/theme-parser.c:3210
2552#, c-format
2553msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2554msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2555
2556#: ../src/theme-parser.c:3219
2557#, c-format
2558msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2559msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2560
2561#: ../src/theme-parser.c:3227
2562#, c-format
2563msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2564msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2565
2566#: ../src/theme-parser.c:3272
2567#, c-format
2568msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2569msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2570
2571#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
2572#, c-format
2573msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2574msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2575
2576#: ../src/theme-parser.c:3289
2577#, c-format
2578msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2579msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2580
2581#: ../src/theme-parser.c:3298
2582#, c-format
2583msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2584msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2585
2586#: ../src/theme-parser.c:3306
2587#, c-format
2588msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2589msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2590
2591#: ../src/theme-parser.c:3376
2592#, c-format
2593msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2594msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2595
2596#: ../src/theme-parser.c:3392
2597#, c-format
2598msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2599msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2600
2601#: ../src/theme-parser.c:3401
2602#, c-format
2603msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2604msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2605
2606#: ../src/theme-parser.c:3410
2607#, c-format
2608msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2609msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2610
2611#: ../src/theme-parser.c:3420
2612#, c-format
2613msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2614msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2615
2616#: ../src/theme-parser.c:3430
2617#, c-format
2618msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2619msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2620
2621#: ../src/theme-parser.c:3440
2622#, c-format
2623msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2624msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2625
2626#: ../src/theme-parser.c:3450
2627#, c-format
2628msgid ""
2629"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2630"states"
2631msgstr ""
2632"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2633"засенчен"
2634
2635#: ../src/theme-parser.c:3464
2636#, c-format
2637msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2638msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2639
2640#: ../src/theme-parser.c:3475 ../src/theme-parser.c:3486
2641#: ../src/theme-parser.c:3497
2642#, c-format
2643msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2644msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2645
2646#: ../src/theme-parser.c:3536
2647msgid ""
2648"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2649"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2650msgstr ""
2651"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2652"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2653
2654#: ../src/theme-parser.c:3574
2655msgid ""
2656"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2657"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2658msgstr ""
2659"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2660"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2661
2662#: ../src/theme-parser.c:3612
2663msgid ""
2664"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2665"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2666msgstr ""
2667"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2668"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2669
2670#: ../src/theme-parser.c:3659
2671#, c-format
2672msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2673msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2674
2675#: ../src/theme-parser.c:3679
2676#, c-format
2677msgid ""
2678"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2679msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2680
2681#: ../src/theme-parser.c:3684
2682#, c-format
2683msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2684msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2685
2686#: ../src/theme-parser.c:3696
2687#, c-format
2688msgid ""
2689"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2690msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2691
2692#: ../src/theme-parser.c:3718
2693#, c-format
2694msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2695msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2696
2697#: ../src/theme-parser.c:3728 ../src/theme-parser.c:3758
2698#: ../src/theme-parser.c:3763
2699#, c-format
2700msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2701msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2702
2703#: ../src/theme-parser.c:3984
2704msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2705msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2706
2707#: ../src/theme-parser.c:3999
2708msgid "No draw_ops provided for button"
2709msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2710
2711#: ../src/theme-parser.c:4014
2712msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2713msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2714
2715#: ../src/theme-parser.c:4054
2716#, c-format
2717msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2718msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2719
2720#: ../src/theme-parser.c:4109
2721msgid "<name> specified twice for this theme"
2722msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2723
2724#: ../src/theme-parser.c:4120
2725msgid "<author> specified twice for this theme"
2726msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2727
2728#: ../src/theme-parser.c:4131
2729msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2730msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2731
2732#: ../src/theme-parser.c:4142
2733msgid "<date> specified twice for this theme"
2734msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2735
2736#: ../src/theme-parser.c:4153
2737msgid "<description> specified twice for this theme"
2738msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2739
2740#: ../src/theme-parser.c:4348
2741#, c-format
2742msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2743msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2744
2745#: ../src/theme-parser.c:4403
2746#, c-format
2747msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2748msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2749
2750#: ../src/theme-viewer.c:72
2751msgid "/_Windows"
2752msgstr "/_Прозорци"
2753
2754#: ../src/theme-viewer.c:73
2755msgid "/Windows/tearoff"
2756msgstr "/Прозорци/откъсване"
2757
2758#: ../src/theme-viewer.c:74
2759msgid "/Windows/_Dialog"
2760msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2761
2762#: ../src/theme-viewer.c:75
2763msgid "/Windows/_Modal dialog"
2764msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2765
2766#: ../src/theme-viewer.c:76
2767msgid "/Windows/_Utility"
2768msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2769
2770#: ../src/theme-viewer.c:77
2771msgid "/Windows/_Splashscreen"
2772msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2773
2774#: ../src/theme-viewer.c:78
2775msgid "/Windows/_Top dock"
2776msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2777
2778#: ../src/theme-viewer.c:79
2779msgid "/Windows/_Bottom dock"
2780msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2781
2782#: ../src/theme-viewer.c:80
2783msgid "/Windows/_Left dock"
2784msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2785
2786#: ../src/theme-viewer.c:81
2787msgid "/Windows/_Right dock"
2788msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2789
2790#: ../src/theme-viewer.c:82
2791msgid "/Windows/_All docks"
2792msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2793
2794#: ../src/theme-viewer.c:83
2795msgid "/Windows/Des_ktop"
2796msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2797
2798#: ../src/theme-viewer.c:132
2799msgid "Open another one of these windows"
2800msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2801
2802#: ../src/theme-viewer.c:139
2803msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2804msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2805
2806#: ../src/theme-viewer.c:146
2807msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2808msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2809
2810#: ../src/theme-viewer.c:239
2811msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2812msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2813
2814#: ../src/theme-viewer.c:322
2815#, c-format
2816msgid "Fake menu item %d\n"
2817msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2818
2819#: ../src/theme-viewer.c:356
2820msgid "Border-only window"
2821msgstr "Прозорец само с граници"
2822
2823#: ../src/theme-viewer.c:358
2824msgid "Bar"
2825msgstr "Лента"
2826
2827#: ../src/theme-viewer.c:375
2828msgid "Normal Application Window"
2829msgstr "Нормален прозорец на програма"
2830
2831#: ../src/theme-viewer.c:379
2832msgid "Dialog Box"
2833msgstr "Диалогова кутия"
2834
2835#: ../src/theme-viewer.c:383
2836msgid "Modal Dialog Box"
2837msgstr "Модална диалогова кутия"
2838
2839#: ../src/theme-viewer.c:387
2840msgid "Utility Palette"
2841msgstr "Палитра на инструментите"
2842
2843#: ../src/theme-viewer.c:391
2844msgid "Torn-off Menu"
2845msgstr "Откъсване на менюто"
2846
2847#: ../src/theme-viewer.c:395
2848msgid "Border"
2849msgstr "Граница"
2850
2851#: ../src/theme-viewer.c:723
2852#, c-format
2853msgid "Button layout test %d"
2854msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2855
2856#: ../src/theme-viewer.c:752
2857#, c-format
2858msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2859msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2860
2861#: ../src/theme-viewer.c:795
2862msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2863msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2864
2865#: ../src/theme-viewer.c:802
2866#, c-format
2867msgid "Error loading theme: %s\n"
2868msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2869
2870#: ../src/theme-viewer.c:808
2871#, c-format
2872msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2873msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2874
2875#: ../src/theme-viewer.c:831
2876msgid "Normal Title Font"
2877msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2878
2879#: ../src/theme-viewer.c:837
2880msgid "Small Title Font"
2881msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2882
2883#: ../src/theme-viewer.c:843
2884msgid "Large Title Font"
2885msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2886
2887#: ../src/theme-viewer.c:848
2888msgid "Button Layouts"
2889msgstr "Изглед на бутоните"
2890
2891#: ../src/theme-viewer.c:853
2892msgid "Benchmark"
2893msgstr "Статистика"
2894
2895#: ../src/theme-viewer.c:900
2896msgid "Window Title Goes Here"
2897msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2898
2899#: ../src/theme-viewer.c:1004
2900#, c-format
2901msgid ""
2902"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2903"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2904"frame)\n"
2905msgstr ""
2906"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2907"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2908"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2909
2910#: ../src/theme-viewer.c:1219
2911msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2912msgstr ""
2913"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2914"грешка"
2915
2916#: ../src/theme-viewer.c:1221
2917msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2918msgstr ""
2919"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2920"грешка<"
2921
2922#: ../src/theme-viewer.c:1225
2923msgid "Error was expected but none given"
2924msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2925
2926#: ../src/theme-viewer.c:1227
2927#, c-format
2928msgid "Error %d was expected but %d given"
2929msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2930
2931#: ../src/theme-viewer.c:1233
2932#, c-format
2933msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2934msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2935
2936#: ../src/theme-viewer.c:1237
2937#, c-format
2938msgid "x value was %d, %d was expected"
2939msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
2940
2941#: ../src/theme-viewer.c:1240
2942#, c-format
2943msgid "y value was %d, %d was expected"
2944msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
2945
2946#: ../src/theme-viewer.c:1303
2947#, c-format
2948msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2949msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
2950
2951#: ../src/theme.c:202
2952msgid "top"
2953msgstr "горния"
2954
2955#: ../src/theme.c:204
2956msgid "bottom"
2957msgstr "долния"
2958
2959#: ../src/theme.c:206
2960msgid "left"
2961msgstr "левия"
2962
2963#: ../src/theme.c:208
2964msgid "right"
2965msgstr "десния"
2966
2967#: ../src/theme.c:222
2968#, c-format
2969msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
2970msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
2971
2972#: ../src/theme.c:241
2973#, c-format
2974msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
2975msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
2976
2977#: ../src/theme.c:278
2978#, c-format
2979msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
2980msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
2981
2982#: ../src/theme.c:290
2983msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
2984msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
2985
2986#: ../src/theme.c:842
2987msgid "Gradients should have at least two colors"
2988msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
2989
2990#: ../src/theme.c:968
2991#, c-format
2992msgid ""
2993"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
2994"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
2995msgstr ""
2996"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
2997"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
2998
2999#: ../src/theme.c:982
3000#, c-format
3001msgid ""
3002"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
3003"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3004msgstr ""
3005"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
3006"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3007"анализа на „%s“"
3008
3009#: ../src/theme.c:993
3010#, c-format
3011msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3012msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3013
3014#: ../src/theme.c:1006
3015#, c-format
3016msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3017msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3018
3019#: ../src/theme.c:1036
3020#, c-format
3021msgid ""
3022"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3023"format"
3024msgstr ""
3025"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3026"подчинява на формата"
3027
3028#: ../src/theme.c:1047
3029#, c-format
3030msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3031msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3032
3033#: ../src/theme.c:1057
3034#, c-format
3035msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3036msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3037
3038#: ../src/theme.c:1104
3039#, c-format
3040msgid ""
3041"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3042msgstr ""
3043"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3044"формата"
3045
3046#: ../src/theme.c:1115
3047#, c-format
3048msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3049msgstr ""
3050"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3051
3052#: ../src/theme.c:1125
3053#, c-format
3054msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3055msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3056
3057#: ../src/theme.c:1154
3058#, c-format
3059msgid "Could not parse color \"%s\""
3060msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3061
3062#: ../src/theme.c:1416
3063#, c-format
3064msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3065msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3066
3067#: ../src/theme.c:1443
3068#, c-format
3069msgid ""
3070"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3071"parsed"
3072msgstr ""
3073"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3074"да бъде анализирано"
3075
3076#: ../src/theme.c:1457
3077#, c-format
3078msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3079msgstr ""
3080"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3081"анализирано"
3082
3083#: ../src/theme.c:1524
3084#, c-format
3085msgid ""
3086"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3087"\"%s\""
3088msgstr ""
3089"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3090"s“"
3091
3092#: ../src/theme.c:1581
3093msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3094msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3095
3096#: ../src/theme.c:1724 ../src/theme.c:1734 ../src/theme.c:1768
3097msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3098msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3099
3100#: ../src/theme.c:1776
3101msgid ""
3102"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3103msgstr ""
3104"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3105
3106#: ../src/theme.c:1832
3107#, c-format
3108msgid ""
3109"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3110msgstr ""
3111"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3112"операнд"
3113
3114#: ../src/theme.c:1841
3115msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3116msgstr ""
3117"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3118
3119#: ../src/theme.c:1849
3120msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3121msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3122
3123#: ../src/theme.c:1859
3124#, c-format
3125msgid ""
3126"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3127"operand in between"
3128msgstr ""
3129"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3130"между тях"
3131
3132#: ../src/theme.c:1978
3133msgid ""
3134"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
3135"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
3136msgstr ""
3137"Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
3138"уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
3139
3140#: ../src/theme.c:2007
3141msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3142msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3143
3144#: ../src/theme.c:2069
3145#, c-format
3146msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3147msgstr ""
3148"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3149
3150#: ../src/theme.c:2126
3151msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3152msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3153
3154#: ../src/theme.c:2137
3155msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3156msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3157
3158#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
3159#, c-format
3160msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3161msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3162
3163#: ../src/theme.c:3910
3164#, c-format
3165msgid ""
3166"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3167"specified for this frame style"
3168msgstr ""
3169"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3170"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3171
3172#: ../src/theme.c:4360 ../src/theme.c:4392
3173#, c-format
3174msgid ""
3175"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3176msgstr ""
3177"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3178
3179#: ../src/theme.c:4443
3180#, c-format
3181msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3182msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3183
3184#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
3185#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
3186#, c-format
3187msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3188msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3189
3190#: ../src/theme.c:4635
3191#, c-format
3192msgid ""
3193"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3194"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3195msgstr ""
3196"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3197"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3198
3199#: ../src/theme.c:4657
3200#, c-format
3201msgid ""
3202"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3203"specified for this theme"
3204msgstr ""
3205"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3206"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3207
3208#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
3209#, c-format
3210msgid ""
3211"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3212msgstr ""
3213"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3214"s“ не започва така"
3215
3216#: ../src/theme.c:5054 ../src/theme.c:5116
3217#, c-format
3218msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3219msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3220
3221#: ../src/util.c:96
3222#, c-format
3223msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3224msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3225
3226#: ../src/util.c:106
3227#, c-format
3228msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3229msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3230
3231#: ../src/util.c:112
3232#, c-format
3233msgid "Opened log file %s\n"
3234msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3235
3236#: ../src/util.c:220
3237msgid "Window manager: "
3238msgstr "Мениджър на прозорци: "
3239
3240#: ../src/util.c:368
3241msgid "Bug in window manager: "
3242msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3243
3244#: ../src/util.c:397
3245msgid "Window manager warning: "
3246msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3247
3248#: ../src/util.c:421
3249msgid "Window manager error: "
3250msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3251
3252#: ../src/window-props.c:169
3253#, c-format
3254msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3255msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3256
3257#: ../src/window-props.c:233
3258#, c-format
3259msgid "%s (on %s)"
3260msgstr "%s (от %s)"
3261
3262#. first time through
3263#: ../src/window.c:5413
3264#, c-format
3265msgid ""
3266"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3267"window as specified in the ICCCM.\n"
3268msgstr ""
3269"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3270"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3271
3272#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3273#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3274#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3275#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3276#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3277#. * about these apps but make them work.
3278#.
3279#: ../src/window.c:6041
3280#, c-format
3281msgid ""
3282"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3283"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3284msgstr ""
3285"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3286"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3287"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3288
3289#: ../src/xprops.c:153
3290#, c-format
3291msgid ""
3292"Window 0x%lx has property %s\n"
3293"that was expected to have type %s format %d\n"
3294"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3295"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3296"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3297msgstr ""
3298"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3299"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3300"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3301"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3302"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3303
3304#: ../src/xprops.c:399
3305#, c-format
3306msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3307msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3308
3309#: ../src/xprops.c:482
3310#, c-format
3311msgid ""
3312"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3313msgstr ""
3314"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3315"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.