source: gnome-2-12/developer-libs/glib.glib-2-8.bg.po @ 428

Last change on this file since 428 was 428, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Отново коригирам нов низ.

File size: 29.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for Glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-12-21 15:08+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-12-21 15:08+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
21#, c-format
22msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
23msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
24
25#: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
26#, c-format
27msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
28msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
29
30#: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
31#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:912
32#: ../glib/gutf8.c:1361
33msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
34msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
35
36#: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
37#: ../glib/giochannel.c:2218
38#, c-format
39msgid "Error during conversion: %s"
40msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
41
42#: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:908 ../glib/gutf8.c:1112
43#: ../glib/gutf8.c:1253 ../glib/gutf8.c:1357
44msgid "Partial character sequence at end of input"
45msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
46
47#: ../glib/gconvert.c:897
48#, c-format
49msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
50msgstr ""
51"Заместващият символ „%s“ не може да бъде преобразуван към символ от набора „%"
52"s“"
53
54#: ../glib/gconvert.c:1706
55#, c-format
56msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
57msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
58
59#: ../glib/gconvert.c:1716
60#, c-format
61msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
62msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
63
64#: ../glib/gconvert.c:1733
65#, c-format
66msgid "The URI '%s' is invalid"
67msgstr "URI „%s“ е неправилен"
68
69#: ../glib/gconvert.c:1745
70#, c-format
71msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
72msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
73
74#: ../glib/gconvert.c:1761
75#, c-format
76msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
77msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
78
79#: ../glib/gconvert.c:1855
80#, c-format
81msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
82msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
83
84#: ../glib/gconvert.c:1865
85msgid "Invalid hostname"
86msgstr "Неправилно име на хост"
87
88#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
89#, c-format
90msgid "Error opening directory '%s': %s"
91msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
92
93#: ../glib/gfileutils.c:576 ../glib/gfileutils.c:649
94#, c-format
95msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
96msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
97
98#: ../glib/gfileutils.c:591
99#, c-format
100msgid "Error reading file '%s': %s"
101msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
102
103#: ../glib/gfileutils.c:673
104#, c-format
105msgid "Failed to read from file '%s': %s"
106msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
107
108#: ../glib/gfileutils.c:724 ../glib/gfileutils.c:811
109#, c-format
110msgid "Failed to open file '%s': %s"
111msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
112
113#: ../glib/gfileutils.c:741 ../glib/gmappedfile.c:133
114#, c-format
115msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
116msgstr ""
117"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
118"fstat(): %s"
119
120#: ../glib/gfileutils.c:775
121#, c-format
122msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
123msgstr ""
124"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
125
126#: ../glib/gfileutils.c:909
127#, c-format
128msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
129msgstr ""
130"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
131"g_rename(): %s"
132
133#: ../glib/gfileutils.c:952
134#, c-format
135msgid "Could not change file mode: fork() failed: %s"
136msgstr ""
137"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: неуспешно изпълнение на "
138"fork(): %s"
139
140#: ../glib/gfileutils.c:983
141#, c-format
142msgid "Could not change file mode: waitpid() failed: %s"
143msgstr ""
144"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: неуспешно изпълнение на "
145"waitpid(): %s"
146
147#: ../glib/gfileutils.c:1002
148#, c-format
149msgid "Could not change file mode: chmod() failed: %s"
150msgstr ""
151"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: неуспешно изпълнение на "
152"chmod(): %s"
153
154#: ../glib/gfileutils.c:1013
155#, c-format
156msgid "Could not change file mode: Child terminated by signal: %s"
157msgstr ""
158"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: дъщерният процес е "
159"прекратен със сигнал: %s"
160
161#: ../glib/gfileutils.c:1024
162msgid "Could not change file mode: Child terminated abnormally"
163msgstr ""
164"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: дъщерният процес завърши "
165"по неочакван начин"
166
167#: ../glib/gfileutils.c:1058 ../glib/gfileutils.c:1524
168#, c-format
169msgid "Failed to create file '%s': %s"
170msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
171
172#: ../glib/gfileutils.c:1080
173#, c-format
174msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
175msgstr ""
176"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
177"(): %s"
178
179#: ../glib/gfileutils.c:1105
180#, c-format
181msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
182msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
183
184#: ../glib/gfileutils.c:1124
185#, c-format
186msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
187msgstr ""
188"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
189
190#: ../glib/gfileutils.c:1242
191#, c-format
192msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
193msgstr ""
194"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
195"g_unlink(): %s"
196
197#: ../glib/gfileutils.c:1485
198#, c-format
199msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
200msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
201
202#: ../glib/gfileutils.c:1499
203#, c-format
204msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
205msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
206
207#: ../glib/gfileutils.c:1974
208#, c-format
209msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
210msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
211
212#: ../glib/gfileutils.c:1995
213msgid "Symbolic links not supported"
214msgstr "Символни връзки не се поддържат"
215
216#: ../glib/giochannel.c:1150
217#, c-format
218msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
219msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
220
221#: ../glib/giochannel.c:1154
222#, c-format
223msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
224msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
225
226#: ../glib/giochannel.c:1499
227msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
228msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
229
230#: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
231#: ../glib/giochannel.c:1889
232msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
233msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
234
235#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
236msgid "Channel terminates in a partial character"
237msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
238
239#: ../glib/giochannel.c:1689
240msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
241msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
242
243#: ../glib/gmappedfile.c:116
244#, c-format
245msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
246msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
247
248#: ../glib/gmappedfile.c:185
249#, c-format
250msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
251msgstr ""
252"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
253"%s"
254
255#: ../glib/gmarkup.c:232
256#, c-format
257msgid "Error on line %d char %d: %s"
258msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
259
260#: ../glib/gmarkup.c:330
261#, c-format
262msgid "Error on line %d: %s"
263msgstr "Грешка на ред %d: %s"
264
265#: ../glib/gmarkup.c:434
266msgid ""
267"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
268msgstr ""
269"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
270"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
271
272#: ../glib/gmarkup.c:444
273#, c-format
274msgid ""
275"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
276"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
277"it as &amp;"
278msgstr ""
279"Символът „%s“ не е валидно начало на заместваща последователност. Валидно "
280"начало е символът &. Ако той не трябва да започва заместваща "
281"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
282
283#: ../glib/gmarkup.c:478
284#, c-format
285msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
286msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
287
288#: ../glib/gmarkup.c:515
289#, c-format
290msgid "Entity name '%s' is not known"
291msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
292
293#: ../glib/gmarkup.c:526
294msgid ""
295"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
296"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
297msgstr ""
298"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
299"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
300"амперсанда чрез &amp;"
301
302#: ../glib/gmarkup.c:579
303#, c-format
304msgid ""
305"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
306"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
307msgstr ""
308"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на символ "
309"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
310
311#: ../glib/gmarkup.c:604
312#, c-format
313msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
314msgstr ""
315"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
316
317#: ../glib/gmarkup.c:619
318msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
319msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
320
321#: ../glib/gmarkup.c:629
322msgid ""
323"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
324"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
325"as &amp;"
326msgstr ""
327"Указателят на символ не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
328"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
329"амперсанда чрез &amp;"
330
331#: ../glib/gmarkup.c:715
332msgid "Unfinished entity reference"
333msgstr "Незавършена заместваща последователност"
334
335#: ../glib/gmarkup.c:721
336msgid "Unfinished character reference"
337msgstr "Незавършен указател на символ"
338
339#: ../glib/gmarkup.c:964 ../glib/gmarkup.c:992 ../glib/gmarkup.c:1023
340msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
341msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
342
343#: ../glib/gmarkup.c:1059
344msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
345msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
346
347#: ../glib/gmarkup.c:1099
348#, c-format
349msgid ""
350"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
351"element name"
352msgstr ""
353"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
354
355#: ../glib/gmarkup.c:1163
356#, c-format
357msgid ""
358"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
359"'%s'"
360msgstr ""
361"Неподходящ символ „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да "
362"завърши с „>“"
363
364#: ../glib/gmarkup.c:1252
365#, c-format
366msgid ""
367"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
368msgstr ""
369"Неподходящ символ „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
370"„%s“"
371
372#: ../glib/gmarkup.c:1294
373#, c-format
374msgid ""
375"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
376"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
377"character in an attribute name"
378msgstr ""
379"Неподходящ символ „%s“, очаква се или отварящия етикет на елемента „%s“ да "
380"завърши със символ „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
381"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
382
383#: ../glib/gmarkup.c:1383
384#, c-format
385msgid ""
386"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
387"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
388msgstr ""
389"Неподходящ символ „%s“, очаква се символ „\"“ след знака за равенство, "
390"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
391
392#: ../glib/gmarkup.c:1528
393#, c-format
394msgid ""
395"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
396"begin an element name"
397msgstr ""
398"„%s“ е невалиден символ след символите „</“. Името на елемент не може да "
399"започва с „%s“"
400
401#: ../glib/gmarkup.c:1568
402#, c-format
403msgid ""
404"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
405"allowed character is '>'"
406msgstr ""
407"„%s“ е невалиден символ при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
408"Позволен е символът „>“"
409
410#: ../glib/gmarkup.c:1579
411#, c-format
412msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
413msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
414
415#: ../glib/gmarkup.c:1588
416#, c-format
417msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
418msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
419
420#: ../glib/gmarkup.c:1735
421msgid "Document was empty or contained only whitespace"
422msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
423
424#: ../glib/gmarkup.c:1749
425msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
426msgstr ""
427"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
428
429#: ../glib/gmarkup.c:1757 ../glib/gmarkup.c:1801
430#, c-format
431msgid ""
432"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
433"element opened"
434msgstr ""
435"Документът завършва неочаквано - има отворени елементи. Последно отворен е „%"
436"s“"
437
438#: ../glib/gmarkup.c:1765
439#, c-format
440msgid ""
441"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
442"the tag <%s/>"
443msgstr ""
444"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
445"етикета <%s/>"
446
447#: ../glib/gmarkup.c:1771
448msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
449msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
450
451#: ../glib/gmarkup.c:1776
452msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
453msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
454
455#: ../glib/gmarkup.c:1781
456msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
457msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
458
459#: ../glib/gmarkup.c:1787
460msgid ""
461"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
462"name; no attribute value"
463msgstr ""
464"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
465"атрибута. Атрибутът няма стойност"
466
467#: ../glib/gmarkup.c:1794
468msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
469msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
470
471#: ../glib/gmarkup.c:1809
472#, c-format
473msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
474msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
475
476#: ../glib/gmarkup.c:1815
477msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
478msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
479
480#: ../glib/gshell.c:73
481msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
482msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
483
484#: ../glib/gshell.c:163
485msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
486msgstr ""
487"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
488
489#: ../glib/gshell.c:541
490#, c-format
491msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
492msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
493
494#: ../glib/gshell.c:548
495#, c-format
496msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
497msgstr ""
498"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
499
500#: ../glib/gshell.c:560
501msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
502msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
503
504#: ../glib/gspawn-win32.c:276
505msgid "Failed to read data from child process"
506msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
507
508#: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1375
509#, c-format
510msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
511msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
512
513#: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1039
514#, c-format
515msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
516msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
517
518#: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1244
519#, c-format
520msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
521msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
522
523#: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:581
524#, c-format
525msgid "Failed to execute child process (%s)"
526msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
527
528#: ../glib/gspawn-win32.c:890
529#, c-format
530msgid "Failed to execute helper program (%s)"
531msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
532
533#: ../glib/gspawn-win32.c:1084
534msgid ""
535"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
536"process"
537msgstr ""
538"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
539"процес"
540
541#: ../glib/gspawn.c:179
542#, c-format
543msgid "Failed to read data from child process (%s)"
544msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
545
546#: ../glib/gspawn.c:311
547#, c-format
548msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
549msgstr ""
550"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
551
552#: ../glib/gspawn.c:394
553#, c-format
554msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
555msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
556
557#: ../glib/gspawn.c:1104
558#, c-format
559msgid "Failed to fork (%s)"
560msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
561
562#: ../glib/gspawn.c:1254
563#, c-format
564msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
565msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
566
567#: ../glib/gspawn.c:1264
568#, c-format
569msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
570msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
571
572#: ../glib/gspawn.c:1273
573#, c-format
574msgid "Failed to fork child process (%s)"
575msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
576
577#: ../glib/gspawn.c:1281
578#, c-format
579msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
580msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
581
582#: ../glib/gspawn.c:1303
583#, c-format
584msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
585msgstr ""
586"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с pid (%"
587"s)"
588
589#: ../glib/gutf8.c:986
590msgid "Character out of range for UTF-8"
591msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
592
593#: ../glib/gutf8.c:1080 ../glib/gutf8.c:1089 ../glib/gutf8.c:1221
594#: ../glib/gutf8.c:1230 ../glib/gutf8.c:1371 ../glib/gutf8.c:1467
595msgid "Invalid sequence in conversion input"
596msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
597
598#: ../glib/gutf8.c:1382 ../glib/gutf8.c:1478
599msgid "Character out of range for UTF-16"
600msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
601
602#: ../glib/goption.c:468
603msgid "Usage:"
604msgstr "Употреба:"
605
606#: ../glib/goption.c:468
607msgid "[OPTION...]"
608msgstr "[ОПЦИЯ...]"
609
610#: ../glib/goption.c:556
611msgid "Help Options:"
612msgstr "Настройки на помощта:"
613
614#: ../glib/goption.c:557
615msgid "Show help options"
616msgstr "Показване на настройките на помощта"
617
618#: ../glib/goption.c:562
619msgid "Show all help options"
620msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
621
622#: ../glib/goption.c:612
623msgid "Application Options:"
624msgstr "Настройки на приложението:"
625
626#: ../glib/goption.c:653
627#, c-format
628msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
629msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
630
631#: ../glib/goption.c:663
632#, c-format
633msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
634msgstr ""
635"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
636
637#: ../glib/goption.c:926
638#, c-format
639msgid "Error parsing option %s"
640msgstr "Грешка при анализ на опцията %s"
641
642#: ../glib/goption.c:959 ../glib/goption.c:1070
643#, c-format
644msgid "Missing argument for %s"
645msgstr "Липсва аргумент за %s"
646
647#: ../glib/goption.c:1474
648#, c-format
649msgid "Unknown option %s"
650msgstr "Непозната опция %s"
651
652#: ../glib/gkeyfile.c:339
653msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
654msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
655
656#: ../glib/gkeyfile.c:374
657msgid "Not a regular file"
658msgstr "Не е обикновен файл"
659
660#: ../glib/gkeyfile.c:382
661msgid "File is empty"
662msgstr "Файлът е празен"
663
664#: ../glib/gkeyfile.c:697
665#, c-format
666msgid ""
667"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
668msgstr ""
669"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
670"група, нито коментар"
671
672#: ../glib/gkeyfile.c:765
673msgid "Key file does not start with a group"
674msgstr "Ключовият файл не започва с група"
675
676#: ../glib/gkeyfile.c:808
677#, c-format
678msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
679msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
680
681#: ../glib/gkeyfile.c:1017 ../glib/gkeyfile.c:1176 ../glib/gkeyfile.c:2177
682#: ../glib/gkeyfile.c:2242 ../glib/gkeyfile.c:2361 ../glib/gkeyfile.c:2497
683#: ../glib/gkeyfile.c:2649 ../glib/gkeyfile.c:2823 ../glib/gkeyfile.c:2880
684#, c-format
685msgid "Key file does not have group '%s'"
686msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
687
688#: ../glib/gkeyfile.c:1188
689#, c-format
690msgid "Key file does not have key '%s'"
691msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
692
693#: ../glib/gkeyfile.c:1289 ../glib/gkeyfile.c:1398
694#, c-format
695msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
696msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
697
698#: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1788
699#, c-format
700msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
701msgstr ""
702"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
703"анализирана."
704
705#: ../glib/gkeyfile.c:2004
706#, c-format
707msgid ""
708"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
709"interpreted."
710msgstr ""
711"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
712"бъде анализирана."
713
714#: ../glib/gkeyfile.c:2192 ../glib/gkeyfile.c:2376 ../glib/gkeyfile.c:2891
715#, c-format
716msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
717msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
718
719#: ../glib/gkeyfile.c:3067
720msgid "Key file contains escape character at end of line"
721msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
722
723#: ../glib/gkeyfile.c:3089
724#, c-format
725msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
726msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
727
728#: ../glib/gkeyfile.c:3230
729#, c-format
730msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
731msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
732
733#: ../glib/gkeyfile.c:3240
734#, c-format
735msgid "Integer value '%s' out of range"
736msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
737
738#: ../glib/gkeyfile.c:3270
739#, c-format
740msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
741msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.