source: gnome-2-12/developer-libs/glib.glib-2-8.bg.po @ 270

Last change on this file since 270 was 270, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Цялата директория в момента отразява текущото състояние в съответните клонове

File size: 29.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for Glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-10-03 12:16-0400\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-08-30 13:42+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: glib/gconvert.c:408 glib/gconvert.c:486
21#, c-format
22msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
23msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
24
25#: glib/gconvert.c:412 glib/gconvert.c:490
26#, c-format
27msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
28msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
29
30#: glib/gconvert.c:606 glib/gconvert.c:995 glib/giochannel.c:1322
31#: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:912
32#: glib/gutf8.c:1362
33#, c-format
34msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
35msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
36
37#: glib/gconvert.c:612 glib/gconvert.c:922 glib/giochannel.c:1329
38#: glib/giochannel.c:2218
39#, c-format
40msgid "Error during conversion: %s"
41msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
42
43#: glib/gconvert.c:647 glib/gutf8.c:908 glib/gutf8.c:1113 glib/gutf8.c:1254
44#: glib/gutf8.c:1358
45#, c-format
46msgid "Partial character sequence at end of input"
47msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
48
49#: glib/gconvert.c:897
50#, c-format
51msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
52msgstr ""
53"Заместващият символ „%s“ не може да бъде преобразуван към символ от набора „%"
54"s“"
55
56#: glib/gconvert.c:1706
57#, c-format
58msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
59msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
60
61#: glib/gconvert.c:1716
62#, c-format
63msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
64msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
65
66#: glib/gconvert.c:1733
67#, c-format
68msgid "The URI '%s' is invalid"
69msgstr "URI „%s“ е неправилен"
70
71#: glib/gconvert.c:1745
72#, c-format
73msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
74msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
75
76#: glib/gconvert.c:1761
77#, c-format
78msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
79msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
80
81#: glib/gconvert.c:1855
82#, c-format
83msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
84msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
85
86#: glib/gconvert.c:1865
87#, c-format
88msgid "Invalid hostname"
89msgstr "Неправилно име на хост"
90
91#: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
92#, c-format
93msgid "Error opening directory '%s': %s"
94msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
95
96#: glib/gfileutils.c:576 glib/gfileutils.c:649
97#, c-format
98msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
99msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
100
101#: glib/gfileutils.c:591
102#, c-format
103msgid "Error reading file '%s': %s"
104msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
105
106#: glib/gfileutils.c:673
107#, c-format
108msgid "Failed to read from file '%s': %s"
109msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
110
111#: glib/gfileutils.c:724 glib/gfileutils.c:811
112#, c-format
113msgid "Failed to open file '%s': %s"
114msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
115
116#: glib/gfileutils.c:741 glib/gmappedfile.c:133
117#, c-format
118msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
119msgstr ""
120"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
121"fstat(): %s"
122
123#: glib/gfileutils.c:775
124#, c-format
125msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
126msgstr ""
127"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
128
129#: glib/gfileutils.c:909
130#, c-format
131msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
132msgstr ""
133"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
134"g_rename(): %s"
135
136#: glib/gfileutils.c:952
137#, c-format
138msgid "Could not change file mode: fork() failed: %s"
139msgstr ""
140"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: неуспешно изпълнение на "
141"fork(): %s"
142
143#: glib/gfileutils.c:983
144#, c-format
145msgid "Could not change file mode: waitpid() failed: %s"
146msgstr ""
147"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: неуспешно изпълнение на "
148"waitpid(): %s"
149
150#: glib/gfileutils.c:1002
151#, c-format
152msgid "Could not change file mode: chmod() failed: %s"
153msgstr ""
154"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: неуспешно изпълнение на "
155"chmod(): %s"
156
157#: glib/gfileutils.c:1013
158#, c-format
159msgid "Could not change file mode: Child terminated by signal: %s"
160msgstr ""
161"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: дъщерният процес е "
162"прекратен със сигнал: %s"
163
164#: glib/gfileutils.c:1024
165#, c-format
166msgid "Could not change file mode: Child terminated abnormally"
167msgstr ""
168"Неуспех при промяната на правата за достъп до файл: дъщерният процес завърши "
169"по неочакван начин"
170
171#: glib/gfileutils.c:1058 glib/gfileutils.c:1524
172#, c-format
173msgid "Failed to create file '%s': %s"
174msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
175
176#: glib/gfileutils.c:1080
177#, c-format
178msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
179msgstr ""
180"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
181"(): %s"
182
183#: glib/gfileutils.c:1105
184#, c-format
185msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
186msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
187
188#: glib/gfileutils.c:1124
189#, c-format
190msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
191msgstr ""
192"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
193
194#: glib/gfileutils.c:1242
195#, c-format
196msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
197msgstr ""
198"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
199"g_unlink(): %s"
200
201#: glib/gfileutils.c:1485
202#, c-format
203msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
204msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
205
206#: glib/gfileutils.c:1499
207#, c-format
208msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
209msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
210
211#: glib/gfileutils.c:1974
212#, c-format
213msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
214msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
215
216#: glib/gfileutils.c:1995
217#, c-format
218msgid "Symbolic links not supported"
219msgstr "Символни връзки не се поддържат"
220
221#: glib/giochannel.c:1150
222#, c-format
223msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
224msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
225
226#: glib/giochannel.c:1154
227#, c-format
228msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
229msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
230
231#: glib/giochannel.c:1499
232#, c-format
233msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
234msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
235
236#: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
237#, c-format
238msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
239msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
240
241#: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
242#, c-format
243msgid "Channel terminates in a partial character"
244msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
245
246#: glib/giochannel.c:1689
247#, c-format
248msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
249msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
250
251#: glib/gmappedfile.c:116
252#, c-format
253msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
254msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
255
256#: glib/gmappedfile.c:185
257#, c-format
258msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
259msgstr ""
260"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
261"%s"
262
263#: glib/gmarkup.c:232
264#, c-format
265msgid "Error on line %d char %d: %s"
266msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
267
268#: glib/gmarkup.c:330
269#, c-format
270msgid "Error on line %d: %s"
271msgstr "Грешка на ред %d: %s"
272
273#: glib/gmarkup.c:434
274msgid ""
275"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
276msgstr ""
277"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
278"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
279
280#: glib/gmarkup.c:444
281#, c-format
282msgid ""
283"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
284"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
285"it as &amp;"
286msgstr ""
287"Символът „%s“ не е валидно начало на заместваща последователност. Валидно "
288"начало е символът &. Ако той не трябва да започва заместваща "
289"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
290
291#: glib/gmarkup.c:478
292#, c-format
293msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
294msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
295
296#: glib/gmarkup.c:515
297#, c-format
298msgid "Entity name '%s' is not known"
299msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
300
301#: glib/gmarkup.c:526
302msgid ""
303"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
304"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
305msgstr ""
306"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
307"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
308"амперсанда чрез &amp;"
309
310#: glib/gmarkup.c:579
311#, c-format
312msgid ""
313"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
314"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
315msgstr ""
316"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на символ "
317"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
318
319#: glib/gmarkup.c:604
320#, c-format
321msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
322msgstr ""
323"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
324
325#: glib/gmarkup.c:619
326msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
327msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
328
329#: glib/gmarkup.c:629
330msgid ""
331"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
332"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
333"as &amp;"
334msgstr ""
335"Указателят на символ не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
336"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
337"амперсанда чрез &amp;"
338
339#: glib/gmarkup.c:715
340msgid "Unfinished entity reference"
341msgstr "Незавършена заместваща последователност"
342
343#: glib/gmarkup.c:721
344msgid "Unfinished character reference"
345msgstr "Незавършен указател на символ"
346
347#: glib/gmarkup.c:964 glib/gmarkup.c:992 glib/gmarkup.c:1023
348msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
349msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
350
351#: glib/gmarkup.c:1059
352msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
353msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
354
355#: glib/gmarkup.c:1099
356#, c-format
357msgid ""
358"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
359"element name"
360msgstr ""
361"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
362
363#: glib/gmarkup.c:1163
364#, c-format
365msgid ""
366"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
367"'%s'"
368msgstr ""
369"Неподходящ символ „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да "
370"завърши с „>“"
371
372#: glib/gmarkup.c:1252
373#, c-format
374msgid ""
375"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
376msgstr ""
377"Неподходящ символ „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
378"„%s“"
379
380#: glib/gmarkup.c:1294
381#, c-format
382msgid ""
383"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
384"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
385"character in an attribute name"
386msgstr ""
387"Неподходящ символ „%s“, очаква се или отварящия етикет на елемента „%s“ да "
388"завърши със символ „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
389"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
390
391#: glib/gmarkup.c:1383
392#, c-format
393msgid ""
394"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
395"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
396msgstr ""
397"Неподходящ символ „%s“, очаква се символ „\"“ след знака за равенство, "
398"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
399
400#: glib/gmarkup.c:1528
401#, c-format
402msgid ""
403"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
404"begin an element name"
405msgstr ""
406"„%s“ е невалиден символ след символите „</“. Името на елемент не може да "
407"започва с „%s“"
408
409#: glib/gmarkup.c:1568
410#, c-format
411msgid ""
412"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
413"allowed character is '>'"
414msgstr ""
415"„%s“ е невалиден символ при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
416"Позволен е символът „>“"
417
418#: glib/gmarkup.c:1579
419#, c-format
420msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
421msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
422
423#: glib/gmarkup.c:1588
424#, c-format
425msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
426msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
427
428#: glib/gmarkup.c:1735
429msgid "Document was empty or contained only whitespace"
430msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
431
432#: glib/gmarkup.c:1749
433msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
434msgstr ""
435"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
436
437#: glib/gmarkup.c:1757 glib/gmarkup.c:1801
438#, c-format
439msgid ""
440"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
441"element opened"
442msgstr ""
443"Документът завършва неочаквано - има отворени елементи. Последно отворен е „%"
444"s“"
445
446#: glib/gmarkup.c:1765
447#, c-format
448msgid ""
449"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
450"the tag <%s/>"
451msgstr ""
452"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
453"етикета <%s/>"
454
455#: glib/gmarkup.c:1771
456msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
457msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
458
459#: glib/gmarkup.c:1776
460msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
461msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
462
463#: glib/gmarkup.c:1781
464msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
465msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
466
467#: glib/gmarkup.c:1787
468msgid ""
469"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
470"name; no attribute value"
471msgstr ""
472"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
473"атрибута. Атрибутът няма стойност"
474
475#: glib/gmarkup.c:1794
476msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
477msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
478
479#: glib/gmarkup.c:1809
480#, c-format
481msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
482msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
483
484#: glib/gmarkup.c:1815
485msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
486msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
487
488#: glib/gshell.c:73
489#, c-format
490msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
491msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
492
493#: glib/gshell.c:163
494#, c-format
495msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
496msgstr ""
497"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
498
499#: glib/gshell.c:541
500#, c-format
501msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
502msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
503
504#: glib/gshell.c:548
505#, c-format
506msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
507msgstr ""
508"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
509
510#: glib/gshell.c:560
511#, c-format
512msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
513msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
514
515#: glib/gspawn-win32.c:276
516#, c-format
517msgid "Failed to read data from child process"
518msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
519
520#: glib/gspawn-win32.c:291 glib/gspawn.c:1375
521#, c-format
522msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
523msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
524
525#: glib/gspawn-win32.c:329 glib/gspawn.c:1039
526#, c-format
527msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
528msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
529
530#: glib/gspawn-win32.c:355 glib/gspawn.c:1244
531#, c-format
532msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
533msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
534
535#: glib/gspawn-win32.c:361 glib/gspawn-win32.c:581
536#, c-format
537msgid "Failed to execute child process (%s)"
538msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
539
540#: glib/gspawn-win32.c:890
541#, c-format
542msgid "Failed to execute helper program (%s)"
543msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
544
545#: glib/gspawn-win32.c:1084
546#, c-format
547msgid ""
548"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
549"process"
550msgstr ""
551"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
552"процес"
553
554#: glib/gspawn.c:179
555#, c-format
556msgid "Failed to read data from child process (%s)"
557msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
558
559#: glib/gspawn.c:311
560#, c-format
561msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
562msgstr ""
563"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
564
565#: glib/gspawn.c:394
566#, c-format
567msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
568msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
569
570#: glib/gspawn.c:1104
571#, c-format
572msgid "Failed to fork (%s)"
573msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
574
575#: glib/gspawn.c:1254
576#, c-format
577msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
578msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
579
580#: glib/gspawn.c:1264
581#, c-format
582msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
583msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
584
585#: glib/gspawn.c:1273
586#, c-format
587msgid "Failed to fork child process (%s)"
588msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
589
590#: glib/gspawn.c:1281
591#, c-format
592msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
593msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
594
595#: glib/gspawn.c:1303
596#, c-format
597msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
598msgstr ""
599"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с pid (%"
600"s)"
601
602#: glib/gutf8.c:987
603#, c-format
604msgid "Character out of range for UTF-8"
605msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
606
607#: glib/gutf8.c:1081 glib/gutf8.c:1090 glib/gutf8.c:1222 glib/gutf8.c:1231
608#: glib/gutf8.c:1372 glib/gutf8.c:1468
609#, c-format
610msgid "Invalid sequence in conversion input"
611msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
612
613#: glib/gutf8.c:1383 glib/gutf8.c:1479
614#, c-format
615msgid "Character out of range for UTF-16"
616msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
617
618#: glib/goption.c:468
619msgid "Usage:"
620msgstr "Употреба:"
621
622#: glib/goption.c:468
623msgid "[OPTION...]"
624msgstr "[ОПЦИЯ...]"
625
626#: glib/goption.c:556
627msgid "Help Options:"
628msgstr "Настройки на помощта:"
629
630#: glib/goption.c:557
631msgid "Show help options"
632msgstr "Показване на настройките на помощта"
633
634#: glib/goption.c:562
635msgid "Show all help options"
636msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
637
638#: glib/goption.c:612
639msgid "Application Options:"
640msgstr "Настройки на приложението:"
641
642#: glib/goption.c:653
643#, c-format
644msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
645msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
646
647#: glib/goption.c:663
648#, c-format
649msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
650msgstr ""
651"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
652
653#: glib/goption.c:957 glib/goption.c:1068
654#, c-format
655msgid "Missing argument for %s"
656msgstr "Липсва аргумент за %s"
657
658#: glib/goption.c:1472
659#, c-format
660msgid "Unknown option %s"
661msgstr "Непозната опция %s"
662
663#: glib/gkeyfile.c:339
664#, c-format
665msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
666msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
667
668#: glib/gkeyfile.c:374
669#, c-format
670msgid "Not a regular file"
671msgstr "Не е обикновен файл"
672
673#: glib/gkeyfile.c:382
674#, c-format
675msgid "File is empty"
676msgstr "Файлът е празен"
677
678#: glib/gkeyfile.c:697
679#, c-format
680msgid ""
681"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
682msgstr ""
683"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
684"група, нито коментар"
685
686#: glib/gkeyfile.c:765
687#, c-format
688msgid "Key file does not start with a group"
689msgstr "Ключовият файл не започва с група"
690
691#: glib/gkeyfile.c:808
692#, c-format
693msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
694msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
695
696#: glib/gkeyfile.c:1017 glib/gkeyfile.c:1176 glib/gkeyfile.c:2177
697#: glib/gkeyfile.c:2242 glib/gkeyfile.c:2361 glib/gkeyfile.c:2497
698#: glib/gkeyfile.c:2649 glib/gkeyfile.c:2823 glib/gkeyfile.c:2880
699#, c-format
700msgid "Key file does not have group '%s'"
701msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
702
703#: glib/gkeyfile.c:1188
704#, c-format
705msgid "Key file does not have key '%s'"
706msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
707
708#: glib/gkeyfile.c:1289 glib/gkeyfile.c:1398
709#, c-format
710msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
711msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
712
713#: glib/gkeyfile.c:1307 glib/gkeyfile.c:1416 glib/gkeyfile.c:1788
714#, c-format
715msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
716msgstr ""
717"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
718"анализирана."
719
720#: glib/gkeyfile.c:2004
721#, c-format
722msgid ""
723"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
724"interpreted."
725msgstr ""
726"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
727"бъде анализирана."
728
729#: glib/gkeyfile.c:2192 glib/gkeyfile.c:2376 glib/gkeyfile.c:2891
730#, c-format
731msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
732msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
733
734#: glib/gkeyfile.c:3067
735#, c-format
736msgid "Key file contains escape character at end of line"
737msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
738
739#: glib/gkeyfile.c:3089
740#, c-format
741msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
742msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
743
744#: glib/gkeyfile.c:3230
745#, c-format
746msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
747msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
748
749#: glib/gkeyfile.c:3240
750#, c-format
751msgid "Integer value '%s' out of range"
752msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
753
754#: glib/gkeyfile.c:3270
755#, c-format
756msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
757msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
758
759#~ msgid "Incorrect message size"
760#~ msgstr "Неправилен размер на съобщение"
761
762#~ msgid "Socket error"
763#~ msgstr "Грешка в гнездо"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.