source: freedesktop/system-tools-backends.po @ 277

Last change on this file since 277 was 242, checked in by kaladan, 17 years ago

Добавена е папка Freedesktop. В тази папка ще слагаме преводи на програми, които се поддържат от този проект. В момента съм добавил актуализиран превод на system-tools-backends. В този превод са поправени известна доза правописни грешки.

File size: 39.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of setup-tools-backends.
2# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
3# This file is distributed under the same license as the STB package.
4# Stoycho Stanchev <sstanchev@i-space.org>, 2004;
5# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: setup tools backends gnome 2.8 branch\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-02-16 19:17+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-04 14:37+0300\n"
14"Last-Translator: Stoycho Stanchev <sstanchev@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#. please, keep this list sorted
22#. service => [long_name, description]
23#: service-list.pl.in:36
24msgid "ACPI event handler"
25msgstr "ACPI обработчик на събития"
26
27#: service-list.pl.in:36
28msgid ""
29"Notifies user-space programs of ACPI events: executes arbitrary commands in "
30"response to ACPI events such as power buttons."
31msgstr ""
32"Съобщава на потребителски програми за ACPI събития; изпълнява команди в "
33"отговор на ACPI събития, като например задействане на бутони на захранването."
34
35#: service-list.pl.in:37
36msgid "Advanced Linux Sound Architecture"
37msgstr "Модерна архитектура за звук в Линукс (ALSA)"
38
39#: service-list.pl.in:38 service-list.pl.in:70
40msgid "web server"
41msgstr "уеб сървър"
42
43#: service-list.pl.in:38 service-list.pl.in:70
44msgid ""
45"Apache is a World Wide Web server.  It is used to serve HTML files and CGI."
46msgstr ""
47"Apache е сървър за WWW.  Използва се за доставка на HTML файлове и CGI "
48"програми."
49
50#: service-list.pl.in:39
51msgid "Run missed scheduled jobs at startup"
52msgstr "Пускане на пропуснатите задачи при стартиране"
53
54#: service-list.pl.in:39
55msgid "Run cron jobs that were left out due to downtime"
56msgstr ""
57"Стартира cron задачи, които са били пропуснати поради изключване на машината"
58
59#: service-list.pl.in:40
60msgid "Automatic power management daemon"
61msgstr "Демон на автоматичния диспечер на захранването (apmd)"
62
63#: service-list.pl.in:40
64msgid ""
65"apmd is used for monitoring battery status and logging it via syslog(8). It "
66"can also be used for shutting down the machine when the battery is low."
67msgstr ""
68"apmd се използва за наглеждане състоянието на батерията и нейното "
69"регистриране чрез syslog(8). Той също може да се използва за изключване на "
70"компютъра, когато зарядът на батерията намалее."
71
72#: service-list.pl.in:41
73msgid "Runs a command at a given time"
74msgstr "Пуска команда на определено време"
75
76#: service-list.pl.in:41
77msgid ""
78"Runs commands scheduled by the at command at the time specified when at was "
79"run, and runs batch commands when the load average is low enough."
80msgstr ""
81"Изпълнява команди, зададени с командата at в определеното от нея време и "
82"изпълнява набор от команди, когато натоварването е достатъчно ниско."
83
84#: service-list.pl.in:42
85msgid "Audio mixer"
86msgstr "Звуков смесител"
87
88#: service-list.pl.in:42
89msgid "This program adjusts the settings of an audio mixing device"
90msgstr "Тази програма променя настройките на звуковия смесител"
91
92#: service-list.pl.in:43
93msgid "BinFormat Support"
94msgstr "Поддръжка на Binformat"
95
96#: service-list.pl.in:43
97msgid "Support for running non ELF binaries on Linux"
98msgstr "Поддръжка за изпълнение на двоични файлове в не-ELF формат под Linux"
99
100#: service-list.pl.in:44
101msgid "Boot messages recorder"
102msgstr "Регистратор на съобщенията при стартиране"
103
104#: service-list.pl.in:44
105msgid ""
106"Runs in the background and copies all strings sent to the /dev/console "
107"device to a logfile"
108msgstr ""
109"Стартиране с нисък приоритет и копиране на всички низове изпратени до "
110"устройството /dev/console, като файл-дневник"
111
112#: service-list.pl.in:45
113msgid ""
114"An xinetd internal service which generate characters. The xinetd internal "
115"service which continuously generates characters until the connection is "
116"dropped.  This is the tcp version. You must enable xinetd to use this "
117"service."
118msgstr ""
119"xinetd - вътрешна услуга, която генерира знаци. Вътрешната услуга xinetd "
120"продължително генерира знаци докато връзката не прекъсне.  Това е tcp "
121"версия. Вие трябва да разрешите xinetd за да използвате тази услуга."
122
123#: service-list.pl.in:46
124msgid ""
125"An xinetd internal service which generate characters. The xinetd internal "
126"service which continuously generates characters until the connection is "
127"dropped.  This is the udp version. You must enable xinetd to use this "
128"service."
129msgstr ""
130"xinetd вътрешна услуга, която генерира знаци. Вътрешната услуга xinetd "
131"продължително генерира знаци, докато връзката не прекъсне.  Това е udp "
132"версия. Вие трябва да разрешите xinetd за да използвате тази услуга."
133
134#: service-list.pl.in:47
135msgid "CPU frequency monitor"
136msgstr "Монитор за честотата на процесора (CPU)"
137
138#: service-list.pl.in:47
139msgid ""
140"cpufreqd is used to monitor the status of the battery and adjust the "
141"frequency of the CPU accordingly in order to preserve battery power while "
142"providing optimal performance"
143msgstr ""
144"cpufreqd се използва за наглеждане състоянието на батерията и нагласява "
145"честотата на процесора така, че осигурява оптималната му работа и намалява "
146"консумацията на електроенергия"
147
148#: service-list.pl.in:48 service-list.pl.in:130
149msgid "daemon to execute scheduled commands"
150msgstr "демон, изпълняващ програмирани команди"
151
152#: service-list.pl.in:49
153msgid "Run scheduled jobs"
154msgstr "Стартиране на програмирани задачи"
155
156#: service-list.pl.in:49
157msgid ""
158"cron is a standard UNIX program that runs user-specified programs at "
159"periodic scheduled times. vixie cron adds a number of features to the basic "
160"UNIX cron, including better security and more powerful configuration options."
161msgstr ""
162"cron е стандартна UNIX програма, която изпълнява зададени програми през "
163"зададени интервали. vixie-cron добавя нови функции към стандартния UNIX "
164"cron, включително подобрена сигурност и по-големи възможности за настройка."
165
166#: service-list.pl.in:50 service-list.pl.in:51
167msgid "Common Unix Printing System"
168msgstr "Обща Unix система за отпечатване (CUPS)"
169
170#: service-list.pl.in:50 service-list.pl.in:51
171msgid "Printing system based upon the Internet Printing Protocol, version  1.1"
172msgstr "Система за отпечатване базирана на Internet Printing Protocol, версия  1.1"
173
174#: service-list.pl.in:52
175msgid ""
176"An internal xinetd service which gets the current system time then prints it "
177"out in a format like this: 'Wed Nov 13 22:30:27 EST 2002'.  This is the tcp "
178"version. You must enable xinetd to use this service."
179msgstr "Вътрешна xinetd услуга, която получава информация за текущото системно време "
180"и го отпечатва във вид като този: \"Пон Яну 13 22:30:26 EST 2002\". Това е "
181"tcp версия. Вие трябва да разрешите xinetd за да използвате тази услуга."
182
183#: service-list.pl.in:53
184msgid ""
185"An internal xinetd service which gets the current system time then prints it "
186"out in a format like this: 'Wed Nov 13 22:30:27 EST 2002'.  This is the udp "
187"version. You must enable xinetd to use this service."
188msgstr ""
189"Вътрешна xinetd услуга, която взема текущото системно време и го връща във "
190"формат от вида: \"Wed·Nov 13 22:30:27 EST 2002\".  Това е udp версията. За "
191"да използвате тази услуга, трябва да разрешите xinetd."
192
193#: service-list.pl.in:54 service-list.pl.in:55
194msgid "Dynamic DNS Client"
195msgstr "Динамичен DNS клиент"
196
197#: service-list.pl.in:54
198msgid "A Dynamic DNS Name service from www.dyndns.org"
199msgstr "Динамична DNS услуга от www.dyndns.org"
200
201#: service-list.pl.in:55
202msgid "A Dynamic DNS Name service from www.dhis.org"
203msgstr "Динамична DNS услуга от www.dhis.org"
204
205#: service-list.pl.in:56
206msgid "Dict Dictionary Server"
207msgstr "Сървър за речници"
208
209#: service-list.pl.in:57
210msgid ""
211"An xinetd internal service which echo's characters back to clients.  This is "
212"the tcp version. You must enable xinetd to use this service."
213msgstr ""
214"Вътрешна услуга на xinetd, която връща ехо обратно към клиентите.  Това е "
215"tcp версията. За да използвате услугата, трябва да разрешите xinetd."
216
217#: service-list.pl.in:58
218msgid ""
219"An xinetd internal service which echo's characters back to clients.  This is "
220"the udp version. You must enable xinetd to use this service."
221msgstr ""
222"Вътрешна услуга на xinetd, която връща ехо обратно към клиентите.  Това е "
223"udp версията. За да използвате услугата, трябва да разрешите xinetd."
224
225#: service-list.pl.in:59
226msgid "Sound mixing server"
227msgstr "Сървър на звуковия смесител"
228
229#: service-list.pl.in:59
230msgid "The Enlightened Sound Daemon"
231msgstr "Звуков сървър ESD"
232
233#: service-list.pl.in:60
234msgid "Exim SMTP Server"
235msgstr "SMTP сървър Exim"
236
237#: service-list.pl.in:61
238msgid "file alteration monitor"
239msgstr "монитор на променените файлове"
240
241#: service-list.pl.in:62
242msgid "Firstboot is a druid style program that runs on the first time"
243msgstr "Firstboot е програма от типа \"помощник\", която се изпълнява при първото влизане"
244
245#: service-list.pl.in:63
246msgid "Text-to-speech system"
247msgstr "Система за преобразуване на текст в говор"
248
249#: service-list.pl.in:63
250msgid "Festival is a general purpose text-to-speech system"
251msgstr "Festival e система за преобразуване на текста в говор с общо предназначение"
252
253#: service-list.pl.in:64
254msgid "Mail Fetcher"
255msgstr "Изтегляне на поща"
256
257#: service-list.pl.in:64
258msgid "A Mail Fetcher from external Servers"
259msgstr "Програма за изтегляне на поща от отдалечени сървъри"
260
261#: service-list.pl.in:65
262msgid "IPv6 Tunnel Broker"
263msgstr "IPv6 Tunnel Broker"
264
265#: service-list.pl.in:65
266msgid "A IPv6 Dynamic Tunnel Broker"
267msgstr "IPv6 Динамичен Tunnel Broker"
268
269#: service-list.pl.in:66
270msgid "GNOME Display Manager"
271msgstr "Мениджър на екрани към GNOME"
272
273#: service-list.pl.in:66
274msgid "gdm provides the GNOME equivalent of a \"login:\" prompt."
275msgstr "gdm осигурява влизане \"login:\" в работната среда GNOME."
276
277#: service-list.pl.in:67
278msgid "console mouse support"
279msgstr "поддръжка на мишка в текстов режим"
280
281#: service-list.pl.in:67
282msgid ""
283"GPM adds mouse support to text-based Linux applications such the Midnight "
284"Commander. It also allows mouse-based console cut-and-paste operations, and "
285"includes support for pop-up menus on the console."
286msgstr ""
287"GPM инсталира мишка за текст базирани Linux програми като Midnight "
288"Commander. Също така можете да избирате, копирате и вмъквате текст, да "
289"отваряте падащи менюта в режим \"console\"."
290
291#: service-list.pl.in:68
292msgid "Set hard disk parameters"
293msgstr "Задаване параметри на твърдия диск"
294
295#: service-list.pl.in:68
296msgid ""
297"Provides a interface to various hard disk ioctls supported by the stock "
298"Linux ATA/IDE device driver subsystem."
299msgstr ""
300"Осигурява интерфейс до различни входно-изходни операции с твърдия диск, "
301"поддържани от Linux ATA/IDE device driver subsystem."
302
303#: service-list.pl.in:69
304msgid "Linux hotplugging support"
305msgstr "Поддръжка на hotplug в Linux"
306
307#: service-list.pl.in:69
308msgid ""
309"hotplug is a program which is used by the kernel to notify user mode "
310"software when some significant (usually hardware-related) events take place. "
311"An example is when a USB or Cardbus device has just been plugged in."
312msgstr ""
313"hotplug е програма, която е използвана от ядрото за да съобщи на софтуера "
314"използван от потребителя за някое (обикновено свързано с хардуера) събитие. "
315"Например: Включили сте USB кабела на цифровия фотоапарат."
316
317#: service-list.pl.in:71
318msgid "internet superserver"
319msgstr "сървър inetd"
320
321#: service-list.pl.in:71
322msgid ""
323"inetd allows running one daemon to invoke several others, reducing load on "
324"the system."
325msgstr ""
326"inetd разрешава стартирането на един демон за извикване на няколко други, "
327"намалявайки по този начин натоварването на системата."
328
329#: service-list.pl.in:72
330msgid "administration tool for IPv4 packet filtering and NAT"
331msgstr ""
332"административен инструмент за филтриране на пакети IPv4 и преобразуване на "
333"адреси (NAT)"
334
335#: service-list.pl.in:72
336msgid ""
337"Iptables is used to set up, maintain, and inspect the tables of IP packet "
338"filter rules in the Linux kernel."
339msgstr ""
340"Iptables се използва за настройване, поддържане и преглед на таблиците на IP "
341"пакетния филтър в ядрото на Linux."
342
343#: service-list.pl.in:73
344msgid "IrDA stack for Linux"
345msgstr "IrDA стек за Linux"
346
347#: service-list.pl.in:74
348msgid "The Internet Key Exchange protocol"
349msgstr "Протокол за обмяна на Интернет ключове (IKE)"
350
351#: service-list.pl.in:74
352msgid "The Internet Key Exchange protocol openbsd implementation"
353msgstr "Протокол за обмяна на Интернет ключове openbsd версия"
354
355#: service-list.pl.in:75
356msgid "start and stop ISDN services"
357msgstr "стартиране и спиране на ISDN услуги"
358
359#: service-list.pl.in:76
360msgid "Check and fix joystick device nodes"
361msgstr "Проверка и коригиране на връзката с джойстика"
362
363#: service-list.pl.in:76
364msgid ""
365"Runs joystick-device-check.  joystick-device-check is a program which "
366"ensures that the /dev/js* device nodes are correct for the kernel version in "
367"use."
368msgstr ""
369"проверява дали /dev/js* device nodes са съвместими с използваната версия на "
370"ядрото."
371
372#: service-list.pl.in:77
373msgid ""
374"This package loads the selected keyboard map as set in /etc/sysconfig/"
375"keyboard.  This can be selected using the kbdconfig utility.  You should "
376"leave this enabled for most machines."
377msgstr ""
378"Този пакет зарежда избраната клавиатурна подредба, която се поставя в /etc/"
379"sysconfig/keyboard.  Това може да се направи и с kbdconfig utility.  Би "
380"трябвало да оставите това \"разрешено\" за повечето видове машини."
381
382#: service-list.pl.in:78
383msgid "Kernel Log Daemon"
384msgstr "Демон за системния журнал на ядрото"
385
386#: service-list.pl.in:78
387msgid ""
388"klogd is a system daemon which intercepts and logs Linux kernel messages."
389msgstr ""
390"klogd е системен демон, проследяващ и журнализиращ съобщенията на Linux "
391"ядрото."
392
393#: service-list.pl.in:79
394msgid ""
395"This runs the hardware probe, and optionally configures changed hardware."
396msgstr ""
397"Това изпълнява хардуерен тест и по желание конфигурира сменения хардуер."
398
399#: service-list.pl.in:80 service-list.pl.in:81
400msgid ""
401"LIRC is a package that allows you to decode and send infra-red signals of "
402"many commonly used remote controls"
403msgstr ""
404"LIRC е пакет, позволяващ Ви да декодирате и изпращате infra-red сигнали до "
405"най-често използваните дистанционни управления"
406
407#: service-list.pl.in:82
408msgid "Starts misc programs that should be started"
409msgstr "Стартиране на всички останали програми, които би трябвало да са стартирани"
410
411#: service-list.pl.in:83
412msgid ""
413"lpd is the print daemon required for lpr to work properly. It is basically a "
414"server that arbitrates print jobs to printer(s)."
415msgstr ""
416"lpd е демонът за разпечатка необходим за правилната работа на lpr. Това е "
417"основно сървър, предаващ задачи до принтера(ите)."
418
419#: service-list.pl.in:84
420msgid "Create devices"
421msgstr "Създаване на устройства"
422
423#: service-list.pl.in:84
424msgid ""
425"Script that will create the devices in /dev used to interface with drivers "
426"in the kernel"
427msgstr ""
428"Скрипт, създаващ устройствата в /dev , използван за комуникация с драйверите "
429"в ядрото"
430
431#: service-list.pl.in:85
432msgid "Syslog Replacement"
433msgstr "Подмяна на Syslog"
434
435#: service-list.pl.in:85
436msgid "Modern logging daemon"
437msgstr "Модерен logging демон"
438
439#: service-list.pl.in:86
440msgid "Load kernel modules"
441msgstr "Зареждане на модулите на ядрото"
442
443#: service-list.pl.in:87
444msgid "tools for managing Linux kernel modules"
445msgstr "инструменти за управление на модулите на ядрото Линукс"
446
447#: service-list.pl.in:88 service-list.pl.in:105
448msgid "database server"
449msgstr "сървър за бази данни"
450
451#: service-list.pl.in:88
452msgid "MySQL, a SQL-based relational database daemon"
453msgstr "MySQL е SQL-сървър за управление на база данни"
454
455#: service-list.pl.in:89
456msgid "dns server"
457msgstr "dns сървър"
458
459#: service-list.pl.in:89
460msgid ""
461"named (BIND) is a Domain Name Server (DNS) that is used to resolve host "
462"names to IP addresses."
463msgstr ""
464"BIND е сървър за имена (DNS), който се използва за превръщане на имена в IP "
465"адреси"
466
467#: service-list.pl.in:90
468msgid ""
469"Mounts and unmounts all Network File System (NFS), SMB (Lan Manager/"
470"Windows), and NCP (NetWare) mount points."
471msgstr ""
472"Монтиране и демонтиране на всички точки на монтиране на мрежови файлови "
473"системи (NFS), SMB (Lan Manager/Windows), и NCP (NetWare)."
474
475#: service-list.pl.in:91
476msgid ""
477"Activates/Deactivates all network interfaces configured to start at boot "
478"time."
479msgstr ""
480"Активиране/деактивиране на всички мрежови интерфейси, настроени за "
481"стартиране при първоначално зареждане на системата."
482
483#: service-list.pl.in:92
484msgid ""
485"NFS is a popular protocol for file sharing across TCP/IP networks. This "
486"service provides NFS server functionality, which is configured via the /etc/"
487"exports file."
488msgstr ""
489"NFS е популярен протокол за споделяне на файлове чрез TCP/IP мрежи. Тази "
490"услуга се грижи за функционалността на NFS сървъра, който е конфигуриран "
491"чрез /etc/exports файл."
492
493#: service-list.pl.in:93
494msgid ""
495"NFS is a popular protocol for file sharing across TCP/IP networks. This "
496"service provides NFS file locking functionality."
497msgstr ""
498"NFS е популярен протокол за споделяне на файлове чрез TCP/IP мрежи. Тази "
499"услуга се осигурява заключването на NFS файла."
500
501#: service-list.pl.in:94
502msgid "Name service cache daemon"
503msgstr "Сървър за кеширане на DNS имена"
504
505#: service-list.pl.in:94
506msgid "Daemon that provides a cache for the most common name service requests."
507msgstr "Демон, осигуряващ кеширането на повечето name service заявки."
508
509#: service-list.pl.in:95
510msgid "Network Time Protocol daemon"
511msgstr "Сървър за точно време (NTP)"
512
513#: service-list.pl.in:95
514msgid "ntpd is the NTPv4 daemon."
515msgstr "ntpd е NTPv4 демон."
516
517#: service-list.pl.in:96 service-list.pl.in:97
518msgid "Update the system time over the network"
519msgstr "Актуализиране на часа/датата през интернет"
520
521#: service-list.pl.in:96 service-list.pl.in:97
522msgid ""
523"Checks the time from a Network Time Protocol (ntp) server and adjusts the "
524"system time accordingly."
525msgstr ""
526"Проверява времето от Network Time Protocol (ntp) сървъра и така настройва "
527"системното време."
528
529#: service-list.pl.in:98
530msgid "Network Time Protocol (NTP) server"
531msgstr "Network Time Protocol (NTP) сървър"
532
533#: service-list.pl.in:98
534msgid ""
535"Daemon which sets and maintains the system time-of-day in synchronism with "
536"Internet standard time servers"
537msgstr ""
538"Демон, който настройва и поддържа системното време като го синхронизира със "
539"стандартните Internet time сървъри"
540
541#: service-list.pl.in:99
542msgid "HTTP caching proxy"
543msgstr "Кеширащ HTTP сървър посредник"
544
545#: service-list.pl.in:100
546msgid "PCMCIA Services"
547msgstr "PCMCIA услуги"
548
549#: service-list.pl.in:101
550msgid "Caching-Only DNS Server"
551msgstr "DNS Server само за кеширане"
552
553#: service-list.pl.in:102
554msgid "IPsec tunnel implementation"
555msgstr "IPsec tunnel implementation"
556
557#: service-list.pl.in:103
558msgid "DARPA port to RPC program number mapper"
559msgstr "Порт според DARPA за преобразуването на номерата на програмите за RPC"
560
561#: service-list.pl.in:103
562msgid ""
563"The portmapper manages RPC connections, which are used by protocols such as "
564"NFS and NIS. The portmap server must be running on machines which act as "
565"servers for protocols which make use of the RPC mechanism."
566msgstr ""
567"portmapper управлява RPC връзките, които са използвани от протоколи като NFS "
568"и NIS. portmap сървъра трябва да работи на машини, които са сървъри за "
569"протоколи и използват RPC механизма."
570
571#: service-list.pl.in:104
572msgid "Mail Transport Agent"
573msgstr "Пощенски сървър"
574
575#: service-list.pl.in:106
576msgid "Point to Point Protocol daemon"
577msgstr "Point to Point Protocol демон"
578
579#: service-list.pl.in:106
580msgid ""
581"The  Point-to-Point Protocol (PPP) provides a method for transmitting "
582"datagrams over serial point-to-point links."
583msgstr ""
584"Point-to-Point Protocol (PPP) осогурява пренасянето на данни по серийни "
585"point-to-point връзки."
586
587#: service-list.pl.in:107
588msgid "Privacy enhancing HTTP Proxy"
589msgstr "HTTP сървър посредник увеличаващ сигурността"
590
591#: service-list.pl.in:108
592msgid ""
593"Saves and restores system entropy pool for higher quality random number "
594"generation."
595msgstr ""
596"Запазва и възстановява системното ниво на ентропия за по-добро генериране на "
597"случайни числа."
598
599#: service-list.pl.in:109
600msgid ""
601"This scripts assignes raw devices to block devices (such as hard drive "
602"partitions). This is for the use of applications such as Oracle. You can set "
603"up the raw device to block device mapping by editing the file /etc/sysconfig/"
604"rawdevices."
605msgstr ""
606"Този скрипт задава неформатирани устройства като блокови устройства (като "
607"например дялове на твърд диск). Това се използва за приложения като Oracle. "
608"Можете да зададете неформатирано устройство като блоково, като редактирате "
609"файла /etc/sysconfig/rawdevices."
610
611#: service-list.pl.in:110
612msgid ""
613"This is a daemon which handles the task of connecting periodically to the "
614"Red Hat Network servers to check for updates, notifications and perform "
615"system monitoring tasks according to the service level that this server is "
616"subscribed for."
617msgstr ""
618"Това е демон, който манипулира процеси чрез периодична връзка с Red Hat "
619"мрежови сървъри и проверява за актуализации, съобщения и следи системните "
620"процеси в зависимост със service·level за, който е абониран сървъра."
621
622#: service-list.pl.in:111 service-list.pl.in:112
623msgid ""
624"The rsync server is a good addition to am ftp server, as it allows crc "
625"checksumming etc. You must enable xinetd to use this service."
626msgstr ""
627"Сървърът rsync е добра добавка към ftp сървър, като осигурява проверка за "
628"грешки (crc checksumming). За да използвате тази услуга трябва да разрешите "
629"xinetd."
630
631#: service-list.pl.in:112
632msgid "Faster, flexible replacement for rcp"
633msgstr "Бърз и гъвкав заместител на rcp"
634
635#: service-list.pl.in:113
636msgid "A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX"
637msgstr "Windows SMB/CIFS файлов сървър за UNIX"
638
639#: service-list.pl.in:113
640msgid ""
641"The Samba software suite is a collection of programs that implements the "
642"Server Message Block protocol for UNIX systems."
643msgstr ""
644"Samba е колекция от програми включващи Server Message Block протокол за UNIX системи."
645
646#: service-list.pl.in:114
647msgid ""
648"saslauthd is a server process which handles plaintext authentication "
649"requests on behalf of the cyrus-sasl library."
650msgstr ""
651"saslauthd е сървърен процес, който задържа текстови заявки за опознаване от "
652"името на библиотеката cyrus-sasl."
653
654#: service-list.pl.in:115
655msgid ""
656"Sendmail is a Mail Transport Agent, which is the program that moves mail "
657"from one machine to another."
658msgstr ""
659"Sendmail е сървър за пренос на поща, който прехвърля пощата от една машина "
660"на друга."
661
662#: service-list.pl.in:116
663msgid ""
664"An internal xinetd service, listing active servers. You must enable xinetd "
665"to use this service."
666msgstr ""
667"Вътрешната xinetd услуга, показва активните сървъри. Трябва да сте разрешили "
668"xinetd за да използвате тази услуга."
669
670#: service-list.pl.in:117
671msgid ""
672"An internal xinetd service, listing active services. You must enable xinetd "
673"to use this service."
674msgstr ""
675"Вътрешната xinetd услуга, показва активните услуги. Трябва да сте разрешили "
676"xinetd за да използвате тази услуга."
677
678#: service-list.pl.in:118
679msgid "get/set serial port information"
680msgstr "вземане/задаване на информация за серийния порт"
681
682#: service-list.pl.in:118
683msgid ""
684"setserial is a program designed to set and/or report the configuration "
685"information associated with a serial port."
686msgstr ""
687"setserial е програма разработена за настройка и/или описание на информацията "
688"за конфигурацията на серийния порт."
689
690#: service-list.pl.in:119
691msgid ""
692"FAM is a file monitoring daemon. It can be used to get reports when files "
693"change. You must enable xinetd to use this service."
694msgstr ""
695"FAM е файл мониторинг демон. Той може да бъде използван за получаване на "
696"рапорти, когато има промяна по файловете. Трябва да сте разрешили xinetd за "
697"да използвате тази услуга."
698
699#: service-list.pl.in:120
700msgid "control and monitor storage systems using S.M.A.R.T."
701msgstr ""
702"контролиране и наглеждане на системите за съхранение на информация "
703"използвайки S.M.A.R.T."
704
705#: service-list.pl.in:121
706msgid "Perl-based spam filter using text analysis"
707msgstr "Perl базиран филтър срещу нежелана е-поща използвайки текстов анализ"
708
709#: service-list.pl.in:122
710msgid "Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon"
711msgstr "Сървър за мрежово управление (SNMP)"
712
713#: service-list.pl.in:123 service-list.pl.in:124
714msgid "OpenSSH SSH server"
715msgstr "OpenSSH SSH сървър"
716
717#: service-list.pl.in:123
718msgid ""
719"ssh is a program for logging into a remote machine and for executing "
720"commands on a remote machine."
721msgstr ""
722"ssh е програма за връзка с отдалечена машина и за дистанционна работа с нея."
723
724#: service-list.pl.in:124
725msgid "OpenSSH server daemon"
726msgstr "OpenSSH сървър демон"
727
728#: service-list.pl.in:125
729msgid "Linux system logging utilities"
730msgstr "Инструменти за системни журнали в Линукс"
731
732#: service-list.pl.in:125
733msgid ""
734"Sysklogd provides two system utilities which provide support for system  "
735"logging  and  kernel  message  trapping."
736msgstr ""
737"Sysklogd осигурява два системни инструмента, които позволяват поддръжка и "
738"прихващане на съобщения от ядрото."
739
740#: service-list.pl.in:126
741msgid ""
742"Syslog is the facility by which many daemons use to log messages to various "
743"system log files.  It is a good idea to always run syslog."
744msgstr ""
745"Syslog е улеснение чрез което много демони записват съобщения в различни log "
746"файлове."
747
748#: service-list.pl.in:127
749msgid ""
750"An RFC 868 time server. This protocol provides a site-independent, machine "
751"readable date and time. The Time service sends back to the originating "
752"source the time in seconds since midnight on January first 1900.  This is "
753"the tcp version. You must enable xinetd to use this service."
754msgstr ""
755"Сървър за време, съвместим с RFC 868. Този протокол осигурява независимо от "
756"местоположението достъпно за системата време и час. Услугата Time връща "
757"времето в секунди след полунощ на 01.01.1900г.  Това е tcp версията. За да "
758"използвате тази услуга, трябва да разрешите xinetd."
759
760#: service-list.pl.in:128
761msgid ""
762"An RFC 868 time server. This protocol provides a site-independent, machine "
763"readable date and time. The Time service sends back to the originating "
764"source the time in seconds since midnight on January first 1900.  This is "
765"the udp version. You must enable xinetd to use this service."
766msgstr ""
767"Сървър за време, съвместим с RFC 868. Този протокол осигурява независимо от "
768"местоположението достъпно за системата време и час. Услугата Time връща "
769"времето в секунди след полунощ на 01.01.1900г.  Това е udp версията. За да "
770"използвате тази услуга, трябва да разрешите xinetd."
771
772#: service-list.pl.in:129
773msgid "kernel random number source devices"
774msgstr "устройства-източници за случайни числа към ядрото"
775
776#: service-list.pl.in:129
777msgid ""
778"The  random  number  generator  gathers environmental noise from device "
779"drivers and other sources into an entropy pool. From this entropy pool "
780"random numbers are created."
781msgstr ""
782"Генераторът на случайни числа събира шум на обкръжението от драйвери на "
783"устройства и други подобни източници в басейн на ентропия. От него генерира "
784"\"случайни\" числа."
785
786#: service-list.pl.in:131
787msgid "Intel(TM) x86(TM)-based virtual machine"
788msgstr "Intel(TM) x86(TM) виртуална машина"
789
790#: service-list.pl.in:131
791msgid ""
792"The vmware command starts an Intel X86-based virtual machine. This script "
793"manages the services needed to run VMware software."
794msgstr ""
795"vmware командата стартира Intel X86 виртуална машина. Този скрипт управлява "
796"услугите необходими за изпълнение на VMware софтуера."
797
798#: service-list.pl.in:132
799msgid "Web-based administration toolkit"
800msgstr "Web-базиран пакет с инструменти за администрация"
801
802#: service-list.pl.in:133
803msgid "Name Service Switch daemon for resolving names from NT servers"
804msgstr "Сървър Name·Service·Switch за откриване на имена от NT сървъри"
805
806#: service-list.pl.in:133
807msgid "Starts and stops the Samba winbind daemon"
808msgstr "Стартиране и спиране на Samba winbind демона"
809
810#: service-list.pl.in:134
811msgid ""
812"Allow users to run Windows(tm) applications by just clicking on them (or "
813"typing ./file.exe)"
814msgstr ""
815"Позволява на потребителите да изпълняват Windows(tm) програми чрез натискане "
816"с мишката (или с команда ./file.exe)"
817
818#: service-list.pl.in:135
819msgid "X Display Manager"
820msgstr "X Display мениджър"
821
822#: service-list.pl.in:135
823msgid "Provides the X equivalent of a \"login:\" prompt."
824msgstr "Осигурява графичен интерфейс за влизане в системата."
825
826#: service-list.pl.in:136
827msgid "X font server"
828msgstr "Сървър на шрифтовете в X"
829
830#: service-list.pl.in:136
831msgid ""
832"Xfs is the X Window System font server. It supplies fonts to X Window System "
833"display servers."
834msgstr ""
835"Xfs е сървърът за шрифтове на системата X Window. Той предоставя шрифтовете "
836"на сървърите за визуализация в системата X Window."
837
838#: service-list.pl.in:137
839msgid ""
840"xinetd is a powerful replacement for inetd. xinetd has access control "
841"machanisms, extensive logging capabilities, the ability to make services "
842"available based on time, and can place limits on the number of servers that "
843"can be started, among other things."
844msgstr ""
845"xinetd е мощна алтернатива на inetd. xinetd има механизми за управление на "
846"достъпа, разширени възможности за запис в журнали, възможност да включва и "
847"изключва услугите в определено време, да ограничава броя на едновременните "
848"услуги и много други."
849
850#: service.pl.in:226 service.pl.in:231
851msgid "Halting the system"
852msgstr "Спиране на системата"
853
854#: service.pl.in:227 service.pl.in:233
855msgid "Text mode"
856msgstr "Текстов режим"
857
858#: service.pl.in:228 service.pl.in:232 service.pl.in:241
859msgid "Graphical mode"
860msgstr "Графичен режим"
861
862#: service.pl.in:229 service.pl.in:234
863msgid "Rebooting the system"
864msgstr "Рестартиране на системата"
865
866#: service.pl.in:236
867msgid "Starts all system neccesary services"
868msgstr "Стартиране на всички необходими системни услуги"
869
870#: service.pl.in:237
871msgid "Default runlevel"
872msgstr "Подразбиращо се ниво на зареждане"
873
874#: service.pl.in:238
875msgid "Networkless runlevel"
876msgstr "Ниво на зареждане без мрежа"
877
878#: users-conf.in:179
879msgid "Monitor system logs"
880msgstr "Наблюдаване на системните журнали"
881
882#: users-conf.in:180
883msgid "Use audio devices"
884msgstr "Използване на звукови устройства"
885
886#: users-conf.in:181
887msgid "Access to CD-ROM drives"
888msgstr "Достъп до устройства от типа CD-ROM"
889
890#: users-conf.in:182
891msgid "Access to modem devices"
892msgstr "Достъп до модеми"
893
894#: users-conf.in:183
895msgid "Connect to Internet through modem devices"
896msgstr "Свързване към Интернет през модем"
897
898#: users-conf.in:184
899msgid "Send and receive faxes"
900msgstr "Изпращане и получаване на факсове"
901
902#: users-conf.in:185
903msgid "Access to floppy drives"
904msgstr "Достъп до флопи-дискови устройства"
905
906#: users-conf.in:186
907msgid "Enable access to external storage devices automatically"
908msgstr "Включване на автоматично свързване на преносимите устройства"
909
910#: users-conf.in:187
911msgid "Access to tape drives"
912msgstr "Достъп до лентови устройства"
913
914#: users-conf.in:188
915msgid "Be able to get administrator privileges"
916msgstr "Може да получава администраторски права"
917
918#: users-conf.in:491
919msgid "Default"
920msgstr "По подразбиране"
921
922#: users-conf.in:492
923msgid "Default profile"
924msgstr "Профил по подразбиране"
925
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.