source: freedesktop/gstreamer-0.10.15.2.bg.po @ 1378

Last change on this file since 1378 was 1378, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Последни поправки

File size: 37.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gstreamer.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Fondation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.15.2\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:39+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-01-19 09:57+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: gst/gst.c:302
20msgid "Print the GStreamer version"
21msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"
22
23#: gst/gst.c:304
24msgid "Make all warnings fatal"
25msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
26
27#: gst/gst.c:308
28msgid "Print available debug categories and exit"
29msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"
30
31#: gst/gst.c:312
32msgid ""
33"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
34msgstr ""
35"Стандартното ниво за изчистване на грешки — от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
36"или 0 — без никакви съобщения за изчистване на грешки"
37
38#: gst/gst.c:314
39msgid "LEVEL"
40msgstr "НИВО"
41
42#: gst/gst.c:316
43msgid ""
44"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
45"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
46msgstr ""
47"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
48"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
49"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
50
51#: gst/gst.c:319
52msgid "LIST"
53msgstr "СПИСЪК"
54
55#: gst/gst.c:321
56msgid "Disable colored debugging output"
57msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"
58
59#: gst/gst.c:324
60msgid "Disable debugging"
61msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"
62
63#: gst/gst.c:328
64msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
65msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"
66
67#: gst/gst.c:332
68msgid "Colon-separated paths containing plugins"
69msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"
70
71#: gst/gst.c:332
72msgid "PATHS"
73msgstr "ПЪТИЩА"
74
75#: gst/gst.c:335
76msgid ""
77"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
78"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
79msgstr ""
80"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
81"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
82"GST_PPLUGIN_PATH"
83
84#: gst/gst.c:337
85msgid "PLUGINS"
86msgstr "ПРИСТАВКИ"
87
88#: gst/gst.c:340
89msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
90msgstr "Спиране на прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на приставка"
91
92#: gst/gst.c:345
93msgid "Disable the use of fork() while scanning the registry"
94msgstr "При прочитането на регистъра да не се ползва fork()"
95
96#: gst/gst.c:366
97msgid "GStreamer Options"
98msgstr "Настройки на GStreamer"
99
100#: gst/gst.c:367
101msgid "Show GStreamer Options"
102msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
103
104#: gst/gst.c:751
105#, c-format
106msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
107msgstr "Грешка при запазването на кеша на регистъра в „%s“: %s"
108
109#: gst/gst.c:793 gst/gst.c:809 gst/gst.c:854
110#, c-format
111msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
112msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“: %s"
113
114#: gst/gst.c:869
115#, c-format
116msgid "Error re-scanning registry %s"
117msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“"
118
119#: gst/gst.c:1155
120msgid "Unknown option"
121msgstr "Непозната опция"
122
123#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2181
124#, c-format
125msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
126msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
127
128#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2183 tools/gst-launch.c:460
129#, c-format
130msgid ""
131"Additional debug info:\n"
132"%s\n"
133msgstr ""
134"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
135"%s\n"
136
137#: gst/gsterror.c:139
138msgid "GStreamer encountered a general core library error."
139msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
140
141#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
142msgid ""
143"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
144msgstr ""
145"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
146"за грешка на този проблем."
147
148#: gst/gsterror.c:144
149msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
150msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."
151
152#: gst/gsterror.c:146
153msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
154msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: неуспех при промяната на състоянието."
155
156#: gst/gsterror.c:147
157msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
158msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
159
160#: gst/gsterror.c:149
161msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
162msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."
163
164#: gst/gsterror.c:151
165msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
166msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."
167
168#: gst/gsterror.c:153
169msgid "Internal GStreamer error: event problem."
170msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."
171
172#: gst/gsterror.c:155
173msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
174msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
175
176#: gst/gsterror.c:157
177msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
178msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."
179
180#: gst/gsterror.c:158
181msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
182msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."
183
184#: gst/gsterror.c:160
185msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
186msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"
187
188#: gst/gsterror.c:162
189msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
190msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."
191
192#: gst/gsterror.c:164
193msgid ""
194"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
195"disabled."
196msgstr ""
197"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
198"изключена."
199
200#: gst/gsterror.c:179
201msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
202msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."
203
204#: gst/gsterror.c:183
205msgid "Could not initialize supporting library."
206msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."
207
208#: gst/gsterror.c:184
209msgid "Could not close supporting library."
210msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."
211
212#: gst/gsterror.c:185
213msgid "Could not configure supporting library."
214msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
215
216#: gst/gsterror.c:199
217msgid "GStreamer encountered a general resource error."
218msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."
219
220#: gst/gsterror.c:203
221msgid "Resource not found."
222msgstr "Ресурсът не е открит."
223
224#: gst/gsterror.c:204
225msgid "Resource busy or not available."
226msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."
227
228#: gst/gsterror.c:205
229msgid "Could not open resource for reading."
230msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."
231
232#: gst/gsterror.c:206
233msgid "Could not open resource for writing."
234msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."
235
236#: gst/gsterror.c:208
237msgid "Could not open resource for reading and writing."
238msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
239
240#: gst/gsterror.c:209
241msgid "Could not close resource."
242msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."
243
244#: gst/gsterror.c:210
245msgid "Could not read from resource."
246msgstr "Не може да се чете от ресурса."
247
248#: gst/gsterror.c:211
249msgid "Could not write to resource."
250msgstr "Не може да се записва в ресурса."
251
252#: gst/gsterror.c:212
253msgid "Could not perform seek on resource."
254msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
255
256#: gst/gsterror.c:213
257msgid "Could not synchronize on resource."
258msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
259
260#: gst/gsterror.c:215
261msgid "Could not get/set settings from/on resource."
262msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
263
264#: gst/gsterror.c:216
265msgid "No space left on the resource."
266msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
267
268#: gst/gsterror.c:230
269msgid "GStreamer encountered a general stream error."
270msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
271
272#: gst/gsterror.c:235
273msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
274msgstr ""
275"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
276"грешка."
277
278#: gst/gsterror.c:237
279msgid "Could not determine type of stream."
280msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
281
282#: gst/gsterror.c:239
283msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
284msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
285
286#: gst/gsterror.c:241
287msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
288msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
289
290#: gst/gsterror.c:242
291msgid "Could not decode stream."
292msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
293
294#: gst/gsterror.c:243
295msgid "Could not encode stream."
296msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
297
298#: gst/gsterror.c:244
299msgid "Could not demultiplex stream."
300msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
301
302#: gst/gsterror.c:245
303msgid "Could not multiplex stream."
304msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
305
306#: gst/gsterror.c:246
307msgid "The stream is in the wrong format."
308msgstr "Потокът е с грешен формат."
309
310#: gst/gsterror.c:297
311#, c-format
312msgid "No error message for domain %s."
313msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."
314
315#: gst/gsterror.c:305
316#, c-format
317msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
318msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
319
320#: gst/gstpipeline.c:530
321msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
322msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
323
324#: gst/gsttaglist.c:97
325msgid "title"
326msgstr "заглавие"
327
328#: gst/gsttaglist.c:97
329msgid "commonly used title"
330msgstr "популярно заглавие"
331
332#: gst/gsttaglist.c:100
333msgid "title sortname"
334msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
335
336#: gst/gsttaglist.c:100
337msgid "commonly used title for sorting purposes"
338msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
339
340#: gst/gsttaglist.c:103
341msgid "artist"
342msgstr "изпълнител"
343
344#: gst/gsttaglist.c:104
345msgid "person(s) responsible for the recording"
346msgstr "отговорник/ци за записа"
347
348#: gst/gsttaglist.c:108
349msgid "artist sortname"
350msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
351
352#: gst/gsttaglist.c:109
353msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
354msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
355
356#: gst/gsttaglist.c:112
357msgid "album"
358msgstr "албум"
359
360#: gst/gsttaglist.c:113
361msgid "album containing this data"
362msgstr "албум съдържащ тези данни"
363
364#: gst/gsttaglist.c:116
365msgid "album sortname"
366msgstr "албум, ползва се при подреждане"
367
368#: gst/gsttaglist.c:117
369msgid "album containing this data for sorting purposes"
370msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
371
372#: gst/gsttaglist.c:119
373msgid "date"
374msgstr "дата"
375
376#: gst/gsttaglist.c:119
377msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
378msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
379
380#: gst/gsttaglist.c:122
381msgid "genre"
382msgstr "жанр"
383
384#: gst/gsttaglist.c:123
385msgid "genre this data belongs to"
386msgstr "жанр на тези данни"
387
388#: gst/gsttaglist.c:126
389msgid "comment"
390msgstr "коментар"
391
392#: gst/gsttaglist.c:127
393msgid "free text commenting the data"
394msgstr "свободен текст относно данните"
395
396#: gst/gsttaglist.c:130
397msgid "extended comment"
398msgstr "допълнителен коментар"
399
400#: gst/gsttaglist.c:131
401msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
402msgstr ""
403"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]"
404"=коментар"
405
406#: gst/gsttaglist.c:135
407msgid "track number"
408msgstr "номер на песента"
409
410#: gst/gsttaglist.c:136
411msgid "track number inside a collection"
412msgstr "номер на песента в колекция"
413
414#: gst/gsttaglist.c:139
415msgid "track count"
416msgstr "брой песни"
417
418#: gst/gsttaglist.c:140
419msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
420msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
421
422#: gst/gsttaglist.c:144
423msgid "disc number"
424msgstr "номер на диска"
425
426#: gst/gsttaglist.c:145
427msgid "disc number inside a collection"
428msgstr "номер на диска от колекция"
429
430#: gst/gsttaglist.c:148
431msgid "disc count"
432msgstr "брой дискове"
433
434#: gst/gsttaglist.c:149
435msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
436msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
437
438#: gst/gsttaglist.c:153
439msgid "location"
440msgstr "местоположение"
441
442#: gst/gsttaglist.c:154
443msgid "original location of file as a URI"
444msgstr "първоначално местоположение като адрес"
445
446#: gst/gsttaglist.c:158
447msgid "description"
448msgstr "описание"
449
450#: gst/gsttaglist.c:159
451msgid "short text describing the content of the data"
452msgstr "кратък текст — съдържание"
453
454#: gst/gsttaglist.c:162
455msgid "version"
456msgstr "версия"
457
458#: gst/gsttaglist.c:162
459msgid "version of this data"
460msgstr "версия на тези данни"
461
462#: gst/gsttaglist.c:165
463msgid "ISRC"
464msgstr "ISRC"
465
466#: gst/gsttaglist.c:167
467msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
468msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
469
470#: gst/gsttaglist.c:169
471msgid "organization"
472msgstr "организация"
473
474#: gst/gsttaglist.c:172
475msgid "copyright"
476msgstr "авторски права"
477
478#: gst/gsttaglist.c:172
479msgid "copyright notice of the data"
480msgstr "означение на авторските права на данните"
481
482#: gst/gsttaglist.c:174
483msgid "copyright uri"
484msgstr "адрес за авторски права"
485
486#: gst/gsttaglist.c:175
487msgid "URI to the copyright notice of the data"
488msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
489
490#: gst/gsttaglist.c:178
491msgid "contact"
492msgstr "контакт"
493
494#: gst/gsttaglist.c:178
495msgid "contact information"
496msgstr "информация за контакт"
497
498#: gst/gsttaglist.c:180
499msgid "license"
500msgstr "лиценз"
501
502#: gst/gsttaglist.c:180
503msgid "license of data"
504msgstr "лиценз на данните"
505
506#: gst/gsttaglist.c:182
507msgid "license uri"
508msgstr "адрес на лиценза"
509
510#: gst/gsttaglist.c:183
511msgid "URI to the license of the data"
512msgstr "адрес на лиценза на данните"
513
514#: gst/gsttaglist.c:186
515msgid "performer"
516msgstr "изпълнител"
517
518#: gst/gsttaglist.c:187
519msgid "person(s) performing"
520msgstr "кой изпълнява данните"
521
522#: gst/gsttaglist.c:190
523msgid "composer"
524msgstr "композитор"
525
526#: gst/gsttaglist.c:191
527msgid "person(s) who composed the recording"
528msgstr "композитор/и на записа"
529
530#: gst/gsttaglist.c:195
531msgid "duration"
532msgstr "продължителност"
533
534#: gst/gsttaglist.c:195
535msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
536msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
537
538#: gst/gsttaglist.c:198
539msgid "codec"
540msgstr "кодер"
541
542#: gst/gsttaglist.c:199
543msgid "codec the data is stored in"
544msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
545
546#: gst/gsttaglist.c:202
547msgid "video codec"
548msgstr "видео кодер"
549
550#: gst/gsttaglist.c:202
551msgid "codec the video data is stored in"
552msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
553
554#: gst/gsttaglist.c:205
555msgid "audio codec"
556msgstr "аудио кодер"
557
558#: gst/gsttaglist.c:205
559msgid "codec the audio data is stored in"
560msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
561
562#: gst/gsttaglist.c:207
563msgid "bitrate"
564msgstr "скорост на битовете"
565
566#: gst/gsttaglist.c:207
567msgid "exact or average bitrate in bits/s"
568msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
569
570#: gst/gsttaglist.c:209
571msgid "nominal bitrate"
572msgstr "номинална скорост на битовете"
573
574#: gst/gsttaglist.c:209
575msgid "nominal bitrate in bits/s"
576msgstr "номинална скорост на битовете в bps"
577
578#: gst/gsttaglist.c:211
579msgid "minimum bitrate"
580msgstr "минимална скорост на битовете"
581
582#: gst/gsttaglist.c:211
583msgid "minimum bitrate in bits/s"
584msgstr "минимална скорост на битовете в bps"
585
586#: gst/gsttaglist.c:213
587msgid "maximum bitrate"
588msgstr "максимална скорост на битовете"
589
590#: gst/gsttaglist.c:213
591msgid "maximum bitrate in bits/s"
592msgstr "максимална скорост на битовете в bps"
593
594#: gst/gsttaglist.c:216
595msgid "encoder"
596msgstr "кодер"
597
598#: gst/gsttaglist.c:216
599msgid "encoder used to encode this stream"
600msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
601
602#: gst/gsttaglist.c:219
603msgid "encoder version"
604msgstr "версия на кодера"
605
606#: gst/gsttaglist.c:220
607msgid "version of the encoder used to encode this stream"
608msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
609
610#: gst/gsttaglist.c:222
611msgid "serial"
612msgstr "сер. №"
613
614#: gst/gsttaglist.c:222
615msgid "serial number of track"
616msgstr "сериен номер на песента"
617
618#: gst/gsttaglist.c:224
619msgid "replaygain track gain"
620msgstr "усилване на песента при изпълнение"
621
622#: gst/gsttaglist.c:224
623msgid "track gain in db"
624msgstr "усилване на песента в db"
625
626#: gst/gsttaglist.c:226
627msgid "replaygain track peak"
628msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
629
630#: gst/gsttaglist.c:226
631msgid "peak of the track"
632msgstr "максимално усилване на песента"
633
634#: gst/gsttaglist.c:228
635msgid "replaygain album gain"
636msgstr "усилване на албума при изпълнение"
637
638#: gst/gsttaglist.c:228
639msgid "album gain in db"
640msgstr "усилване на албума в db"
641
642#: gst/gsttaglist.c:230
643msgid "replaygain album peak"
644msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
645
646#: gst/gsttaglist.c:230
647msgid "peak of the album"
648msgstr "максимално усилване на албума"
649
650#: gst/gsttaglist.c:232
651msgid "replaygain reference level"
652msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
653
654#: gst/gsttaglist.c:233
655msgid "reference level of track and album gain values"
656msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
657
658#: gst/gsttaglist.c:235
659msgid "language code"
660msgstr "езиков код"
661
662#: gst/gsttaglist.c:236
663msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
664msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"
665
666#: gst/gsttaglist.c:238
667msgid "image"
668msgstr "изображение"
669
670#: gst/gsttaglist.c:238
671msgid "image related to this stream"
672msgstr "изображение свързано с този поток"
673
674#: gst/gsttaglist.c:240
675msgid "preview image"
676msgstr "изображение за преглед"
677
678#: gst/gsttaglist.c:240
679msgid "preview image related to this stream"
680msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
681
682#: gst/gsttaglist.c:242
683msgid "beats per minute"
684msgstr "такта в минута"
685
686#: gst/gsttaglist.c:242
687msgid "number of beats per minute in audio"
688msgstr "брой тактове в минута в аудио"
689
690#: gst/gsttaglist.c:282
691msgid ", "
692msgstr ", "
693
694#: gst/parse/grammar.y:216
695#, c-format
696msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
697msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"
698
699#: gst/parse/grammar.y:225
700#, c-format
701msgid "no bin \"%s\", skipping"
702msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"
703
704#: gst/parse/grammar.y:306
705#, c-format
706msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
707msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
708
709#: gst/parse/grammar.y:319
710#, c-format
711msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
712msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"
713
714#: gst/parse/grammar.y:461
715#, c-format
716msgid "could not link %s to %s"
717msgstr "%s не може да се свърже към %s"
718
719#: gst/parse/grammar.y:508
720#, c-format
721msgid "no element \"%s\""
722msgstr "елементът „%s“ липсва"
723
724#: gst/parse/grammar.y:555
725#, c-format
726msgid "could not parse caps \"%s\""
727msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
728
729#: gst/parse/grammar.y:577 gst/parse/grammar.y:625 gst/parse/grammar.y:641
730#: gst/parse/grammar.y:704
731msgid "link without source element"
732msgstr "връзка без елемент-източник"
733
734#: gst/parse/grammar.y:583 gst/parse/grammar.y:622 gst/parse/grammar.y:713
735msgid "link without sink element"
736msgstr "връзка без елемент-приемник"
737
738#: gst/parse/grammar.y:659
739#, c-format
740msgid "no source element for URI \"%s\""
741msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
742
743#: gst/parse/grammar.y:669
744#, c-format
745msgid "no element to link URI \"%s\" to"
746msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
747
748#: gst/parse/grammar.y:677
749#, c-format
750msgid "no sink element for URI \"%s\""
751msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
752
753#: gst/parse/grammar.y:684
754#, c-format
755msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
756msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
757
758#: gst/parse/grammar.y:698
759msgid "empty pipeline not allowed"
760msgstr "не е позволен празен конвейер"
761
762#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1818
763msgid "Internal clock error."
764msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
765
766#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2164 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2175
767msgid "Internal data flow error."
768msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
769
770#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2522
771msgid "Internal data flow problem."
772msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
773
774#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2660
775msgid "Internal data stream error."
776msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
777
778#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:109
779msgid "Filter caps"
780msgstr "Възможности на филтър"
781
782#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
783msgid ""
784"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
785"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
786msgstr ""
787"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
788"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
789
790#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
791#, c-format
792msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
793msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор „%d“."
794
795#: plugins/elements/gstfdsink.c:369
796#, c-format
797msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
798msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е неправилен."
799
800#: plugins/elements/gstfilesink.c:345
801msgid "No file name specified for writing."
802msgstr "Не е указано име на файл за запис."
803
804#: plugins/elements/gstfilesink.c:351
805#, c-format
806msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
807msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."
808
809#: plugins/elements/gstfilesink.c:376
810#, c-format
811msgid "Error closing file \"%s\"."
812msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
813
814#: plugins/elements/gstfilesink.c:512
815#, c-format
816msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
817msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
818
819#: plugins/elements/gstfilesink.c:519 plugins/elements/gstfilesink.c:579
820#, c-format
821msgid "Error while writing to file \"%s\"."
822msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
823
824#: plugins/elements/gstfilesrc.c:963
825msgid "No file name specified for reading."
826msgstr "Не е указано име на файл за четене."
827
828#: plugins/elements/gstfilesrc.c:975
829#, c-format
830msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
831msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
832
833#: plugins/elements/gstfilesrc.c:984
834#, c-format
835msgid "Could not get info on \"%s\"."
836msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
837
838#: plugins/elements/gstfilesrc.c:991
839#, c-format
840msgid "\"%s\" is a directory."
841msgstr "„%s“ е папка."
842
843#: plugins/elements/gstfilesrc.c:998
844#, c-format
845msgid "File \"%s\" is a socket."
846msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
847
848#: plugins/elements/gstidentity.c:511
849msgid "Failed after iterations as requested."
850msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
851
852#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:192
853msgid "caps"
854msgstr "възможности"
855
856#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:193
857msgid "detected capabilities in stream"
858msgstr "засечените възможности на потока"
859
860#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:196
861msgid "minimum"
862msgstr "минимум"
863
864#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:200
865msgid "maximum"
866msgstr "максимум"
867
868#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:493
869#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:742
870msgid "Stream contains no data."
871msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
872
873#: tools/gst-inspect.c:251
874msgid "Implemented Interfaces:\n"
875msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
876
877#: tools/gst-inspect.c:300
878msgid "readable"
879msgstr "с права за четене"
880
881#: tools/gst-inspect.c:307
882msgid "writable"
883msgstr "с права за запис"
884
885#: tools/gst-inspect.c:314
886msgid "controllable"
887msgstr "може да се контролира"
888
889#: tools/gst-inspect.c:979
890msgid "Total count: "
891msgstr "Общ брой:"
892
893#: tools/gst-inspect.c:980
894#, c-format
895msgid "%d plugin"
896msgid_plural "%d plugins"
897msgstr[0] "%d приставка"
898msgstr[1] "%d приставки"
899
900#: tools/gst-inspect.c:982
901#, c-format
902msgid "%d feature"
903msgid_plural "%d features"
904msgstr[0] "%d свойство"
905msgstr[1] "%d свойства"
906
907#: tools/gst-inspect.c:1292
908msgid "Print all elements"
909msgstr "Отпечатване на всички елементи"
910
911#: tools/gst-inspect.c:1294
912msgid ""
913"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
914"                                       Useful in connection with external "
915"automatic plugin installation mechanisms"
916msgstr ""
917"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка във вид удобен "
918"за автоматичен анализ.\n"
919"                                       Удобно във връзка с външни механизми "
920"за автоматично инсталиране на приставки"
921
922#: tools/gst-inspect.c:1374
923#, c-format
924msgid "Could not load plugin file: %s\n"
925msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
926
927#: tools/gst-inspect.c:1379
928#, c-format
929msgid "No such element or plugin '%s'\n"
930msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
931
932#: tools/gst-launch.c:80
933msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
934msgstr "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност … ]\n"
935
936#: tools/gst-launch.c:89
937#, c-format
938msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
939msgstr "ГРЕШКА: файлът с xml „%s“ не може да бъде анализиран.\n"
940
941#: tools/gst-launch.c:95
942#, c-format
943msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
944msgstr "ГРЕШКА: няма най-горен елемент за конвейер във файла „%s“.\n"
945
946#: tools/gst-launch.c:102
947#, c-format
948msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
949msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: засега е позволен само един най-горен елемент."
950
951#: tools/gst-launch.c:113
952#, c-format
953msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
954msgstr ""
955"ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран %d: %"
956"s.\n"
957
958#: tools/gst-launch.c:124
959#, c-format
960msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
961msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: елементът на име „%s“ не е открит.\n"
962
963#: tools/gst-launch.c:394
964#, c-format
965msgid "Got Message from element \"%s\" (%s): "
966msgstr "Получено е съобщение от елемента „%s“ (%s): "
967
968#: tools/gst-launch.c:420
969#, c-format
970msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
971msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
972
973#: tools/gst-launch.c:428
974#, c-format
975msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
976msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит към елемент „%s“.\n"
977
978#: tools/gst-launch.c:441
979#, c-format
980msgid ""
981"INFO:\n"
982"%s\n"
983msgstr ""
984"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
985"%s\n"
986
987#: tools/gst-launch.c:458
988#, c-format
989msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
990msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
991
992#: tools/gst-launch.c:510
993#, c-format
994msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
995msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
996
997#: tools/gst-launch.c:525
998#, c-format
999msgid "buffering... %d  \r"
1000msgstr "буфериране… %d  \r"
1001
1002#: tools/gst-launch.c:537
1003#, c-format
1004msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
1005msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
1006
1007#: tools/gst-launch.c:545
1008#, c-format
1009msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
1010msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
1011
1012#: tools/gst-launch.c:560
1013#, c-format
1014msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
1015msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира…\n"
1016
1017#: tools/gst-launch.c:595
1018msgid "Output tags (also known as metadata)"
1019msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
1020
1021#: tools/gst-launch.c:597
1022msgid "Output status information and property notifications"
1023msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
1024
1025#: tools/gst-launch.c:599
1026msgid "Output messages"
1027msgstr "Изходни съобщения"
1028
1029#: tools/gst-launch.c:601
1030msgid "Do not output status information of TYPE"
1031msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
1032
1033#: tools/gst-launch.c:601
1034msgid "TYPE1,TYPE2,..."
1035msgstr "ВИД1,ВИД2,…"
1036
1037#: tools/gst-launch.c:604
1038msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
1039msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
1040
1041#: tools/gst-launch.c:604
1042msgid "FILE"
1043msgstr "ФАЙЛ"
1044
1045#: tools/gst-launch.c:607
1046msgid "Do not install a fault handler"
1047msgstr "Да не се инсталира модул за обработка на грешки"
1048
1049#: tools/gst-launch.c:609
1050msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
1051msgstr ""
1052"Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на "
1053"програмата)"
1054
1055#: tools/gst-launch.c:677
1056#, c-format
1057msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
1058msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
1059
1060#: tools/gst-launch.c:681
1061#, c-format
1062msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
1063msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
1064
1065#: tools/gst-launch.c:685
1066#, c-format
1067msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
1068msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
1069
1070#: tools/gst-launch.c:712
1071#, c-format
1072msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
1073msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер — „pipeline“.\n"
1074
1075#: tools/gst-launch.c:718 tools/gst-launch.c:788
1076#, c-format
1077msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
1078msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
1079
1080#: tools/gst-launch.c:723
1081#, c-format
1082msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
1083msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
1084
1085#: tools/gst-launch.c:728
1086#, c-format
1087msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
1088msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ…\n"
1089
1090#: tools/gst-launch.c:732
1091#, c-format
1092msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
1093msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА…\n"
1094
1095#: tools/gst-launch.c:735 tools/gst-launch.c:748
1096#, c-format
1097msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
1098msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
1099
1100#: tools/gst-launch.c:741
1101#, c-format
1102msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
1103msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН…\n"
1104
1105#: tools/gst-launch.c:753
1106#, c-format
1107msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
1108msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
1109
1110#: tools/gst-launch.c:759
1111#, c-format
1112msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
1113msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
1114
1115#: tools/gst-launch.c:782
1116msgid "Execution ended after %"
1117msgstr "Изпълнението завърши след %"
1118
1119#: tools/gst-launch.c:792
1120#, c-format
1121msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
1122msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ…\n"
1123
1124#: tools/gst-launch.c:797
1125#, c-format
1126msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
1127msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА…\n"
1128
1129#: tools/gst-launch.c:802
1130#, c-format
1131msgid "FREEING pipeline ...\n"
1132msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера…\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.