source: freedesktop/gstreamer-0.10.15.2.bg.po @ 1376

Last change on this file since 1376 was 1376, checked in by Александър Шопов, 15 years ago
  • -> —
File size: 37.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gstreamer.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Fondation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.15.2\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:39+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-01-18 23:26+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: gst/gst.c:302
20msgid "Print the GStreamer version"
21msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"
22
23#: gst/gst.c:304
24msgid "Make all warnings fatal"
25msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
26
27#: gst/gst.c:308
28msgid "Print available debug categories and exit"
29msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"
30
31#: gst/gst.c:312
32msgid ""
33"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
34msgstr ""
35"Стандартното ниво за изчистване на грешки — от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
36"или 0 — без никакви съобщения за изчистване на грешки"
37
38#: gst/gst.c:314
39msgid "LEVEL"
40msgstr "НИВО"
41
42#: gst/gst.c:316
43msgid ""
44"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
45"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
46msgstr ""
47"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
48"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
49"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
50
51#: gst/gst.c:319
52msgid "LIST"
53msgstr "СПИСЪК"
54
55#: gst/gst.c:321
56msgid "Disable colored debugging output"
57msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"
58
59#: gst/gst.c:324
60msgid "Disable debugging"
61msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"
62
63#: gst/gst.c:328
64msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
65msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"
66
67#: gst/gst.c:332
68msgid "Colon-separated paths containing plugins"
69msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"
70
71#: gst/gst.c:332
72msgid "PATHS"
73msgstr "ПЪТИЩА"
74
75#: gst/gst.c:335
76msgid ""
77"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
78"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
79msgstr ""
80"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
81"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
82"GST_PPLUGIN_PATH"
83
84#: gst/gst.c:337
85msgid "PLUGINS"
86msgstr "ПРИСТАВКИ"
87
88#: gst/gst.c:340
89msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
90msgstr ""
91"Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
92"приставка"
93
94#: gst/gst.c:345
95msgid "Disable the use of fork() while scanning the registry"
96msgstr "При прочитането на регистъра да не се ползва fork()"
97
98#: gst/gst.c:366
99msgid "GStreamer Options"
100msgstr "Настройки на GStreamer"
101
102#: gst/gst.c:367
103msgid "Show GStreamer Options"
104msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
105
106#: gst/gst.c:751
107#, c-format
108msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
109msgstr "Грешка при запазването на кеша на регистъра в „%s“: %s"
110
111#: gst/gst.c:793 gst/gst.c:809 gst/gst.c:854
112#, c-format
113msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
114msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“: %s"
115
116#: gst/gst.c:869
117#, c-format
118msgid "Error re-scanning registry %s"
119msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“"
120
121#: gst/gst.c:1155
122msgid "Unknown option"
123msgstr "Непозната опция"
124
125#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2181
126#, c-format
127msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
128msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
129
130#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2183 tools/gst-launch.c:460
131#, c-format
132msgid ""
133"Additional debug info:\n"
134"%s\n"
135msgstr ""
136"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
137"%s\n"
138
139#: gst/gsterror.c:139
140msgid "GStreamer encountered a general core library error."
141msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
142
143#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
144msgid ""
145"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
146msgstr ""
147"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
148"за грешка на този проблем."
149
150#: gst/gsterror.c:144
151msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
152msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."
153
154#: gst/gsterror.c:146
155msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
156msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: неуспех при промяната на състоянието."
157
158#: gst/gsterror.c:147
159msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
160msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
161
162#: gst/gsterror.c:149
163msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
164msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."
165
166#: gst/gsterror.c:151
167msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
168msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."
169
170#: gst/gsterror.c:153
171msgid "Internal GStreamer error: event problem."
172msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."
173
174#: gst/gsterror.c:155
175msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
176msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
177
178#: gst/gsterror.c:157
179msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
180msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."
181
182#: gst/gsterror.c:158
183msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
184msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."
185
186#: gst/gsterror.c:160
187msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
188msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"
189
190#: gst/gsterror.c:162
191msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
192msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."
193
194#: gst/gsterror.c:164
195msgid ""
196"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
197"disabled."
198msgstr ""
199"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
200"изключена."
201
202#: gst/gsterror.c:179
203msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
204msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."
205
206#: gst/gsterror.c:183
207msgid "Could not initialize supporting library."
208msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."
209
210#: gst/gsterror.c:184
211msgid "Could not close supporting library."
212msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."
213
214#: gst/gsterror.c:185
215msgid "Could not configure supporting library."
216msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
217
218#: gst/gsterror.c:199
219msgid "GStreamer encountered a general resource error."
220msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."
221
222#: gst/gsterror.c:203
223msgid "Resource not found."
224msgstr "Ресурсът не е открит,"
225
226#: gst/gsterror.c:204
227msgid "Resource busy or not available."
228msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."
229
230#: gst/gsterror.c:205
231msgid "Could not open resource for reading."
232msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."
233
234#: gst/gsterror.c:206
235msgid "Could not open resource for writing."
236msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."
237
238#: gst/gsterror.c:208
239msgid "Could not open resource for reading and writing."
240msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
241
242#: gst/gsterror.c:209
243msgid "Could not close resource."
244msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."
245
246#: gst/gsterror.c:210
247msgid "Could not read from resource."
248msgstr "Не може да се чете от ресурса."
249
250#: gst/gsterror.c:211
251msgid "Could not write to resource."
252msgstr "Не може да се записва в ресурса."
253
254#: gst/gsterror.c:212
255msgid "Could not perform seek on resource."
256msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
257
258#: gst/gsterror.c:213
259msgid "Could not synchronize on resource."
260msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
261
262#: gst/gsterror.c:215
263msgid "Could not get/set settings from/on resource."
264msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
265
266#: gst/gsterror.c:216
267msgid "No space left on the resource."
268msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
269
270#: gst/gsterror.c:230
271msgid "GStreamer encountered a general stream error."
272msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
273
274#: gst/gsterror.c:235
275msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
276msgstr ""
277"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
278"грешка."
279
280#: gst/gsterror.c:237
281msgid "Could not determine type of stream."
282msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
283
284#: gst/gsterror.c:239
285msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
286msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
287
288#: gst/gsterror.c:241
289msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
290msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
291
292#: gst/gsterror.c:242
293msgid "Could not decode stream."
294msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
295
296#: gst/gsterror.c:243
297msgid "Could not encode stream."
298msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
299
300#: gst/gsterror.c:244
301msgid "Could not demultiplex stream."
302msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
303
304#: gst/gsterror.c:245
305msgid "Could not multiplex stream."
306msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
307
308#: gst/gsterror.c:246
309msgid "The stream is in the wrong format."
310msgstr "Потокът е с грешен формат."
311
312#: gst/gsterror.c:297
313#, c-format
314msgid "No error message for domain %s."
315msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."
316
317#: gst/gsterror.c:305
318#, c-format
319msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
320msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
321
322#: gst/gstpipeline.c:530
323msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
324msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
325
326#: gst/gsttaglist.c:97
327msgid "title"
328msgstr "заглавие"
329
330#: gst/gsttaglist.c:97
331msgid "commonly used title"
332msgstr "популярно заглавие"
333
334#: gst/gsttaglist.c:100
335msgid "title sortname"
336msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
337
338#: gst/gsttaglist.c:100
339msgid "commonly used title for sorting purposes"
340msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
341
342#: gst/gsttaglist.c:103
343msgid "artist"
344msgstr "изпълнител"
345
346#: gst/gsttaglist.c:104
347msgid "person(s) responsible for the recording"
348msgstr "отговорник/ци за записа"
349
350#: gst/gsttaglist.c:108
351msgid "artist sortname"
352msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
353
354#: gst/gsttaglist.c:109
355msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
356msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
357
358#: gst/gsttaglist.c:112
359msgid "album"
360msgstr "албум"
361
362#: gst/gsttaglist.c:113
363msgid "album containing this data"
364msgstr "албумът съдържащ тези данни"
365
366#: gst/gsttaglist.c:116
367msgid "album sortname"
368msgstr "албумът, ползва се при подреждане"
369
370#: gst/gsttaglist.c:117
371msgid "album containing this data for sorting purposes"
372msgstr "албумът съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
373
374#: gst/gsttaglist.c:119
375msgid "date"
376msgstr "дата"
377
378#: gst/gsttaglist.c:119
379msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
380msgstr "датата на създаване на данните (като структура GDate)"
381
382#: gst/gsttaglist.c:122
383msgid "genre"
384msgstr "жанр"
385
386#: gst/gsttaglist.c:123
387msgid "genre this data belongs to"
388msgstr "жанрът на тези данни"
389
390#: gst/gsttaglist.c:126
391msgid "comment"
392msgstr "коментар"
393
394#: gst/gsttaglist.c:127
395msgid "free text commenting the data"
396msgstr "свободен текст относно данните"
397
398#: gst/gsttaglist.c:130
399msgid "extended comment"
400msgstr "допълнителен коментар"
401
402#: gst/gsttaglist.c:131
403msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
404msgstr ""
405"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]"
406"=коментар"
407
408#: gst/gsttaglist.c:135
409msgid "track number"
410msgstr "номер на песента"
411
412#: gst/gsttaglist.c:136
413msgid "track number inside a collection"
414msgstr "номер на песента в колекция"
415
416#: gst/gsttaglist.c:139
417msgid "track count"
418msgstr "брой песни"
419
420#: gst/gsttaglist.c:140
421msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
422msgstr "броят на песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
423
424#: gst/gsttaglist.c:144
425msgid "disc number"
426msgstr "номер на диска"
427
428#: gst/gsttaglist.c:145
429msgid "disc number inside a collection"
430msgstr "номер на диска от колекция"
431
432#: gst/gsttaglist.c:148
433msgid "disc count"
434msgstr "брой дискове"
435
436#: gst/gsttaglist.c:149
437msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
438msgstr "броят на дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
439
440#: gst/gsttaglist.c:153
441msgid "location"
442msgstr "местоположение"
443
444#: gst/gsttaglist.c:154
445msgid "original location of file as a URI"
446msgstr "първоначалното местоположение като адрес"
447
448#: gst/gsttaglist.c:158
449msgid "description"
450msgstr "описание"
451
452#: gst/gsttaglist.c:159
453msgid "short text describing the content of the data"
454msgstr "кратък текст — съдържание"
455
456#: gst/gsttaglist.c:162
457msgid "version"
458msgstr "версия"
459
460#: gst/gsttaglist.c:162
461msgid "version of this data"
462msgstr "версията на тези данни"
463
464#: gst/gsttaglist.c:165
465msgid "ISRC"
466msgstr "ISRC"
467
468#: gst/gsttaglist.c:167
469msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
470msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
471
472#: gst/gsttaglist.c:169
473msgid "organization"
474msgstr "организация"
475
476#: gst/gsttaglist.c:172
477msgid "copyright"
478msgstr "авторски права"
479
480#: gst/gsttaglist.c:172
481msgid "copyright notice of the data"
482msgstr "означение на авторските права на данните"
483
484#: gst/gsttaglist.c:174
485msgid "copyright uri"
486msgstr "адрес за авторски права"
487
488#: gst/gsttaglist.c:175
489msgid "URI to the copyright notice of the data"
490msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
491
492#: gst/gsttaglist.c:178
493msgid "contact"
494msgstr "контакт"
495
496#: gst/gsttaglist.c:178
497msgid "contact information"
498msgstr "информация за контакт"
499
500#: gst/gsttaglist.c:180
501msgid "license"
502msgstr "лиценз"
503
504#: gst/gsttaglist.c:180
505msgid "license of data"
506msgstr "лиценз на данните"
507
508#: gst/gsttaglist.c:182
509msgid "license uri"
510msgstr "адрес на лиценза"
511
512#: gst/gsttaglist.c:183
513msgid "URI to the license of the data"
514msgstr "адрес на лиценза на данните"
515
516#: gst/gsttaglist.c:186
517msgid "performer"
518msgstr "изпълнител"
519
520#: gst/gsttaglist.c:187
521msgid "person(s) performing"
522msgstr "кой изпълнява данните"
523
524#: gst/gsttaglist.c:190
525msgid "composer"
526msgstr "композитор"
527
528#: gst/gsttaglist.c:191
529msgid "person(s) who composed the recording"
530msgstr "композиторът/ите на записа"
531
532#: gst/gsttaglist.c:195
533msgid "duration"
534msgstr "продължителност"
535
536#: gst/gsttaglist.c:195
537msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
538msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
539
540#: gst/gsttaglist.c:198
541msgid "codec"
542msgstr "кодер"
543
544#: gst/gsttaglist.c:199
545msgid "codec the data is stored in"
546msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
547
548#: gst/gsttaglist.c:202
549msgid "video codec"
550msgstr "видео кодер"
551
552#: gst/gsttaglist.c:202
553msgid "codec the video data is stored in"
554msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
555
556#: gst/gsttaglist.c:205
557msgid "audio codec"
558msgstr "аудио кодер"
559
560#: gst/gsttaglist.c:205
561msgid "codec the audio data is stored in"
562msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
563
564#: gst/gsttaglist.c:207
565msgid "bitrate"
566msgstr "скорост на битовете"
567
568#: gst/gsttaglist.c:207
569msgid "exact or average bitrate in bits/s"
570msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
571
572#: gst/gsttaglist.c:209
573msgid "nominal bitrate"
574msgstr "номинална скорост на битовете"
575
576#: gst/gsttaglist.c:209
577msgid "nominal bitrate in bits/s"
578msgstr "номинална скорост на битовете в bps"
579
580#: gst/gsttaglist.c:211
581msgid "minimum bitrate"
582msgstr "минимална скорост на битовете"
583
584#: gst/gsttaglist.c:211
585msgid "minimum bitrate in bits/s"
586msgstr "минимална скорост на битовете в bps"
587
588#: gst/gsttaglist.c:213
589msgid "maximum bitrate"
590msgstr "максимална скорост на битовете"
591
592#: gst/gsttaglist.c:213
593msgid "maximum bitrate in bits/s"
594msgstr "максимална скорост на битовете в bps"
595
596#: gst/gsttaglist.c:216
597msgid "encoder"
598msgstr "кодер"
599
600#: gst/gsttaglist.c:216
601msgid "encoder used to encode this stream"
602msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
603
604#: gst/gsttaglist.c:219
605msgid "encoder version"
606msgstr "версия на кодера"
607
608#: gst/gsttaglist.c:220
609msgid "version of the encoder used to encode this stream"
610msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
611
612#: gst/gsttaglist.c:222
613msgid "serial"
614msgstr "сер. №"
615
616#: gst/gsttaglist.c:222
617msgid "serial number of track"
618msgstr "сериен номер на песента"
619
620#: gst/gsttaglist.c:224
621msgid "replaygain track gain"
622msgstr "усилване на песента при изпълнение"
623
624#: gst/gsttaglist.c:224
625msgid "track gain in db"
626msgstr "усилване на песента в db"
627
628#: gst/gsttaglist.c:226
629msgid "replaygain track peak"
630msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
631
632#: gst/gsttaglist.c:226
633msgid "peak of the track"
634msgstr "максимално усилване на песента"
635
636#: gst/gsttaglist.c:228
637msgid "replaygain album gain"
638msgstr "усилване на албума при изпълнение"
639
640#: gst/gsttaglist.c:228
641msgid "album gain in db"
642msgstr "усилване на албума в db"
643
644#: gst/gsttaglist.c:230
645msgid "replaygain album peak"
646msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
647
648#: gst/gsttaglist.c:230
649msgid "peak of the album"
650msgstr "максимално усилване на албума"
651
652#: gst/gsttaglist.c:232
653msgid "replaygain reference level"
654msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
655
656#: gst/gsttaglist.c:233
657msgid "reference level of track and album gain values"
658msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
659
660#: gst/gsttaglist.c:235
661msgid "language code"
662msgstr "езиков код"
663
664#: gst/gsttaglist.c:236
665msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
666msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"
667
668#: gst/gsttaglist.c:238
669msgid "image"
670msgstr "изображение"
671
672#: gst/gsttaglist.c:238
673msgid "image related to this stream"
674msgstr "изображение свързано с този поток"
675
676#: gst/gsttaglist.c:240
677msgid "preview image"
678msgstr "изображение за преглед"
679
680#: gst/gsttaglist.c:240
681msgid "preview image related to this stream"
682msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
683
684#: gst/gsttaglist.c:242
685msgid "beats per minute"
686msgstr "такта в минута"
687
688#: gst/gsttaglist.c:242
689msgid "number of beats per minute in audio"
690msgstr "броят тактове в минута в аудио"
691
692#: gst/gsttaglist.c:282
693msgid ", "
694msgstr ", "
695
696#: gst/parse/grammar.y:216
697#, c-format
698msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
699msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"
700
701#: gst/parse/grammar.y:225
702#, c-format
703msgid "no bin \"%s\", skipping"
704msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"
705
706#: gst/parse/grammar.y:306
707#, c-format
708msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
709msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
710
711#: gst/parse/grammar.y:319
712#, c-format
713msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
714msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"
715
716#: gst/parse/grammar.y:461
717#, c-format
718msgid "could not link %s to %s"
719msgstr "%s не може да се свърже към %s"
720
721#: gst/parse/grammar.y:508
722#, c-format
723msgid "no element \"%s\""
724msgstr "елемент „%s“ липсва"
725
726#: gst/parse/grammar.y:555
727#, c-format
728msgid "could not parse caps \"%s\""
729msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
730
731#: gst/parse/grammar.y:577 gst/parse/grammar.y:625 gst/parse/grammar.y:641
732#: gst/parse/grammar.y:704
733msgid "link without source element"
734msgstr "връзка без елемент-източник"
735
736#: gst/parse/grammar.y:583 gst/parse/grammar.y:622 gst/parse/grammar.y:713
737msgid "link without sink element"
738msgstr "връзка без елемент-приемник"
739
740#: gst/parse/grammar.y:659
741#, c-format
742msgid "no source element for URI \"%s\""
743msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
744
745#: gst/parse/grammar.y:669
746#, c-format
747msgid "no element to link URI \"%s\" to"
748msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
749
750#: gst/parse/grammar.y:677
751#, c-format
752msgid "no sink element for URI \"%s\""
753msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
754
755#: gst/parse/grammar.y:684
756#, c-format
757msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
758msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
759
760#: gst/parse/grammar.y:698
761msgid "empty pipeline not allowed"
762msgstr "празен конвейер не е позволен"
763
764#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1818
765msgid "Internal clock error."
766msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
767
768#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2164 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2175
769msgid "Internal data flow error."
770msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
771
772#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2522
773msgid "Internal data flow problem."
774msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
775
776#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2660
777msgid "Internal data stream error."
778msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
779
780#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:109
781msgid "Filter caps"
782msgstr "Възможности на филтър"
783
784#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
785msgid ""
786"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
787"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
788msgstr ""
789"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
790"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
791
792#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
793#, c-format
794msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
795msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор „%d“."
796
797#: plugins/elements/gstfdsink.c:369
798#, c-format
799msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
800msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е невалиден."
801
802#: plugins/elements/gstfilesink.c:345
803msgid "No file name specified for writing."
804msgstr "Не е указано име на файл за запис."
805
806#: plugins/elements/gstfilesink.c:351
807#, c-format
808msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
809msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."
810
811#: plugins/elements/gstfilesink.c:376
812#, c-format
813msgid "Error closing file \"%s\"."
814msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
815
816#: plugins/elements/gstfilesink.c:512
817#, c-format
818msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
819msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
820
821#: plugins/elements/gstfilesink.c:519 plugins/elements/gstfilesink.c:579
822#, c-format
823msgid "Error while writing to file \"%s\"."
824msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
825
826#: plugins/elements/gstfilesrc.c:963
827msgid "No file name specified for reading."
828msgstr "Не е указано име на файл за четене."
829
830#: plugins/elements/gstfilesrc.c:975
831#, c-format
832msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
833msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
834
835#: plugins/elements/gstfilesrc.c:984
836#, c-format
837msgid "Could not get info on \"%s\"."
838msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
839
840#: plugins/elements/gstfilesrc.c:991
841#, c-format
842msgid "\"%s\" is a directory."
843msgstr "„%s“ е папка."
844
845#: plugins/elements/gstfilesrc.c:998
846#, c-format
847msgid "File \"%s\" is a socket."
848msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
849
850#: plugins/elements/gstidentity.c:511
851msgid "Failed after iterations as requested."
852msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
853
854#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:192
855msgid "caps"
856msgstr "възможности"
857
858#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:193
859msgid "detected capabilities in stream"
860msgstr "засечените възможности на потока"
861
862#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:196
863msgid "minimum"
864msgstr "минимум"
865
866#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:200
867msgid "maximum"
868msgstr "максимум"
869
870#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:493
871#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:742
872msgid "Stream contains no data."
873msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
874
875#: tools/gst-inspect.c:251
876msgid "Implemented Interfaces:\n"
877msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
878
879#: tools/gst-inspect.c:300
880msgid "readable"
881msgstr "с права за четене"
882
883#: tools/gst-inspect.c:307
884msgid "writable"
885msgstr "с права за запис"
886
887#: tools/gst-inspect.c:314
888msgid "controllable"
889msgstr "може да се контролира"
890
891#: tools/gst-inspect.c:979
892msgid "Total count: "
893msgstr "Общ брой:"
894
895#: tools/gst-inspect.c:980
896#, c-format
897msgid "%d plugin"
898msgid_plural "%d plugins"
899msgstr[0] "%d приставка"
900msgstr[1] "%d приставки"
901
902#: tools/gst-inspect.c:982
903#, c-format
904msgid "%d feature"
905msgid_plural "%d features"
906msgstr[0] "%d свойство"
907msgstr[1] "%d свойства"
908
909#: tools/gst-inspect.c:1292
910msgid "Print all elements"
911msgstr "Отпечатване на всички елементи"
912
913#: tools/gst-inspect.c:1294
914msgid ""
915"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
916"                                       Useful in connection with external "
917"automatic plugin installation mechanisms"
918msgstr ""
919"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка във вид удобен "
920"за автоматичен анализ.\n"
921"                                       Удобно във връзка с външни механизми "
922"за автоматично инсталиране на приставки"
923
924#: tools/gst-inspect.c:1374
925#, c-format
926msgid "Could not load plugin file: %s\n"
927msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
928
929#: tools/gst-inspect.c:1379
930#, c-format
931msgid "No such element or plugin '%s'\n"
932msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
933
934#: tools/gst-launch.c:80
935msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
936msgstr "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност … ]\n"
937
938#: tools/gst-launch.c:89
939#, c-format
940msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
941msgstr "ГРЕШКА: файлът с xml „%s“ не може да бъде анализиран.\n"
942
943#: tools/gst-launch.c:95
944#, c-format
945msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
946msgstr "ГРЕШКА: няма най-горен елемент за конвейер във файла „%s“.\n"
947
948#: tools/gst-launch.c:102
949#, c-format
950msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
951msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: засега е позволен само един най-горен елемент."
952
953#: tools/gst-launch.c:113
954#, c-format
955msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
956msgstr ""
957"ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран %d: %"
958"s.\n"
959
960#: tools/gst-launch.c:124
961#, c-format
962msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
963msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: елементът на име „%s“ не е открит.\n"
964
965#: tools/gst-launch.c:394
966#, c-format
967msgid "Got Message from element \"%s\" (%s): "
968msgstr "Получено е съобщение от елемента „%s“ (%s): "
969
970#: tools/gst-launch.c:420
971#, c-format
972msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
973msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
974
975#: tools/gst-launch.c:428
976#, c-format
977msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
978msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит към елемент „%s“.\n"
979
980#: tools/gst-launch.c:441
981#, c-format
982msgid ""
983"INFO:\n"
984"%s\n"
985msgstr ""
986"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
987"%s\n"
988
989#: tools/gst-launch.c:458
990#, c-format
991msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
992msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
993
994#: tools/gst-launch.c:510
995#, c-format
996msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
997msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
998
999#: tools/gst-launch.c:525
1000#, c-format
1001msgid "buffering... %d  \r"
1002msgstr "буфериране… %d  \r"
1003
1004#: tools/gst-launch.c:537
1005#, c-format
1006msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
1007msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
1008
1009#: tools/gst-launch.c:545
1010#, c-format
1011msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
1012msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
1013
1014#: tools/gst-launch.c:560
1015#, c-format
1016msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
1017msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира…\n"
1018
1019#: tools/gst-launch.c:595
1020msgid "Output tags (also known as metadata)"
1021msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
1022
1023#: tools/gst-launch.c:597
1024msgid "Output status information and property notifications"
1025msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
1026
1027#: tools/gst-launch.c:599
1028msgid "Output messages"
1029msgstr "Изходни съобщения"
1030
1031#: tools/gst-launch.c:601
1032msgid "Do not output status information of TYPE"
1033msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
1034
1035#: tools/gst-launch.c:601
1036msgid "TYPE1,TYPE2,..."
1037msgstr "ВИД1,ВИД2,…"
1038
1039#: tools/gst-launch.c:604
1040msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
1041msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
1042
1043#: tools/gst-launch.c:604
1044msgid "FILE"
1045msgstr "ФАЙЛ"
1046
1047#: tools/gst-launch.c:607
1048msgid "Do not install a fault handler"
1049msgstr "Да не се инсталира модул за обработка на грешки"
1050
1051#: tools/gst-launch.c:609
1052msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
1053msgstr ""
1054"Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на "
1055"програмата)"
1056
1057#: tools/gst-launch.c:677
1058#, c-format
1059msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
1060msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
1061
1062#: tools/gst-launch.c:681
1063#, c-format
1064msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
1065msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
1066
1067#: tools/gst-launch.c:685
1068#, c-format
1069msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
1070msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
1071
1072#: tools/gst-launch.c:712
1073#, c-format
1074msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
1075msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер — „pipeline“.\n"
1076
1077#: tools/gst-launch.c:718 tools/gst-launch.c:788
1078#, c-format
1079msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
1080msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
1081
1082#: tools/gst-launch.c:723
1083#, c-format
1084msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
1085msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
1086
1087#: tools/gst-launch.c:728
1088#, c-format
1089msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
1090msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ…\n"
1091
1092#: tools/gst-launch.c:732
1093#, c-format
1094msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
1095msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА…\n"
1096
1097#: tools/gst-launch.c:735 tools/gst-launch.c:748
1098#, c-format
1099msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
1100msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
1101
1102#: tools/gst-launch.c:741
1103#, c-format
1104msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
1105msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН…\n"
1106
1107#: tools/gst-launch.c:753
1108#, c-format
1109msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
1110msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
1111
1112#: tools/gst-launch.c:759
1113#, c-format
1114msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
1115msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
1116
1117#: tools/gst-launch.c:782
1118msgid "Execution ended after %"
1119msgstr "Изпълнението завърши след %"
1120
1121#: tools/gst-launch.c:792
1122#, c-format
1123msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
1124msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ…\n"
1125
1126#: tools/gst-launch.c:797
1127#, c-format
1128msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
1129msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА…\n"
1130
1131#: tools/gst-launch.c:802
1132#, c-format
1133msgid "FREEING pipeline ...\n"
1134msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера…\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.