source: freedesktop/gstreamer-0.10.15.2.bg.po @ 1374

Last change on this file since 1374 was 1374, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

Версии за подаване.

File size: 37.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gstreamer.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Fondation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.15.2\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:39+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-01-18 22:15+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: gst/gst.c:302
20msgid "Print the GStreamer version"
21msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"
22
23#: gst/gst.c:304
24msgid "Make all warnings fatal"
25msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
26
27#: gst/gst.c:308
28msgid "Print available debug categories and exit"
29msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"
30
31#: gst/gst.c:312
32msgid "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
33msgstr "Стандартното ниво за изчистване на грешки - от 1 (само грешки) до 5 (всичко) или 0 - без никакви съобщения за изчистване на грешки"
34
35#: gst/gst.c:314
36msgid "LEVEL"
37msgstr "НИВО"
38
39#: gst/gst.c:316
40msgid "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
41msgstr "Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
42
43#: gst/gst.c:319
44msgid "LIST"
45msgstr "СПИСЪК"
46
47#: gst/gst.c:321
48msgid "Disable colored debugging output"
49msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"
50
51#: gst/gst.c:324
52msgid "Disable debugging"
53msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"
54
55#: gst/gst.c:328
56msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
57msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"
58
59#: gst/gst.c:332
60msgid "Colon-separated paths containing plugins"
61msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"
62
63#: gst/gst.c:332
64msgid "PATHS"
65msgstr "ПЪТИЩА"
66
67#: gst/gst.c:335
68msgid "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in environment variable GST_PLUGIN_PATH"
69msgstr "Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата GST_PPLUGIN_PATH"
70
71#: gst/gst.c:337
72msgid "PLUGINS"
73msgstr "ПРИСТАВКИ"
74
75#: gst/gst.c:340
76msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
77msgstr "Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на приставка"
78
79#: gst/gst.c:345
80msgid "Disable the use of fork() while scanning the registry"
81msgstr "При прочитането на регистъра да не се ползва fork()"
82
83#: gst/gst.c:366
84msgid "GStreamer Options"
85msgstr "Настройки на GStreamer"
86
87#: gst/gst.c:367
88msgid "Show GStreamer Options"
89msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
90
91#: gst/gst.c:751
92#, c-format
93msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
94msgstr "Грешка при запазването на кеша на регистъра в „%s“: %s"
95
96#: gst/gst.c:793 gst/gst.c:809 gst/gst.c:854
97#, c-format
98msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
99msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“: %s"
100
101#: gst/gst.c:869
102#, c-format
103msgid "Error re-scanning registry %s"
104msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“"
105
106#: gst/gst.c:1155
107msgid "Unknown option"
108msgstr "Непозната опция"
109
110#: gst/gstelement.c:290 gst/gstutils.c:2181
111#, c-format
112msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
113msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
114
115#: gst/gstelement.c:292 gst/gstutils.c:2183 tools/gst-launch.c:460
116#, c-format
117msgid ""
118"Additional debug info:\n"
119"%s\n"
120msgstr ""
121"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
122"%s\n"
123
124#: gst/gsterror.c:139
125msgid "GStreamer encountered a general core library error."
126msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
127
128#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
129msgid "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
130msgstr "Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код за грешка на този проблем."
131
132#: gst/gsterror.c:144
133msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
134msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."
135
136#: gst/gsterror.c:146
137msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
138msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: неуспех при промяната на състоянието."
139
140#: gst/gsterror.c:147
141msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
142msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
143
144#: gst/gsterror.c:149
145msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
146msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."
147
148#: gst/gsterror.c:151
149msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
150msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."
151
152#: gst/gsterror.c:153
153msgid "Internal GStreamer error: event problem."
154msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."
155
156#: gst/gsterror.c:155
157msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
158msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
159
160#: gst/gsterror.c:157
161msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
162msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."
163
164#: gst/gsterror.c:158
165msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
166msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."
167
168#: gst/gsterror.c:160
169msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
170msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"
171
172#: gst/gsterror.c:162
173msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
174msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."
175
176#: gst/gsterror.c:164
177msgid "This application is trying to use GStreamer functionality that has been disabled."
178msgstr "Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е изключена."
179
180#: gst/gsterror.c:179
181msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
182msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."
183
184#: gst/gsterror.c:183
185msgid "Could not initialize supporting library."
186msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."
187
188#: gst/gsterror.c:184
189msgid "Could not close supporting library."
190msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."
191
192#: gst/gsterror.c:185
193msgid "Could not configure supporting library."
194msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
195
196#: gst/gsterror.c:199
197msgid "GStreamer encountered a general resource error."
198msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."
199
200#: gst/gsterror.c:203
201msgid "Resource not found."
202msgstr "Ресурсът не е открит,"
203
204#: gst/gsterror.c:204
205msgid "Resource busy or not available."
206msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."
207
208#: gst/gsterror.c:205
209msgid "Could not open resource for reading."
210msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."
211
212#: gst/gsterror.c:206
213msgid "Could not open resource for writing."
214msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."
215
216#: gst/gsterror.c:208
217msgid "Could not open resource for reading and writing."
218msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
219
220#: gst/gsterror.c:209
221msgid "Could not close resource."
222msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."
223
224#: gst/gsterror.c:210
225msgid "Could not read from resource."
226msgstr "Не може да се чете от ресурса."
227
228#: gst/gsterror.c:211
229msgid "Could not write to resource."
230msgstr "Не може да се записва в ресурса."
231
232#: gst/gsterror.c:212
233msgid "Could not perform seek on resource."
234msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
235
236#: gst/gsterror.c:213
237msgid "Could not synchronize on resource."
238msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
239
240#: gst/gsterror.c:215
241msgid "Could not get/set settings from/on resource."
242msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
243
244#: gst/gsterror.c:216
245msgid "No space left on the resource."
246msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
247
248#: gst/gsterror.c:230
249msgid "GStreamer encountered a general stream error."
250msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
251
252#: gst/gsterror.c:235
253msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
254msgstr "Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за грешка."
255
256#: gst/gsterror.c:237
257msgid "Could not determine type of stream."
258msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
259
260#: gst/gsterror.c:239
261msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
262msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
263
264#: gst/gsterror.c:241
265msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
266msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
267
268#: gst/gsterror.c:242
269msgid "Could not decode stream."
270msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
271
272#: gst/gsterror.c:243
273msgid "Could not encode stream."
274msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
275
276#: gst/gsterror.c:244
277msgid "Could not demultiplex stream."
278msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
279
280#: gst/gsterror.c:245
281msgid "Could not multiplex stream."
282msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
283
284#: gst/gsterror.c:246
285msgid "The stream is in the wrong format."
286msgstr "Потокът е с грешен формат."
287
288#: gst/gsterror.c:297
289#, c-format
290msgid "No error message for domain %s."
291msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."
292
293#: gst/gsterror.c:305
294#, c-format
295msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
296msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
297
298#: gst/gstpipeline.c:530
299msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
300msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
301
302#: gst/gsttaglist.c:97
303msgid "title"
304msgstr "заглавие"
305
306#: gst/gsttaglist.c:97
307msgid "commonly used title"
308msgstr "популярно заглавие"
309
310#: gst/gsttaglist.c:100
311msgid "title sortname"
312msgstr "заглавие, ползва се при подреждане"
313
314#: gst/gsttaglist.c:100
315msgid "commonly used title for sorting purposes"
316msgstr "популярно заглавие, ползва се при подреждане"
317
318#: gst/gsttaglist.c:103
319msgid "artist"
320msgstr "изпълнител"
321
322#: gst/gsttaglist.c:104
323msgid "person(s) responsible for the recording"
324msgstr "отговорник/ци за записа"
325
326#: gst/gsttaglist.c:108
327msgid "artist sortname"
328msgstr "име на изпълнител, ползва се при подреждане"
329
330#: gst/gsttaglist.c:109
331msgid "person(s) responsible for the recording for sorting purposes"
332msgstr "отговорник/ци за записа, ползва се при подреждане"
333
334#: gst/gsttaglist.c:112
335msgid "album"
336msgstr "албум"
337
338#: gst/gsttaglist.c:113
339msgid "album containing this data"
340msgstr "албумът съдържащ тези данни"
341
342#: gst/gsttaglist.c:116
343msgid "album sortname"
344msgstr "албумът, ползва се при подреждане"
345
346#: gst/gsttaglist.c:117
347msgid "album containing this data for sorting purposes"
348msgstr "албумът съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
349
350#: gst/gsttaglist.c:119
351msgid "date"
352msgstr "дата"
353
354#: gst/gsttaglist.c:119
355msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
356msgstr "датата на създаване на данните (като структура GDate)"
357
358#: gst/gsttaglist.c:122
359msgid "genre"
360msgstr "жанр"
361
362#: gst/gsttaglist.c:123
363msgid "genre this data belongs to"
364msgstr "жанрът на тези данни"
365
366#: gst/gsttaglist.c:126
367msgid "comment"
368msgstr "коментар"
369
370#: gst/gsttaglist.c:127
371msgid "free text commenting the data"
372msgstr "свободен текст относно данните"
373
374#: gst/gsttaglist.c:130
375msgid "extended comment"
376msgstr "допълнителен коментар"
377
378#: gst/gsttaglist.c:131
379msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
380msgstr "свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]=коментар"
381
382#: gst/gsttaglist.c:135
383msgid "track number"
384msgstr "номер на песента"
385
386#: gst/gsttaglist.c:136
387msgid "track number inside a collection"
388msgstr "номер на песента в колекция"
389
390#: gst/gsttaglist.c:139
391msgid "track count"
392msgstr "брой песни"
393
394#: gst/gsttaglist.c:140
395msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
396msgstr "броят на песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
397
398#: gst/gsttaglist.c:144
399msgid "disc number"
400msgstr "номер на диска"
401
402#: gst/gsttaglist.c:145
403msgid "disc number inside a collection"
404msgstr "номер на диска от колекция"
405
406#: gst/gsttaglist.c:148
407msgid "disc count"
408msgstr "брой дискове"
409
410#: gst/gsttaglist.c:149
411msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
412msgstr "броят на дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
413
414#: gst/gsttaglist.c:153
415msgid "location"
416msgstr "местоположение"
417
418#: gst/gsttaglist.c:154
419msgid "original location of file as a URI"
420msgstr "първоначалното местоположение като адрес"
421
422#: gst/gsttaglist.c:158
423msgid "description"
424msgstr "описание"
425
426#: gst/gsttaglist.c:159
427msgid "short text describing the content of the data"
428msgstr "кратък текст - съдържание"
429
430#: gst/gsttaglist.c:162
431msgid "version"
432msgstr "версия"
433
434#: gst/gsttaglist.c:162
435msgid "version of this data"
436msgstr "версията на тези данни"
437
438#: gst/gsttaglist.c:165
439msgid "ISRC"
440msgstr "ISRC"
441
442#: gst/gsttaglist.c:167
443msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
444msgstr "Стандартен, международен код на запис - http://www.ifpi.org/isrc/"
445
446#: gst/gsttaglist.c:169
447msgid "organization"
448msgstr "организация"
449
450#: gst/gsttaglist.c:172
451msgid "copyright"
452msgstr "авторски права"
453
454#: gst/gsttaglist.c:172
455msgid "copyright notice of the data"
456msgstr "означение на авторските права на данните"
457
458#: gst/gsttaglist.c:174
459msgid "copyright uri"
460msgstr "адрес за авторски права"
461
462#: gst/gsttaglist.c:175
463msgid "URI to the copyright notice of the data"
464msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
465
466#: gst/gsttaglist.c:178
467msgid "contact"
468msgstr "контакт"
469
470#: gst/gsttaglist.c:178
471msgid "contact information"
472msgstr "информация за контакт"
473
474#: gst/gsttaglist.c:180
475msgid "license"
476msgstr "лиценз"
477
478#: gst/gsttaglist.c:180
479msgid "license of data"
480msgstr "лиценз на данните"
481
482#: gst/gsttaglist.c:182
483msgid "license uri"
484msgstr "адрес на лиценза"
485
486#: gst/gsttaglist.c:183
487msgid "URI to the license of the data"
488msgstr "адрес на лиценза на данните"
489
490#: gst/gsttaglist.c:186
491msgid "performer"
492msgstr "изпълнител"
493
494#: gst/gsttaglist.c:187
495msgid "person(s) performing"
496msgstr "кой изпълнява данните"
497
498#: gst/gsttaglist.c:190
499msgid "composer"
500msgstr "композитор"
501
502#: gst/gsttaglist.c:191
503msgid "person(s) who composed the recording"
504msgstr "композиторът/ите на записа"
505
506#: gst/gsttaglist.c:195
507msgid "duration"
508msgstr "продължителност"
509
510#: gst/gsttaglist.c:195
511msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
512msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
513
514#: gst/gsttaglist.c:198
515msgid "codec"
516msgstr "кодер"
517
518#: gst/gsttaglist.c:199
519msgid "codec the data is stored in"
520msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
521
522#: gst/gsttaglist.c:202
523msgid "video codec"
524msgstr "видео кодер"
525
526#: gst/gsttaglist.c:202
527msgid "codec the video data is stored in"
528msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
529
530#: gst/gsttaglist.c:205
531msgid "audio codec"
532msgstr "аудио кодер"
533
534#: gst/gsttaglist.c:205
535msgid "codec the audio data is stored in"
536msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
537
538#: gst/gsttaglist.c:207
539msgid "bitrate"
540msgstr "скорост на битовете"
541
542#: gst/gsttaglist.c:207
543msgid "exact or average bitrate in bits/s"
544msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
545
546#: gst/gsttaglist.c:209
547msgid "nominal bitrate"
548msgstr "номинална скорост на битовете"
549
550#: gst/gsttaglist.c:209
551msgid "nominal bitrate in bits/s"
552msgstr "номинална скорост на битовете в bps"
553
554#: gst/gsttaglist.c:211
555msgid "minimum bitrate"
556msgstr "минимална скорост на битовете"
557
558#: gst/gsttaglist.c:211
559msgid "minimum bitrate in bits/s"
560msgstr "минимална скорост на битовете в bps"
561
562#: gst/gsttaglist.c:213
563msgid "maximum bitrate"
564msgstr "максимална скорост на битовете"
565
566#: gst/gsttaglist.c:213
567msgid "maximum bitrate in bits/s"
568msgstr "максимална скорост на битовете в bps"
569
570#: gst/gsttaglist.c:216
571msgid "encoder"
572msgstr "кодер"
573
574#: gst/gsttaglist.c:216
575msgid "encoder used to encode this stream"
576msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
577
578#: gst/gsttaglist.c:219
579msgid "encoder version"
580msgstr "версия на кодера"
581
582#: gst/gsttaglist.c:220
583msgid "version of the encoder used to encode this stream"
584msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
585
586#: gst/gsttaglist.c:222
587msgid "serial"
588msgstr "сер. №"
589
590#: gst/gsttaglist.c:222
591msgid "serial number of track"
592msgstr "сериен номер на песента"
593
594#: gst/gsttaglist.c:224
595msgid "replaygain track gain"
596msgstr "усилване на песента при изпълнение"
597
598#: gst/gsttaglist.c:224
599msgid "track gain in db"
600msgstr "усилване на песента в db"
601
602#: gst/gsttaglist.c:226
603msgid "replaygain track peak"
604msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
605
606#: gst/gsttaglist.c:226
607msgid "peak of the track"
608msgstr "максимално усилване на песента"
609
610#: gst/gsttaglist.c:228
611msgid "replaygain album gain"
612msgstr "усилване на албума при изпълнение"
613
614#: gst/gsttaglist.c:228
615msgid "album gain in db"
616msgstr "усилване на албума в db"
617
618#: gst/gsttaglist.c:230
619msgid "replaygain album peak"
620msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
621
622#: gst/gsttaglist.c:230
623msgid "peak of the album"
624msgstr "максимално усилване на албума"
625
626#: gst/gsttaglist.c:232
627msgid "replaygain reference level"
628msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
629
630#: gst/gsttaglist.c:233
631msgid "reference level of track and album gain values"
632msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
633
634#: gst/gsttaglist.c:235
635msgid "language code"
636msgstr "езиков код"
637
638#: gst/gsttaglist.c:236
639msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
640msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"
641
642#: gst/gsttaglist.c:238
643msgid "image"
644msgstr "изображение"
645
646#: gst/gsttaglist.c:238
647msgid "image related to this stream"
648msgstr "изображение свързано с този поток"
649
650#: gst/gsttaglist.c:240
651msgid "preview image"
652msgstr "изображение за преглед"
653
654#: gst/gsttaglist.c:240
655msgid "preview image related to this stream"
656msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
657
658#: gst/gsttaglist.c:242
659msgid "beats per minute"
660msgstr "такта в минута"
661
662#: gst/gsttaglist.c:242
663msgid "number of beats per minute in audio"
664msgstr "броят тактове в минута в аудио"
665
666#: gst/gsttaglist.c:282
667msgid ", "
668msgstr ", "
669
670#: gst/parse/grammar.y:216
671#, c-format
672msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
673msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"
674
675#: gst/parse/grammar.y:225
676#, c-format
677msgid "no bin \"%s\", skipping"
678msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"
679
680#: gst/parse/grammar.y:306
681#, c-format
682msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
683msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
684
685#: gst/parse/grammar.y:319
686#, c-format
687msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
688msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"
689
690#: gst/parse/grammar.y:461
691#, c-format
692msgid "could not link %s to %s"
693msgstr "%s не може да се свърже към %s"
694
695#: gst/parse/grammar.y:508
696#, c-format
697msgid "no element \"%s\""
698msgstr "елемент „%s“ липсва"
699
700#: gst/parse/grammar.y:555
701#, c-format
702msgid "could not parse caps \"%s\""
703msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
704
705#: gst/parse/grammar.y:577 gst/parse/grammar.y:625 gst/parse/grammar.y:641
706#: gst/parse/grammar.y:704
707msgid "link without source element"
708msgstr "връзка без елемент-източник"
709
710#: gst/parse/grammar.y:583 gst/parse/grammar.y:622 gst/parse/grammar.y:713
711msgid "link without sink element"
712msgstr "връзка без елемент-приемник"
713
714#: gst/parse/grammar.y:659
715#, c-format
716msgid "no source element for URI \"%s\""
717msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
718
719#: gst/parse/grammar.y:669
720#, c-format
721msgid "no element to link URI \"%s\" to"
722msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
723
724#: gst/parse/grammar.y:677
725#, c-format
726msgid "no sink element for URI \"%s\""
727msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
728
729#: gst/parse/grammar.y:684
730#, c-format
731msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
732msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
733
734#: gst/parse/grammar.y:698
735msgid "empty pipeline not allowed"
736msgstr "празен конвейер не е позволен"
737
738#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1818
739msgid "Internal clock error."
740msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
741
742#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2164 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2175
743msgid "Internal data flow error."
744msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
745
746#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2522
747msgid "Internal data flow problem."
748msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
749
750#: libs/gst/base/gstbasesink.c:2660
751msgid "Internal data stream error."
752msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
753
754#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:109
755msgid "Filter caps"
756msgstr "Възможности на филтър"
757
758#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
759msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this property takes a reference to the supplied GstCaps object."
760msgstr "Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
761
762#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
763#, c-format
764msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
765msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор „%d“."
766
767#: plugins/elements/gstfdsink.c:369
768#, c-format
769msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
770msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е невалиден."
771
772#: plugins/elements/gstfilesink.c:345
773msgid "No file name specified for writing."
774msgstr "Не е указано име на файл за запис."
775
776#: plugins/elements/gstfilesink.c:351
777#, c-format
778msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
779msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."
780
781#: plugins/elements/gstfilesink.c:376
782#, c-format
783msgid "Error closing file \"%s\"."
784msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
785
786#: plugins/elements/gstfilesink.c:512
787#, c-format
788msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
789msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
790
791#: plugins/elements/gstfilesink.c:519 plugins/elements/gstfilesink.c:579
792#, c-format
793msgid "Error while writing to file \"%s\"."
794msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
795
796#: plugins/elements/gstfilesrc.c:963
797msgid "No file name specified for reading."
798msgstr "Не е указано име на файл за четене."
799
800#: plugins/elements/gstfilesrc.c:975
801#, c-format
802msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
803msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
804
805#: plugins/elements/gstfilesrc.c:984
806#, c-format
807msgid "Could not get info on \"%s\"."
808msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
809
810#: plugins/elements/gstfilesrc.c:991
811#, c-format
812msgid "\"%s\" is a directory."
813msgstr "„%s“ е папка."
814
815#: plugins/elements/gstfilesrc.c:998
816#, c-format
817msgid "File \"%s\" is a socket."
818msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
819
820#: plugins/elements/gstidentity.c:511
821msgid "Failed after iterations as requested."
822msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
823
824#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:192
825msgid "caps"
826msgstr "възможности"
827
828#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:193
829msgid "detected capabilities in stream"
830msgstr "засечените възможности на потока"
831
832#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:196
833msgid "minimum"
834msgstr "минимум"
835
836#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:200
837msgid "maximum"
838msgstr "максимум"
839
840#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:493
841#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:742
842msgid "Stream contains no data."
843msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
844
845#: tools/gst-inspect.c:251
846msgid "Implemented Interfaces:\n"
847msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
848
849#: tools/gst-inspect.c:300
850msgid "readable"
851msgstr "с права за четене"
852
853#: tools/gst-inspect.c:307
854msgid "writable"
855msgstr "с права за запис"
856
857#: tools/gst-inspect.c:314
858msgid "controllable"
859msgstr "може да се контролира"
860
861#: tools/gst-inspect.c:979
862msgid "Total count: "
863msgstr "Общ брой:"
864
865#: tools/gst-inspect.c:980
866#, c-format
867msgid "%d plugin"
868msgid_plural "%d plugins"
869msgstr[0] "%d приставка"
870msgstr[1] "%d приставки"
871
872#: tools/gst-inspect.c:982
873#, c-format
874msgid "%d feature"
875msgid_plural "%d features"
876msgstr[0] "%d свойство"
877msgstr[1] "%d свойства"
878
879#: tools/gst-inspect.c:1292
880msgid "Print all elements"
881msgstr "Отпечатване на всички елементи"
882
883#: tools/gst-inspect.c:1294
884msgid ""
885"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
886"                                       Useful in connection with external automatic plugin installation mechanisms"
887msgstr ""
888"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка във вид удобен за автоматичен анализ.\n"
889"                                       Удобно във връзка с външни механизми за автоматично инсталиране на приставки"
890
891#: tools/gst-inspect.c:1374
892#, c-format
893msgid "Could not load plugin file: %s\n"
894msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
895
896#: tools/gst-inspect.c:1379
897#, c-format
898msgid "No such element or plugin '%s'\n"
899msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
900
901#: tools/gst-launch.c:80
902msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
903msgstr "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност ... ]\n"
904
905#: tools/gst-launch.c:89
906#, c-format
907msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
908msgstr "ГРЕШКА: файлът с xml „%s“ не може да бъде анализиран.\n"
909
910#: tools/gst-launch.c:95
911#, c-format
912msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
913msgstr "ГРЕШКА: няма най-горен елемент за конвейер във файла „%s“.\n"
914
915#: tools/gst-launch.c:102
916#, c-format
917msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
918msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: засега е позволен само един най-горен елемент."
919
920#: tools/gst-launch.c:113
921#, c-format
922msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
923msgstr "ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран %d: %s.\n"
924
925#: tools/gst-launch.c:124
926#, c-format
927msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
928msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: елементът на име „%s“ не е открит.\n"
929
930#: tools/gst-launch.c:394
931#, c-format
932msgid "Got Message from element \"%s\" (%s): "
933msgstr "Получено е съобщение от елемента „%s“ (%s): "
934
935#: tools/gst-launch.c:420
936#, c-format
937msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
938msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
939
940#: tools/gst-launch.c:428
941#, c-format
942msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
943msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит към елемент „%s“.\n"
944
945#: tools/gst-launch.c:441
946#, c-format
947msgid ""
948"INFO:\n"
949"%s\n"
950msgstr ""
951"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
952"%s\n"
953
954#: tools/gst-launch.c:458
955#, c-format
956msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
957msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
958
959#: tools/gst-launch.c:510
960#, c-format
961msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
962msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането...\n"
963
964#: tools/gst-launch.c:525
965#, c-format
966msgid "buffering... %d  \r"
967msgstr "буфериране... %d  \\r"
968
969#: tools/gst-launch.c:537
970#, c-format
971msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
972msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ...\n"
973
974#: tools/gst-launch.c:545
975#, c-format
976msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
977msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
978
979#: tools/gst-launch.c:560
980#, c-format
981msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
982msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира...\n"
983
984#: tools/gst-launch.c:595
985msgid "Output tags (also known as metadata)"
986msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
987
988#: tools/gst-launch.c:597
989msgid "Output status information and property notifications"
990msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
991
992#: tools/gst-launch.c:599
993msgid "Output messages"
994msgstr "Изходни съобщения"
995
996#: tools/gst-launch.c:601
997msgid "Do not output status information of TYPE"
998msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
999
1000#: tools/gst-launch.c:601
1001msgid "TYPE1,TYPE2,..."
1002msgstr "ВИД1,ВИД2,..."
1003
1004#: tools/gst-launch.c:604
1005msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
1006msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
1007
1008#: tools/gst-launch.c:604
1009msgid "FILE"
1010msgstr "ФАЙЛ"
1011
1012#: tools/gst-launch.c:607
1013msgid "Do not install a fault handler"
1014msgstr "Да не се инсталира модул за обработка на грешки"
1015
1016#: tools/gst-launch.c:609
1017msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
1018msgstr "Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на програмата)"
1019
1020#: tools/gst-launch.c:677
1021#, c-format
1022msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
1023msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
1024
1025#: tools/gst-launch.c:681
1026#, c-format
1027msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
1028msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
1029
1030#: tools/gst-launch.c:685
1031#, c-format
1032msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
1033msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
1034
1035#: tools/gst-launch.c:712
1036#, c-format
1037msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
1038msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер - „pipeline“.\n"
1039
1040#: tools/gst-launch.c:718 tools/gst-launch.c:788
1041#, c-format
1042msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
1043msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
1044
1045#: tools/gst-launch.c:723
1046#, c-format
1047msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
1048msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
1049
1050#: tools/gst-launch.c:728
1051#, c-format
1052msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
1053msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ...\n"
1054
1055#: tools/gst-launch.c:732
1056#, c-format
1057msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
1058msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА...\n"
1059
1060#: tools/gst-launch.c:735 tools/gst-launch.c:748
1061#, c-format
1062msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
1063msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
1064
1065#: tools/gst-launch.c:741
1066#, c-format
1067msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
1068msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН...\n"
1069
1070#: tools/gst-launch.c:753
1071#, c-format
1072msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
1073msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ...\n"
1074
1075#: tools/gst-launch.c:759
1076#, c-format
1077msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
1078msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
1079
1080#: tools/gst-launch.c:782
1081msgid "Execution ended after %"
1082msgstr "Изпълнението завърши след %"
1083
1084#: tools/gst-launch.c:792
1085#, c-format
1086msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
1087msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ...\n"
1088
1089#: tools/gst-launch.c:797
1090#, c-format
1091msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
1092msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА...\n"
1093
1094#: tools/gst-launch.c:802
1095#, c-format
1096msgid "FREEING pipeline ...\n"
1097msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера...\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.