source: freedesktop/gstreamer-0.10.12.bg.po @ 1063

Last change on this file since 1063 was 1063, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1137@kochinka: ash | 2007-03-10 14:36:38 +0200
gstreamer, gst-plugins-bad, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-ugly: TP[1] ги прие.


1) Translation pervert


File size: 35.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gstreamer.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Fondation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gstreamer package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.12\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
10"POT-Creation-Date: 2007-03-10 10:42+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-03-10 10:44+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../gst/gst.c:298
20msgid "Print the GStreamer version"
21msgstr "Отпечатване на версията на GStreamer"
22
23#: ../gst/gst.c:300
24msgid "Make all warnings fatal"
25msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
26
27#: ../gst/gst.c:304
28msgid "Print available debug categories and exit"
29msgstr "Отпечатване на наличните категории за изчистване на грешки и изход"
30
31#: ../gst/gst.c:308
32msgid ""
33"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
34msgstr ""
35"Стандартното ниво за изчистване на грешки - от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
36"или 0 - без никакви съобщения за изчистване на грешки"
37
38#: ../gst/gst.c:310
39msgid "LEVEL"
40msgstr "НИВО"
41
42#: ../gst/gst.c:312
43msgid ""
44"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
45"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
46msgstr ""
47"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
48"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
49"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
50
51#: ../gst/gst.c:315
52msgid "LIST"
53msgstr "СПИСЪК"
54
55#: ../gst/gst.c:317
56msgid "Disable colored debugging output"
57msgstr "Спиране на оцветените съобщения за изчистване на грешки"
58
59#: ../gst/gst.c:320
60msgid "Disable debugging"
61msgstr "Спиране на съобщенията за изчистване на грешки"
62
63#: ../gst/gst.c:324
64msgid "Enable verbose plugin loading diagnostics"
65msgstr "Включване на подробни съобщения при зареждане на приставка"
66
67#: ../gst/gst.c:328
68msgid "Colon-separated paths containing plugins"
69msgstr "Пътища с приставки, разделени с двоеточие"
70
71#: ../gst/gst.c:328
72msgid "PATHS"
73msgstr "ПЪТИЩА"
74
75#: ../gst/gst.c:331
76msgid ""
77"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
78"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
79msgstr ""
80"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
81"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
82"GST_PPLUGIN_PATH"
83
84#: ../gst/gst.c:333
85msgid "PLUGINS"
86msgstr "ПРИСТАВКИ"
87
88#: ../gst/gst.c:336
89msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
90msgstr ""
91"Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
92"приставка"
93
94#: ../gst/gst.c:341
95msgid "Disable the use of fork() while scanning the registry"
96msgstr "При прочитането на регистъра да не се ползва fork()"
97
98#: ../gst/gst.c:362
99msgid "GStreamer Options"
100msgstr "Настройки на GStreamer"
101
102#: ../gst/gst.c:363
103msgid "Show GStreamer Options"
104msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
105
106#: ../gst/gst.c:727
107#, c-format
108msgid "Error writing registry cache to %s: %s"
109msgstr "Грешка при запазването на кеша на регистъра в „%s“: %s"
110
111#: ../gst/gst.c:763 ../gst/gst.c:772 ../gst/gst.c:819
112#, c-format
113msgid "Error re-scanning registry %s: %s"
114msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“: %s"
115
116#: ../gst/gst.c:834
117#, c-format
118msgid "Error re-scanning registry %s"
119msgstr "Грешка при повторното прочитане на регистъра „%s“"
120
121#: ../gst/gst.c:1117
122msgid "Unknown option"
123msgstr "Непозната опция"
124
125#: ../gst/gstelement.c:286 ../gst/gstutils.c:2173
126#, c-format
127msgid "ERROR: from element %s: %s\n"
128msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
129
130#: ../gst/gstelement.c:288 ../gst/gstutils.c:2175 ../tools/gst-launch.c:455
131#, c-format
132msgid ""
133"Additional debug info:\n"
134"%s\n"
135msgstr ""
136"Допълнителна информация за изчистване на грешки:\n"
137"%s\n"
138
139#: ../gst/gsterror.c:139
140msgid "GStreamer encountered a general core library error."
141msgstr "GStreamer получи обща грешка в основна библиотека."
142
143#: ../gst/gsterror.c:141 ../gst/gsterror.c:178 ../gst/gsterror.c:198
144#: ../gst/gsterror.c:229
145msgid ""
146"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
147msgstr ""
148"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
149"за грешка на този проблем."
150
151#: ../gst/gsterror.c:144
152msgid "Internal GStreamer error: code not implemented."
153msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: кодът не е реализиран."
154
155#: ../gst/gsterror.c:146
156msgid "Internal GStreamer error: state change failed."
157msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: неуспех при промяната на състоянието."
158
159#: ../gst/gsterror.c:147
160msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
161msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем в допълването."
162
163#: ../gst/gsterror.c:149
164msgid "Internal GStreamer error: thread problem."
165msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с нишките."
166
167#: ../gst/gsterror.c:151
168msgid "Internal GStreamer error: negotiation problem."
169msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с договарянето."
170
171#: ../gst/gsterror.c:153
172msgid "Internal GStreamer error: event problem."
173msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем със събитията."
174
175#: ../gst/gsterror.c:155
176msgid "Internal GStreamer error: seek problem."
177msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем при позиционирането."
178
179#: ../gst/gsterror.c:157
180msgid "Internal GStreamer error: caps problem."
181msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с възможностите."
182
183#: ../gst/gsterror.c:158
184msgid "Internal GStreamer error: tag problem."
185msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с етикетите."
186
187#: ../gst/gsterror.c:160
188msgid "Your GStreamer installation is missing a plug-in."
189msgstr "Липсва необходима приставка в тази инсталация на GStreamer"
190
191#: ../gst/gsterror.c:162
192msgid "Internal GStreamer error: clock problem."
193msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: проблем с часовника."
194
195#: ../gst/gsterror.c:176
196msgid "GStreamer encountered a general supporting library error."
197msgstr "GStreamer получи обща грешка в помощна библиотека."
198
199#: ../gst/gsterror.c:180
200msgid "Could not initialize supporting library."
201msgstr "Помощната библиотека не може да бъде инициализирана."
202
203#: ../gst/gsterror.c:181
204msgid "Could not close supporting library."
205msgstr "Помощната библиотека не може да бъде затворена."
206
207#: ../gst/gsterror.c:182
208msgid "Could not configure supporting library."
209msgstr "Помощната библиотека не може да бъде настроена."
210
211#: ../gst/gsterror.c:196
212msgid "GStreamer encountered a general resource error."
213msgstr "GStreamer получи обща грешка в ресурс."
214
215#: ../gst/gsterror.c:200
216msgid "Resource not found."
217msgstr "Ресурсът не е открит,"
218
219#: ../gst/gsterror.c:201
220msgid "Resource busy or not available."
221msgstr "Ресурсът е зает или не е достъпен."
222
223#: ../gst/gsterror.c:202
224msgid "Could not open resource for reading."
225msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене."
226
227#: ../gst/gsterror.c:203
228msgid "Could not open resource for writing."
229msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за запис."
230
231#: ../gst/gsterror.c:205
232msgid "Could not open resource for reading and writing."
233msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис."
234
235#: ../gst/gsterror.c:206
236msgid "Could not close resource."
237msgstr "Ресурсът не може да бъде затворен."
238
239#: ../gst/gsterror.c:207
240msgid "Could not read from resource."
241msgstr "Не може да се чете от ресурса."
242
243#: ../gst/gsterror.c:208
244msgid "Could not write to resource."
245msgstr "Не може да се записва в ресурса."
246
247#: ../gst/gsterror.c:209
248msgid "Could not perform seek on resource."
249msgstr "Не може да се позиционира в ресурса."
250
251#: ../gst/gsterror.c:210
252msgid "Could not synchronize on resource."
253msgstr "Не може да се синхронизира по ресурса."
254
255#: ../gst/gsterror.c:212
256msgid "Could not get/set settings from/on resource."
257msgstr "Не може да се получи/зададе настройка от/на ресурса."
258
259#: ../gst/gsterror.c:213
260msgid "No space left on the resource."
261msgstr "Върху ресурса не е останало свободно място."
262
263#: ../gst/gsterror.c:227
264msgid "GStreamer encountered a general stream error."
265msgstr "GStreamer получи обща грешка в потока от данни."
266
267#: ../gst/gsterror.c:232
268msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
269msgstr ""
270"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
271"грешка."
272
273#: ../gst/gsterror.c:234
274msgid "Could not determine type of stream."
275msgstr "Видът на потока от данни не може да бъде определен."
276
277#: ../gst/gsterror.c:236
278msgid "The stream is of a different type than handled by this element."
279msgstr "Потокът от данни не е от вида, който се обработва от елемента."
280
281#: ../gst/gsterror.c:238
282msgid "There is no codec present that can handle the stream's type."
283msgstr "Няма кодер за обработката на този вид поток от данни."
284
285#: ../gst/gsterror.c:239
286msgid "Could not decode stream."
287msgstr "Потокът от данни не може да бъде декодиран."
288
289#: ../gst/gsterror.c:240
290msgid "Could not encode stream."
291msgstr "Потокът от данни не може да бъде кодиран."
292
293#: ../gst/gsterror.c:241
294msgid "Could not demultiplex stream."
295msgstr "Потокът от данни не може да бъде разделен (демултиплексиран)."
296
297#: ../gst/gsterror.c:242
298msgid "Could not multiplex stream."
299msgstr "Потокът от данни не може да бъде уплътнен (мултиплексиран)."
300
301#: ../gst/gsterror.c:243
302msgid "The stream is in the wrong format."
303msgstr "Потокът е с грешен формат."
304
305#: ../gst/gsterror.c:294
306#, c-format
307msgid "No error message for domain %s."
308msgstr "Няма съобщение за грешка за областта %s."
309
310#: ../gst/gsterror.c:302
311#, c-format
312msgid "No standard error message for domain %s and code %d."
313msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
314
315#: ../gst/gstpipeline.c:567
316msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
317msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
318
319#: ../gst/gsttaglist.c:97
320msgid "title"
321msgstr "заглавие"
322
323#: ../gst/gsttaglist.c:97
324msgid "commonly used title"
325msgstr "популярно заглавие"
326
327#: ../gst/gsttaglist.c:100
328msgid "artist"
329msgstr "изпълнител"
330
331#: ../gst/gsttaglist.c:101
332msgid "person(s) responsible for the recording"
333msgstr "отговорник/ци за записа"
334
335#: ../gst/gsttaglist.c:105
336msgid "album"
337msgstr "албум"
338
339#: ../gst/gsttaglist.c:106
340msgid "album containing this data"
341msgstr "албумът съдържащ тези данни"
342
343#: ../gst/gsttaglist.c:108
344msgid "date"
345msgstr "дата"
346
347#: ../gst/gsttaglist.c:108
348msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
349msgstr "датата на създаване на данните (като структура GDate)"
350
351#: ../gst/gsttaglist.c:111
352msgid "genre"
353msgstr "жанр"
354
355#: ../gst/gsttaglist.c:112
356msgid "genre this data belongs to"
357msgstr "жанрът на тези данни"
358
359#: ../gst/gsttaglist.c:115
360msgid "comment"
361msgstr "коментар"
362
363#: ../gst/gsttaglist.c:116
364msgid "free text commenting the data"
365msgstr "свободен текст относно данните"
366
367#: ../gst/gsttaglist.c:119
368msgid "extended comment"
369msgstr "допълнителен коментар"
370
371#: ../gst/gsttaglist.c:120
372msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
373msgstr ""
374"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]"
375"=коментар"
376
377#: ../gst/gsttaglist.c:124
378msgid "track number"
379msgstr "номер на песента"
380
381#: ../gst/gsttaglist.c:125
382msgid "track number inside a collection"
383msgstr "номер на песента в колекция"
384
385#: ../gst/gsttaglist.c:128
386msgid "track count"
387msgstr "брой песни"
388
389#: ../gst/gsttaglist.c:129
390msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
391msgstr "броят на песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
392
393#: ../gst/gsttaglist.c:133
394msgid "disc number"
395msgstr "номер на диска"
396
397#: ../gst/gsttaglist.c:134
398msgid "disc number inside a collection"
399msgstr "номер на диска от колекция"
400
401#: ../gst/gsttaglist.c:137
402msgid "disc count"
403msgstr "брой дискове"
404
405#: ../gst/gsttaglist.c:138
406msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
407msgstr "броят на дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
408
409#: ../gst/gsttaglist.c:142
410msgid "location"
411msgstr "местоположение"
412
413#: ../gst/gsttaglist.c:143
414msgid "original location of file as a URI"
415msgstr "първоначалното местоположение като адрес"
416
417#: ../gst/gsttaglist.c:147
418msgid "description"
419msgstr "описание"
420
421#: ../gst/gsttaglist.c:148
422msgid "short text describing the content of the data"
423msgstr "кратък текст - съдържание"
424
425#: ../gst/gsttaglist.c:151
426msgid "version"
427msgstr "версия"
428
429#: ../gst/gsttaglist.c:151
430msgid "version of this data"
431msgstr "версията на тези данни"
432
433#: ../gst/gsttaglist.c:154
434msgid "ISRC"
435msgstr "ISRC"
436
437#: ../gst/gsttaglist.c:156
438msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
439msgstr "Стандартен, международен код на запис - http://www.ifpi.org/isrc/"
440
441#: ../gst/gsttaglist.c:158
442msgid "organization"
443msgstr "организация"
444
445#: ../gst/gsttaglist.c:161
446msgid "copyright"
447msgstr "авторски права"
448
449#: ../gst/gsttaglist.c:161
450msgid "copyright notice of the data"
451msgstr "означение на авторските права на данните"
452
453#: ../gst/gsttaglist.c:164
454msgid "contact"
455msgstr "контакт"
456
457#: ../gst/gsttaglist.c:164
458msgid "contact information"
459msgstr "информация за контакт"
460
461#: ../gst/gsttaglist.c:166
462msgid "license"
463msgstr "лиценз"
464
465#: ../gst/gsttaglist.c:166
466msgid "license of data"
467msgstr "лиценз на данните"
468
469#: ../gst/gsttaglist.c:169
470msgid "performer"
471msgstr "изпълнител"
472
473#: ../gst/gsttaglist.c:170
474msgid "person(s) performing"
475msgstr "кой изпълнява данните"
476
477#: ../gst/gsttaglist.c:173
478msgid "duration"
479msgstr "продължителност"
480
481#: ../gst/gsttaglist.c:173
482msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
483msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
484
485#: ../gst/gsttaglist.c:176
486msgid "codec"
487msgstr "кодер"
488
489#: ../gst/gsttaglist.c:177
490msgid "codec the data is stored in"
491msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
492
493#: ../gst/gsttaglist.c:180
494msgid "video codec"
495msgstr "видео кодер"
496
497#: ../gst/gsttaglist.c:180
498msgid "codec the video data is stored in"
499msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
500
501#: ../gst/gsttaglist.c:183
502msgid "audio codec"
503msgstr "аудио кодер"
504
505#: ../gst/gsttaglist.c:183
506msgid "codec the audio data is stored in"
507msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
508
509#: ../gst/gsttaglist.c:185
510msgid "bitrate"
511msgstr "скорост на битовете"
512
513#: ../gst/gsttaglist.c:185
514msgid "exact or average bitrate in bits/s"
515msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
516
517#: ../gst/gsttaglist.c:187
518msgid "nominal bitrate"
519msgstr "номинална скорост на битовете"
520
521#: ../gst/gsttaglist.c:187
522msgid "nominal bitrate in bits/s"
523msgstr "номинална скорост на битовете в bps"
524
525#: ../gst/gsttaglist.c:189
526msgid "minimum bitrate"
527msgstr "минимална скорост на битовете"
528
529#: ../gst/gsttaglist.c:189
530msgid "minimum bitrate in bits/s"
531msgstr "минимална скорост на битовете в bps"
532
533#: ../gst/gsttaglist.c:191
534msgid "maximum bitrate"
535msgstr "максимална скорост на битовете"
536
537#: ../gst/gsttaglist.c:191
538msgid "maximum bitrate in bits/s"
539msgstr "максимална скорост на битовете в bps"
540
541#: ../gst/gsttaglist.c:194
542msgid "encoder"
543msgstr "кодер"
544
545#: ../gst/gsttaglist.c:194
546msgid "encoder used to encode this stream"
547msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
548
549#: ../gst/gsttaglist.c:197
550msgid "encoder version"
551msgstr "версия на кодера"
552
553#: ../gst/gsttaglist.c:198
554msgid "version of the encoder used to encode this stream"
555msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
556
557#: ../gst/gsttaglist.c:200
558msgid "serial"
559msgstr "сер. №"
560
561#: ../gst/gsttaglist.c:200
562msgid "serial number of track"
563msgstr "сериен номер на песента"
564
565#: ../gst/gsttaglist.c:202
566msgid "replaygain track gain"
567msgstr "усилване на песента при изпълнение"
568
569#: ../gst/gsttaglist.c:202
570msgid "track gain in db"
571msgstr "усилване на песента в db"
572
573#: ../gst/gsttaglist.c:204
574msgid "replaygain track peak"
575msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
576
577#: ../gst/gsttaglist.c:204
578msgid "peak of the track"
579msgstr "максимално усилване на песента"
580
581#: ../gst/gsttaglist.c:206
582msgid "replaygain album gain"
583msgstr "усилване на албума при изпълнение"
584
585#: ../gst/gsttaglist.c:206
586msgid "album gain in db"
587msgstr "усилване на албума в db"
588
589#: ../gst/gsttaglist.c:208
590msgid "replaygain album peak"
591msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
592
593#: ../gst/gsttaglist.c:208
594msgid "peak of the album"
595msgstr "максимално усилване на албума"
596
597#: ../gst/gsttaglist.c:210
598msgid "replaygain reference level"
599msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
600
601#: ../gst/gsttaglist.c:211
602msgid "reference level of track and album gain values"
603msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
604
605#: ../gst/gsttaglist.c:213
606msgid "language code"
607msgstr "езиков код"
608
609#: ../gst/gsttaglist.c:214
610msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
611msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"
612
613#: ../gst/gsttaglist.c:216
614msgid "image"
615msgstr "изображение"
616
617#: ../gst/gsttaglist.c:216
618msgid "image related to this stream"
619msgstr "изображение свързано с този поток"
620
621#: ../gst/gsttaglist.c:218
622msgid "preview image"
623msgstr "изображение за преглед"
624
625#: ../gst/gsttaglist.c:218
626msgid "preview image related to this stream"
627msgstr "изображение за преглед свързано с този поток"
628
629#: ../gst/gsttaglist.c:220
630msgid "beats per minute"
631msgstr "такта в минута"
632
633#: ../gst/gsttaglist.c:220
634msgid "number of beats per minute in audio"
635msgstr "броят тактове в минута в аудио"
636
637#. seperator between two string
638#: ../gst/gsttaglist.c:260
639msgid ", "
640msgstr ", "
641
642#: ../gst/parse/grammar.y:206
643#, c-format
644msgid "specified empty bin \"%s\", not allowed"
645msgstr "указан е празен резервоар „%s“, това е забранено"
646
647#: ../gst/parse/grammar.y:212
648#, c-format
649msgid "no bin \"%s\", skipping"
650msgstr "няма резервоар на име „%s“, пропуска се"
651
652#: ../gst/parse/grammar.y:293
653#, c-format
654msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
655msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
656
657#: ../gst/parse/grammar.y:306
658#, c-format
659msgid "could not set property \"%s\" in element \"%s\" to \"%s\""
660msgstr "свойството „%s“ на елемента „%s“ не може да се зададе да е „%s“"
661
662#: ../gst/parse/grammar.y:448
663#, c-format
664msgid "could not link %s to %s"
665msgstr "%s не може да се свърже към %s"
666
667#: ../gst/parse/grammar.y:494
668#, c-format
669msgid "no element \"%s\""
670msgstr "елемент „%s“ липсва"
671
672#: ../gst/parse/grammar.y:541
673#, c-format
674msgid "could not parse caps \"%s\""
675msgstr "възможностите „%s“ не могат да бъдат анализирани"
676
677#: ../gst/parse/grammar.y:563 ../gst/parse/grammar.y:611
678#: ../gst/parse/grammar.y:627 ../gst/parse/grammar.y:690
679msgid "link without source element"
680msgstr "връзка без елемент-източник"
681
682#: ../gst/parse/grammar.y:569 ../gst/parse/grammar.y:608
683#: ../gst/parse/grammar.y:699
684msgid "link without sink element"
685msgstr "връзка без елемент-приемник"
686
687#: ../gst/parse/grammar.y:645
688#, c-format
689msgid "no source element for URI \"%s\""
690msgstr "няма елемент-източник за адрес „%s“"
691
692#: ../gst/parse/grammar.y:655
693#, c-format
694msgid "no element to link URI \"%s\" to"
695msgstr "няма елемент-връзка от адрес „%s“ към"
696
697#: ../gst/parse/grammar.y:663
698#, c-format
699msgid "no sink element for URI \"%s\""
700msgstr "няма елемент-приемник за адрес „%s“"
701
702#: ../gst/parse/grammar.y:670
703#, c-format
704msgid "could not link sink element for URI \"%s\""
705msgstr "не може да се свърже елемент-приемник към адрес „%s“"
706
707#. NOP
708#: ../gst/parse/grammar.y:684
709msgid "empty pipeline not allowed"
710msgstr "празен конвейер не е позволен"
711
712#: ../libs/gst/base/gstbasesrc.c:1641 ../libs/gst/base/gstbasesrc.c:1652
713msgid "Internal data flow error."
714msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
715
716#: ../libs/gst/base/gstbasesink.c:2090
717msgid "Internal data flow problem."
718msgstr "Вътрешен проблем на потока от данни."
719
720#: ../libs/gst/base/gstbasesink.c:2222
721msgid "Internal data stream error."
722msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
723
724#: ../plugins/elements/gstcapsfilter.c:133
725msgid "Filter caps"
726msgstr "Възможности на филтър"
727
728#: ../plugins/elements/gstcapsfilter.c:134
729msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY)"
730msgstr "Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви)"
731
732#: ../plugins/elements/gstfdsink.c:343
733#, c-format
734msgid "Error while writing to file descriptor \"%d\"."
735msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор „%d“."
736
737#: ../plugins/elements/gstfdsink.c:383
738#, c-format
739msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
740msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е невалиден."
741
742#: ../plugins/elements/gstfilesink.c:258
743msgid "No file name specified for writing."
744msgstr "Не е указано име на файл за запис."
745
746#: ../plugins/elements/gstfilesink.c:264
747#, c-format
748msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
749msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис."
750
751#: ../plugins/elements/gstfilesink.c:286
752#, c-format
753msgid "Error closing file \"%s\"."
754msgstr "Грешка при затварянето на файла „%s“."
755
756#: ../plugins/elements/gstfilesink.c:411
757#, c-format
758msgid "Error while seeking in file \"%s\"."
759msgstr "Грешка при позициониране във файл „%s“."
760
761#: ../plugins/elements/gstfilesink.c:418 ../plugins/elements/gstfilesink.c:489
762#, c-format
763msgid "Error while writing to file \"%s\"."
764msgstr "Грешка при запис във файл „%s“."
765
766#: ../plugins/elements/gstfilesrc.c:968
767msgid "No file name specified for reading."
768msgstr "Не е указано име на файл за четене."
769
770#: ../plugins/elements/gstfilesrc.c:980
771#, c-format
772msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
773msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за четене."
774
775#: ../plugins/elements/gstfilesrc.c:989
776#, c-format
777msgid "Could not get info on \"%s\"."
778msgstr "Не може да се получи информация за „%s“."
779
780#: ../plugins/elements/gstfilesrc.c:996
781#, c-format
782msgid "\"%s\" is a directory."
783msgstr "„%s“ е папка."
784
785#: ../plugins/elements/gstfilesrc.c:1003
786#, c-format
787msgid "File \"%s\" is a socket."
788msgstr "Файлът „%s“ е гнездо."
789
790#: ../plugins/elements/gstidentity.c:492
791msgid "Failed after iterations as requested."
792msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
793
794#: ../plugins/elements/gsttypefindelement.c:192
795msgid "caps"
796msgstr "възможности"
797
798#: ../plugins/elements/gsttypefindelement.c:193
799msgid "detected capabilities in stream"
800msgstr "засечените възможности на потока"
801
802#: ../plugins/elements/gsttypefindelement.c:196
803msgid "minimum"
804msgstr "минимум"
805
806#: ../plugins/elements/gsttypefindelement.c:200
807msgid "maximum"
808msgstr "максимум"
809
810#: ../tools/gst-inspect.c:250
811msgid "Implemented Interfaces:\n"
812msgstr "Реализирани интерфейси:\n"
813
814#: ../tools/gst-inspect.c:292
815msgid "readable"
816msgstr "с права за четене"
817
818#: ../tools/gst-inspect.c:297
819msgid "writable"
820msgstr "с права за запис"
821
822#: ../tools/gst-inspect.c:302
823msgid "controllable"
824msgstr "може да се контролира"
825
826#: ../tools/gst-inspect.c:928
827msgid "Total count: "
828msgstr "Общ брой:"
829
830#: ../tools/gst-inspect.c:929
831#, c-format
832msgid "%d plugin"
833msgid_plural "%d plugins"
834msgstr[0] "%d приставка"
835msgstr[1] "%d приставки"
836
837#: ../tools/gst-inspect.c:931
838#, c-format
839msgid "%d feature"
840msgid_plural "%d features"
841msgstr[0] "%d свойство"
842msgstr[1] "%d свойства"
843
844#: ../tools/gst-inspect.c:1244
845msgid "Print all elements"
846msgstr "Отпечатване на всички елементи"
847
848#: ../tools/gst-inspect.c:1246
849msgid ""
850"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
851"                                       Useful in connection with external "
852"automatic plugin installation mechanisms"
853msgstr ""
854"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка във вид удобен "
855"за автоматичен анализ.\n"
856"                                       Удобно във връзка с външни механизми "
857"за автоматично инсталиране на приставки"
858
859#: ../tools/gst-inspect.c:1326
860#, c-format
861msgid "Could not load plugin file: %s\n"
862msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
863
864#: ../tools/gst-inspect.c:1331
865#, c-format
866msgid "No such element or plugin '%s'\n"
867msgstr "Няма такъв елемент или приставка „%s“\n"
868
869#: ../tools/gst-launch.c:79
870msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
871msgstr "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност ... ]\n"
872
873#: ../tools/gst-launch.c:88
874#, c-format
875msgid "ERROR: parse of xml file '%s' failed.\n"
876msgstr "ГРЕШКА: файлът с xml „%s“ не може да бъде анализиран.\n"
877
878#: ../tools/gst-launch.c:94
879#, c-format
880msgid "ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.\n"
881msgstr "ГРЕШКА: няма най-горен елемент за конвейер във файла „%s“.\n"
882
883#: ../tools/gst-launch.c:101
884#, c-format
885msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
886msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: засега е позволен само един най-горен елемент."
887
888#: ../tools/gst-launch.c:112
889#, c-format
890msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
891msgstr ""
892"ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран %d: %"
893"s.\n"
894
895#: ../tools/gst-launch.c:123
896#, c-format
897msgid "WARNING: element named '%s' not found.\n"
898msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: елементът на име „%s“ не е открит.\n"
899
900#: ../tools/gst-launch.c:393
901#, c-format
902msgid "Got Message from element \"%s\" (%s): "
903msgstr "Получено е съобщение от елемента „%s“ (%s): "
904
905#: ../tools/gst-launch.c:419
906#, c-format
907msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
908msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
909
910#: ../tools/gst-launch.c:427
911#, c-format
912msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
913msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит към елемент „%s“.\n"
914
915#: ../tools/gst-launch.c:440
916#, c-format
917msgid ""
918"INFO:\n"
919"%s\n"
920msgstr ""
921"ИНФОРМАЦИЯ:\n"
922"%s\n"
923
924#: ../tools/gst-launch.c:453
925#, c-format
926msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
927msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
928
929#: ../tools/gst-launch.c:506 ../tools/gst-launch.c:743
930#, c-format
931msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
932msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ...\n"
933
934#. we were not buffering but PLAYING, PAUSE  the pipeline.
935#: ../tools/gst-launch.c:514 ../tools/gst-launch.c:709
936#: ../tools/gst-launch.c:763
937#, c-format
938msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
939msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
940
941#. this application message is posted when we caught an interrupt and
942#. * we need to stop the pipeline.
943#: ../tools/gst-launch.c:529
944#, c-format
945msgid "Interrupt: Setting pipeline to PAUSED ...\n"
946msgstr "Прекъсване: Конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
947
948#: ../tools/gst-launch.c:567
949msgid "Output tags (also known as metadata)"
950msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
951
952#: ../tools/gst-launch.c:569
953msgid "Output status information and property notifications"
954msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
955
956#: ../tools/gst-launch.c:571
957msgid "Output messages"
958msgstr "Изходни съобщения"
959
960#: ../tools/gst-launch.c:573
961msgid "Do not output status information of TYPE"
962msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
963
964#: ../tools/gst-launch.c:573
965msgid "TYPE1,TYPE2,..."
966msgstr "ВИД1,ВИД2,..."
967
968#: ../tools/gst-launch.c:576
969msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
970msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
971
972#: ../tools/gst-launch.c:576
973msgid "FILE"
974msgstr "ФАЙЛ"
975
976#: ../tools/gst-launch.c:579
977msgid "Do not install a fault handler"
978msgstr "Да не се инсталира обработчик на грешки"
979
980#: ../tools/gst-launch.c:581
981msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
982msgstr ""
983"Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на "
984"програмата)"
985
986#: ../tools/gst-launch.c:668
987#, c-format
988msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
989msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
990
991#: ../tools/gst-launch.c:672
992#, c-format
993msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
994msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
995
996#: ../tools/gst-launch.c:676
997#, c-format
998msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
999msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
1000
1001#: ../tools/gst-launch.c:703
1002#, c-format
1003msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
1004msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер - „pipeline“.\n"
1005
1006#: ../tools/gst-launch.c:714
1007#, c-format
1008msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
1009msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
1010
1011#: ../tools/gst-launch.c:719
1012#, c-format
1013msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
1014msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ...\n"
1015
1016#: ../tools/gst-launch.c:722
1017#, c-format
1018msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
1019msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА...\n"
1020
1021#: ../tools/gst-launch.c:725 ../tools/gst-launch.c:738
1022#, c-format
1023msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
1024msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
1025
1026#: ../tools/gst-launch.c:731
1027#, c-format
1028msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
1029msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН...\n"
1030
1031#: ../tools/gst-launch.c:746
1032#, c-format
1033msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
1034msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
1035
1036#: ../tools/gst-launch.c:757
1037msgid "Execution ended after %"
1038msgstr "Изпълнението завърши след %"
1039
1040#: ../tools/gst-launch.c:757
1041msgid " ns.\n"
1042msgstr " ns.\n"
1043
1044#: ../tools/gst-launch.c:766
1045#, c-format
1046msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
1047msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ...\n"
1048
1049#: ../tools/gst-launch.c:771
1050#, c-format
1051msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
1052msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА...\n"
1053
1054#: ../tools/gst-launch.c:776
1055#, c-format
1056msgid "FREEING pipeline ...\n"
1057msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера...\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.