source: freedesktop/gst-plugins-good-0.10.9.2.bg.po @ 1674

Last change on this file since 1674 was 1674, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gst-plugins-good, gst-plugins-ugly: обновени, подадени, приети

File size: 14.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.9.2\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-08-11 23:36+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-09-12 09:54+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ext/esd/esdsink.c:262 ext/esd/esdsink.c:367
20msgid "Could not establish connection to sound server"
21msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."
22
23#: ext/esd/esdsink.c:269
24msgid "Failed to query sound server capabilities"
25msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."
26
27#: ext/flac/gstflacdec.c:1254 ext/libpng/gstpngdec.c:329
28#: ext/libpng/gstpngdec.c:517 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1167
29#: gst/avi/gstavidemux.c:4114 gst/avi/gstavidemux.c:4122
30msgid "Internal data stream error."
31msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
32
33#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1041
34msgid "Failed to decode JPEG image"
35msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."
36
37#: ext/shout2/gstshout2.c:558
38msgid "Could not connect to server"
39msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."
40
41#: gst/avi/gstavimux.c:1605
42msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
43msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."
44
45#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1113
46msgid "This file is incomplete and cannot be played."
47msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."
48
49#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1935
50msgid "This file contains no playable streams."
51msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."
52
53#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2780
54msgid "The video in this file might not play correctly."
55msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."
56
57#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2855
58#, c-format
59msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
60msgstr "Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"
61
62#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3117 gst/qtdemux/qtdemux.c:3714
63msgid "This file is corrupt and cannot be played."
64msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
65
66#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1777
67msgid "Internal data flow error."
68msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."
69
70#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
71msgid "Volume"
72msgstr "Сила на звука"
73
74#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
75msgid "Bass"
76msgstr "Баси"
77
78#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100
79msgid "Treble"
80msgstr "Високи"
81
82#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
83msgid "Synth"
84msgstr "Синтезатор"
85
86#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102
87msgid "PCM"
88msgstr "PCM"
89
90#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
91msgid "Speaker"
92msgstr "Високоговорител"
93
94#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
95msgid "Line-in"
96msgstr "Вход"
97
98#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
99msgid "Microphone"
100msgstr "Микрофон"
101
102#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
103msgid "CD"
104msgstr "CD"
105
106#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
107msgid "Mixer"
108msgstr "Смесител"
109
110#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
111msgid "PCM-2"
112msgstr "PCM-2"
113
114#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
115msgid "Record"
116msgstr "Запис"
117
118#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
119msgid "In-gain"
120msgstr "Входно усилване"
121
122#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
123msgid "Out-gain"
124msgstr "Изходно усилване"
125
126#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
127msgid "Line-1"
128msgstr "Линия-1"
129
130#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
131msgid "Line-2"
132msgstr "Линия-2"
133
134#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
135msgid "Line-3"
136msgstr "Линия-3"
137
138#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
139msgid "Digital-1"
140msgstr "Цифрова-1"
141
142#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
143msgid "Digital-2"
144msgstr "Цифрова-2"
145
146#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
147msgid "Digital-3"
148msgstr "Цифрова-3"
149
150#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
151msgid "Phone-in"
152msgstr "Вход за слушалки"
153
154#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
155msgid "Phone-out"
156msgstr "Изход за слушалки"
157
158#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
159msgid "Video"
160msgstr "Видео"
161
162#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
163msgid "Radio"
164msgstr "Радио"
165
166#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
167msgid "Monitor"
168msgstr "Монитор"
169
170#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
171msgid "Gain"
172msgstr "Усилване"
173
174#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1226 sys/v4l2/gstv4l2src.c:1275
175#, c-format
176msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
177msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."
178
179#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1257
180#, c-format
181msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
182msgstr "Получена е рамка с размер %u вместо очаквания %u."
183
184#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
185#, c-format
186msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
187msgstr "Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
188
189#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:132
190#, c-format
191msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
192msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."
193
194#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:162
195#, c-format
196msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
197msgstr "Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
198
199#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:205
200#, c-format
201msgid "Failed to query norm on device '%s'."
202msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."
203
204#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:254
205#, c-format
206msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
207msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."
208
209#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:331
210#, c-format
211msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
212msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."
213
214#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:449
215#, c-format
216msgid "Cannot identify device '%s'."
217msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."
218
219#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:456
220#, c-format
221msgid "This isn't a device '%s'."
222msgstr "„%s“ не е устройство."
223
224#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:463
225#, c-format
226msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
227msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
228
229#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:470
230#, c-format
231msgid "Device '%s' is not a capture device."
232msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."
233
234#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:565
235#, c-format
236msgid "Failed to set norm for device '%s'."
237msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."
238
239#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:603
240#, c-format
241msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
242msgstr "Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%s“."
243
244#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:645
245#, c-format
246msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
247msgstr "Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ да е %lu Hz."
248
249#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:679
250#, c-format
251msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
252msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."
253
254#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:715
255#, c-format
256msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
257msgstr "Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
258
259#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:750
260#, c-format
261msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
262msgstr "Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
263
264#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:779
265#, c-format
266msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
267msgstr "Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
268
269#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:801
270#, c-format
271msgid "Failed to set input %d on device %s."
272msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."
273
274#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:364
275#, c-format
276msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
277msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
278
279#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:543
280#, c-format
281msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
282msgstr "Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%s“ може да работи."
283
284#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1089 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1106
285#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1115
286#, c-format
287msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
288msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."
289
290#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1091
291#, c-format
292msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
293msgstr "Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство „%s“."
294
295#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1100
296#, c-format
297msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
298msgstr "Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно памет."
299
300#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1100
301#, c-format
302msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
303msgstr "Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в опашка. Устройство „%s“."
304
305#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1108
306#, c-format
307msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
308msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"
309
310#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1117
311#, c-format
312msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
313msgstr "Няма свободни буфери в пула при индекс %d."
314
315#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1208
316#, c-format
317msgid "Could not get parameters on device '%s'"
318msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
319
320#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1236
321msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
322msgstr "Устройството за видео вход не приема новите настройки за честотата на кадри."
323
324#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1253
325#, c-format
326msgid "Device '%s' does not support video capture"
327msgstr "Устройството „%s“ не поддържа видео запис."
328
329#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1261 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1270
330#, c-format
331msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
332msgstr "Устройството „%s“ не може да записва при разделителна способност %d×%d"
333
334#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1279
335#, c-format
336msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
337msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат"
338
339#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1357
340#, c-format
341msgid "Could not get buffers from device '%s'."
342msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
343
344#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1366
345#, c-format
346msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
347msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."
348
349#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1375
350#, c-format
351msgid "Could not map buffers from device '%s'"
352msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
353
354#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1383
355#, c-format
356msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
357msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
358
359#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1428
360#, c-format
361msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
362msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."
363
364#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1472
365#, c-format
366msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
367msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."
368
369#: sys/ximage/gstximagesrc.c:711
370msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
371msgstr "Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се поддържа."
372
373#: sys/ximage/gstximagesrc.c:725
374msgid "Cannot operate without a clock"
375msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.