source: freedesktop/gst-plugins-good-0.10.6.bg.po @ 1376

Last change on this file since 1376 was 1376, checked in by Александър Шопов, 15 years ago
  • -> —
File size: 15.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gst-plugins-good.
2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.6\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-06-15 11:41+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-01-18 22:12+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:204
20msgid "Could not read from CD."
21msgstr "CD-то не може да бъде прочетено."
22
23#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:282
24msgid "Could not open CD device for reading."
25msgstr "Устройството за CD-та не може да се отвори за четене."
26
27#: ext/cdio/gstcdiocddasrc.c:289
28msgid "Disc is not an Audio CD."
29msgstr "Дискът не е аудио CD."
30
31#: ext/libpng/gstpngdec.c:331 ext/libpng/gstpngdec.c:514
32#: gst/avi/gstavidemux.c:3741 gst/avi/gstavidemux.c:3749
33msgid "Internal data stream error."
34msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
35
36#: ext/esd/esdsink.c:262 ext/esd/esdsink.c:367
37msgid "Could not establish connection to sound server"
38msgstr "Не може да се осъществи връзка към звуковия сървър."
39
40#: ext/esd/esdsink.c:269
41msgid "Failed to query sound server capabilities"
42msgstr "Неуспех при запитването за възможностите на звуковия сървър."
43
44#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1037
45msgid "Failed to decode JPEG image"
46msgstr "Неуспех при декодиране на изображение, формат JPEG."
47
48#: ext/shout2/gstshout2.c:558
49msgid "Could not connect to server"
50msgstr "Не може да се осъществи връзка към сървър."
51
52#: gst/avi/gstavimux.c:1424
53msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
54msgstr "Аудио входът липсва или е грешен. Потокът с AVI ще бъде повреден."
55
56#: gst/qtdemux/qtdemux.c:987
57msgid "This file is incomplete and cannot be played."
58msgstr "Този файл е непълен и не може да бъде изпълнен."
59
60#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1443
61msgid "This file contains no playable streams."
62msgstr "Този файл не съдържа изпълними потоци."
63
64#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2186
65msgid "The video in this file might not play correctly."
66msgstr "Видео потокът в този файл може да не се покаже правилно."
67
68#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2261
69#, c-format
70msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
71msgstr ""
72"Този файл съдържа прекалено много потоци. Изпълняват се само първите %d"
73
74#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2521 gst/qtdemux/qtdemux.c:3096
75msgid "This file is corrupt and cannot be played."
76msgstr "Този файл е повреден и не може да бъде изпълнен."
77
78#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3103
79msgid "This file is encrypted and cannot be played."
80msgstr "Този файл е шифриран и не може да бъде изпълнен."
81
82#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1718
83msgid "Internal data flow error."
84msgstr "Вътрешна грешка в потока с данни."
85
86#: sys/oss/gstossmixertrack.c:97 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
87msgid "Volume"
88msgstr "Сила на звука"
89
90#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
91msgid "Bass"
92msgstr "Баси"
93
94#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
95msgid "Treble"
96msgstr "Високи"
97
98#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
99msgid "Synth"
100msgstr "Синтезатор"
101
102#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
103msgid "PCM"
104msgstr "PCM"
105
106#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
107msgid "Speaker"
108msgstr "Високоговорител"
109
110#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
111msgid "Line-in"
112msgstr "Вход"
113
114#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
115msgid "Microphone"
116msgstr "Микрофон"
117
118#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
119msgid "CD"
120msgstr "CD"
121
122#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
123msgid "Mixer"
124msgstr "Смесител"
125
126#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
127msgid "PCM-2"
128msgstr "PCM-2"
129
130#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
131msgid "Record"
132msgstr "Запис"
133
134#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
135msgid "In-gain"
136msgstr "Входно усилване"
137
138#: sys/oss/gstossmixertrack.c:123
139msgid "Out-gain"
140msgstr "Изходно усилване"
141
142#: sys/oss/gstossmixertrack.c:125
143msgid "Line-1"
144msgstr "Линия-1"
145
146#: sys/oss/gstossmixertrack.c:127
147msgid "Line-2"
148msgstr "Линия-2"
149
150#: sys/oss/gstossmixertrack.c:129
151msgid "Line-3"
152msgstr "Линия-3"
153
154#: sys/oss/gstossmixertrack.c:131
155msgid "Digital-1"
156msgstr "Цифрова-1"
157
158#: sys/oss/gstossmixertrack.c:133
159msgid "Digital-2"
160msgstr "Цифрова-2"
161
162#: sys/oss/gstossmixertrack.c:135
163msgid "Digital-3"
164msgstr "Цифрова-3"
165
166#: sys/oss/gstossmixertrack.c:137
167msgid "Phone-in"
168msgstr "Вход за слушалки"
169
170#: sys/oss/gstossmixertrack.c:139
171msgid "Phone-out"
172msgstr "Изход за слушалки"
173
174#: sys/oss/gstossmixertrack.c:141
175msgid "Video"
176msgstr "Видео"
177
178#: sys/oss/gstossmixertrack.c:143
179msgid "Radio"
180msgstr "Радио"
181
182#: sys/oss/gstossmixertrack.c:145 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
183msgid "Monitor"
184msgstr "Монитор"
185
186#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:64
187msgid "Gain"
188msgstr "Усилване"
189
190#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:929
191#, c-format
192msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
193msgstr "Грешка при прочитане с read() на %d байта на устройство „%s“."
194
195#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:68
196#, c-format
197msgid ""
198"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
199"it is a v4l1 driver."
200msgstr ""
201"Грешка при получаването на възможностите на устройството „%s“: не е драйвер "
202"v4l2. Проверете дали всъщност не е драйвер v4l1."
203
204#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:102
205#, c-format
206msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
207msgstr "Неуспешно запитване за атрибутите за вход %d на устройство „%s“."
208
209#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:126
210#, c-format
211msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
212msgstr ""
213"Неуспех при получаването на настройките на тунер %d на устройство „%s“."
214
215#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:166
216#, c-format
217msgid "Failed to query norm on device '%s'."
218msgstr "Неуспех при запитването за нормата на устройство „%s“."
219
220#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:214
221#, c-format
222msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
223msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."
224
225#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:285
226#, c-format
227msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
228msgstr "Неуспех при получаването на контролните атрибути на устройството „%s“."
229
230#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:403
231#, c-format
232msgid "Cannot identify device '%s'."
233msgstr "Устройството „%s“ не може да се идентифицира."
234
235#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:410
236#, c-format
237msgid "This isn't a device '%s'."
238msgstr "„%s“ не е устройство."
239
240#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:417
241#, c-format
242msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
243msgstr "Устройството „%s“ не може да се отвори за четене и запис."
244
245#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:424
246#, c-format
247msgid "Device '%s' is not a capture device."
248msgstr "Устройството „%s“ не е устройство за запис."
249
250#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:519
251#, c-format
252msgid "Failed to set norm for device '%s'."
253msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устройство „%s“."
254
255#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:556
256#, c-format
257msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
258msgstr ""
259"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
260"s“."
261
262#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:597
263#, c-format
264msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
265msgstr ""
266"Неуспех при задаването на текущата настройка на честотата на устройство „%s“ "
267"да е %lu Hz."
268
269#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
270#, c-format
271msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
272msgstr "Неуспех при получаването на силата на сигнала на устройство „%s“."
273
274#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:667
275#, c-format
276msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
277msgstr ""
278"Неуспех при получаването на стойността на контрол %d на устройство „%s“."
279
280#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:702
281#, c-format
282msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
283msgstr ""
284"Неуспех при задаването на стойността %d на контрол %d на устройство „%s“."
285
286#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:729
287#, c-format
288msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
289msgstr ""
290"Неуспех при получаването на текущия вход на устройство „%s“. Може би е радио."
291
292#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:751
293#, c-format
294msgid "Failed to set input %d on device %s."
295msgstr "Неуспех при задаването на вход %d на устройство „%s“."
296
297#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:314
298#, c-format
299msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
300msgstr "Буферите в устройство „%s“ не могат да се подредят в опашка."
301
302#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:388
303#, c-format
304msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
305msgstr ""
306"Неуспех при изброяването на възможните видео формати, с които устройство „%"
307"s“ може да работи."
308
309#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:800 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:817
310#, c-format
311msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
312msgstr "Неуспех при опита за получаване на видео кадрите от устройство „%s“."
313
314#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:802
315#, c-format
316msgid ""
317"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
318"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
319"device %s"
320msgstr ""
321"Този вид буфер не се поддържа, индексът е извън границите, не са заделени "
322"буфери или дължината или указателят към потребител са неправилни. Устройство "
323"„%s“."
324
325#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:811
326#, c-format
327msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
328msgstr ""
329"Неуспех при получаване на видео кадрите от устройство „%s“. Няма достатъчно "
330"памет."
331
332#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:811
333#, c-format
334msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
335msgstr ""
336"Недостатъчно памет за подреждането на буфер с потребителски указатели в "
337"опашка. Устройство „%s“."
338
339#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:819
340#, c-format
341msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
342msgstr "Неуспех след %d опита. Устройство „%s“. Системна грешка: %s"
343
344#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:826
345#, c-format
346msgid "Could not exchange data with device '%s'."
347msgstr "Неуспешен опит за обмяна на данни с устройство „%s“."
348
349#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:900
350#, c-format
351msgid "Device '%s' does not support video capture"
352msgstr "Устройството „%s“ не поддържа видео запис."
353
354#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:908 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:917
355#, c-format
356msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
357msgstr "Устройството „%s“ не може да записва при разделителна способност %d×%d"
358
359#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:926
360#, c-format
361msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
362msgstr "Устройството „%s“ не може да записва в указания формат"
363
364#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:937
365#, c-format
366msgid "Could not get parameters on device '%s'"
367msgstr "Не могат да се получат параметрите на устройството „%s“."
368
369#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:944
370#, c-format
371msgid "Could not set parameters on device '%s'"
372msgstr "Не могат да се зададат параметрите на устройството „%s“."
373
374#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:951
375#, c-format
376msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
377msgstr ""
378"Устройството „%s“ не може да записва при скорост %d/%d кадъра в секунда"
379
380#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1022
381#, c-format
382msgid "Could not get buffers from device '%s'."
383msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
384
385#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1031
386#, c-format
387msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
388msgstr "Не могат да се получат достатъчно буфери от устройство „%s“."
389
390#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1040
391#, c-format
392msgid "Could not map buffers from device '%s'"
393msgstr "Не могат да се получат буферите от устройството „%s“."
394
395#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1048
396#, c-format
397msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
398msgstr "Драйверът за устройството „%s“ не поддържа познати методи за запис."
399
400#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1093
401#, c-format
402msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
403msgstr "Грешка при започването на поточен запис от устройство „%s“."
404
405#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1137
406#, c-format
407msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
408msgstr "Грешка при спирането на поточен запис от устройство „%s“."
409
410#: sys/ximage/gstximagesrc.c:690
411msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
412msgstr ""
413"Промяната на разделителната способност по време на работа все още не се "
414"поддържа."
415
416#: sys/ximage/gstximagesrc.c:704
417msgid "Cannot operate without a clock"
418msgstr "Работата без часовник е невъзможна."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.