source: fifth-toe/regexxer.HEAD.bg.po @ 886

Last change on this file since 886 was 886, checked in by yavorescu, 15 years ago

Корекция на непреведен предлог (затваря: #458).

File size: 14.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of regexxer.
2# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the regexxer package.
4# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2005.
5# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: regexxer trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
11"POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:12+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-01-12 19:12+0200\n"
13"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:849
21msgid "Search and replace using regular expressions"
22msgstr "Търсене и замяна с регулярни изрази"
23
24#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
25msgid "regexxer Search Tool"
26msgstr "Инструмент за търсене (regexxer)"
27
28#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:1
29msgid "Current-match color"
30msgstr "Цвят на текущото съвпадение"
31
32#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:2
33msgid "Fallback encoding"
34msgstr "Запасна таблица"
35
36#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:3
37msgid "Match color"
38msgstr "Цвят на съвпаденията"
39
40#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:4
41msgid ""
42"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
43"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try “iconv --list” for "
44"a complete list of possible values."
45msgstr ""
46"Име на кодовата таблица, която да се използва, ако файлът не може да се "
47"прочете нито с Уникод, нито с кодовата таблица на текущия локал. Използвайте "
48"„iconv --list“ за пълен списък с възможните стойности."
49
50#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:5
51msgid "Text view font"
52msgstr "Шрифт за редактора"
53
54#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:6
55msgid ""
56"The background color used to highlight matches of the search expression."
57msgstr "Фонов цвят за отбелязване на съвпаденията с търсения израз."
58
59#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:7
60msgid ""
61"The background color used to highlight the currently selected match of the "
62"search expression."
63msgstr ""
64"Фонов цвят за отбелязване на текущо избраното съвпадение с търсения израз."
65
66#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:8
67msgid "The font used in the file editor."
68msgstr "Шрифтът, използван в текстовия редактор."
69
70#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:9
71msgid ""
72"The style of the application’s toolbar. Possible values are “icons”, “text”, "
73"“both”, and “both-horiz”."
74msgstr ""
75"Видът на лентата с инструменти на програмата. Възможните стойности са "
76"„icons“, „text“, „both“ и „both-horiz“."
77
78#: ../ui/regexxer.schemas.in.h:10
79msgid "Toolbar style"
80msgstr "Вид на лентата с инструменти"
81
82#: ../src/filebuffer.cc:198
83msgid "Can’t read file:"
84msgstr "Неуспех при прочитането на файла:"
85
86#: ../src/filetree.cc:82
87msgid "File"
88msgstr "Файл"
89
90#: ../src/filetree.cc:102
91msgid "#"
92msgstr "бр."
93
94#: ../src/filetree.cc:533
95#, qt-format
96msgid "Failed to save file “%1”: %2"
97msgstr "Грешка при запазване на файла „%1“: %2"
98
99#: ../src/filetree.cc:950
100#, qt-format
101msgid "“%1” seems to be a binary file."
102msgstr "„%1“ изглежда е двоичен файл."
103
104#: ../src/main.cc:75
105msgid "Save _all"
106msgstr "Запазване на _всички"
107
108#: ../src/main.cc:132
109msgid "Find files matching PATTERN"
110msgstr "Намиране на файлове, отговарящи на ШАБЛОН"
111
112#: ../src/main.cc:132
113msgid "PATTERN"
114msgstr "ШАБЛОН"
115
116#: ../src/main.cc:134
117msgid "Do not recurse into subdirectories"
118msgstr "Без включване на подпапките"
119
120#: ../src/main.cc:136 ../ui/mainwindow.glade.h:3
121msgid "Also find hidden files"
122msgstr "Търсене и в скритите файлове"
123
124#: ../src/main.cc:138
125msgid "Find text matching REGEX"
126msgstr "Намиране на текст, отговарящ на РЕГУЛЯРЕНИЗРАЗ"
127
128#: ../src/main.cc:138
129msgid "REGEX"
130msgstr "РЕГУЛЯРЕНИЗРАЗ"
131
132#: ../src/main.cc:140
133msgid "Find only the first match in a line"
134msgstr "Намиране само на първото съвпадение на ред"
135
136#: ../src/main.cc:142 ../ui/mainwindow.glade.h:5
137msgid "Do case insensitive matching"
138msgstr "Съвпадение без чувствителност към регистъра"
139
140#: ../src/main.cc:144
141msgid "Replace matches with STRING"
142msgstr "Замяна на съвпаденията с НИЗ"
143
144#: ../src/main.cc:144
145msgid "STRING"
146msgstr "НИЗ"
147
148#: ../src/main.cc:146
149msgid "Print match location to standard output"
150msgstr "Извеждане на съвпадащи местоположения на стандартния изход"
151
152#: ../src/main.cc:148
153msgid "Do not automatically start search"
154msgstr "Без автоматично започване на търсенето"
155
156#: ../src/main.cc:150
157msgid "[FOLDER]"
158msgstr "[ПАПКА]"
159
160#: ../src/mainwindow.cc:413
161msgid ""
162"Some files haven’t been saved yet.\n"
163"Quit anyway?"
164msgstr ""
165"Някои файлове още не са запазени.\n"
166"Да бъде ли все пак спряна програмата?"
167
168#: ../src/mainwindow.cc:427
169msgid ""
170"Some files haven’t been saved yet.\n"
171"Continue anyway?"
172msgstr ""
173"Някои файлове още не са запазени.\n"
174"Да се продължи ли въпреки това?"
175
176#: ../src/mainwindow.cc:455
177msgid "The file search pattern is invalid."
178msgstr "Шаблонът за търсене на файл не е правилен."
179
180#: ../src/mainwindow.cc:461
181msgid "The following errors occurred during search:"
182msgstr "Грешки при търсенето:"
183
184#: ../src/mainwindow.cc:708
185msgid "The following errors occurred during save:"
186msgstr "Грешки при запазването:"
187
188#: ../src/mainwindow.cc:854
189msgid "translator-credits"
190msgstr ""
191"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
192"\n"
193"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
194"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
195"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
196
197#: ../src/pcreshell.cc:60
198msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
199msgstr ""
200"Използването на последователността \\C за откриване на отделен байт не се "
201"поддържа."
202
203#: ../src/pcreshell.cc:80
204#, qt-format
205msgid ""
206"Error in regular expression at “%1” (index %2):\n"
207"%3"
208msgstr ""
209"Грешка в регулярния израз около „%1“ (индекс %2):\n"
210"%3"
211
212#: ../src/pcreshell.cc:85
213#, qt-format
214msgid ""
215"Error in regular expression:\n"
216"%1"
217msgstr ""
218"Грешка в регулярния израз:\n"
219"%1"
220
221#: ../src/pcreshell.cc:167
222msgid ""
223"Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
224"engine."
225msgstr ""
226"Достигнато е вътрешното ограничение за рекурсивно търсене на системата за "
227"регулярни изрази."
228
229#: ../src/prefdialog.cc:249
230#, qt-format
231msgid "“%1” is not a valid encoding."
232msgstr "„%1“ не е правилна кодова таблица."
233
234#: ../src/statusline.cc:264
235msgid "Stop"
236msgstr "Прекъсване"
237
238#: ../src/statusline.cc:271
239msgid "File:"
240msgstr "Файлове:"
241
242#: ../src/statusline.cc:274
243msgid "Match:"
244msgstr "Съвпадения:"
245
246#: ../src/statusline.cc:285
247msgid "Cancels the running search"
248msgstr "Отмяна на действащото търсене"
249
250#: ../ui/mainwindow.glade.h:1
251msgid ""
252"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
253"style brace expressions {a,b} are supported."
254msgstr ""
255"Шаблон за име на файл, както се използва в системната обвивка. Символни "
256"класове [ab] и изрази със скоби в стила на csh {a,b} са сред поддържаните "
257"изрази."
258
259#: ../ui/mainwindow.glade.h:2
260msgid "A regular expression in Perl syntax"
261msgstr "Регулярен израз със синтаксис на Пърл"
262
263#: ../ui/mainwindow.glade.h:4
264msgid "Backward"
265msgstr "Предишно"
266
267#: ../ui/mainwindow.glade.h:6
268msgid "File backward"
269msgstr "Файл назад"
270
271#: ../ui/mainwindow.glade.h:7
272msgid "File forward"
273msgstr "Файл напред"
274
275#: ../ui/mainwindow.glade.h:8
276msgid "Find all files that match the filename pattern"
277msgstr "Намиране на всички файлове, отговарящи на шаблона"
278
279#: ../ui/mainwindow.glade.h:9
280msgid "Find all matches of the regular expression"
281msgstr "Намиране на всички съвпадения на регулярния израз"
282
283#: ../ui/mainwindow.glade.h:10
284msgid "Find all possible matches in a line"
285msgstr "Намиране на всички възможни съвпадения на ред"
286
287#: ../ui/mainwindow.glade.h:11
288msgid "Find fi_les"
289msgstr "Намиране на _файлове"
290
291#: ../ui/mainwindow.glade.h:12
292msgid "Fol_der:"
293msgstr "_Папка:"
294
295#: ../ui/mainwindow.glade.h:13
296msgid "Forward"
297msgstr "Следващо"
298
299#: ../ui/mainwindow.glade.h:14
300msgid "Go to next match"
301msgstr "Преход към следващото съвпадение"
302
303#: ../ui/mainwindow.glade.h:15
304msgid "Go to previous match"
305msgstr "Преход към предишното съвпадение"
306
307#: ../ui/mainwindow.glade.h:16
308msgid "Go to the next matching file"
309msgstr "Преход към следващия съвпадащ файл"
310
311#: ../ui/mainwindow.glade.h:17
312msgid "Go to the previous matching file"
313msgstr "Преход към предишния съвпадащ файл"
314
315#: ../ui/mainwindow.glade.h:18
316msgid "Pattern:"
317msgstr "Шаблон:"
318
319#: ../ui/mainwindow.glade.h:19
320msgid "Preview"
321msgstr "Преглед"
322
323#: ../ui/mainwindow.glade.h:20
324msgid "Preview of the substitution"
325msgstr "Преглед на замяната"
326
327#: ../ui/mainwindow.glade.h:21
328msgid "Recurse into subdirectories"
329msgstr "Включване и на подпапките"
330
331#: ../ui/mainwindow.glade.h:22
332msgid "Replace _current"
333msgstr "Замяна на _текущото"
334
335#: ../ui/mainwindow.glade.h:23
336msgid "Replace all matches in all files"
337msgstr "Замяна на всички съвпадения във всички файлове"
338
339#: ../ui/mainwindow.glade.h:24
340msgid "Replace all matches in the current file"
341msgstr "Замяна на всички съвпадения в текущия файл"
342
343#: ../ui/mainwindow.glade.h:25
344msgid "Replace current match"
345msgstr "Замяна на текущото съвпадение"
346
347#: ../ui/mainwindow.glade.h:26
348msgid "Replace in _all files"
349msgstr "Замяна във _всички файлове"
350
351#: ../ui/mainwindow.glade.h:27
352msgid "Replace in _this file"
353msgstr "Замяна в т_ози файл"
354
355#: ../ui/mainwindow.glade.h:28
356msgid "Replace:"
357msgstr "Замяна с:"
358
359#: ../ui/mainwindow.glade.h:29
360msgid "Search:"
361msgstr "Търсене на:"
362
363#: ../ui/mainwindow.glade.h:30
364msgid ""
365"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
366"match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
367"\\L, \\U and \\E are supported as well."
368msgstr ""
369"Новият низ за замяна. Както и в Пърл, можете да обработвате части от "
370"съвпадението с използване на $1, $2, и т.н. или дори $+, $&, $` и $'. "
371"Операторите \\l, \\u, \\L, \\U и \\E също се поддържат."
372
373#: ../ui/mainwindow.glade.h:31
374msgid "_All files"
375msgstr "_Всички файлове"
376
377#: ../ui/mainwindow.glade.h:32
378msgid "_Edit"
379msgstr "_Редактиране"
380
381#: ../ui/mainwindow.glade.h:33
382msgid "_File"
383msgstr "_Файл"
384
385#: ../ui/mainwindow.glade.h:34
386msgid "_Help"
387msgstr "_Помощ"
388
389#: ../ui/mainwindow.glade.h:35
390msgid "_Match"
391msgstr "_Съвпадение"
392
393#: ../ui/mainwindow.glade.h:36
394msgid "_Next file"
395msgstr "_Следващ файл"
396
397#: ../ui/mainwindow.glade.h:37
398msgid "_Previous file"
399msgstr "_Предишен файл"
400
401#: ../ui/mainwindow.glade.h:38
402msgid "_Replace"
403msgstr "_Замяна"
404
405#: ../ui/mainwindow.glade.h:39
406msgid "_This file"
407msgstr "Т_ози файл"
408
409#: ../ui/mainwindow.glade.h:40
410msgid "hidden"
411msgstr "и скрити"
412
413#: ../ui/mainwindow.glade.h:41
414msgid "recursive"
415msgstr "в подпапките"
416
417#: ../ui/prefdialog.glade.h:1
418msgid "1."
419msgstr "1."
420
421#: ../ui/prefdialog.glade.h:2
422msgid "2."
423msgstr "2."
424
425#: ../ui/prefdialog.glade.h:3
426msgid "3."
427msgstr "3."
428
429#: ../ui/prefdialog.glade.h:4
430msgid "C_urrent match color:"
431msgstr "Цвят на _текущото съвпадение:"
432
433#: ../ui/prefdialog.glade.h:5
434msgid "Fallback _encoding:"
435msgstr "_Запасна таблица:"
436
437#: ../ui/prefdialog.glade.h:6
438msgid ""
439"Icons only\n"
440"Text only\n"
441"Icons and text\n"
442"Both horizontal"
443msgstr ""
444"Само икони\n"
445"Само текст\n"
446"Икони и текст\n"
447"Текст до иконите"
448
449#: ../ui/prefdialog.glade.h:10
450msgid "Preferences"
451msgstr "Настройки"
452
453#: ../ui/prefdialog.glade.h:11
454msgid "The encoding specified by the current locale"
455msgstr "Кодовата таблица на текущия локал"
456
457#: ../ui/prefdialog.glade.h:12
458msgid "Tool_bar style:"
459msgstr "Вид на _лентата с инструменти:"
460
461#: ../ui/prefdialog.glade.h:13
462msgid "UTF-8"
463msgstr "UTF-8"
464
465#: ../ui/prefdialog.glade.h:14
466msgid "_File access"
467msgstr "_Файлов достъп"
468
469#: ../ui/prefdialog.glade.h:15
470msgid "_Look’n’feel"
471msgstr "_Изглед"
472
473#: ../ui/prefdialog.glade.h:16
474msgid "_Match color:"
475msgstr "_Цвят на съвпаденията:"
476
477#: ../ui/prefdialog.glade.h:17
478msgid "_Text view font:"
479msgstr "_Шрифт "
480
481#: ../ui/prefdialog.glade.h:18
482msgid ""
483"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
484msgstr ""
485"Програмата опитва да прочете файла със следните кодови таблици, преди да се "
486"откаже с грешка:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.