source: extras/update-manager.HEAD.bg.po @ 55

Last change on this file since 55 was 55, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!

File size: 21.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of update manager.
2# Copyright (C) 2005 THE update manager'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the update manager package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: update manager\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-07-22 19:26+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-07-22 19:24+0300\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/gnome-software-properties.desktop.in.h:1
21msgid "Edit software sources and settings"
22msgstr "Редактиране на източниците и настройките на софтуера"
23
24#: ../data/gnome-software-properties.desktop.in.h:2
25msgid "Software Properties"
26msgstr "Настройки на софтуера"
27
28#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:1
29#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:4
30msgid "<b>Internet Updates</b>"
31msgstr "<b>Обноввявания по Интернет</b>"
32
33#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:2
34msgid "<b>Keys</b>"
35msgstr "<b>Ключове</b>"
36
37#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:3
38msgid "<b>Sources</b>"
39msgstr "<b>Източници</b>"
40
41#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:4
42#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:20
43msgid "Authentication"
44msgstr "Идентифициране"
45
46#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:5
47msgid "Check for updates every"
48msgstr "Проверка за обновления на всеки"
49
50#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:6
51msgid "Installation Media"
52msgstr "Носител на инсталацията"
53
54#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:7
55msgid "Restore Defaults"
56msgstr "Връщане на стандартните стойности"
57
58#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:8
59msgid "Software Preferences"
60msgstr "Настройки за софтуера"
61
62#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:9
63msgid "day(s)"
64msgstr "ден/дни"
65
66#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:1
67msgid "<b>Comment:</b>"
68msgstr "<b>Коментар:</b>"
69
70#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:2
71msgid "<b>Components</b>"
72msgstr "<b>Компоненти</b>"
73
74#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:3
75msgid "<b>Distribution:</b>"
76msgstr "<b>Дистрибуция:</b>"
77
78#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:5
79msgid "<b>Repository</b>"
80msgstr "<b>Хранилище</b>"
81
82#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:6
83msgid "<b>Sections:</b>"
84msgstr "<b>Раздели:</b>"
85
86#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:7
87msgid "<b>Temporary files</b>"
88msgstr "<b>Временни файлове</b>"
89
90#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:8
91msgid "<b>Type:</b>"
92msgstr "<b>Вид:</b>"
93
94#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:9
95msgid "<b>URI:</b>"
96msgstr "<b>URI:</b>"
97
98#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:10
99msgid "<b>User Interface</b>"
100msgstr "<b>Потребителски интерфейс</b>"
101
102#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:11
103msgid ""
104"<big><b>Authentication keys</b></big>\n"
105"\n"
106"You can add and remove authentication keys in this dialog. A key makes it "
107"possible to verify the integrity of the software you download."
108msgstr ""
109"<big><b>Ключове за идентификация</b></big>\n"
110"\n"
111"Може да добавяте и премахвате ключове за идентификация през този прозорец. "
112"Ключът прави възможна проверката на цялостта на софтуера, който сваляте от "
113"интернет."
114
115#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:14
116msgid ""
117"<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add</"
118"b></big>\n"
119"\n"
120"The APT line contains the type, location and content of a repository, for "
121"example <i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>. You can find a "
122"detailed description of the syntax in the documentation."
123msgstr ""
124"<big><b>Добавете пълния ред на хранилището за APT, което искате да добавите</"
125"b></big>\n"
126"\n"
127"APT редът съдържа вида, местонахождението и съдържанието на хранилището. "
128"Например <i>„deb http://ftp.debian.org sarge main“</i>. Може да откриете "
129"подробно описание на синтаксиса в документацията."
130
131#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:17
132msgid "APT line:"
133msgstr "Ред за APT:"
134
135#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:18
136msgid ""
137"Add a new key file to the trusted keyring. Make sure that you received the "
138"key over a secure channel and that you trust the owner. "
139msgstr ""
140"Добавяне на нов ключов файл за доверените вериги от ключове. Уверете се, че "
141"сте получили ключа по сигурен канал и че можете да се доверите на "
142"собственика. "
143
144#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:19
145msgid "Add repository..."
146msgstr "Добавяне на хранилище..."
147
148#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:21
149msgid "Automatically check for software _updates."
150msgstr "Автоматична п_роверка за обновления"
151
152#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:22
153msgid "Automatically clean _temporary packages files"
154msgstr "Автоматично изчистване н_а временните пакетни файлове"
155
156#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:23
157msgid ""
158"Binary\n"
159"Source"
160msgstr ""
161"Двоични\n"
162"Изходен код"
163
164#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:25
165msgid "Clean interval in days: "
166msgstr "Интервал на почистване в дни: "
167
168#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:26
169msgid "Delete _old packages in the package cache"
170msgstr "Изтриване на _старите пакети от пакетната временна памет"
171
172#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:27
173msgid "Edit Repository..."
174msgstr "Редактиране на хранилище..."
175
176#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:28
177msgid "Maximum age in days:"
178msgstr "Максимална възраст в дни:"
179
180#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:29
181msgid "Maximum size in MB:"
182msgstr "Максимален размер в Мб:"
183
184#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:30
185msgid "Remove the selected key from the trusted keyring."
186msgstr "Премахване на избрания ключ от доверената верига ключове."
187
188#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:31
189msgid "Restore default keys"
190msgstr "Възвръщане на стандартните ключове"
191
192#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:32
193msgid ""
194"Restore the default keys shipped with the distribution. This will not change "
195"user installed keys."
196msgstr ""
197"Възвръщане на стандартните ключове идващи с дистрибуцията. Това няма да "
198"промени потребителските инсталирани ключове."
199
200#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:33
201msgid "Set _maximum size for the package cache"
202msgstr "Настройване на _максималния размер за пакетната временна памет"
203
204#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:34
205msgid "Settings"
206msgstr "Настройки"
207
208#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:35
209msgid "Show detailed package versions"
210msgstr "Показване на подробни пакетни версии"
211
212#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:36
213msgid "Show disabled software sources"
214msgstr "Показване на изключените източници на софтуер"
215
216#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:37
217msgid "Update interval in days: "
218msgstr "Интервал на обновяването в дни: "
219
220#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:38
221msgid "_Add Repository"
222msgstr "_Добавяне на хранилище"
223
224#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:39
225msgid "_Custom"
226msgstr "_Лично"
227
228#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:40
229msgid "_Download upgradable packages"
230msgstr "_Сваляне на възможните за обновяване пакети"
231
232#: ../data/UpdateManager.glade.h:1
233msgid "<b>Details</b>"
234msgstr "<b>Допълнителна информация</b>"
235
236#: ../data/UpdateManager.glade.h:2
237msgid "<b>Status:</b>"
238msgstr "<b>Статус:</b>"
239
240#: ../data/UpdateManager.glade.h:3 ../UpdateManager/UpdateManager.py:555
241msgid ""
242"<big><b>Available Updates</b></big>\n"
243"\n"
244"The following packages are found to be upgradable. You can upgrade them by "
245"using the Install button."
246msgstr ""
247"<big><b>Налични обновления</b></big>\n"
248"\n"
249"Следните пакети могат да бъдат обновени. Може да ги обновите като натиснете "
250"бутона „Инсталиране“."
251
252#: ../data/UpdateManager.glade.h:6
253msgid ""
254"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Downloading changes</span>\n"
255"\n"
256"Need to get the changes from the central server"
257msgstr ""
258"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Сваляне на промените</span>\n"
259"\n"
260"Трябва да се свалят промените от централния сървър"
261
262#: ../data/UpdateManager.glade.h:9
263msgid "Cancel downloading the changelog"
264msgstr "Отказ на свалянето на дневника на промените"
265
266#: ../data/UpdateManager.glade.h:10
267msgid "Changes"
268msgstr "Промени"
269
270#: ../data/UpdateManager.glade.h:11
271msgid "Description"
272msgstr "Описание"
273
274#. Dialog window title
275#: ../data/UpdateManager.glade.h:13
276msgid "Downloading Changes"
277msgstr "Сваляне на промените"
278
279#: ../data/UpdateManager.glade.h:14
280msgid "Reload"
281msgstr "Презареждане"
282
283#: ../data/UpdateManager.glade.h:15
284msgid "Reload the package information from the server."
285msgstr "Презареждане от сървъра на информацията за пакетите."
286
287#: ../data/UpdateManager.glade.h:16
288msgid "Software Updates"
289msgstr "Обновления на софтуера"
290
291#: ../data/UpdateManager.glade.h:17
292msgid "_Install"
293msgstr "_Инсталиране"
294
295#: ../data/update-manager.desktop.in.h:1
296msgid "Show available updates and choose which to install"
297msgstr "Показване на наличните обновления и избиране кои да се инсталират"
298
299#: ../data/update-manager.desktop.in.h:2
300msgid "Update Manager"
301msgstr "Управление на обновленията"
302
303#: ../gnome-software-properties.in:46 ../update-manager.in:50
304msgid "You need to be root to run this program"
305msgstr "Трябва да сте „root“, за да стартирате тази програма."
306
307#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:234
308#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:298
309#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:371
310msgid "Officially supported"
311msgstr "Официално поддържан"
312
313#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:235
314#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:299
315msgid "Restricted copyright"
316msgstr "Ограничен от правата"
317
318#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:236
319#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:300
320msgid "Community maintained (Universe)"
321msgstr "Поддържан от обществото (Universe)"
322
323#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:237
324#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:301
325msgid "Non-free (Multiverse)"
326msgstr "Несвободен (Multiverse)"
327
328#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:248
329#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:336
330#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:340
331msgid "Ubuntu 5.04 Security Updates"
332msgstr "Ubuntu 5.04 обновления по сигурността"
333
334#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:253
335#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:348
336msgid "Ubuntu 5.04 Updates"
337msgstr "Ubuntu 5.04 обновления"
338
339#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:264
340#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:353
341#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:357
342msgid "Ubuntu 5.10 Security Updates"
343msgstr "Ubuntu 5.10 обновления по сигурността"
344
345#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:269
346#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:365
347msgid "Ubuntu 5.10 Updates"
348msgstr "Ubuntu 5.10 обновления"
349
350#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:292
351msgid "Binary"
352msgstr "Двоични"
353
354#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:293
355msgid "Source"
356msgstr "Изходен код"
357
358#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:305
359msgid "CD disk with Ubuntu 5.10 \"Breezy Badger\""
360msgstr "CD с Ubuntu 5.10 „Breezy Badger“"
361
362#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:309
363msgid "CD disk with Ubuntu 5.04 \"Hoary Hedgehog\""
364msgstr "CD с Ubuntu 5.04 „Hoary Hedgehog“"
365
366#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:313
367msgid "CD disk with Ubuntu 4.10 \"Warty Warthog\""
368msgstr "CD с Ubuntu 4.10 „Warty Warthog“"
369
370#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:323
371#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:327
372msgid "Ubuntu 4.10 Security Updates"
373msgstr "Ubuntu 4.10 обновления по сигурността"
374
375#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:331
376msgid "Ubuntu 4.10 Updates"
377msgstr "Ubuntu 4.10 обновления"
378
379#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:372
380msgid "Contributed software"
381msgstr "Допринесен софтуер"
382
383#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:373
384msgid "Non-free software"
385msgstr "Несвободен софтуер"
386
387#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:374
388msgid "US export restricted software"
389msgstr "Ограничен за изнасяне от САЩ софтуер"
390
391#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:380
392msgid "Debian 3.1 \"Sarge\""
393msgstr "Debian 3.1 „Sarge“"
394
395#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:384
396msgid "Debian 3.0 \"Woody\""
397msgstr "Debian 3.0 „Woody“"
398
399#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:389
400msgid "Debian Stable Security Updates"
401msgstr "Debian Stable обновления по сигурността"
402
403#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:394
404msgid "Debian Stable"
405msgstr "Debian Stable"
406
407#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:398
408msgid "Debian Testing"
409msgstr "Debian Testing"
410
411#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:402
412msgid "Debian Unstable \"Sid\""
413msgstr "Debian Unstable „Sid“"
414
415#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:408
416msgid "Debian Non-US (Stable)"
417msgstr "Debian Non-US (Stable)"
418
419#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:412
420msgid "Debian Non-US (Testing)"
421msgstr "Debian Non-US (Testing)"
422
423#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:416
424msgid "Debian Non-US (Unstable)"
425msgstr "Debian Non-US (Unstable)"
426
427#. some known keys
428#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:37
429msgid "Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>"
430msgstr "Автоматичен подписващ ключ за архива на Ubuntu <ftpmaster@ubuntu.com>"
431
432#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:38
433msgid "Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.com>"
434msgstr "Автоматичен подписващ ключ за дисковете на Ubuntu <cdimage@ubuntu.com>"
435
436#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:122
437#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:218
438msgid "Choose a key-file"
439msgstr "Избор на ключов файл"
440
441#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:132
442#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:227
443msgid "Error importing selected file"
444msgstr "Грешка при внасяне на избрания файл"
445
446#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:133
447#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:228
448msgid "The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt."
449msgstr "Избраният файл или не е GPG файл или е повреден."
450
451#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:145
452#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:240
453msgid "Error removing the key"
454msgstr "Грешка при премахване на ключа"
455
456#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:146
457#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:241
458msgid "The key you selected could not be removed. Please report this as a bug."
459msgstr ""
460"Ключа, който сте избрали, не може да бъде премахнат. Докладвайте това като "
461"грешка."
462
463#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:127 ../UpdateManager/UpdateManager.py:544
464msgid "Your system is up-to-date!"
465msgstr "Програмите са обновени до последните версии!"
466
467#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:131
468msgid "There is one package available for updating."
469msgstr "Има един пакет наличен за обновяване."
470
471#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:133
472#, python-format
473msgid "There are %s packages available for updating."
474msgstr "Има %s пакета налични за обновяване."
475
476#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:194
477#, python-format
478msgid "Version %s: \n"
479msgstr "Версия %s: \n"
480
481#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:249
482msgid "Downloading changes..."
483msgstr "Сваляне на промените..."
484
485#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:274
486msgid "There are no updated packages"
487msgstr "Няма пакети за обновяване"
488
489#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:277
490#, python-format
491msgid "You did not select any of the %s updated package"
492msgid_plural "You did not select any of the %s updated packages"
493msgstr[0] "Не избрахте единствения пакет наличен за обновяване."
494msgstr[1] "Не избрахте нито един от наличните за обновяване %s пакета."
495
496#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:283
497#, python-format
498msgid "You have selected %s updated package, size %s"
499msgid_plural "You have selected all %s updated packages, total size %s"
500msgstr[0] "Избрахте %s пакет за обновяване, с размер %s"
501msgstr[1] "Избрахте всички %s пакета за обновяване, с общ размер %s"
502
503#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:288
504#, python-format
505msgid "You have selected %s out of %s updated package, size %s"
506msgid_plural "You have selected %s out of %s updated packages, total size %s"
507msgstr[0] "Избрахте %s от %s пакет за обновяване, с размер %s"
508msgstr[1] "Избрахте %s от %s пакета за обновяване, с общ размер %s"
509
510#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:332
511msgid "The updates are being applied."
512msgstr "Обновленията се прилагат."
513
514#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:334
515msgid "Upgrade finished"
516msgstr "Обновлението е завършено"
517
518#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:408
519msgid "Another package manager is running"
520msgstr "Друга програма за управление на пакетите е стартирана."
521
522#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:409
523msgid ""
524"You can run only one package management application at the same time. Please "
525"close this other application first."
526msgstr ""
527"Може да стартирате само една програма за управление на пакетите. Затворете "
528"другата програма първо."
529
530#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:428
531msgid "Updating package list..."
532msgstr "Обновяване на списъка с пакетите..."
533
534#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:430
535msgid "Checking for updates..."
536msgstr "Проверка за обновления..."
537
538#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:432
539msgid "Installing updates..."
540msgstr "Инсталиране на обновленията..."
541
542#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:545
543msgid "There are no updates available."
544msgstr "Няма налични обновления."
545
546#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:567
547msgid "New version:"
548msgstr "Нова версия:"
549
550#. print name
551#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:590
552msgid "Your distribution is no longer supported"
553msgstr "Вашата дистрибуция вече не се поддържа"
554
555#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:590
556msgid ""
557"Please upgrade to a newer version of Ubuntu Linux. The version you are "
558"running will no longer get security fixes or other critical updates. Please "
559"see http://www.ubuntulinux.org for upgrade information."
560msgstr ""
561"Обновете до новата версия на Ubuntu Linux. За версията, която имате ще бъдат "
562"спрени поправките по сигурността и други критични обновления. Вижте http://"
563"www.ubuntulinux.org за повече информация."
564
565#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:605
566msgid "There is a new release of Ubuntu available!"
567msgstr "Има нова версия на Ubuntu!"
568
569#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:605
570#, python-format
571msgid ""
572"A new release with the codename '%s' is available. Please see http://www."
573"ubuntulinux.org/ for upgrade instructions."
574msgstr ""
575"Излезнала е нова версия с кодовото име „%s“. Вижте http://www.ubuntulinux."
576"org за информация по обновяването."
577
578#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:609
579msgid "Never show this message again"
580msgstr "Без да се показва това съобщение отново"
581
582#: ../UpdateManager/Utils.py:81
583msgid "Changes not found, the server may not be updated yet."
584msgstr "Няма открити промени. Сървърът може би не е обновен."
585
586#: ../UpdateManager/Utils.py:84
587msgid ""
588"Failed to download changes. Please check if there is an active internet "
589"connection."
590msgstr ""
591"Неуспех при сваляне на промените. Проверете дали има активна връзка към "
592"интернет."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.