source: extras/update-manager.HEAD.bg.po @ 52

Last change on this file since 52 was 52, checked in by zbrox, 17 years ago

update manager (extras) ubuntu edition

  • чистак бърсак нов превод!
File size: 21.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of update manager.
2# Copyright (C) 2005 THE update manager'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the update manager package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: update manager\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-07-22 04:20+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-07-22 12:39+0300\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;"
19
20#: ../data/gnome-software-properties.desktop.in.h:1
21msgid "Edit software sources and settings"
22msgstr "Редактиране на източниците и настройките на софтуера"
23
24#: ../data/gnome-software-properties.desktop.in.h:2
25msgid "Software Properties"
26msgstr ""
27
28#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:1
29#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:4
30msgid "<b>Internet Updates</b>"
31msgstr "<b>Интернет обновления</b>"
32
33#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:2
34msgid "<b>Keys</b>"
35msgstr "<b>Ключове</b>"
36
37#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:3
38msgid "<b>Sources</b>"
39msgstr "<b>Източници</b>"
40
41#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:4
42#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:20
43msgid "Authentication"
44msgstr "Идентифициране"
45
46#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:5
47msgid "Check for updates every"
48msgstr "Проверка за обновления на всеки"
49
50#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:6
51msgid "Installation Media"
52msgstr "Носител на инсталацията"
53
54#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:7
55msgid "Restore Defaults"
56msgstr "Връщане на стандартните стойности"
57
58#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:8
59msgid "Software Preferences"
60msgstr "Настройки за софтуера"
61
62#: ../data/SoftwareProperties.glade.h:9
63msgid "day(s)"
64msgstr "ден/дни"
65
66#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:1
67msgid "<b>Comment:</b>"
68msgstr "<b>Коментар:</b>"
69
70#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:2
71msgid "<b>Components</b>"
72msgstr "<b>Компоненти</b>"
73
74#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:3
75msgid "<b>Distribution:</b>"
76msgstr "<b>Дистрибуция:</b>"
77
78#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:5
79msgid "<b>Repository</b>"
80msgstr "<b>Хранилище</b>"
81
82#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:6
83msgid "<b>Sections:</b>"
84msgstr "<b>Раздели:</b>"
85
86#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:7
87msgid "<b>Temporary files</b>"
88msgstr "<b>Временни файлове</b>"
89
90#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:8
91msgid "<b>Type:</b>"
92msgstr "<b>Вид:</b>"
93
94#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:9
95msgid "<b>URI:</b>"
96msgstr "<b>URI:</b>"
97
98#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:10
99msgid "<b>User Interface</b>"
100msgstr "<b>Потребителски интерфейс</b>"
101
102#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:11
103msgid ""
104"<big><b>Authentication keys</b></big>\n"
105"\n"
106"You can add and remove authentication keys in this dialog. A key makes it "
107"possible to verify the integrity of the software you download."
108msgstr ""
109"<big><b>Ключове за идентификация</b></big>\n"
110"\n"
111"Може да добавяте и премахвате ключове за идентификация през този прозорец. Ключът прави възможна проверката на цялостта на софтуера, който сваляте от интернет."
112
113#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:14
114msgid ""
115"<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add</"
116"b></big>\n"
117"\n"
118"The APT line contains the type, location and content of a repository, for "
119"example <i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>. You can find a "
120"detailed description of the syntax in the documentation."
121msgstr ""
122"<big><b>Добавете пълния APT ред на хранилището, което искате да добавите</b></big>\n"
123"\n"
124"APT редът съдържа вида, местонахождението и съдържанието на хранилището. Например "
125"<i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>. Може да откриете подробно описание на "
126"синтаксиса в документацията."
127
128#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:17
129msgid "APT line:"
130msgstr "APT ред:"
131
132#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:18
133msgid ""
134"Add a new key file to the trusted keyring. Make sure that you received the "
135"key over a secure channel and that you trust the owner. "
136msgstr ""
137"Добавяне на нов ключов файл за доверените вериги от ключове. Уверете се, че сте получили "
138"ключа по сигурен канал и че можете да се доверите на собственика. "
139
140#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:19
141msgid "Add repository..."
142msgstr "Добавяне на хранилище..."
143
144#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:21
145msgid "Automatically check for software _updates."
146msgstr "Автоматична п_роверка за обновления"
147
148#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:22
149msgid "Automatically clean _temporary packages files"
150msgstr "Автоматично изчистване н_а временните пакетни файлове"
151
152#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:23
153msgid ""
154"Binary\n"
155"Source"
156msgstr ""
157"Двоични\n"
158"Изходен код"
159
160#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:25
161msgid "Clean interval in days: "
162msgstr "Интервал на почистване в дни: "
163
164#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:26
165msgid "Delete _old packages in the package cache"
166msgstr "Изтриване на _старите пакети от пакетната временна памет"
167
168#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:27
169msgid "Edit Repository..."
170msgstr "Редактиране на хранилище..."
171
172#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:28
173msgid "Maximum age in days:"
174msgstr "Максимална възраст в дни:"
175
176#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:29
177msgid "Maximum size in MB:"
178msgstr "Максимален размер в Мб:"
179
180#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:30
181msgid "Remove the selected key from the trusted keyring."
182msgstr "Премахване на избрания ключ от доверената верига ключове."
183
184#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:31
185msgid "Restore default keys"
186msgstr "Възвръщане на стандартните ключове"
187
188#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:32
189msgid ""
190"Restore the default keys shipped with the distribution. This will not change "
191"user installed keys."
192msgstr ""
193"Възвръщане на стандартните ключове идващи с дистрибуцията. Това няма да промени потребителските инсталирани "
194"ключове."
195
196#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:33
197msgid "Set _maximum size for the package cache"
198msgstr "Настройване на _максималния размер за пакетната временна памет"
199
200#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:34
201msgid "Settings"
202msgstr "Настройки"
203
204#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:35
205msgid "Show detailed package versions"
206msgstr "Показване на подробни пакетни версии"
207
208#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:36
209msgid "Show disabled software sources"
210msgstr "Показване на изключените източници на софтуер"
211
212#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:37
213msgid "Update interval in days: "
214msgstr "Интервал на обновяването в дни: "
215
216#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:38
217msgid "_Add Repository"
218msgstr "_Добавяне на хранилище"
219
220#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:39
221msgid "_Custom"
222msgstr "_Лично"
223
224#: ../data/SoftwarePropertiesDialogs.glade.h:40
225msgid "_Download upgradable packages"
226msgstr "_Сваляне на възможните за обновяване пакети"
227
228#: ../data/UpdateManager.glade.h:1
229msgid "<b>Details</b>"
230msgstr "<b>Допълнителна информация</b>"
231
232#: ../data/UpdateManager.glade.h:2
233msgid "<b>Status:</b>"
234msgstr "<b>Статус:</b>"
235
236#: ../data/UpdateManager.glade.h:3 ../UpdateManager/UpdateManager.py:555
237msgid ""
238"<big><b>Available Updates</b></big>\n"
239"\n"
240"The following packages are found to be upgradable. You can upgrade them by "
241"using the Install button."
242msgstr ""
243"<big><b>Налични обновления</b></big>\n"
244"\n"
245"Следните пакети могат да бъдат обновени. Може да ги обновите като натиснете бутона \"Инсталиране\"."
246
247#: ../data/UpdateManager.glade.h:6
248msgid ""
249"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Downloading changes</span>\n"
250"\n"
251"Need to get the changes from the central server"
252msgstr ""
253"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Сваляне на промените</span>\n"
254"\n"
255"Трябва да се свалят промените от централния сървър"
256
257#: ../data/UpdateManager.glade.h:9
258msgid "Cancel downloading the changelog"
259msgstr "Отказ на свалянето на дневника на промените"
260
261#: ../data/UpdateManager.glade.h:10
262msgid "Changes"
263msgstr "Промени"
264
265#: ../data/UpdateManager.glade.h:11
266msgid "Description"
267msgstr "Описание"
268
269#. Dialog window title
270#: ../data/UpdateManager.glade.h:13
271msgid "Downloading Changes"
272msgstr "Сваляне на промените"
273
274#: ../data/UpdateManager.glade.h:14
275msgid "Reload"
276msgstr "Презареждане"
277
278#: ../data/UpdateManager.glade.h:15
279msgid "Reload the package information from the server."
280msgstr "Презареждане от сървъра на информацията за пакетите."
281
282#: ../data/UpdateManager.glade.h:16
283msgid "Software Updates"
284msgstr "Обновления на софтуера"
285
286#: ../data/UpdateManager.glade.h:17
287msgid "_Install"
288msgstr "_Инсталиране"
289
290#: ../data/update-manager.desktop.in.h:1
291msgid "Show available updates and choose which to install"
292msgstr "Показване на наличните обновления и избиране кои да се инсталират"
293
294#: ../data/update-manager.desktop.in.h:2
295msgid "Update Manager"
296msgstr "Управление на обновленията"
297
298#: ../gnome-software-properties.in:46 ../update-manager.in:50
299msgid "You need to be root to run this program"
300msgstr "Трябва да сте \"root\", за да стартирате тази програма."
301
302#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:234
303#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:298
304#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:371
305msgid "Officially supported"
306msgstr "Официално поддържан"
307
308#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:235
309#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:299
310msgid "Restricted copyright"
311msgstr "Ограничен от правата"
312
313#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:236
314#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:300
315msgid "Community maintained (Universe)"
316msgstr "Поддържан от обществото (Universe)"
317
318#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:237
319#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:301
320msgid "Non-free (Multiverse)"
321msgstr "Несвободен (Multiverse)"
322
323#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:248
324#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:336
325#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:340
326msgid "Ubuntu 5.04 Security Updates"
327msgstr "Ubuntu 5.04 обновления по сигурността"
328
329#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:253
330#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:348
331msgid "Ubuntu 5.04 Updates"
332msgstr "Ubuntu 5.04 обновления"
333
334#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:264
335#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:353
336#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:357
337msgid "Ubuntu 5.10 Security Updates"
338msgstr "Ubuntu 5.10 обновления по сигурността"
339
340#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:269
341#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:365
342msgid "Ubuntu 5.10 Updates"
343msgstr "Ubuntu 5.10 обновления"
344
345#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:292
346msgid "Binary"
347msgstr "Двоични"
348
349#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:293
350msgid "Source"
351msgstr "Изходен код"
352
353#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:305
354msgid "CD disk with Ubuntu 5.10 \"Breezy Badger\""
355msgstr "CD с Ubuntu·5.10·\"Breezy·Badger\""
356
357#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:309
358msgid "CD disk with Ubuntu 5.04 \"Hoary Hedgehog\""
359msgstr "CD с Ubuntu 5.04 \"Hoary Hedgehog\""
360
361#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:313
362msgid "CD disk with Ubuntu 4.10 \"Warty Warthog\""
363msgstr "CD с Ubuntu 4.10 \"Warty Warthog\""
364
365#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:323
366#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:327
367msgid "Ubuntu 4.10 Security Updates"
368msgstr "Ubuntu 4.10 обновления по сигурността"
369
370#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:331
371msgid "Ubuntu 4.10 Updates"
372msgstr "Ubuntu 4.10 обновления"
373
374#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:372
375msgid "Contributed software"
376msgstr "Допринесен софтуер"
377
378#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:373
379msgid "Non-free software"
380msgstr "Несвободен софтуер"
381
382#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:374
383msgid "US export restricted software"
384msgstr "Ограничен за изнасяне от САЩ софтуер"
385
386#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:380
387msgid "Debian 3.1 \"Sarge\""
388msgstr "Debian 3.1 \"Sarge\""
389
390#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:384
391msgid "Debian 3.0 \"Woody\""
392msgstr "Debian 3.0 \"Woody\""
393
394#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:389
395msgid "Debian Stable Security Updates"
396msgstr "Debian Stable обновления по сигурността"
397
398#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:394
399msgid "Debian Stable"
400msgstr "Debian Stable"
401
402#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:398
403msgid "Debian Testing"
404msgstr "Debian Testing"
405
406#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:402
407msgid "Debian Unstable \"Sid\""
408msgstr "Debian Unstable \"Sid\""
409
410#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:408
411msgid "Debian Non-US (Stable)"
412msgstr "Debian Non-US (Stable)"
413
414#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:412
415msgid "Debian Non-US (Testing)"
416msgstr "Debian Non-US (Testing)"
417
418#: ../SoftwareProperties/aptsources.py:416
419msgid "Debian Non-US (Unstable)"
420msgstr "Debian Non-US (Unstable)"
421
422#. some known keys
423#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:37
424msgid "Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>"
425msgstr "Автоматичен подписващ ключ за архива на Ubuntu <ftpmaster@ubuntu.com>"
426
427#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:38
428msgid "Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.com>"
429msgstr "Автоматичен·подписващ·ключ·за·дисковете·на·Ubuntu·<cdimage@ubuntu.com>"
430
431#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:122
432#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:218
433msgid "Choose a key-file"
434msgstr "Избор на ключов файл"
435
436#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:132
437#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:227
438msgid "Error importing selected file"
439msgstr "Грешка при внасяне на избрания файл"
440
441#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:133
442#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:228
443msgid "The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt."
444msgstr "Избраният файл или не е GPG файл или е повреден."
445
446#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:145
447#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:240
448msgid "Error removing the key"
449msgstr "Грешка при премахване на ключа"
450
451#: ../SoftwareProperties/dialog_apt_key.py:146
452#: ../SoftwareProperties/SoftwareProperties.py.in:241
453msgid "The key you selected could not be removed. Please report this as a bug."
454msgstr "Ключа, който сте избрали, не може да бъде премахнат. Докладвайте това като грешка."
455
456#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:127 ../UpdateManager/UpdateManager.py:544
457msgid "Your system is up-to-date!"
458msgstr "Програмите са обновени до последните версии!"
459
460#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:131
461msgid "There is one package available for updating."
462msgstr "Има един пакет наличен за обновяване."
463
464#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:133
465#, python-format
466msgid "There are %s packages available for updating."
467msgstr "Има %s пакета налични за обновяване."
468
469#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:194
470#, python-format
471msgid "Version %s: \n"
472msgstr "Версия %s: \n"
473
474#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:249
475msgid "Downloading changes..."
476msgstr "Сваляне на промените..."
477
478#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:274
479msgid "There are no updated packages"
480msgstr "Няма пакети за обновяване"
481
482#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:277
483#, python-format
484msgid "You did not select any of the %s updated package"
485msgid_plural "You did not select any of the %s updated packages"
486msgstr[0] "Не избрахте единствения пакет наличен за обновяване."
487msgstr[1] "Не избрахте нито един от наличните за обновяване %s пакета."
488
489#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:283
490#, python-format
491msgid "You have selected %s updated package, size %s"
492msgid_plural "You have selected all %s updated packages, total size %s"
493msgstr[0] "Избрахте %s пакет за обновяване, с размер %s"
494msgstr[1] "Избрахте всички %s пакета за обновяване, с общ размер %s"
495
496#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:288
497#, python-format
498msgid "You have selected %s out of %s updated package, size %s"
499msgid_plural "You have selected %s out of %s updated packages, total size %s"
500msgstr[0] "Избрахте %s от %s пакет за обновяване, с размер %s"
501msgstr[1] "Избрахте %s от %s пакета за обновяване, с общ размер %s"
502
503#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:332
504msgid "The updates are being applied."
505msgstr "Обновленията се прилагат."
506
507#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:334
508msgid "Upgrade finished"
509msgstr "Обновлението е завършено"
510
511#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:408
512msgid "Another package manager is running"
513msgstr "Друга програма за управление на пакетите е стартирана."
514
515#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:409
516msgid ""
517"You can run only one package management application at the same time. Please "
518"close this other application first."
519msgstr ""
520"Може да стартирате само една програма за управление на пакетите. Затворете другата програма първо."
521
522#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:428
523msgid "Updating package list..."
524msgstr "Обновяване на списъка с пакетите..."
525
526#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:430
527msgid "Checking for updates..."
528msgstr "Проверка за обновления..."
529
530#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:432
531msgid "Installing updates..."
532msgstr "Инсталиране на обновленията..."
533
534#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:545
535msgid "There are no updates available."
536msgstr "Няма налични обновления."
537
538#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:567
539msgid "New version:"
540msgstr "Нова версия:"
541
542#. print name
543#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:590
544msgid "Your distribution is no longer supported"
545msgstr "Вашата дистрибуция вече не се поддържа"
546
547#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:590
548msgid ""
549"Please upgrade to a newer version of Ubuntu Linux. The version you are "
550"running will no longer get security fixes or other critical updates. Please "
551"see http://www.ubuntulinux.org for upgrade information."
552msgstr ""
553"Обновете до новата версия на Ubuntu Linux. За версията, която имате "
554"ще бъдат спрени поправките по сигурността и други критични обновления. "
555"Вижте http://www.ubuntulinux.org за повече информация."
556
557#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:605
558msgid "There is a new release of Ubuntu available!"
559msgstr "Има нова версия на Ubuntu!"
560
561#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:605
562#, python-format
563msgid ""
564"A new release with the codename '%s' is available. Please see http://www."
565"ubuntulinux.org/ for upgrade instructions."
566msgstr ""
567"Излезнала е нова версия с кодовото име \"%s\". Вижте http://www.ubuntulinux.org за информация по обновяването."
568
569#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:609
570msgid "Never show this message again"
571msgstr "Без да се показва това съобщение отново"
572
573#: ../UpdateManager/Utils.py:81
574msgid "Changes not found, the server may not be updated yet."
575msgstr "Няма открити промени. Сървърът може би не е обновен."
576
577#: ../UpdateManager/Utils.py:84
578msgid ""
579"Failed to download changes. Please check if there is an active internet "
580"connection."
581msgstr ""
582"Неуспех при сваляне на промените. Проверете дали има активна връзка към интернет."
583
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.