source: extras/tomboy.HEAD.bg.po @ 8

Last change on this file since 8 was 8, checked in by yavorescu, 17 years ago

(tomboy/extras) Добавена е версията с поправките на ash, за да се видят разликите.

File size: 26.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy.
2# Copyright (C) 2005 THE tomboy'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tomboy\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-17 12:12+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-06-15 15:06+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
22msgid "Default Plugins"
23msgstr "Стандартни приставки"
24
25#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:2
26msgid "Directory containing system-installed Plugins"
27msgstr "Папка съдържаща системно-инсталирани приставки"
28
29#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
30msgid "Accessories"
31msgstr "Аксесоари"
32
33#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2
34msgid "Simple and easy to use note-taking"
35msgstr "Просто и лесно записване на бележки"
36
37#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
38msgid "Tomboy Applet Factory"
39msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
40
41#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
42#: ../Tomboy/Applet.cs:134 ../Tomboy/Tray.cs:38
43msgid "Tomboy Notes"
44msgstr "Tomboy бележки"
45
46#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1
47msgid "_About Tomboy..."
48msgstr "Относно Tomboy..."
49
50#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/Applet.cs:175
51#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:539
52msgid "_Open Plugins Folder"
53msgstr "_Отваряне на папката с приставките"
54
55#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/Applet.cs:170
56msgid "_Preferences..."
57msgstr "Настройки..."
58
59#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
60msgid "Note-taker"
61msgstr "Взимане на бележки"
62
63#: ../data/tomboy.desktop.in.h:2
64msgid "Quick and handy note-taker"
65msgstr "Бързо и удобно записване на бележки"
66
67#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
68msgid "Create a new Note"
69msgstr "Създаване на нова бележка"
70
71#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
72msgid "Custom Font Face"
73msgstr "Личен шрифт"
74
75#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
76msgid "Enable WikiWord highlighting"
77msgstr "Включване на WikiДума отбелязването"
78
79#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
80msgid "Enable custom font"
81msgstr "Включване на личния шрифт"
82
83#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
84msgid "Enable global keybindings"
85msgstr "Включване на глобалните бързи бутони"
86
87#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
88msgid "Enable spellchecking"
89msgstr "Включване на правописната проверка"
90
91#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
92msgid ""
93"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
94"will create a note with that name."
95msgstr ""
96"Включване на тази опция, за да се отбелязват думи КойтоИзглеждатТака. "
97"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
98"същото име."
99
100#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
101msgid "HTML Export Last Directory"
102msgstr "Последната папка на изхода като HTML"
103
104#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
105msgid "HTML Export Linked Notes"
106msgstr "Свързани бележки на HTML изхода"
107
108#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
109msgid ""
110"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
111"font when displaying notes."
112msgstr ""
113"Ако enable_custom_font е включено, името на шрифта настроено там ще бъде "
114"използвано за шрифта на бележките."
115
116#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
117msgid ""
118"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
119"suggestions shown in the right-click menu."
120msgstr ""
121"Ако е включено, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а "
122"предложенията за верене правопис изнесени в менюто излизащо при дясно "
123"натискане с мишката."
124
125#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
126msgid ""
127"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
128"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
129"available from any application."
130msgstr ""
131"Ако е включено, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
132"global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
133"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
134
135#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
136msgid ""
137"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
138"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
139msgstr ""
140"Ако е включено, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде "
141"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай шрифта по "
142"подразбиране ще бъде използван."
143
144#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
145msgid "Open Recent Changes"
146msgstr "Отваряне на скорошни промени"
147
148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
149msgid "Open Search Dialog"
150msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
151
152#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
153msgid "Open Start Here"
154msgstr "Отваряне на начална бележка"
155
156#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
157msgid "Show applet menu"
158msgstr "Показване на менюто за аплетите"
159
160#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
161msgid ""
162"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
163"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
164"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
165"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
166"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
167"for this action."
168msgstr ""
169"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
170"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
171"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
172"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
173"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
174"това действие."
175
176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
177msgid ""
178"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
179"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
180"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
181"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
182"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
183"action."
184msgstr ""
185"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
186"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
187"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
188"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
189"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
190"това действие."
191
192#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
193msgid ""
194"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
195"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
196"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
197"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
198"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
199"action."
200msgstr ""
201"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
202"бележки. Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;"
203"Alt&gt;F1\". Анализаторът на последователностите позволява употрбата на "
204"главни и малки букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;"
205"Ctrl&gt;\". Ако зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна "
206"комбинация за това действие.<"
207
208#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
209msgid ""
210"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
211"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
212"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
213"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
214"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
215"for this action."
216msgstr ""
217"Глобалните клавишни комбинации за отвяряне на прозореца за скорошни промени. "
218"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
219"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
220"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
221"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
222"това действие.<"
223
224#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
225msgid ""
226"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
227"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
228"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
229"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
230"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
231"action."
232msgstr ""
233"Глобалните клавишни комбинации за показване на менщто на аплета Tomboy. "
234"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
235"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
236"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
237"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
238"това действие.<"
239
240#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
241msgid ""
242"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
243msgstr ""
244"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изход в "
245"HTML."
246
247#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
248msgid ""
249"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
250"HTML plugin."
251msgstr ""
252"Последната настройка за кутийката за отмятане \"Изнасяне на свързани бележки"
253"\" в приставката за изнасяне в HTML."
254
255#: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:16
256msgid "Print"
257msgstr "Печатане"
258
259#: ../libtomboy/gedit-print.c:243
260msgid "Preparing pages..."
261msgstr "Подготвяне на страниците..."
262
263#: ../libtomboy/gedit-print.c:270
264#, c-format
265msgid "Rendering page %d of %d..."
266msgstr "Изобразяване на страница %d от общо %d..."
267
268#: ../libtomboy/gedit-print.c:272
269#, c-format
270msgid "Printing page %d of %d..."
271msgstr "Разпечатване на страница %d от общо %d..."
272
273#: ../libtomboy/gedit-print.c:294
274msgid "Print preview"
275msgstr "Преглед преди печат"
276
277#: ../libtomboy/gedit-print.c:446
278msgid "Page %N of %Q"
279msgstr "Страница %N от %Q"
280
281#: ../libtomboy/gedit-print.c:448
282msgid "%A %D, %I:%M %p"
283msgstr "%A %D, %I:%M %p"
284
285#: ../Tomboy/Applet.cs:180
286msgid "_About Tomboy"
287msgstr "Относно Tomboy"
288
289#: ../Tomboy/Applet.cs:187
290msgid "_Quit"
291msgstr "Изход"
292
293#. Open the Start Here note
294#: ../Tomboy/Note.cs:369 ../Tomboy/NoteManager.cs:84
295#: ../Tomboy/NoteManager.cs:91 ../Tomboy/Tomboy.cs:210 ../Tomboy/Tray.cs:112
296#: ../Tomboy/Tray.cs:277 ../Tomboy/XKeybinder.cs:259
297msgid "Start Here"
298msgstr "Начална бележка"
299
300#: ../Tomboy/NoteManager.cs:85
301msgid "Welcome to Tomboy!"
302msgstr "Здравейте! Това е Tomboy!"
303
304#: ../Tomboy/NoteManager.cs:86
305msgid ""
306"Use this page as a Start Page for organizing your notes and keeping "
307"unorganized ideas around."
308msgstr ""
309"Използвайте тази страница като Начална бележка за организиране на бележките "
310"ви и пазене на неорганизирани идеи."
311
312#: ../Tomboy/NoteManager.cs:148
313#, csharp-format
314msgid "New Note {0}"
315msgstr "Нова бележка {0}"
316
317#: ../Tomboy/NoteManager.cs:165
318msgid "Describe your new note here."
319msgstr "Опишете вашата нова бележка тук."
320
321#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:305
322msgid "Really delete this note?"
323msgstr "Наистина ли да бъде изтрита тази бележка?"
324
325#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:306
326msgid "If you delete a note it is permanently lost."
327msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
328
329#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:390
330msgid "_Link to New Note"
331msgstr "Препратка към нова бележка"
332
333#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:403
334msgid "Te_xt"
335msgstr "Текст"
336
337#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:411
338msgid "_Search"
339msgstr "Търсене"
340
341#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:425
342msgid "Clos_e All Notes"
343msgstr "Затваряне _на всички бележки"
344
345#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:435
346msgid "_Close"
347msgstr "_Затваряне"
348
349#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:463
350msgid "Search"
351msgstr "Търсене"
352
353#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:464
354msgid "Search your notes"
355msgstr "Търсене из бележките Ви"
356
357#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:476
358msgid "Link"
359msgstr "Препратка"
360
361#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:477
362msgid "Link selected text to a new note"
363msgstr "Прави избрания текст на препратка към друга бележка"
364
365#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:491
366msgid "_Text"
367msgstr "Текст"
368
369#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:496
370msgid "Set properties of text"
371msgstr "Настройване свойствата на текста"
372
373#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:502
374msgid "_Plugins"
375msgstr "_Приставки"
376
377#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:506
378msgid "Run Plugin actions"
379msgstr "Изпълнение на действията на приставката"
380
381#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:513
382msgid "Delete"
383msgstr "Изтриване"
384
385#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:514
386msgid "Delete this note"
387msgstr "Изтриване на тази бележка"
388
389#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:571
390msgid "_Search..."
391msgstr "Търсене..."
392
393#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:582 ../Tomboy/Search.cs:176
394msgid "Find _Next"
395msgstr "Търсене на следващо"
396
397#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:595
398msgid "Find _Previous"
399msgstr "Търсене на предишно"
400
401#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:754
402msgid "_Bold"
403msgstr "_Удебелено"
404
405#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:766
406msgid "_Italic"
407msgstr "_Курсив"
408
409#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:778
410msgid "_Strikeout"
411msgstr "_Зачеркнато"
412
413#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:790
414msgid "_Highlight"
415msgstr "Отбелязване"
416
417#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:803
418msgid "Font Size"
419msgstr "Размер на шрифта"
420
421#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:806
422msgid "_Normal"
423msgstr "Нормален"
424
425#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:813
426msgid "Hu_ge"
427msgstr "Огро_мен"
428
429#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:821
430msgid "_Large"
431msgstr "Голям"
432
433#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:829
434msgid "S_mall"
435msgstr "Малък"
436
437#: ../Tomboy/Preferences.cs:127
438msgid "Tomboy Preferences"
439msgstr "Настройки на Tomboy"
440
441#: ../Tomboy/Preferences.cs:141
442msgid "Editing"
443msgstr "Редактиране"
444
445#: ../Tomboy/Preferences.cs:144
446msgid "Hotkeys"
447msgstr "Бързи клавиши"
448
449#. Spellchecking...
450#: ../Tomboy/Preferences.cs:184
451msgid "_Spellcheck While Typing"
452msgstr "Проверка на правописа при писане"
453
454#: ../Tomboy/Preferences.cs:191
455msgid ""
456"Misspellings will be underlined in red, and correct spelling suggestions "
457"shown in the right-click menu."
458msgstr ""
459"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено и предложения за корекция ще "
460"бъдат изнесени в менюто при натискане с дясното копче на мишката."
461
462#. WikiWords...
463#: ../Tomboy/Preferences.cs:200
464msgid "Highlight _WikiWords"
465msgstr "Отбелязване на WikiДуми"
466
467#: ../Tomboy/Preferences.cs:207
468msgid ""
469"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
470"word will create a note with that name."
471msgstr ""
472"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
473"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
474"същото име."
475
476#. Custom font...
477#: ../Tomboy/Preferences.cs:216
478msgid "Use Custom _Font"
479msgstr "Избор на личен шрифт"
480
481#. Hotkeys...
482#: ../Tomboy/Preferences.cs:286
483msgid "Listen for _Hotkeys"
484msgstr "Очакване за бързи клавиши"
485
486#: ../Tomboy/Preferences.cs:294
487msgid ""
488"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
489"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
490"Alt&gt;N</b>"
491msgstr ""
492"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
493"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
494"N</b>"
495
496#. Show notes menu keybinding...
497#: ../Tomboy/Preferences.cs:314
498msgid "Show notes _menu"
499msgstr "Показване на менюто за бележки"
500
501#. Open Start Here keybinding...
502#: ../Tomboy/Preferences.cs:330
503msgid "Open \"_Start Here\""
504msgstr "Отваряне на \"Начална бележка\""
505
506#. Create new note keybinding...
507#: ../Tomboy/Preferences.cs:346
508msgid "Create _new note"
509msgstr "Създаване на нова бележка"
510
511#. Search dialog keybinding...
512#: ../Tomboy/Preferences.cs:362
513msgid "S_earch notes"
514msgstr "Търсене на бележки"
515
516#: ../Tomboy/Preferences.cs:424
517msgid "Choose Note Font"
518msgstr "Избор на шрифт за бележките"
519
520#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:31
521msgid "Recent Changes"
522msgstr "Скорошни промени"
523
524#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:45
525msgid ""
526"<b>Recent Changes</b> lists your notes in the order they were last changed.  "
527"Double click to open a note."
528msgstr ""
529"<b>Скорошни промени</b> изброява бележките в реда, в който са били последно "
530"променяни. Двойно натискане за отваряне на бележка."
531
532#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:171
533msgid "Last Changed"
534msgstr "Последно променени"
535
536#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:234
537#, csharp-format
538msgid "Today, {0}"
539msgstr "Днес, {0}"
540
541#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:237
542#, csharp-format
543msgid "Yesterday, {0}"
544msgstr "Вчера, {0}"
545
546#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:240
547#, csharp-format
548msgid "{0} days ago, {1}"
549msgstr "преди {0} дни, {1}"
550
551#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:244
552msgid "MMMM d, h:mm tt"
553msgstr "MMMM d, h:mm tt"
554
555#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:246
556msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
557msgstr "MMMM d yyyy, h:mm tt"
558
559#: ../Tomboy/Search.cs:87 ../Tomboy/Search.cs:488
560msgid "Search All Notes"
561msgstr "Търсене из всички бележки"
562
563#: ../Tomboy/Search.cs:88 ../Tomboy/Search.cs:492
564msgid "Search Note"
565msgstr "Търсене на бележка"
566
567#: ../Tomboy/Search.cs:109
568msgid "_Find:"
569msgstr "Търсене:"
570
571#: ../Tomboy/Search.cs:113
572msgid "Search _All Notes"
573msgstr "Търсене из всички бележки"
574
575#: ../Tomboy/Search.cs:119
576msgid "Case _Sensitive"
577msgstr "Разлика между големи/малки букви"
578
579#: ../Tomboy/Search.cs:164
580msgid "_Previous"
581msgstr "Предишно"
582
583#: ../Tomboy/Search.cs:252
584msgid "Search _Results"
585msgstr "Резулати от търсенето"
586
587#: ../Tomboy/Search.cs:746
588#, csharp-format
589msgid "({0} match)"
590msgid_plural "({0} matches)"
591msgstr[0] "({0} съвпадение)"
592msgstr[1] "({0} съвпадения)"
593
594#. title
595#: ../Tomboy/Search.cs:764
596msgid "No notes found"
597msgstr "Няма открити бележки"
598
599#: ../Tomboy/Tomboy.cs:138
600msgid ""
601"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
602"Copyright (C) 2004, 2005 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
603"\n"
604msgstr ""
605"Tomboy: Проста и лесна програма за взимане на бележки.\n"
606"Всички права запазени (c) 2004 Alex·Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
607"\n"
608
609#: ../Tomboy/Tomboy.cs:149
610msgid ""
611"Usage:\n"
612"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
613"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
614"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
615"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
616"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
617"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
618"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
619msgstr ""
620"Употреба:\n"
621"  --new-note\t\t\tСъздаване и показване на нова бележка.\n"
622"  --new-note [title]\t\tСъздаване и показване на нова бележка със заглавие.\n"
623"  --open-note [title/url]\tПоказване на бележка с това заглавие.\n"
624"  --start-here\t\t\tПоказване на \"Начална бележка\".\n"
625"  --highlight-search [text]\tТърсене и отбелязване на текст в отворената "
626"бележка.\n"
627"  --version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
628"  --help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
629
630#: ../Tomboy/Tomboy.cs:161
631msgid ""
632"Usage:\n"
633"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
634"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
635"\n"
636"D-BUS remote control disabled."
637msgstr ""
638"Употреба:\n"
639"··--version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
640"··--help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
641"\n"
642"Отдалечения контрол чрез D-BUS е изключен."
643
644#: ../Tomboy/Tomboy.cs:172
645#, csharp-format
646msgid "Version {0}"
647msgstr "Версия {0}"
648
649#: ../Tomboy/Tomboy.cs:229
650#, csharp-format
651msgid ""
652"Tomboy: unsupported option '{0}'\n"
653"Try 'tomboy --help' for more information.\n"
654"D-BUS remote control disabled."
655msgstr ""
656"Tomboy: неподдържана опция \"{0}\"\n"
657"Опитайте с \"tomboy --help\" за повече информация.\n"
658"D-BUS отдалечения контрол е изключен."
659
660#: ../Tomboy/Tray.cs:77
661msgid "Create _New Note"
662msgstr "Създаване на нова бележка"
663
664#: ../Tomboy/Tray.cs:125
665msgid "_Recent Changes"
666msgstr "Скорошни промени"
667
668#: ../Tomboy/Tray.cs:135
669msgid "_Search Notes..."
670msgstr "Търсене из бележките..."
671
672#: ../Tomboy/Tray.cs:153
673msgid " (new)"
674msgstr "(ново)"
675
676#: ../Tomboy/Tray.cs:229
677msgid "translator-credits"
678msgstr ""
679"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
680"\n"
681"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
682"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
683"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
684
685#: ../Tomboy/Tray.cs:235
686msgid "Copyright © 2004, 2005 Alex Graveley"
687msgstr "Права запазени © 2004, 2005 Alex Graveley"
688
689#: ../Tomboy/Tray.cs:236
690msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
691msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
692
693#. initial newline
694#: ../Tomboy/Tray.cs:285
695msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
696msgstr "dddd, MMMM d, h:mm tt"
697
698#: ../Tomboy/Watchers.cs:133
699#, csharp-format
700msgid "(Untitled {0})"
701msgstr "(Неиуменуван {0})"
702
703#: ../Tomboy/Watchers.cs:161
704#, csharp-format
705msgid ""
706"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
707"for this note before continuing."
708msgstr ""
709"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
710"бележка преди да продължите."
711
712#: ../Tomboy/Watchers.cs:173
713msgid "Note title taken"
714msgstr "Прието е заглавието на бележката"
715
716#: ../Tomboy/Watchers.cs:266
717msgid "Related to: "
718msgstr "Свързана с: "
719
720#: ../Tomboy/Watchers.cs:552
721msgid "Cannot open location"
722msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
723
724#: ../Tomboy/Watchers.cs:660
725msgid "_Copy Link Address"
726msgstr "_Копиране адреса на препратката"
727
728#: ../Tomboy/Watchers.cs:665
729msgid "_Open Link"
730msgstr "_Отваряне на препратка"
731
732#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:46
733msgid "Export to HTML"
734msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
735
736#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:164
737msgid "Destination for HTML Export"
738msgstr "Папка-цел за HTML изхода"
739
740#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:169
741msgid "Export linked notes"
742msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.