source: extras/tomboy.HEAD.bg.po @ 539

Last change on this file since 539 was 526, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновил съм до 100%. Подал съм.

File size: 27.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE tomboy'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tomboy\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-02-06 11:55+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-02-06 11:56+0200\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
22msgid "Default Plugins"
23msgstr "Стандартни приставки"
24
25#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:2
26msgid "Directory containing system-installed Plugins"
27msgstr "Папка, съдържаща системно-инсталираните приставки"
28
29#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
30msgid "Accessories"
31msgstr "Аксесоари"
32
33#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2
34msgid "Simple and easy to use note-taking"
35msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
36
37#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
38msgid "Tomboy Applet Factory"
39msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
40
41#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
42#: ../Tomboy/Applet.cs:132 ../Tomboy/Tray.cs:38
43msgid "Tomboy Notes"
44msgstr "Бележки (Tomboy)"
45
46#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/Applet.cs:175
47msgid "_About Tomboy"
48msgstr "_Относно Tomboy"
49
50#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/Applet.cs:170
51#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:547
52msgid "_Open Plugins Folder"
53msgstr "_Отваряне на папката с приставките"
54
55#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/Applet.cs:165
56msgid "_Preferences..."
57msgstr "_Настройки..."
58
59#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
60msgid "Note-taker"
61msgstr "Водене на бележки"
62
63#: ../data/tomboy.desktop.in.h:2
64msgid "Quick and handy note-taker"
65msgstr "Бързо и удобно водене на бележки"
66
67#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
68msgid "Create a new Note"
69msgstr "Създаване на нова бележка"
70
71#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
72msgid "Custom Font Face"
73msgstr "Личен шрифт"
74
75#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
76msgid "Enable WikiWord highlighting"
77msgstr "Включване на WikiДума отбелязването"
78
79#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
80msgid "Enable custom font"
81msgstr "Включване на личния шрифт"
82
83#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
84msgid "Enable global keybindings"
85msgstr "Включване на глобалните бързи бутони"
86
87#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
88msgid "Enable spellchecking"
89msgstr "Включване на проверката на правописа"
90
91#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
92msgid ""
93"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
94"will create a note with that name."
95msgstr ""
96"Включване на тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
97"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
98"същото име."
99
100#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
101msgid "HTML Export Last Directory"
102msgstr "Последната папка на изхода като HTML"
103
104#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
105msgid "HTML Export Linked Notes"
106msgstr "Свързани бележки на HTML изхода"
107
108#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
109msgid ""
110"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
111"font when displaying notes."
112msgstr ""
113"Ако enable_custom_font е включено, името на шрифта настроено там ще бъде "
114"използвано за шрифта на бележките."
115
116#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
117msgid ""
118"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
119"suggestions shown in the right-click menu."
120msgstr ""
121"Ако е включено, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а "
122"предложенията за верен правопис изнесени в менюто излизащо при дясно "
123"натискане с мишката."
124
125#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
126msgid ""
127"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
128"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
129"available from any application."
130msgstr ""
131"Ако е включено, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
132"global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
133"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
134
135#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
136msgid ""
137"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
138"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
139msgstr ""
140"Ако е включено, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде "
141"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай шрифта по "
142"подразбиране ще бъде използван."
143
144#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
145msgid "Open Recent Changes"
146msgstr "Отваряне на последните промени"
147
148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
149msgid "Open Search Dialog"
150msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
151
152#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
153msgid "Open Start Here"
154msgstr "Отваряне на начална бележка"
155
156#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
157msgid "Show applet menu"
158msgstr "Показване на менюто за аплетите"
159
160#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
161msgid ""
162"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
163"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
164"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
165"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
166"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
167"for this action."
168msgstr ""
169"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
170"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
171"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
172"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
173"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
174"действие."
175
176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
177msgid ""
178"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
179"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
180"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
181"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
182"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
183"action."
184msgstr ""
185"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
186"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
187"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
188"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
189"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
190"действие."
191
192#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
193msgid ""
194"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
195"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
196"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
197"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
198"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
199"action."
200msgstr ""
201"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
202"бележки. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
203"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
204"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
205"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
206"действие."
207
208#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
209msgid ""
210"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
211"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
212"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
213"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
214"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
215"for this action."
216msgstr ""
217"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
218"промени. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
219"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
220"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
221"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
222"действие."
223
224#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
225msgid ""
226"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
227"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
228"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
229"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
230"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
231"action."
232msgstr ""
233"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
234"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
235"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
236"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
237"зададете специалният низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
238"действие."
239
240#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
241msgid ""
242"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
243msgstr ""
244"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изход в "
245"HTML."
246
247#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
248msgid ""
249"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
250"HTML plugin."
251msgstr ""
252"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
253"в приставката за изнасяне в HTML."
254
255#: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:15
256msgid "Print"
257msgstr "Печат"
258
259#: ../libtomboy/gedit-print.c:243
260msgid "Preparing pages..."
261msgstr "Подготвяне на страниците..."
262
263#: ../libtomboy/gedit-print.c:270
264#, c-format
265msgid "Rendering page %d of %d..."
266msgstr "Изобразяване на страница %d от общо %d..."
267
268#: ../libtomboy/gedit-print.c:272
269#, c-format
270msgid "Printing page %d of %d..."
271msgstr "Печатане на страница %d от общо %d..."
272
273#: ../libtomboy/gedit-print.c:294
274msgid "Print preview"
275msgstr "Преглед преди печат"
276
277#: ../libtomboy/gedit-print.c:446
278msgid "Page %N of %Q"
279msgstr "Страница %N от %Q"
280
281#: ../libtomboy/gedit-print.c:448
282msgid "%A %D, %I:%M %p"
283msgstr "%A %D, %I:%M %p"
284
285#: ../Tomboy/Applet.cs:182
286msgid "_Quit"
287msgstr "_Спиране на програмата"
288
289#. Open the Start Here note
290#: ../Tomboy/Note.cs:393 ../Tomboy/NoteManager.cs:89
291#: ../Tomboy/NoteManager.cs:97 ../Tomboy/Tomboy.cs:233 ../Tomboy/Tray.cs:122
292#: ../Tomboy/Tray.cs:178 ../Tomboy/Tray.cs:371 ../Tomboy/XKeybinder.cs:259
293msgid "Start Here"
294msgstr "Начална бележка"
295
296#: ../Tomboy/NoteManager.cs:90
297msgid "Welcome to Tomboy!"
298msgstr "Здравейте! Това е Tomboy!"
299
300#: ../Tomboy/NoteManager.cs:91
301msgid ""
302"Use this page as a Start Page for organizing your notes and keeping "
303"unorganized ideas around."
304msgstr ""
305"Използвайте тази страница като начална бележка за организиране на бележките "
306"ви и пазене на неорганизирани идеи."
307
308#: ../Tomboy/NoteManager.cs:155
309#, csharp-format
310msgid "New Note {0}"
311msgstr "Нова бележка {0}"
312
313#: ../Tomboy/NoteManager.cs:201
314msgid "Describe your new note here."
315msgstr "Опишете новата бележка тук."
316
317#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:313
318msgid "Really delete this note?"
319msgstr "Изтриване на тази бележка?"
320
321#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:314
322msgid "If you delete a note it is permanently lost."
323msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
324
325#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:398
326msgid "_Link to New Note"
327msgstr "Връзка към нова бележка"
328
329#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:411
330msgid "Te_xt"
331msgstr "Те_кст"
332
333#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:419
334msgid "_Search"
335msgstr "_Търсене"
336
337#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:433
338msgid "Clos_e All Notes"
339msgstr "Затваряне _на всички бележки"
340
341#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:443
342msgid "_Close"
343msgstr "_Затваряне"
344
345#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:471
346msgid "Search"
347msgstr "Търсене"
348
349#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:472
350msgid "Search your notes"
351msgstr "Търсене в бележките"
352
353#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:484
354msgid "Link"
355msgstr "Връзка"
356
357#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:485
358msgid "Link selected text to a new note"
359msgstr "Прави избрания текст на връзка към друга бележка"
360
361#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:499
362msgid "_Text"
363msgstr "Текст"
364
365#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:504
366msgid "Set properties of text"
367msgstr "Настройване свойствата на текста"
368
369#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:510
370msgid "T_ools"
371msgstr "Инструменти"
372
373#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:514
374msgid "Use tools on this note"
375msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
376
377#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:521
378msgid "Delete"
379msgstr "Изтриване"
380
381#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:522
382msgid "Delete this note"
383msgstr "Изтриване на тази бележка"
384
385#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:579
386msgid "_Search..."
387msgstr "_Търсене..."
388
389#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:590 ../Tomboy/Search.cs:176
390msgid "Find _Next"
391msgstr "Следващо"
392
393#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:603
394msgid "Find _Previous"
395msgstr "_Предишно"
396
397#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:687
398msgid "Cannot create note"
399msgstr "Създаването на бележка е неуспешно"
400
401#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:782
402msgid "_Bold"
403msgstr "_Получер"
404
405#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:794
406msgid "_Italic"
407msgstr "_Курсив"
408
409#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:806
410msgid "_Strikeout"
411msgstr "_Зачеркнато"
412
413#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:818
414msgid "_Highlight"
415msgstr "Отбелязване"
416
417#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:831
418msgid "Font Size"
419msgstr "Размер на шрифта"
420
421#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:834
422msgid "_Normal"
423msgstr "Нормален"
424
425#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:841
426msgid "Hu_ge"
427msgstr "Огро_мен"
428
429#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:849
430msgid "_Large"
431msgstr "Голям"
432
433#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:857
434msgid "S_mall"
435msgstr "Малък"
436
437#: ../Tomboy/Preferences.cs:127
438msgid "Tomboy Preferences"
439msgstr "Настройки на Tomboy"
440
441#: ../Tomboy/Preferences.cs:141
442msgid "Editing"
443msgstr "Редактиране"
444
445#: ../Tomboy/Preferences.cs:144
446msgid "Hotkeys"
447msgstr "Бързи клавиши"
448
449#. Spellchecking...
450#: ../Tomboy/Preferences.cs:184
451msgid "_Spellcheck While Typing"
452msgstr "Автоматична проверка на правописа"
453
454#: ../Tomboy/Preferences.cs:191
455msgid ""
456"Misspellings will be underlined in red, and correct spelling suggestions "
457"shown in the right-click menu."
458msgstr ""
459"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено и предложения за корекция ще "
460"бъдат изнесени в менюто при натискане с дясното копче на мишката."
461
462#. WikiWords...
463#: ../Tomboy/Preferences.cs:200
464msgid "Highlight _WikiWords"
465msgstr "Отбелязване на WikiДуми"
466
467#: ../Tomboy/Preferences.cs:207
468msgid ""
469"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
470"word will create a note with that name."
471msgstr ""
472"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
473"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
474"същото име."
475
476#. Custom font...
477#: ../Tomboy/Preferences.cs:216
478msgid "Use Custom _Font"
479msgstr "Избор на личен шрифт"
480
481#. Hotkeys...
482#: ../Tomboy/Preferences.cs:286
483msgid "Listen for _Hotkeys"
484msgstr "Очакване за бързи клавиши"
485
486#: ../Tomboy/Preferences.cs:294
487msgid ""
488"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
489"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
490"Alt&gt;N</b>"
491msgstr ""
492"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
493"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
494"N</b>"
495
496#. Show notes menu keybinding...
497#: ../Tomboy/Preferences.cs:314
498msgid "Show notes _menu"
499msgstr "Показване на менюто за бележки"
500
501#. Open Start Here keybinding...
502#: ../Tomboy/Preferences.cs:330
503msgid "Open \"_Start Here\""
504msgstr "Отваряне на „Начална бележка“"
505
506#. Create new note keybinding...
507#: ../Tomboy/Preferences.cs:346
508msgid "Create _new note"
509msgstr "Създаване на нова бележка"
510
511#. Search dialog keybinding...
512#: ../Tomboy/Preferences.cs:362
513msgid "S_earch notes"
514msgstr "Търсене в бележки"
515
516#: ../Tomboy/Preferences.cs:424
517msgid "Choose Note Font"
518msgstr "Избор на шрифт за бележките"
519
520#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:31
521msgid "Table of Contents"
522msgstr "Съдържание"
523
524#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:45
525msgid ""
526"<b>Table of Contents</b> lists all your notes.\n"
527"Double click to open a note."
528msgstr ""
529"<b>Съдържанието</b> показва всичките Ви бележки.\n"
530"Натиснете два пъти върху бележката, за да я отворите."
531
532#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:171
533msgid "Last Changed"
534msgstr "Последно променени"
535
536#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:234
537#, csharp-format
538msgid "Today, {0}"
539msgstr "Днес, {0}"
540
541#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:237
542#, csharp-format
543msgid "Yesterday, {0}"
544msgstr "Вчера, {0}"
545
546#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:240
547#, csharp-format
548msgid "{0} days ago, {1}"
549msgstr "преди {0} дни, {1}"
550
551#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:244
552msgid "MMMM d, h:mm tt"
553msgstr "MMMM d, h:mm tt"
554
555#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:246
556msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
557msgstr "MMMM d yyyy, h:mm tt"
558
559#: ../Tomboy/Search.cs:87 ../Tomboy/Search.cs:488
560msgid "Search All Notes"
561msgstr "Търсене из всички бележки"
562
563#: ../Tomboy/Search.cs:88 ../Tomboy/Search.cs:492
564msgid "Search Note"
565msgstr "Търсене в бележка"
566
567#: ../Tomboy/Search.cs:109
568msgid "_Find:"
569msgstr "Търсене:"
570
571#: ../Tomboy/Search.cs:113
572msgid "Search _All Notes"
573msgstr "Търсене из всички бележки"
574
575#: ../Tomboy/Search.cs:119
576msgid "Case _Sensitive"
577msgstr "_Големината на буквите има значение"
578
579#: ../Tomboy/Search.cs:164
580msgid "_Previous"
581msgstr "_Предишно"
582
583#: ../Tomboy/Search.cs:252
584msgid "Search _Results"
585msgstr "_Резултати от търсенето"
586
587#: ../Tomboy/Search.cs:746
588#, csharp-format
589msgid "({0} match)"
590msgid_plural "({0} matches)"
591msgstr[0] "({0} съвпадение)"
592msgstr[1] "({0} съвпадения)"
593
594#. title
595#: ../Tomboy/Search.cs:764
596msgid "No notes found"
597msgstr "Няма открити бележки"
598
599#: ../Tomboy/Tomboy.cs:157
600msgid ""
601"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
602"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
603"\n"
604msgstr ""
605"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
606"Права за копиране (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
607"\n"
608
609#: ../Tomboy/Tomboy.cs:169
610msgid ""
611"Usage:\n"
612"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
613"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
614"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
615msgstr ""
616"Начин на употреба:\n"
617"  --version\t\t\tПоказване на информация за версията.\n"
618"  --help\t\t\tПоказване на това съобщение.\n"
619"··--note-path [path]\t\tЗареждане/съхранение на данните за бележката в тази "
620"папка.\n"
621
622#: ../Tomboy/Tomboy.cs:178
623msgid ""
624"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
625"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
626"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
627"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
628"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
629msgstr ""
630"  --new-note\t\t\tСъздаване и показване на нова бележка.\n"
631"  --new-note [title]\t\tСъздаване и показване на нова бележка със заглавие.\n"
632"  --open-note [title/url]\tПоказване на бележка с това заглавие.\n"
633"  --start-here\t\t\tПоказване на „Начална бележка“.\n"
634"  --highlight-search [text]\tТърсене и отбелязване на текст в отворената "
635"бележка.\n"
636
637#: ../Tomboy/Tomboy.cs:187
638msgid "D-BUS remote control disabled.\n"
639msgstr "Отдалеченият контрол на D-BUS е спрян.\n"
640
641#: ../Tomboy/Tomboy.cs:195
642#, csharp-format
643msgid "Version {0}"
644msgstr "Версия {0}"
645
646#: ../Tomboy/Tomboy.cs:253
647#, csharp-format
648msgid ""
649"Tomboy: unsupported option '{0}'\n"
650"Try 'tomboy --help' for more information.\n"
651"D-BUS remote control disabled."
652msgstr ""
653"Tomboy: неподдържана опция „{0}“\n"
654"Опитайте с „tomboy --help“ за повече информация.\n"
655"D-BUS отдалечения контрол е изключен."
656
657#. initial newline
658#: ../Tomboy/Tray.cs:81
659msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
660msgstr "dddd, MMMM d, h:mm tt"
661
662#: ../Tomboy/Tray.cs:144
663msgid "Create _New Note"
664msgstr "Създаване на нова бележка"
665
666#: ../Tomboy/Tray.cs:191
667msgid "_Table of Contents"
668msgstr "_Съдържание"
669
670#: ../Tomboy/Tray.cs:201
671msgid "_Search Notes..."
672msgstr "Търсене в бележките..."
673
674#: ../Tomboy/Tray.cs:219
675msgid " (new)"
676msgstr "(ново)"
677
678#: ../Tomboy/Tray.cs:257
679msgid "Cannot create new note"
680msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
681
682#: ../Tomboy/Tray.cs:308
683msgid "translator-credits"
684msgstr ""
685"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
686"Владимир „Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
687"\n"
688"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
689"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
690"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
691
692#: ../Tomboy/Tray.cs:314
693msgid "Copyright © 2004-2006 Alex Graveley"
694msgstr "Права за копиране © 2004-2006 Alex Graveley"
695
696#: ../Tomboy/Tray.cs:315
697msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
698msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
699
700#: ../Tomboy/Watchers.cs:137
701#, csharp-format
702msgid "(Untitled {0})"
703msgstr "(Без име {0})"
704
705#: ../Tomboy/Watchers.cs:169
706#, csharp-format
707msgid ""
708"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
709"for this note before continuing."
710msgstr ""
711"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
712"бележка преди да продължите."
713
714#: ../Tomboy/Watchers.cs:181
715msgid "Note title taken"
716msgstr "Прието е заглавието на бележката"
717
718#: ../Tomboy/Watchers.cs:411
719msgid "Cannot open location"
720msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
721
722#: ../Tomboy/Watchers.cs:505
723msgid "_Copy Link Address"
724msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
725
726#: ../Tomboy/Watchers.cs:510
727msgid "_Open Link"
728msgstr "_Отваряне на връзка"
729
730#: ../Tomboy/Plugins/Evolution.cs:263
731msgid "Cannot open email"
732msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
733
734#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:46
735msgid "Export to HTML"
736msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
737
738#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:164
739msgid "Destination for HTML Export"
740msgstr "Папка-цел за HTML изхода"
741
742#: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:169
743msgid "Export linked notes"
744msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
745
746#: ../Tomboy/Plugins/FixedWidth.cs:34
747msgid "_Fixed Width"
748msgstr "_Фиксирана ширина"
749
750#: ../Tomboy/Plugins/GalagoPresence.cs:272
751#, csharp-format
752msgid "Cannot contact '{0}'"
753msgstr "Неуспех при свързването „{0}\""
754
755#: ../Tomboy/Plugins/GalagoPresence.cs:275
756#, csharp-format
757msgid "Error running gaim-remote: {0}"
758msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
759
760#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:13
761msgid "NotD: "
762msgstr "Бел. за деня: "
763
764#. Format: "NotD: Friday, July 01 2005"
765#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:18
766msgid "dddd, MMMM d yyyy"
767msgstr "dddd, MMMM d yyyy"
768
769#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:33
770msgid "Tasks"
771msgstr "Задачи"
772
773#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:34
774msgid "Appointments"
775msgstr "Срещи"
776
777#: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:169
778msgid "Create Note of the Day"
779msgstr "Създаване на нова бележка на деня"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.