source: extras/nautilus-actions.HEAD.bg.po @ 808

Last change on this file since 808 was 808, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

gedit-plugins, muine, istanbul, gdesklets, nautilus-actions: обновяване и нови преводи до 100%.

File size: 43.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus-actions po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE nautilus-actions'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the nautilus-actions package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: nautilus-actions CVS head\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-09-21 11:19+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-09-21 11:18+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../nact/nact.desktop.in.h:1
20msgid "Add items to the Nautilus popup menu"
21msgstr "Добавяне на елементи към контекстното меню на Nautilus"
22
23#: ../nact/nact.desktop.in.h:2
24msgid "Nautilus Actions Configuration"
25msgstr "Настройки на действията на Nautilus"
26
27#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:1
28msgid " "
29msgstr " "
30
31#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:2
32msgid "  "
33msgstr "  "
34
35#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:3
36msgid "    "
37msgstr "    "
38
39#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:4
40msgid "(C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
41msgstr "Авторски права: (C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
42
43#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:6
44#, no-c-format
45msgid "<b>%%</b>: a percent sign"
46msgstr "<b>%%</b>: знак за процент"
47
48#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:8
49#, no-c-format
50msgid ""
51"<b>%M</b>: space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with their "
52"full paths"
53msgstr ""
54"<b>%M</b>: списък с пълните имена и пътища на избраните файлове/папки "
55"разделени с интервал."
56
57#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:10
58#, no-c-format
59msgid "<b>%U</b>: username of the gnome-vfs URI"
60msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за адрес за gnome-vfs"
61
62#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:12
63#, no-c-format
64msgid "<b>%d</b>: base folder of the selected file(s)"
65msgstr "<b>%d</b>: папката, в която се намират избраните файлове"
66
67#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:14
68#, no-c-format
69msgid ""
70"<b>%f</b>: the name of the selected file or the 1st one if many are selected"
71msgstr ""
72"<b>%f</b>: името на избрания файл или името на първия от много избрани "
73"файлове"
74
75#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:16
76#, no-c-format
77msgid "<b>%h</b>: hostname of the gnome-vfs URI"
78msgstr "<b>%h</b>: името на хост за адрес за gnome-vfs"
79
80#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:18
81#, no-c-format
82msgid ""
83"<b>%m</b>: space-separated list of the basenames of the selected\n"
84"file(s)/folder(s)"
85msgstr ""
86"<b>%m</b>: списък с имената на избраните файлове/папки без техните надпапки, "
87"разделени с интервали."
88
89#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:21
90#, no-c-format
91msgid "<b>%s</b>: scheme of the gnome-vfs URI"
92msgstr "<b>%s</b>: схема за адрес за gnome-vfs"
93
94#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
95#, no-c-format
96msgid "<b>%u</b>: gnome-vfs URI"
97msgstr "<b>%u</b>: адрес за gnome-vfs"
98
99#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
100msgid "<b>Action</b>"
101msgstr "<b>Действие</b>"
102
103#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
104msgid "<b>Appears if file matches</b>"
105msgstr "<b>Появяване, ако файла пасва</b>"
106
107#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
108msgid "<b>Appears if scheme is in this list</b>"
109msgstr "<b>Появяване, ако схемата е списъка</b>"
110
111#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
112msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
113msgstr "<b>Появяване, ако избраните обекти съдържат</b>"
114
115#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:28
116msgid "<b>Nautilus Menu Item</b>"
117msgstr "<b>Елемент от менюто на Nautilus</b>"
118
119#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
120#, no-c-format
121msgid "<i><b><span size=\"small\">e.g., %s</span></b></i>"
122msgstr "<i><b><span size=\"small\">напр: %s</span></b></i>"
123
124#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
125msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
126msgstr "<span size=\"larger\"><b>Легенда на параметрите</b></span>"
127
128#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
129msgid ""
130"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">place primary text here</span>\n"
131"\n"
132"place secondary text here"
133msgstr ""
134"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">поставете основния текст тук</span>\n"
135"\n"
136"поставете допълнителния текст тук"
137
138#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
139msgid ""
140"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the filenames. "
141"You can set several filename patterns by separating them with a semi-colon "
142"(;)."
143msgstr ""
144"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
145"да напаснат имената на файлове. Можете да въведете няколко шаблона като ги "
146"разделите с „;“."
147
148#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
149msgid ""
150"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the mimetypes of "
151"files. You can set several mimetype patterns by separating them with a semi-"
152"colon (;)."
153msgstr ""
154"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
155"да напасне вида на файловете по MIME. Можете да въведете няколко шаблона "
156"като ги разделите с „;“."
157
158#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
159msgid "Advanced Conditions"
160msgstr "Допълнителни условия"
161
162#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
163msgid "Appears if selection has multiple files or folders"
164msgstr "Появяване, ако са избрани множество обекти"
165
166#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
167msgid "Automatic"
168msgstr "Автоматично"
169
170#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
171msgid "Both"
172msgstr "И двете"
173
174#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
175msgid ""
176"Check this box if you want to get back all your configurations from the "
177"version of Nautilus-actions 0.7.1 or lesser."
178msgstr ""
179"Изберете тази опция за да получите всички настройки от действията на "
180"Nautilus, версии 0.7.1 и по-малки."
181
182#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
183msgid "Click to add a new scheme."
184msgstr "Натиснете за добавянето на нова схема."
185
186#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
187msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
188msgstr "Натиснете за избор на команда от прозореца за избор на файлове."
189
190#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
191msgid ""
192"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon from "
193"the drop-down list."
194msgstr ""
195"Натиснете за избор на произволна икона от файл вместо шаблонните икони в "
196"падащия списък."
197
198#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
199msgid "Click to remove the selected scheme."
200msgstr "Натиснете за премахването на избраната схема."
201
202#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
203msgid ""
204"Click to see the list of special tokens you can use in the parameter field."
205msgstr ""
206"Натиснете, за да видите специалните последователности в полето за параметри."
207
208#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
209msgid "Conditions"
210msgstr "Условия"
211
212#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
213msgid "Create a copy of the selected action."
214msgstr "Копиране на избраното действие."
215
216#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
217msgid ""
218"Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore it."
219msgstr ""
220"Изтриване на действието без потвърждение и без възможност за възстановяване."
221
222#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
223msgid "Export existing configs"
224msgstr "Изнасяне на текущите настройки"
225
226#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
227msgid "File to Import:"
228msgstr "Файл за внасяне:"
229
230#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
231msgid "Filenames:"
232msgstr "Имена на файлове:"
233
234#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
235msgid "GConf schema description file (Nautilus-actions v1.x and later)"
236msgstr "Файл със схема за GConf (за версия поне 1.x)"
237
238#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
239msgid "Icon:"
240msgstr "Икона:"
241
242#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
243msgid ""
244"If selected, the filename patterns will be matched case sensitive (eg, *.jpg "
245"will not match photo.JPG)"
246msgstr ""
247"Ако е избрано, шаблоните за имената на файлове ще зачитат регистъра на "
248"буквите (напр. *.jpg, няма да напасне с photo.JPG)"
249
250#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
251msgid "Import all my old configs"
252msgstr "Внасяне на всички стари настройки"
253
254#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:57
255msgid "Import new configurations"
256msgstr "Внасяне на нови настройки"
257
258#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
259msgid "Import/Export"
260msgstr "Внасяне/изнасяне"
261
262#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
263msgid "Import/Export Settings"
264msgstr "Настройки на внасянето/изнасянето"
265
266#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
267msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu."
268msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus."
269
270#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
271msgid "Label:"
272msgstr "Етикет:"
273
274#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
275msgid ""
276"Manage importation of external action configurations and exportation of "
277"existing actions."
278msgstr ""
279"Управление на внасянето на настройки от външни източници и изнасянето на "
280"съществуващите действия."
281
282#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
283msgid "Match case"
284msgstr "Зачитане на регистъра"
285
286#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:64
287msgid "Menu Item & Action"
288msgstr "Елементи на менюто и действия"
289
290#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
291msgid "Mimetypes:"
292msgstr "Вид на файловете по MIME:"
293
294#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
295msgid ""
296"Nautilus Action Configuration Tool\n"
297"Application to configure Nautilus Action extension"
298msgstr ""
299"Инструмент за настройване на действията на Nautilus\n"
300"Приложението за настройване на разширението за Nautilus"
301
302#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
303msgid "Nautilus Action Editor"
304msgstr "Редактор на действията за Nautilus"
305
306#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
307msgid "Nautilus Actions"
308msgstr "Действията за Nautilus"
309
310#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
311msgid "Old XML config file (Nautilus-actions v0.x)"
312msgstr "Стар файл с настройки с XML (за версии 0.x)"
313
314#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
315msgid "Only files"
316msgstr "Само файлове"
317
318#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
319msgid "Only folders"
320msgstr "Само папки"
321
322#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
323msgid ""
324"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button to "
325"see the different replacement tokens."
326msgstr ""
327"Параметри, които ще бъдат подадени на командата. Натиснете бутона „Легенда“, "
328"за да разгледате специалните последователности."
329
330#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
331msgid "Parameters:"
332msgstr "Параметри:"
333
334#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
335msgid "Path:"
336msgstr "Път:"
337
338#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:76
339msgid "Project Website"
340msgstr "Уеб сайт на проекта"
341
342#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
343msgid "Save in Folder:"
344msgstr "Запазване в папка:"
345
346#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
347msgid ""
348"Select the configurations you want to export. Use Shift or Ctrl key to "
349"select more than one."
350msgstr ""
351"Избор на настройките, които да се изнесат. За избиране на повече от една "
352"използвайте клавишите Shift/Ctrl."
353
354#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:79
355msgid "Select the configurations you want to export:"
356msgstr "Избор на настройките, които да се изнесат: "
357
358#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:80
359msgid "Select the file you want to import."
360msgstr "Избор на файла, който да се внесе."
361
362#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:81
363msgid ""
364"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must "
365"exist."
366msgstr "Изберете съществуваща папка, в която да се запишат настройките."
367
368#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:82
369msgid ""
370"Select the kind of files where you want your action to appear. If you don't "
371"know what to choose, try selecting just 'file' which is the most common "
372"choice. You can add a new scheme by clicking on the '+' button."
373msgstr ""
374"Изберете вида на файлове, при които да се появява действието. Ако не знаете "
375"какво да изберете, пробвайте с „file“ - това е най-честият избор. Можете да "
376"добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
377
378#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:83
379msgid ""
380"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus popup "
381"menu."
382msgstr ""
383"Командата, която ще бъде стартирана при избиране на действието в "
384"контекстното меню на Nautilus."
385
386#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:84
387msgid "This software is licensed under the GNU Genaral Public License (GPL)"
388msgstr ""
389"Тази програма е лицензирана под условията на Общия публичен лиценз на GNU "
390"(GPL)"
391
392#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:85
393msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar."
394msgstr ""
395"Подсказка за елемента на менюто ще се появява в лентата за състояние на "
396"Nautilus"
397
398#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:86
399msgid "Tooltip:"
400msgstr "Подсказка:"
401
402#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:87
403msgid "Type of configuration:"
404msgstr "Вид на настройката:"
405
406#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:88
407msgid "_Browse"
408msgstr "_Избор"
409
410#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
411#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:90
412msgid "translator-credits"
413msgstr ""
414"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
415"\n"
416"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
417"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
418"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
419
420#. i18n notes: will be displayed in a dialog
421#: ../nact/nact.c:163
422#, c-format
423msgid "Can't duplicate action '%s' !"
424msgstr "Действието  „%s“ не може да си копира!"
425
426#. create columns on the tree view
427#: ../nact/nact.c:262 ../nact/nact-import-export.c:179
428msgid "Icon"
429msgstr "Икона"
430
431#: ../nact/nact.c:267 ../nact/nact-import-export.c:184
432msgid "Label"
433msgstr "Етикет"
434
435#: ../nact/nact.c:287 ../nact/nact-editor.c:705
436#: ../nact/nact-import-export.c:380
437msgid "Could not load interface for Nautilus Actions Config Tool"
438msgstr ""
439"Файлът с описание на интерфейса на действията за Nautilus не може да бъде "
440"зареден"
441
442#. i18n notes: example strings for the command preview
443#: ../nact/nact-utils.c:185
444msgid "/path/to"
445msgstr "/път/до"
446
447#: ../nact/nact-utils.c:186 ../nact/nact-utils.c:188
448msgid "file1.txt"
449msgstr "файл1.txt"
450
451#: ../nact/nact-utils.c:186
452msgid "file2.txt"
453msgstr "файл2.txt"
454
455#: ../nact/nact-utils.c:187 ../nact/nact-utils.c:188
456msgid "folder1"
457msgstr "папка1"
458
459#: ../nact/nact-utils.c:187
460msgid "folder2"
461msgstr "папка2"
462
463#: ../nact/nact-utils.c:190
464msgid "test.example.net"
465msgstr "тест.домейн.net"
466
467#: ../nact/nact-utils.c:191
468msgid "file.txt"
469msgstr "файл.txt"
470
471#: ../nact/nact-utils.c:192
472msgid "folder"
473msgstr "папка"
474
475#. i18n notes: when no icon is selected in the drop-down list
476#: ../nact/nact-editor.c:253
477msgid "None"
478msgstr "Няма"
479
480#. i18n notes : scheme name set for a new entry in the scheme list
481#: ../nact/nact-editor.c:451
482msgid "new-scheme"
483msgstr "нова-схема"
484
485#: ../nact/nact-editor.c:452
486msgid "New Scheme Description"
487msgstr "Описание на нова схема"
488
489#: ../nact/nact-editor.c:538
490msgid "Scheme"
491msgstr "Схема"
492
493#: ../nact/nact-editor.c:550
494msgid "Description"
495msgstr "Описание"
496
497#: ../nact/nact-editor.c:721
498msgid "Icon of the menu item in the Nautilus popup menu"
499msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
500
501#: ../nact/nact-editor.c:755
502msgid "Add a New Action"
503msgstr "Добавяне на ново действие"
504
505#: ../nact/nact-editor.c:759
506#, c-format
507msgid "Edit Action \"%s\""
508msgstr "Редактиране на действието „%s“"
509
510#: ../nact/nact-import-export.c:236
511#, c-format
512msgid "Can't parse file '%s' as old XML config file !"
513msgstr ""
514"Файлът „%s“ не може да се анализира като стария конфигурационен формат!"
515
516#: ../nact/nact-import-export.c:251
517#, c-format
518msgid "Can't parse file '%s' as GConf schema description file !"
519msgstr "Файлът „%s“ не може да се анализира като файл с описания на GConf!"
520
521#: ../nact/nact-import-export.c:271
522#, c-format
523msgid "Can't parse file '%s' !"
524msgstr "Файлът „%s“ не може да се анализира!"
525
526#. i18n notes: %s is the label of the action (eg, 'Mount ISO')
527#: ../nact/nact-import-export.c:293
528#, c-format
529msgid "Action '%s' importation failed !"
530msgstr "Неуспешно внасяне на действието „%s“!"
531
532#. initialize the default schemes
533#. i18n notes : description of 'file' scheme
534#: ../nact/nact-prefs.c:164
535#, c-format
536msgid "%sLocal Files"
537msgstr "%sЛокални файлове"
538
539#. i18n notes : description of 'sftp' scheme
540#: ../nact/nact-prefs.c:166
541#, c-format
542msgid "%sSSH Files"
543msgstr "%sФайлове от SSH"
544
545#. i18n notes : description of 'smb' scheme
546#: ../nact/nact-prefs.c:168
547#, c-format
548msgid "%sWindows Files"
549msgstr "%sФайлове от Windows"
550
551#. i18n notes : description of 'ftp' scheme
552#: ../nact/nact-prefs.c:170
553#, c-format
554msgid "%sFTP Files"
555msgstr "%sФайлове от FTP"
556
557#. i18n notes : description of 'dav' scheme
558#: ../nact/nact-prefs.c:172
559#, c-format
560msgid "%sWebdav Files"
561msgstr "%sФайлове от WebDAV"
562
563#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
564msgid "The old XML config file to convert"
565msgstr "Файл с настройки с XML в стар формат, който да се преобразува"
566
567#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
568#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
569msgid "FILE"
570msgstr "ФАЙЛ"
571
572#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
573msgid "The name of the newly-converted GConf schema file"
574msgstr "Името на новопреобразувания файл със схема на GConf"
575
576#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:43
577msgid "Convert all old XML config files from previous installations [default]"
578msgstr ""
579"Преобразуване на всички стари файлове с XML от предишната инсталация [по "
580"подразбиране]"
581
582#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
583msgid ""
584"The folder where the new GConf schema files will be saved if option -a is "
585"set [default=/tmp]"
586msgstr ""
587"Папката, в която ще се запазят новите файлове със схеми на GConf, ако е "
588"указана опцията „-a“ [по подразбиране е „/tmp“]"
589
590#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
591msgid "DIR"
592msgstr "ПАПКА"
593
594#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:77
595#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:100
596#, c-format
597msgid ""
598"Syntax error:\n"
599"\t- %s\n"
600"Try %s --help\n"
601msgstr ""
602"Синтактична грешка:\n"
603"\t- %s\n"
604"Опитайте с „%s --help“\n"
605
606#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:84
607#, c-format
608msgid ""
609"Syntax error:\n"
610"\tOptions -i and -o are mutually exclusive with option -a\n"
611"Try %s --help\n"
612msgstr ""
613"Синтактична грешка:\n"
614"\tОпциите „-i“ и „-o“ са несъвместими с „-a“\n"
615"Опитайте с „%s --help“\n"
616
617#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:90
618#, c-format
619msgid ""
620"Syntax error:\n"
621"\tOption -i is mandatory when using option -o\n"
622"Try %s --help\n"
623msgstr ""
624"Синтактична грешка:\n"
625"\tОпцията „-i“ е задължителна при ползването на „-o“\n"
626"Опитайте с „%s --help“\n"
627
628#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:102
629#, c-format
630msgid ""
631"Error:\n"
632"\t- Can't parse %s\n"
633"%s\n"
634msgstr ""
635"Грешка:\n"
636"\t- „%s“ не може да се анализира\n"
637"%s\n"
638
639#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:117
640#, c-format
641msgid "Converting %s..."
642msgstr "Преобразуване на „%s“..."
643
644#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:137
645#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:170
646#, c-format
647msgid " Failed: Can't create %s: %s\n"
648msgstr " Неуспех: „%s“ не може да се създаде: %s\n"
649
650#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:146
651#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:179
652#, c-format
653msgid "  OK, saved in %s\n"
654msgstr "  Добре, запазен е в „%s“\n"
655
656#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:151
657#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:184
658#, c-format
659msgid " Failed: %s\n"
660msgstr "  Неуспех: %s\n"
661
662#. GConf description strings :
663#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
664#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:69
665msgid "The label of the menu item"
666msgstr "Етикетът в менюто"
667
668#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
669msgid "LABEL"
670msgstr "ЕТИКЕТ"
671
672#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
673#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:71
674msgid "The tooltip of the menu item"
675msgstr "Подсказката за елемента на менюто"
676
677#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
678msgid "TOOLTIP"
679msgstr "ПОДСКАЗКА"
680
681#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
682msgid "The icon of the menu item (filename or GTK stock ID)"
683msgstr "Икона за елемента на менюто (име на файл или стандартна икона за GTK+)"
684
685#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
686msgid "ICON"
687msgstr "ИКОНА"
688
689#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
690#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
691#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:75
692msgid "The path of the command"
693msgstr "Пътят до командата"
694
695#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
696#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
697#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:62
698msgid "PATH"
699msgstr "ПЪТ"
700
701#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
702#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
703msgid "The parameters of the command"
704msgstr "Параметрите на командата"
705
706#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
707msgid "PARAMS"
708msgstr "ПАРАМЕТРИ"
709
710#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
711msgid ""
712"A pattern to match selected files against. May include wildcards (* or ?) "
713"(you must set one option for each pattern you need)"
714msgstr ""
715"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
716"да напаснат имената на файлове (задава се за всеки различен шаблон.)"
717
718#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
719#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
720msgid "EXPR"
721msgstr "ИЗРАЗ"
722
723#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
724msgid ""
725"A pattern to match selected files' mimetype against. May include wildcards "
726"(* or ?) (you must set one option for each pattern you need)"
727msgstr ""
728"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
729"да напасне вида на файловете по MIME (задава се за всеки различен шаблон.)"
730
731#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
732msgid "Set it if the selection can contain files"
733msgstr "Когато е зададено, може да са избрани и файлове"
734
735#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:59
736msgid "Set it if the selection can contain folders"
737msgstr "Когато е зададено може да са избрани и папки"
738
739#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:60
740msgid "Set it if the selection can have several items"
741msgstr "Когато е зададено може да са избрани няколко обекта"
742
743#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:61
744msgid ""
745"A GnomeVFS scheme where the selected files should be located (you must set "
746"it for each scheme you need)"
747msgstr ""
748"Схема на GnomeVFS, която показва къде трябва да са избраните обекти (задава "
749"се за всяка различна схема)"
750
751#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:61
752msgid "SCHEME"
753msgstr "СХЕМА"
754
755#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:62
756msgid ""
757"The path of the file where to save the new GConf schema definition file "
758"[default: /tmp/config_UUID.schemas]"
759msgstr ""
760"Пътят на файла, в който ще се запази новия файл със схеми на GConf (по "
761"подразбиране е „/tmp/config_UUID.schemas“)"
762
763#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:151
764#, c-format
765msgid "Creating %s..."
766msgstr "Създаване на „%s“..."
767
768#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:48
769#, c-format
770msgid "Can't write data in file %s\n"
771msgstr "Не могат да се запишат данни във файла „%s“\n"
772
773#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:54
774#, c-format
775msgid "Can't open file %s for writing\n"
776msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис\n"
777
778#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
779msgid ""
780"The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu when "
781"the selection matches the appearance condition settings"
782msgstr ""
783"Етикетът на елемент на менюто, което се появява в контекстното меню на "
784"Nautilus,  когато избраните обекти отговарят на условията за съвпадение"
785
786#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:72
787msgid ""
788"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
789"the user points to the Nautilus popup menu item with his/her mouse"
790msgstr ""
791"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
792"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
793
794#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:73
795msgid "The icon of the menu item"
796msgstr "Иконата от елемента на менюто"
797
798#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:74
799msgid ""
800"The icon of the menu item that will appear next to the label in the Nautilus "
801"popup menu when the selection matches the appearance conditions settings"
802msgstr ""
803"Иконата към елемент на менюто, което се появява до етикета в контекстното "
804"меню на Nautilus, когато избраните обекти отговарят на условията за "
805"съвпадение"
806
807#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:76
808msgid ""
809"The path of the command to start when the user select the menu item in the "
810"Nautilus popup menu"
811msgstr ""
812"Пътят на командата, която да се стартира, когато потребителят избере "
813"действието от контекстното меню на Nautilus."
814
815#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it the next release
816#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:79
817msgid ""
818"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
819"in the Nautilus popup menu.\n"
820"\n"
821"The parameters can contain some special tokens which are replaced by "
822"Nautilus information before starting the command:\n"
823"\n"
824"%d: base folder of the selected file(s)\n"
825"%f: the name of the selected file or the first one if many are selected\n"
826"%m: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder(s)\n"
827"%M: space-separated list of the selected file(s)/folder(s), with their full "
828"paths\n"
829"%u: GnomeVFS URI\n"
830"%s: scheme of the GnomeVFS URI\n"
831"%h: hostname of the GnomeVFS URI\n"
832"%U: username of the :%s/GnomeVFS URI\n"
833"%%: a percent sign"
834msgstr ""
835"Параметрите на командата, която да се стартира при избирането на "
836"съответстващия елемент на контекстното меню на Nautilus.\n"
837"\n"
838"Параметрите могат да съдържат определени специални последователности, които "
839"се заместват с определената информация преди изпълнението на командата:\n"
840"\n"
841"%d: базовата директория на избраните обекти;\n"
842"%f: имената на избраните обекти или името на първия, ако са избрани "
843"няколко;\n"
844"%m: списък с базовите имена на избраните файлове/папки, разделени с "
845"интервал;\n"
846"%M: списък с избраните файлове/папки с пълния път;\n"
847"%u: Адрес за GnomeVFS;\n"
848"%s: схема на адрес за GnomeVFS;\n"
849"%h: името на хоста на адрес за GnomeVFS;\n"
850"%U: потребителско име на адрес за GnomeVFS;\n"
851"%%: знакът за процент."
852
853#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:80
854msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
855msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
856
857#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:81
858msgid ""
859"A list of strings with joker '*' or '?' to match the name of the selected "
860"file(s)/folder(s). Each selected items must match at least one of the "
861"filename patterns for the action to appear"
862msgstr ""
863"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
864"които трябва да напаснат имената на файловете/папките. Всеки избран обект "
865"трябва да напасне поне с един от шаблоните."
866
867#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:82
868msgid ""
869"'true' if the filename patterns have to be case sensitive, 'false' otherwise"
870msgstr ""
871"„true“, ако шаблоните за имената на файловете зачитат регистъра на буквите, "
872"в противен случай „false“."
873
874#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:83
875msgid ""
876"If you need to match a filename in a case-sensitive manner, set this key to "
877"'true'. If you also want, for example '*.jpg' to match 'photo.JPG', set "
878"'false'"
879msgstr ""
880"Ако е необходимо шаблоните да зачитат регистъра на буквите задайте „true“ за "
881"този клавиш. Ако искате *.jpg да напасне с photo.JPG, например, задайте този "
882"клавиш да е „false“."
883
884#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:84
885msgid "The list of patterns to match the mimetypes of the selected file(s)"
886msgstr ""
887"Списъкът с шаблони, към които да напасне вида на избраните файлове по MIME"
888
889#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:85
890msgid ""
891"A list of strings with joker '*' or '?' to match the mimetypes of the "
892"selected file(s). Each selected items must match at least one of the "
893"mimetype patterns for the action to appear"
894msgstr ""
895"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
896"които трябва да напасне вида на файловете по MIME. Всеки избран обект трябва "
897"да напасне поне с един от шаблоните."
898
899#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
900#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
901msgid ""
902"The valid combinations are:\n"
903"\n"
904"isfile=TRUE and isdir=FALSE: the selection may hold only files\n"
905"isfile=FALSE and isdir=TRUE: the selection may hold only folders\n"
906"isfile=TRUE and isdir=TRUE': the selection may hold both files and folders\n"
907"isfile=FALSE and isdir=FALSE: this is an invalid combination (your "
908"configuration will never appear)"
909msgstr ""
910"Валидните комбинации са:\n"
911"\n"
912"isfile е „true“, а isdir е „false“: трябва да са избрани само файлове;\n"
913"isfile да е „false“, а isdir да е „true“: трябва да са избрани само папки;\n"
914"isfile и isdir са „true“: може да са избрани и папки, и файлове;\n"
915"isfile и isdir са „false“: невалидна комбинация."
916
917#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:88
918msgid "'true' if the selection can have files, 'false' otherwise"
919msgstr "„true“, ако може да са избрани и файлове, „false“ в противен случай"
920
921#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:89
922msgid "This setting is tied in with the 'isdir' setting. "
923msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isdir“."
924
925#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
926msgid "'true' if the selection can have folders, 'false' otherwise"
927msgstr "„true“, ако може да са избрани и папки, „false“ в противен случай"
928
929#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:91
930msgid "This setting is tied in with the 'isfile' setting. "
931msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isfile“."
932
933#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:92
934msgid "'true' if the selection can have several items, 'false' otherwise"
935msgstr ""
936"„true“, ако може да са избрани няколко обекта, в противен случай „false“."
937
938#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:93
939msgid ""
940"If you need one or more files or folders to be selected, set this key to "
941"'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
942msgstr ""
943"Ако е необходимо да са избрани повече от един файл или папки, задайте „true“ "
944"за този клавиш. Ако Ви трябва само един файл или папка, задайте този клавиш "
945"да е „false“."
946
947#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:94
948msgid "The list of GnomeVFS schemes where the selected files should be located"
949msgstr ""
950"Списък със схеми на GnomeVFS, които показват къде трябва да са избраните "
951"файлове"
952
953#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
954#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:96
955msgid ""
956"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched against the "
957"selected items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the "
958"files. The keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI.\n"
959"\n"
960"Examples of GnomeVFS URI include: \n"
961"file:///tmp/foo.txt\n"
962"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n"
963"\n"
964"The most common schemes are:\n"
965"\n"
966"'file': local files\n"
967"'sftp': files accessed via SSH\n"
968"'ftp': files accessed via FTP\n"
969"'smb': files accessed via Samba (Windows share)\n"
970"'dav': files accessed via WebDav\n"
971"\n"
972"All GnomeVFS schemes used by Nautilus can be used here."
973msgstr ""
974"Дефиниране на списъка с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с "
975"избраните елементи. Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за "
976"достъп до файловете. Ключовата дума, която се използва, е началото на адрес "
977"за GnomeVFS.\n"
978"\n"
979"Например:\n"
980"file:///tmp/foo.txt\n"
981"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt.\n"
982"\n"
983"Най-честите схеми са:\n"
984"„file“: локални файлове;\n"
985"„sftp“: файлове, достъпвани през SSH;\n"
986"„ftp“:  файлове, достъпвани през FTP;\n"
987"„smb“:  файлове, достъпвани през Samba (или мрежата на Windows);\n"
988"„dav“:  файлове, достъпвани през WebDAV.\n"
989"\n"
990"Можете да ползвате всички валидни схеми на GnomeVFS, които са достъпни за "
991"Nautilus."
992
993#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:97
994msgid "The version of the configuration format"
995msgstr "Версия на формата на настройките"
996
997#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:98
998msgid ""
999"The version of the configuration format that will be used to manage backward "
1000"compatibility"
1001msgstr ""
1002"Версия на формата на настройките, за да се осигури съвместимост със стари "
1003"версии"
1004
1005#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1006#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config.c:205
1007#, c-format
1008msgid ""
1009"The action '%s' already exists with the name '%s', please first remove the "
1010"existing one before trying to add this one"
1011msgstr ""
1012"Действието „%s“ вече съществува с име „%s“. Изтрийте старото преди да "
1013"добавите новото."
1014
1015#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1016#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config.c:222
1017#, c-format
1018msgid "Can't save action '%s'"
1019msgstr "Действието „%s“ не може да се запише"
1020
1021#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1022#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-xml.c:485
1023msgid ""
1024"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (Bad test section)"
1025msgstr ""
1026"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions (грешката "
1027"е в раздела за тестове)"
1028
1029#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1030#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-xml.c:491
1031msgid ""
1032"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (Bad command "
1033"section)"
1034msgstr ""
1035"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions (грешката "
1036"е в раздела за команди)"
1037
1038#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1039#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-xml.c:496
1040msgid ""
1041"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (Bad menu item "
1042"section)"
1043msgstr ""
1044"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions (грешката "
1045"е в раздела за менюта)"
1046
1047#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1048#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-xml.c:563
1049#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:374
1050#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:533
1051#, c-format
1052msgid ""
1053"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (found <%s> "
1054"element instead of <%s>)"
1055msgstr ""
1056"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions (открит е "
1057"елемент <%s> вместо <%s>)"
1058
1059#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1060#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-xml.c:574
1061#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:543
1062#, c-format
1063msgid ""
1064"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (root node is <%s> "
1065"instead of <%s>)"
1066msgstr ""
1067"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions "
1068"(кореновият елемент е <%s> вместо <%s>)"
1069
1070#. i18n notes: this is a list separator, it can have more than one character (ie, in French it will be ", ")
1071#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:403
1072msgid ","
1073msgstr ", "
1074
1075#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1076#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:461
1077#, c-format
1078msgid ""
1079"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (missing key(s) : %"
1080"s)"
1081msgstr ""
1082"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions (липсва "
1083"ключ/ове: %s)"
1084
1085#. No error occured but we have not found the "version" gconf key
1086#. i18n notes: will be displayed in an error dialog
1087#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:469
1088#, c-format
1089msgid ""
1090"This XML file is not a valid Nautilus-actions config file (missing key : %s)"
1091msgstr ""
1092"Този файл с XML не е валиден файл с настройки за nautilus-actions (липсва "
1093"ключът: %s)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.