source: extras/nautilus-actions.HEAD.bg.po @ 648

Last change on this file since 648 was 648, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

nautilus-actions: обновяване до 100% за предстоящата версия.

File size: 38.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus-actions po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE nautilus-actions'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the nautilus-actions package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: nautilus-actions CVS head\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2006-04-25 13:22+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2006-04-25 13:21+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../nact/nact.desktop.in.h:1
20msgid "Add items to the Nautilus popup menu"
21msgstr "Добавяне на елементи към контекстното меню на Nautilus"
22
23#: ../nact/nact.desktop.in.h:2
24msgid "Nautilus Actions Configuration"
25msgstr "Настройки на действията на Nautilus"
26
27#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:1
28msgid " "
29msgstr " "
30
31#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:2
32msgid "  "
33msgstr "  "
34
35#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:3
36msgid "    "
37msgstr "    "
38
39#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:4
40msgid "(C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
41msgstr "Авторски права: (C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
42
43#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:6
44#, no-c-format
45msgid "<b>%%</b>: a percent sign"
46msgstr "<b>%%</b>: знак за процент"
47
48#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:8
49#, no-c-format
50msgid ""
51"<b>%M</b>: space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with their "
52"full paths"
53msgstr ""
54"<b>%M</b>: списък с пълните имена и пътища на избраните файлове/папки "
55"разделени с интервал."
56
57#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:10
58#, no-c-format
59msgid "<b>%U</b>: username of the gnome-vfs URI"
60msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за УРИ на gnome-vfs"
61
62#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:12
63#, no-c-format
64msgid "<b>%d</b>: base folder of the selected file(s)"
65msgstr "<b>%d</b>: папката, в която се намират избраните файлове"
66
67#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:14
68#, no-c-format
69msgid ""
70"<b>%f</b>: the name of the selected file or the 1st one if many are selected"
71msgstr ""
72"<b>%f</b>: името на избрания файл или името на първия от много избрани "
73"файлове"
74
75#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:16
76#, no-c-format
77msgid "<b>%h</b>: hostname of the gnome-vfs URI"
78msgstr "<b>%h</b>: името на хост за УРИ на gnome-vfs"
79
80#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:18
81#, no-c-format
82msgid ""
83"<b>%m</b>: space-separated list of the basenames of the selected\n"
84"file(s)/folder(s)"
85msgstr ""
86"<b>%m</b>: списък с имената на избраните файлове/папки без техните надпапки, "
87"разделени с интервали."
88
89#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:21
90#, no-c-format
91msgid "<b>%s</b>: scheme of the gnome-vfs URI"
92msgstr "<b>%s</b>: схема за УРИ на gnome-vfs"
93
94#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
95#, no-c-format
96msgid "<b>%u</b>: gnome-vfs URI"
97msgstr "<b>%u</b>: УРИ на gnome-vfs"
98
99#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
100msgid "<b>Action</b>"
101msgstr "<b>Действие</b>"
102
103#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
104msgid "<b>Appears if file matches</b>"
105msgstr "<b>Появяване, ако файла пасва</b>"
106
107#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
108msgid "<b>Appears if scheme is in this list</b>"
109msgstr "<b>Появяване, ако схемата е списъка</b>"
110
111#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
112msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
113msgstr "<b>Появяване, ако избраните обекти съдържат</b>"
114
115#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:28
116msgid "<b>Nautilus Menu Item</b>"
117msgstr "<b>Елемент от менюто на Nautilus</b>"
118
119#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
120#, no-c-format
121msgid "<i><b><span size=\"small\">e.g., %s</span></b></i>"
122msgstr "<i><b><span size=\"small\">напр: %s</span></b></i>"
123
124#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
125msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
126msgstr "<span size=\"larger\"><b>Легенда на параметрите</b></span>"
127
128#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
129msgid ""
130"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the filenames. "
131"You can set several filename patterns by separating them with a semi-colon "
132"(;)."
133msgstr ""
134"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
135"да напаснат имената на файлове. Можете да въведете няколко шаблона като ги "
136"разделите с „;“."
137
138#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
139msgid ""
140"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the mimetypes of "
141"files. You can set several mimetype patterns by separating them with a semi-"
142"colon (;)."
143msgstr ""
144"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
145"да напасне вида на файловете по MIME. Можете да въведете няколко шаблона "
146"като ги разделите с „;“."
147
148#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
149msgid "Advanced Conditions"
150msgstr "Допълнителни условия"
151
152#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
153msgid "Appears if selection has multiple files or folders"
154msgstr "Появяване, ако са избрани множество обекти"
155
156#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
157msgid "Automatic"
158msgstr "Автоматично"
159
160#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
161msgid "Both"
162msgstr "И двете"
163
164#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
165msgid ""
166"Check this box if you want to get back all your configurations from the "
167"version of Nautilus-actions 0.7.1 or lesser."
168msgstr ""
169"Изберете тази опция за да получите всички настройки от действията на "
170"Nautilus, версии 0.7.1 и по-малки."
171
172#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
173msgid "Click to add a new scheme."
174msgstr "Натиснете за добавянето на нова схема."
175
176#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
177msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
178msgstr "Натиснете за избор на команда от прозореца за избор на файлове."
179
180#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
181msgid ""
182"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon from "
183"the drop-down list."
184msgstr ""
185"Натиснете за избор на произволна икона от файл вместо шаблонните икони в "
186"падащия списък."
187
188#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
189msgid "Click to remove the selected scheme."
190msgstr "Натиснете за премахването на избраната схема."
191
192#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
193msgid ""
194"Click to see the list of special tokens you can use in the parameter field."
195msgstr ""
196"Натиснете, за да видите специалните последователности в полето за параметри."
197
198#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
199msgid "Conditions"
200msgstr "Условия"
201
202#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
203msgid "Create a copy of the selected action."
204msgstr "Копиране на избраното действие."
205
206#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
207msgid ""
208"Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore it."
209msgstr ""
210"Изтриване на действието без потвърждение и без възможност за възстановяване."
211
212#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
213msgid "Export existing configs"
214msgstr "Изнасяне на текущите настройки"
215
216#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
217msgid "File to Import:"
218msgstr "Файл за внасяне:"
219
220#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
221msgid "Filenames:"
222msgstr "Имена на файлове:"
223
224#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
225msgid "GConf schema description file (Nautilus-actions v1.x and later)"
226msgstr "Файл със схема за GConf (за версия поне 1.x)"
227
228#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
229msgid "Icon:"
230msgstr "Икона:"
231
232#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
233msgid ""
234"If selected, the filename patterns will be matched case sensitive (eg, *.jpg "
235"will not match photo.JPG)"
236msgstr ""
237"Ако е избрано, шаблоните за имената на файлове ще зачитат регъстъра на "
238"буквите (напр. *.jpg, няма да напасне с photo.JPG)"
239
240#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
241msgid "Import all my old configs"
242msgstr "Внасяне на всички стари настройки"
243
244#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
245msgid "Import new configurations"
246msgstr "Внасяне на нови настройки"
247
248#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
249msgid "Import/Export"
250msgstr "Внасяне/изнасяне"
251
252#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
253msgid "Import/Export Settings"
254msgstr "Настройки на внасянето/изнасянето"
255
256#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:57
257msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu."
258msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus."
259
260#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
261msgid "Label:"
262msgstr "Етикет:"
263
264#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
265msgid ""
266"Manage importation of external action configurations and exportation of "
267"existing actions."
268msgstr ""
269"Управление на внасянето на настройки от външни източници и изнасянето на "
270"съществуващите действия."
271
272#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
273msgid "Match case"
274msgstr "Зачитане на регистъра"
275
276#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
277msgid "Menu Item & Action"
278msgstr "Елементи на менюто и действия"
279
280#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
281msgid "Mimetypes:"
282msgstr "Вид на файловете по MIME:"
283
284#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
285msgid ""
286"Nautilus Action Configuration Tool\n"
287"Application to configure Nautilus Action extension"
288msgstr ""
289"Инструмент за настройване на действията на Nautilus\n"
290"Приложението за настройване на разширението за Nautilus"
291
292#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
293msgid "Nautilus Action Editor"
294msgstr "Редактор на действията за Nautilus"
295
296#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
297msgid "Nautilus Actions"
298msgstr "Действията за Nautilus"
299
300#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
301msgid "Old XML config file (Nautilus-actions v0.x)"
302msgstr "Стар файл с настройки с XML (за версии 0.x)"
303
304#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
305msgid "Only files"
306msgstr "Само файлове"
307
308#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
309msgid "Only folders"
310msgstr "Само папки"
311
312#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
313msgid ""
314"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button to "
315"see the different replacement tokens."
316msgstr ""
317"Параметри, които ще бъдат подадени на командата. Натиснете бутона „Легенда“, "
318"за да разгледате специалните последователности."
319
320#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
321msgid "Parameters:"
322msgstr "Параметри:"
323
324#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
325msgid "Path:"
326msgstr "Път:"
327
328#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
329msgid "Project Website"
330msgstr "Уеб сайт на проекта"
331
332#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
333msgid "Save in Folder:"
334msgstr "Запазване в папка:"
335
336#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
337msgid ""
338"Select the configurations you want to export. Use Shift or Ctrl key to "
339"select more than one."
340msgstr ""
341"Избор на настройките, които да се изнесат. За избиране на повече от една "
342"използвайте клавишите Shift/Ctrl."
343
344#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:76
345msgid "Select the configurations you want to export:"
346msgstr "Избор на настройките, които да се изнесат: "
347
348#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
349msgid "Select the file you want to import."
350msgstr "Избор на файла, който да се внесе."
351
352#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
353msgid ""
354"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must "
355"exist."
356msgstr "Изберете съществуваща папка, в която да се запишат настройките."
357
358#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:79
359msgid ""
360"Select the kind of files where you want your action to appear. If you don't "
361"know what to choose, try selecting just 'file' which is the most common "
362"choice. You can add a new scheme by clicking on the '+' button."
363msgstr ""
364"Изберете вида на файлове, при които да се появява действието. Ако не знаете "
365"какво да изберете, пробвайте с „file“ - това е най-честият избор. Можете да "
366"добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
367
368#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:80
369msgid ""
370"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus popup "
371"menu."
372msgstr ""
373"Командата, която ще бъде стартирана при избиране на действието в "
374"контекстното меню на Nautilus."
375
376#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:81
377msgid "This software is licensed under the GNU Genaral Public License (GPL)"
378msgstr ""
379"Тази програма е лицензирана под условията на Общия публичен лиценз на GNU "
380"(GPL)"
381
382#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:82
383msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar."
384msgstr ""
385"Подсказка за елемента на менюто ще се появява в лентата за състояние на "
386"Nautilus"
387
388#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:83
389msgid "Tooltip:"
390msgstr "Подсказка:"
391
392#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:84
393msgid "Type of configuration:"
394msgstr "Вид на настройката:"
395
396#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:85
397msgid "_Browse"
398msgstr "_Избор"
399
400#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
401#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:87
402msgid "translator-credits"
403msgstr ""
404"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
405"\n"
406"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
407"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
408"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
409
410#. create columns on the tree view
411#: ../nact/nact.c:254 ../nact/nact-import-export.c:179
412msgid "Icon"
413msgstr "Икона"
414
415#: ../nact/nact.c:259 ../nact/nact-import-export.c:184
416msgid "Label"
417msgstr "Етикет"
418
419#: ../nact/nact.c:279 ../nact/nact-editor.c:692
420#: ../nact/nact-import-export.c:364
421msgid "Could not load interface for Nautilus Actions Config Tool"
422msgstr ""
423"Файлът с описание на интерфейса на действията за Nautilus не може да бъде "
424"зареден"
425
426#. i18n notes: example strings for the command preview
427#: ../nact/nact-utils.c:157
428msgid "/path/to"
429msgstr "/път/до"
430
431#: ../nact/nact-utils.c:158 ../nact/nact-utils.c:160
432msgid "file1.txt"
433msgstr "файл1.txt"
434
435#: ../nact/nact-utils.c:158
436msgid "file2.txt"
437msgstr "файл2.txt"
438
439#: ../nact/nact-utils.c:159 ../nact/nact-utils.c:160
440msgid "folder1"
441msgstr "папка1"
442
443#: ../nact/nact-utils.c:159
444msgid "folder2"
445msgstr "папка2"
446
447#: ../nact/nact-utils.c:162
448msgid "test.example.net"
449msgstr "тест.домейн.net"
450
451#: ../nact/nact-utils.c:163
452msgid "file.txt"
453msgstr "файл.txt"
454
455#: ../nact/nact-utils.c:164
456msgid "folder"
457msgstr "папка"
458
459#. i18n notes: when no icon is selected in the drop-down list
460#: ../nact/nact-editor.c:252
461msgid "None"
462msgstr "Няма"
463
464#. i18n notes : scheme name set for a new entry in the scheme list
465#: ../nact/nact-editor.c:438
466msgid "new-scheme"
467msgstr "нова-схема"
468
469#: ../nact/nact-editor.c:439
470msgid "New Scheme Description"
471msgstr "Описание на нова схема"
472
473#: ../nact/nact-editor.c:525
474msgid "Scheme"
475msgstr "Схема"
476
477#: ../nact/nact-editor.c:537
478msgid "Description"
479msgstr "Описание"
480
481#: ../nact/nact-editor.c:708
482msgid "Icon of the menu item in the Nautilus popup menu"
483msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
484
485#: ../nact/nact-editor.c:742
486msgid "Add a New Action"
487msgstr "Добавяне на ново действие"
488
489#: ../nact/nact-editor.c:746
490#, c-format
491msgid "Edit Action \"%s\""
492msgstr "Редактиране на действието „%s“"
493
494#. initialize the default schemes
495#. i18n notes : description of 'file' scheme
496#: ../nact/nact-prefs.c:164
497#, c-format
498msgid "%sLocal Files"
499msgstr "%sЛокални файлове"
500
501#. i18n notes : description of 'sftp' scheme
502#: ../nact/nact-prefs.c:166
503#, c-format
504msgid "%sSSH Files"
505msgstr "%sФайлове от SSH"
506
507#. i18n notes : description of 'smb' scheme
508#: ../nact/nact-prefs.c:168
509#, c-format
510msgid "%sWindows Files"
511msgstr "%sФайлове от Windows"
512
513#. i18n notes : description of 'ftp' scheme
514#: ../nact/nact-prefs.c:170
515#, c-format
516msgid "%sFTP Files"
517msgstr "%sФайлове от FTP"
518
519#. i18n notes : description of 'dav' scheme
520#: ../nact/nact-prefs.c:172
521#, c-format
522msgid "%sWebdav Files"
523msgstr "%sФайлове от WebDAV"
524
525#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
526msgid "The old XML config file to convert"
527msgstr "Файл с настройки с XML в стар формат, който да се преобразува"
528
529#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:41
530#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
531msgid "FILE"
532msgstr "ФАЙЛ"
533
534#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:42
535msgid "The name of the newly-converted GConf schema file"
536msgstr "Името на новопреобразувания файл със схема на GConf"
537
538#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:43
539msgid "Convert all old XML config files from previous installations [default]"
540msgstr ""
541"Преобразуване на всички стари файлове с XML от предишната инсталация [по "
542"подразбиране]"
543
544#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
545msgid ""
546"The folder where the new GConf schema files will be saved if option -a is "
547"set [default=/tmp]"
548msgstr ""
549"Папката, в която ще се запазят новите файлове със схеми на GConf, ако е "
550"указана опцията „-a“ [по подразбиране е „/tmp“]"
551
552#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:44
553msgid "DIR"
554msgstr "ПАПКА"
555
556#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:77
557#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:100
558#, c-format
559msgid ""
560"Syntax error:\n"
561"\t- %s\n"
562"Try %s --help\n"
563msgstr ""
564"Синтактична грешка:\n"
565"\t- %s\n"
566"Опитайте с „%s --help“\n"
567
568#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:83
569#, c-format
570msgid ""
571"Syntax error:\n"
572"\tOptions -i and -o are mutually exclusive with option -a\n"
573"Try %s --help\n"
574msgstr ""
575"Синтактична грешка:\n"
576"\tОпциите „-i“ и „-o“ са несъвместими с „-a“\n"
577"Опитайте с „%s --help“\n"
578
579#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:89
580#, c-format
581msgid ""
582"Syntax error:\n"
583"\tOption -i is mandatory when using option -o\n"
584"Try %s --help\n"
585msgstr ""
586"Синтактична грешка:\n"
587"\tОпцията „-i“ е задължителна при ползването на „-o“\n"
588"Опитайте с „%s --help“\n"
589
590#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:101
591#, c-format
592msgid ""
593"Error:\n"
594"\t- Can't parse %s\n"
595msgstr ""
596"Грешка:\n"
597"\t- „%s“ не може да се анализира\n"
598
599#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:115
600#, c-format
601msgid "Converting %s..."
602msgstr "Преобразуване на „%s“..."
603
604#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:135
605#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:169
606#, c-format
607msgid " Failed: Can't create %s: %s\n"
608msgstr " Неуспех: „%s“ не може да се създаде: %s\n"
609
610#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:143
611#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:177
612#, c-format
613msgid "  OK, saved in %s\n"
614msgstr "  Добре, запазен е в „%s“\n"
615
616#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:148
617#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:182
618#, c-format
619msgid "  Failed\n"
620msgstr "  Неуспех\n"
621
622#. GConf description strings :
623#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
624#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:69
625msgid "The label of the menu item"
626msgstr "Етикетът в менюто"
627
628#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
629msgid "LABEL"
630msgstr "ЕТИКЕТ"
631
632#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
633#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:71
634msgid "The tooltip of the menu item"
635msgstr "Подсказката за елемента на менюто"
636
637#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
638msgid "TOOLTIP"
639msgstr "ПОДСКАЗКА"
640
641#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
642msgid "The icon of the menu item (filename or GTK stock ID)"
643msgstr "Икона за елемента на менюто (име на файл или стандартна икона за GTK+)"
644
645#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
646msgid "ICON"
647msgstr "ИКОНА"
648
649#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
650#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
651#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:75
652msgid "The path of the command"
653msgstr "Пътят до командата"
654
655#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
656#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
657#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:62
658msgid "PATH"
659msgstr "ПЪТ"
660
661#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
662#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
663msgid "The parameters of the command"
664msgstr "Параметрите на командата"
665
666#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
667msgid "PARAMS"
668msgstr "ПАРАМЕТРИ"
669
670#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
671msgid ""
672"A pattern to match selected files against. May include wildcards (* or ?) "
673"(you must set one option for each pattern you need)"
674msgstr ""
675"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
676"да напаснат имената на файлове (задава се за всеки различен шаблон.)"
677
678#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
679#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
680msgid "EXPR"
681msgstr "ИЗРАЗ"
682
683#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
684msgid ""
685"A pattern to match selected files' mimetype against. May include wildcards "
686"(* or ?) (you must set one option for each pattern you need)"
687msgstr ""
688"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
689"да напасне вида на файловете по MIME (задава се за всеки различен шаблон.)"
690
691#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
692msgid "Set it if the selection can contain files"
693msgstr "Когато е зададено, може да са избрани и файлове"
694
695#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:59
696msgid "Set it if the selection can contain folders"
697msgstr "Когато е зададено може да са избрани и папки"
698
699#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:60
700msgid "Set it if the selection can have several items"
701msgstr "Когато е зададено може да са избрани няколко обекта"
702
703#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:61
704msgid ""
705"A GnomeVFS scheme where the selected files should be located (you must set "
706"it for each scheme you need)"
707msgstr ""
708"Схема на GnomeVFS, която показва къде трябва да са избраните обекти (задава "
709"се за всяка различна схема)"
710
711#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:61
712msgid "SCHEME"
713msgstr "СХЕМА"
714
715#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:62
716msgid ""
717"The path of the file where to save the new GConf schema definition file "
718"[default: /tmp/config_UUID.schemas]"
719msgstr ""
720"Пътят на файла, в който ще се запази новия файл със схеми на GConf (по "
721"подразбиране е „/tmp/config_UUID.schemas“)"
722
723#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:150
724#, c-format
725msgid "Creating %s..."
726msgstr "Създаване на „%s“..."
727
728#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:48
729#, c-format
730msgid "Can't write data in file %s\n"
731msgstr "Не могат да се запишат данни във файла „%s“\n"
732
733#: ../utils/nautilus-actions-tools-utils.c:54
734#, c-format
735msgid "Can't open file %s for writing\n"
736msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис\n"
737
738#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
739msgid ""
740"The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu when "
741"the selection matches the appearance condition settings"
742msgstr ""
743"Етикетът на елемент на менюто, което се появява в контекстното меню на "
744"Nautilus,  когато избраните обекти отговарят на условията за съвпадение"
745
746#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:72
747msgid ""
748"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
749"the user points to the Nautilus popup menu item with his/her mouse"
750msgstr ""
751"Подсказката, която се появява в лентата за състояние на Nautilus, когато "
752"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
753
754#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:73
755msgid "The icon of the menu item"
756msgstr "Иконата от елемента на менюто"
757
758#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:74
759msgid ""
760"The icon of the menu item that will appear next to the label in the Nautilus "
761"popup menu when the selection matches the appearance conditions settings"
762msgstr ""
763"Иконата към елемент на менюто, което се появява до етикета в контекстното "
764"меню на Nautilus, когато избраните обекти отговарят на условията за "
765"съвпадение"
766
767#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:76
768msgid ""
769"The path of the command to start when the user select the menu item in the "
770"Nautilus popup menu"
771msgstr ""
772"Пътят на командата, която да се стартира, когато потребителят избере "
773"действието от контекстното меню на Nautilus."
774
775#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it the next release
776#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:79
777msgid ""
778"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
779"in the Nautilus popup menu.\n"
780"\n"
781"The parameters can contain some special tokens which are replaced by "
782"Nautilus information before starting the command:\n"
783"\n"
784"%d: base folder of the selected file(s)\n"
785"%f: the name of the selected file or the first one if many are selected\n"
786"%m: space-separated list of the basenames of the selected file(s)/folder(s)\n"
787"%M: space-separated list of the selected file(s)/folder(s), with their full "
788"paths\n"
789"%u: GnomeVFS URI\n"
790"%s: scheme of the GnomeVFS URI\n"
791"%h: hostname of the GnomeVFS URI\n"
792"%U: username of the :%s/GnomeVFS URI\n"
793"%%: a percent sign"
794msgstr ""
795"Параметрите на командата, която да се стартира при избирането на "
796"съответстващия елемент на контекстното меню на Nautilus.\n"
797"\n"
798"Параметрите могат да съдържат определени специални последователности, които "
799"се заместват с определената информация преди изпълнението на командата:\n"
800"\n"
801"%d: базовата директория на избраните обекти;\n"
802"%f: имената на избраните обекти или името на първия, ако са избрани "
803"няколко;\n"
804"%m: списък с базовите имена на избраните файлове/папки, разделени с "
805"интервал;\n"
806"%M: списък с избраните файлове/папки с пълния път;\n"
807"%u: УРИ за GnomeVFS;\n"
808"%s: схема на УРИ за GnomeVFS;\n"
809"%h: името на хоста на УРИ за GnomeVFS;\n"
810"%U: потребителско име на УРИ за GnomeVFS;\n"
811"%%: знакът за процент."
812
813#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:80
814msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
815msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
816
817#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:81
818msgid ""
819"A list of strings with joker '*' or '?' to match the name of the selected "
820"file(s)/folder(s). Each selected items must match at least one of the "
821"filename patterns for the action to appear"
822msgstr ""
823"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
824"които трябва да напаснат имената на файловете/папките. Всеки избран обект "
825"трябва да напасне поне с един от шаблоните."
826
827#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:82
828msgid ""
829"'true' if the filename patterns have to be case sensitive, 'false' otherwise"
830msgstr ""
831"„true“, ако шаблоните за имената на файловете зачитат регистъра на буквите, "
832"в противен случай „false“."
833
834#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:83
835msgid ""
836"If you need to match a filename in a case-sensitive manner, set this key to "
837"'true'. If you also want, for example '*.jpg' to match 'photo.JPG', set "
838"'false'"
839msgstr ""
840"Ако е необходимо шаблоните да зачитат регистъра на буквите задайте „true“ за "
841"този клавиш. Ако искате *.jpg да напасне с photo.JPG, например, задайте този "
842"клавиш да е „false“."
843
844#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:84
845msgid "The list of patterns to match the mimetypes of the selected file(s)"
846msgstr ""
847"Списъкът с шаблони, към които да напасне вида на избраните файлове по MIME"
848
849#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:85
850msgid ""
851"A list of strings with joker '*' or '?' to match the mimetypes of the "
852"selected file(s). Each selected items must match at least one of the "
853"mimetype patterns for the action to appear"
854msgstr ""
855"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
856"които трябва да напасне вида на файловете по MIME. Всеки избран обект трябва "
857"да напасне поне с един от шаблоните."
858
859#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
860#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
861msgid ""
862"The valid combinations are:\n"
863"\n"
864"isfile=TRUE and isdir=FALSE: the selection may hold only files\n"
865"isfile=FALSE and isdir=TRUE: the selection may hold only folders\n"
866"isfile=TRUE and isdir=TRUE': the selection may hold both files and folders\n"
867"isfile=FALSE and isdir=FALSE: this is an invalid combination (your "
868"configuration will never appear)"
869msgstr ""
870"Валидните комбинации са:\n"
871"\n"
872"isfile е „true“, а isdir е „false“: трябва да са избрани само файлове;\n"
873"isfile да е „false“, а isdir да е „true“: трябва да са избрани само папки;\n"
874"isfile и isdir са „true“: може да са избрани и папки, и файлове;\n"
875"isfile и isdir са „false“: невалидна комбинация."
876
877#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:88
878msgid "'true' if the selection can have files, 'false' otherwise"
879msgstr "„true“, ако може да са избрани и файлове, „false“ в противен случай"
880
881#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:89
882msgid "This setting is tied in with the 'isdir' setting. "
883msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isdir“."
884
885#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
886msgid "'true' if the selection can have folders, 'false' otherwise"
887msgstr "„true“, ако може да са избрани и папки, „false“ в противен случай"
888
889#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:91
890msgid "This setting is tied in with the 'isfile' setting. "
891msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isfile“."
892
893#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:92
894msgid "'true' if the selection can have several items, 'false' otherwise"
895msgstr ""
896"„true“, ако може да са избрани няколко обекта, в противен случай „false“."
897
898#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:93
899msgid ""
900"If you need one or more files or folders to be selected, set this key to "
901"'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
902msgstr ""
903"Ако е необходимо да са избрани повече от един файл или папки, задайте „true“ "
904"за този клавиш. Ако Ви трябва само един файл или папка, задайте този клавиш "
905"да е „false“."
906
907#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:94
908msgid "The list of GnomeVFS schemes where the selected files should be located"
909msgstr ""
910"Списък със схеми на GnomeVFS, които показват къде трябва да са избраните "
911"файлове"
912
913#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
914#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:96
915msgid ""
916"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched against the "
917"selected items. The GnomeVFS scheme is the protocol used to access the "
918"files. The keyword to use is the one used in the GnomeVFS URI.\n"
919"\n"
920"Examples of GnomeVFS URI include: \n"
921"file:///tmp/foo.txt\n"
922"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n"
923"\n"
924"The most common schemes are:\n"
925"\n"
926"'file': local files\n"
927"'sftp': files accessed via SSH\n"
928"'ftp': files accessed via FTP\n"
929"'smb': files accessed via Samba (Windows share)\n"
930"'dav': files accessed via WebDav\n"
931"\n"
932"All GnomeVFS schemes used by Nautilus can be used here."
933msgstr ""
934"Дефиниране на списъка с валидни схеми на GnomeVFS, които да напаснат с "
935"избраните елементи. Схемата на GnomeVFS е протоколът, който се използва за "
936"достъп до файловете. Ключовата дума, която се използва, е началото на УРИ за "
937"GnomeVFS.\n"
938"\n"
939"Например:\n"
940"file:///tmp/foo.txt\n"
941"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt.\n"
942"\n"
943"Най-честите схеми са:\n"
944"„file“: локални файлове;\n"
945"„sftp“: файлове достъпвани през SSH;\n"
946"„ftp“:  файлове достъпвани през FTP;\n"
947"„smb“:  файлове, достъпвани през Samba (или мрежата на Windows);\n"
948"„dav“:  файлове достъпвани през WebDAV.\n"
949"\n"
950"Можете да ползвате всички валидни схеми на GnomeVFS, които са достъпни за "
951"Nautilus."
952
953#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:97
954msgid "The version of the configuration format"
955msgstr "Версия на формата на настройките"
956
957#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:98
958msgid ""
959"The version of the configuration format that will be used to manage backward "
960"compatibility"
961msgstr ""
962"Версия на формата на настройките, за да се осигури съвместимост със стари "
963"версии"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.