source: extras/gtranslator.HEAD.bg.po @ 245

Last change on this file since 245 was 245, checked in by kaladan, 17 years ago

gtranslator - борбата е за всеки низ. Преведен е един не-ясен (праматаров) низ.

File size: 40.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Gtranslator.
2# Copyright (C) 2005 THE Gtranslator'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the Gtranslator package.
4# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: Gtranslator HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-10-04 11:34+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-10-04 16:59+0300\n"
13"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1
21msgid "The GNOME translation program"
22msgstr "Програма за превод на GNOME"
23
24#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:2
25msgid "gtranslator"
26msgstr "gtranslator"
27
28#: ../src/about.c:63
29msgid "(C) 1999-2005 The Free Software Foundation, Inc."
30msgstr "(C) 1999-2005 The Free Software Foundation, Inc."
31
32#: ../src/about.c:64
33msgid "gtranslator is a po file editing suite with many bells and whistles."
34msgstr "gtranslator е инструмент за превод на po файлове с много възможности."
35
36#: ../src/about.c:67
37msgid "translator-credits"
38msgstr "Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>"
39
40#: ../src/bookmark.c:525
41msgid "_View/_Bookmarks/"
42msgstr "_Изглед/_Отметки/"
43
44#: ../src/bookmark.c:562
45#, c-format
46msgid "Open %s (%s)"
47msgstr "Отваряне на %s (%s)"
48
49#: ../src/color-schemes.c:195
50#, c-format
51msgid "Can't apply color scheme file `%s'!"
52msgstr "Не може да бъде приложен файлът на цветовата схема \"%s\"!"
53
54#: ../src/color-schemes.c:317
55msgid "Couldn't retrieve author information!"
56msgstr "Не може да бъдат получени данни за автора!"
57
58#.
59#. * Translators: These strings are used as author informations if
60#. *  no author informations could be retrieved:
61#.
62#: ../src/color-schemes.c:323 ../src/translator.c:318
63msgid "Unknown"
64msgstr "Неизвестно"
65
66#: ../src/color-schemes.c:324
67msgid "<Not Given>"
68msgstr "<Не е зададено>"
69
70#: ../src/color-schemes.c:471
71msgid "_View/_Colorschemes/"
72msgstr "_Изглед/_Цветови схеми/"
73
74#: ../src/color-schemes.c:501
75#, c-format
76msgid "Activate colorscheme %s"
77msgstr "Зареждане на цветова схема %s"
78
79#: ../src/compile.c:80
80msgid "An error occurred while msgfmt was executed:\n"
81msgstr "Грешка при изпълнението на msgfmt:\n"
82
83#: ../src/compile.c:157
84msgid "Sorry, msgfmt isn't available on your system!"
85msgstr "За съжаление msgfmt не е инталиран на вашата системата!"
86
87#: ../src/compile.c:197
88#, c-format
89msgid ""
90"Compile successful:\n"
91"%s"
92msgstr ""
93"Компилирането е успешно:\n"
94"%s"
95
96#: ../src/dialogs.c:109
97msgid "Gettext translation"
98msgstr "Превод с gettext"
99
100#: ../src/dialogs.c:114
101msgid "Gettext translation template"
102msgstr "Шаблон на превод с gettext"
103
104#: ../src/dialogs.c:119
105msgid "All files"
106msgstr "Всички файлове"
107
108#: ../src/dialogs.c:183
109msgid "Open file for translation"
110msgstr "Отваряне на файл за превод"
111
112#: ../src/dialogs.c:211
113msgid "Save file as..."
114msgstr "Запазване на файла като..."
115
116#: ../src/dialogs.c:219
117msgid "Save local copy of file as..."
118msgstr "Запазване на локално копие като..."
119
120#: ../src/dialogs.c:262
121#, c-format
122msgid ""
123"File %s\n"
124"was changed. Save?"
125msgstr ""
126"Файлът %s\n"
127"е бил променен. Запазване на промените?"
128
129#: ../src/dialogs.c:304 ../src/dialogs.c:337
130msgid "gtranslator -- edit comment"
131msgstr "gtranslator - редактиране на коментар"
132
133#: ../src/dialogs.c:329
134msgid "Comment:"
135msgstr "Коментар:"
136
137#: ../src/dialogs.c:446
138#, c-format
139msgid "Should ALL translations from `%s' be removed?"
140msgstr "Да бъдат ли премахнати ВСИЧКИ преводи от \"%s\"?"
141
142#: ../src/dialogs.c:519
143msgid "gtranslator -- go to"
144msgstr "gtranslator - отиване"
145
146#: ../src/dialogs.c:527
147msgid "Go to message number:"
148msgstr "Отиване до низ с номер:"
149
150#: ../src/dialogs.c:585
151msgid "Find in the po file"
152msgstr "Търсене в po файла"
153
154#: ../src/dialogs.c:594
155msgid "Enter search string:"
156msgstr "Въведете низ за търсене:"
157
158#: ../src/dialogs.c:599
159msgid "Case sensitive"
160msgstr "Чувствителност към регистъра"
161
162#: ../src/dialogs.c:604
163msgid "Find in:"
164msgstr "Търсене в:"
165
166#: ../src/dialogs.c:608 ../src/dialogs.c:737
167msgid "Comments"
168msgstr "Коментари"
169
170#: ../src/dialogs.c:611 ../src/dialogs.c:740 ../src/languages.c:101
171msgid "English"
172msgstr "Английски"
173
174#: ../src/dialogs.c:614 ../src/dialogs.c:743 ../src/messages-table.c:245
175msgid "Translation"
176msgstr "Превод"
177
178#.
179#. * Translators: this means that the hotkeys ("_" etc.) are ignored
180#. *  during the search action.
181#.
182#: ../src/dialogs.c:625
183msgid "Ignore hotkeys"
184msgstr "Пропускане знаците за бързи клавиши"
185
186#: ../src/dialogs.c:716
187msgid "gtranslator -- replace"
188msgstr "gtranslator - замяна"
189
190#: ../src/dialogs.c:720 ../src/menus.c:332
191msgid "Replace"
192msgstr "Замяна"
193
194#: ../src/dialogs.c:721
195msgid "Replace all"
196msgstr "Замяна на всички"
197
198#: ../src/dialogs.c:726
199msgid "String to replace:"
200msgstr "Заменян низ:"
201
202#: ../src/dialogs.c:729
203msgid "Replace string:"
204msgstr "Заменящ низ:"
205
206#: ../src/dialogs.c:734
207msgid "Replace in:"
208msgstr "Замяна в:"
209
210#: ../src/dialogs.c:804
211msgid "Please enter a string to replace!"
212msgstr "Въведете низ за замяна!"
213
214#: ../src/dialogs.c:861
215#, c-format
216msgid ""
217"The file\n"
218"\n"
219"   %s\n"
220"\n"
221"is already open in another instance of gtranslator!\n"
222"Please close the other instance of gtranslator handling\n"
223"this file currently to re-gain access to this file.\n"
224"\n"
225"Shall fool gtranslator open this file anyway ?"
226msgstr ""
227"Файлът\n"
228"\n"
229"   %s\n"
230"\n"
231"вече е отворен от друго копие на gtranslator!\n"
232"Затворете другия gtranslator, който задържа\n"
233"редактирането на файла, ако искате да възстановите\n"
234"достъпа си до файла оттук.\n"
235"\n"
236"Да отвори ли този gtranslator файла въпреки всичко?"
237
238#: ../src/dialogs.c:902
239#, c-format
240msgid ""
241"File %s\n"
242"was changed. Do you want to revert to saved copy?"
243msgstr ""
244"Файлът %s\n"
245"е бил променен. Да бъде ли заредена запазената версия?"
246
247#: ../src/dialogs.c:931
248msgid "gtranslator -- open from URI"
249msgstr "gtranslator - отваряне от URI"
250
251#: ../src/dialogs.c:943
252msgid "Enter URI:"
253msgstr "Въведете URI:"
254
255#: ../src/dialogs.c:980
256msgid "No URI given!"
257msgstr "Не е даден URI!"
258
259#: ../src/dialogs.c:994
260msgid ""
261"URIs are used to locate files uniquely on different systems.\n"
262"The standard Internet addresses (URLs) are also URIs -- you can\n"
263"use them to open remote po files lying on servers with standard protocols\n"
264"like \"http\", \"ftp\" or any other access method supported by GnomeVFS.\n"
265"Some example URIs for clarification (these ones are supported):\n"
266"http://www.gtranslator.org/remote-po/gtranslator.pot\n"
267"ftp://anonymous@ftp.somewhere.com/<A-REMOTE-PO-FILE>\n"
268"\n"
269"file:///<PO-FILE> or\n"
270"http://www.DOMAIN.COM/PO-FILE"
271msgstr ""
272"URI-те се използват за откриване на файлове на други системи.\n"
273"Стандартните Интернет адреси (URL-и) са също URI - можете да ги\n"
274"използвате за отваряне на po файлове, разположени на сървъри през\n"
275"стандартни протоколи, като \"http\", \"ftp\" или по какъвто и да е начин,\n"
276"поддържан от GnomeVFS.\n"
277"Ето някои примерни URI--та (тези видове са поддържани):\n"
278"http://www.gtranslator.org/remote-po/gtranslator.pot\n"
279"ftp://anonymous@ftp.somewhere.com/<ОТДАЛЕЧЕН-PO-ФАЙЛ>\n"
280"\n"
281"file:///<PO-ФАЙЛ> или\n"
282"http://www.ALA-BALA.COM/PO-ФАЙЛ"
283
284#: ../src/dialogs.c:1034
285#, c-format
286msgid ""
287"Open recovery file for `%s'?\n"
288"It was saved by gtranslator before gtranslator last closed\n"
289"and may contain your hard work!\n"
290msgstr ""
291"Да се отвори ли файлът за възстановяване на \"%s\"?\n"
292"Той е бил запазен преди последното затваряне на\n"
293"gtranslator и може да съдържа иначе изгубена ваша работа!\n"
294
295#.
296#. * Translators: All this is about recovering a po file after
297#. *  a crash or something; postbone means that the user will
298#. *   get asked the next time he starts up gtranslator again
299#. *    if he/she wants to recover file.
300#.
301#: ../src/dialogs.c:1046
302msgid "Postpone decision"
303msgstr "Отлагне на решението"
304
305#: ../src/dialogs.c:1048
306msgid "Ignore recovery file"
307msgstr "Пренебрегване на файла за възстановяване"
308
309#: ../src/dialogs.c:1050
310msgid "Recover file"
311msgstr "Възстановяване на файл"
312
313#: ../src/dialogs.c:1103
314msgid ""
315"Should gtranslator autotranslate the file using information\n"
316"from your personal learn buffer?"
317msgstr ""
318"Да се преведе ли автоматично файла с използване на\n"
319"записи от вашата обучаваща се база данни?"
320
321#: ../src/dialogs.c:1143 ../src/dialogs.c:1171
322msgid "gtranslator -- add bookmark with comment?"
323msgstr "gtranslator - добавяне на отметка с коментар"
324
325#: ../src/dialogs.c:1163
326msgid "Comment for the bookmark:"
327msgstr "Коментар за отметката:"
328
329#: ../src/dialogs.c:1163
330msgid "No comment"
331msgstr "Без коментар"
332
333#: ../src/find.c:216
334msgid "Please enter a search string"
335msgstr "Въведете низ за търсене"
336
337#: ../src/find.c:232
338#, c-format
339msgid ""
340"Could not find\n"
341"\"%s\""
342msgstr ""
343"Не може да бъде намерено\n"
344"\"%s\""
345
346#: ../src/gui.c:396
347#, c-format
348msgid "%s [ %i Fuzzy left ]"
349msgid_plural "%s [ %i Fuzzy left ]"
350msgstr[0] "%s [ остава %i неясно ]"
351msgstr[1] "%s [ остават %i неясни ]"
352
353#: ../src/gui.c:396 ../src/gui.c:400 ../src/menus.c:318
354#: ../src/messages-table.c:275
355msgid "Fuzzy"
356msgstr "Неясно"
357
358#: ../src/gui.c:400
359#, c-format
360msgid "%s [ No fuzzy left ]"
361msgstr "%s [ няма неясни ]"
362
363#: ../src/gui.c:409 ../src/messages-table.c:283
364msgid "Translated"
365msgstr "Преведено"
366
367#: ../src/gui.c:417
368#, c-format
369msgid "%s [ %i Untranslated left ]"
370msgid_plural "%s [ %i Untranslated left ]"
371msgstr[0] "%s [ остава %i непреведено ]"
372msgstr[1] "%s [ остават %i непреведени ]"
373
374#: ../src/gui.c:417 ../src/gui.c:419 ../src/messages-table.c:267
375msgid "Untranslated"
376msgstr "Непреведено"
377
378#: ../src/gui.c:419
379#, c-format
380msgid "%s [ No untranslated left ]"
381msgstr "%s [ няма непреведени ]"
382
383#: ../src/gui.c:438
384#, c-format
385msgid "Message %d / %d / Status: %s (Message contains plural forms)"
386msgstr "Низ %d от %d. Състояние: %s (съдържа форми за множествено число)"
387
388#: ../src/gui.c:442
389#, c-format
390msgid "Message %d / %d / Status: %s"
391msgstr "Низ %d от %d. Състояние: %s"
392
393#: ../src/gui.c:745 ../src/page.c:98
394msgid "Edit comment"
395msgstr "Редактиране на коментара"
396
397#: ../src/header_stuff.c:406
398msgid "No header for this file/domain"
399msgstr "Липсва заглавка за този файл или език"
400
401#: ../src/header_stuff.c:445
402msgid "gtranslator -- edit header"
403msgstr "gtranslator - редактиране на заглавката"
404
405#. gtk_text_buffer_set_text(buffer, ph->comment, -1);
406#: ../src/header_stuff.c:469
407msgid "Comments:"
408msgstr "Коментари:"
409
410#: ../src/header_stuff.c:476
411msgid "Project name:"
412msgstr "Име на проекта:"
413
414#: ../src/header_stuff.c:482
415msgid "Project version:"
416msgstr "Версия на проекта:"
417
418#: ../src/header_stuff.c:489
419msgid "Pot file creation date:"
420msgstr "Дата на създаване на pot файла:"
421
422#: ../src/header_stuff.c:495
423msgid "Po file revision date:"
424msgstr "Дата на промяна на po файла:"
425
426#: ../src/header_stuff.c:502
427msgid "Report message string bugs to:"
428msgstr "Съобщаване за грешки в превода на:"
429
430#: ../src/header_stuff.c:516
431msgid "Generator:"
432msgstr "Генерирал:"
433
434#: ../src/header_stuff.c:521
435msgid "Project"
436msgstr "Проект"
437
438#: ../src/header_stuff.c:527
439msgid "Use my options to complete the following entries:"
440msgstr "Използване на личнети настройки за попълване на полетата:"
441
442#: ../src/header_stuff.c:540
443msgid "Translator's name:"
444msgstr "Име на преводача:"
445
446#: ../src/header_stuff.c:546
447msgid "Translator's e-mail:"
448msgstr "Е-поща на преводача:"
449
450#: ../src/header_stuff.c:553 ../src/prefs.c:457
451msgid "Language:"
452msgstr "Език:"
453
454#: ../src/header_stuff.c:560 ../src/prefs.c:469
455msgid "Language group's email:"
456msgstr "Е-поща на екипа:"
457
458#: ../src/header_stuff.c:567 ../src/prefs.c:475
459msgid "Charset:"
460msgstr "Кодова таблица:"
461
462#: ../src/header_stuff.c:574 ../src/prefs.c:480
463msgid "Encoding:"
464msgstr "Кодиране:"
465
466#: ../src/header_stuff.c:582
467msgid "Translator and Language"
468msgstr "Преводач и език"
469
470#: ../src/history.c:189
471msgid "_File/Recen_t files/"
472msgstr "_Файл/наскоро _зареждани"
473
474#: ../src/history.c:226
475#, c-format
476msgid "Open %s"
477msgstr "Отваряне на %s"
478
479#: ../src/languages.c:37
480msgid "Afrikaans"
481msgstr "Африкаанс"
482
483#: ../src/languages.c:41
484msgid "Albanian"
485msgstr "Албански"
486
487#: ../src/languages.c:45
488msgid "Arabic"
489msgstr "Арабски"
490
491#: ../src/languages.c:49
492msgid "Azerbaijani Turkish"
493msgstr "Азербайджански турски"
494
495#: ../src/languages.c:53
496msgid "Basque"
497msgstr "Баски"
498
499#: ../src/languages.c:57
500msgid "Belarusian"
501msgstr "Белоруски"
502
503#: ../src/languages.c:61
504msgid "Bengali"
505msgstr "Бенгалски"
506
507#: ../src/languages.c:65
508msgid "Britton"
509msgstr "Бретонски"
510
511#: ../src/languages.c:69
512msgid "Bulgarian"
513msgstr "Български"
514
515#: ../src/languages.c:73
516msgid "Catalan"
517msgstr "Каталунски"
518
519#: ../src/languages.c:77
520msgid "Chinese/Simplified"
521msgstr "Опростен китайски"
522
523#: ../src/languages.c:81
524msgid "Chinese/Traditional"
525msgstr "Традиционен китайски"
526
527#: ../src/languages.c:85
528msgid "Croatian"
529msgstr "Хърватски"
530
531#: ../src/languages.c:89
532msgid "Czech"
533msgstr "Чешки"
534
535#: ../src/languages.c:93
536msgid "Danish"
537msgstr "Датски"
538
539#: ../src/languages.c:97
540msgid "Dutch"
541msgstr "Холандски"
542
543#: ../src/languages.c:105
544msgid "English/Canada"
545msgstr "Канадски английски"
546
547#: ../src/languages.c:109
548msgid "English/GB"
549msgstr "Британски английски"
550
551#: ../src/languages.c:113
552msgid "English/USA"
553msgstr "Американски английски"
554
555#: ../src/languages.c:117
556msgid "Esperanto"
557msgstr "Есперанто"
558
559#: ../src/languages.c:121
560msgid "Estonian"
561msgstr "Естонски"
562
563#: ../src/languages.c:125
564msgid "Persian"
565msgstr "Персийски"
566
567#: ../src/languages.c:129
568msgid "Finnish"
569msgstr "Финландски"
570
571#: ../src/languages.c:133
572msgid "French"
573msgstr "Френски"
574
575#: ../src/languages.c:137
576msgid "Galician"
577msgstr "Галски"
578
579#: ../src/languages.c:141
580msgid "German"
581msgstr "Немски"
582
583#: ../src/languages.c:145
584msgid "Greek"
585msgstr "Гръцки"
586
587#: ../src/languages.c:149
588msgid "Gujarati"
589msgstr "Гуджарати"
590
591#: ../src/languages.c:153
592msgid "Hebrew"
593msgstr "Еврейски"
594
595#: ../src/languages.c:157
596msgid "Hindi"
597msgstr "Хинди"
598
599#: ../src/languages.c:161
600msgid "Hungarian"
601msgstr "Унгарски"
602
603#: ../src/languages.c:165
604msgid "Icelandic"
605msgstr "Исландски"
606
607#: ../src/languages.c:169
608msgid "Indonesian"
609msgstr "Индонезийски"
610
611#: ../src/languages.c:173
612msgid "Italian"
613msgstr "Италиански"
614
615#: ../src/languages.c:177
616msgid "Irish"
617msgstr "Ирландски"
618
619#: ../src/languages.c:181
620msgid "Japanese"
621msgstr "Японски"
622
623#: ../src/languages.c:185
624msgid "Kannada"
625msgstr "Каннада"
626
627#: ../src/languages.c:189
628msgid "Korean"
629msgstr "Корейски"
630
631#: ../src/languages.c:193
632msgid "Latvian"
633msgstr "Латвийски"
634
635#: ../src/languages.c:197
636msgid "Lithuanian"
637msgstr "Литовски"
638
639#: ../src/languages.c:201
640msgid "Malay/Bahasa Melayu"
641msgstr "Малайски (Бахаса)"
642
643#: ../src/languages.c:205
644msgid "Maltese"
645msgstr "Малтийски"
646
647#: ../src/languages.c:209
648msgid "Marathi"
649msgstr "Марати"
650
651#: ../src/languages.c:213
652msgid "Norwegian/Bokmaal"
653msgstr "Норвежки (Бокмал)"
654
655#: ../src/languages.c:217
656msgid "Norwegian/Nynorsk"
657msgstr "Норвежки (Нинорск)"
658
659#: ../src/languages.c:221
660msgid "Punjabi"
661msgstr "Панджаби"
662
663#: ../src/languages.c:225
664msgid "Polish"
665msgstr "Полски"
666
667#: ../src/languages.c:229
668msgid "Portuguese"
669msgstr "Португалски"
670
671#: ../src/languages.c:233
672msgid "Portuguese/Brazil"
673msgstr "Бразилски португалски"
674
675#: ../src/languages.c:237
676msgid "Romanian"
677msgstr "Румънски"
678
679#: ../src/languages.c:241
680msgid "Russian"
681msgstr "Руски"
682
683#: ../src/languages.c:245
684msgid "Serbian/Cyrillic"
685msgstr "Сръбски (кирилица)"
686
687#: ../src/languages.c:249
688msgid "Serbian/Latin"
689msgstr "Сръбски (латиница)"
690
691#: ../src/languages.c:253
692msgid "Slovak"
693msgstr "Словашки"
694
695#: ../src/languages.c:257
696msgid "Slovenian"
697msgstr "Словенски"
698
699#: ../src/languages.c:261
700msgid "Spanish"
701msgstr "Испански"
702
703#: ../src/languages.c:265
704msgid "Spanish/Spain"
705msgstr "Испански (Испания)"
706
707#: ../src/languages.c:269
708msgid "Spanish/Mexico"
709msgstr "Мексикански испански"
710
711#: ../src/languages.c:273
712msgid "Swedish"
713msgstr "Шведски"
714
715#: ../src/languages.c:277
716msgid "Tagalog"
717msgstr "Тагалски"
718
719#: ../src/languages.c:281
720msgid "Tamil"
721msgstr "Тамилски"
722
723#: ../src/languages.c:285
724msgid "Telugu"
725msgstr "Телугу"
726
727#: ../src/languages.c:289
728msgid "Thai"
729msgstr "Тайландски"
730
731#: ../src/languages.c:293
732msgid "Turkish"
733msgstr "Турски"
734
735#: ../src/languages.c:297
736msgid "Ukrainian"
737msgstr "Украински"
738
739#: ../src/languages.c:301
740msgid "Uzbekian"
741msgstr "Узбекски"
742
743#: ../src/languages.c:305
744msgid "Vietnamese"
745msgstr "Виетнамски"
746
747#: ../src/languages.c:309
748msgid "Walloon"
749msgstr "Валонски"
750
751#: ../src/languages.c:313
752msgid "Welsh"
753msgstr "Уелски"
754
755#: ../src/learn.c:380
756msgid "gtranslator learn buffer statistics:"
757msgstr "Статистики на обучаващата се база на gtranslator:"
758
759#: ../src/learn.c:383
760#, c-format
761msgid "Learn buffer filename: `%s`"
762msgstr "Файл на обучаващата се база: `%s`"
763
764#.
765#. * Translators: This means the encoding of the learn buffer (XML) file.
766#.
767#: ../src/learn.c:389
768#, c-format
769msgid "Encoding: `%s'"
770msgstr "Кодиране: \"%s\""
771
772#.
773#. * Translators: "Serial number" of the learn buffer - means # of file updates.
774#.
775#: ../src/learn.c:395
776#, c-format
777msgid "Serial: `%i'"
778msgstr "Сериен №: \"%i\""
779
780#.
781#. * Translators: That's the number of message entries in the learn buffer.
782#.
783#: ../src/learn.c:401
784#, c-format
785msgid "Number of entries: `%i'"
786msgstr "Брой записи: \"%i\""
787
788#: ../src/main.c:67
789msgid "Specify main window geometry"
790msgstr "Задаване на разположение и размери на основния прозорец"
791
792#: ../src/main.c:67
793msgid "GEOMETRY"
794msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
795
796#: ../src/main.c:115
797#, c-format
798msgid "Error during GConf initialization: %s."
799msgstr "Грешка при зареждането на GConf: %s."
800
801#: ../src/main.c:246
802#, c-format
803msgid "Couldn't open '%s': %s\n"
804msgstr "Не може да бъде отворен \"%s\": %s\n"
805
806#: ../src/menus.c:51
807msgid "_Go"
808msgstr "_Отиване"
809
810#: ../src/menus.c:61
811msgid "_Compile"
812msgstr "_Компилиране"
813
814#: ../src/menus.c:62 ../src/menus.c:273
815msgid "Compile the po file"
816msgstr "Компилиране на po файла"
817
818#: ../src/menus.c:68
819msgid "_Update"
820msgstr "_Обновяване"
821
822#: ../src/menus.c:69 ../src/menus.c:277
823msgid "Update the po file"
824msgstr "Обновяване на po файла"
825
826#: ../src/menus.c:76
827msgid "Add bookmark"
828msgstr "Добавяне на отметка"
829
830#: ../src/menus.c:77
831msgid "Add a bookmark for this message in this po file"
832msgstr "Добавяне на отметка за този низ в този po файл"
833
834#: ../src/menus.c:84
835msgid "Aut_otranslate..."
836msgstr "Автоматичен _превод..."
837
838#: ../src/menus.c:85
839msgid "Autotranslate the file with information from your learn buffer"
840msgstr "Автоматичен превод на файла чрез обучаващата се база данни"
841
842#: ../src/menus.c:92
843msgid "Remove all translations..."
844msgstr "Премахване на всички преводи..."
845
846#: ../src/menus.c:93
847msgid "Remove all existing translations from the po file"
848msgstr "Премахване на всички съществуващи преводи от po файла"
849
850#: ../src/menus.c:101
851msgid "Open from _URI..."
852msgstr "Отваряне от _URI..."
853
854#: ../src/menus.c:102
855msgid "Open a po file from a given URI"
856msgstr "Отваряне на po файл от даден URI"
857
858#: ../src/menus.c:112
859msgid "Recen_t files"
860msgstr "Наскоро _зареждани"
861
862#: ../src/menus.c:139
863msgid "_Header..."
864msgstr "_Заглавка..."
865
866#: ../src/menus.c:140
867msgid "Edit po file header"
868msgstr "Редактиране заглавката на po файла"
869
870#: ../src/menus.c:147
871msgid "C_omment..."
872msgstr "_Коментар..."
873
874#: ../src/menus.c:148
875msgid "Edit message comment"
876msgstr "Редактиране на коментара към този низ"
877
878#: ../src/menus.c:155
879msgid "Copy _message -> translation"
880msgstr "Копиране на низа в превода"
881
882#: ../src/menus.c:156
883msgid "Copy the original message contents and paste them as translation"
884msgstr "Копиране на оригиналния низ в полето на превода"
885
886#: ../src/menus.c:163
887msgid "Fu_zzy"
888msgstr "Не_ясно"
889
890#: ../src/menus.c:164
891msgid "Toggle fuzzy status of a message"
892msgstr "Смяна на белега \"неясно\""
893
894#: ../src/menus.c:177
895msgid "_First"
896msgstr "В _началото"
897
898#: ../src/menus.c:178 ../src/menus.c:294
899msgid "Go to the first message"
900msgstr "Отиване на първия низ"
901
902#: ../src/menus.c:184
903msgid "_Back"
904msgstr "_Назад"
905
906#: ../src/menus.c:185 ../src/menus.c:298
907msgid "Move back one message"
908msgstr "Към предишния низ"
909
910#: ../src/menus.c:192
911msgid "_Next"
912msgstr "_Напред"
913
914#: ../src/menus.c:193 ../src/menus.c:303
915msgid "Move forward one message"
916msgstr "Към следващия низ"
917
918#: ../src/menus.c:199
919msgid "_Last"
920msgstr "В _края"
921
922#: ../src/menus.c:200 ../src/menus.c:307
923msgid "Go to the last message"
924msgstr "Отиване на последния низ"
925
926#: ../src/menus.c:207
927msgid "_Go to..."
928msgstr "_Отиване до..."
929
930#: ../src/menus.c:208
931msgid "Goto specified message number"
932msgstr "Отиване до низ с определен номер"
933
934#: ../src/menus.c:214
935msgid "Next fuz_zy"
936msgstr "Следващо не_ясно"
937
938#: ../src/menus.c:215
939msgid "Go to next fuzzy message"
940msgstr "Отиване до следващия неясен превод"
941
942#: ../src/menus.c:221
943msgid "Next _untranslated"
944msgstr "Следващо не_преведено"
945
946#: ../src/menus.c:222 ../src/menus.c:312
947msgid "Go to next untranslated message"
948msgstr "Отиване до следващия непреведен низ"
949
950#: ../src/menus.c:232
951msgid "_Bookmarks"
952msgstr "_Отметки"
953
954#: ../src/menus.c:233
955msgid "_Colorschemes"
956msgstr "_Цветови схеми"
957
958#: ../src/menus.c:247
959msgid "gtranslator _website"
960msgstr "Страницата на gtranslator"
961
962#: ../src/menus.c:248
963msgid "gtranslator's homepage on the web"
964msgstr "Интернет страницата на gtranslator"
965
966#: ../src/menus.c:259
967msgid "Open"
968msgstr "Отваряне"
969
970#: ../src/menus.c:260
971msgid "Open a po file"
972msgstr "Отваряне на po файл"
973
974#: ../src/menus.c:263
975msgid "Save"
976msgstr "Запазване"
977
978#: ../src/menus.c:264
979msgid "Save File"
980msgstr "Запазване на файла"
981
982#: ../src/menus.c:267
983msgid "Save as"
984msgstr "Запазване като"
985
986#: ../src/menus.c:268
987msgid "Save file with a different name"
988msgstr "Запазване на файла под различно име"
989
990#: ../src/menus.c:272
991msgid "Compile"
992msgstr "Компилиране"
993
994#: ../src/menus.c:276
995msgid "Update"
996msgstr "Обновяване"
997
998#: ../src/menus.c:280
999msgid "Header"
1000msgstr "Заглавка"
1001
1002#: ../src/menus.c:281
1003msgid "Edit the header"
1004msgstr "Редактиране на заглавката"
1005
1006#: ../src/menus.c:285
1007msgid "Undo"
1008msgstr "Отмяна"
1009
1010#: ../src/menus.c:286
1011msgid "Undo the last performed action"
1012msgstr "Отмяна на последното действие"
1013
1014#: ../src/menus.c:293
1015msgid "First"
1016msgstr "В началото"
1017
1018#: ../src/menus.c:297
1019msgid "Back"
1020msgstr "Назад"
1021
1022#: ../src/menus.c:302
1023msgid "Next"
1024msgstr "Напред"
1025
1026#: ../src/menus.c:306
1027msgid "Last"
1028msgstr "В края"
1029
1030#: ../src/menus.c:311
1031msgid "Missing"
1032msgstr "Липсва"
1033
1034#: ../src/menus.c:319
1035msgid "Go to the next fuzzy translation"
1036msgstr "Отиване до следващия неясен превод"
1037
1038#: ../src/menus.c:324
1039msgid "Go to"
1040msgstr "Отиване до"
1041
1042#: ../src/menus.c:325
1043msgid "Go to specified message number"
1044msgstr "Отиване на низ с определен номер"
1045
1046#: ../src/menus.c:328
1047msgid "Find"
1048msgstr "Търсене"
1049
1050#: ../src/menus.c:329
1051msgid "Find string in po file"
1052msgstr "Търсене на низ в po файла"
1053
1054#: ../src/menus.c:333
1055msgid "Replace string in po file"
1056msgstr "Замяна на низ в po файла"
1057
1058#: ../src/message.c:88
1059msgid "Couldn't get the message!"
1060msgstr "Низът не е открит!"
1061
1062#: ../src/message.c:110
1063msgid "There are no fuzzy messages left."
1064msgstr "Няма останали неясни преводи."
1065
1066#: ../src/message.c:134
1067msgid "All messages seem to be translated."
1068msgstr "Изглежда всички низове са преведени."
1069
1070#: ../src/message.c:220
1071#, c-format
1072msgid "gtkspell error: %s\n"
1073msgstr "Грешка в gtkspell: %s\n"
1074
1075#: ../src/message.c:221
1076#, c-format
1077msgid ""
1078"GtkSpell was unable to initialize.\n"
1079" %s"
1080msgstr ""
1081"GtkSpell не можа да се зареди.\n"
1082" %s"
1083
1084#: ../src/messages-table.c:233
1085msgid "Original"
1086msgstr "Оригинал"
1087
1088#: ../src/page.c:194
1089#, c-format
1090msgid "Error autosaving file: %s"
1091msgstr "Грешка при автоматичното запазване на файла: %s"
1092
1093#: ../src/parse.c:84
1094msgid "Parser output"
1095msgstr "Изход от анализатора"
1096
1097#: ../src/parse.c:208
1098#, c-format
1099msgid "Failed opening file '%s': %s"
1100msgstr "Грешка при отваряне на файла \"%s\": %s"
1101
1102#: ../src/parse.c:221
1103msgid "Gettext returned a null message domain list."
1104msgstr "Gettext върна празен списък с езиците."
1105
1106#: ../src/parse.c:250
1107msgid "No messages obtained from parser."
1108msgstr "Не са получени съобщения от анализатора."
1109
1110#: ../src/parse.c:311 ../src/parse.c:315
1111msgid "N/A"
1112msgstr "Липсва"
1113
1114#.
1115#. * Set window title
1116#.
1117#: ../src/parse.c:350
1118#, c-format
1119msgid "gtranslator -- %s"
1120msgstr "gtranslator -- %s"
1121
1122#: ../src/parse.c:469
1123#, c-format
1124msgid ""
1125"You are saving a file with a .pot extension.\n"
1126"Pot files are generated by the compilation process.\n"
1127"Your file should likely be named '%s.po'."
1128msgstr ""
1129"Запазвате файл с разширение .pot.\n"
1130"Pot файловете се създават при компилиране на програмите.\n"
1131"Вашият файл трябва да има име, подобно на \"%s.po\"."
1132
1133#: ../src/parse.c:509
1134#, c-format
1135msgid ""
1136"File %s\n"
1137"contains %d fuzzy message"
1138"File %s\n"
1139"contains %d fuzzy messages"
1140msgstr ""
1141"Файлът %s\n"
1142"съдържа %d неясно съобщение"
1143"Файлът %s\n"
1144"съдържа %d неясни съобщения"
1145
1146#: ../src/preferences.c:180
1147msgid "Couldn't generate the current date!"
1148msgstr "Не може да бъде съставена днешната дата!"
1149
1150#: ../src/prefs.c:209
1151msgid "Hotkey indicating character:"
1152msgstr "Символ за обозначаване на бърз клавиш:"
1153
1154#: ../src/prefs.c:309
1155msgid "gtranslator -- options"
1156msgstr "gtranslator - настройки"
1157
1158#.
1159#. * Files page
1160#.
1161#: ../src/prefs.c:328
1162msgid "Files"
1163msgstr "Файлове"
1164
1165#: ../src/prefs.c:329 ../src/prefs.c:487 ../src/prefs.c:522
1166msgid "General"
1167msgstr "Общи настройки"
1168
1169#: ../src/prefs.c:330
1170msgid "Warn if po file contains fuzzy translations"
1171msgstr "Предупреждаване, ако po файлът съдържа неясни преводи"
1172
1173#: ../src/prefs.c:334
1174msgid "Delete compiled files (e.g. \"project.gmo\")"
1175msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. \"project.gmo\")"
1176
1177#: ../src/prefs.c:338
1178msgid "Autosave"
1179msgstr "Автоматично запазване"
1180
1181#: ../src/prefs.c:339
1182msgid "Automatically save at regular intervals"
1183msgstr "Автоматично запазване на файла през определен период"
1184
1185#: ../src/prefs.c:347
1186msgid "Autosave interval:"
1187msgstr "Автоматично запазване на всеки "
1188
1189#: ../src/prefs.c:348
1190msgid "Append a suffix to automatically saved files"
1191msgstr "Добавяне на окончание към автоматично запазения файл"
1192
1193#: ../src/prefs.c:355
1194msgid "Suffix:"
1195msgstr "Окончание:"
1196
1197#: ../src/prefs.c:356
1198msgid "Recent files"
1199msgstr "Наскоро зареждани файлове"
1200
1201#: ../src/prefs.c:364
1202msgid "Maximum number of entries in the recent files list:"
1203msgstr "Най-голям брой запомнени наскоро зареждани файлове:"
1204
1205#: ../src/prefs.c:365
1206msgid "Check recent files before showing in recent files list"
1207msgstr "Проверка на файловете преди показването им в списъка"
1208
1209#.
1210#. * Editor page
1211#.
1212#: ../src/prefs.c:373
1213msgid "Editor"
1214msgstr "Редактор"
1215
1216#: ../src/prefs.c:376
1217msgid "Text display"
1218msgstr "Показване на текста"
1219
1220#: ../src/prefs.c:377
1221msgid "Highlight syntax of the translation message"
1222msgstr "Оцветяване на изписването на превода"
1223
1224#: ../src/prefs.c:382
1225msgid "Use special character to indicate white space"
1226msgstr "Използвне на специален знак вместо интервал"
1227
1228#: ../src/prefs.c:390
1229msgid "Apply own fonts"
1230msgstr "Използване на потречителски шрифтове"
1231
1232#: ../src/prefs.c:394
1233msgid "gtranslator -- font selection/msgid font"
1234msgstr "gtranslator - избор на шрифт за оригиналното съобщение"
1235
1236#: ../src/prefs.c:398
1237msgid "Original text font:"
1238msgstr "Шрифт на оригиналния текст:"
1239
1240#: ../src/prefs.c:399
1241msgid "gtranslator -- font selection/msgstr font"
1242msgstr "gtranslator - избор на шрифт за преведеното съобщение"
1243
1244#: ../src/prefs.c:403
1245msgid "Translation font:"
1246msgstr "Шрифт на превода:"
1247
1248#: ../src/prefs.c:404
1249msgid "Contents"
1250msgstr "Съдържание"
1251
1252#: ../src/prefs.c:405
1253msgid "Remove fuzzy status if message is changed"
1254msgstr "Премахване на белега \"неясно\" при промяна на превода"
1255
1256#: ../src/prefs.c:409
1257msgid "Keep obsolete messages in the po files"
1258msgstr "Запазване на премахнати низове в po файловете"
1259
1260#: ../src/prefs.c:413
1261msgid "Spell checking"
1262msgstr "Проверка на правописа"
1263
1264#: ../src/prefs.c:414
1265msgid "Instant spell checking"
1266msgstr "Моментна проверка на правописа"
1267
1268#: ../src/prefs.c:420
1269msgid "Use special dictionary:"
1270msgstr "Използване на определен речник:"
1271
1272#.
1273#. * PO header page
1274#.
1275#: ../src/prefs.c:438
1276msgid "PO header"
1277msgstr "PO заглавка"
1278
1279#: ../src/prefs.c:441
1280msgid "Personal Information"
1281msgstr "Лични данни"
1282
1283#: ../src/prefs.c:445
1284msgid "Author's name:"
1285msgstr "Име на автора:"
1286
1287#: ../src/prefs.c:449
1288msgid "Author's email:"
1289msgstr "Е-поща на автора:"
1290
1291#: ../src/prefs.c:450
1292msgid "Language settings"
1293msgstr "Настройки за език"
1294
1295#: ../src/prefs.c:463
1296msgid "Language code:"
1297msgstr "Код на езика:"
1298
1299#.
1300#. * Functionality page
1301#.
1302#: ../src/prefs.c:485
1303msgid "Functionality"
1304msgstr "Функционалност"
1305
1306#: ../src/prefs.c:488
1307msgid "Enable the functionality to update a po file from within gtranslator"
1308msgstr "Включване на възможността за обновяване на po файл през gtranslator"
1309
1310#: ../src/prefs.c:492
1311msgid "Enable the functionality to remove all translations from a po file"
1312msgstr "Включване на възможността за премахване на всички преводи от po файл"
1313
1314#: ../src/prefs.c:496
1315msgid "Show instant comment view in main pane"
1316msgstr "Показване на коментара в основния панел"
1317
1318#: ../src/prefs.c:500
1319msgid "Display special dialog for messages with plural forms"
1320msgstr "Показване на нарочен прозорец за низове с форма за множествено число"
1321
1322#: ../src/prefs.c:504
1323msgid "Save geometry on exit and restore it on startup"
1324msgstr "Запомняне на размерите и местоположението на прозореца"
1325
1326#: ../src/prefs.c:508
1327msgid "Messages table"
1328msgstr "Таблица със съобщенията"
1329
1330#: ../src/prefs.c:509
1331msgid "Show the messages table (requires restart)"
1332msgstr ""
1333"Показване на таблицата със съобщенията (изисква рестартиране на програмата)"
1334
1335#: ../src/prefs.c:513
1336msgid "Collapse all entries by default"
1337msgstr "Свиване на списъка по подразбиране"
1338
1339#.
1340#. * Autotranslate page
1341#.
1342#: ../src/prefs.c:521
1343msgid "Autotranslation"
1344msgstr "Автоматичен превод"
1345
1346#: ../src/prefs.c:523
1347msgid ""
1348"Also query the personal learn buffer while autotranslating untranslated "
1349"messages"
1350msgstr ""
1351"Запитване и на личната ви обучаваща се база при автоматичен превод на "
1352"непреведени низове"
1353
1354#: ../src/prefs.c:527
1355msgid "Automatically learn a newly translated message"
1356msgstr "Автоматично научаване на новопреведените низове"
1357
1358#: ../src/prefs.c:531
1359msgid "Fuzzy matching"
1360msgstr "Съвпадения в неясните преводи"
1361
1362#: ../src/prefs.c:538
1363msgid "Use \"fuzzy\" matching routines for learn buffer queries"
1364msgstr "Използване на съвпадения в неясните преводи за обучаване"
1365
1366#: ../src/prefs.c:545
1367msgid "Minimal required similarity persentage for fuzzy queries:"
1368msgstr "Най-малък процент сходство на неясните преводи:"
1369
1370#: ../src/prefs.c:593
1371msgid "Please enter your name!"
1372msgstr "Въведете името си!"
1373
1374#: ../src/prefs.c:613
1375msgid "Please enter your EMail address!"
1376msgstr "Въведете адреса на е-пощата си!"
1377
1378#: ../src/prefs.c:633
1379msgid "Please enter a valid EMail address!"
1380msgstr "Въведете правилен адрес на е-поща!"
1381
1382#: ../src/replace.c:162
1383msgid "No replacements made!"
1384msgstr "Не са направени промени!"
1385
1386#.
1387#. * Based on a suggestion by Pablo Saratxaga (/thanks pablo!).
1388#. *
1389#. * Translators: you should translate this foo'sh string into something
1390#. *  another than a 'Y' to avoid the usage of the mid dot (U+00B7) in the
1391#. *   text displaying routines of gtranslator.
1392#.
1393#: ../src/runtime-config.c:72
1394msgid "Y"
1395msgstr " "
1396
1397#.
1398#. * Translators: this character is used if the middle dot
1399#. *  can't be used under your locale.
1400#.
1401#: ../src/runtime-config.c:88 ../src/runtime-config.c:93
1402msgid "^"
1403msgstr "^"
1404
1405#: ../src/save.c:116
1406#, c-format
1407msgid "Couldn't save compiled gettext file `%s'!"
1408msgstr "Не може да бъде запазен компилираният gettext файл \"%s\"!"
1409
1410#: ../src/save.c:159
1411#, c-format
1412msgid "Couldn't save compressed gettext file `%s'!"
1413msgstr "Не може да бъде запазен компресираният gettext файл \"%s\"!"
1414
1415#.
1416#. * The %s format here stands for the used
1417#. *  compressions program (gzip, bzip2 etc.)
1418#.
1419#: ../src/save.c:169
1420#, c-format
1421msgid "Couldn't save %s'd gettext file `%s'!"
1422msgstr "Не може да бъде запазен gettext файлът \"%s\" във формат %s!"
1423
1424#: ../src/save.c:227
1425#, c-format
1426msgid "Couldn't save zip'ed po file `%s'!"
1427msgstr "Не може да бъде запазен po файлът \"%s\" във формат zip!"
1428
1429#: ../src/session.c:85
1430msgid "Session restored successfully."
1431msgstr "Сесията е възстановена успешно."
1432
1433#: ../src/sighandling.c:65
1434#, c-format
1435msgid "Saving file failed: %s"
1436msgstr "Грешка при запазванто на файла: %s"
1437
1438#: ../src/stylistics.c:265
1439msgid "No font set! Using default font"
1440msgstr "Не е зададен шрифт! Използва се шрифтът по подразбиране."
1441
1442#.
1443#. * Use gtranslator's font in this case -- should be a fallback font
1444#. *  for your language.
1445#.
1446#: ../src/stylistics.c:271
1447msgid "-misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-1"
1448msgstr "-urw-nimbus mono l-medium-r-*-*-*-*-*-*-*-*-iso10646-1"
1449
1450#: ../src/utils.c:274 ../src/utils.c:291
1451#, c-format
1452msgid "Can't create directory `%s'!"
1453msgstr "Не може да бъде създадена папката \"%s\"!"
1454
1455#: ../src/utils_gui.c:141
1456#, c-format
1457msgid "The geometry string \"%s\" couldn't be parsed!"
1458msgstr "Низът за геометрията \"%s\" не може да бъде анализиран!"
1459
1460#: ../src/utils_gui.c:355
1461#, c-format
1462msgid "The necessary decompression program `%s' is not installed!"
1463msgstr "Нужната програма за декомпресиране \"%s\" не е инсталирана!"
1464
1465#: ../src/utils_gui.c:360
1466#, c-format
1467msgid "The necessary compression program `%s' is not installed!"
1468msgstr "Нужната програма за компресиране \"%s\" не е инсталирана!"
1469
1470#: ../src/vfs-handle.c:121
1471#, c-format
1472msgid "Couldn't create temporary directory `%s'!"
1473msgstr "Не може да бъде създадена временната папка \"%s\"!"
1474
1475#: ../src/vfs-handle.c:149
1476#, c-format
1477msgid "File `%s' couldn't be found!"
1478msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде намерен!"
1479
1480#: ../src/vfs-handle.c:154
1481#, c-format
1482msgid "Malformed URI `%s' entered!"
1483msgstr "Въведен е грешен URI \"%s\"!"
1484
1485#: ../src/vfs-handle.c:159
1486#, c-format
1487msgid "Host `%s' couldn't be found!"
1488msgstr "Адресът \"%s\" не може да бъде намерен!"
1489
1490#: ../src/vfs-handle.c:164
1491#, c-format
1492msgid "Hostname `%s' is not valid!"
1493msgstr "Името \"%s\" е невалидно!"
1494
1495#: ../src/vfs-handle.c:169
1496#, c-format
1497msgid "Host `%s' has no address!"
1498msgstr "Името \"%s\" няма адрес!"
1499
1500#: ../src/vfs-handle.c:174
1501msgid "Transfer interrupted!"
1502msgstr "Прехвърлянето на данни е прекъснато!"
1503
1504#~ msgid "Show build specifications"
1505#~ msgstr "Показване на данни за версията"
1506
1507#~ msgid "gtranslator build information/specs:"
1508#~ msgstr "Данни от компилирането на gtranslator:"
1509
1510#~ msgid "Version and build date:"
1511#~ msgstr "Версия и дата на компилиране:"
1512
1513#~ msgid "Build GLib / Gtk+ / GNOME / XML versions:"
1514#~ msgstr "Версии на GLib / Gtk+ / GNOME / XML"
1515
1516#~ msgid "Colorschemes directory:"
1517#~ msgstr "Папка за цветовите схеми:"
1518
1519#~ msgid "Scripts directory:"
1520#~ msgstr "Папка със скриптове:"
1521
1522#~ msgid "Window icon:"
1523#~ msgstr "Икона на основния прозорец:"
1524
1525#~ msgid "Own locale directory:"
1526#~ msgstr "Папка за собствените локали:"
1527
1528#~ msgid "Default learn buffer file location:"
1529#~ msgstr "Файл по подразбиране за обучаващата се база:"
1530
1531#~ msgid "gtranslator -- open po file"
1532#~ msgstr "gtranslator - отваряне на po файл"
1533
1534#~ msgid "gtranslator -- save file as.."
1535#~ msgstr "gtranslator - запазване на файла като..."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.