source: extras/gnome-screensaver.HEAD.bg.po @ 134

Last change on this file since 134 was 134, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Успях да коригирам и допреведа и това. Днеска изпуснах бирата в Кривото. Какво значи ентусиазъм, а?

File size: 25.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-screensaver.
2# Copyright (C) 2005 THE gnome-screensaver'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-08-10 21:17+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-08-10 21:16+0300\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
21msgid "Screensaver"
22msgstr "Предпазител на екрана"
23
24#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
25msgid "Set your screensaver preferences"
26msgstr "Настройване на предпазителя на екрана"
27
28#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
29msgid "    "
30msgstr "    "
31
32#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
33msgid "<b>_Screensaver</b>"
34msgstr "<b>_Предпазител на екрана</b>"
35
36#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
37msgid "Screensaver Preferences"
38msgstr "Настройки на екранния предпазител"
39
40#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
41msgid "_Activate after:"
42msgstr "_Активиране след:"
43
44#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
45msgid "How many minutes until the monitor goes black"
46msgstr "Колко минути преди монитора да покаже черен екран"
47
48#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
49msgid "How many minutes until the monitor goes black."
50msgstr "Колко минути преди монитора да покаже черен екран"
51
52#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
53msgid "How many minutes until the monitor power-saves"
54msgstr "Колко минути преди монитора да мине в режим за спестяване на енергия"
55
56#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
57msgid "How many minutes until the monitor power-saves."
58msgstr "Колко минути преди монитора да мине в режим за спестяване на енергия"
59
60#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
61msgid "How many minutes until the monitor powers down"
62msgstr "Колко минути преди монитора да се изключи"
63
64#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
65msgid "How many minutes until the monitor powers down."
66msgstr "Колко минути преди монитора да се изключи"
67
68#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
69msgid ""
70"The number of minutes after blanking the screen before a logout option will "
71"appear"
72msgstr ""
73"Броят минути след като се изчисти екрана преди да се покаже опцията за изход"
74
75#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
76msgid ""
77"The number of minutes after blanking the screen before a logout option will "
78"appear."
79msgstr ""
80"Броят минути след като се изчисти екрана преди да се покаже опцията за изход"
81
82#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
83msgid "The number of minutes after blanking the screen before locking"
84msgstr "Броят минути след като се изчисти екрана преди да се заключи"
85
86#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
87msgid "The number of minutes after blanking the screen before locking."
88msgstr "Броят минути след като се изчисти екрана преди да се заключи"
89
90#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
91msgid "The number of minutes of idle time before blanking the screen"
92msgstr "Броят минути време неактивност преди да се изчисти екрана"
93
94#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
95msgid "The number of minutes of idle time before blanking the screen."
96msgstr "Броят минути време неактивност преди да се изчисти екрана"
97
98#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
99msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver"
100msgstr "Броят минути изпълнение преди да се смени екранният предпазител"
101
102#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
103msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver."
104msgstr "Броят минути изпълнение преди да се смени екранният предпазител"
105
106#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
107msgid "The screensaver selection mode"
108msgstr "Режим на избор на екранния предпазител"
109
110#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
111msgid "The selected screensaver themes"
112msgstr "Избраните теми за екранният предпазител"
113
114#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
115msgid ""
116"This key specifies the selection mode used by the screensaver. Possible "
117"values are \"disabled\", \"blank-only\", \"single\", and \"random\"."
118msgstr ""
119"Този ключ указва как се избират визуализации от екранния предпазите. "
120"Възможностите са „disabled“ - предпазителя въобще не се включва, „blank-"
121"only“ - екрана само се изключва, „single“ - единствена визуализация и "
122"„random“ - случайна визуализация."
123
124#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
125msgid "This key specifies the themes to be used by the screensaver."
126msgstr "Ключът описва темите, които да се използват от екранния предпазител"
127
128#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
129msgid "Whether to lock as well as blank"
130msgstr "Дали да се заключва освен да се изчиства"
131
132#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
133msgid "Whether to lock as well as blank."
134msgstr "Дали да се заключва освен да се изчиства"
135
136#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
137msgid "Whether to offer the option of logging out after logout_delay"
138msgstr "Дали да се предлага възможността за изход след отсрочката за изхода"
139
140#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
141msgid "Whether to offer the option of logging out after logout_delay."
142msgstr "Дали да се предлага възможността за изход след отсрочката за изхода"
143
144#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
145msgid "Whether to power down the monitor"
146msgstr "Дали да се изключва монитора"
147
148#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
149msgid "Whether to power down the monitor."
150msgstr "Дали да се изключва монитора"
151
152#: ../savers/popsquares.xml.h:1
153msgid "Pop art squares"
154msgstr "Поп-арт квадрати"
155
156#: ../savers/popsquares.xml.h:2
157msgid ""
158"This draws a pop-art-ish looking grid of pulsing colors. By Levi Burton."
159msgstr ""
160"Това изрисува поп-арт изглеждаща мрежа от пулсиращи цветове. От Леви Бъртън"
161
162#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:119 ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:150
163msgid "Manager"
164msgstr "Управление"
165
166#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:120
167msgid "The manager which owns this object."
168msgstr "Програмата за управление, която притежава този обект."
169
170#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:127
171msgid "Name"
172msgstr "Име"
173
174#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:128
175msgid "The name of the X11 display this object refers to."
176msgstr "Името на Х11 дисплея, към който се обръща обекта"
177
178#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:134
179#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:152
180msgid "User"
181msgstr "Потребител"
182
183#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:135
184msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
185msgstr "Потребителят, който в момента е влезнал на този виртуален терминал."
186
187#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:141
188msgid "Console"
189msgstr "Конзола"
190
191#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:142
192msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
193msgstr ""
194"Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-"
195"1."
196
197#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:148
198msgid "Nested"
199msgstr "Вложен"
200
201#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:149
202msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
203msgstr "Дали този дисплей е вложен (Xnest) или не."
204
205#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1264
206msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
207msgstr ""
208"Поради неизвестна причина не може да се установи връзка с мениджъра на "
209"дисплеи."
210
211#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1271
212msgid "The display manager is not running or too old."
213msgstr "Мениджърът на дисплеи не работи или е прекалено старт."
214
215#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1274
216msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
217msgstr "Конфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
218
219#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1277
220msgid "There was an unknown error starting X."
221msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на Х."
222
223#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1280
224msgid "The X server failed to finish starting."
225msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
226
227#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1283
228msgid "There are too many X sessions running."
229msgstr "Има прекалено много стартирани Х сесии."
230
231#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1286
232msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
233msgstr "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
234
235#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1289
236msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
237msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
238
239#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1292 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:492
240msgid ""
241"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
242"which is not available."
243msgstr ""
244"Опит за задаване на непознато или недостъпно действие за излизане от "
245"системата."
246
247#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1295 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:495
248msgid "Virtual terminals not supported."
249msgstr "Виртуалните терминали не се поддържат."
250
251#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1298
252msgid "Invalid virtual terminal number."
253msgstr "Невалиден номер на виртуалния терминал."
254
255#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1301 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:499
256msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
257msgstr "Опит за обновяване на неподдържан конфигурационен ключ."
258
259#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1304
260msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
261msgstr "Файлът ~/.Xauthority е зле конфигуриран или е липсващ."
262
263#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1307
264msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
265msgstr ""
266"Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи, който заби"
267
268#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1311
269msgid "The display manager sent an unknown error message."
270msgstr "Мениджърът на дисплеи прати непознато съобщение за грешка."
271
272#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:153
273msgid "The user this menu item represents."
274msgstr "Потребителят, който този елемент от менюто представлява"
275
276#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:160
277msgid "Icon Size"
278msgstr "Размер на иконите"
279
280#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:161
281msgid "The size of the icon to use."
282msgstr "Размера на иконата, който да се използва"
283
284#: ../src/cut-n-paste/fusa-user.c:151
285msgid "The user manager object this user is controlled by."
286msgstr "Управлението на потребители, от което е контролиран този потребител"
287
288#: ../src/cut-n-paste/fusa-utils.c:80
289msgid "Show Details"
290msgstr "Показване на подробности"
291
292#. markup
293#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
294msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
295msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не работи."
296
297#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
298msgid ""
299"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
300"Display Manager) or xdm."
301msgstr ""
302"Възможно е да ползвате различен мениджър на дисплеи, като KDM (част от KDE) "
303"или xdm."
304
305#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:419
306msgid ""
307"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
308"system administrator to start GDM."
309msgstr ""
310"Ако искате да използвате тази възможност или стартирайте GDM, или помолете "
311"системния администратор да го стартира."
312
313#. markup
314#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:441
315msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
316msgstr "Невъзможно е да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
317
318#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:444
319msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
320msgstr "Вероятно имате стара версия на GDM."
321
322#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:463 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:466
323msgid "Cannot communicate with gdm, perhaps you have an old version running."
324msgstr "Не може да се комуникира с GDM. Вероятно имате стара версия."
325
326#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:469
327msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
328msgstr "Достигнат е позволения лимит от стартирани гъвкави Х сървъри."
329
330#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:471
331msgid "There were errors trying to start the X server."
332msgstr "Имаше грешки при опитите за стартиране на Х сървъра."
333
334#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:473
335msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
336msgstr "Х сървърът не успя да се стартира.  Вероятно не е конфигуриран добре."
337
338#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:476
339msgid "Too many X sessions running."
340msgstr "Стартирани"
341
342#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:478
343msgid ""
344"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
345"may be missing an X authorization file."
346msgstr ""
347"Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущият Ви X сървър. "
348"Възможно е Вашия файл за упълномощаване пред X - .Xauthority да липсва."
349
350#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:483
351msgid ""
352"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
353"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
354msgstr ""
355"Вложеният сървър (Xnest) или не е достъпен, или GDM е лошо настроен.\n"
356"За да ползвате Xnest, трябва да го инсталирате."
357
358#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:488
359msgid ""
360"The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
361msgstr "Няма наличен X сървър. Вероятно GDM е лошо конфигуриран."
362
363#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:497
364msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
365msgstr "Опит за преминаване към виртуален терминал с невалиден номер."
366
367#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:501
368msgid ""
369"You do not seem to have authentication needed be for this operation.  "
370"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
371msgstr ""
372"Не сте се идентифицирали правилно за тази операция. Най-вероятно има проблем "
373"с Вашия файл .Xauthority."
374
375#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:505
376msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
377msgstr "Прекалено много съобщения са подадени към GDM, който заби"
378
379#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:508
380msgid "Unknown error occured."
381msgstr "Непозната грешка"
382
383#: ../src/file-transfer-dialog.c:94
384#, c-format
385msgid "Copying file: %i of %i"
386msgstr "Копиране на файл: %i от %i"
387
388#: ../src/file-transfer-dialog.c:122
389#, c-format
390msgid "Copying '%s'"
391msgstr "Копиране на „%s“"
392
393#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
394msgid "From URI"
395msgstr "От URI"
396
397#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
398msgid "URI currently transferring from"
399msgstr "От кое URI се приемат данни"
400
401#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
402msgid "To URI"
403msgstr "До URI"
404
405#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
406msgid "URI currently transferring to"
407msgstr "Към кое URI се предават данни"
408
409#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
410msgid "Fraction completed"
411msgstr "Частта е приключена"
412
413#: ../src/file-transfer-dialog.c:210
414msgid "Fraction of transfer currently completed"
415msgstr "Каква част от трансфера е приключена"
416
417#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
418msgid "Current URI index"
419msgstr "Текущ URI индекс"
420
421#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
422msgid "Current URI index - starts from 1"
423msgstr "Текущ индекс на URI - броенето започва от 1"
424
425#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
426msgid "Total URIs"
427msgstr "Общо URI"
428
429#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
430msgid "Total number of URIs"
431msgstr "Общ брой на URI-тата"
432
433#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
434msgid "Copying files"
435msgstr "Копиране на файлове"
436
437#: ../src/file-transfer-dialog.c:345
438msgid "From:"
439msgstr "От:"
440
441#: ../src/file-transfer-dialog.c:349
442msgid "To:"
443msgstr "До:"
444
445#: ../src/file-transfer-dialog.c:448
446msgid "Connecting..."
447msgstr "Свързване..."
448
449#: ../src/gnome-screensaver-command.c:58
450msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
451msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори грациозно"
452
453#: ../src/gnome-screensaver-command.c:60
454msgid "Query the state of the screensaver"
455msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
456
457#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
458msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
459msgstr "Казва на вървящия екранен предпазител да заключи екрана веднага"
460
461#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
462msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
463msgstr ""
464"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
465
466#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
467msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
468msgstr "Включване на екранния предпазител (изчистване на екрана)"
469
470#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
471msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
472msgstr ""
473"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
474
475#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
476msgid "Disable running graphical themes while blanked"
477msgstr "Изключване на графичните теми при изчистване на екрана"
478
479#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
480msgid "Enable running graphical themes while blanked (if applicable)"
481msgstr "Включване на графичните теми при изчистване на екрана (ако е възможно)"
482
483#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
484msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
485msgstr ""
486"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за симулация на "
487"потребителска дейност"
488
489#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:53
490#: ../src/gnome-screensaver.c:52
491msgid "Version of this application"
492msgstr "Версия на програмата"
493
494#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
495#, c-format
496msgid "The screensaver is %s\n"
497msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
498
499#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
500msgid "active"
501msgstr "активен"
502
503#: ../src/gnome-screensaver-command.c:201
504msgid "inactive"
505msgstr "неактивен"
506
507#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:51
508msgid "Show debugging output"
509msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
510
511#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:55
512msgid "Show the logout button"
513msgstr "Показване на бутона за изход"
514
515#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:583
516msgid "Invalid screensaver theme"
517msgstr "Невалидна тема за екранния предпазител"
518
519#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:586
520msgid "This file does not appear to be a valid screensaver theme."
521msgstr "Този файл не изглежда като да е валидна тема за екранния предпазител."
522
523#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:703
524#, c-format
525msgid "%d hour"
526msgid_plural "%d hours"
527msgstr[0] "%d час"
528msgstr[1] "%d часа"
529
530#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:706
531#, c-format
532msgid "%d minute"
533msgid_plural "%d minutes"
534msgstr[0] "%d минута"
535msgstr[1] "%d минути"
536
537#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:709
538#, c-format
539msgid "%d second"
540msgid_plural "%d seconds"
541msgstr[0] "%d секунда"
542msgstr[1] "%d секунди"
543
544#. hour:minutes:seconds
545#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:715
546#, c-format
547msgid "%s %s %s"
548msgstr "%s %s %s"
549
550#. hour:minutes
551#. minutes:seconds
552#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:718
553#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:726
554#, c-format
555msgid "%s %s"
556msgstr "%s %s"
557
558#. hour
559#. minutes
560#. seconds
561#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:721
562#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:729
563#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:733
564#, c-format
565msgid "%s"
566msgstr "%s"
567
568#. 0 seconds
569#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:736
570msgid "0 seconds"
571msgstr "0 секунди"
572
573#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:751
574msgid "Never"
575msgstr "Никога"
576
577#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:779
578msgid "Could not load the main interface"
579msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
580
581#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:781
582msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
583msgstr "Уверете се, че екранният предпазител е инсталиран правилно."
584
585#: ../src/gs-listener-dbus.c:852
586msgid "failed to register with the message bus"
587msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
588
589#: ../src/gs-listener-dbus.c:861
590msgid "screensaver already running in this session"
591msgstr "екранният предпазител вече е пуснат в тази сесия"
592
593#: ../src/gs-lock-plug.c:248
594msgid "Checking password..."
595msgstr "Проверка на паролата..."
596
597#: ../src/gs-lock-plug.c:297
598#, c-format
599msgid "About %ld second left"
600msgid_plural "About %ld seconds left"
601msgstr[0] "Остават около %ld секунда"
602msgstr[1] "Остават около %ld секунди"
603
604#: ../src/gs-lock-plug.c:305
605msgid "Time expired!"
606msgstr "Времето изтече!"
607
608#: ../src/gs-lock-plug.c:330
609msgid "You have the Caps Lock key on."
610msgstr "Настинат е Caps Lock клавиша"
611
612#: ../src/gs-lock-plug.c:538
613msgid "Password check failed!"
614msgstr "Проверката на паролата пропадна!"
615
616#: ../src/gs-lock-plug.c:561 ../src/gs-lock-plug.c:602
617msgid "_Unlock"
618msgstr "_Отключване"
619
620#: ../src/gs-lock-plug.c:566 ../src/gs-lock-plug.c:597
621msgid "_Switch User"
622msgstr "_Сменяне на потребител"
623
624#: ../src/gs-lock-plug.c:961
625msgid "Log in as a new user"
626msgstr "Влизане като друг потребител"
627
628#: ../src/gs-lock-plug.c:1231
629msgid "Enter a password to unlock the screen"
630msgstr "Въведете парола, за да отключите екрана"
631
632#: ../src/gs-lock-plug.c:1260
633msgid "Name:"
634msgstr "Име:"
635
636#: ../src/gs-lock-plug.c:1264
637msgid "_Password:"
638msgstr "Па_рола:"
639
640#: ../src/gs-lock-plug.c:1306
641msgid "Switch to another user?"
642msgstr "Сменяне към друг потребител?"
643
644#: ../src/gs-lock-plug.c:1372
645msgid "Log _Out"
646msgstr "_Изход"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.