source: extras/gimp-tips.HEAD.bg.po @ 264

Last change on this file since 264 was 264, checked in by kaladan, 17 years ago

gimp-tips - превод от Виктор, проверка на правописа от мен.

File size: 21.3 KB
Line 
1# translation of gimp-tips.HEAD.po to Bulgarian
2# Bulgarian translation of gimp tips
3# Copyright (C) 2005 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
6# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-08-09 13:42+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-10-23 19:16+0300\n"
15"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
23msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
24msgstr "<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения на GNU - GIMP!</"
25"big>"
26
27#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
28msgid ""
29"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
30"viewing the mask directly."
31msgstr ""
32"<tt>Alt</tt>-щракване върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
33"прозореца със слоевете превключва директно видимостта на маската."
34
35#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
36msgid ""
37"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
38"the effect of the layer mask."
39msgstr ""
40"<tt>Ctrl</tt>-щракване върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
41"прозореца със слоевете превключва ефекта на маската."
42
43#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
44msgid ""
45"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
46"color instead of the foreground color."
47msgstr ""
48"<tt>Ctrl</tt>-щракване върху инструмента за запълване ще активира цвета на "
49"фона, вместо цвета за рисуване."
50
51#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
52msgid ""
53"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
54"degree angles."
55msgstr ""
56"<tt>Ctrl</tt>-влачене си инструмента за завъртане ще ограничи въртенето на "
57"стъпки с ъгъл по 15 градуса."
58
59#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
60msgid ""
61"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
62"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
63msgstr ""
64"<tt>Shift</tt>-щракване върху иконката с око в прозореца със слоевете ще "
65"скрие всички слоеве освен този. <tt>Shift</tt>-отново ще ги визуализира пак."
66
67#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
68msgid ""
69"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
70"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
71"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
72"use the menus to do the same."
73msgstr ""
74"Плаващата селекция трябва да бъде прикрепена към нов слой или последният "
75"активен такъв преди да се прави друго с изображението. Може да се използва "
76"щракване върху бутоните „Нов слой“ или „Фиксиране на плаващ слой“; в "
77"прозореца със слоевете или менютата."
78
79#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
80msgid ""
81"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
82"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
83"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
84"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
85"you exit GIMP."
86msgstr ""
87"Ако се включи „Използване на динамични бързи клавиши“ в настройките, могат "
88"да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се активира менюто, "
89"избира се действие и се натиска желаната клавишна комбинация. Ако „Запазване "
90"на бързите клавиши при излизане“ е включено, те ще бъдат запазвани при "
91"излизане от GIMP."
92
93#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
94msgid ""
95"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
96"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
97"off the image with the Move tool."
98msgstr ""
99"Щракване върху рулер и влачене ще създаде водач върху изображението. Всички "
100"влачени селекции ще се прилепват към водачите. Можете да премахвате "
101"водачите, като ги влачите извън изображението с инструмента за преместване."
102
103#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
104msgid ""
105"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
106"experiment."
107msgstr ""
108"GIMP позволява да се отменят повечето промени по изображението, така че "
109"можете спокойно да експериментирате."
110
111#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
112msgid ""
113"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
114"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
115"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
116msgstr ""
117"GIMP поддържа gzip компресия в движение. Просто добавете <tt>.gz</tt> (или "
118"<tt>.bz2</tt>, ако имате инсталиран bzip2) към името на файла и "
119"изображението ще се запази в компресиран вид. Разбира се, работи и "
120"отварянето на компресирани изображения."
121
122#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
123msgid ""
124"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
125"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
126"their contents."
127msgstr ""
128"GIMP  за по-лесна организация на изображението. Представете си ги като пакет "
129"плаки или диапозитиви, когато погледнете през пакета можете да видите цялото "
130"изображение."
131
132#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
133msgid ""
134"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
135"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
136"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
137msgstr ""
138"Ако името на слоя в прозореца със слоеве е показано <b>удебелено</b>, значи "
139"този слой няма канал за прозрачност. Можете да добавите такъв със Слой-&gt;"
140"Прозрачност-&gt;Добавяне на канал за прозрачност."
141
142#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
143msgid ""
144"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
145"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
146"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
147"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
148msgstr ""
149"Ако някои от сканираните изображения не изглеждат достатъчно цветни, можете "
150"лесно подобрите тоналността им с бутона „Автоматично“ на инструмента за нива "
151"(Слой-&gt;Цветове-&gt;Нива). Ако все още не ви харесва, можете да го "
152"коригирате със инструмента за криви (Слой-&gt;Цветове-&gt;Криви)."
153
154#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
155msgid ""
156"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
157"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
158"even the Eraser or the Smudge tool."
159msgstr ""
160"Ако очертаете пътека (Редактиране-&gt;Очертаване на пътеката), инструментите "
161"за рисуване ще се използват с текущите си настройки. Можете да използвате "
162"рисуването в режим на преливка или дори инструментите за триене и замазване."
163
164#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
165msgid ""
166"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
167"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
168msgstr ""
169"Ако екранът ви е претупан, можете да натиснете <tt>Tab</tt> няколко пъти с "
170"избран прозорец на изображението за да скриете или покажете кутията с "
171"инструменти и останалите прозорци."
172
173#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
174msgid ""
175"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
176"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
177"plug-in to work on the whole image."
178msgstr ""
179"Повечето филтри работят на активния слой от активното изображение. В някой "
180"случаи се налага да слеете всички слоеве (Изображение-&gt;Изравняване на "
181"изображението) ако искате филтъра да работи върху цялото изображение."
182
183#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
184msgid ""
185"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
186"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
187"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
188"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
189msgstr ""
190"Не всички филтри работят върху всички типове изображения. Ако да ден филтър "
191"не работи в този случай, името му се оцветява в сиво. Може да се наложи да "
192"промените типа на изображението в RGB (Изображение&gt;Тип&gt;RGB); да "
193"добавите канал за прозрачност (Слой-&gt;Прозрачност-&gt;Добавяне на канал за "
194"прозрачност) или да слеете слоевете (Изображение-&gt;Изравняване на "
195"изображението)."
196
197#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
198msgid ""
199"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
200"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
201"tt> before making a selection subtracts from the current one."
202msgstr ""
203"Натискането и задържането на клавиш <tt>Shift</tt> преди селектиране ви "
204"позволява да добавите нова селекция, вместо да подмените старата. "
205"Използването на <tt>Ctrl</tt> преди селектиране изважда селектираното от "
206"старата селекция."
207
208#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
209msgid ""
210"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
211"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
212"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
213"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
214"guides."
215msgstr ""
216"За създаване на кръгова селекция, задръжте <tt>Shift</tt> по време на "
217"елипсовидно избиране. За да позиционирате кръг прецизно, можете да влачите "
218"хоризонталните и вертикални водачи до кръга, който искате да изберете, "
219"поставите показалеца в пресечната точка на водачите и получената селекция ще "
220"се напасне по водачите."
221
222#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
223msgid ""
224"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
225"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
226"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
227"constrained to 15 degree angles."
228msgstr ""
229"Когато използвате инструмент за рисуване (Четка, Спрей или Молив), можете да "
230"натиснете със задържан <tt>Shift</tt> за да нарисувате права линия от "
231"последната точка на рисуване до новата позиция на показалеца. Ако също така "
232"задържите <tt>Ctrl</tt> линията ще бъде ограничена до ъгли от 15 градуса."
233
234#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
235msgid ""
236"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
237"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
238"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
239"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
240msgstr ""
241"Когато запазвате изображение, над което ще работите отново по-късно, можете "
242"да изберете XCF - формата на GIMP (използвайки разширение <tt>.xcf</tt>). "
243"Това запазва слоевете и всичко от вашата работа. След като веднъж проекта е "
244"завършен, можете да го запазите като JPEG, PNG, GIF..."
245
246#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
247msgid ""
248"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
249"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
250"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
251msgstr ""
252"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
253"Ако така се мести целият прозорец, мениджъра на прозорци вече използва "
254"клавиша<tt>Alt</tt>. Опитайте да задържите <tt>Shift</tt> едновременно."
255
256#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
257msgid ""
258"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
259"left and right."
260msgstr ""
261"Можете да настроите обхвата на меката селекция като натиснете и я влачите "
262"наляво и надясно."
263
264#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
265msgid ""
266"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
267"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
268"selections."
269msgstr ""
270"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
271"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по няколко пътеки и да ги "
272"превърнете в селекции."
273
274#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
275msgid ""
276"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
277"This will create a new image containing only that layer."
278msgstr ""
279"Мажете да влачите слой от прозореца със слоеве и да го пуснете върху кутията "
280"с инструменти. Това ще създаде ново изображение, съдържащо само този слой."
281
282#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
283msgid ""
284"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
285"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
286"fill the current image or selection with that color."
287msgstr ""
288"Можете да влачите и пускате много неща в GIMP. Например влаченето на цвят от "
289"кутията с инструменти или палитрата с цветовете и пускането му върху "
290"изображението, ще запълни изображението или селекцията с този цвят."
291
292#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
293msgid ""
294"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
295"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
296"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
297msgstr ""
298"Можете да очертаете съществуваща селекция с Редактиране-&gt;Очертаване на "
299"селекцията. По-сложни форми могат да бъдат нарисувани с инструмента за Пътеки "
300"или Флилтри-&gt;Генериране-&gt;Gfig."
301
302#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
303msgid ""
304"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
305"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
306msgstr ""
307"Можете да получите контекстночувствителна помощ за повечето възможности на "
308"GIMP като натиснете F1. Работи и в менюта."
309
310#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
311msgid ""
312"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
313"a layer in the Layers dialog."
314msgstr ""
315"Можете да направите много неща със слоеве като натиснете текстовия етикет на "
316"слоя в прозореца със слоевете."
317
318#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
319msgid ""
320"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
321"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
322"to have it centered on its starting point."
323msgstr ""
324"Можете да натискате и освобождавате клавишите <tt>Shift</tt> и <tt>Ctrl</tt> "
325"докато създавате селекция, за да я ограничите до квадрат или кръг или да я "
326"направите центрирана спрямо началната точка."
327
328#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
329msgid ""
330"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
331"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
332"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
333"selection."
334msgstr ""
335"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране -&gt; Запазване като "
336"канал) и да редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез използване "
337"на бутоните в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия "
338"канал или да го превърнете в селекция."
339
340#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
341msgid ""
342"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
343"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
344msgstr ""
345"Можете да използвате <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> за да преминавате в "
346"различните слоеве на изображението (ако мениджъра на прозорци не е "
347"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."
348
349#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
350msgid ""
351"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
352"than its display window."
353msgstr ""
354"Можете да използвате средния бутон на мишката за да се движите по "
355"изображението, ако то не се събира в прозореца."
356
357#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
358msgid ""
359"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
360"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
361"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
362"it back to a normal selection."
363msgstr ""
364"Можете да използвате инструментите за рисуване за да промените селекцията. "
365"Натиснете бутона „Превключване на бързата маска“ в долният ляв ъгъл под "
366"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
367"да се върнете в режим на селекция."
368
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.