source: extras/gimp-tips.HEAD.bg.po @ 125

Last change on this file since 125 was 125, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подал съм преводите на GIMP.
Имаше много правописни грешки - ползвайте проверка на правописа.
ЗА ДА е подчинителен съюз. Изисква запетая.
На български по-често се казва еди-колко-си-ъгълник, а не еди-колко-си-гон.
Файловете още ще трябва да се подобряват.

File size: 21.3 KB
Line 
1# translation of gimp-tips.HEAD.po to Bulgarian
2# Bulgarian translation of gimp tips
3# Copyright (C) 2005 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
6# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-08-09 13:42+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-08-09 13:40+0300\n"
15"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
23msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
24msgstr ""
25"<big>Добре дошли в програмата за обработка на изображения на GNU - GIMP!</"
26"big>"
27
28#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
29msgid ""
30"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
31"viewing the mask directly."
32msgstr ""
33"<tt>Alt</tt>-щракване върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
34"прозореца със слоевете превключва директно видимостта на маската."
35
36#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
37msgid ""
38"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
39"the effect of the layer mask."
40msgstr ""
41"<tt>Ctrl</tt>-щракване върху предварителния прегледа на маската на слоя в "
42"прозореца със слоевете превключва ефекта на маската."
43
44#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
45msgid ""
46"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
47"color instead of the foreground color."
48msgstr ""
49"<tt>Ctrl</tt>-щракване върху инструмента за запълване ще активира цвета на "
50"фона, вместо цвета за рисуване."
51
52#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
53msgid ""
54"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
55"degree angles."
56msgstr ""
57"<tt>Ctrl</tt>-влачене си инструмента за завъртане ще ограничи въртенето на "
58"стъпки с ъгъл по 15 градуса."
59
60#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
61msgid ""
62"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
63"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
64msgstr ""
65"<tt>Shift</tt>-щракване върху иконката с око в прозореца със слоевете ще "
66"скрие всички слоеве освен този. <tt>Shift</tt>-отново ще ги визуализира пак."
67
68#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
69msgid ""
70"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
71"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
72"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
73"use the menus to do the same."
74msgstr ""
75"Плаващата селекция трябва да бъде прикрепена към нов слой или последният "
76"активен такъв преди да се прави друго с изображението. Може да се използва "
77"щракване върху бутоните „Нов слой“ или „Фиксиране на плаващ слой“; в "
78"прозореца със слоевете или менютата."
79
80#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
81msgid ""
82"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
83"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
84"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
85"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
86"you exit GIMP."
87msgstr ""
88"Ако се включи „Изпо;зване на динамични бързи клавиши“ в настройките, могат "
89"да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се активира менюто, "
90"избира се действие и се натиска желаната клавишна комбинация. Ако „Запазване "
91"на бързите клавиши при излизане“ е включено, те ще бъдат запазвани при "
92"излизане от GIMP."
93
94#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
95msgid ""
96"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
97"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
98"off the image with the Move tool."
99msgstr ""
100"Щракване върху рулер и влачене ще създаде водач върху изображението. Всички "
101"влачени селекции ще се прилепват към водачите. Можете да премахвате "
102"водачите, като ги влачите извън изображението с инструмента за преместване."
103
104#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
105msgid ""
106"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
107"experiment."
108msgstr ""
109"GIMP позволява да се отменят повечето промени по изображението, така че "
110"можете спокойно да експериментирате."
111
112#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
113msgid ""
114"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
115"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
116"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
117msgstr ""
118"GIMP поддържа gzip компресия в движение. Просто добавете <tt>.gz</tt> (или "
119"<tt>.bz2</tt>, ако имате инсталиран bzip2) към името на файла и "
120"изображението ще се запази в компресиран вид. Разбира се, работи и "
121"отварянето на компресирани изображения."
122
123#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
124msgid ""
125"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
126"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
127"their contents."
128msgstr ""
129"GIMP  за по-лесна организация на изображението. Представете си ги като пакет "
130"плаки или диапозитиви, когато погледнете през пакета можете да видите цялото "
131"изображение."
132
133#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
134msgid ""
135"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
136"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
137"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
138msgstr ""
139"Ако името на слоя в прозореца със слоеве е показано <b>удебелено</b>, значи "
140"този слой няма канал за прозрачност. Можете да добавите такъв със Слой-&gt;"
141"Прозрачност-&gt;Добавяне на канал за прозрачност."
142
143#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
144msgid ""
145"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
146"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
147"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
148"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
149msgstr ""
150"Ако някои от сканираните изображения не изглеждат достатъчно цветни, можете "
151"лесно подобрите тоналността им с бутона „Автоматично“ на инструмента за нива "
152"(Слой-&gt;Цветове-&gt;Нива). Ако все още не ви харесва, можете да го "
153"коригирате със инструмента за криви (Слой-&gt;Цветове-&gt;Криви)."
154
155#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
156msgid ""
157"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
158"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
159"even the Eraser or the Smudge tool."
160msgstr ""
161"Ако очертаете пътека (Редактиране-&gt;Очертаване на пътеката), инструментите "
162"за рисуване ще се използват с текущите си настройки. Можете да използвате "
163"рисуването в режим на преливка или дори инструментите за триене и замазване."
164
165#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
166msgid ""
167"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
168"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
169msgstr ""
170"Ако екранът ви е претупан, можете да натиснете <tt>Tab</tt> няколко пъти с "
171"избран прозорец на изображението за да скриете или покажете кутията с "
172"инструменти и останалите прозорци."
173
174#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
175msgid ""
176"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
177"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
178"plug-in to work on the whole image."
179msgstr ""
180"Повечето филтри работят на активния слой от активното изображение. В някой "
181"случаи се налага да слеете всички слоеве (Изображение-&gt;Изравняване на "
182"изображението) ако искате филтъра да работи върху цялото изображение."
183
184#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
185msgid ""
186"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
187"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
188"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
189"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
190msgstr ""
191"Не всички филтри работят върху всички типове изображения. Ако да ден филтър "
192"не работи в този случай, името му се оцветява в сиво. Може да се наложи да "
193"промените типа на изображението в RGB (Изображение&gt;Тип&gt;RGB); да "
194"добавите канал за прозрачност (Слой-&gt;Прозрачност-&gt;Добавяне на канал за "
195"прозрачност) или да слеете слоевете (Изображение-&gt;Изравняване на "
196"изображението)."
197
198#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
199msgid ""
200"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
201"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
202"tt> before making a selection subtracts from the current one."
203msgstr ""
204"Натискането и задържането на клавиш <tt>Shift</tt> преди селектиране ви "
205"позволява да добавите нова селекция, вместо да подмените старата. "
206"Използването на <tt>Ctrl</tt> преди селектиране изважда селектираното от "
207"старата селекция."
208
209#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
210msgid ""
211"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
212"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
213"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
214"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
215"guides."
216msgstr ""
217"За създаване на кръгова селекция, задръжте <tt>Shift</tt> по време на "
218"елипсовидно избиране. За да позиционирате кръг прецизно, можете да влачите "
219"хоризонталните и вертикални водачи до кръга, който искате да изберете, "
220"поставите показалеца в пресечната точка на водачите и получената селекция ще "
221"се напасне по водачите."
222
223#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
224msgid ""
225"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
226"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
227"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
228"constrained to 15 degree angles."
229msgstr ""
230"Когато използвате инструмент за рисуване (Четка, Спрей или Молив), можете да "
231"натиснете със задържан <tt>Shift</tt> за да нарисувате права линия от "
232"последната точка на рисуване до новата позиция на показалеца. Ако също така "
233"задържите <tt>Ctrl</tt> линията ще бъде ограничена до ъгли от 15 градуса."
234
235#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
236msgid ""
237"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
238"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
239"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
240"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
241msgstr ""
242"Когато запазвате изображение, над което ще работите отново по-късно, можете "
243"да изберете XCF - формата на GIMP (използвайки разширение <tt>.xcf</tt>). "
244"Това запазва слоевете и всичко от вашата работа. След като веднъж проекта е "
245"завършен, можете да го запазите като JPEG, PNG, GIF..."
246
247#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
248msgid ""
249"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
250"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
251"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
252msgstr ""
253"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
254"Ако така се мести целият прозорец, менъджъра на процеорци вече изпозва "
255"клавиша<tt>Alt</tt>. Опитайте да задържите <tt>Shift</tt> едновременно."
256
257#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
258msgid ""
259"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
260"left and right."
261msgstr ""
262"Можете да настроите обхвата на меката селекция като натиснете и я влачите "
263"наляво и надясно."
264
265#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
266msgid ""
267"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
268"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
269"selections."
270msgstr ""
271"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
272"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по неколко пътеки и да ги "
273"превърнете в селекции."
274
275#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
276msgid ""
277"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
278"This will create a new image containing only that layer."
279msgstr ""
280"Мажете да влачите слой от прозореца със слоеве и да го пуснете върху кутията "
281"с инструменти. Това ще създаде ново изображение, съдържащо само този слой."
282
283#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
284msgid ""
285"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
286"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
287"fill the current image or selection with that color."
288msgstr ""
289"Можете да влачите и пускате много неща в GIMP. Например влаченето на цвят от "
290"кутията с инструменти или палитрата с цветовете и пускането му върху "
291"изображението, ще запълни изображението или селекцията с този цвят."
292
293#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
294msgid ""
295"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
296"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
297"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
298msgstr ""
299"Можете да очертаете съществуваща селекция с Редактиране-&gt;Очертаване на "
300"селекцията. По-сложни форми могат да бъдат нарисувани с инстумента за Пътеки "
301"или Флилтри-&gt;Генериране-&gt;Gfig."
302
303#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
304msgid ""
305"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
306"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
307msgstr ""
308"Можете да получите контекстночувствителна помощ за повечето възможности на "
309"GIMP като натиснете F1. Работи и в менюта."
310
311#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
312msgid ""
313"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
314"a layer in the Layers dialog."
315msgstr ""
316"Можете да направите много неща със слоева като натиснете текстовия етикет на "
317"слоя в прозореца със слевете."
318
319#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
320msgid ""
321"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
322"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
323"to have it centered on its starting point."
324msgstr ""
325"МОжете да натискате и освобождавате клавишите <tt>Shift</tt> и <tt>Ctrl</tt> "
326"докато създавате селекция, за да я ограничите до квадрат или кръг или да я "
327"направите центрирана спрямо началната точка."
328
329#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
330msgid ""
331"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
332"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
333"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
334"selection."
335msgstr ""
336"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране -&gt; Запазване като "
337"канал) и да редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез изпозване "
338"на бутоните в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия "
339"канал или да го превърнете в селекция."
340
341#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
342msgid ""
343"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
344"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
345msgstr ""
346"Можете да използвате <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> за да преминавате в "
347"различните слоеве на изображението (ако менуджъра на прозорци не е "
348"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."
349
350#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
351msgid ""
352"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
353"than its display window."
354msgstr ""
355"Можете да използвате средния бутон на мишката за да се движите по "
356"изображението, ако то не се събира в прозореца."
357
358#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
359msgid ""
360"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
361"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
362"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
363"it back to a normal selection."
364msgstr ""
365"Можете да използвате инструментите за рисуване за да промените селекцията. "
366"Натиснете бутона „Превключване на бързата маска“ в долният ляв ъгъл под "
367"изображението. Променяте селекцията с рисуване и натискате бутона отново за "
368"да се върнете в режим на селекция."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.