source: extras/gdesklets.HEAD.bg.po @ 539

Last change on this file since 539 was 400, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".

File size: 36.5 KB
Line 
1# translation of gdesklets.HEAD.bg.po to Bulgarian
2# Bulgarian translation of gdesklets.
3# Copyright (C) 2004 THE gdesklets'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the gdesklets package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gdesklets HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-12-12 08:00+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-12-11 22:27+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../config/ConfigDialog.py:103
22msgid "Invalid Function Call"
23msgstr "Невалидно извикване на функция"
24
25#: ../config/ConfigDialog.py:104
26#, python-format
27msgid ""
28"There is no function called <b>%s</b>.\n"
29"This means that there's an error in the desklet's code. You should inform "
30"the author of the desklet about this problem."
31msgstr ""
32"Не съществува функция на име <b>%s</b>.\n"
33"Това означава, че има грешка в програмния код на плотамата. Моля, "
34"информирайте авторът й за проблема."
35
36#: ../config/ConfigDialog.py:217 ../display/DisplayConfigurator.py:32
37msgid "This desklet is not configurable."
38msgstr "Тази плотама не се настройва."
39
40#: ../config/ConfigUnit.py:57
41msgid "pixel"
42msgstr "пиксел"
43
44#: ../config/ConfigUnit.py:58
45msgid "point"
46msgstr "точка"
47
48#: ../config/ConfigUnit.py:59
49msgid "cm"
50msgstr "сантиметър"
51
52#: ../config/ConfigUnit.py:60
53msgid "inch"
54msgstr "инч"
55
56#: ../config/DaemonConfigger.py:17
57msgid "Editor to view/edit the desklet source code"
58msgstr "Редактор за разглеждане/редактиране на програмния код на плотамата."
59
60#: ../config/DaemonConfigger.py:18
61msgid "Your favorite editor"
62msgstr "Любимият Ви редактор"
63
64#: ../config/DaemonConfigger.py:20
65msgid "XComposite support (requires composition manager)"
66msgstr "Поддръжка на XComposite (изисква композиращ мениджър)"
67
68#: ../config/DaemonConfigger.py:21
69msgid "Translucency (takes effect after restarting a display)"
70msgstr "Полупрозрачност (изисква рестартиране на дисплея)"
71
72#: ../config/DaemonConfigger.py:23
73msgid "Screen Resolution (DPI)"
74msgstr "Разделителна способност на екрана (DPI)"
75
76#: ../config/DaemonConfigger.py:25
77msgid ""
78"Adjust the value above so that the bar will be exactly <b>5 cm</b> or <b>1.97"
79"\"</b> wide"
80msgstr ""
81"Променете стойността докато лентата не стане точно <b>5 cm</b> или <b>1.97"
82"\"</b>дълга"
83
84#: ../config/DaemonConfigger.py:29
85msgid "Behavior"
86msgstr "Поведение"
87
88#: ../config/DaemonConfigger.py:30
89msgid "Show _tray icon (takes effect after restart)"
90msgstr "Показване на икона в _тавата (изисква рестартиране)"
91
92#: ../config/DaemonConfigger.py:32
93msgid "Show _notification while loading a desklet"
94msgstr "Уведомяване при стартирането на плотама"
95
96#: ../config/DaemonConfigger.py:34
97msgid "Key for toggling Float mode:"
98msgstr "Клавиш за превключването на режим на изплуване"
99
100#: ../config/DaemonConfigger.py:46 ../config/DisplayConfigger.py:27
101#: ../display/DisplayConfigurator.py:16
102msgid "Configuration"
103msgstr "Настройки"
104
105#: ../data/gdesklets.desktop.in.h:1 ../main/__init__.py:74
106msgid "A desktop applet system for GNOME"
107msgstr "Система за плотами (програми за работния плот) на GNOME"
108
109#: ../data/gdesklets.xml.in.h:1
110msgid "gDesklets display"
111msgstr "Дисплей на gDesklets"
112
113#: ../display/Display.py:84
114msgid "_Configure desklet"
115msgstr "_Настройки на плотама"
116
117#: ../display/Display.py:86
118msgid "_Move desklet"
119msgstr "_Преместване на плотама"
120
121#: ../display/Display.py:89
122msgid "_View Source"
123msgstr "Показване на програмния _код"
124
125#: ../display/Display.py:92
126msgid "Re_start desklet"
127msgstr "Ре_стартиране на плотама"
128
129#: ../display/Display.py:94
130msgid "_Remove desklet"
131msgstr "П_ремахване на плотама"
132
133#: ../display/Display.py:982 ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:142
134msgid "Do you really want to remove this desklet ?"
135msgstr "Наистина ли желаете да премахнете тази плотама?"
136
137#: ../display/Display.py:983
138msgid ""
139"This desklet will no longer be displayed and its configuration will be "
140"purged."
141msgstr ""
142"Тази плотама вече няма да бъде показвана и настройките й ще бъдат изгубени."
143
144#: ../display/DisplayTarget.py:417
145#, python-format
146msgid "Element \"%s\" does not exist"
147msgstr "Елементът „%s“ не съществува"
148
149#: ../display/DisplayTarget.py:418
150msgid ""
151"The <tt>relative-to</tt> property requires a reference to an existing "
152"display element within the same parent container."
153msgstr ""
154"Свойството <tt>relative-to</tt> изисква указател към съществуващ, показван "
155"елемент в рамките на един и същ контейнер."
156
157#: ../display/targetregistry.py:52
158#, python-format
159msgid "Unknown element <b>&lt;%s&gt;</b>"
160msgstr "Елементът <b>&lt;%s&gt;</b> е непознат"
161
162#: ../display/targetregistry.py:53
163msgid ""
164"Either there is a typo in the .display file or you have an incompatible "
165"version of gDesklets."
166msgstr ""
167"Или има грешка във файла от вид .display, или има несъвместимост с версията "
168"на gDesklets."
169
170#: ../factory/DisplayFactory.py:89 ../utils/DOM.py:31
171msgid "XML parse error"
172msgstr "Грешка при анализиране на XML"
173
174#: ../factory/DisplayFactory.py:90
175msgid "This .display file has invalid XML syntax."
176msgstr "Файлът от вид .display съдържа невалиден XML."
177
178#: ../factory/DisplayFactory.py:208
179msgid "File doesn't exist or couldn't be loaded"
180msgstr "Файлът не съществува или не може да бъде зареден"
181
182#: ../factory/DisplayFactory.py:210
183msgid "A file which contains a script isn't available for further execution."
184msgstr ""
185"Липсва файл със скрипт, който е необходим за продължаване на изпълнението."
186
187#: ../factory/DisplayFactory.py:233
188msgid "Could not load sensor"
189msgstr "Датчикът не може да бъде зареден"
190
191#: ../factory/DisplayFactory.py:249
192#, python-format
193msgid "&lt;%s&gt; needs a bind attribute"
194msgstr "&lt;%s&gt; се нуждае от атрибут за прикрепяне"
195
196#: ../factory/DisplayFactory.py:251
197msgid "The &lt;prefs&gt; section of this desklet file is broken."
198msgstr "Разделът &lt;prefs&gt; във файла на плотамата е неправилен."
199
200#: ../factory/SensorFactory.py:75
201#, python-format
202msgid "Could not find sensor '%(name)s'"
203msgstr "Датчикът „%(name)s“ не може да бъде намерен"
204
205#: ../factory/SensorFactory.py:76
206msgid ""
207"A sensor could not be found. This usually means that it has not been "
208"installed."
209msgstr "Датчикът не може да бъде открит. Най-вероятно не е бил инсталиран."
210
211#: ../gdesklets:29
212msgid "You must NOT run gDesklets as super user (root)."
213msgstr "НЕ ТРЯБВА да пускате gDesklets като администратор (root)."
214
215#: ../gdesklets:43
216msgid "Checking requirements:"
217msgstr "Проверка на изискванията:"
218
219#: ../gdesklets:47
220msgid "Python version => 2.3.0 is required."
221msgstr "Необходим е Python, версия поне 2.3.0."
222
223#: ../gdesklets:51
224msgid "libexpat version 1.95.7 is broken. Please upgrade!"
225msgstr "Във версия 1.95.7 на libexpat има много грешки. Обновете библиотеката!"
226
227#: ../gdesklets:54
228msgid "SAX parser is required, some SuSE versions ship without it."
229msgstr ""
230"Необходим е анализатор със SAX. Някои версии на SuSE не разполагат с такъв."
231
232#: ../gdesklets:58
233msgid ""
234"GTK python bindings (pygtk2) version >= 2.4.0 and GTK+ version >= 2.4.0 are "
235"required."
236msgstr ""
237"Необходими са поне версии 2.4.0 на графичните библиотеки GTK+ и 2.4.0 на "
238"връзките им към Python (pygtk2)"
239
240#: ../gdesklets:62
241msgid "ORBit python bindings (pyorbit) version == 2.0.1 are required."
242msgstr ""
243"Необходима е точно версия 2.0.1 на връзките на Python към ORBit (pyorbit)."
244
245#: ../gdesklets:65
246msgid "bonobo python bindings are required."
247msgstr "необходими са връзки на Python към bonobo."
248
249#: ../gdesklets:74
250msgid "found"
251msgstr "открити"
252
253#: ../gdesklets:78
254msgid "missing"
255msgstr "липсват"
256
257#: ../gdesklets:84
258msgid "Version check failed."
259msgstr "Проверката на версиите е неуспешна."
260
261#: ../gdesklets:85
262#, c-format
263msgid ""
264"\n"
265"%s\n"
266msgstr ""
267"\n"
268"%s\n"
269
270#: ../gdesklets:86
271msgid ""
272"Please make sure that the required software is installed.\n"
273"Also try to avoid having multiple versions of a library/binding on your "
274"system.\n"
275"gDesklets won't work if you don't have all necessary dependencies installed\n"
276"on your system.\n"
277"\n"
278"THE STARTUP WILL BE CANCELLED NOW!\n"
279msgstr ""
280"Проверете дали са инсталирани всички необходими програми.\n"
281"Избягвайте да инсталирате множество версии на библиотеки/\n"
282"връзки на компютъра си.\n"
283"gDesklets не работи без компонентите, от които зависи.\n"
284"\n"
285"СТАРТИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО СЕГА!\n"
286
287#: ../gdesklets:102
288msgid ""
289"\n"
290"You're running gDesklets for the first time.\n"
291"gDesklets will start a requirements check now...\n"
292msgstr ""
293"\n"
294"Стартирате gDesklets за първи път.\n"
295"Започва проверка на необходимите компоненти...\n"
296
297#: ../gdesklets:113
298msgid ""
299"Usage: gdesklets [option] <command> [arguments...]\n"
300"\n"
301"\t<command>\n"
302"\t\topen    <files>   (Opens the given desklet files)\n"
303"\t\tstart             (Runs the gDesklets daemon, this is default)\n"
304"\t\tstop              (Stops the gDesklets daemon)\n"
305"\t\tlist              (Lists open desklets)\n"
306"\t\trestart           (Restarts the gDesklets daemon)\n"
307"\t\tprofile <profile> (Switches to the given profile)\n"
308"\t\tprofile           (Shows the current and the available profiles)\n"
309"\t\tshell             (Opens the graphical shell)\n"
310"\t\tslay              (Kills the daemon -- use in emergency)\n"
311"\t\tstatus            (Checks daemon status)\n"
312"\t\tabout             (Prints information about gDesklets)\n"
313"\t\tversion           (Prints gDesklets version)\n"
314"\t\tconfigure         (Opens the configuration dialog)\n"
315"\t\thelp              (Displays this text)\n"
316"\t\tcheck             (Checks requirements)\n"
317"\n"
318"\t[option]\n"
319"\t\t--no-tray-icon    (disables the systray icon)\n"
320"\t\t--translucent     (enables translucency on the xorg servers)\n"
321msgstr ""
322"Употреба: gdesklets [опция] <команда> [аргументи...]\n"
323"\t<команда>:\n"
324"\t\topen    <файлове> (Отваря избраните дисплеи)\n"
325"\t\tstart             (Пуска фоновата програма gdesklets-daemon)\n"
326"\t\tstop              (Спира фоновата програма gdesklets-daemon)\n"
327"\t\tlist              (Изписва стартираните плотами)\n"
328"\t\trestart           (Рестартира фоновата програма gdesklets-daemon)\n"
329"\t\tprofile <профил>  (Превключва към избрания профил)\n"
330"\t\tprofile           (Показва наличните профили)\n"
331"\t\tshell             (Отваря графичната обвивка)\n"
332"\t\tslay              (Убива фоновата програма - да се използва само в "
333"извънредни случаи)\n"
334"\t\tstatus            (Проверява състоянието на фоновата програма gdesklets-"
335"daemon)\n"
336"\t\tabout             (Изписва информация за gDesklets)\n"
337"\t\tversion           (Изписва версията на gDesklets)\n"
338"\t\tconfigure         (Отваря прозореца за настройки)\n"
339"\t\thelp              (Показва този текст)\n"
340"\t\tcheck             (Проверява за необходимите програми)\n"
341"\n"
342"\t[опция]:\n"
343"\t\t--no-tray-icon    (Изключва иконата в тавата)\n"
344"\t\t--translucent     (Включва полупрозрачност в X сървъра)\n"
345
346#: ../gdesklets:186 ../gdesklets:260
347#, c-format
348msgid "Could not open desklet %s."
349msgstr "Не може да се отвори плотамата „%s“."
350
351#: ../gdesklets:268
352msgid "Starting gdesklets-daemon..."
353msgstr "Стартиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
354
355#: ../gdesklets:274
356msgid "Shutting down gdesklets-daemon..."
357msgstr "Спиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
358
359#: ../gdesklets:286
360#, c-format
361msgid "Currently open displays in profile \"%s\":\n"
362msgstr "Текущо отворени дисплеи в профила „%s“:\n"
363
364#: ../gdesklets:291
365#, c-format
366msgid "Currently there aren't any desklets in profile \"%s\""
367msgstr "В момента няма никакви плотами в профила „%s“"
368
369#: ../gdesklets:295
370msgid "Restarting gdesklets-daemon..."
371msgstr "Рестартиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
372
373#: ../gdesklets:308
374msgid "gdesklets-daemon is running"
375msgstr "Фоновата програма gdesklets-daemon е стартирана"
376
377#: ../gdesklets:310
378msgid "gdesklets-daemon is not running"
379msgstr "фоновата програма gdesklets-daemon не е стартирана"
380
381#: ../gdesklets:314
382#, c-format
383msgid "Current profile: %s"
384msgstr "Текущ профил: %s"
385
386#: ../gdesklets:325
387#, c-format
388msgid "New profile: %s"
389msgstr "Нов профил: %s"
390
391#: ../gdesklets:328
392#, c-format
393msgid "Available profiles: %s"
394msgstr "Налични профили: %s"
395
396#: ../gdesklets:332
397#, c-format
398msgid "This is %s, version %s."
399msgstr "Това е %s, версия %s."
400
401#: ../gdesklets:360
402msgid "Nothing to slay."
403msgstr "Няма процес за убиване."
404
405#: ../gdesklets:385
406msgid "Invalid command. Please try one of the following commands:"
407msgstr "Невалидна команда. Опитайте една от следните команди:"
408
409#: ../gdesklets-daemon:20
410msgid "You need a recent version of PyGTK to run this program.\n"
411msgstr ""
412"Нуждаете се от скорошна версия на PyGTK, за да използвате тази програма.\n"
413
414#: ../gdesklets-daemon:48
415msgid "Could not fork daemon.\n"
416msgstr "Неуспех при пускане на фоновата програма gdesklets-daemon.\n"
417
418#: ../gdesklets-daemon:69 ../gdesklets-daemon:89
419#, c-format
420msgid "The following error occurred: %s\n"
421msgstr "Възникна следната грешка: %s\n"
422
423#: ../libdesklets/convert.py:21
424#, python-format
425msgid "%.2f TB"
426msgstr "%.2f TB"
427
428#: ../libdesklets/convert.py:23
429#, python-format
430msgid "%.2f GB"
431msgstr "%.2f GB"
432
433#: ../libdesklets/convert.py:25
434#, python-format
435msgid "%.2f MB"
436msgstr "%.2f MB"
437
438#: ../libdesklets/convert.py:27
439#, python-format
440msgid "%.2f kB"
441msgstr "%.2f kB"
442
443#: ../libdesklets/convert.py:29
444#, python-format
445msgid "%d B"
446msgstr "%d B"
447
448#: ../main/AboutDialog.py:21
449msgid "About gDesklets"
450msgstr "Относно gDesklets"
451
452#: ../main/client.py:283
453#, python-format
454msgid "Connecting to daemon [%s]"
455msgstr "Свързване към фоновата програма [%s]"
456
457#: ../main/client.py:300
458msgid ""
459"Cannot establish connection to daemon: timeout!\n"
460"The log file might help you solving the problem."
461msgstr ""
462"Не може да се осъществи връзка към фоновата програма: изтекло време!\n"
463"Погледнете файла-дневник, за да разрешите проблема."
464
465#: ../main/client.py:306
466#, python-format
467msgid "Connected to daemon in %d microseconds."
468msgstr "Свързване към фоновата програма след %d микросекунди."
469
470#: ../main/client.py:309
471#, python-format
472msgid "Connected to daemon in %d milliseconds."
473msgstr "Свързване към фоновата програма след %d милисекунди."
474
475#: ../main/__init__.py:84
476#, python-format
477msgid "Version %s"
478msgstr "Версия %s"
479
480#: ../main/__init__.py:87
481msgid "Core Programming:"
482msgstr "Програмиране на ядрото:"
483
484#: ../main/__init__.py:91
485msgid "Architecture Design:"
486msgstr "Дизайн на архитектурата:"
487
488#: ../main/__init__.py:94
489msgid "GNOME Integration:"
490msgstr "Интеграция с GNOME:"
491
492#: ../main/__init__.py:98
493msgid "Artwork:"
494msgstr "Графика:"
495
496#: ../main/__init__.py:101
497msgid "Website:"
498msgstr "Уеб сайт:"
499
500#: ../main/__init__.py:104
501msgid "Thank you:"
502msgstr "Благодарим на:"
503
504#: ../main/Starter.py:103
505msgid "_Manage desklets"
506msgstr "_Управление на плотамите"
507
508#: ../main/Starter.py:106
509msgid "_Configuration"
510msgstr "_Настройки"
511
512#: ../main/Starter.py:108
513msgid "_View log"
514msgstr "Показване на _дневник"
515
516#: ../main/Starter.py:111 ../shell/plugins/Help/__init__.py:41
517msgid "_About..."
518msgstr "_Относно..."
519
520#: ../main/Starter.py:114
521msgid "_Stop daemon"
522msgstr "Спиране на фоновата програма"
523
524#: ../main/Starter.py:230
525#, python-format
526msgid "Could not open desklet file \"%s\""
527msgstr "Не може да се отвори файла за плотама „%s“."
528
529#: ../main/Starter.py:231
530msgid "The desklet file could not be opened because the file was not readable."
531msgstr ""
532"Файлът за плотама не може да бъде отворен, защото липсват права за четене."
533
534#. CVS warning :)
535#: ../main/transition.py:42
536msgid ""
537"This is a CVS version of gDesklets. CVS versions represent the current state "
538"of development and might be unstable or cause problems from time to time.\n"
539"\n"
540"If you're new to gDesklets, it is thus highly recommended to <b>not</b> use "
541"a CVS version, but a stable release!\n"
542"\n"
543"If you still want to run the CVS version instead of a stable release "
544"version, we'd highly appreciate it if you report any weird behavior to the "
545"developers.\n"
546"\n"
547"Experienced users are encouraged to try a CVS version, though!"
548msgstr ""
549"Тази версия на gDesklets е взета от CVS. Тя представя текущо състояние на "
550"разработка и може да не е стабилна или да предизвиква проблеми понякога.\n"
551"\n"
552"Ако сега започвате да ползвате gDesklets, силно Ви препоръчваме да <b>не</b> "
553"ползвате версия от CVS. Ползвайте стабилна версия!\n"
554"\n"
555"Ако въпреки това се престрашите да ползвате версията от CVS, ще Ви бъдем "
556"благодарни, ако докладвате проблемите с нея на разработчиците.\n"
557"\n"
558"От друга страна - не е лошо опитните потребители да пробват версиите от CVS."
559
560#: ../main/transition.py:54
561msgid ""
562"This is a <b>release candidate</b> of an upcoming gDesklets release.\n"
563"Please test it and report bugs to <i>http://bugzilla.gnome.org</i>\n"
564"This version might break your configuration or it won't restore it from an "
565"earlier release. In most cases this is intentional, since gDesklets is still "
566"in its early stages of development.\n"
567"\n"
568"Thanks for testing this release candidate!"
569msgstr ""
570"Това е <b>предварителна бета</b> на нова версия на gDesklets.\n"
571"Пробвайте я и докладвайте грешките на <i>http://bugzilla.gnome.org</i>\n"
572"Тази версия може да развали настройките Ви или да не може да ползва "
573"предишните Ви настройки. В повечето случаи това е търсен ефект, понеже "
574"gDesklets все още е в ранен стадий на разработка.\n"
575"\n"
576"Благодарим Ви за тестването на тази предварителна версия!"
577
578#. our informative transition message which we can change with
579#. every release
580#: ../main/transition.py:65
581msgid ""
582"This version of gDesklets features the Float mode: press a key and all your "
583"desklets will come to front, floating above your applications, until you "
584"press that key again!\n"
585"The default keybinding is &lt;Shift&gt; &lt;F12&gt;, but you can easily "
586"change that in the configuration dialog.\n"
587"\n"
588"Please note that due to limitations of older X servers, you might see blocks "
589"around desklets in Float mode. This cannot be solved in a satisfying way "
590"except for switching the X server to real translucency (Xorg 6.8 and above)."
591msgstr ""
592"Тази версия на gDesklets разполага с режим „Изплуване“: натиснете клавиш и "
593"всичките Ви плотами ще изплуват най-отгоре - над другите програми, докато "
594"отново не натиснете клавиша.\n"
595"Клавишът по подразбиране е &lt;Shift&gt; &lt;F12&gt;, но лесно можете да го "
596"смените в настройките.\n"
597"\n"
598"Поради ограничения в технологията на старите X сървъри, може да се появят "
599"блокове около плотамите в режим „Изплуване“. Няма начин това да се реши по "
600"приемлив начин, освен ако не смените X сървъра с нов, който да поддържа "
601"истинска прозрачност (Xorg 6.8 и по-нови)."
602
603#: ../main/transition.py:80
604msgid "Please note (this message will appear only once):"
605msgstr "Забележете следното (това съобщение няма да се появи повече!):"
606
607#: ../plugin/Interface.py:200 ../plugin/Interface.py:227
608msgid "no description"
609msgstr "липсва описание"
610
611#: ../scripting/Script.py:154
612msgid "Error in add_timer function"
613msgstr "Грешка във функцията add_timer"
614
615#: ../scripting/Script.py:155
616#, python-format
617msgid "\"%s\" isn't a valid integer value!"
618msgstr "„%s“ не е валидна целочислена стойност!"
619
620#: ../scripting/Script.py:199
621#, python-format
622msgid "No Control could be found for interface %s"
623msgstr "Не е открит контрол за интерфейса %s"
624
625#: ../scripting/Script.py:201
626msgid "This means that a functionality won't be available during execution!"
627msgstr "Това означава, че част от функционалността няма да е налична!"
628
629#: ../scripting/Script.py:234
630msgid "Security Risk"
631msgstr "Риск за сигурността"
632
633#: ../scripting/Script.py:235
634#, python-format
635msgid ""
636"The desklet %s wants to execute a system command:\n"
637"\n"
638"     <tt><b>%s</b></tt>\n"
639"\n"
640"To protect your system from malicious programs, you can deny the execution "
641"of this command.\n"
642"\n"
643"If you are sure that the command is harmless, you may permanently allow this "
644"desklet instance to run it."
645msgstr ""
646"Плотамата %s иска да изпълни системната команда:\n"
647"\n"
648"     <tt><b>%s</b></tt>\n"
649"\n"
650"За да предпазите компютъра си от злонамерени програми, можете да откажете "
651"изпълнение на командата.\n"
652"\n"
653"Ако сте сигурни, че командата е безвредна, можете да позволите на плотамата "
654"винаги да я изпълнява."
655
656#: ../scripting/Script.py:248
657msgid "Deny!"
658msgstr "Отказ!"
659
660#: ../scripting/Script.py:249
661msgid "Allow once"
662msgstr "Еднократно позволение"
663
664#: ../scripting/Script.py:250
665msgid "Allow for this desklet"
666msgstr "Позволение за тази плотама"
667
668#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:86
669msgid "Fonts"
670msgstr "Шрифтове"
671
672#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:87
673msgid "Fonts settings"
674msgstr "Настройки на шрифтовете"
675
676#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:90
677#, python-format
678msgid "Font #%i:"
679msgstr "Шрифт #%i:"
680
681#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:92
682#, python-format
683msgid "Font #%i used in the labels"
684msgstr "Шрифтът #%i използван в етикетите"
685
686#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:93
687#, python-format
688msgid "Font color #%i:"
689msgstr "Цвят на шрифта #%i"
690
691#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:95
692#, python-format
693msgid "Font color #%i used in the labels"
694msgstr "Цветът на шрифта #%i използван в етикетите"
695
696#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:16
697#, python-format
698msgid "%s Control"
699msgstr "Контрол на %s"
700
701#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:55
702msgid "Interface Name"
703msgstr "Име на интерфейс"
704
705#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:58
706msgid "Property Name"
707msgstr "Име на свойство"
708
709#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:61
710msgid "Property Access"
711msgstr "Достъп до свойство"
712
713#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:64
714msgid "Property Description"
715msgstr "Описание на свойство"
716
717#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:27
718msgid "by interface"
719msgstr "по интерфейс"
720
721#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:28
722#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:80
723msgid "alphabetically"
724msgstr "по азбучен ред"
725
726#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:72
727#, python-format
728msgid "Found %d controls."
729msgstr "Открити са %d контроли."
730
731#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:75
732#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:158
733msgid "Invalid search expression."
734msgstr "Невалиден израз за търсене"
735
736#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:40
737msgid "R_emove selected desklet"
738msgstr "П_ремахване на избраната плотама"
739
740#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:43
741msgid "_Run (remote) desklet..."
742msgstr "Стартиране на (_отдалечена) плотама..."
743
744#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:45
745msgid "R_un selected desklet"
746msgstr "_Стартиране на избрания дисплей"
747
748#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:78
749msgid "by category"
750msgstr "по категория"
751
752#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:79
753msgid "by author"
754msgstr "по автор"
755
756#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:130
757msgid "Could not remove"
758msgstr "Неуспех при премахване"
759
760#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:131
761msgid ""
762"The desklet file could not be removed. This most likely means that you do "
763"not have write permission on it."
764msgstr ""
765"Плотамата не може да бъде премахната. Най-вероятно нямате права за запис за "
766"нея."
767
768#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:143
769msgid ""
770"The desklet will be removed from your system and no longer be available."
771msgstr ""
772"Плотамата ще бъде изтрита от компютъра Ви и няма да можете да я ползвате."
773
774#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:155
775#, python-format
776msgid "Found %d desklets"
777msgstr "Намерени са %d плотами"
778
779#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:177
780msgid "No description available"
781msgstr "Липсва описание"
782
783#: ../shell/plugins/Help/__init__.py:37
784msgid "_Help"
785msgstr "_Помощ"
786
787#: ../shell/plugins/Help/__init__.py:38
788msgid "_Tip of the Day"
789msgstr "Подсказка на _деня"
790
791#: ../shell/plugins/Help/TipOfTheDay.py:24
792msgid "Tip of the Day"
793msgstr "Подсказка на деня"
794
795#: ../shell/plugins/Help/TipOfTheDay.py:32
796msgid "Show tips at startup"
797msgstr "Показване на подсказки при стартиране"
798
799#: ../shell/plugins/Help/tips.py:2
800msgid ""
801"You can find lots of desktop applets for use\n"
802"with gDesklets at\n"
803"\n"
804"http://gdesklets.gnomedesktop.org"
805msgstr ""
806"Може да намерите много плотами (програми\n"
807"за работния плот) за gDesklets на адрес:\n"
808"\n"
809"http://gdesklets.gnomedesktop.org"
810
811#: ../shell/plugins/Help/tips.py:7
812msgid ""
813"You can install new desktop applets easily by\n"
814"dragging the download link for the package\n"
815"from your web browser into the gDesklets Shell."
816msgstr ""
817"Можете лесно да инсталирате нови плотами\n"
818"като извлачите препратката за пакета от\n"
819"браузъра си в обвивката  gDesklets."
820
821#: ../shell/plugins/Help/tips.py:11
822msgid ""
823"Click the right mouse button on a desktop\n"
824"applet or press F10 to open the popup menu."
825msgstr ""
826"За да се покаже изскачащото меню, натиснете десния\n"
827"бутон на мишката върху плотама или натиснете F10."
828
829#: ../shell/plugins/Help/tips.py:14
830msgid ""
831"You can move the applets around the screen\n"
832"by holding down the middle mouse button.\n"
833"\n"
834"If your mouse has only two buttons,\n"
835"hold down both of them simultaneously\n"
836"in order to simulate the middle button."
837msgstr ""
838"Може да местите плотамите по екрана като \n"
839"ги задържите със средния бутон на мишката.\n"
840"\n"
841"Ако мишката Ви има само два бутона, задръжте \n"
842"ги едновременно, за да симулирате трети бутон."
843
844#: ../shell/plugins/Help/tips.py:21
845msgid ""
846"You can have different profiles of\n"
847"desktop applets and switch between them.\n"
848"\n"
849"Select \"Profiles->New profile...\" from\n"
850"the menu bar to create new profiles.\n"
851"\n"
852"Empty profiles get discarded automatically."
853msgstr ""
854"Може да имате различни профили за\n"
855"плотамите и да превключвате между тях.\n"
856"\n"
857"Изберете „Профили->Нов профил...“ от лентата\n"
858"с менютата, за да създадете нови профили.\n"
859"\n"
860"Празните профили се игнорират автоматично."
861
862#: ../shell/plugins/Help/tips.py:29
863msgid ""
864"The search bar accepts complex search\n"
865"expressions for finding your applets."
866msgstr ""
867"Лентата за търсене приема сложни\n"
868"изрази за намиране на вашите аплети."
869
870#: ../shell/plugins/Help/tips.py:32
871msgid ""
872"Search expressions may contain wildcards:\n"
873"\n"
874" ? matches any one character\n"
875" * matches zero or more characters"
876msgstr ""
877"Изразите за търсене могат да съдържат специални символи:\n"
878"\n"
879" ? -отговаря на всеки единичен символ\n"
880" * - отговаря на нула или повече символи"
881
882#: ../shell/plugins/PackageInstaller/Downloader.py:29
883msgid "Retrieving:"
884msgstr "Изтегляне:"
885
886#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:26
887msgid "I_nstall remote package..."
888msgstr "Инсталиране на _отдалечен пакет..."
889
890#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:27
891msgid "_Install package..."
892msgstr "_Инсталиране на пакет..."
893
894#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:97
895msgid "Invalid package"
896msgstr "Невалиден пакет"
897
898#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:98
899msgid ""
900"The supplied file could not be opened as a package. It is either corrupted "
901"or not of the correct file type."
902msgstr ""
903"Доставеният файл не може да бъде отворен като пакет. Или е повреден, или не "
904"е от правилния вид."
905
906#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:115
907msgid "Installation failed"
908msgstr "Неуспешна инсталация"
909
910#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:116
911msgid ""
912"The package could not be installed because it contained no installable files."
913msgstr ""
914"Пакетът не може да бъде инсталиран, защото не съдържа файлове за инсталиране."
915
916#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:119
917msgid "Installation complete"
918msgstr "Инсталацията завърши"
919
920#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:18
921msgid "_Profiles"
922msgstr "_Профили"
923
924#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:20
925msgid "New profile..."
926msgstr "Нов профил..."
927
928#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:75
929msgid "New profile"
930msgstr "Нов профил"
931
932#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:76
933msgid "Enter the name for a new profile"
934msgstr "Въведете име за новия профил"
935
936#: ../shell/plugins/Shell/__init__.py:62
937msgid "_File"
938msgstr "_Файл"
939
940#: ../shell/SearchBar.py:20
941msgid "Search"
942msgstr "Търсене"
943
944#: ../utils/dialog.py:46
945#, python-format
946msgid "_Details (%d lines)"
947msgstr "По_дробности (%d реда)"
948
949#: ../utils/dialog.py:194
950msgid "_Ignore errors from this desklet"
951msgstr "_Пренебрегване на грешките от тази плотама"
952
953#: ../utils/DOM.py:32
954msgid "An invalid graphics code was loaded into a canvas."
955msgstr "В канавата бе зареден невалиден код за графика."
956
957#: ../utils/DOM.py:153
958#, python-format
959msgid "No such element: %s"
960msgstr "Липсва елемент: %s"
961
962#: ../utils/DOM.py:154
963#, python-format
964msgid "The element with ID <b>%s</b> does not exist in the SVG image."
965msgstr "Не съществува елемент с ID <b>%s</b> в изображението във формат SVG."
966
967#: ../utils/DOM.py:182 ../utils/Element.py:91
968#, python-format
969msgid "No such property: %s"
970msgstr "Липсва свойството: %s"
971
972#: ../utils/DOM.py:183
973#, python-format
974msgid "The SVG element <b>%s</b> does not have the <b>%s</b> property."
975msgstr "Липсва свойството <b>2$%s</b> в елемента в SVG <b>1$%s</b>."
976
977#: ../utils/Element.py:92
978#, python-format
979msgid "The element <b>%s</b> does not have the <b>%s</b> property."
980msgstr "Липсва свойството <b>2$%s</b> в елемента в <b>1$%s</b>."
981
982#: ../utils/Element.py:96 ../utils/Element.py:126
983msgid "Permission Error"
984msgstr "Грешка в правата за достъп"
985
986#: ../utils/Element.py:97
987#, python-format
988msgid "The property <b>%s</b> of element <b>%s</b> is not writable."
989msgstr "Свойството <b>%s</b> на елемента <b>%s</b> е без права за запис."
990
991#: ../utils/Element.py:105
992msgid "Type Error"
993msgstr "Грешка във вида"
994
995#: ../utils/Element.py:106
996#, python-format
997msgid ""
998"The property <b>%s</b> of element <b>%s</b> got a value of wrong type.\n"
999"Expected <b>%s</b>, but got <b>%s</b>."
1000msgstr ""
1001"Свойството <b>%s</b> на елемента <b>%s</b> е със стойност от грешен тип.\n"
1002"Очакваше се <b>%s</b>, а се получи <b>%s</b>."
1003
1004#: ../utils/Element.py:127
1005#, python-format
1006msgid "The property <b>%s</b> of element <b>%s</b> is not readable."
1007msgstr "Свойството <b>%s</b> на елемента <b>%s</b> е без права за четене."
1008
1009#: ../utils/error.py:158
1010msgid "Runtime Error"
1011msgstr "Грешка при изпълнение"
1012
1013#: ../utils/error.py:160
1014msgid "An error occured while executing a desklet."
1015msgstr "Имаше грешка при изпълнение на плотама."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.