source: extras/drivel.drivel-2-0.bg.po @ 262

Last change on this file since 262 was 262, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

  • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
  • Българизирани кавички
  • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

  • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
  • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
  • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
  • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

  • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
  • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

File size: 39.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of drivel.
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the drivel package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: drivel drivel-2-0\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-10-21 10:11+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-22 14:39+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/drivel.schemas.in.h:1
22msgid "A list of every journal username previously used on this machine."
23msgstr "Списък на всички имена на потребители, използвани на тази машина."
24
25#: ../data/drivel.schemas.in.h:2
26msgid "A list of moods for the GtkCombo menu."
27msgstr "Списък от настроения за менюто GtkCombo."
28
29#: ../data/drivel.schemas.in.h:3
30msgid "The currently logged-in user."
31msgstr "Текущият потребител."
32
33#: ../data/drivel.schemas.in.h:4
34msgid "The number of moods stored locally."
35msgstr "Броят настроения, съхранени локално."
36
37#.
38#.
39#. %post
40#. export GCONF_CONFIG_SOURCE=`gconftool-2 --get-default-source`
41#. SCHEMAS="drivel.schemas"
42#. for S in $SCHEMAS; do
43#. gconftool-2 --makefile-install-rule %{_sysconfdir}/gconf/schemas/$S > /dev/null
44#. done
45#. if (update-mime-database -v &> /dev/null); then
46#. update-mime-database "%{_datadir}/mime" > /dev/null
47#. fi
48#. if which scrollkeeper-update > /dev/null 2>&1; then
49#. scrollkeeper-update -q -o %{_datadir}/omf/drivel
50#. fi
51#. if (update-desktop-database -v &> /dev/null); then
52#. update-desktop-database > /dev/null
53#. fi
54#.
55#. %postun
56#. if (update-mime-database -v &> /dev/null); then
57#. update-mime-database "%{_datadir}/mime" > /dev/null
58#. fi
59#. if which scrollkeeper-update > /dev/null 2>&1; then
60#. scrollkeeper-update -q
61#. fi
62#. if (update-desktop-database -v &> /dev/null); then
63#. update-desktop-database > /dev/null
64#. fi
65#. /bin/true ## for rpmlint, -p requires absolute path and is just dumb
66#.
67#. %files
68#. %defattr(-, root, root)
69#. %doc AUTHORS COPYING COPYING-DOCS ChangeLog NEWS README TODO
70#. %{_bindir}/drivel
71#. %{_datadir}/applications/gnome-drivel.desktop
72#. %{_datadir}/application-registry/drivel.applications
73#. %{_datadir}/drivel/glade/drivel.glade
74#. %{_datadir}/drivel/languages/livejournal.lang
75#. %{_datadir}/gnome/help/drivel/*
76#. %{_datadir}/icons/gnome/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-drivel.png
77#. %{_datadir}/locale/*
78#. %{_datadir}/mime/packages/drivel.xml
79#. %{_datadir}/mime-info/drivel.keys
80#. %{_datadir}/mime-info/drivel.mime
81#. %{_datadir}/omf/drivel/drivel-C.omf
82#. %{_datadir}/pixmaps/drivel-48.png
83#. %{_datadir}/pixmaps/drivel/*.png
84#. %{_datadir}/pixmaps/drivel/*.xpm
85#. %config %{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
86#.
87#. %changelog
88#.
89#. * Sun Jun 5 2005 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
90#. - Update for Drivel 2.0.
91#.
92#. * Sun Jan 9 2005 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
93#. - Don't run ldconfig after install, Drivel doesn't include libraries.
94#.
95#. * Sat Jan 8 2005 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
96#. - Use the new --disable-mime-update and --disable-desktop-update parameters.
97#.
98#. * Mon Jan 3 2005 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
99#. - Run update-desktop-database after installation.
100#. - Renamed the MIME icon and desktop entry.
101#.
102#. * Thu Nov 25 2004 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
103#. - Fixed up the scrollkeeper install/uninstall code.
104#.
105#. * Sat Aug 28 2004 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
106#. - Add a user manual.
107#.
108#. * Sat Jul 31 2004 Todd Kulesza <todd@dropline.net>
109#. - Add Shared MIME Database support.
110#: ../data/gnome-drivel.desktop.in.h:1 ../src/main.c:938
111msgid "Drivel Journal Editor"
112msgstr "Работа с блогове (Drivel)"
113
114#: ../data/gnome-drivel.desktop.in.h:2
115msgid "Journal Editor"
116msgstr "Редактор на блогове"
117
118#: ../data/gnome-drivel.desktop.in.h:3
119msgid "Update and manage your online journal"
120msgstr "Редактиране и управление на блогове"
121
122#: ../data/mime/drivel.xml.in.h:1
123msgid "Draft journal entry"
124msgstr "Чернова на запис в блога"
125
126#.
127#. * Translators should localize the following string
128#. * which will give them credit in the About box.
129#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
130#: ../src/about.c:63
131msgid "translator-credits"
132msgstr ""
133"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
134"\n"
135"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
136"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
137"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
138
139#: ../src/about.c:80
140msgid "With help from:"
141msgstr "С помощта на:"
142
143#: ../src/about.c:85
144msgid "And many others--thank you, all!"
145msgstr "И много други - благодарим на всички!"
146
147#: ../src/about.c:93
148msgid "A journal client for the GNOME desktop."
149msgstr "Редактор на блогове за работната среда GNOME."
150
151#: ../src/blog_advogato.c:171 ../src/blog_advogato.c:183
152#: ../src/blog_advogato.c:247 ../src/blog_advogato.c:282
153#: ../src/blog_atom.c:247 ../src/blog_blogger.c:83 ../src/blog_blogger.c:190
154#: ../src/blog_blogger.c:310 ../src/blog_lj.c:126 ../src/blog_lj.c:650
155#: ../src/blog_lj.c:761 ../src/blog_lj.c:973 ../src/blog_lj.c:1057
156#: ../src/blog_lj.c:1107 ../src/blog_mt.c:98 ../src/blog_mt.c:221
157#: ../src/blog_mt.c:335 ../src/blog_mt.c:432 ../src/blog_mt.c:478
158#: ../src/blog_mt.c:542 ../src/blog_mt.c:649
159msgid "Server error"
160msgstr "Грешка в сървъра"
161
162#: ../src/blog_atom.c:248
163msgid "The server did not return a valid Atom response."
164msgstr "Сървърът не върна валиден отговор във формат Atom."
165
166#: ../src/blog_lj.c:166
167msgid "default"
168msgstr "стандартна"
169
170#: ../src/blog_mt.c:89 ../src/insert_poll_dialog.c:172 ../src/main.c:778
171#: ../src/main.c:780
172msgid "None"
173msgstr "Никого"
174
175#: ../src/blog_offline.c:39
176msgid "Offline"
177msgstr "Изключен"
178
179#: ../src/dialogs.c:326 ../src/dialogs.c:686
180msgid "[No journal entries]"
181msgstr "[Няма записи в блога]"
182
183#. Context: Spell check dictionary
184#: ../src/dialogs.c:392
185msgid "System default"
186msgstr "По подразбиране за системата"
187
188#: ../src/dialogs.c:425
189msgid "Missing username"
190msgstr "Липсва име на потребител"
191
192#: ../src/dialogs.c:426
193msgid "Please enter a username to add."
194msgstr "Въведете име на потребител."
195
196#: ../src/dialogs.c:622 ../src/main.c:340 ../src/utils.c:580
197msgid "Public"
198msgstr "Публично"
199
200#: ../src/dialogs.c:627 ../src/main.c:344 ../src/utils.c:574
201msgid "Private"
202msgstr "Лично"
203
204#: ../src/dialogs.c:774
205msgid "Community"
206msgstr "Общност"
207
208#: ../src/dialogs.c:776
209msgid "Syndicated Feed"
210msgstr "Абонамент"
211
212#: ../src/dialogs.c:778
213msgid "User"
214msgstr "Потребител"
215
216#: ../src/dialogs.c:832
217msgid "Add Friend"
218msgstr "Добавяне на приятел"
219
220#: ../src/dialogs.c:860
221msgid "_Friend's username:"
222msgstr "Потребителско име на _приятеля:"
223
224#: ../src/dialogs.c:879
225msgid "_Text color:"
226msgstr "_Цвят на текста:"
227
228#: ../src/dialogs.c:894
229msgid "_Background color:"
230msgstr "Цвят на _фона:"
231
232#: ../src/dialogs.c:1206
233msgid "Could not perform the file operation"
234msgstr "Неуспех при изпълнението на операцията с файлове."
235
236#: ../src/dialogs.c:1220
237msgid "Could not open the selected file"
238msgstr "Неуспех при отварянето на избрания файл."
239
240#: ../src/dialogs.c:1268
241msgid "Save changes to this journal entry before proceeding?"
242msgstr "Да се запазят ли промените за този запис, преди продължаване?"
243
244#: ../src/dialogs.c:1269 ../src/dialogs.c:1305
245msgid "If you don't save, changes to this entry will be discarded."
246msgstr "Ако не ги запазите, промените за този запис ще бъдат загубени."
247
248#: ../src/dialogs.c:1304
249msgid "Save changes to this journal entry before closing?"
250msgstr "Запазване на промените за този запис преди затваряне?"
251
252#: ../src/dialogs.c:1387 ../src/libegg/egg-datetime.c:485
253#: ../src/libegg/egg-datetime.c:2160
254msgid "Time"
255msgstr "Време"
256
257#: ../src/dialogs.c:1395
258msgid "Journal Entry"
259msgstr "Запис в блога"
260
261#: ../src/dialogs.c:1471 ../src/insert_poll_dialog.c:190
262msgid "Type"
263msgstr "Тип"
264
265#: ../src/dialogs.c:1479
266msgid "Link"
267msgstr "Връзка"
268
269#: ../src/dialogs.c:1487
270msgid "Username"
271msgstr "Потребителско име"
272
273#: ../src/dialogs.c:1497
274msgid "Name"
275msgstr "Име"
276
277#: ../src/dialogs.c:1734 ../src/dialogs.c:1741
278msgid "Available"
279msgstr "В наличност"
280
281#: ../src/dialogs.c:1748
282msgid "In Group"
283msgstr "В група"
284
285#: ../src/drivel.glade.h:1
286msgid "<b>Attributes</b> <i>(Optional)</i>"
287msgstr "<b>Атрибути</b> <i>(По избор)</i>"
288
289#: ../src/drivel.glade.h:2
290msgid "<b>Create a link to...</b>"
291msgstr "<b>Създаване на връзка към...</b>"
292
293#: ../src/drivel.glade.h:3
294msgid "<b>Default Post Options</b>"
295msgstr "<b>Стандартни опции за публикуване</b>"
296
297#: ../src/drivel.glade.h:4
298msgid "<b>Details</b>"
299msgstr "<b>Подробности</b>"
300
301#: ../src/drivel.glade.h:5
302msgid "<b>Entry Behavior</b>"
303msgstr "<b>Поведение</b>"
304
305#: ../src/drivel.glade.h:6
306msgid "<b>Group Details</b>"
307msgstr "<b>Подробности за групата</b>"
308
309#: ../src/drivel.glade.h:7
310msgid "<b>Groups</b>"
311msgstr "<b>Групи</b>"
312
313#: ../src/drivel.glade.h:8
314msgid "<b>Image</b>"
315msgstr "<b>Изображение</b>"
316
317#: ../src/drivel.glade.h:9
318msgid "<b>Link</b>"
319msgstr "<b>Връзка</b>"
320
321#: ../src/drivel.glade.h:10
322msgid "<b>Notification Area</b>"
323msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
324
325#: ../src/drivel.glade.h:11
326msgid "<b>Publication</b>"
327msgstr "<b>Публикация</b>"
328
329#: ../src/drivel.glade.h:12
330msgid "<small><i><b>Example:</b> http://gnome.org/pic.png</i></small>"
331msgstr "<small><i><b>Пример:</b>·http://gnome.org/pic.png</i></small>"
332
333#: ../src/drivel.glade.h:13
334msgid "<small><i><b>Example:</b> http://www.gnome.org</i></small>"
335msgstr "<small><i><b>Пример:</b>·http://www.gnome.org</i></small>"
336
337#: ../src/drivel.glade.h:14
338msgid "Alert the popular journal search engine Technorati of new entries"
339msgstr "Уведомяване на популярната машина за търсене Technorati за нови записи"
340
341#: ../src/drivel.glade.h:15
342msgid "Ans_wer:"
343msgstr "От_говор:"
344
345#: ../src/drivel.glade.h:16
346msgid "Automatically minimize the journal window after logging in"
347msgstr "Автоматично минимизиране на прозореца след влизане"
348
349#: ../src/drivel.glade.h:17
350msgid "Automatically minimize the journal window after posting an entry"
351msgstr "Автоматично минимизиране на прозореца след публикуване на запис"
352
353#: ../src/drivel.glade.h:18
354msgid "Background color:"
355msgstr "Цвят на фона:"
356
357#: ../src/drivel.glade.h:19
358msgid "Ca_tegory:"
359msgstr "Ка_тегория:"
360
361#: ../src/drivel.glade.h:20
362msgid "Choose a background color"
363msgstr "Избор на цвят на фона"
364
365#: ../src/drivel.glade.h:21
366msgid "Choose a text color"
367msgstr "Избор на цвят на текста"
368
369#: ../src/drivel.glade.h:22
370msgid "Display HTML keywords in different colors than normal text"
371msgstr "Изобразяване на ключови думи на HTML в други цветове"
372
373#: ../src/drivel.glade.h:23
374msgid ""
375"Display an alert when your Friends Page is updated\n"
376"(Paid LiveJournal users only)"
377msgstr ""
378"Показване на уведомление при актуализация на страницата с приятели\n"
379"(Само за платени потребители на LiveJournal)"
380
381#: ../src/drivel.glade.h:25
382msgid "Do not allow users to comment on this entry"
383msgstr "Да не се позволява на потребители да коментират този запис"
384
385#: ../src/drivel.glade.h:26
386msgid "Do not automatically parse line-breaks into HTML tags"
387msgstr "Да не се преобразуват автоматично новите редове в HTML тагове"
388
389#: ../src/drivel.glade.h:27
390msgid "Do not automatically parse line-breaks or website links into HTML tags"
391msgstr ""
392"Да не се преобразуват автоматично новите редове или хипервръзките в HTML "
393"тагове"
394
395#: ../src/drivel.glade.h:28
396msgid "Don't auto-format _text"
397msgstr "Без автомати_чно форматиране на текст"
398
399#: ../src/drivel.glade.h:29
400msgid "Drivel"
401msgstr "Drivel"
402
403#: ../src/drivel.glade.h:30
404msgid "Drivel Preferences"
405msgstr "Настройки на Drivel"
406
407#: ../src/drivel.glade.h:31
408msgid "Edit Friends"
409msgstr "Редактиране на приятели"
410
411#: ../src/drivel.glade.h:32
412msgid "Edit History"
413msgstr "Редактиране на история"
414
415#: ../src/drivel.glade.h:33
416msgid "Entry Defaults"
417msgstr "Опции по подразбиране"
418
419#: ../src/drivel.glade.h:34
420msgid "General"
421msgstr "Общи"
422
423#: ../src/drivel.glade.h:35
424msgid "Highlight misspelled _words"
425msgstr "Осветяване на сгрешените _думи"
426
427#: ../src/drivel.glade.h:36
428msgid "Highlight words not found in your computer's dictionary"
429msgstr ""
430"Осветяване на думи, които не могат да бъдат намерени в компютърния речник"
431
432#: ../src/drivel.glade.h:37
433msgid "Insert Image"
434msgstr "Вмъкване на изображение"
435
436#: ../src/drivel.glade.h:38
437msgid "Insert Link"
438msgstr "Вмъкване на връзка"
439
440#: ../src/drivel.glade.h:39
441msgid "Insert Poll"
442msgstr "Вмъкване на гласуване"
443
444#: ../src/drivel.glade.h:40
445msgid "Journal Login"
446msgstr "Влизане"
447
448#: ../src/drivel.glade.h:41
449msgid "Journal Type:"
450msgstr "Тип блог:"
451
452#: ../src/drivel.glade.h:42
453msgid "Journal _type:"
454msgstr "_Тип блог:"
455
456#: ../src/drivel.glade.h:43
457msgid "M_usic:"
458msgstr "Му_зика:"
459
460#: ../src/drivel.glade.h:44
461msgid "Mark entry as having been posted on the selected date"
462msgstr "Отбелязване на записа като публикуван на избраната дата"
463
464#: ../src/drivel.glade.h:45
465msgid "Maximum text _length <i>(optional)</i>:"
466msgstr "Максимална _дължина на текста <i>(по избор)</i>"
467
468#: ../src/drivel.glade.h:46
469msgid "Minimize after _logging in"
470msgstr "Минимизиране след _влизане"
471
472#: ../src/drivel.glade.h:47
473msgid "Minimize after _posting"
474msgstr "Минимизиране след _публикуване"
475
476#: ../src/drivel.glade.h:48
477msgid "Notify _Technorati on updates"
478msgstr "Уведомяване на _Technorati при промени"
479
480#: ../src/drivel.glade.h:49
481msgid "Notify when _friends update"
482msgstr "Уведомяване при промени на _приятели"
483
484#: ../src/drivel.glade.h:50
485msgid "Past d_ate:"
486msgstr "Стара д_ата:"
487
488#: ../src/drivel.glade.h:51
489msgid "Pictu_re:"
490msgstr "Кар_тинка:"
491
492#: ../src/drivel.glade.h:52
493msgid "Poll _name <i>(optional)</i>:"
494msgstr "Име на _гласуването <i>(по избор)</i>:"
495
496#: ../src/drivel.glade.h:53
497msgid "Q_uestion:"
498msgstr "В_ъпрос:"
499
500#: ../src/drivel.glade.h:54
501msgid "Questions:"
502msgstr "Въпроси:"
503
504#: ../src/drivel.glade.h:55
505msgid "Securit_y:"
506msgstr "Сиг_урност:"
507
508#: ../src/drivel.glade.h:56 ../src/journal.c:3393
509msgid "Security Groups"
510msgstr "Групи за сигурност"
511
512#: ../src/drivel.glade.h:57
513msgid "Show more _options"
514msgstr "Показване на повече _опции"
515
516#: ../src/drivel.glade.h:58
517msgid "Text _field size <i>(optional)</i>:"
518msgstr "Размер на текстовото _поле <i>(по избор)</i>:"
519
520#: ../src/drivel.glade.h:59
521msgid "Text color:"
522msgstr "Цвят на текста:"
523
524#: ../src/drivel.glade.h:60
525msgid "To:"
526msgstr "До:"
527
528#: ../src/drivel.glade.h:61
529msgid "Tur_n off comments"
530msgstr "Изключване на _коментари"
531
532#: ../src/drivel.glade.h:62
533msgid "Username:"
534msgstr "Име на потребител:"
535
536#: ../src/drivel.glade.h:63
537msgid "V_oters:"
538msgstr "Гласува_щи:"
539
540#: ../src/drivel.glade.h:64
541msgid "Work _Offline"
542msgstr "Работа в режим „Изкл_ючен“"
543
544#: ../src/drivel.glade.h:65
545msgid "_Automatically login"
546msgstr "_Автоматично влизане"
547
548#: ../src/drivel.glade.h:66
549msgid "_By:"
550msgstr "_От:"
551
552#: ../src/drivel.glade.h:67
553msgid "_Description:"
554msgstr "О_писание:"
555
556#: ../src/drivel.glade.h:68
557msgid "_Dictionary:"
558msgstr "_Речник:"
559
560#: ../src/drivel.glade.h:69
561msgid "_From:"
562msgstr "О_т:"
563
564#: ../src/drivel.glade.h:70
565msgid "_Height:"
566msgstr "_Височина:"
567
568#: ../src/drivel.glade.h:71
569msgid "_Highlight HTML in journal entry"
570msgstr "_Осветяване на HTML в записа"
571
572#: ../src/drivel.glade.h:72
573msgid "_Location:"
574msgstr "_Местонахождение:"
575
576#: ../src/drivel.glade.h:73
577msgid "_Mood:"
578msgstr "_Настроение:"
579
580#: ../src/drivel.glade.h:74
581msgid "_Name:"
582msgstr "_Име:"
583
584#: ../src/drivel.glade.h:75
585msgid "_Order"
586msgstr "_Ред"
587
588#: ../src/drivel.glade.h:76
589msgid "_Password:"
590msgstr "_Парола:"
591
592#: ../src/drivel.glade.h:77
593msgid "_Public"
594msgstr "_Публично"
595
596#: ../src/drivel.glade.h:78
597msgid "_Remember password"
598msgstr "_Запомняне на паролата"
599
600#: ../src/drivel.glade.h:79
601msgid "_Results visible to:"
602msgstr "_Резултатите видими за:"
603
604#: ../src/drivel.glade.h:80
605msgid "_Server address:"
606msgstr "А_дрес на сървъра:"
607
608#: ../src/drivel.glade.h:81
609msgid "_Subject:"
610msgstr "_Тема:"
611
612#: ../src/drivel.glade.h:82
613msgid "_Text:"
614msgstr "_Текст:"
615
616#: ../src/drivel.glade.h:83
617msgid "_Type:"
618msgstr "_Тип:"
619
620#: ../src/drivel.glade.h:84
621msgid "_Username:"
622msgstr "_Име на потребител:"
623
624#: ../src/drivel.glade.h:85
625msgid "_Width:"
626msgstr "_Ширина:"
627
628#: ../src/drivel.glade.h:86
629msgid "a _site on the Internet"
630msgstr "страни_ца в Интернет"
631
632#: ../src/drivel.glade.h:87
633msgid "another Live_Journal user"
634msgstr "друг потребител на Live_Journal"
635
636#: ../src/drivel.glade.h:88
637msgid "px"
638msgstr "пиксела"
639
640#: ../src/drivel.glade.h:89
641msgid "the _rest of this entry"
642msgstr "останалата _част от записа"
643
644#: ../src/insert_poll_dialog.c:152 ../src/insert_poll_dialog.c:168
645msgid "All users"
646msgstr "Всички потребители"
647
648#: ../src/insert_poll_dialog.c:154 ../src/insert_poll_dialog.c:170
649msgid "Friends"
650msgstr "Приятели"
651
652#: ../src/insert_poll_dialog.c:194
653msgid "Text"
654msgstr "Текст"
655
656#: ../src/insert_poll_dialog.c:217
657msgid "Dropdown selection"
658msgstr "Падащо меню"
659
660#: ../src/insert_poll_dialog.c:219
661msgid "Radio selection"
662msgstr "Радио бутони"
663
664#: ../src/insert_poll_dialog.c:221
665msgid "Checkbox selection"
666msgstr "Кутийки"
667
668#: ../src/insert_poll_dialog.c:223
669msgid "Text entry"
670msgstr "Текст"
671
672#: ../src/insert_poll_dialog.c:225
673msgid "Scale"
674msgstr "Мащаб"
675
676#: ../src/journal.c:306
677msgid "Open this entry for editing"
678msgstr "Отваряне на записа за редактиране"
679
680#: ../src/journal.c:322
681msgid "Refresh this list"
682msgstr "Опресняване на списъка"
683
684#: ../src/journal.c:384
685#, c-format
686msgid "%s's Journal - Drivel"
687msgstr "Блог на %s - Drivel"
688
689#: ../src/journal.c:387
690#, c-format
691msgid "The %s Community - Drivel"
692msgstr "Общност %s - Drivel"
693
694#: ../src/journal.c:401
695msgid "Offline - Drivel"
696msgstr "Режим „Изключен“ - Drivel"
697
698#: ../src/journal.c:808
699msgid "Drivel - Open Draft"
700msgstr "Drivel - Отваряне на чернова"
701
702#: ../src/journal.c:817 ../src/journal.c:1087
703msgid "All XML Files"
704msgstr "Всички файлове във формат XML"
705
706#: ../src/journal.c:821 ../src/journal.c:1091
707msgid "Drafts"
708msgstr "Чернови"
709
710#. FIXME: add something to override .drivel extension or something like that
711#: ../src/journal.c:1076
712msgid "Drivel - Save Draft"
713msgstr "Drivel - Запазване на чернова"
714
715#: ../src/journal.c:2798
716msgid "Please select a journal account"
717msgstr "Изберете акаунт за блог"
718
719#: ../src/journal.c:2799
720msgid ""
721"Preferences apply to each account separately, so you must select your "
722"account before you can edit its preferences."
723msgstr ""
724"Настройките се прилагат за всеки акаунт поотделно, така че трябва да "
725"изберете акаунт, преди да редактирате настройките му."
726
727#: ../src/journal.c:3090
728msgid "Select a journal to post to"
729msgstr "Изберете блог"
730
731#: ../src/journal.c:3365 ../src/login.c:911
732msgid "_Journal"
733msgstr "_Блог"
734
735#: ../src/journal.c:3366 ../src/login.c:912
736msgid "_Edit"
737msgstr "_Редактиране"
738
739#: ../src/journal.c:3367
740msgid "_View"
741msgstr "_Изглед"
742
743#: ../src/journal.c:3368
744msgid "_Format"
745msgstr "_Форматиране"
746
747#: ../src/journal.c:3369
748msgid "_Web Links"
749msgstr "_Връзки в интернет"
750
751#: ../src/journal.c:3370 ../src/login.c:913
752msgid "_Help"
753msgstr "Помо_щ"
754
755#: ../src/journal.c:3371
756msgid "_Open Draft..."
757msgstr "_Отваряне на чернова..."
758
759#: ../src/journal.c:3371
760msgid "Open an unfinished journal entry"
761msgstr "Отваряне на недовършен запис в блог"
762
763#: ../src/journal.c:3372 ../src/main.c:616
764msgid "_Save Draft"
765msgstr "_Запазване на чернова"
766
767#: ../src/journal.c:3372 ../src/journal.c:3373
768msgid "Save the current entry without adding it to your journal"
769msgstr "Запазване на текущия запис, без да се публикува в блога"
770
771#: ../src/journal.c:3373
772msgid "Save Draft _as..."
773msgstr "Запазване на чернова _като..."
774
775#: ../src/journal.c:3374
776msgid "_Recent Entries"
777msgstr "_Скорошни записи"
778
779#: ../src/journal.c:3375
780msgid "Recent _Drafts"
781msgstr "Скорошни _чернови"
782
783#: ../src/journal.c:3376
784msgid "_Post Entry"
785msgstr "_Публикуване на записа"
786
787#: ../src/journal.c:3376
788msgid "Post the current entry to your journal"
789msgstr "Публикуване на текущия запис в блога"
790
791#. FIXME: make an icon for update-entry
792#: ../src/journal.c:3378
793msgid "_Update Entry"
794msgstr "_Актуализиране на записа"
795
796#: ../src/journal.c:3378
797msgid "Update the selected entry in your journal"
798msgstr "Актуализиране на избрания запис от блога"
799
800#: ../src/journal.c:3379
801msgid "_Delete Entry"
802msgstr "_Изтриване на записа"
803
804#: ../src/journal.c:3379
805msgid "Delete the selected entry from your journal."
806msgstr "Изтриване на избрания запис от блога."
807
808#: ../src/journal.c:3380
809msgid "_Log Out"
810msgstr "Из_лизане"
811
812#: ../src/journal.c:3380
813msgid "Switch usernames"
814msgstr "Превключване между потребители"
815
816#: ../src/journal.c:3387
817msgid "C_lear Entry"
818msgstr "Из_чистване на записа"
819
820#: ../src/journal.c:3388
821msgid "Select _All"
822msgstr "Избор на _всичко"
823
824#. FIXME: make an icon for edit-last-entry
825#: ../src/journal.c:3390
826msgid "Last _Entry"
827msgstr "После_ден запис"
828
829#: ../src/journal.c:3390
830msgid "Edit the last entry you posted"
831msgstr "Редактиране на последния публикуван запис"
832
833#: ../src/journal.c:3391
834msgid "_Friends"
835msgstr "При_ятели"
836
837#: ../src/journal.c:3391
838msgid "Edit your friends list"
839msgstr "Редактиране на списъка с приятели"
840
841#: ../src/journal.c:3392
842msgid "_History"
843msgstr "_История"
844
845#: ../src/journal.c:3392
846msgid "View or edit a previous entry"
847msgstr "Разглеждане или редактиране на предишен запис"
848
849#: ../src/journal.c:3393
850msgid "Edit specific groups of people able to read your entries"
851msgstr ""
852"Редактиране на определени групи от хора, които имат право да четат записите"
853
854#: ../src/journal.c:3394
855msgid "Active _Journal"
856msgstr "Активен _блог"
857
858#: ../src/journal.c:3400
859msgid "Supe_rscript"
860msgstr "_Горен регистър"
861
862#: ../src/journal.c:3401
863msgid "Subs_cript"
864msgstr "_Долен регистър"
865
866#: ../src/journal.c:3402
867msgid "L_ist"
868msgstr "Спис_ък"
869
870#: ../src/journal.c:3403
871msgid "List Ite_m"
872msgstr "Избро_яване"
873
874#: ../src/journal.c:3404
875msgid "I_ndent"
876msgstr "От_стъп"
877
878#: ../src/journal.c:3405
879msgid "Insert _Link..."
880msgstr "Вмъкване на _връзка..."
881
882#: ../src/journal.c:3405
883msgid "Create a link to a web page, livejournal user, or a long journal entry"
884msgstr ""
885"Създаване на връзка към страница в Интернет, потребител на LiveJournal или "
886"дълъг запис в блог"
887
888#: ../src/journal.c:3406
889msgid "Insert Ima_ge..."
890msgstr "Вмъкване на _изображение..."
891
892#: ../src/journal.c:3406
893msgid "Insert an image into your journal entry"
894msgstr "Вмъкване на изображение в записа на блога"
895
896#: ../src/journal.c:3407
897msgid "Insert _Poll..."
898msgstr "Вмъкване на глас_уване..."
899
900#: ../src/journal.c:3408 ../src/login.c:918
901msgid "_Contents"
902msgstr "_Ръководство"
903
904#: ../src/journal.c:3409 ../src/login.c:919
905msgid "_Frequently Asked Questions"
906msgstr "_Често задавани въпроси"
907
908#: ../src/journal.c:3410 ../src/login.c:920
909msgid "_About"
910msgstr "_Относно"
911
912#: ../src/journal.c:3414
913msgid "More Entry _Options"
914msgstr "Повече _опции за записа"
915
916#: ../src/journal.c:3415
917msgid "Highlight _Spelling Errors"
918msgstr "Осветяване на грешки в _правописа"
919
920#: ../src/journal.c:3416
921msgid "Highlight _HTML"
922msgstr "Осветяване на _HTML"
923
924#: ../src/libegg/egg-datetime.c:281
925msgid "Display flags"
926msgstr "Показване на маркировки"
927
928#: ../src/libegg/egg-datetime.c:282
929msgid "Displayed date and/or time properties"
930msgstr "Показвани данни за дата и/или време"
931
932#: ../src/libegg/egg-datetime.c:287
933msgid "Lazy mode"
934msgstr "„Мързелив“ режим"
935
936#: ../src/libegg/egg-datetime.c:288
937msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
938msgstr ""
939"При „мързелив“ режим не се нормализират въведените стойности за дата и време"
940
941#: ../src/libegg/egg-datetime.c:293
942msgid "Year"
943msgstr "Година"
944
945#: ../src/libegg/egg-datetime.c:294
946msgid "Displayed year"
947msgstr "Показвана година"
948
949#: ../src/libegg/egg-datetime.c:299
950msgid "Month"
951msgstr "Месец"
952
953#: ../src/libegg/egg-datetime.c:300
954msgid "Displayed month"
955msgstr "Показван месец"
956
957#: ../src/libegg/egg-datetime.c:305
958msgid "Day"
959msgstr "Ден"
960
961#: ../src/libegg/egg-datetime.c:306
962msgid "Displayed day of month"
963msgstr "Показван ден от месеца"
964
965#: ../src/libegg/egg-datetime.c:311
966msgid "Hour"
967msgstr "Час"
968
969#: ../src/libegg/egg-datetime.c:312
970msgid "Displayed hour"
971msgstr "Показван час"
972
973#: ../src/libegg/egg-datetime.c:317
974msgid "Minute"
975msgstr "Минута"
976
977#: ../src/libegg/egg-datetime.c:318
978msgid "Displayed minute"
979msgstr "Показвана минута"
980
981#: ../src/libegg/egg-datetime.c:323
982msgid "Second"
983msgstr "Секунда"
984
985#: ../src/libegg/egg-datetime.c:324
986msgid "Displayed second"
987msgstr "Показвана секунда"
988
989#: ../src/libegg/egg-datetime.c:329
990msgid "Lower limit year"
991msgstr "Долна граница на годината"
992
993#: ../src/libegg/egg-datetime.c:330
994msgid "Year part of the lower date limit"
995msgstr "Година, част от долната граница на датата"
996
997#: ../src/libegg/egg-datetime.c:335
998msgid "Upper limit year"
999msgstr "Горна граница на годината"
1000
1001#: ../src/libegg/egg-datetime.c:336
1002msgid "Year part of the upper date limit"
1003msgstr "Година, част от горната граница на датата"
1004
1005#: ../src/libegg/egg-datetime.c:341
1006msgid "Lower limit month"
1007msgstr "Долна граница на месеца"
1008
1009#: ../src/libegg/egg-datetime.c:342
1010msgid "Month part of the lower date limit"
1011msgstr "Месец, част от долната граница на датата"
1012
1013#: ../src/libegg/egg-datetime.c:347
1014msgid "Upper limit month"
1015msgstr "Горна граница на месеца"
1016
1017#: ../src/libegg/egg-datetime.c:348
1018msgid "Month part of the upper date limit"
1019msgstr "Месец, част от горната граница на датата"
1020
1021#: ../src/libegg/egg-datetime.c:353
1022msgid "Lower limit day"
1023msgstr "Долна граница на деня"
1024
1025#: ../src/libegg/egg-datetime.c:354
1026msgid "Day of month part of the lower date limit"
1027msgstr "Ден от месеца, част от долната граница на датата"
1028
1029#: ../src/libegg/egg-datetime.c:359
1030msgid "Upper limit day"
1031msgstr "Горна граница на деня"
1032
1033#: ../src/libegg/egg-datetime.c:360
1034msgid "Day of month part of the upper date limit"
1035msgstr "Ден от месеца, част от горната граница на датата"
1036
1037#: ../src/libegg/egg-datetime.c:365
1038msgid "Lower limit hour"
1039msgstr "Долна граница на часа"
1040
1041#: ../src/libegg/egg-datetime.c:366
1042msgid "Hour part of the lower time limit"
1043msgstr "Час, част от долната граница на времето"
1044
1045#: ../src/libegg/egg-datetime.c:371
1046msgid "Upper limit hour"
1047msgstr "Горна граница на часа"
1048
1049#: ../src/libegg/egg-datetime.c:372
1050msgid "Hour part of the upper time limit"
1051msgstr "Час, част от горната граница на времето"
1052
1053#: ../src/libegg/egg-datetime.c:377
1054msgid "Lower limit minute"
1055msgstr "Долна граница на минутата"
1056
1057#: ../src/libegg/egg-datetime.c:378
1058msgid "Minute part of the lower time limit"
1059msgstr "Минута, част от долната граница на времето"
1060
1061#: ../src/libegg/egg-datetime.c:383
1062msgid "Upper limit minute"
1063msgstr "Горна граница на минутата"
1064
1065#: ../src/libegg/egg-datetime.c:384
1066msgid "Minute part of the upper time limit"
1067msgstr "Минута, част от горната граница на времето"
1068
1069#: ../src/libegg/egg-datetime.c:389
1070msgid "Lower limit second"
1071msgstr "Долна граница на секундата"
1072
1073#: ../src/libegg/egg-datetime.c:390
1074msgid "Second part of the lower time limit"
1075msgstr "Секунда, част от долната граница на времето"
1076
1077#: ../src/libegg/egg-datetime.c:395
1078msgid "Upper limit second"
1079msgstr "Горна граница на секундата"
1080
1081#: ../src/libegg/egg-datetime.c:396
1082msgid "Second part of the upper time limit"
1083msgstr "Секунда, част от горната граница на времето"
1084
1085#. Translate to calendar:week_start:1 if you want Monday to be the
1086#. * first day of the week; otherwise translate to calendar:week_start:0.
1087#. * Do *not* translate it to anything else, if it isn't calendar:week_start:1
1088#. * or calendar:week_start:0 it will not work.
1089#.
1090#: ../src/libegg/egg-datetime.c:438
1091msgid "calendar:week_start:0"
1092msgstr "calendar:week_start:1"
1093
1094#: ../src/libegg/egg-datetime.c:460
1095msgid "Date"
1096msgstr "Дата"
1097
1098#: ../src/libegg/egg-datetime.c:460
1099msgid "Enter the date directly"
1100msgstr "Въведете датата"
1101
1102#: ../src/libegg/egg-datetime.c:467
1103msgid "Select Date"
1104msgstr "Избор на дата"
1105
1106#: ../src/libegg/egg-datetime.c:467
1107msgid "Select the date from a calendar"
1108msgstr "Избор на дата от календара"
1109
1110#: ../src/libegg/egg-datetime.c:485
1111msgid "Enter the time directly"
1112msgstr "Въведете времето"
1113
1114#: ../src/libegg/egg-datetime.c:492
1115msgid "Select Time"
1116msgstr "Избор на време"
1117
1118#: ../src/libegg/egg-datetime.c:492
1119msgid "Select the time from a list"
1120msgstr "Изберете времето от списъка"
1121
1122#. Translators: set this to anything else if you want to use a
1123#. * 24 hour clock.
1124#.
1125#: ../src/libegg/egg-datetime.c:759
1126msgid "24hr: no"
1127msgstr "24hr: yes"
1128
1129#: ../src/libegg/egg-datetime.c:763 ../src/libegg/egg-datetime.c:1221
1130#: ../src/libegg/egg-datetime.c:1225
1131msgid "AM"
1132msgstr "AM"
1133
1134#: ../src/libegg/egg-datetime.c:765 ../src/libegg/egg-datetime.c:1222
1135#: ../src/libegg/egg-datetime.c:1229
1136msgid "PM"
1137msgstr "PM"
1138
1139#. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
1140#: ../src/libegg/egg-datetime.c:773
1141#, c-format
1142msgid "%02d:%02d:%02d %s"
1143msgstr "%02d:%02d:%02d %s"
1144
1145#. Translators: This is hh:mm AM/PM.
1146#: ../src/libegg/egg-datetime.c:776
1147#, c-format
1148msgid "%02d:%02d %s"
1149msgstr "%02d:%02d %s"
1150
1151#. Translators: This is hh:mm:ss.
1152#: ../src/libegg/egg-datetime.c:780
1153#, c-format
1154msgid "%02d:%02d:%02d"
1155msgstr "%02d:%02d:%02d"
1156
1157#. Translators: This is hh:mm.
1158#: ../src/libegg/egg-datetime.c:783
1159#, c-format
1160msgid "%02d:%02d"
1161msgstr "%02d:%02d"
1162
1163#. TODO: should handle other display modes as well...
1164#. Translators: This is yyyy-mm-dd.
1165#: ../src/libegg/egg-datetime.c:1137
1166#, c-format
1167msgid "%04d-%02d-%02d"
1168msgstr "%02d-%02d-%04d"
1169
1170#. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
1171#: ../src/libegg/egg-datetime.c:1202
1172#, c-format
1173msgid "%u:%u:%u"
1174msgstr "%u:%u:%u"
1175
1176#: ../src/libegg/eggtrayicon.c:118
1177msgid "Orientation"
1178msgstr "Ориентация"
1179
1180#: ../src/libegg/eggtrayicon.c:119
1181msgid "The orientation of the tray."
1182msgstr "Ориентация на областта за уведомяване."
1183
1184#: ../src/login.c:499
1185msgid "Bad username"
1186msgstr "Неправилно име на потребител"
1187
1188#: ../src/login.c:500
1189msgid "Username contains invalid characters."
1190msgstr "Името на потребителя съдържа невалидни символи."
1191
1192#: ../src/login.c:915
1193msgid "Remove Account"
1194msgstr "Премахване на акаунт"
1195
1196#: ../src/login.c:917
1197msgid "_Preferences"
1198msgstr "_Настройки"
1199
1200#: ../src/main.c:56
1201msgid "Error"
1202msgstr "Грешка"
1203
1204#: ../src/main.c:62
1205msgid "Oh bother, there's a server error.  Please try again later."
1206msgstr "Лошо, възникна грешка от страна на сървъра. Опитайте по-късно."
1207
1208#: ../src/main.c:342
1209msgid "Friends Only"
1210msgstr "Само приятели"
1211
1212#: ../src/main.c:560
1213msgid "_Post"
1214msgstr "_Публикуване"
1215
1216#: ../src/main.c:567
1217msgid "U_pdate"
1218msgstr "_Актуализиране"
1219
1220#: ../src/main.c:574
1221msgid "_Add..."
1222msgstr "_Добавяне..."
1223
1224#: ../src/main.c:581
1225msgid "Add _Question"
1226msgstr "Добавяне на _въпрос"
1227
1228#: ../src/main.c:588
1229msgid "Add _Answer"
1230msgstr "Добавяне на _отговор"
1231
1232#: ../src/main.c:595
1233msgid "_Insert"
1234msgstr "_Вмъкване"
1235
1236#: ../src/main.c:602
1237msgid "_Edit..."
1238msgstr "_Редактиране..."
1239
1240#: ../src/main.c:609
1241msgid "_Log In"
1242msgstr "_Влизане"
1243
1244#: ../src/main.c:623
1245msgid "Save _Draft"
1246msgstr "Запазване на _чернова"
1247
1248#: ../src/main.c:630
1249msgid "_Don't Save"
1250msgstr "_Да не се запазва"
1251
1252#: ../src/main.c:637
1253msgid "Insert Link..."
1254msgstr "Вмъкване на връзка..."
1255
1256#: ../src/main.c:644
1257msgid "Insert Image..."
1258msgstr "Вмъкване на изображение..."
1259
1260#: ../src/main.c:927
1261#, c-format
1262msgid "GConf init failed: %s"
1263msgstr "Неуспех при инициализирането на GConf: %s"
1264
1265#: ../src/main.c:933
1266msgid "Could not initialize GnomeVFS!\n"
1267msgstr "Неуспех при инициализирането на GnomeVFS!\n"
1268
1269#: ../src/network.c:727
1270msgid "Retrieving user information"
1271msgstr "Извличане на информацията за потребителя"
1272
1273#: ../src/network.c:732
1274msgid "Downloading user pictures"
1275msgstr "Изтегляне на картинките на потребителя"
1276
1277#: ../src/network.c:737
1278msgid "Posting journal entry"
1279msgstr "Публикуване на записа в блога"
1280
1281#: ../src/network.c:742
1282msgid "Updating journal entry"
1283msgstr "Актуализиране на записа в блога"
1284
1285#: ../src/network.c:747
1286msgid "Retrieving journal entries"
1287msgstr "Извличане на записите от блога"
1288
1289#: ../src/network.c:752
1290msgid "Retrieving journal history"
1291msgstr "Извличане на историята от блога"
1292
1293#: ../src/network.c:757
1294msgid "Updating Friends list"
1295msgstr "Актуализиране на списъка с приятели"
1296
1297#: ../src/network.c:762
1298msgid "Retrieving Friends list"
1299msgstr "Извличане на списъка с приятели"
1300
1301#: ../src/network.c:768
1302msgid "Retrieving categories"
1303msgstr "Извличане на категориите"
1304
1305#: ../src/network.c:773
1306msgid "Setting categories"
1307msgstr "Настройване на категориите"
1308
1309#: ../src/network.c:778
1310msgid "Publishing journal entry"
1311msgstr "Публикуване на записа в блога"
1312
1313#: ../src/network.c:783
1314msgid "Deleting journal entry"
1315msgstr "Изтриване на записа от блога"
1316
1317#: ../src/network.c:788
1318msgid "Notifying Technorati"
1319msgstr "Уведомяване на Technorati"
1320
1321#: ../src/network.c:793
1322msgid "Retrieving security groups"
1323msgstr "Извличане на групите за сигурност"
1324
1325#: ../src/network.c:798
1326msgid "Updating security groups"
1327msgstr "Актуализиране на групите за сигурност"
1328
1329#: ../src/network.c:803
1330msgid "We're doing something, but I'm not sure what"
1331msgstr "Правим нещо, но не се знае със сигурност какво"
1332
1333#: ../src/network.c:810
1334msgid "Sending / Receiving"
1335msgstr "Изпращане / получаване"
1336
1337#: ../src/network.c:898 ../src/network.c:943 ../src/network.c:982
1338#: ../src/network.c:998
1339msgid "Communication Error"
1340msgstr "Комуникационна грешка"
1341
1342#: ../src/network.c:899 ../src/network.c:983 ../src/network.c:999
1343msgid ""
1344"There was a problem sending information to the server.  Please try again "
1345"later."
1346msgstr ""
1347"Възникна проблем при изпращането на информация до сървъра. Опитайте по-късно."
1348
1349#: ../src/network.c:944
1350msgid ""
1351"There was a problem receiving information from the server.  Please try again "
1352"later."
1353msgstr ""
1354"Възникна проблем при получаването на информация от сървъра. Опитайте по-"
1355"късно."
1356
1357#. FIXME:
1358#. * I would like to make this menu item insensitive, however due to
1359#. * an API issue in GTK, this will not be possible yet.
1360#. * See GNOME bug #135875
1361#.
1362#: ../src/query_music_players.c:98
1363msgid "No song playing"
1364msgstr "Не се изпълнява песен"
1365
1366#: ../src/tray.c:130
1367msgid "_View Friends Page"
1368msgstr "_Разглеждане на страницата с приятели"
1369
1370#: ../src/tray.c:136
1371msgid "_Remove From Tray"
1372msgstr "_Премахване от областта за уведомяване"
1373
1374#: ../src/utils.c:597 ../src/utils.c:644
1375msgid "Untitled"
1376msgstr "Неозаглавен"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.