source: extras/dia.HEAD.bg.po @ 198

Last change on this file since 198 was 198, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко правописни грешки и смесване на кирилица с латиница. Директория коригирано на папка, освен за директориен сървър. Все още има доста атрибутивни употреби и непреведени низове.

File size: 254.9 KB
</
Line 
1# Copyright (C) 2004 the dia copyright holder
2# This file is distributed under the same license as the dia package.
3# Vladimira Girginova <missing@here.is>, 2004.
4# Sava Chankov <sava.chankov@gmail.com>, 2005.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: dia HEAD\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2005-09-19 18:28+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2005-09-19 18:09+0300\n"
12"Last-Translator: Sava Chankov <sava.chankov@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#. This is not an errror
20#: ../app/app_procs.c:260
21#, c-format
22msgid "Warning: invalid layer range %lu - %lu\n"
23msgstr ""
24
25#: ../app/app_procs.c:272
26#, c-format
27msgid "Warning: Layer %lu (%s) selected more than once.\n"
28msgstr ""
29
30#: ../app/app_procs.c:298
31#, c-format
32msgid "Warning: Layer %d (%s) selected more than once.\n"
33msgstr ""
34
35#: ../app/app_procs.c:307
36#, c-format
37msgid "Warning: There is no layer named %s\n"
38msgstr ""
39
40#: ../app/app_procs.c:389
41#, c-format
42msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
43msgstr "%s грешка: няма възможност за експортиране в %s\n"
44
45#: ../app/app_procs.c:398
46#, c-format
47msgid "%s error: input and output file name is identical: %s"
48msgstr "%s грешка: имената на  входният и изходният файлове са идентични: %s"
49
50#: ../app/app_procs.c:406
51#, c-format
52msgid "%s error: need valid input file %s\n"
53msgstr "%s грешка: необходим е валиден входен файл %s\n"
54
55#  if (!quiet)
56#. if (!quiet)
57#: ../app/app_procs.c:431
58#, c-format
59msgid "%s --> %s\n"
60msgstr "%s --> %s\n"
61
62#: ../app/app_procs.c:577
63#, c-format
64msgid "Can't find output format/filter %s\n"
65msgstr "Изходният формат/филтър не може да бъде намерен %s\n"
66
67#  Translators:  The argument is a list of options, not to be translated
68#. Translators:  The argument is a list of options, not to be translated
69#: ../app/app_procs.c:667
70#, c-format
71msgid "Select the filter/format out of: %s"
72msgstr "Избор на поддържан филтър/формат: %s"
73
74#  &export_file_name
75#. &export_file_name
76#: ../app/app_procs.c:686 ../app/app_procs.c:711
77msgid "Export loaded file and exit"
78msgstr "Експортиране на заредените файлове и изход"
79
80#: ../app/app_procs.c:686 ../app/app_procs.c:711
81msgid "OUTPUT"
82msgstr "ДАННИ"
83
84#  &export_file_format
85#. &export_file_format
86#. &export_format_string
87#. &export_file_format
88#: ../app/app_procs.c:688 ../app/app_procs.c:713
89msgid "TYPE"
90msgstr "ФОРМАТ"
91
92#: ../app/app_procs.c:690 ../app/app_procs.c:716
93msgid "Export graphics size"
94msgstr "Експортиране размера на графиките"
95
96#: ../app/app_procs.c:690 ../app/app_procs.c:716
97msgid "WxH"
98msgstr "ШxВ"
99
100#. 13.3.2004 sampo@iki.fi
101#: ../app/app_procs.c:692 ../app/app_procs.c:718
102msgid ""
103"Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer "
104"name or a range of layer numbers (X-Y)"
105msgstr ""
106
107#: ../app/app_procs.c:693 ../app/app_procs.c:719
108msgid "LAYER,LAYER,..."
109msgstr ""
110
111#: ../app/app_procs.c:695 ../app/app_procs.c:721
112msgid "Don't show the splash screen"
113msgstr "Изключване на стартовия прозорец"
114
115#: ../app/app_procs.c:697 ../app/app_procs.c:723
116msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
117msgstr ""
118"Показване на грешките в стандартния изход за грешки, вместо в прозорец."
119
120#: ../app/app_procs.c:699 ../app/app_procs.c:725
121msgid "Display credits list and exit"
122msgstr "Списък на хората със заслуги и изход"
123
124#: ../app/app_procs.c:701 ../app/app_procs.c:727
125msgid "Generate verbose output"
126msgstr ""
127
128#: ../app/app_procs.c:703 ../app/app_procs.c:729
129msgid "Display version and exit"
130msgstr "Показване версията на програмата и изход"
131
132#: ../app/app_procs.c:730
133msgid "Show this help message"
134msgstr "Извеждане на съобщението за помощ"
135
136#: ../app/app_procs.c:780
137msgid "Can't connect to session manager!\n"
138msgstr "Невъзможност за връзка с администратора на сесията!\n"
139
140#  TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
141#. TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
142#: ../app/app_procs.c:812
143#, c-format
144msgid "Dia version %s, compiled %s %s\n"
145msgstr "Версия на Dia %s, компилирана %s %s\n"
146
147#: ../app/app_procs.c:814
148#, c-format
149msgid "Dia version %s\n"
150msgstr "Версия на Dia %s\n"
151
152#: ../app/app_procs.c:876 ../app/app_procs.c:878
153msgid ""
154"Couldn't find standard objects when looking for object-libs, exiting...\n"
155msgstr ""
156"Стандартните обекти не могат да бъдат намерени при търсене в object-libs, "
157"изход...\n"
158
159#: ../app/app_procs.c:919
160msgid "Diagram1.dia"
161msgstr "Диаграма1.dia"
162
163#: ../app/app_procs.c:961
164msgid ""
165"This shouldn't happen.  Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
166"describing how you can cause this message to appear.\n"
167msgstr ""
168"Това не би трябвало да се случва. Моля, попълнете рапорт за грешка на\n"
169"bugzilla.gnome.org с обяснение какво сте направили, за да получите това "
170"съобщение.\n"
171
172#  no standard buttons
173#. no standard buttons
174#: ../app/app_procs.c:974
175msgid ""
176"Modified diagrams exist.\n"
177"Are you sure you want to quit Dia\n"
178"without saving them?"
179msgstr ""
180"Има направени промени по някои диаграми.\n"
181"Сигурни ли сте че искате да излезете от програмата\n"
182"без да запишете промените?"
183
184#: ../app/app_procs.c:977
185msgid "Quit Dia"
186msgstr "Изход от Dia"
187
188#  This printf seems to prevent a race condition with unrefs.
189#  Yuck.  -Lars
190#. This printf seems to prevent a race condition with unrefs.
191#. Yuck.  -Lars
192#: ../app/app_procs.c:1030
193msgid "Thank you for using Dia.\n"
194msgstr "Благодарим Ви, че използвате Dia. \n"
195
196#: ../app/app_procs.c:1047 ../app/app_procs.c:1054
197msgid "Could not create per-user Dia config directory"
198msgstr "Не може да бъде създадена папката за личните настройки за потребителя"
199
200#: ../app/app_procs.c:1056
201msgid ""
202"Could not create per-user Dia config directory. Please make sure that the "
203"environment variable HOME points to an existing directory."
204msgstr ""
205"Папката с личните настройките за потребителя не може да бъде създадена. "
206"Уверете се, че в променливата на средата HOME е посочено името на "
207"съществуваща папка."
208
209#: ../app/app_procs.c:1078
210msgid "Objects and filters internal to dia"
211msgstr "Вътрешни обекти и филтри на Dia"
212
213#: ../app/app_procs.c:1120
214msgid "[OPTION...] [FILE...]"
215msgstr "[OPTION...] [FILE...]"
216
217#: ../app/app_procs.c:1123
218#, c-format
219msgid ""
220"Error on option %s: %s.\n"
221"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
222msgstr ""
223"Грешка при %s: %s.\n"
224"Стартирайте „%s --help“, за да видите пълен списък на възможните команди.\n"
225
226#: ../app/app_procs.c:1147
227msgid "[FILE...]"
228msgstr "[FILE...]"
229
230#: ../app/app_procs.c:1165
231#, c-format
232msgid "'%s' not found!\n"
233msgstr "„%s“ не е намерен(а)!\n"
234
235#: ../app/app_procs.c:1246
236msgid ""
237"The original author of Dia was:\n"
238"\n"
239msgstr ""
240"Първоначалният автор на Dia е:\n"
241"\n"
242
243#: ../app/app_procs.c:1251
244msgid ""
245"\n"
246"The current maintainers of Dia are:\n"
247"\n"
248msgstr ""
249"\n"
250"В момента Dia се поддържа от:\n"
251"\n"
252
253#: ../app/app_procs.c:1256
254msgid ""
255"\n"
256"Other authors are:\n"
257"\n"
258msgstr ""
259"\n"
260"Други автори:\n"
261"\n"
262
263#: ../app/app_procs.c:1261
264msgid ""
265"\n"
266"Dia is documented by:\n"
267"\n"
268msgstr ""
269"\n"
270"Dia се документира от:\n"
271"\n"
272
273#: ../app/autosave.c:91
274msgid "Recovering autosaved diagrams"
275msgstr "Възстановяване на автоматично записаните диаграми"
276
277#: ../app/autosave.c:99
278msgid ""
279"Autosaved files exist.\n"
280"Please select those you wish to recover."
281msgstr ""
282"Има автоматично записани файлове.\n"
283"Моля, изберете тези, които искате да възстановите."
284
285#: ../app/color_area.c:317 ../app/color_area.c:364
286msgid "Select foreground color"
287msgstr "Избор на цвят за преден план"
288
289#: ../app/color_area.c:318 ../app/color_area.c:365
290msgid "Select background color"
291msgstr "Избиране на цвят на фона"
292
293#: ../app/commands.c:136
294#, c-format
295msgid "Diagram%d.dia"
296msgstr "Диаграма%d.dia"
297
298#: ../app/commands.c:207
299msgid "No existing object to paste.\n"
300msgstr "Няма съществуващ обект, който да бъде преместен.\n"
301
302#: ../app/commands.c:533 ../app/commands.c:571
303msgid "Could not find help directory"
304msgstr "Папката за помощ не може да бъде намерена."
305
306#: ../app/commands.c:540
307#, c-format
308msgid ""
309"Could not open help directory:\n"
310"%s"
311msgstr ""
312"Папката за помощ не може да бъде отворена:\n"
313"%s"
314
315#  * Translators should localize the following string
316#  * which will give them credit in the About box.
317#  * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
318#.
319#. * Translators should localize the following string
320#. * which will give them credit in the About box.
321#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
322#.
323#: ../app/commands.c:611
324msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
325msgstr ""
326"Владимира Гиргинова <missing@here.is>Сава Чанков <sava.chankov@gmail.com>"
327
328#: ../app/commands.c:625
329msgid "Dia"
330msgstr "Dia"
331
332#: ../app/commands.c:627
333#, fuzzy
334msgid "Copyright (C) 1998-2005 The Free Software Foundation and the authors"
335msgstr "Copyright (C) 1998-2002 The Free Software Foundation and the authors"
336
337#: ../app/commands.c:628
338msgid ""
339"Dia is a program for drawing structured diagrams.\n"
340"Please visit http://www.gnome.org/projects/dia for more information."
341msgstr ""
342"Dia е програма за чертане на структурни диаграми.\n"
343"За повече информация посетете http://www.gnome.org/projects/dia."
344
345#: ../app/commands.c:667
346msgid "About Dia"
347msgstr "Относно Dia"
348
349#: ../app/commands.c:710
350#, c-format
351msgid "Dia v %s by Alexander Larsson"
352msgstr "Dia v%s на Alexander Larsson"
353
354#  Exact spelling is Ch&eacute;p&eacute;lov (using *ML entities)
355#. Exact spelling is Ch&eacute;p&eacute;lov (using *ML entities)
356#: ../app/commands.c:716
357msgid "Maintainers: Lars Clausen and Cyrille Chepelov"
358msgstr "Maintainers: Lars Clausen and Cyrille Chepelov"
359
360#: ../app/commands.c:720
361msgid "Please visit http://www.gnome.org/projects/dia for more information"
362msgstr "За повече информация посетете http://www.gnome.org/projects/dia ."
363
364#: ../app/commands.c:725
365msgid "Contributors:"
366msgstr "Сътрудници:"
367
368#: ../app/defaults.c:43 ../app/defaults.c:146
369msgid "Object defaults"
370msgstr "Настройки на обектите по подразбиране"
371
372#: ../app/defaults.c:61
373msgid "This object has no defaults."
374msgstr "За този обект няма зададени стойности по подразбиране"
375
376#: ../app/defaults.c:111
377msgid "Defaults: "
378msgstr "По подразбиране:"
379
380#: ../app/dia-props.c:85
381msgid "Diagram Properties"
382msgstr "Настройки на диаграмата"
383
384#: ../app/dia-props.c:119
385msgid "Dynamic grid"
386msgstr "Динамична мрежа"
387
388#: ../app/dia-props.c:127
389msgid "x"
390msgstr "x"
391
392#: ../app/dia-props.c:131
393msgid "y"
394msgstr "y"
395
396#: ../app/dia-props.c:136
397msgid "Spacing"
398msgstr "Разстояние"
399
400#: ../app/dia-props.c:156
401msgid "Visible spacing"
402msgstr "Визуално разстояние"
403
404#  Hexes!
405#. Hexes!
406#: ../app/dia-props.c:177 ../app/preferences.c:167
407msgid "Hex grid"
408msgstr "Мрежа от шестоъгълници"
409
410#: ../app/dia-props.c:185
411msgid "Hex grid size"
412msgstr "Размер на мрежата от шестоъгълници"
413
414#: ../app/dia-props.c:198
415msgid "Grid"
416msgstr "Помощна мрежа"
417
418#: ../app/dia-props.c:209 ../lib/diagramdata.c:83
419msgid "Background"
420msgstr "Фон"
421
422#: ../app/dia-props.c:220 ../app/preferences.c:109
423msgid "Grid Lines"
424msgstr "Помощна мрежа"
425
426#: ../app/dia-props.c:231
427msgid "Page Breaks"
428msgstr "Разделители на страниците"
429
430#: ../app/dia-props.c:242
431msgid "Colors"
432msgstr "Цветове"
433
434#  Can we be sure that the filename is the 'proper title'?
435#. Can we be sure that the filename is the 'proper title'?
436#: ../app/dia-props.c:263
437#, c-format
438msgid "Diagram Properties: %s"
439msgstr "Настройки на диаграмата: %s"
440
441#: ../app/dia_embedd.c:352
442msgid "Could not initialize Bonobo!"
443msgstr "Bonobo не може да бъде инициализиран!"
444
445#: ../app/diacanvas.c:121
446msgid "X position"
447msgstr "X-позиция"
448
449#: ../app/diacanvas.c:122
450msgid "X position of child widget"
451msgstr "X-позиция на поделемент"
452
453#: ../app/diacanvas.c:131
454msgid "Y position"
455msgstr "Y-позиция"
456
457#: ../app/diacanvas.c:132
458msgid "Y position of child widget"
459msgstr "Y-позиция на поделемент"
460
461#: ../app/diagram_tree_menu.c:45
462msgid "/_Sort objects"
463msgstr "/_Сортиране на обектите"
464
465#: ../app/diagram_tree_menu.c:46
466msgid "/Sort objects/by _name"
467msgstr "/Сортиране на обектите/по _име"
468
469#: ../app/diagram_tree_menu.c:48
470msgid "/Sort objects/by _type"
471msgstr "/Сортиране на обектите/по _формат"
472
473#: ../app/diagram_tree_menu.c:50
474msgid "/Sort objects/as _inserted"
475msgstr "/Сортиране на обектите/по _дата"
476
477#: ../app/diagram_tree_menu.c:53
478msgid "/Sort objects/All by name"
479msgstr "/Сортиране на обектите/Всички по име"
480
481#: ../app/diagram_tree_menu.c:55
482msgid "/Sort objects/All by type"
483msgstr "/Сортиране на обектите/Всички по формат"
484
485#: ../app/diagram_tree_menu.c:57
486msgid "/Sort objects/All as inserted"
487msgstr "/Сортиране на обектите/Всички по ред на въвеждане"
488
489#: ../app/diagram_tree_menu.c:59
490msgid "/Sort objects/_Default"
491msgstr "/Сортиране на обектите/По _подразбиране"
492
493#: ../app/diagram_tree_menu.c:60
494msgid "/Sort objects/Default/by _name"
495msgstr "/Сортиране на обектите/По подразбиране/По _име"
496
497#: ../app/diagram_tree_menu.c:62
498msgid "/Sort objects/Default/by _type"
499msgstr "/Сортиране на обектите/По подразбиране/По _формат"
500
501#: ../app/diagram_tree_menu.c:64
502msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
503msgstr "/Сортиране на обектите/По подразбиране/По _дата"
504
505#: ../app/diagram_tree_menu.c:66
506msgid "/Sort _diagrams"
507msgstr "/Сортиране на диаграмите"
508
509#: ../app/diagram_tree_menu.c:67
510msgid "/Sort _diagrams/by _name"
511msgstr "/Сортиране на диаграмите/по _име"
512
513#: ../app/diagram_tree_menu.c:69
514msgid "/Sort _diagrams/as _inserted"
515msgstr "/Сортиране на диаграмите/по _дата"
516
517#: ../app/diagram_tree_menu.c:71
518msgid "/Sort diagrams/_Default"
519msgstr "/Сортиране на диаграмите/По подразбиране"
520
521#: ../app/diagram_tree_menu.c:72
522msgid "/Sort diagrams/Default/by _name"
523msgstr "/Сортиране на диаграмите/По подразбиране/По _име"
524
525#: ../app/diagram_tree_menu.c:74
526msgid "/Sort diagrams/Default/as _inserted"
527msgstr "/Сортиране на диаграмите/По подразбиране/По _дата"
528
529#: ../app/diagram_tree_menu.c:82 ../app/diagram_tree_menu.c:93
530msgid "/_Locate"
531msgstr "/_Търсене"
532
533#: ../app/diagram_tree_menu.c:83
534msgid "/_Properties"
535msgstr "/_Настройки"
536
537#: ../app/diagram_tree_menu.c:84
538msgid "/_Hide this type"
539msgstr "/_Скриване на този формат"
540
541#: ../app/diagram_tree_window.c:73
542msgid "Diagram tree"
543msgstr "Дърво на диаграмата"
544
545#: ../app/dialogs.c:51
546msgid "Ok"
547msgstr "ОК"
548
549#: ../app/dialogs.c:52 ../app/paginate_psprint.c:307
550msgid "Cancel"
551msgstr "Отказ"
552
553#  paper size
554#. paper size
555#: ../app/diapagelayout.c:116
556msgid "Paper Size"
557msgstr "Размер на хартията"
558
559#  orientation
560#. orientation
561#: ../app/diapagelayout.c:149
562msgid "Orientation"
563msgstr "Ориентация"
564
565#  margins
566#. margins
567#: ../app/diapagelayout.c:187
568msgid "Margins"
569msgstr "Бели полета"
570
571#: ../app/diapagelayout.c:199
572msgid "Top:"
573msgstr "Горе:"
574
575#: ../app/diapagelayout.c:212
576msgid "Bottom:"
577msgstr "Надолу:"
578
579#: ../app/diapagelayout.c:225
580msgid "Left:"
581msgstr "Ляво:"
582
583#: ../app/diapagelayout.c:238
584msgid "Right:"
585msgstr "Дясно:"
586
587#  Scaling
588#. Scaling
589#: ../app/diapagelayout.c:252
590msgid "Scaling"
591msgstr "Мащабиране"
592
593#: ../app/diapagelayout.c:263
594msgid "Scale:"
595msgstr "Мащаб:"
596
597#: ../app/diapagelayout.c:275
598msgid "Fit to:"
599msgstr ""
600
601#: ../app/diapagelayout.c:287
602msgid "by"
603msgstr "на"
604
605#: ../app/diapagelayout.c:682
606#, c-format
607msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
608msgstr "%0.3gcm x %0.3gcm"
609
610#: ../app/diapagelayout.c:786 ../app/pagesetup.c:76
611msgid "Page Setup"
612msgstr "Настройки на страницата"
613
614#: ../app/disp_callbacks.c:83 ../app/properties.c:152
615msgid ""
616"This object doesn't support Undo/Redo.\n"
617"Undo information erased."
618msgstr ""
619"Този обект не поддържа възможност за отмяна и повторение.\n"
620"Информацията за отмяна на операцията е изтрита."
621
622#: ../app/disp_callbacks.c:118
623msgid "Properties..."
624msgstr "Настройки..."
625
626#: ../app/disp_callbacks.c:925
627msgid ""
628"The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
629"Either expand the parent object, or drop the object elsewhere."
630msgstr ""
631"Обектът, който се опитвате да преместите, не се събира върху подложката.\n"
632"Увеличете подложката или сложете обекта на друго място."
633
634#: ../app/display.c:92
635msgid "Diagram modified!"
636msgstr "Диаграмата е променена!"
637
638#: ../app/display.c:116
639#, c-format
640msgid "Selection of %d objects"
641msgstr "Избор на %d обекти"
642
643#: ../app/display.c:126
644#, c-format
645msgid "Selected '%s'"
646msgstr "Избран „%s“"
647
648#: ../app/display.c:1052
649msgid "<unnamed>"
650msgstr "<без име>"
651
652#: ../app/display.c:1054
653#, c-format
654msgid ""
655"The diagram '%s'\n"
656"has not been saved. Save changes now?"
657msgstr ""
658"Диаграмата „%s“\n"
659"не е записана. Искате ли промените да бъдат записани?"
660
661#: ../app/display.c:1065
662msgid "Close Diagram"
663msgstr "Затваряне на диаграмата"
664
665#: ../app/display.c:1070
666msgid "Discard Changes"
667msgstr "Отказване от промените"
668
669#: ../app/export_png.c:134 ../app/load_save.c:917 ../app/render_eps.c:103
670#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:972 ../plug-ins/cgm/cgm.c:1151
671#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:484 ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:704
672#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1107
673#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:910
674#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:134 ../plug-ins/svg/render_svg.c:149
675#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1070 ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1136
676#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
677#, c-format
678msgid "Can't open output file %s: %s\n"
679msgstr "Изходният файл %s не може да бъде отворен: %s\n"
680
681#: ../app/export_png.c:142
682msgid "Could not create PNG write structure"
683msgstr "Не може да бъде създадена PNG структура за запис"
684
685#: ../app/export_png.c:151
686msgid "Could not create PNG header info structure"
687msgstr "Не може да бъде създадена заглавна част на структурата на PNG"
688
689#: ../app/export_png.c:159
690msgid "Error occurred while writing PNG"
691msgstr "Грешка при записа във формат PNG"
692
693#  Create a dialog
694#. Create a dialog
695#: ../app/export_png.c:299
696msgid "PNG Export Options"
697msgstr "Параметри за експортиране във формат PNG"
698
699#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export
700#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
701#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
702#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
703#: ../app/export_png.c:300 ../objects/FS/function.c:696
704#: ../objects/FS/function.c:698
705msgid "Export"
706msgstr "Експорт"
707
708#: ../app/export_png.c:305
709msgid "Image width:"
710msgstr "Ширина на изображението:"
711
712#: ../app/export_png.c:308
713msgid "Image height:"
714msgstr "Височина на изображението:"
715
716#: ../app/export_png.c:354
717msgid "Portable Network Graphics"
718msgstr "Portable Network Graphics"
719
720#: ../app/filedlg.c:129 ../app/filedlg.c:495
721msgid "By extension"
722msgstr "По разширение"
723
724#: ../app/filedlg.c:202
725msgid "Open Diagram"
726msgstr "Отваряне на диаграма"
727
728#: ../app/filedlg.c:230
729msgid "Open Options"
730msgstr "Параметри за зареждане"
731
732#: ../app/filedlg.c:238 ../app/filedlg.c:616
733msgid "Determine file type:"
734msgstr "Определяне формата на файл:"
735
736#: ../app/filedlg.c:254 ../app/filedlg.c:629
737msgid "All Files"
738msgstr "Всички файлове"
739
740#: ../app/filedlg.c:259 ../app/filedlg.c:634
741msgid "Supported Formats"
742msgstr "Поддържани операции"
743
744#: ../app/filedlg.c:295
745msgid ""
746"Some characters in the filename are neither UTF-8\n"
747"nor your local encoding.\n"
748"Some things will break."
749msgstr ""
750"Някои от знаците в името на файла не са кодирани нито в UTF-8,\n"
751"нито с кодирането, което вие използвате.\n"
752"Това ще създаде проблеми."
753
754#: ../app/filedlg.c:302 ../app/filedlg.c:540
755#, c-format
756msgid ""
757"The file '%s' already exists.\n"
758"Do you want to overwrite it?"
759msgstr ""
760"Файл с име „%s“ вече съществува.\n"
761"Искате ли да презапишете този върху стария?"
762
763#: ../app/filedlg.c:310 ../app/filedlg.c:547
764msgid "File already exists"
765msgstr "Такъв файл вече съществува."
766
767#: ../app/filedlg.c:353
768msgid "Save Diagram"
769msgstr "Запис на диаграмата"
770
771#  Need better way to make it a reasonable size.  Isn't there some
772#  standard look for them (or is that just Gnome?)
773#. Need better way to make it a reasonable size.  Isn't there some
774#. standard look for them (or is that just Gnome?)
775#: ../app/filedlg.c:364
776msgid "Compress diagram files"
777msgstr "Компресиране на файловете с диаграми"
778
779#: ../app/filedlg.c:373
780msgid ""
781"Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
782"and saving.  Some text programs cannot manipulate compressed files."
783msgstr ""
784"Компресията намалява размера на файла до по-малко от 1/10 от първоначалния "
785"му размер и ускорява процесите на зареждане и съхраняване. Някои текстови "
786"програми не могат да работят с компресирани файлове."
787
788#: ../app/filedlg.c:569
789#, c-format
790msgid ""
791"Could not determine which export filter\n"
792"to use to save '%s'"
793msgstr ""
794"Не е ясно кой филтър за експорт\n"
795"трябва да бъде използван за съхраняване на „%s“"
796
797#: ../app/filedlg.c:592
798msgid "Export Diagram"
799msgstr "Експортиране на диаграма"
800
801#: ../app/filedlg.c:608
802msgid "Export Options"
803msgstr "Настройки за експортиране"
804
805#: ../app/interface.c:54
806msgid "Modify object(s)"
807msgstr "Промяна на обект(и)"
808
809#: ../app/interface.c:55
810msgid "Modify"
811msgstr "Промяна"
812
813#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
814#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
815#: ../app/interface.c:59 ../app/interface.c:60 ../objects/FS/function.c:986
816msgid "Magnify"
817msgstr "Увеличение"
818
819#: ../app/interface.c:64
820msgid "Scroll around the diagram"
821msgstr "Позициониране (за разглеждане)"
822
823#: ../app/interface.c:65
824msgid "Scroll"
825msgstr "Позициониране"
826
827#: ../app/interface.c:69 ../app/interface.c:70 ../lib/properties.c:79
828#: ../lib/properties.h:520 ../objects/Jackson/requirement.c:142
829#: ../objects/UML/activity.c:126 ../objects/UML/actor.c:122
830#: ../objects/UML/classicon.c:144 ../objects/UML/component.c:128
831#: ../objects/UML/component_feature.c:155 ../objects/UML/node.c:127
832#: ../objects/UML/note.c:121 ../objects/UML/object.c:147
833#: ../objects/UML/small_package.c:128 ../objects/UML/state.c:141
834#: ../objects/UML/usecase.c:138 ../objects/custom/custom_object.c:200
835#: ../objects/network/basestation.c:133 ../objects/network/radiocell.c:146
836msgid "Text"
837msgstr "Текст"
838
839#: ../app/interface.c:74 ../app/interface.c:75
840msgid "Box"
841msgstr "Кутия"
842
843#: ../app/interface.c:79 ../app/interface.c:80
844msgid "Ellipse"
845msgstr "Елипса"
846
847#: ../app/interface.c:84 ../app/interface.c:85
848msgid "Polygon"
849msgstr "Многоъгълник"
850
851#: ../app/interface.c:89 ../app/interface.c:90
852msgid "Beziergon"
853msgstr "Форми на Безие"
854
855#: ../app/interface.c:94 ../app/interface.c:95 ../objects/standard/line.c:226
856msgid "Line"
857msgstr "Линия"
858
859#: ../app/interface.c:99 ../app/interface.c:100
860msgid "Arc"
861msgstr "Дъга"
862
863#: ../app/interface.c:104 ../app/interface.c:105
864msgid "Zigzagline"
865msgstr "Зиг-заг линия"
866
867#: ../app/interface.c:109 ../app/interface.c:110
868msgid "Polyline"
869msgstr "Начупена линия"
870
871#: ../app/interface.c:114 ../app/interface.c:115
872msgid "Bezierline"
873msgstr "Линия на Безие"
874
875#: ../app/interface.c:119 ../app/interface.c:120
876msgid "Image"
877msgstr "Изображение"
878
879#: ../app/interface.c:400
880msgid "Diagram menu."
881msgstr "Меню на диаграмата"
882
883#: ../app/interface.c:438
884msgid "Pops up the Navigation window."
885msgstr "Показва навигационния прозорец"
886
887#: ../app/interface.c:504
888msgid "Zoom"
889msgstr "Промяна на размера"
890
891#: ../app/interface.c:519
892msgid "Toggles snap-to-grid for this window."
893msgstr "Активира подравняването по мрежата за този прозорец"
894
895#: ../app/interface.c:530
896#, fuzzy
897msgid "Toggles object snapping for this window."
898msgstr "Активира подравняването по мрежата за този прозорец"
899
900#: ../app/interface.c:595
901#, fuzzy
902msgid "NULL tooldata in tool_select_update"
903msgstr "NULL информация за инструменти в tool_select_update"
904
905#: ../app/interface.c:888
906#, c-format
907msgid "No sheet named %s"
908msgstr "Няма работен лист наречен %s"
909
910#: ../app/interface.c:920
911msgid "Other sheets"
912msgstr "Други работни листове"
913
914#: ../app/interface.c:978 ../sheets/Misc.sheet.in.h:3
915msgid "Misc"
916msgstr "Разни"
917
918#: ../app/interface.c:1039
919msgid ""
920"Foreground & background colors for new objects.  The small black and white "
921"squares reset colors.  The small arrows swap colors.  Double click to change "
922"colors."
923msgstr ""
924"Цветове за преден план и фон за нови обекти. Малките черни и бели "
925"правоъгълници служат за отмяна на промените. Малките стрелки служат за "
926"промяна на цветовете. Щракнете два пъти с мишката, за да промените цветовете."
927
928#: ../app/interface.c:1054
929msgid ""
930"Line widths.  Click on a line to set the default line width for new "
931"objects.  Double-click to set the line width more precisely."
932msgstr ""
933"Дебелини за линии. Изберете линия с мишката, за да зададете дебелината й за "
934"нови обекти. Изберете два пъти с мишката, за да определите по-прецизни "
935"параметри"
936
937#: ../app/interface.c:1094
938msgid ""
939"Arrow style at the beginning of new lines.  Click to pick an arrow, or set "
940"arrow parameters with Details..."
941msgstr ""
942"Вид на стрелките в началото на нови линии. Изберете стрелка с мишката или "
943"задайте параметри в Настройки..."
944
945#: ../app/interface.c:1099
946msgid ""
947"Line style for new lines.  Click to pick a line style, or set line style "
948"parameters with Details..."
949msgstr ""
950"Вид на новите линии. Изберете вид линия или променете параметрите от "
951"Детайли..."
952
953#: ../app/interface.c:1113
954msgid ""
955"Arrow style at the end of new lines.  Click to pick an arrow, or set arrow "
956"parameters with Details..."
957msgstr ""
958"Вид на стрелките на края на новите линии. Изберете стрелка с мишката или "
959"задайте параметри от Настройки..."
960
961#: ../app/interface.c:1221
962msgid "Diagram Editor"
963msgstr "Редактор на диаграми"
964
965#: ../app/layer_dialog.c:69
966msgid "New Layer"
967msgstr "Нов слой"
968
969#: ../app/layer_dialog.c:70
970msgid "Raise Layer"
971msgstr "Преместване на слоя напред"
972
973#: ../app/layer_dialog.c:71
974msgid "Lower Layer"
975msgstr "Преместване на слоя назад"
976
977#: ../app/layer_dialog.c:72
978msgid "Delete Layer"
979msgstr "Изтриване на слоя"
980
981#: ../app/layer_dialog.c:193
982msgid "Layers"
983msgstr "Слоеве"
984
985#: ../app/layer_dialog.c:207
986#, fuzzy
987msgid "Diagram:"
988msgstr "Диаграма:"
989
990#: ../app/layer_dialog.c:313
991#, fuzzy, c-format
992msgid "New layer %d"
993msgstr "Нов слой"
994
995#: ../app/layer_dialog.c:525
996msgid "none"
997msgstr "няма/никой"
998
999#: ../app/layer_dialog.c:958
1000msgid "Edit Layer Attributes"
1001msgstr "Промяна свойствата на слой"
1002
1003#: ../app/layer_dialog.c:977
1004msgid "Layer name:"
1005msgstr "Име на слой:"
1006
1007#: ../app/linewidth_area.c:246 ../lib/properties.h:481 ../lib/properties.h:484
1008#: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
1009#: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
1010msgid "Line width"
1011msgstr "Дебелина на линия"
1012
1013#: ../app/linewidth_area.c:258
1014msgid "Line width:"
1015msgstr "Дебелина на линия:"
1016
1017#: ../app/load_save.c:260
1018msgid ""
1019"Error loading diagram.\n"
1020"Linked object not found in document."
1021msgstr ""
1022"Грешка при зареждане на диаграма.\n"
1023"Свързаните обекти не са открити в документа."
1024
1025#: ../app/load_save.c:263
1026msgid ""
1027"Error loading diagram.\n"
1028"connection handle does not exist."
1029msgstr ""
1030"Грешка при зареждане на диаграмата.\n"
1031"Свързващия манипулатор не съществува.."
1032
1033#: ../app/load_save.c:280
1034#, c-format
1035msgid ""
1036"Error loading diagram.\n"
1037"connection point %s does not exist."
1038msgstr ""
1039"Грешка при зареждане на диаграмата.\n"
1040"Точката на свързване %s не съществува."
1041
1042#: ../app/load_save.c:305
1043#, c-format
1044msgid "Can't find parent %s of %s object\n"
1045msgstr "Подложка %s на %s обект не може да бъде намерена\n"
1046
1047#: ../app/load_save.c:351
1048msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
1049msgstr "Трябва да изберете файл, а не папка.\n"
1050
1051#: ../app/load_save.c:358 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1306
1052#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1175 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1560
1053#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:85
1054#, c-format
1055msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
1056msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен.\n"
1057
1058#: ../app/load_save.c:376 ../app/load_save.c:382
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"Error loading diagram %s.\n"
1062"Unknown file type."
1063msgstr ""
1064"Грешка при зареждане на диаграмата %s.\n"
1065"Непознат файлов формат."
1066
1067#: ../app/load_save.c:390
1068#, c-format
1069msgid ""
1070"Error loading diagram %s.\n"
1071"Not a Dia file."
1072msgstr ""
1073"Грешка при зареждане на диаграмата %s.\n"
1074"Dia не поддържа този файлов формат."
1075
1076#: ../app/load_save.c:596
1077#, c-format
1078msgid ""
1079"Error loading diagram:\n"
1080"%s.\n"
1081"A valid Dia file defines at least one layer."
1082msgstr ""
1083"Грешка при зареждане на диаграмата:\n"
1084"%s.\n"
1085"Валидните файлове на Dia трябва да имат поне един слой."
1086
1087#: ../app/load_save.c:951
1088#, c-format
1089msgid "Failed to save file '%s'.\n"
1090msgstr "Грешка при съхраняването на файл „%s“.\n"
1091
1092#: ../app/load_save.c:1024 ../app/load_save.c:1029
1093msgid "Dia Diagram File"
1094msgstr "Файл с диаграма на Dia"
1095
1096#: ../app/menus.c:50 ../app/menus.c:88
1097msgid "/_File"
1098msgstr "/_Файл"
1099
1100#: ../app/menus.c:52 ../app/menus.c:90
1101msgid "/File/_New"
1102msgstr "/Файл/_Нов"
1103
1104#: ../app/menus.c:54 ../app/menus.c:92
1105msgid "/File/_Open..."
1106msgstr "/Файл/_Отваряне..."
1107
1108#  recent file list is dynamically inserted here
1109#. {N_("/Open _Recent"),           NULL,         NULL,           0, "<Branch>"},
1110#. {   "/Open Recent/tearoff",     NULL,         NULL,         0, "<Tearoff>" },
1111#. recent file list is dynamically inserted here
1112#. {N_("/Open _Recent"),           NULL,         NULL,           0, "<Branch>"},
1113#. {   "/Open Recent/tearoff",     NULL,         NULL,         0, "<Tearoff>" },
1114#: ../app/menus.c:58 ../app/menus.c:63 ../app/menus.c:68 ../app/menus.c:70
1115#: ../app/menus.c:96 ../app/menus.c:103 ../app/menus.c:107
1116msgid "/File/---"
1117msgstr "/Файл/---"
1118
1119#: ../app/menus.c:59
1120msgid "/File/_Diagram tree"
1121msgstr "/Файл/_Дърво на диаграмата"
1122
1123#: ../app/menus.c:61
1124msgid "/File/Sheets and Objects..."
1125msgstr "/Файл/Работни листове и обекти..."
1126
1127#: ../app/menus.c:64
1128msgid "/File/_Preferences..."
1129msgstr "/Файл/На_стройки..."
1130
1131#: ../app/menus.c:66
1132msgid "/File/P_lugins..."
1133msgstr "/Файл/_Плъгини..."
1134
1135#: ../app/menus.c:71 ../app/menus.c:111
1136msgid "/File/_Quit"
1137msgstr "/Файл/_Изход"
1138
1139#: ../app/menus.c:73 ../app/menus.c:261
1140msgid "/_Help"
1141msgstr "/_Помощ"
1142
1143#: ../app/menus.c:75 ../app/menus.c:263
1144#, fuzzy
1145msgid "/Help/_Contents"
1146msgstr "/Помощ/_За Dia..."
1147
1148#: ../app/menus.c:77 ../app/menus.c:265
1149msgid "/Help/---"
1150msgstr "/Помощ/--"
1151
1152#: ../app/menus.c:78 ../app/menus.c:266
1153msgid "/Help/_About..."
1154msgstr "/Помощ/_За Dia..."
1155
1156#: ../app/menus.c:97
1157msgid "/File/_Save"
1158msgstr "/Файл/_Запис"
1159
1160#: ../app/menus.c:99
1161msgid "/File/Save _As..."
1162msgstr "/Файл/Запис _като..."
1163
1164#: ../app/menus.c:101
1165msgid "/File/_Export..."
1166msgstr "/Файл/_Експортиране..."
1167
1168#: ../app/menus.c:104
1169msgid "/File/Page Set_up..."
1170msgstr "/Файл/Настройки на страни_цата..."
1171
1172#: ../app/menus.c:105
1173msgid "/File/_Print Diagram..."
1174msgstr "/Файл/Пе_чат на диаграмата..."
1175
1176#: ../app/menus.c:108
1177msgid "/File/_Close"
1178msgstr "/Файл/_Затваряне"
1179
1180#: ../app/menus.c:113
1181msgid "/_Edit"
1182msgstr "/_Редактиране"
1183
1184#: ../app/menus.c:115
1185msgid "/Edit/_Undo"
1186msgstr "/Редактиране/_Отмяна"
1187
1188#: ../app/menus.c:117
1189msgid "/Edit/_Redo"
1190msgstr "/Редактиране/_Повторение"
1191
1192#: ../app/menus.c:119 ../app/menus.c:129
1193msgid "/Edit/---"
1194msgstr "/Редактиране/--"
1195
1196#: ../app/menus.c:120
1197msgid "/Edit/_Copy"
1198msgstr "/Редактиране/_Копиране"
1199
1200#: ../app/menus.c:122
1201msgid "/Edit/C_ut"
1202msgstr "/Редактиране/_Отрязване"
1203
1204#: ../app/menus.c:124
1205msgid "/Edit/_Paste"
1206msgstr "/Редактиране/_Вмъкване"
1207
1208#: ../app/menus.c:126
1209msgid "/Edit/_Duplicate"
1210msgstr "/Редактиране/Ко_пие"
1211
1212#: ../app/menus.c:127
1213msgid "/Edit/_Delete"
1214msgstr "/Редактиране/_Изтриване"
1215
1216#: ../app/menus.c:130
1217msgid "/Edit/Copy Text"
1218msgstr "/Редактиране/Копиране на текст"
1219
1220#: ../app/menus.c:132
1221msgid "/Edit/Cut Text"
1222msgstr "/Редактиране/Изрязване на текст"
1223
1224#: ../app/menus.c:134
1225msgid "/Edit/Paste _Text"
1226msgstr "/Редактиране/Вмъкване на _текст"
1227
1228#: ../app/menus.c:136
1229msgid "/_Diagram"
1230msgstr "/_Диаграма"
1231
1232#: ../app/menus.c:138
1233msgid "/Diagram/_Properties..."
1234msgstr "/Диаграма/_Настройки..."
1235
1236#: ../app/menus.c:140
1237msgid "/Diagram/_Layers..."
1238msgstr "/Диаграма/_Слоеве..."
1239
1240#: ../app/menus.c:141
1241msgid "/_View"
1242msgstr "/_Изглед"
1243
1244#: ../app/menus.c:143
1245msgid "/View/Zoom _In"
1246msgstr "/Изглед/_Увеличаване"
1247
1248#: ../app/menus.c:145
1249msgid "/View/Zoom _Out"
1250msgstr "/Изглед/_Намаляване"
1251
1252#: ../app/menus.c:147
1253msgid "/View/_Zoom"
1254msgstr "/Изглед/_Промяна на размера"
1255
1256#: ../app/menus.c:149
1257#, fuzzy
1258msgid "/View/Zoom/1600%"
1259msgstr "/Изглед/Промяна на размера/100%"
1260
1261#: ../app/menus.c:150
1262#, fuzzy
1263msgid "/View/Zoom/800%"
1264msgstr "/Изглед/Промяна на размера/400%"
1265
1266#: ../app/menus.c:151
1267msgid "/View/Zoom/400%"
1268msgstr "/Изглед/Промяна на размера/400%"
1269
1270#: ../app/menus.c:152
1271msgid "/View/Zoom/283%"
1272msgstr "/Изглед/Промяна на размера/283%"
1273
1274#: ../app/menus.c:153
1275msgid "/View/Zoom/200%"
1276msgstr "/Изглед/Промяна на размера/200%"
1277
1278#: ../app/menus.c:154
1279msgid "/View/Zoom/141%"
1280msgstr "/Изглед/Промяна на размера/141%"
1281
1282#: ../app/menus.c:155
1283msgid "/View/Zoom/100%"
1284msgstr "/Изглед/Промяна на размера/100%"
1285
1286#: ../app/menus.c:157
1287msgid "/View/Zoom/85%"
1288msgstr "/Изглед/Промяна на размера/85%"
1289
1290#: ../app/menus.c:158
1291msgid "/View/Zoom/70.7%"
1292msgstr "/Изглед/Промяна на размера/70.7%"
1293
1294#: ../app/menus.c:159
1295msgid "/View/Zoom/50%"
1296msgstr "/Изглед/Промяна на размера/50%"
1297
1298#: ../app/menus.c:160
1299msgid "/View/Zoom/35.4%"
1300msgstr "/Изглед/Промяна на размера/35.4%"
1301
1302#: ../app/menus.c:161
1303msgid "/View/Zoom/25%"
1304msgstr "/Изглед/Промяна на размера/25%"
1305
1306#: ../app/menus.c:162 ../app/menus.c:172
1307msgid "/View/---"
1308msgstr "/Изглед/--"
1309
1310#: ../app/menus.c:163
1311msgid "/View/Fullscr_een"
1312msgstr "/Изглед/_Цял екран"
1313
1314#: ../app/menus.c:165
1315msgid "/View/_AntiAliased"
1316msgstr "/Изглед/Изглаждане"
1317
1318#: ../app/menus.c:167
1319msgid "/View/Show _Grid"
1320msgstr "/Изглед/Показване на помощната _мрежа"
1321
1322#: ../app/menus.c:168
1323msgid "/View/_Snap To Grid"
1324msgstr "/Изглед/_Подравняване по помощната мрежата"
1325
1326#: ../app/menus.c:169
1327#, fuzzy
1328msgid "/View/_Snap To Objects"
1329msgstr "/Изглед/_Подравняване по помощната мрежата"
1330
1331#: ../app/menus.c:170
1332msgid "/View/Show _Rulers"
1333msgstr "/Изглед/Показване на _ролетките"
1334
1335#: ../app/menus.c:171
1336msgid "/View/Show _Connection Points"
1337msgstr "/Изглед/Показване на _точките на свързване"
1338
1339#: ../app/menus.c:173
1340msgid "/View/New _View"
1341msgstr "/Изглед/Нов _изглед"
1342
1343#  Show All, Best Fit.  Same as the Gimp, Ctrl+E
1344#. Show All, Best Fit.  Same as the Gimp, Ctrl+E
1345#: ../app/menus.c:175
1346msgid "/View/Show _All"
1347msgstr "/Изглед/Показване на _всичко"
1348
1349#: ../app/menus.c:177
1350msgid "/View/Re_draw"
1351msgstr "/Изглед/Пре_чертаване"
1352
1353#: ../app/menus.c:179
1354msgid "/_Objects"
1355msgstr "/_Обекти"
1356
1357#: ../app/menus.c:181
1358msgid "/Objects/Send to _Back"
1359msgstr "/Обекти/Изпращане най-отзад"
1360
1361#: ../app/menus.c:183
1362msgid "/Objects/Bring to _Front"
1363msgstr "/Обекти/Изнасяне най-отпред"
1364
1365#: ../app/menus.c:185
1366msgid "/Objects/Send Backwards"
1367msgstr "/Обекти/Изпращане _назад"
1368
1369#: ../app/menus.c:187
1370msgid "/Objects/Bring Forwards"
1371msgstr "/Обекти/Изнасяне _напред"
1372
1373#: ../app/menus.c:189 ../app/menus.c:195 ../app/menus.c:199 ../app/menus.c:217
1374msgid "/Objects/---"
1375msgstr "/Обекти/---"
1376
1377#: ../app/menus.c:190
1378msgid "/Objects/_Group"
1379msgstr "/Обекти/_Групиране"
1380
1381#  deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
1382#. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
1383#: ../app/menus.c:193
1384msgid "/Objects/_Ungroup"
1385msgstr "/Обекти/_Разгрупиране"
1386
1387#: ../app/menus.c:196
1388msgid "/Objects/_Parent"
1389msgstr "/Обекти/_Подложка"
1390
1391#: ../app/menus.c:197
1392msgid "/Objects/_Unparent"
1393msgstr "/Обекти/Премахване на подложката"
1394
1395#: ../app/menus.c:198
1396msgid "/Objects/_Unparent Children"
1397msgstr "/Обекти/Освобождаване на под-обектите"
1398
1399#: ../app/menus.c:200
1400msgid "/Objects/Align"
1401msgstr "/Обекти/Подравняване"
1402
1403#: ../app/menus.c:202
1404msgid "/Objects/Align/Left"
1405msgstr "/Обекти/Подравняване/Ляво"
1406
1407#: ../app/menus.c:204
1408msgid "/Objects/Align/Center"
1409msgstr "/Обекти/Подравняване/Център"
1410
1411#: ../app/menus.c:206
1412msgid "/Objects/Align/Right"
1413msgstr "/Обекти/Подравняване/Дясно"
1414
1415#: ../app/menus.c:208 ../app/menus.c:212
1416msgid "/Objects/Align/---"
1417msgstr "/Обекти/Подравняване/--"
1418
1419#: ../app/menus.c:209
1420msgid "/Objects/Align/Top"
1421msgstr "/Обекти/Подравняване/Горе"
1422
1423#: ../app/menus.c:210
1424msgid "/Objects/Align/Middle"
1425msgstr "/Обекти/Подравняване/По средата"
1426
1427#: ../app/menus.c:211
1428msgid "/Objects/Align/Bottom"
1429msgstr "/Обекти/Подравняване/Надолу"
1430
1431#: ../app/menus.c:213
1432msgid "/Objects/Align/Spread Out Horizontally"
1433msgstr "/Обекти/Подравняване/Хоризонтално разгръщане"
1434
1435#: ../app/menus.c:214
1436msgid "/Objects/Align/Spread Out Vertically"
1437msgstr "/Обекти/Подравняване/Вертикално разгръщане"
1438
1439#: ../app/menus.c:215
1440msgid "/Objects/Align/Adjacent"
1441msgstr "/Обекти/Подравняване/Един до друг"
1442
1443#: ../app/menus.c:216
1444msgid "/Objects/Align/Stacked"
1445msgstr "/Обекти/Подравняване/Един над друг"
1446
1447#: ../app/menus.c:218
1448msgid "/Objects/_Properties..."
1449msgstr "/Обекти/Настройки..."
1450
1451#: ../app/menus.c:220
1452msgid "/_Select"
1453msgstr "/_Маркиране"
1454
1455#: ../app/menus.c:222
1456msgid "/Select/All"
1457msgstr "/Маркиране/Всичко"
1458
1459#: ../app/menus.c:223
1460msgid "/Select/None"
1461msgstr "/Маркиране/Нищо"
1462
1463#: ../app/menus.c:224
1464msgid "/Select/Invert"
1465msgstr "/Маркиране/Обръщане наопаки"
1466
1467#: ../app/menus.c:225 ../app/menus.c:229
1468msgid "/Select/---"
1469msgstr "/Маркиране/--"
1470
1471#: ../app/menus.c:226
1472msgid "/Select/Transitive"
1473msgstr "/Маркиране/Преходни обекти"
1474
1475#: ../app/menus.c:227
1476msgid "/Select/Connected"
1477msgstr "/Маркиране/Свързани обекти"
1478
1479#: ../app/menus.c:228
1480msgid "/Select/Same Type"
1481msgstr "/Маркиране/Обекти от същия тип"
1482
1483#: ../app/menus.c:230
1484msgid "/Select/Replace"
1485msgstr "/Маркиране/Замяна"
1486
1487#: ../app/menus.c:232
1488msgid "/Select/Union"
1489msgstr "/Маркиране/Обединение"
1490
1491#: ../app/menus.c:234
1492#, fuzzy
1493msgid "/Select/Intersection"
1494msgstr "/Маркиране/Сечение"
1495
1496#: ../app/menus.c:236
1497msgid "/Select/Remove"
1498msgstr "/Маркиране/Изваждане"
1499
1500#. Cannot also be called Invert, duplicate names caused keybinding problems
1501#: ../app/menus.c:239
1502#, fuzzy
1503msgid "/Select/Inverse"
1504msgstr "/Маркиране/Обръщане"
1505
1506#: ../app/menus.c:241
1507msgid "/_Tools"
1508msgstr "/_Инструменти"
1509
1510#: ../app/menus.c:243
1511msgid "/Tools/Modify"
1512msgstr "/Инструменти/Променяне"
1513
1514#: ../app/menus.c:244
1515msgid "/Tools/Magnify"
1516msgstr "/Инструменти/Увеличение"
1517
1518#: ../app/menus.c:245
1519msgid "/Tools/Scroll"
1520msgstr "/Инструменти/Превъртане"
1521
1522#: ../app/menus.c:246
1523msgid "/Tools/Text"
1524msgstr "/Инструменти/Текст"
1525
1526#: ../app/menus.c:247
1527msgid "/Tools/Box"
1528msgstr "/Инструменти/Кутия"
1529
1530#: ../app/menus.c:248
1531msgid "/Tools/Ellipse"
1532msgstr "/Инструменти/Елипса"
1533
1534#: ../app/menus.c:249
1535msgid "/Tools/Polygon"
1536msgstr "/Инструменти/Многоъгълник"
1537
1538#: ../app/menus.c:250
1539msgid "/Tools/Beziergon"
1540msgstr "/Инструменти/Форми на Безие"
1541
1542#: ../app/menus.c:251 ../app/menus.c:257
1543msgid "/Tools/---"
1544msgstr "/Инструменти/--"
1545
1546#: ../app/menus.c:252
1547msgid "/Tools/Line"
1548msgstr "/Инструменти/Линия"
1549
1550#: ../app/menus.c:253
1551msgid "/Tools/Arc"
1552msgstr "/Инструменти/Дъга"
1553
1554#: ../app/menus.c:254
1555msgid "/Tools/Zigzagline"
1556msgstr "/Инструменти/Зиг-заг линия"
1557
1558#: ../app/menus.c:255
1559msgid "/Tools/Polyline"
1560msgstr "/Инструменти/Начупена линия"
1561
1562#: ../app/menus.c:256
1563msgid "/Tools/Bezierline"
1564msgstr "/Инструменти/Линия на Безие"
1565
1566#: ../app/menus.c:258
1567msgid "/Tools/Image"
1568msgstr "/Инструменти/Изображение"
1569
1570#: ../app/menus.c:259
1571msgid "/_Input Methods"
1572msgstr "/Видове вход"
1573
1574#: ../app/menus.c:431
1575msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
1576msgstr "Нулева информация в инструменти_меню_избор"
1577
1578#: ../app/menus.c:528
1579msgid "Diagram Menu"
1580msgstr "Меню на диаграма"
1581
1582#: ../app/menus.c:663
1583#, c-format
1584msgid ""
1585"Can't find menu entry '%s'!\n"
1586"This is probably a i18n problem (try LANG=C)."
1587msgstr ""
1588"Елемент „%s“ от менюто не може да бъде открит!\n"
1589"Това вероятно е интернационализационен проблем (опитайте LANG=C)."
1590
1591#: ../app/modify_tool.c:342
1592msgid "Couldn't get GTK settings"
1593msgstr "Настройките на GTK не могат да бъдат разчетени"
1594
1595#: ../app/paginate_psprint.c:258
1596msgid "Select Printer"
1597msgstr "Избор на принтер"
1598
1599#: ../app/paginate_psprint.c:270 ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:36
1600msgid "Printer"
1601msgstr "Принтер"
1602
1603#: ../app/paginate_psprint.c:284 ../sheets/Misc.sheet.in.h:1
1604msgid "File"
1605msgstr "Файл"
1606
1607#: ../app/paginate_psprint.c:299
1608msgid "OK"
1609msgstr "ОК"
1610
1611#: ../app/paginate_psprint.c:394
1612#, c-format
1613msgid "Could not run command '%s': %s"
1614msgstr "Командата „%s“ не може да бъде изпълнена: %s"
1615
1616#: ../app/paginate_psprint.c:397
1617#, c-format
1618msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
1619msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис: %s"
1620
1621#: ../app/paginate_psprint.c:414
1622#, c-format
1623msgid "Printing error: command '%s' returned %d\n"
1624msgstr "Грешка при разпечатването: команда „%s“ върна %d\n"
1625
1626#: ../app/paginate_psprint.c:425
1627#, c-format
1628msgid "Printing error: command '%s' caused sigpipe."
1629msgstr "Грешка при разпечатването: „%s“ води до грешката sigpipe."
1630
1631#: ../app/plugin-manager.c:200
1632msgid "Plug-ins"
1633msgstr "Плъгини"
1634
1635#: ../app/plugin-manager.c:255
1636msgid "Loaded"
1637msgstr "Заредено"
1638
1639#: ../app/plugin-manager.c:262 ../objects/UML/class.c:117
1640#: ../objects/UML/large_package.c:130 ../objects/UML/umlattribute.c:37
1641#: ../objects/UML/umlformalparameter.c:35 ../objects/UML/umloperation.c:62
1642#: ../objects/UML/umlparameter.c:43
1643msgid "Name"
1644msgstr "Име"
1645
1646#: ../app/plugin-manager.c:268
1647msgid "Description"
1648msgstr "Описание"
1649
1650#: ../app/plugin-manager.c:277
1651msgid "Load at Startup"
1652msgstr "Зареждане при стартиране"
1653
1654#: ../app/plugin-manager.c:284
1655msgid "File Name"
1656msgstr "Име на файл"
1657
1658#: ../app/preferences.c:106
1659msgid "User Interface"
1660msgstr "Потребителски интерфейс"
1661
1662#: ../app/preferences.c:107
1663msgid "Diagram Defaults"
1664msgstr "Диаграми"
1665
1666#: ../app/preferences.c:108
1667msgid "View Defaults"
1668msgstr "Изглед"
1669
1670#: ../app/preferences.c:110
1671msgid "Diagram Tree"
1672msgstr "Дърво на диаграмата"
1673
1674#: ../app/preferences.c:124
1675msgid "Reset tools after create"
1676msgstr "Връщане към текущия инструмент след създаване на обект"
1677
1678#: ../app/preferences.c:125
1679msgid "Compress saved files"
1680msgstr "Компресиране на файловете при запис"
1681
1682#: ../app/preferences.c:126
1683msgid "Number of undo levels:"
1684msgstr "Брой на промените за отмяна:"
1685
1686#: ../app/preferences.c:127
1687msgid ""
1688"Reverse dragging selects\n"
1689"intersecting objects"
1690msgstr ""
1691"Противоположното влачене\n"
1692"маркира пресичащите се обекти"
1693
1694#: ../app/preferences.c:128
1695msgid "Recent documents list size:"
1696msgstr "Размер на списъка със скорошни файлове:"
1697
1698#: ../app/preferences.c:129
1699msgid "Use menu bar"
1700msgstr "Показване на менюто в диаграмните прозорци"
1701
1702#: ../app/preferences.c:131
1703msgid "Keep tool box on top of diagram windows"
1704msgstr "Държане на прозореца с инструменти над всички диаграмни прозорци"
1705
1706#: ../app/preferences.c:134
1707msgid "New diagram:"
1708msgstr "Нова диаграма:"
1709
1710#: ../app/preferences.c:135
1711msgid "Portrait"
1712msgstr "Портрет"
1713
1714#: ../app/preferences.c:137
1715msgid "Paper type:"
1716msgstr "Вид на хартията:"
1717
1718#: ../app/preferences.c:140
1719msgid "Background Color:"
1720msgstr "Цвят на фона"
1721
1722#: ../app/preferences.c:143
1723msgid "New window:"
1724msgstr "Нов прозорец:"
1725
1726#: ../app/preferences.c:144
1727msgid "Width:"
1728msgstr "Ширина:"
1729
1730#: ../app/preferences.c:145
1731msgid "Height:"
1732msgstr "Височина:"
1733
1734#: ../app/preferences.c:146
1735msgid "Magnify:"
1736msgstr "Увеличение:"
1737
1738#: ../app/preferences.c:149
1739msgid "Connection Points:"
1740msgstr "Точки на свързване:"
1741
1742#  { NULL, PREF_NONE, 0, NULL, 3, N_("Grid:") },
1743#. { NULL, PREF_NONE, 0, NULL, 3, N_("Grid:") },
1744#: ../app/preferences.c:150 ../app/preferences.c:154 ../app/preferences.c:160
1745msgid "Visible"
1746msgstr "Показване"
1747
1748#: ../app/preferences.c:153
1749msgid "Page breaks:"
1750msgstr "Разделители на страниците:"
1751
1752#: ../app/preferences.c:155 ../app/preferences.c:165
1753msgid "Color:"
1754msgstr "Цвят:"
1755
1756#: ../app/preferences.c:156
1757msgid "Solid lines"
1758msgstr "Непрекъснати линии"
1759
1760#: ../app/preferences.c:161
1761msgid "Snap to"
1762msgstr "Подравняване по мрежата"
1763
1764#: ../app/preferences.c:162
1765msgid "Dynamic grid resizing"
1766msgstr "Динамично преоразмеряване на мрежата"
1767
1768#: ../app/preferences.c:163
1769msgid "X Size:"
1770msgstr "X размер:"
1771
1772#: ../app/preferences.c:164
1773msgid "Y Size:"
1774msgstr "Y размер:"
1775
1776#: ../app/preferences.c:166
1777msgid "Lines per major line"
1778msgstr "Линийки между главните линии"
1779
1780#: ../app/preferences.c:168
1781msgid "Hex Size:"
1782msgstr "Размер на шестоъгълниците:"
1783
1784#: ../app/preferences.c:184
1785msgid "Diagram tree window:"
1786msgstr "Прозорец на дървото на диаграмата:"
1787
1788#: ../app/preferences.c:186
1789msgid "Save hidden object types"
1790msgstr "Запазване типа на скритите обекти"
1791
1792#: ../app/preferences.c:394 ../lib/prop_inttypes.c:158
1793msgid "Yes"
1794msgstr "Да"
1795
1796#: ../app/preferences.c:394 ../app/preferences.c:405
1797#: ../lib/prop_inttypes.c:160 ../lib/prop_inttypes.c:186
1798msgid "No"
1799msgstr "Не"
1800
1801#: ../app/preferences.c:507
1802msgid "Preferences"
1803msgstr "Настройки"
1804
1805#: ../app/properties.c:55
1806msgid "Object properties"
1807msgstr "Настройки на обект"
1808
1809#: ../app/properties.c:80
1810msgid "This object has no properties."
1811msgstr "Този обект няма настройки."
1812
1813#: ../app/properties.c:202
1814msgid "Properties: "
1815msgstr "Настройки:"
1816
1817#: ../app/properties.c:206
1818msgid "Object properties:"
1819msgstr "Настройки на обект:"
1820
1821#  Use the Plugins menu item to get a pointer to the File menu,
1822#  but any item on the File menu will do
1823#. Use the Plugins menu item to get a pointer to the File menu,
1824#. but any item on the File menu will do
1825#: ../app/recent_files.c:61
1826msgid "<Toolbox>/File/Plugins..."
1827msgstr "<Кутия с инструменти>/Файл/Плъгини..."
1828
1829#: ../app/recent_files.c:139
1830msgid "<Toolbox>/File/Quit"
1831msgstr "<Кутия с инструменти>/Файл/Изход"
1832
1833#: ../app/render_eps.c:148
1834msgid "Encapsulated Postscript (using Pango fonts)"
1835msgstr "Капсулован Postscript (използвани Pango шрифтове)"
1836
1837#: ../app/render_eps.c:157
1838msgid "Encapsulated Postscript with preview (using Pango fonts)"
1839msgstr "Капсулован"
1840
1841#: ../app/render_eps.c:167
1842msgid "Encapsulated Postscript (using PostScript Latin-1 fonts)"
1843msgstr "Капсулован PostScript (използвани PostScript Latin-1 шрифтове)"
1844
1845#: ../app/sheets.c:155
1846#, c-format
1847msgid ""
1848"%s\n"
1849"System sheet"
1850msgstr ""
1851"%s\n"
1852"Системна страница"
1853
1854#: ../app/sheets.c:157
1855#, c-format
1856msgid ""
1857"%s\n"
1858"User sheet"
1859msgstr ""
1860"%s\n"
1861"Потребителска страница"
1862
1863#: ../app/sheets.c:272
1864msgid ""
1865"Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
1866"Editing shapes is disabled."
1867msgstr ""
1868"Символът „custom_type“ не може да бъде открит в нито един модул.\n"
1869"Редактирането е невъзможно."
1870
1871#: ../app/sheets.c:380
1872#, c-format
1873msgid "Widget not found: %s"
1874msgstr "Елемента не е открит: %s"
1875
1876#: ../app/sheets.c:455
1877msgid "SVG Shape"
1878msgstr "SVG Форма"
1879
1880#: ../app/sheets.c:457
1881msgid "Programmed DiaObject"
1882msgstr "Програмируем обект на Dia"
1883
1884#: ../app/sheets_dialog.c:83
1885msgid "Sheets and Objects"
1886msgstr "Страници и обекти"
1887
1888#: ../app/sheets_dialog.c:109 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:177
1889msgid "<- Copy"
1890msgstr "<- Копиране"
1891
1892#: ../app/sheets_dialog.c:119 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:179
1893msgid "<- Copy All"
1894msgstr "<- Копиране на всички"
1895
1896#: ../app/sheets_dialog.c:126 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:181
1897msgid "<- Move"
1898msgstr "<- Преместване"
1899
1900#: ../app/sheets_dialog.c:136 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:183
1901msgid "<- Move All"
1902msgstr "<- Преместване на всички"
1903
1904#: ../app/sheets_dialog.c:233
1905msgid "Edit"
1906msgstr "Редактиране"
1907
1908#: ../app/sheets_dialog.c:235
1909msgid "_Edit"
1910msgstr "_Редактиране"
1911
1912#: ../app/sheets_dialog.c:266
1913msgid "Revert"
1914msgstr "Връщане"
1915
1916#: ../app/sheets_dialog.c:354
1917msgid "New"
1918msgstr "Нов"
1919
1920#: ../app/sheets_dialog.c:362 ../app/sheets_dialog.c:794
1921#: ../objects/Istar/actor.c:144 ../objects/Istar/actor.c:145
1922#: ../objects/Istar/other.c:148 ../objects/Istar/other.c:149
1923#: ../objects/KAOS/other.c:151 ../objects/KAOS/other.c:152
1924#: ../objects/UML/umlattribute.c:39 ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
1925#: ../objects/UML/umloperation.c:64 ../objects/UML/umlparameter.c:45
1926msgid "Type"
1927msgstr "Тип"
1928
1929#: ../app/sheets_dialog.c:377
1930msgid "Browse..."
1931msgstr "Избор..."
1932
1933#: ../app/sheets_dialog.c:386
1934msgid "SVG Shape:"
1935msgstr "SVG Форма:"
1936
1937#: ../app/sheets_dialog.c:413 ../app/sheets_dialog.c:476
1938msgid "description:"
1939msgstr "описание:"
1940
1941#: ../app/sheets_dialog.c:425
1942msgid "Sheet name:"
1943msgstr "Име на работен лист:"
1944
1945#: ../app/sheets_dialog.c:446 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:289
1946#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1092
1947msgid "Line Break"
1948msgstr "Нова линия"
1949
1950#: ../app/sheets_dialog.c:568
1951msgid "Edit Attributes"
1952msgstr "Редакция на свойствата"
1953
1954#: ../app/sheets_dialog.c:583
1955msgid "DiaObject"
1956msgstr "Обект на Dia"
1957
1958#: ../app/sheets_dialog.c:599 ../app/sheets_dialog.c:692
1959msgid "Description:"
1960msgstr "Описание:"
1961
1962#: ../app/sheets_dialog.c:618 ../objects/FS/flow-ortho.c:169
1963#: ../objects/FS/flow.c:146 ../objects/Istar/link.c:164
1964#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:144 ../objects/KAOS/metaandorrel.c:164
1965#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:171 ../objects/UML/class_dialog.c:912
1966#: ../objects/UML/class_dialog.c:1840 ../objects/UML/class_dialog.c:2069
1967#: ../objects/UML/class_dialog.c:2585
1968msgid "Type:"
1969msgstr "Вид:"
1970
1971#: ../app/sheets_dialog.c:656
1972msgid "Sheet"
1973msgstr "Работен лист"
1974
1975#: ../app/sheets_dialog.c:672 ../objects/ER/attribute.c:153
1976#: ../objects/ER/entity.c:135 ../objects/ER/relationship.c:140
1977#: ../objects/UML/association.c:238 ../objects/UML/association.c:1166
1978#: ../objects/UML/class_dialog.c:901 ../objects/UML/class_dialog.c:1829
1979#: ../objects/UML/class_dialog.c:2058 ../objects/UML/class_dialog.c:2574
1980#: ../objects/UML/dependency.c:134 ../objects/UML/generalization.c:130
1981#: ../objects/UML/realizes.c:131
1982msgid "Name:"
1983msgstr "Име:"
1984
1985#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
1986#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
1987#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
1988#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
1989#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
1990#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
1991#: ../app/sheets_dialog.c:784 ../objects/FS/function.c:706
1992#: ../objects/FS/function.c:858 ../objects/FS/function.c:860
1993msgid "Remove"
1994msgstr "Изтриване"
1995
1996#: ../app/sheets_dialog.c:809
1997msgid "DiaObject:"
1998msgstr "Обект на Dia:"
1999
2000#: ../app/sheets_dialog.c:836
2001msgid "Sheet:"
2002msgstr "Работна страница:"
2003
2004#: ../app/sheets_dialog.c:920
2005msgid "Select SVG Shape File"
2006msgstr "Избор на файл с форми във формат SVG"
2007
2008#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:164
2009msgid "Copy ->"
2010msgstr "Копиране ->"
2011
2012#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:166
2013msgid "Copy All ->"
2014msgstr "Копиране на всички ->"
2015
2016#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:168
2017msgid "Move ->"
2018msgstr "Преместване ->"
2019
2020#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:170
2021msgid "Move All ->"
2022msgstr "Преместване на всички ->"
2023
2024#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:303
2025#, c-format
2026msgid ""
2027"%s\n"
2028"Shape"
2029msgstr ""
2030"%s\n"
2031"Форма"
2032
2033#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:306
2034#, c-format
2035msgid ""
2036"%s\n"
2037"Object"
2038msgstr ""
2039"%s\n"
2040"Обект"
2041
2042#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:309
2043#, c-format
2044msgid ""
2045"%s\n"
2046"Unassigned type"
2047msgstr ""
2048"%s\n"
2049"Неопределен вид"
2050
2051#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:800
2052#, c-format
2053msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
2054msgstr "Името на файла трябва да завършва с „%s“: „%s“"
2055
2056#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:808
2057#, c-format
2058msgid "Error examining %s: %s"
2059msgstr "Грешка при преглед на %s: %s"
2060
2061#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:829
2062#, c-format
2063msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
2064msgstr "Файл „%s“ не може да бъде интерпретиран"
2065
2066#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:899
2067msgid "Sheet must have a Name"
2068msgstr "Страницата трябва да има име"
2069
2070#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1596 ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1603
2071#, c-format
2072msgid "Couldn't open '%s': %s"
2073msgstr "„%s“: %s не може се отвори"
2074
2075#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1655
2076#, c-format
2077msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
2078msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
2079
2080#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1665
2081msgid "a user"
2082msgstr "потребител"
2083
2084#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1678
2085#, c-format
2086msgid "File: %s"
2087msgstr "Файл: %s"
2088
2089#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1681
2090#, c-format
2091msgid "Date: %s"
2092msgstr "Дата: %s"
2093
2094#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1685
2095#, c-format
2096msgid "For: %s"
2097msgstr "За: %s"
2098
2099#: ../app/sheets_dialog_callbacks.c:1702
2100msgid "add shapes here"
2101msgstr "тук се добавят формите"
2102
2103#: ../app/splash.c:58
2104msgid "Loading ..."
2105msgstr "Зареждане..."
2106
2107#: ../app/splash.c:76
2108#, c-format
2109msgid "Dia v %s"
2110msgstr "Dia v %s"
2111
2112#: ../dia.desktop.in.h:1
2113msgid "Dia Diagram Editor"
2114msgstr "Dia - Редактор на диаграми"
2115
2116#: ../dia.desktop.in.h:2
2117msgid "Edit your Diagrams"
2118msgstr "Редактиране на вашите диаграми"
2119
2120#: ../lib/arrows.c:40 ../objects/Jackson/domain.c:96
2121#: ../objects/UML/association.c:1189
2122msgid "None"
2123msgstr "Нито един"
2124
2125#: ../lib/arrows.c:41
2126msgid "Lines"
2127msgstr "Линии"
2128
2129#: ../lib/arrows.c:42
2130msgid "Hollow Triangle"
2131msgstr "Празен триъгълник"
2132
2133#: ../lib/arrows.c:43
2134msgid "Filled Triangle"
2135msgstr "Запълнен триъгълник"
2136
2137#: ../lib/arrows.c:44
2138msgid "Unfilled Triangle"
2139msgstr "Незапълнен триъгълник"
2140
2141#: ../lib/arrows.c:45
2142msgid "Hollow Diamond"
2143msgstr "Празен диамант"
2144
2145#: ../lib/arrows.c:46
2146msgid "Filled Diamond"
2147msgstr "Запълнен диамант"
2148
2149#: ../lib/arrows.c:47
2150msgid "Half Diamond"
2151msgstr "Половин диамант"
2152
2153#: ../lib/arrows.c:48
2154msgid "Half Head"
2155msgstr "Половин глава"
2156
2157#: ../lib/arrows.c:49
2158msgid "Slashed Cross"
2159msgstr "Пречупен кръст"
2160
2161#: ../lib/arrows.c:50
2162msgid "Filled Ellipse"
2163msgstr "Запълнена елипса"
2164
2165#: ../lib/arrows.c:51
2166msgid "Hollow Ellipse"
2167msgstr "Празна елипса"
2168
2169#: ../lib/arrows.c:52
2170msgid "Filled Dot"
2171msgstr "Запълнена точка"
2172
2173#: ../lib/arrows.c:53
2174msgid "Dimension Origin"
2175msgstr ""
2176
2177#: ../lib/arrows.c:54
2178msgid "Blanked Dot"
2179msgstr "Празна точка"
2180
2181#: ../lib/arrows.c:55
2182msgid "Double Hollow Triangle"
2183msgstr "Двоен кух триъгълник"
2184
2185#: ../lib/arrows.c:56
2186msgid "Double Filled Triangle"
2187msgstr "Двоен запълнен триъгълник"
2188
2189#: ../lib/arrows.c:57
2190msgid "Filled Dot and Triangle"
2191msgstr "Запълнена точка и триъгълник"
2192
2193#: ../lib/arrows.c:58
2194msgid "Filled Box"
2195msgstr "Запълнена кутия"
2196
2197#: ../lib/arrows.c:59
2198msgid "Blanked Box"
2199msgstr "Празна кутия"
2200
2201#: ../lib/arrows.c:60
2202msgid "Slashed"
2203msgstr "Пресечен"
2204
2205#: ../lib/arrows.c:61
2206msgid "Integral Symbol"
2207msgstr "Символ за интеграл"
2208
2209#: ../lib/arrows.c:62
2210msgid "Crow Foot"
2211msgstr "Птича стъпка"
2212
2213#: ../lib/arrows.c:63
2214msgid "Cross"
2215msgstr "Кръст"
2216
2217#: ../lib/arrows.c:64
2218msgid "1-or-many"
2219msgstr "1-или-много"
2220
2221#: ../lib/arrows.c:65
2222msgid "0-or-many"
2223msgstr "0-или-много"
2224
2225#: ../lib/arrows.c:66
2226msgid "1-or-0"
2227msgstr "1-или-0"
2228
2229#: ../lib/arrows.c:67
2230msgid "1 exactly"
2231msgstr "точно 1"
2232
2233#: ../lib/arrows.c:68
2234msgid "Filled Concave"
2235msgstr "Запълнена вдлъбнатина"
2236
2237#: ../lib/arrows.c:69
2238msgid "Blanked Concave"
2239msgstr "Празна кухина"
2240
2241#: ../lib/arrows.c:70
2242msgid "Round"
2243msgstr "Окръжност"
2244
2245#: ../lib/arrows.c:71
2246msgid "Open Round"
2247msgstr "Отворена окръжност"
2248
2249#: ../lib/arrows.c:72
2250msgid "Backslash"
2251msgstr "Обратно наклонена черта"
2252
2253#: ../lib/arrows.c:73
2254msgid "Infinite Line"
2255msgstr ""
2256
2257#: ../lib/bezier_conn.c:533
2258#, fuzzy
2259msgid "Internal error: Setting corner type of endpoint of bezier"
2260msgstr "Грешка: Ъглова стойност за крайна точка на Безие"
2261
2262#: ../lib/dia_xml.c:153
2263#, c-format
2264msgid ""
2265"The file %s has no encoding specification;\n"
2266"assuming it is encoded in %s"
2267msgstr ""
2268"Липсват спецификации за кодирането на файл %s;\n"
2269"за кодиране по подразбиране ще бъде прието %s."
2270
2271#: ../lib/dia_xml.c:471
2272msgid "Taking point value of non-point node."
2273msgstr "Използване на точкова стойност на не-точков елемент."
2274
2275#: ../lib/dia_xml.c:482
2276#, c-format
2277msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
2278msgstr "Неправилна стойност за x-точка „%s“ %f; ще бъде пренебрегната."
2279
2280#: ../lib/dia_xml.c:489
2281#, fuzzy
2282msgid "Error parsing point."
2283msgstr "Грешка при разпознаване на точката."
2284
2285#  don't bother with useless warnings (see above)
2286#. don't bother with useless warnings (see above)
2287#: ../lib/dia_xml.c:497
2288#, c-format
2289msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
2290msgstr "Неправилна y-стойност „%s“ %f; ще бъде пренебрегната."
2291
2292#: ../lib/dia_xml.c:872
2293msgid ""
2294"Your local character set is UTF-8. Because of issues with libxml1 and the "
2295"support of files generated by previous versions of dia, you will encounter  "
2296"problems. Please report to dia-list@gnome.org if you see this message."
2297msgstr ""
2298"Наборът от символи, който ползвате е с UTF-8 кодиране. Поради разногласия с "
2299"libxml1 и поддръжката на файлове от предишни версии на Dia, ще имате "
2300"проблеми. Моля, изпратете съобщение на dia-list@gnome.org, ако това "
2301"съобщение се появи."
2302
2303#: ../lib/diaarrowchooser.c:269
2304msgid "Arrow Properties"
2305msgstr "Настройки на стрелка"
2306
2307#: ../lib/diaarrowchooser.c:351 ../lib/dialinechooser.c:333
2308msgid "Details..."
2309msgstr "Подробности..."
2310
2311#  This is the default text shown in the preview entry, though the user
2312#  can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
2313#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
2314#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
2315#: ../lib/diagtkfontsel.c:74
2316msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
2317msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
2318
2319#: ../lib/diagtkfontsel.c:209
2320msgid "Font name"
2321msgstr "Име на шрифт"
2322
2323#: ../lib/diagtkfontsel.c:210
2324msgid "The X string that represents this font."
2325msgstr "X-ти низ, представящ този шрифт."
2326
2327#: ../lib/diagtkfontsel.c:216
2328msgid "Preview text"
2329msgstr "Преглед на текст"
2330
2331#: ../lib/diagtkfontsel.c:217
2332msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font."
2333msgstr "Текст, който да бъде използван за илюстрация на шрифта."
2334
2335#: ../lib/diagtkfontsel.c:321
2336msgid "_Family:"
2337msgstr "Семейство:"
2338
2339#: ../lib/diagtkfontsel.c:327
2340msgid "_Style:"
2341msgstr "Стил"
2342
2343#: ../lib/diagtkfontsel.c:333
2344msgid "Si_ze:"
2345msgstr "Ра_змер:"
2346
2347#  create the text entry widget
2348#. create the text entry widget
2349#: ../lib/diagtkfontsel.c:462
2350msgid "_Preview:"
2351msgstr "_Преглед:"
2352
2353#: ../lib/diagtkfontsel.c:1252
2354msgid "Font Selection"
2355msgstr "Избор на шрифт"
2356
2357#: ../lib/dialibartrenderer.c:288
2358msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
2359msgstr "gdk_renderer: Зададен е неподдържан начин на запълване!\n"
2360
2361#: ../lib/dialinechooser.c:297
2362msgid "Line Style Properties"
2363msgstr "Настройки за вида линия"
2364
2365#: ../lib/filter.c:126
2366#, c-format
2367msgid "Multiple export filters with unique name %s"
2368msgstr "Множествени филтри за експорт с уникално име %s"
2369
2370#: ../lib/font.c:95
2371#, c-format
2372msgid "Can't load font %s.\n"
2373msgstr "Шрифт %s не може да бъде зареден.\n"
2374
2375#: ../lib/message.c:78 ../lib/message.c:238
2376msgid "Error"
2377msgstr "Грешка"
2378
2379#: ../lib/message.c:80 ../lib/message.c:226
2380msgid "Warning"
2381msgstr "Предупреждение"
2382
2383#: ../lib/message.c:106
2384msgid "There is one similar message."
2385msgstr "Има едно подобно съобщение."
2386
2387#: ../lib/message.c:111
2388msgid "Show repeated messages"
2389msgstr "Показване на повторените съобщения"
2390
2391#: ../lib/message.c:170
2392#, c-format
2393msgid "There are %d similar messages."
2394msgstr "Има %d подобни съобщения."
2395
2396#: ../lib/message.c:215
2397msgid "Notice"
2398msgstr "Бележка"
2399
2400#: ../lib/object_defaults.c:127
2401#, c-format
2402msgid ""
2403"Error loading defaults '%s'.\n"
2404"Not a Dia diagram file."
2405msgstr ""
2406"Грешка при зареждане „%s“.\n"
2407"Файлът не е във формат, поддържан от Dia."
2408
2409#: ../lib/plug-ins.c:120
2410msgid "???"
2411msgstr "???"
2412
2413#: ../lib/plug-ins.c:227
2414#, c-format
2415msgid "Could not deduce correct path for `%s'"
2416msgstr "Коректният път за „%s“ не може да бъде извлечен"
2417
2418#: ../lib/plug-ins.c:233
2419#, c-format
2420msgid ""
2421"Could not load plugin '%s'\n"
2422"%s"
2423msgstr ""
2424"Плъгин „%s“\n"
2425"%s не може да бъде зареден."
2426
2427#: ../lib/plug-ins.c:246
2428#, c-format
2429msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
2430msgstr "Инициализиращата функция за плъгин не може да бъде открита в „%s“"
2431
2432#: ../lib/plug-ins.c:248
2433msgid "Missing symbol 'dia_plugin_init'"
2434msgstr "Липсващ символ „dia_plugin_init“"
2435
2436#: ../lib/plug-ins.c:256 ../lib/plug-ins.c:264
2437msgid "dia_plugin_init() call failed"
2438msgstr "dia_plugin_init() call failed"
2439
2440#: ../lib/plug-ins.c:283
2441#, c-format
2442msgid "%s Plugin could not be unloaded"
2443msgstr "%s плъгин не може да бъде зареден"
2444
2445#: ../lib/plug-ins.c:371
2446#, c-format
2447msgid ""
2448"Could not open `%s'\n"
2449"`%s'"
2450msgstr ""
2451"„%s“\n"
2452"„%s“ не може да бъде отворен"
2453
2454#: ../lib/prop_text.c:466
2455#, c-format
2456msgid "Group with %d objects"
2457msgstr ""
2458
2459#: ../lib/properties.c:64 ../lib/properties.h:469 ../lib/widgets.c:638
2460msgid "Left"
2461msgstr "Ляво"
2462
2463#: ../lib/properties.c:65 ../lib/properties.h:470 ../lib/widgets.c:644
2464#: ../objects/standard/textobj.c:133
2465msgid "Center"
2466msgstr "Център"
2467
2468#: ../lib/properties.c:66 ../lib/properties.h:471 ../lib/widgets.c:650
2469msgid "Right"
2470msgstr "Дясно"
2471
2472#: ../lib/properties.c:73 ../objects/chronogram/chronoline.c:179
2473#: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
2474msgid "Line color"
2475msgstr "Цвят на линия"
2476
2477#: ../lib/properties.c:74 ../lib/properties.h:493 ../lib/properties.h:496
2478msgid "Line style"
2479msgstr "Вид линия"
2480
2481#: ../lib/properties.c:75
2482msgid "Fill color"
2483msgstr "Цвят на запълването"
2484
2485#: ../lib/properties.c:76 ../lib/properties.h:506 ../lib/properties.h:509
2486msgid "Draw background"
2487msgstr "Създаване на фон"
2488
2489#: ../lib/properties.c:77 ../lib/properties.h:513
2490msgid "Start arrow"
2491msgstr "Начална стрелка"
2492
2493#: ../lib/properties.c:78 ../lib/properties.h:516
2494msgid "End arrow"
2495msgstr "Крайна стрелка"
2496
2497#: ../lib/properties.c:80 ../lib/properties.h:526
2498msgid "Text alignment"
2499msgstr "Подравняване на текста"
2500
2501#  all this just to make the defaults selectable ...
2502#. all this just to make the defaults selectable ...
2503#: ../lib/properties.c:81 ../lib/properties.h:531
2504#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132 ../objects/GRAFCET/step.c:165
2505#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142 ../objects/UML/class.c:143
2506#: ../objects/UML/class_dialog.c:351 ../objects/chronogram/chronoline.c:183
2507#: ../objects/chronogram/chronoref.c:164
2508msgid "Font"
2509msgstr "Шрифт"
2510
2511#: ../lib/properties.c:82 ../lib/properties.h:537
2512#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134 ../objects/GRAFCET/step.c:167
2513#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144 ../objects/chronogram/chronoline.c:185
2514#: ../objects/chronogram/chronoref.c:166
2515msgid "Font size"
2516msgstr "Размер на шрифта"
2517
2518#: ../lib/properties.c:83 ../objects/GRAFCET/step.c:169
2519#: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
2520#: ../objects/chronogram/chronoref.c:168
2521msgid "Text color"
2522msgstr "Цвят на текста"
2523
2524#: ../lib/properties.h:487 ../lib/properties.h:490
2525msgid "Line colour"
2526msgstr "Цвят на линия"
2527
2528#: ../lib/properties.h:500 ../lib/properties.h:503
2529msgid "Fill colour"
2530msgstr "Запълващ цвят"
2531
2532#: ../lib/properties.h:543
2533msgid "Text colour"
2534msgstr "Цвят на текста"
2535
2536#: ../lib/proplist.c:163
2537#, c-format
2538msgid "No attribute '%s' (%p) or no data(%p) in this attribute"
2539msgstr ""
2540
2541#: ../lib/widgets.c:375
2542msgid "Other fonts"
2543msgstr "Други шрифтове"
2544
2545#: ../lib/widgets.c:445
2546#, c-format
2547msgid "Couldn't find font family for %s\n"
2548msgstr "Групата шрифтове за %s  не може да бъде открита\n"
2549
2550#  Translators: Menu item Noun/Material/Solid
2551#. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
2552#: ../lib/widgets.c:786 ../objects/FS/function.c:1074
2553msgid "Solid"
2554msgstr "Твърд"
2555
2556#: ../lib/widgets.c:792
2557msgid "Dashed"
2558msgstr "Прекъсната (-----)"
2559
2560#: ../lib/widgets.c:798
2561msgid "Dash-Dot"
2562msgstr "Тире-точка"
2563
2564#: ../lib/widgets.c:804
2565msgid "Dash-Dot-Dot"
2566msgstr "Тире-точка-точка"
2567
2568#: ../lib/widgets.c:810
2569msgid "Dotted"
2570msgstr "Пунктирана  (........)"
2571
2572#  fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
2573#. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
2574#: ../lib/widgets.c:829
2575msgid "Dash length: "
2576msgstr "Дължина на тире:"
2577
2578#: ../lib/widgets.c:959
2579msgid "Select color"
2580msgstr "Избор на цвят"
2581
2582#: ../lib/widgets.c:1025
2583msgid "More colors..."
2584msgstr "Повече цветове..."
2585
2586#: ../lib/widgets.c:1149
2587msgid "More arrows"
2588msgstr "Повече стрелки"
2589
2590#: ../lib/widgets.c:1162
2591msgid "Size: "
2592msgstr "Размер:"
2593
2594#: ../lib/widgets.c:1307
2595msgid "Select image file"
2596msgstr "Избор на файл с изображение"
2597
2598#: ../lib/widgets.c:1343
2599msgid "Browse"
2600msgstr "Избор"
2601
2602#: ../lib/widgets.c:1957
2603#, fuzzy
2604msgid "Reset menu"
2605msgstr "Рестартиране на менюто"
2606
2607#: ../objects/ER/attribute.c:155
2608msgid "Key:"
2609msgstr "Клавиш:"
2610
2611#: ../objects/ER/attribute.c:157
2612msgid "Weak key:"
2613msgstr "Мек клавиш:"
2614
2615#: ../objects/ER/attribute.c:159
2616msgid "Derived:"
2617msgstr "Извлечен:"
2618
2619#: ../objects/ER/attribute.c:161
2620#, fuzzy
2621msgid "Multivalue:"
2622msgstr "Множествена стойност:"
2623
2624#: ../objects/ER/attribute.c:434 ../sheets/ER.sheet.in.h:1
2625msgid "Attribute"
2626msgstr "Присвояване"
2627
2628#: ../objects/ER/entity.c:137
2629msgid "Weak:"
2630msgstr ""
2631
2632#: ../objects/ER/entity.c:139
2633msgid "Associative:"
2634msgstr "Асоциативен:"
2635
2636#: ../objects/ER/entity.c:413 ../objects/UML/classicon.c:129
2637#: ../sheets/ER.sheet.in.h:4
2638msgid "Entity"
2639msgstr "Същност"
2640
2641#: ../objects/ER/er.c:44
2642msgid "Entity/Relationship diagram objects"
2643msgstr "Обекти същност-връзка"
2644
2645#: ../objects/ER/participation.c:116
2646msgid "Total:"
2647msgstr "Общо:"
2648
2649#: ../objects/ER/participation.c:406 ../objects/FS/flow-ortho.c:645
2650#: ../objects/GRAFCET/vector.c:312 ../objects/SADT/arrow.c:457
2651#: ../objects/UML/association.c:775 ../objects/UML/component_feature.c:184
2652#: ../objects/UML/dependency.c:373 ../objects/UML/generalization.c:369
2653#: ../objects/UML/realizes.c:360 ../objects/UML/transition.c:157
2654#: ../objects/standard/zigzagline.c:348
2655msgid "Add segment"
2656msgstr "Добавяне на сегмент"
2657
2658#: ../objects/ER/participation.c:407 ../objects/FS/flow-ortho.c:646
2659#: ../objects/GRAFCET/vector.c:313 ../objects/SADT/arrow.c:458
2660#: ../objects/UML/association.c:776 ../objects/UML/component_feature.c:185
2661#: ../objects/UML/dependency.c:374 ../objects/UML/generalization.c:370
2662#: ../objects/UML/realizes.c:361 ../objects/UML/transition.c:158
2663#: ../objects/standard/zigzagline.c:349
2664msgid "Delete segment"
2665msgstr "Изтриване на сегмент"
2666
2667#: ../objects/ER/relationship.c:142
2668msgid "Left Cardinality:"
2669msgstr "Лява част:"
2670
2671#: ../objects/ER/relationship.c:144
2672msgid "Right Cardinality:"
2673msgstr "Дясна част:"
2674
2675#: ../objects/ER/relationship.c:146
2676msgid "Rotate:"
2677msgstr "Завъртане:"
2678
2679#: ../objects/ER/relationship.c:148
2680msgid "Identifying:"
2681msgstr "Идентифициране:"
2682
2683#: ../objects/ER/relationship.c:457 ../sheets/ER.sheet.in.h:6
2684msgid "Relationship"
2685msgstr "Връзка"
2686
2687#  Translators: Menu item Noun/Energy
2688#. Translators: Menu item Noun/Energy
2689#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160 ../objects/FS/flow-ortho.c:642
2690#: ../objects/FS/flow.c:137 ../objects/FS/flow.c:576
2691#: ../objects/FS/function.c:1096
2692msgid "Energy"
2693msgstr "Енергия"
2694
2695#  Translators: Menu item Noun/Material
2696#. Translators: Menu item Noun/Material
2697#: ../objects/FS/flow-ortho.c:161 ../objects/FS/flow-ortho.c:643
2698#: ../objects/FS/flow.c:138 ../objects/FS/flow.c:577
2699#: ../objects/FS/function.c:1072
2700msgid "Material"
2701msgstr "Материал"
2702
2703#  Translators: Menu item Verb/Signal
2704#  Translators: Menu item Verb/Signal/Signal
2705#  Translators: Menu item Noun/Signal
2706#  Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
2707#. Translators: Menu item Verb/Signal
2708#. Translators: Menu item Verb/Signal/Signal
2709#. Translators: Menu item Noun/Signal
2710#. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
2711#: ../objects/FS/flow-ortho.c:162 ../objects/FS/flow-ortho.c:644
2712#: ../objects/FS/flow.c:139 ../objects/FS/flow.c:578
2713#: ../objects/FS/function.c:1034 ../objects/FS/function.c:1036
2714#: ../objects/FS/function.c:1172 ../objects/FS/function.c:1174
2715msgid "Signal"
2716msgstr "Сигнал"
2717
2718#: ../objects/FS/fs.c:43
2719msgid "Function structure diagram objects"
2720msgstr "Функционални структури"
2721
2722#: ../objects/FS/function.c:142
2723#, fuzzy
2724msgid "Wish function"
2725msgstr "Желана функция"
2726
2727#: ../objects/FS/function.c:144
2728msgid "User function"
2729msgstr "Потребителска функция"
2730
2731#  Translators: Menu item Verb
2732#. Translators: Menu item Verb
2733#: ../objects/FS/function.c:676
2734msgid "Verb"
2735msgstr "Глагол"
2736
2737#  Translators: Menu item Verb/Channel
2738#  Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
2739#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
2740#. Translators: Menu item Verb/Channel
2741#. Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
2742#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
2743#: ../objects/FS/function.c:678 ../objects/FS/function.c:680
2744#: ../objects/FS/function.c:720
2745msgid "Channel"
2746msgstr "Канал"
2747
2748#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import
2749#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
2750#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
2751#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
2752#: ../objects/FS/function.c:682 ../objects/FS/function.c:684
2753msgid "Import"
2754msgstr "Внасяне"
2755
2756#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
2757#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
2758#: ../objects/FS/function.c:686 ../objects/KAOS/metabinrel.c:163
2759msgid "Input"
2760msgstr "Въвеждане"
2761
2762#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
2763#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
2764#: ../objects/FS/function.c:688
2765msgid "Receive"
2766msgstr "Получаване"
2767
2768#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
2769#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
2770#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
2771#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
2772#: ../objects/FS/function.c:690 ../objects/FS/function.c:962
2773msgid "Allow"
2774msgstr "Разрешение"
2775
2776#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
2777#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
2778#: ../objects/FS/function.c:692
2779msgid "Form Entrance"
2780msgstr "От вход"
2781
2782#  Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
2783#  Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
2784#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
2785#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
2786#: ../objects/FS/function.c:694 ../objects/FS/function.c:928
2787#, fuzzy
2788msgid "Capture"
2789msgstr "Залавяне"
2790
2791#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
2792#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
2793#: ../objects/FS/function.c:700
2794msgid "Discharge"
2795msgstr "Изпразване"
2796
2797#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
2798#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
2799#: ../objects/FS/function.c:702
2800msgid "Eject"
2801msgstr "Изхвърляне"
2802
2803#  Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
2804#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
2805#: ../objects/FS/function.c:704
2806msgid "Dispose"
2807msgstr "Разполагане"
2808
2809#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
2810#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
2811#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
2812#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
2813#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
2814#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
2815#: ../objects/FS/function.c:708 ../objects/FS/function.c:710
2816#: ../objects/FS/function.c:728
2817msgid "Transfer"
2818msgstr "Прехвърляне"
2819
2820#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
2821#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
2822#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
2823#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
2824#: ../objects/FS/function.c:712 ../objects/FS/function.c:714
2825msgid "Transport"
2826msgstr "Транспорт"
2827
2828#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
2829#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
2830#: ../objects/FS/function.c:716
2831msgid "Lift"
2832msgstr "Лифт"
2833
2834#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
2835#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
2836#: ../objects/FS/function.c:718
2837msgid "Move"
2838msgstr "Местене"
2839
2840#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
2841#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
2842#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
2843#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
2844#: ../objects/FS/function.c:722 ../objects/FS/function.c:724
2845msgid "Transmit"
2846msgstr "Предаване"
2847
2848#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
2849#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
2850#: ../objects/FS/function.c:726
2851msgid "Conduct"
2852msgstr "Провеждам"
2853
2854#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
2855#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
2856#: ../objects/FS/function.c:730
2857msgid "Convey"
2858msgstr "Превозване"
2859
2860#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
2861#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
2862#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
2863#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
2864#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
2865#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
2866#: ../objects/FS/function.c:732 ../objects/FS/function.c:734
2867#: ../objects/FS/function.c:736
2868msgid "Guide"
2869msgstr "Водач"
2870
2871#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
2872#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
2873#: ../objects/FS/function.c:738
2874msgid "Direct"
2875msgstr "Насочване"
2876
2877#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
2878#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
2879#: ../objects/FS/function.c:740
2880msgid "Straighten"
2881msgstr "Изправяне"
2882
2883#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
2884#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
2885#: ../objects/FS/function.c:742
2886msgid "Steer"
2887msgstr "Управление"
2888
2889#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
2890#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
2891#: ../objects/FS/function.c:744
2892msgid "Translate"
2893msgstr "Превод"
2894
2895#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
2896#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
2897#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
2898#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
2899#: ../objects/FS/function.c:746 ../objects/FS/function.c:748
2900msgid "Rotate"
2901msgstr "Ротация"
2902
2903#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
2904#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
2905#: ../objects/FS/function.c:750
2906msgid "Turn"
2907msgstr "Завой"
2908
2909#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
2910#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
2911#: ../objects/FS/function.c:752
2912msgid "Spin"
2913msgstr "Завъртане"
2914
2915#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
2916#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
2917#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
2918#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
2919#: ../objects/FS/function.c:754 ../objects/FS/function.c:756
2920msgid "Allow DOF"
2921msgstr "Разрешение за DOF"
2922
2923#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
2924#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
2925#: ../objects/FS/function.c:758
2926msgid "Constrain"
2927msgstr "Ограничение"
2928
2929#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
2930#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
2931#: ../objects/FS/function.c:760
2932msgid "Unlock"
2933msgstr "Отключване"
2934
2935#  Translators: Menu item Verb/Support
2936#  Translators: Menu item Verb/Support/Support
2937#. Translators: Menu item Verb/Support
2938#. Translators: Menu item Verb/Support/Support
2939#: ../objects/FS/function.c:762 ../objects/FS/function.c:764
2940msgid "Support"
2941msgstr "Поддръжка"
2942
2943#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop
2944#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
2945#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
2946#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
2947#: ../objects/FS/function.c:766 ../objects/FS/function.c:768
2948#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:19
2949msgid "Stop"
2950msgstr "Стоп"
2951
2952#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
2953#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
2954#: ../objects/FS/function.c:770
2955msgid "Insulate"
2956msgstr "Изолиране"
2957
2958#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
2959#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
2960#: ../objects/FS/function.c:772
2961msgid "Protect"
2962msgstr "Защита"
2963
2964#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
2965#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
2966#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
2967#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
2968#: ../objects/FS/function.c:774 ../objects/FS/function.c:964
2969msgid "Prevent"
2970msgstr "Спиране"
2971
2972#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
2973#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
2974#: ../objects/FS/function.c:776
2975msgid "Shield"
2976msgstr "Щит"
2977
2978#  Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
2979#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
2980#: ../objects/FS/function.c:778
2981msgid "Inhibit"
2982msgstr "Забрана"
2983
2984#  Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
2985#  Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
2986#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
2987#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
2988#: ../objects/FS/function.c:780 ../objects/FS/function.c:782
2989msgid "Stabilize"
2990msgstr "Стабилизиране"
2991
2992#  Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
2993#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
2994#: ../objects/FS/function.c:784
2995msgid "Steady"
2996msgstr "Устойчив"
2997
2998#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure
2999#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
3000#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
3001#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
3002#: ../objects/FS/function.c:786 ../objects/FS/function.c:788
3003msgid "Secure"
3004msgstr "Осигурен"
3005
3006#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
3007#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
3008#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
3009#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
3010#: ../objects/FS/function.c:790 ../objects/FS/function.c:822
3011msgid "Attach"
3012msgstr "Прилагане"
3013
3014#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
3015#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
3016#: ../objects/FS/function.c:792
3017msgid "Mount"
3018msgstr "Покачване"
3019
3020#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
3021#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
3022#: ../objects/FS/function.c:794 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:19
3023msgid "Lock"
3024msgstr "Заключване"
3025
3026#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
3027#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
3028#: ../objects/FS/function.c:796
3029msgid "Fasten"
3030msgstr "Осигуряване"
3031
3032#  Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
3033#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
3034#: ../objects/FS/function.c:798
3035msgid "Hold"
3036msgstr "Задържане"
3037
3038#  Translators: Menu item Verb/Support/Position
3039#  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
3040#. Translators: Menu item Verb/Support/Position
3041#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
3042#: ../objects/FS/function.c:800 ../objects/FS/function.c:802
3043#: ../objects/Istar/actor.c:70
3044msgid "Position"
3045msgstr "Позиция"
3046
3047#  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
3048#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
3049#: ../objects/FS/function.c:804
3050msgid "Orient"
3051msgstr "Ориентация"
3052
3053#  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
3054#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
3055#: ../objects/FS/function.c:806
3056msgid "Align"
3057msgstr "Подравняване"
3058
3059#  Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
3060#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
3061#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
3062#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
3063#: ../objects/FS/function.c:808 ../objects/FS/function.c:1050
3064msgid "Locate"
3065msgstr "Определяне местоположение"
3066
3067#  Translators: Menu item Verb/Connect
3068#  Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
3069#. Translators: Menu item Verb/Connect
3070#. Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
3071#: ../objects/FS/function.c:810 ../objects/FS/function.c:812
3072msgid "Connect"
3073msgstr "Свързване"
3074
3075#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
3076#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
3077#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
3078#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
3079#: ../objects/FS/function.c:814 ../objects/FS/function.c:816
3080msgid "Couple"
3081msgstr "Свързване"
3082
3083#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
3084#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
3085#: ../objects/FS/function.c:818
3086msgid "Join"
3087msgstr "Присъединяване"
3088
3089#  Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
3090#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
3091#: ../objects/FS/function.c:820
3092msgid "Assemble"
3093msgstr "Сглобяване"
3094
3095#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
3096#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
3097#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
3098#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
3099#: ../objects/FS/function.c:824 ../objects/FS/function.c:826
3100msgid "Mix"
3101msgstr "Смесване"
3102
3103#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
3104#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
3105#: ../objects/FS/function.c:828
3106msgid "Combine"
3107msgstr "Комбиниране"
3108
3109#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
3110#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
3111#: ../objects/FS/function.c:830
3112msgid "Blend"
3113msgstr "Съчетаване"
3114
3115#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
3116#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
3117#: ../objects/FS/function.c:832
3118msgid "Add"
3119msgstr "Добавяне"
3120
3121#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
3122#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
3123#: ../objects/FS/function.c:834
3124msgid "Pack"
3125msgstr "Пакет"
3126
3127#  Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
3128#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
3129#: ../objects/FS/function.c:836
3130msgid "Coalesce"
3131msgstr "Обединяване"
3132
3133#  Translators: Menu item Verb/Branch
3134#  Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
3135#. Translators: Menu item Verb/Branch
3136#. Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
3137#: ../objects/FS/function.c:838 ../objects/FS/function.c:840
3138#: ../sheets/UML.sheet.in.h:5
3139msgid "Branch"
3140msgstr "Разклонение"
3141
3142#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
3143#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
3144#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
3145#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
3146#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
3147#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
3148#: ../objects/FS/function.c:842 ../objects/FS/function.c:844
3149#: ../objects/FS/function.c:846
3150msgid "Separate"
3151msgstr "Отделяне"
3152
3153#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
3154#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
3155#: ../objects/FS/function.c:848
3156msgid "Switch"
3157msgstr "Комутатор"
3158
3159#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
3160#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
3161#: ../objects/FS/function.c:850
3162msgid "Divide"
3163msgstr "Разделяне"
3164
3165#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
3166#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
3167#: ../objects/FS/function.c:852
3168msgid "Release"
3169msgstr "Освобождаване"
3170
3171#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
3172#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
3173#: ../objects/FS/function.c:854
3174msgid "Detach"
3175msgstr "Отделяне"
3176
3177#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
3178#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
3179#: ../objects/FS/function.c:856
3180msgid "Disconnect"
3181msgstr "Изключване"
3182
3183#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
3184#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
3185#: ../objects/FS/function.c:862
3186msgid "Cut"
3187msgstr "Изрязване"
3188
3189#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
3190#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
3191#: ../objects/FS/function.c:864
3192msgid "Polish"
3193msgstr "Шлифоване"
3194
3195#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
3196#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
3197#: ../objects/FS/function.c:866
3198msgid "Sand"
3199msgstr "Пясък"
3200
3201#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
3202#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
3203#: ../objects/FS/function.c:868
3204msgid "Drill"
3205msgstr "Сонда"
3206
3207#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
3208#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
3209#: ../objects/FS/function.c:870
3210msgid "Lathe"
3211msgstr "Струг"
3212
3213#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
3214#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
3215#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
3216#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
3217#: ../objects/FS/function.c:872 ../objects/FS/function.c:874
3218msgid "Refine"
3219msgstr "Усъвършенстване"
3220
3221#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
3222#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
3223#: ../objects/FS/function.c:876
3224msgid "Purify"
3225msgstr "Пречистване"
3226
3227#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
3228#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
3229#: ../objects/FS/function.c:878
3230msgid "Strain"
3231msgstr "Напън"
3232
3233#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
3234#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
3235#: ../objects/FS/function.c:880
3236msgid "Filter"
3237msgstr "Филтриране"
3238
3239#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
3240#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
3241#: ../objects/FS/function.c:882
3242msgid "Percolate"
3243msgstr "Прецеждане"
3244
3245#  Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
3246#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
3247#: ../objects/FS/function.c:884
3248msgid "Clear"
3249msgstr "Разчистване"
3250
3251#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
3252#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
3253#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
3254#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
3255#: ../objects/FS/function.c:886 ../objects/FS/function.c:888
3256msgid "Distribute"
3257msgstr "Разпределяне"
3258
3259#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
3260#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
3261#: ../objects/FS/function.c:890
3262msgid "Diverge"
3263msgstr "Отклонение"
3264
3265#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
3266#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
3267#: ../objects/FS/function.c:892
3268msgid "Scatter"
3269msgstr "Разпръскване"
3270
3271#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
3272#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
3273#: ../objects/FS/function.c:894
3274msgid "Disperse"
3275msgstr "Разпределение"
3276
3277#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
3278#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
3279#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
3280#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
3281#: ../objects/FS/function.c:896 ../objects/FS/function.c:910
3282msgid "Diffuse"
3283msgstr "Разсейване"
3284
3285#  Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
3286#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
3287#: ../objects/FS/function.c:898
3288msgid "Empty"
3289msgstr "Изпразване"
3290
3291#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
3292#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
3293#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
3294#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
3295#: ../objects/FS/function.c:900 ../objects/FS/function.c:902
3296msgid "Dissipate"
3297msgstr "Прахосване"
3298
3299#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
3300#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
3301#: ../objects/FS/function.c:904
3302msgid "Absorb"
3303msgstr "Абсорбция"
3304
3305#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
3306#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
3307#: ../objects/FS/function.c:906
3308msgid "Dampen"
3309msgstr "Напояване"
3310
3311#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
3312#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
3313#: ../objects/FS/function.c:908
3314msgid "Dispel"
3315msgstr "Разсейване"
3316
3317#  Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
3318#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
3319#: ../objects/FS/function.c:912
3320msgid "Resist"
3321msgstr "Съпротивление"
3322
3323#  Translators: Menu item Verb/Provision
3324#  Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
3325#. Translators: Menu item Verb/Provision
3326#. Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
3327#: ../objects/FS/function.c:914 ../objects/FS/function.c:916
3328msgid "Provision"
3329msgstr "Снабдяване"
3330
3331#  Translators: Menu item Verb/Provision/Store
3332#  Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
3333#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
3334#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
3335#: ../objects/FS/function.c:918 ../objects/FS/function.c:920
3336msgid "Store"
3337msgstr "Съхранение"
3338
3339#  Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
3340#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
3341#: ../objects/FS/function.c:922
3342msgid "Contain"
3343msgstr "Съдържание"
3344
3345#  Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
3346#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
3347#: ../objects/FS/function.c:924
3348msgid "Collect"
3349msgstr "Събиране"
3350
3351#  Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
3352#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
3353#: ../objects/FS/function.c:926
3354msgid "Reserve"
3355msgstr "Задържане"
3356
3357#  Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
3358#  Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
3359#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
3360#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
3361#: ../objects/FS/function.c:930 ../objects/FS/function.c:932
3362msgid "Supply"
3363msgstr "Снабдяване"
3364
3365#  Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
3366#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
3367#: ../objects/FS/function.c:934
3368msgid "Fill"
3369msgstr "Запълване"
3370
3371#  Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
3372#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
3373#: ../objects/FS/function.c:936
3374msgid "Provide"
3375msgstr "Обезпечаване"
3376
3377#  Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
3378#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
3379#: ../objects/FS/function.c:938
3380msgid "Replenish"
3381msgstr "Ново попълнение"
3382
3383#  Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
3384#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
3385#: ../objects/FS/function.c:940
3386msgid "Expose"
3387msgstr "Разкриване"
3388
3389#  Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
3390#. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
3391#: ../objects/FS/function.c:942 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:8
3392msgid "Extract"
3393msgstr "Извличане"
3394
3395#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
3396#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
3397#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
3398#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
3399#: ../objects/FS/function.c:944 ../objects/FS/function.c:946
3400msgid "Control Magnitude"
3401msgstr "Контрол на големината"
3402
3403#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
3404#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
3405#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
3406#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
3407#: ../objects/FS/function.c:948 ../objects/FS/function.c:950
3408msgid "Actuate"
3409msgstr "Възбуждане"
3410
3411#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
3412#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
3413#: ../objects/FS/function.c:952
3414msgid "Start"
3415msgstr "Начало"
3416
3417#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
3418#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
3419#: ../objects/FS/function.c:954
3420msgid "Initiate"
3421msgstr "Въвеждане"
3422
3423#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
3424#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
3425#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
3426#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
3427#: ../objects/FS/function.c:956 ../objects/FS/function.c:958
3428msgid "Regulate"
3429msgstr "Регулиране"
3430
3431#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
3432#  Translators: Menu item Noun/Signal/Control
3433#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
3434#. Translators: Menu item Noun/Signal/Control
3435#: ../objects/FS/function.c:960 ../objects/FS/function.c:1178
3436#: ../objects/UML/classicon.c:127
3437msgid "Control"
3438msgstr "Контрол"
3439
3440#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
3441#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
3442#: ../objects/FS/function.c:966
3443msgid "Enable"
3444msgstr "Активиране"
3445
3446#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
3447#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
3448#: ../objects/FS/function.c:968
3449msgid "Disable"
3450msgstr "Деактивиране"
3451
3452#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
3453#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
3454#: ../objects/FS/function.c:970
3455msgid "Limit"
3456msgstr "Лимит"
3457
3458#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
3459#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
3460#: ../objects/FS/function.c:972
3461msgid "Interrupt"
3462msgstr "Прекъсване"
3463
3464#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
3465#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
3466#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
3467#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
3468#: ../objects/FS/function.c:974 ../objects/FS/function.c:976
3469msgid "Change"
3470msgstr "Промяна"
3471
3472#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
3473#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
3474#: ../objects/FS/function.c:978
3475msgid "Increase"
3476msgstr "Повишаване"
3477
3478#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
3479#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
3480#: ../objects/FS/function.c:980
3481msgid "Decrease"
3482msgstr "Намаляване"
3483
3484#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
3485#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
3486#: ../objects/FS/function.c:982
3487msgid "Amplify"
3488msgstr "Увеличаване"
3489
3490#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
3491#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
3492#: ../objects/FS/function.c:984
3493msgid "Reduce"
3494msgstr "Намаляване"
3495
3496#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
3497#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
3498#: ../objects/FS/function.c:988
3499msgid "Normalize"
3500msgstr "Нормализиране"
3501
3502#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
3503#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
3504#: ../objects/FS/function.c:990
3505msgid "Multiply"
3506msgstr "Умножаване"
3507
3508#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
3509#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
3510#: ../objects/FS/function.c:992
3511msgid "Scale"
3512msgstr "Измерване"
3513
3514#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
3515#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
3516#: ../objects/FS/function.c:994
3517msgid "Rectify"
3518msgstr "Коригиране"
3519
3520#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
3521#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
3522#: ../objects/FS/function.c:996
3523msgid "Adjust"
3524msgstr "Регулиране"
3525
3526#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
3527#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
3528#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
3529#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
3530#: ../objects/FS/function.c:998 ../objects/FS/function.c:1000
3531msgid "Form"
3532msgstr "Формуване"
3533
3534#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
3535#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
3536#: ../objects/FS/function.c:1002
3537msgid "Compact"
3538msgstr "Сгъстяване"
3539
3540#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
3541#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
3542#: ../objects/FS/function.c:1004
3543msgid "Crush"
3544msgstr "Смачкване"
3545
3546#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
3547#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
3548#: ../objects/FS/function.c:1006
3549msgid "Shape"
3550msgstr "Оформяне"
3551
3552#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
3553#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
3554#: ../objects/FS/function.c:1008
3555msgid "Compress"
3556msgstr "Компресиране"
3557
3558#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
3559#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
3560#: ../objects/FS/function.c:1010
3561msgid "Pierce"
3562msgstr "Пронизване"
3563
3564#  Translators: Menu item Verb/Convert
3565#  Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
3566#. Translators: Menu item Verb/Convert
3567#. Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
3568#: ../objects/FS/function.c:1012 ../objects/FS/function.c:1014
3569msgid "Convert"
3570msgstr "Превръщане"
3571
3572#  Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
3573#. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
3574#: ../objects/FS/function.c:1016
3575msgid "Transform"
3576msgstr "Трансформиране"
3577
3578#  Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
3579#. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
3580#: ../objects/FS/function.c:1018
3581msgid "Liquefy"
3582msgstr "Втечняване"
3583
3584#  Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
3585#. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
3586#: ../objects/FS/function.c:1020
3587msgid "Solidify"
3588msgstr "Втвърдяване"
3589
3590#  Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
3591#. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
3592#: ../objects/FS/function.c:1022
3593msgid "Evaporate"
3594msgstr "Изпаряване"
3595
3596#  Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
3597#. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
3598#: ../objects/FS/function.c:1024
3599msgid "Sublimate"
3600msgstr "Пречистване"
3601
3602#  Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
3603#. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
3604#: ../objects/FS/function.c:1026
3605msgid "Condense"
3606msgstr "Кондензиране"
3607
3608#  Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
3609#. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
3610#: ../objects/FS/function.c:1028
3611msgid "Integrate"
3612msgstr "Обединяване"
3613
3614#  Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
3615#. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
3616#: ../objects/FS/function.c:1030
3617msgid "Differentiate"
3618msgstr "Разграничаване"
3619
3620#  Translators: Menu item Verb/Convert/Process
3621#. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
3622#: ../objects/FS/function.c:1032
3623msgid "Process"
3624msgstr "Обработване"
3625
3626#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
3627#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
3628#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
3629#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
3630#: ../objects/FS/function.c:1038 ../objects/FS/function.c:1040
3631msgid "Sense"
3632msgstr "Усещане"
3633
3634#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
3635#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
3636#: ../objects/FS/function.c:1042
3637msgid "Perceive"
3638msgstr "Възприемане"
3639
3640#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
3641#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
3642#: ../objects/FS/function.c:1044
3643msgid "Recognize"
3644msgstr "Разпознаване"
3645
3646#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
3647#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
3648#: ../objects/FS/function.c:1046
3649msgid "Discern"
3650msgstr "Забелязване"
3651
3652#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
3653#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
3654#: ../objects/FS/function.c:1048
3655msgid "Check"
3656msgstr "Проверяване"
3657
3658#  Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
3659#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
3660#: ../objects/FS/function.c:1052
3661msgid "Verify"
3662msgstr "Удостоверяване"
3663
3664#  Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
3665#  Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
3666#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
3667#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
3668#: ../objects/FS/function.c:1054 ../objects/FS/function.c:1056
3669msgid "Indicate"
3670msgstr "Измерване на мощността"
3671
3672#  Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
3673#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
3674#: ../objects/FS/function.c:1058
3675msgid "Mark"
3676msgstr "Определям"
3677
3678#  Translators: Menu item Verb/Signal/Display
3679#. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
3680#: ../objects/FS/function.c:1060 ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:6
3681msgid "Display"
3682msgstr "Показвам"
3683
3684#  Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
3685#  Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
3686#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
3687#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
3688#: ../objects/FS/function.c:1062 ../objects/FS/function.c:1064
3689msgid "Measure"
3690msgstr "Измервам"
3691
3692#  Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
3693#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
3694#: ../objects/FS/function.c:1066
3695msgid "Calculate"
3696msgstr "Изчислявам"
3697
3698#  Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
3699#. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
3700#: ../objects/FS/function.c:1068
3701msgid "Represent"
3702msgstr "Изобразявам"
3703
3704#  Translators: Menu item Noun
3705#. Translators: Menu item Noun
3706#: ../objects/FS/function.c:1070
3707msgid "Noun"
3708msgstr "Съществително"
3709
3710#  Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
3711#. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
3712#: ../objects/FS/function.c:1076
3713msgid "Liquid"
3714msgstr "Течност"
3715
3716#  Translators: Menu item Noun/Material/Gas
3717#. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
3718#: ../objects/FS/function.c:1078
3719msgid "Gas"
3720msgstr "Газ"
3721
3722#  Translators: Menu item Noun/Material/Human
3723#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
3724#  Translators: Menu item Noun/Energy/Human
3725#. Translators: Menu item Noun/Material/Human
3726#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
3727#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human
3728#: ../objects/FS/function.c:1080 ../objects/FS/function.c:1082
3729#: ../objects/FS/function.c:1166
3730msgid "Human"
3731msgstr "Човешки"
3732
3733#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
3734#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
3735#: ../objects/FS/function.c:1084
3736msgid "Hand"
3737msgstr "Длан"
3738
3739#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
3740#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
3741#: ../objects/FS/function.c:1086
3742msgid "Foot"
3743msgstr "Стъпало"
3744
3745#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
3746#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
3747#: ../objects/FS/function.c:1088
3748msgid "Head"
3749msgstr "Глава"
3750
3751#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
3752#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
3753#: ../objects/FS/function.c:1090
3754msgid "Finger"
3755msgstr "Пръст на ръката"
3756
3757#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
3758#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
3759#: ../objects/FS/function.c:1092
3760msgid "Toe"
3761msgstr "Пръст на крака"
3762
3763#  Translators: Menu item Noun/Material/Biological
3764#. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
3765#: ../objects/FS/function.c:1094
3766msgid "Biological"
3767msgstr "Биологичен"
3768
3769#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
3770#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
3771#: ../objects/FS/function.c:1098
3772msgid "Mechanical"
3773msgstr "Механичен"
3774
3775#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
3776#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
3777#: ../objects/FS/function.c:1100
3778msgid "Mech. Energy"
3779msgstr "Мех. енергия"
3780
3781#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
3782#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
3783#: ../objects/FS/function.c:1102
3784msgid "Translation"
3785msgstr "Огъване"
3786
3787#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
3788#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
3789#: ../objects/FS/function.c:1104
3790msgid "Force"
3791msgstr "Сила"
3792
3793#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
3794#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
3795#: ../objects/FS/function.c:1106
3796msgid "Rotation"
3797msgstr "Ротация"
3798
3799#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
3800#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
3801#: ../objects/FS/function.c:1108
3802msgid "Torque"
3803msgstr "Усукване"
3804
3805#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
3806#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
3807#: ../objects/FS/function.c:1110
3808msgid "Random Motion"
3809msgstr "Произволно движение"
3810
3811#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
3812#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
3813#: ../objects/FS/function.c:1112
3814msgid "Vibration"
3815msgstr "Вибрация"
3816
3817#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
3818#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
3819#: ../objects/FS/function.c:1114
3820msgid "Rotational Energy"
3821msgstr "Ротационна енергия"
3822
3823#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
3824#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
3825#: ../objects/FS/function.c:1116
3826msgid "Translational Energy"
3827msgstr "Предавана енергия"
3828
3829#  Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
3830#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
3831#: ../objects/FS/function.c:1118
3832msgid "Electrical"
3833msgstr "Електрически схеми"
3834
3835#  Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
3836#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
3837#: ../objects/FS/function.c:1120
3838msgid "Electricity"
3839msgstr "Електричество"
3840
3841#  Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
3842#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
3843#: ../objects/FS/function.c:1122
3844msgid "Voltage"
3845msgstr "Волтаж"
3846
3847#  Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
3848#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
3849#: ../objects/FS/function.c:1124
3850msgid "Current"
3851msgstr "Ток"
3852
3853#  Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
3854#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
3855#: ../objects/FS/function.c:1126
3856msgid "Hydraulic"
3857msgstr "Хидравлика"
3858
3859#  Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
3860#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
3861#: ../objects/FS/function.c:1128
3862msgid "Pressure"
3863msgstr "Натиск"
3864
3865#  Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
3866#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
3867#: ../objects/FS/function.c:1130
3868msgid "Volumetric Flow"
3869msgstr "Измерителен поток"
3870
3871#  Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
3872#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
3873#: ../objects/FS/function.c:1132
3874msgid "Thermal"
3875msgstr "Топлинен"
3876
3877#  Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
3878#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
3879#: ../objects/FS/function.c:1134
3880msgid "Heat"
3881msgstr "Топлина"
3882
3883#  Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
3884#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
3885#: ../objects/FS/function.c:1136
3886msgid "Conduction"
3887msgstr "Проводимост"
3888
3889#  Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
3890#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
3891#: ../objects/FS/function.c:1138
3892msgid "Convection"
3893msgstr "Конвекция"
3894
3895#  Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
3896#  Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
3897#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
3898#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
3899#: ../objects/FS/function.c:1140 ../objects/FS/function.c:1148
3900msgid "Radiation"
3901msgstr "Радиация"
3902
3903#  Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
3904#. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
3905#: ../objects/FS/function.c:1142
3906msgid "Pneumatic"
3907msgstr "Пневматична"
3908
3909#  Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
3910#. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
3911#: ../objects/FS/function.c:1144
3912msgid "Chemical"
3913msgstr "Химическа"
3914
3915#  Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
3916#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
3917#: ../objects/FS/function.c:1146
3918msgid "Radioactive"
3919msgstr "Радиоактивност"
3920
3921#  Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
3922#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
3923#: ../objects/FS/function.c:1150
3924msgid "Microwaves"
3925msgstr "Микровълни"
3926
3927#  Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
3928#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
3929#: ../objects/FS/function.c:1152
3930msgid "Radio waves"
3931msgstr "Радио вълни"
3932
3933#  Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
3934#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
3935#: ../objects/FS/function.c:1154
3936msgid "X-Rays"
3937msgstr "Рентгенови лъчи"
3938
3939#  Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
3940#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
3941#: ../objects/FS/function.c:1156
3942msgid "Gamma Rays"
3943msgstr "Гама лъчи"
3944
3945#  Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
3946#. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
3947#: ../objects/FS/function.c:1158
3948msgid "Acoustic Energy"
3949msgstr "Акустична енергия"
3950
3951#  Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
3952#. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
3953#: ../objects/FS/function.c:1160
3954msgid "Optical Energy"
3955msgstr "Оптична енергия"
3956
3957#  Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
3958#. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
3959#: ../objects/FS/function.c:1162
3960msgid "Solar Energy"
3961msgstr "Слънчева енергия"
3962
3963#  Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
3964#. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
3965#: ../objects/FS/function.c:1164
3966msgid "Magnetic Energy"
3967msgstr "Магнитна енергия"
3968
3969#  Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
3970#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
3971#: ../objects/FS/function.c:1168
3972msgid "Human Motion"
3973msgstr "Човешки ход"
3974
3975#  Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
3976#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
3977#: ../objects/FS/function.c:1170
3978msgid "Human Force"
3979msgstr "Човешка сила"
3980
3981#  Translators: Menu item Noun/Signal/Status
3982#. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
3983#: ../objects/FS/function.c:1176
3984msgid "Status"
3985msgstr "Състояние"
3986
3987#: ../objects/FS/function.c:1180
3988msgid "User/Device Fn"
3989msgstr "Потребител/Устройство Fn"
3990
3991#: ../objects/FS/function.c:1181
3992msgid "Wish Fn"
3993msgstr "Wish Fn"
3994
3995#: ../objects/GRAFCET/action.c:135 ../sheets/SDL.sheet.in.h:9
3996msgid "Macro call"
3997msgstr "Извикване на макрос"
3998
3999#: ../objects/GRAFCET/action.c:135
4000#, fuzzy
4001msgid "This action is a call to a macro-step"
4002msgstr "Това действие извиква макро-стъпка"
4003
4004#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
4005msgid "Condition"
4006msgstr "Състояние"
4007
4008#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
4009msgid "The boolean equation of the condition"
4010msgstr "Булево уравнение на състоянието"
4011
4012#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
4013msgid "The condition's font"
4014msgstr "Шрифт на състоянието"
4015
4016#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
4017msgid "The condition's font size"
4018msgstr "Размер на шрифта на състоянието"
4019
4020#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137 ../objects/GRAFCET/transition.c:147
4021msgid "Color"
4022msgstr "Цвят"
4023
4024#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
4025msgid "The condition's color"
4026msgstr "Цвят на шрифта на състоянието"
4027
4028#: ../objects/GRAFCET/grafcet.c:45
4029msgid "GRAFCET diagram objects"
4030msgstr "GRAFCET обекти"
4031
4032#: ../objects/GRAFCET/step.c:146 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:13
4033msgid "Regular step"
4034msgstr "Постоянна стъпка"
4035
4036#: ../objects/GRAFCET/step.c:147 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
4037msgid "Initial step"
4038msgstr "Начална стъпка"
4039
4040#: ../objects/GRAFCET/step.c:148 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:8
4041msgid "Macro entry step"
4042msgstr "Стъпка за макро-вход"
4043
4044#: ../objects/GRAFCET/step.c:149 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:9
4045msgid "Macro exit step"
4046msgstr "Стъпка за макро-изход"
4047
4048#: ../objects/GRAFCET/step.c:150 ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
4049msgid "Macro call step"
4050msgstr "Стъпка за макро-повикване"
4051
4052#: ../objects/GRAFCET/step.c:151
4053msgid "Subprogram call step"
4054msgstr "Стъпка за извикване на подпрограма"
4055
4056#: ../objects/GRAFCET/step.c:158
4057msgid "Step name"
4058msgstr "Име на стъпка"
4059
4060#: ../objects/GRAFCET/step.c:158
4061msgid "The name of the step"
4062msgstr "Името на стъпката"
4063
4064#: ../objects/GRAFCET/step.c:161
4065msgid "Step type"
4066msgstr "Вид на стъпка"
4067
4068#: ../objects/GRAFCET/step.c:161
4069msgid "The kind of step"
4070msgstr "Вид на стъпката"
4071
4072#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
4073msgid "Active"
4074msgstr "Активен"
4075
4076#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
4077msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
4078msgstr "Показва червена точка до фигура за да покаже активност на стъпката"
4079
4080#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
4081msgid "Receptivity"
4082msgstr "Вместимост"
4083
4084#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
4085msgid "The boolean equation of the receptivity"
4086msgstr "Булево уравнение на поглъщателната способност"
4087
4088#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
4089msgid "The receptivity's font"
4090msgstr "Шрифт за вместимост"
4091
4092#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
4093msgid "The receptivity's font size"
4094msgstr "Размер на шрифта за вместимост"
4095
4096#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
4097msgid "The receptivity's color"
4098msgstr "Цвят на вместимостта"
4099
4100#: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
4101msgid "North point"
4102msgstr "Северна точка"
4103
4104#: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
4105msgid "South point"
4106msgstr "Южна точка"
4107
4108#: ../objects/GRAFCET/vector.c:129
4109msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
4110msgstr "Глави на стрелките на дъгите нагоре:"
4111
4112#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:122
4113msgid "OR"
4114msgstr "ИЛИ"
4115
4116#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:123
4117msgid "AND"
4118msgstr "И"
4119
4120#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:134
4121msgid "Vergent type:"
4122msgstr ""
4123
4124#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:405 ../objects/Istar/other.c:469
4125#: ../objects/Jackson/domain.c:531 ../objects/KAOS/goal.c:572
4126#: ../objects/KAOS/other.c:525 ../objects/SADT/box.c:445
4127#: ../objects/standard/line.c:220
4128msgid "Add connection point"
4129msgstr "Добавяне на възлова точка"
4130
4131#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:406
4132msgid "Delete  connection point"
4133msgstr "Изтриване на възлова точка"
4134
4135#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:410
4136#, fuzzy
4137msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
4138msgstr "GRAFCET OR/AND vergent"
4139
4140#: ../objects/Istar/actor.c:68 ../objects/Istar/link.c:152
4141msgid "Unspecified"
4142msgstr "Неопределен"
4143
4144#: ../objects/Istar/actor.c:69 ../objects/KAOS/other.c:75
4145msgid "Agent"
4146msgstr "Агент"
4147
4148#: ../objects/Istar/actor.c:71
4149msgid "Role"
4150msgstr "Роля"
4151
4152#: ../objects/Istar/goal.c:76 ../objects/KAOS/goal.c:79
4153msgid "Softgoal"
4154msgstr "Softgoal"
4155
4156#: ../objects/Istar/goal.c:77 ../objects/KAOS/goal.c:80
4157msgid "Goal"
4158msgstr "Цел"
4159
4160#: ../objects/Istar/goal.c:154 ../objects/Istar/goal.c:155
4161#: ../objects/KAOS/goal.c:157 ../objects/KAOS/goal.c:158
4162msgid "Goal Type"
4163msgstr "Вид цел"
4164
4165#: ../objects/Istar/istar.c:46
4166msgid "Istar diagram"
4167msgstr "I* план"
4168
4169#: ../objects/Istar/link.c:153
4170msgid "Positive Contrib"
4171msgstr "Positive Contrib"
4172
4173#: ../objects/Istar/link.c:154
4174msgid "Negative contrib"
4175msgstr "Negative contrib"
4176
4177#: ../objects/Istar/link.c:155 ../sheets/UML.sheet.in.h:10
4178msgid "Dependency"
4179msgstr "Зависимост"
4180
4181#: ../objects/Istar/link.c:156
4182msgid "Decomposition"
4183msgstr "Отместване"
4184
4185#: ../objects/Istar/link.c:157
4186msgid "Means-Ends"
4187msgstr "Means-Ends"
4188
4189#: ../objects/Istar/other.c:73
4190msgid "Resource"
4191msgstr "Източник"
4192
4193#: ../objects/Istar/other.c:74
4194msgid "Task"
4195msgstr "Задача"
4196
4197#: ../objects/Istar/other.c:470 ../objects/Jackson/domain.c:532
4198#: ../objects/KAOS/goal.c:573 ../objects/KAOS/other.c:526
4199#: ../objects/SADT/box.c:446 ../objects/standard/line.c:221
4200msgid "Delete connection point"
4201msgstr "Изтриване на възлова точка"
4202
4203#: ../objects/Istar/other.c:475
4204msgid "i* other"
4205msgstr "i* друг"
4206
4207#: ../objects/Jackson/domain.c:79
4208#, fuzzy
4209msgid "Given Domain"
4210msgstr "Определен домейн"
4211
4212#: ../objects/Jackson/domain.c:80
4213msgid "Designed Domain"
4214msgstr "Проектиран домейн"
4215
4216#: ../objects/Jackson/domain.c:81
4217#, fuzzy
4218msgid "Machine Domain"
4219msgstr "Машинен домейн"
4220
4221#: ../objects/Jackson/domain.c:97
4222msgid "Causal"
4223msgstr "Причинен"
4224
4225#: ../objects/Jackson/domain.c:98
4226msgid "Biddable"
4227msgstr "Подчинен/Послушен"
4228
4229#: ../objects/Jackson/domain.c:99
4230msgid "Lexical"
4231msgstr "Речников/Лексикален"
4232
4233#: ../objects/Jackson/domain.c:176 ../objects/Jackson/domain.c:177
4234msgid "Domain Type"
4235msgstr ""
4236
4237#: ../objects/Jackson/domain.c:181
4238msgid "Domain Kind"
4239msgstr ""
4240
4241#: ../objects/Jackson/domain.c:182
4242msgid "Optional kind which appears in the lower right corner of the Domain"
4243msgstr "Допълнителен вид, който се появява в долния десен ъгъл на домейна"
4244
4245#: ../objects/Jackson/domain.c:537
4246msgid "Jackson domain"
4247msgstr "Поле на Джаксън"
4248
4249#: ../objects/Jackson/jackson.c:47
4250msgid "Jackson diagram"
4251msgstr "План на Джаксън"
4252
4253#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:134
4254msgid "Shared"
4255msgstr "Споделен"
4256
4257#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:135 ../objects/KAOS/goal.c:81
4258msgid "Requirement"
4259msgstr "Изискване"
4260
4261#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:142 ../objects/UML/message.c:150
4262msgid "Message:"
4263msgstr "Съобщение:"
4264
4265#: ../objects/KAOS/goal.c:82
4266msgid "Assumption"
4267msgstr "Предположение"
4268
4269#: ../objects/KAOS/goal.c:83
4270msgid "Obstacle"
4271msgstr "Препятствие"
4272
4273#: ../objects/KAOS/goal.c:578
4274msgid "KAOS goal"
4275msgstr "KAOS цел"
4276
4277#: ../objects/KAOS/kaos.c:49
4278msgid "KAOS diagram"
4279msgstr "KAOS обекти"
4280
4281#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:151
4282#, fuzzy
4283msgid "AND Refinement"
4284msgstr "И Пречистване"
4285
4286#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:152
4287#, fuzzy
4288msgid "Complete AND Refinement"
4289msgstr "Завършване И Пречистване"
4290
4291#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:153
4292#, fuzzy
4293msgid "OR Refinement"
4294msgstr "ИЛИ Пречистване"
4295
4296#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:154
4297msgid "Operationalization"
4298msgstr "Операционализация"
4299
4300#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:161
4301msgid "Text:"
4302msgstr "Текст:"
4303
4304#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:155
4305msgid "Contributes"
4306msgstr "Допринася"
4307
4308#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:156
4309msgid "Obstructs"
4310msgstr "Препятствия"
4311
4312#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:157
4313msgid "Conflicts"
4314msgstr "Конфликти"
4315
4316#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:158
4317msgid "Responsibility"
4318msgstr "Отговорност"
4319
4320#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:159
4321msgid "Monitors"
4322msgstr "Наблюдава"
4323
4324#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:160
4325msgid "Controls"
4326msgstr "Контрол"
4327
4328#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:161
4329msgid "CapableOf"
4330msgstr "CapableOf"
4331
4332#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:162
4333msgid "Performs"
4334msgstr "Изпълнява"
4335
4336#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
4337msgid "Output"
4338msgstr "Изход"
4339
4340#: ../objects/KAOS/other.c:531
4341msgid "KAOS other"
4342msgstr "KAOS друг"
4343
4344#: ../objects/Misc/analog_clock.c:137
4345msgid "Arrow color"
4346msgstr "Цвят на стрелка"
4347
4348#: ../objects/Misc/analog_clock.c:139
4349msgid "Arrow line width"
4350msgstr "Дебелина на стрелката на линия"
4351
4352#: ../objects/Misc/analog_clock.c:141
4353msgid "Seconds arrow color"
4354msgstr "Цвят на вторичните стрелки"
4355
4356#: ../objects/Misc/analog_clock.c:143
4357msgid "Seconds arrow line width"
4358msgstr "Дебелина на вторичните стрелки"
4359
4360#: ../objects/Misc/analog_clock.c:145
4361msgid "Show hours"
4362msgstr "Показване на часовете"
4363
4364#: ../objects/Misc/libmisc.c:38
4365msgid "Miscellaneous objects"
4366msgstr "Разни обекти"
4367
4368#  property rows
4369#. property rows
4370#: ../objects/SADT/arrow.c:134 ../objects/UML/class.c:148
4371#: ../objects/UML/class_dialog.c:357
4372msgid "Normal"
4373msgstr "Нормално"
4374
4375#: ../objects/SADT/arrow.c:135
4376msgid "Import resource (not shown upstairs)"
4377msgstr ""
4378
4379#: ../objects/SADT/arrow.c:136
4380msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
4381msgstr ""
4382
4383#: ../objects/SADT/arrow.c:137
4384msgid "Dotted arrow"
4385msgstr "Пунктирана стрелка"
4386
4387#: ../objects/SADT/arrow.c:138
4388msgid "disable arrow heads"
4389msgstr "деактивиране на стрелките"
4390
4391#: ../objects/SADT/arrow.c:144
4392#, fuzzy
4393msgid "Flow style:"
4394msgstr "Вид на потока:"
4395
4396#: ../objects/SADT/arrow.c:146
4397msgid "Automatically gray vertical flows:"
4398msgstr "Автоматично просветляване на вертикалните потоци:"
4399
4400#: ../objects/SADT/arrow.c:147
4401msgid ""
4402"To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
4403"rendered gray"
4404msgstr ""
4405"За да се повиши удобството на четене, вертикалните движения могат да бъдат в "
4406"сиво."
4407
4408#: ../objects/SADT/arrow.c:463
4409msgid "SADT Arrow"
4410msgstr "SADT-стрелка"
4411
4412#: ../objects/SADT/box.c:137 ../objects/flowchart/box.c:152
4413#: ../objects/flowchart/diamond.c:150 ../objects/flowchart/ellipse.c:149
4414#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:154
4415msgid "Text padding"
4416msgstr "Уплътняване на текста"
4417
4418#: ../objects/SADT/box.c:144
4419msgid "Activity/Data identifier"
4420msgstr "Идентификатор за активност/данни"
4421
4422#: ../objects/SADT/box.c:145
4423msgid "The identifier which appears in the lower right corner of the Box"
4424msgstr "Идентификатор, който се появява в долния ляв ъгъл на кутията"
4425
4426#: ../objects/SADT/box.c:451
4427msgid "SADT box"
4428msgstr "SADT-кутия"
4429
4430#: ../objects/SADT/sadt.c:41
4431msgid "SADT diagram objects"
4432msgstr "SADT обекти"
4433
4434#: ../objects/UML/actor.c:364 ../objects/UML/actor.c:366
4435#: ../sheets/UML.sheet.in.h:2
4436msgid "Actor"
4437msgstr "Участник"
4438
4439#: ../objects/UML/association.c:1179 ../objects/UML/class_dialog.c:2102
4440msgid "Direction:"
4441msgstr "Посока:"
4442
4443#: ../objects/UML/association.c:1196
4444msgid "From A to B"
4445msgstr "От А към Б"
4446
4447#: ../objects/UML/association.c:1203
4448msgid "From B to A"
4449msgstr "От Б към А"
4450
4451#: ../objects/UML/association.c:1227 ../objects/UML/association.c:1235
4452msgid "Side A"
4453msgstr "Страна А"
4454
4455#: ../objects/UML/association.c:1229 ../objects/UML/association.c:1237
4456msgid "Side B"
4457msgstr "Страна Б"
4458
4459#: ../objects/UML/association.c:1243
4460msgid "Role:"
4461msgstr "Роля:"
4462
4463#: ../objects/UML/association.c:1255
4464msgid "Multiplicity:"
4465msgstr "Разновидност:"
4466
4467#: ../objects/UML/association.c:1266 ../objects/UML/class_dialog.c:946
4468#: ../objects/UML/class_dialog.c:1864
4469msgid "Visibility:"
4470msgstr "Видимост:"
4471
4472#: ../objects/UML/association.c:1275 ../objects/UML/class_dialog.c:955
4473#: ../objects/UML/class_dialog.c:1873 ../objects/UML/uml.c:101
4474msgid "Public"
4475msgstr "Публичен"
4476
4477#: ../objects/UML/association.c:1285 ../objects/UML/class_dialog.c:963
4478#: ../objects/UML/class_dialog.c:1881 ../objects/UML/uml.c:102
4479msgid "Private"
4480msgstr "Частен"
4481
4482#: ../objects/UML/association.c:1295 ../objects/UML/class_dialog.c:971
4483#: ../objects/UML/class_dialog.c:1889 ../objects/UML/uml.c:103
4484msgid "Protected"
4485msgstr "Защитен"
4486
4487#: ../objects/UML/association.c:1305 ../objects/UML/class_dialog.c:979
4488#: ../objects/UML/class_dialog.c:1897
4489msgid "Implementation"
4490msgstr "Имплементация"
4491
4492#  Show arrow:
4493#. Show arrow:
4494#: ../objects/UML/association.c:1324
4495msgid "Show arrow"
4496msgstr "Показване на стрелка:"
4497
4498#  Aggregate
4499#. Aggregate
4500#: ../objects/UML/association.c:1330
4501msgid "Aggregate"
4502msgstr "Събиране"
4503
4504#  Composition
4505#. Composition
4506#: ../objects/UML/association.c:1338
4507msgid "Composition"
4508msgstr "Композиция"
4509
4510#: ../objects/UML/class.c:115 ../objects/UML/class.c:280
4511#: ../objects/UML/class.c:1270 ../sheets/UML.sheet.in.h:6
4512msgid "Class"
4513msgstr "Клас"
4514
4515#: ../objects/UML/class.c:119 ../objects/UML/classicon.c:138
4516#: ../objects/UML/component.c:124 ../objects/UML/large_package.c:128
4517#: ../objects/UML/object.c:149 ../objects/UML/small_package.c:124
4518#: ../objects/UML/umloperation.c:68
4519msgid "Stereotype"
4520msgstr "Стереотип"
4521
4522#: ../objects/UML/class.c:121 ../objects/UML/class.c:158
4523#: ../objects/UML/class_dialog.c:382 ../objects/UML/umlattribute.c:43
4524#: ../objects/UML/umloperation.c:66 ../objects/UML/umlparameter.c:49
4525#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:3
4526msgid "Comment"
4527msgstr "Коментар"
4528
4529#: ../objects/UML/class.c:123 ../objects/UML/class.c:152
4530#: ../objects/UML/class_dialog.c:296 ../objects/UML/class_dialog.c:367
4531#: ../objects/UML/class_dialog.c:1928 ../objects/UML/uml.c:109
4532msgid "Abstract"
4533msgstr "Абстрактен"
4534
4535#: ../objects/UML/class.c:125
4536msgid "Template"
4537msgstr "Шаблон"
4538
4539#: ../objects/UML/class.c:128 ../objects/UML/class_dialog.c:305
4540msgid "Suppress Attributes"
4541msgstr "Скриване на свойствата"
4542
4543#: ../objects/UML/class.c:130
4544msgid "Suppress Operations"
4545msgstr "Скриване на операциите"
4546
4547#: ../objects/UML/class.c:132
4548msgid "Visible Attributes"
4549msgstr "Видими свойства"
4550
4551#: ../objects/UML/class.c:134
4552msgid "Visible Operations"
4553msgstr "Видими операции"
4554
4555#: ../objects/UML/class.c:136
4556msgid "Visible Comments"
4557msgstr "Видими коментари"
4558
4559#: ../objects/UML/class.c:138 ../objects/UML/class_dialog.c:321
4560msgid "Wrap Operations"
4561msgstr "Пренасяне на операциите"
4562
4563#: ../objects/UML/class.c:140
4564msgid "Wrap after char"
4565msgstr "Пренасяне след буква"
4566
4567#: ../objects/UML/class.c:150 ../objects/UML/class_dialog.c:362
4568msgid "Polymorphic"
4569msgstr "Полиморфичен"
4570
4571#: ../objects/UML/class.c:154
4572msgid "Classname"
4573msgstr "Име на клас"
4574
4575#: ../objects/UML/class.c:156
4576msgid "Abstract Classname"
4577msgstr "Име на абстрактен клас"
4578
4579#: ../objects/UML/class.c:162 ../objects/UML/class.c:164
4580#: ../objects/UML/class.c:166 ../objects/UML/class.c:168
4581#: ../objects/UML/class.c:170 ../objects/UML/class.c:172
4582msgid " "
4583msgstr " "
4584
4585#: ../objects/UML/class.c:178 ../objects/UML/object.c:153
4586msgid "Attributes"
4587msgstr "Свойства"
4588
4589#: ../objects/UML/class.c:180
4590msgid "Operations"
4591msgstr "Операции"
4592
4593#: ../objects/UML/class.c:183
4594#, fuzzy
4595msgid "Template Parameters"
4596msgstr "Параметри"
4597
4598#: ../objects/UML/class.c:275
4599msgid "Show Comments"
4600msgstr "Показване на коментарите"
4601
4602#  Class page:
4603#. Class page:
4604#: ../objects/UML/class_dialog.c:265
4605msgid "_Class"
4606msgstr "_Клас"
4607
4608#: ../objects/UML/class_dialog.c:273
4609msgid "Class name:"
4610msgstr "Име на класа:"
4611
4612#: ../objects/UML/class_dialog.c:281 ../objects/UML/class_dialog.c:1851
4613#: ../objects/UML/dependency.c:136 ../objects/UML/generalization.c:132
4614#: ../objects/UML/realizes.c:133
4615msgid "Stereotype:"
4616msgstr "Стереотип:"
4617
4618#: ../objects/UML/class_dialog.c:288 ../objects/UML/class_dialog.c:934
4619#: ../objects/UML/class_dialog.c:1969 ../objects/UML/class_dialog.c:2091
4620msgid "Comment:"
4621msgstr "Коментар:"
4622
4623#: ../objects/UML/class_dialog.c:302
4624msgid "Attributes visible"
4625msgstr "Видими свойства"
4626
4627#: ../objects/UML/class_dialog.c:311
4628msgid "Operations visible"
4629msgstr "Видими операции"
4630
4631#: ../objects/UML/class_dialog.c:314
4632msgid "Suppress operations"
4633msgstr "Скриване на операциите"
4634
4635#: ../objects/UML/class_dialog.c:328
4636msgid "Wrap after this length: "
4637msgstr "Пренасяне след достигане на дължина:"
4638
4639#: ../objects/UML/class_dialog.c:335
4640msgid "Comments visible"
4641msgstr "Видими коментари"
4642
4643#. head line
4644#: ../objects/UML/class_dialog.c:348 ../objects/UML/umlparameter.c:51
4645msgid "Kind"
4646msgstr "Вид"
4647
4648#: ../objects/UML/class_dialog.c:353
4649msgid "Size"
4650msgstr "Размер"
4651
4652#: ../objects/UML/class_dialog.c:372
4653msgid "Class Name"
4654msgstr "Име на класа"
4655
4656#: ../objects/UML/class_dialog.c:377
4657msgid "Abstract Class"
4658msgstr "Абстрактен клас"
4659
4660#. should probably be refactored too.
4661#: ../objects/UML/class_dialog.c:394
4662msgid "Text Color"
4663msgstr "Цвят на текста"
4664
4665#: ../objects/UML/class_dialog.c:402
4666msgid "Foreground Color"
4667msgstr "Цвят за чертане"
4668
4669#: ../objects/UML/class_dialog.c:410
4670msgid "Background Color"
4671msgstr "Фон"
4672
4673#. Attributes page:
4674#: ../objects/UML/class_dialog.c:834
4675msgid "_Attributes"
4676msgstr "Свойства"
4677
4678#: ../objects/UML/class_dialog.c:862 ../objects/UML/class_dialog.c:1787
4679#: ../objects/UML/class_dialog.c:2015 ../objects/UML/class_dialog.c:2535
4680msgid "_New"
4681msgstr "Нов"
4682
4683#: ../objects/UML/class_dialog.c:868 ../objects/UML/class_dialog.c:1793
4684#: ../objects/UML/class_dialog.c:2022 ../objects/UML/class_dialog.c:2541
4685msgid "_Delete"
4686msgstr "Изтриване"
4687
4688#: ../objects/UML/class_dialog.c:874 ../objects/UML/class_dialog.c:1799
4689#: ../objects/UML/class_dialog.c:2029 ../objects/UML/class_dialog.c:2547
4690msgid "Move up"
4691msgstr "Преместване нагоре"
4692
4693#: ../objects/UML/class_dialog.c:880 ../objects/UML/class_dialog.c:1805
4694#: ../objects/UML/class_dialog.c:2036 ../objects/UML/class_dialog.c:2553
4695msgid "Move down"
4696msgstr "Преместване надолу"
4697
4698#: ../objects/UML/class_dialog.c:891
4699msgid "Attribute data"
4700msgstr "Присвояване на информация"
4701
4702#: ../objects/UML/class_dialog.c:923
4703msgid "Value:"
4704msgstr "Стойност:"
4705
4706#: ../objects/UML/class_dialog.c:1000 ../objects/UML/class_dialog.c:1913
4707msgid "Class scope"
4708msgstr "Обхват на класа"
4709
4710#. Operations page:
4711#: ../objects/UML/class_dialog.c:1759
4712msgid "_Operations"
4713msgstr "Операции"
4714
4715#: ../objects/UML/class_dialog.c:1817
4716msgid "Operation data"
4717msgstr "Данни на операцията"
4718
4719#: ../objects/UML/class_dialog.c:1919
4720msgid "Inheritance type:"
4721msgstr "Вид на наследяването:"
4722
4723#: ../objects/UML/class_dialog.c:1936 ../objects/UML/uml.c:110
4724msgid "Polymorphic (virtual)"
4725msgstr "Полиморфичен (виртуален)"
4726
4727#: ../objects/UML/class_dialog.c:1944 ../objects/UML/uml.c:111
4728msgid "Leaf (final)"
4729msgstr "Лист (final)"
4730
4731#: ../objects/UML/class_dialog.c:1962
4732msgid "Query"
4733msgstr "Справка"
4734
4735#: ../objects/UML/class_dialog.c:1986
4736msgid "Parameters:"
4737msgstr "Параметри:"
4738
4739#: ../objects/UML/class_dialog.c:2048
4740msgid "Parameter data"
4741msgstr "Информация за параметър"
4742
4743#: ../objects/UML/class_dialog.c:2080
4744msgid "Def. value:"
4745msgstr "Стойност по подразб.:"
4746
4747#: ../objects/UML/class_dialog.c:2111 ../objects/UML/umlparameter.c:34
4748msgid "Undefined"
4749msgstr "Неопределен"
4750
4751#: ../objects/UML/class_dialog.c:2119 ../objects/UML/umlparameter.c:35
4752msgid "In"
4753msgstr "Входен"
4754
4755#: ../objects/UML/class_dialog.c:2128 ../objects/UML/umlparameter.c:36
4756msgid "Out"
4757msgstr "Изходен"
4758
4759#: ../objects/UML/class_dialog.c:2137 ../objects/UML/umlparameter.c:37
4760msgid "In & Out"
4761msgstr "Входен и изходен"
4762
4763#. Templates page:
4764#: ../objects/UML/class_dialog.c:2501
4765msgid "_Templates"
4766msgstr "Шаблони"
4767
4768#: ../objects/UML/class_dialog.c:2507 ../sheets/UML.sheet.in.h:29
4769msgid "Template class"
4770msgstr "Шаблон за клас"
4771
4772#: ../objects/UML/class_dialog.c:2564
4773msgid "Formal parameter data"
4774msgstr "Данни на формален параметър"
4775
4776#: ../objects/UML/classicon.c:128
4777msgid "Boundary"
4778msgstr "Граница"
4779
4780#: ../objects/UML/classicon.c:140
4781msgid "Is object"
4782msgstr "Е обект"
4783
4784#: ../objects/UML/component_feature.c:145 ../sheets/UML.sheet.in.h:14
4785#, fuzzy
4786msgid "Facet"
4787msgstr "Фасет"
4788
4789#: ../objects/UML/component_feature.c:146 ../sheets/UML.sheet.in.h:26
4790msgid "Receptacle"
4791msgstr "Приемник"
4792
4793#: ../objects/UML/component_feature.c:147 ../sheets/UML.sheet.in.h:13
4794msgid "Event Source"
4795msgstr "Източник на събитие"
4796
4797#: ../objects/UML/component_feature.c:148 ../sheets/UML.sheet.in.h:12
4798#, fuzzy
4799msgid "Event Sink"
4800msgstr "Регистър на събитията"
4801
4802#: ../objects/UML/constraint.c:125
4803msgid "Constraint:"
4804msgstr "Ограничение:"
4805
4806#: ../objects/UML/dependency.c:138
4807msgid "Show arrow:"
4808msgstr "Показване на стрелка:"
4809
4810#: ../objects/UML/implements.c:128
4811msgid "Interface:"
4812msgstr "Интерфейс:"
4813
4814#: ../objects/UML/lifeline.c:144
4815msgid "Draw focus of control:"
4816msgstr "Изчертаване фокус на контрол:"
4817
4818#: ../objects/UML/lifeline.c:146
4819msgid "Draw destruction mark:"
4820msgstr "Изчертаване на знака за унищожаване:"
4821
4822#: ../objects/UML/lifeline.c:417
4823msgid "Add connection points"
4824msgstr "Добавяне на точки на свързване"
4825
4826#: ../objects/UML/lifeline.c:418
4827msgid "Remove connection points"
4828msgstr "Премахване на точки на свързване"
4829
4830#: ../objects/UML/lifeline.c:422
4831msgid "UML Lifeline"
4832msgstr "UML линия на живот"
4833
4834#: ../objects/UML/message.c:135
4835msgid "Call"
4836msgstr "Извикване"
4837
4838#: ../objects/UML/message.c:136
4839msgid "Create"
4840msgstr "Създаване"
4841
4842#: ../objects/UML/message.c:137
4843msgid "Destroy"
4844msgstr "Унищожаване"
4845
4846#: ../objects/UML/message.c:138
4847msgid "Simple"
4848msgstr "Обикновено"
4849
4850#: ../objects/UML/message.c:139
4851msgid "Return"
4852msgstr "Връщане"
4853
4854#: ../objects/UML/message.c:140
4855msgid "Send"
4856msgstr "Изпращане"
4857
4858#: ../objects/UML/message.c:141
4859msgid "Recursive"
4860msgstr "Рекурсивно"
4861
4862#: ../objects/UML/message.c:152
4863msgid "Message type:"
4864msgstr "Вид на съобщението:"
4865
4866#: ../objects/UML/object.c:151
4867msgid "Explicit state"
4868msgstr "Явно състояние"
4869
4870#: ../objects/UML/object.c:156
4871msgid "Active object"
4872msgstr "Активен обект"
4873
4874#: ../objects/UML/object.c:158
4875msgid "Show attributes"
4876msgstr "Показване на свойствата"
4877
4878#: ../objects/UML/object.c:160
4879msgid "Multiple instance"
4880msgstr "Множествен екземпляр"
4881
4882#. Would like to create a state_term instead, but making the connections
4883#. * is a pain
4884#: ../objects/UML/state.c:390
4885msgid ""
4886"This diagram uses the State object for initial/final states.\n"
4887"That option will go away in future versions.\n"
4888"Please use the Initial/Final State object instead\n"
4889msgstr ""
4890"Тази диаграма използва обекта „Състояние“ за начални/крайни състояния.\n"
4891"Тази възможност ще бъде премахната в бъдещите версии.\n"
4892"Моля, вместо него използвайте обекта „Начално/крайно състояние“.\n"
4893
4894#: ../objects/UML/state_term.c:120
4895msgid "Is final"
4896msgstr "Е крайно"
4897
4898#  Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
4899#: ../objects/UML/transition.c:130
4900#, fuzzy
4901msgid "Trigger"
4902msgstr "Пръст на ръката"
4903
4904#: ../objects/UML/transition.c:131
4905msgid "The event that causes this transition to be taken"
4906msgstr "Взаимодействие"
4907
4908#: ../objects/UML/transition.c:132
4909#, fuzzy
4910msgid "Action"
4911msgstr "Функция"
4912
4913#: ../objects/UML/transition.c:133
4914msgid "Action to perform when this transition is taken"
4915msgstr ""
4916
4917#: ../objects/UML/transition.c:134 ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
4918#, fuzzy
4919msgid "Guard"
4920msgstr "Рамка"
4921
4922#: ../objects/UML/transition.c:135
4923msgid "Condition for taking this transition when the event is fired"
4924msgstr ""
4925
4926#: ../objects/UML/uml.c:65
4927msgid "Unified Modelling Language diagram objects"
4928msgstr "UML обекти"
4929
4930#: ../objects/UML/uml.c:104
4931#, fuzzy
4932msgid "Implmentation"
4933msgstr "Имплементация"
4934
4935#: ../objects/UML/umlattribute.c:41 ../objects/UML/umlparameter.c:47
4936#, fuzzy
4937msgid "Value"
4938msgstr "Стойност:"
4939
4940#: ../objects/UML/umlattribute.c:45 ../objects/UML/umloperation.c:71
4941#, fuzzy
4942msgid "Visibility"
4943msgstr "Видимост:"
4944
4945#: ../objects/UML/umlattribute.c:47
4946#, fuzzy
4947msgid "Abstract (?)"
4948msgstr "Абстрактен"
4949
4950#: ../objects/UML/umlattribute.c:49 ../objects/UML/umloperation.c:77
4951#, fuzzy
4952msgid "Class scope (static)"
4953msgstr "Обхват на класа"
4954
4955#: ../objects/UML/umloperation.c:73
4956#, fuzzy
4957msgid "Inheritance type"
4958msgstr "Вид на наследяването:"
4959
4960#: ../objects/UML/umloperation.c:75
4961msgid "Query (const)"
4962msgstr ""
4963
4964#: ../objects/UML/umloperation.c:79 ../objects/chronogram/chronoline.c:162
4965msgid "Parameters"
4966msgstr "Параметри"
4967
4968#: ../objects/UML/usecase.c:132
4969msgid "Text outside"
4970msgstr "Текст отвън"
4971
4972#: ../objects/UML/usecase.c:134
4973msgid "Collaboration"
4974msgstr ""
4975
4976#: ../objects/bondgraph/bondgraph.c:39
4977msgid "Bond graph objects"
4978msgstr ""
4979
4980#: ../objects/chronogram/chronogram.c:40
4981msgid "Chronogram diagram objects"
4982msgstr "Хронограмни обекти"
4983
4984#: ../objects/chronogram/chronoline.c:148
4985msgid "Data"
4986msgstr "Данни"
4987
4988#: ../objects/chronogram/chronoline.c:150
4989msgid "Data name"
4990msgstr "Име за данни"
4991
4992#: ../objects/chronogram/chronoline.c:152
4993msgid "Events"
4994msgstr "Събития"
4995
4996#: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
4997msgid "Event specification"
4998msgstr "Описание на събитие"
4999
5000#: ../objects/chronogram/chronoline.c:156
5001msgid ""
5002"@ time    set the pointer at an absolute time.\n"
5003"( duration  sets the signal up, then wait 'duration'.\n"
5004") duration  sets the signal down, then wait 'duration'.\n"
5005"u duration  sets the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
5006"example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
5007msgstr ""
5008"@ време настройване на указателя за абсолютно време.\n"
5009"(продължителност  стартира броенето напред и изчаква „продължителност“.\n"
5010")продължителност  стартира броенето назад и изчаква „продължителност“.\n"
5011"u продължителност  стартира броенето от „непознато“ състояние и изчаква "
5012"„продължителност“.\n"
5013"пример: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
5014
5015#: ../objects/chronogram/chronoline.c:164
5016#: ../objects/chronogram/chronoref.c:146
5017msgid "Start time"
5018msgstr "Начално време"
5019
5020#: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
5021#: ../objects/chronogram/chronoref.c:148
5022msgid "End time"
5023msgstr "Крайно време"
5024
5025#: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
5026#, fuzzy
5027msgid "Rise time"
5028msgstr "Време на увеличаване"
5029
5030#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
5031#, fuzzy
5032msgid "Fall time"
5033msgstr "Време на намаляване"
5034
5035#: ../objects/chronogram/chronoline.c:171
5036msgid "Multi-bit data"
5037msgstr "Много-битова информация"
5038
5039#: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
5040#: ../objects/chronogram/chronoref.c:156
5041#, fuzzy
5042msgid "Aspect"
5043msgstr "Положение"
5044
5045#: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
5046msgid "Data color"
5047msgstr "Цвят на данните"
5048
5049#: ../objects/chronogram/chronoline.c:177
5050msgid "Data line width"
5051msgstr "Дебелина на линията данни"
5052
5053#: ../objects/chronogram/chronoref.c:144
5054msgid "Time data"
5055msgstr "Време"
5056
5057#: ../objects/chronogram/chronoref.c:150
5058msgid "Major time step"
5059msgstr "Централно време - стъпка"
5060
5061#: ../objects/chronogram/chronoref.c:152
5062msgid "Minor time step"
5063msgstr "Второстепенно време - стъпка"
5064
5065#: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
5066msgid "Minor step line width"
5067msgstr "Дебелина на линията за вторична стъпка"
5068
5069#: ../objects/custom/custom.c:117
5070msgid "Custom"
5071msgstr "Потребителски"
5072
5073#: ../objects/custom/custom.c:117
5074msgid "Custom XML shapes loader"
5075msgstr "Зареждане на потребителски форми във формат XML"
5076
5077#: ../objects/custom/custom_object.c:178 ../objects/custom/custom_object.c:203
5078msgid "Flip horizontal"
5079msgstr "Обръщане хоризонтално"
5080
5081#: ../objects/custom/custom_object.c:180 ../objects/custom/custom_object.c:205
5082msgid "Flip vertical"
5083msgstr "Обръщане вертикално"
5084
5085#: ../objects/custom/custom_object.c:1432
5086msgid "Flip Horizontal"
5087msgstr "Обръщане по хоризонтала"
5088
5089#: ../objects/custom/custom_object.c:1433
5090msgid "Flip Vertical"
5091msgstr "Обръщане по вертикала"
5092
5093#: ../objects/custom/custom_object.c:1470
5094#, c-format
5095msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
5096msgstr "Файл  %s с икони не може да бъде отворен за вид обект „%s“."
5097
5098#: ../objects/flowchart/box.c:150 ../objects/standard/box.c:150
5099#: ../objects/standard/polyline.c:134 ../objects/standard/zigzagline.c:130
5100msgid "Corner radius"
5101msgstr "Радиус на ъгъл"
5102
5103#: ../objects/flowchart/flowchart.c:37
5104msgid "Flowchart objects"
5105msgstr "Обекти за блок-схеми"
5106
5107#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:152
5108msgid "Shear angle"
5109msgstr "Отрязан ъгъл"
5110
5111#: ../objects/network/basestation.c:135
5112msgid "Sectors"
5113msgstr "Сектори"
5114
5115#: ../objects/network/basestation.c:393 ../objects/network/basestation.c:395
5116msgid "Base Station"
5117msgstr "Основна станция"
5118
5119#: ../objects/network/bus.c:599
5120msgid "Add Handle"
5121msgstr "Добавяне на маркировка"
5122
5123#: ../objects/network/bus.c:600
5124msgid "Delete Handle"
5125msgstr "Изтриване на маркировка"
5126
5127#: ../objects/network/network.c:43
5128msgid "Network diagram objects"
5129msgstr "Компютърни мрежи"
5130
5131#: ../objects/network/radiocell.c:130
5132msgid "Macro Cell"
5133msgstr "Макро клетка"
5134
5135#: ../objects/network/radiocell.c:131
5136msgid "Micro Cell"
5137msgstr "Микро клетка"
5138
5139#: ../objects/network/radiocell.c:132
5140msgid "Pico Cell"
5141msgstr "Пико клетка"
5142
5143#: ../objects/network/radiocell.c:138
5144msgid "Radius"
5145msgstr "Радиус"
5146
5147#: ../objects/network/radiocell.c:140
5148msgid "Cell Type:"
5149msgstr "Вид клетка:"
5150
5151#: ../objects/network/radiocell.c:152
5152msgid "Subscribers"
5153msgstr "Абонати"
5154
5155#: ../objects/standard/arc.c:140
5156msgid "Curve distance"
5157msgstr "Разстояние на крива"
5158
5159#: ../objects/standard/bezier.c:137 ../objects/standard/line.c:142
5160#: ../objects/standard/polyline.c:135
5161#, fuzzy
5162msgid "Line gaps"
5163msgstr "Линии"
5164
5165#: ../objects/standard/bezier.c:139 ../objects/standard/line.c:144
5166#: ../objects/standard/polyline.c:137
5167msgid "Absolute start gap"
5168msgstr ""
5169
5170#: ../objects/standard/bezier.c:141 ../objects/standard/line.c:146
5171#: ../objects/standard/polyline.c:139
5172msgid "Absolute end gap"
5173msgstr ""
5174
5175#: ../objects/standard/bezier.c:728 ../objects/standard/beziergon.c:482
5176msgid "Add Segment"
5177msgstr "Добавяне на сегмент"
5178
5179#: ../objects/standard/bezier.c:729 ../objects/standard/beziergon.c:483
5180msgid "Delete Segment"
5181msgstr "Изтриване на сегмент"
5182
5183#: ../objects/standard/bezier.c:731 ../objects/standard/beziergon.c:485
5184msgid "Symmetric control"
5185msgstr "Симетричен контрол"
5186
5187#: ../objects/standard/bezier.c:733 ../objects/standard/beziergon.c:487
5188msgid "Smooth control"
5189msgstr "Разпределен контрол"
5190
5191#: ../objects/standard/bezier.c:735 ../objects/standard/beziergon.c:489
5192msgid "Cusp control"
5193msgstr "Контрол на пресечните точки"
5194
5195#: ../objects/standard/box.c:137 ../objects/standard/ellipse.c:131
5196msgid "Free"
5197msgstr "Свободен"
5198
5199#: ../objects/standard/box.c:138 ../objects/standard/ellipse.c:132
5200msgid "Fixed"
5201msgstr "Фиксиран"
5202
5203#: ../objects/standard/box.c:139 ../objects/standard/box.c:694
5204msgid "Square"
5205msgstr "Квадрат"
5206
5207#: ../objects/standard/box.c:152 ../objects/standard/ellipse.c:144
5208msgid "Aspect ratio"
5209msgstr "Относително положение"
5210
5211#: ../objects/standard/box.c:690 ../objects/standard/ellipse.c:668
5212msgid "Free aspect"
5213msgstr "Свободно положение"
5214
5215#: ../objects/standard/box.c:692 ../objects/standard/ellipse.c:670
5216msgid "Fixed aspect"
5217msgstr "Фиксирано положение"
5218
5219#: ../objects/standard/ellipse.c:133 ../objects/standard/ellipse.c:672
5220msgid "Circle"
5221msgstr "Кръг"
5222
5223#: ../objects/standard/image.c:130
5224msgid "Image file"
5225msgstr "Файл с изображение"
5226
5227#: ../objects/standard/image.c:132
5228msgid "Draw border"
5229msgstr "Изчертаване на граница"
5230
5231#: ../objects/standard/image.c:134
5232msgid "Keep aspect ratio"
5233msgstr "Запазване на относителното положение"
5234
5235#. Found file in same dir as diagram.
5236#. Found file in current dir.
5237#: ../objects/standard/image.c:672 ../objects/standard/image.c:683
5238#, c-format
5239msgid ""
5240"The image file '%s' was not found in that directory.\n"
5241"Using the file '%s' instead\n"
5242msgstr ""
5243"„%s“ не беше открит в избраната папка.\n"
5244"Може ли „%s“ да бъде използван вместо него\n"
5245
5246#. Didn't find file in current dir.
5247#: ../objects/standard/image.c:689 ../objects/standard/image.c:711
5248#, c-format
5249msgid "The image file '%s' was not found.\n"
5250msgstr "Изображението „%s“ не беше намерено.\n"
5251
5252#: ../objects/standard/line.c:133
5253msgid "Arrows"
5254msgstr "Стрелки"
5255
5256#: ../objects/standard/line.c:138
5257msgid "Start point"
5258msgstr "Начална точка"
5259
5260#: ../objects/standard/line.c:140
5261msgid "End point"
5262msgstr "Крайна точка"
5263
5264#: ../objects/standard/polygon.c:460 ../objects/standard/polyline.c:605
5265msgid "Add Corner"
5266msgstr "Добавяне на ъгъл"
5267
5268#: ../objects/standard/polygon.c:461 ../objects/standard/polyline.c:606
5269msgid "Delete Corner"
5270msgstr "Изтриване на ъгъл"
5271
5272#: ../objects/standard/standard.c:45
5273msgid "Standard objects"
5274msgstr "Стандартни обекти"
5275
5276#: ../objects/standard/textobj.c:131
5277#, fuzzy
5278msgid "Bottom"
5279msgstr "Надолу:"
5280
5281#: ../objects/standard/textobj.c:132
5282#, fuzzy
5283msgid "Top"
5284msgstr "Горе:"
5285
5286#: ../objects/standard/textobj.c:134
5287#, fuzzy
5288msgid "First Line"
5289msgstr "Помощна мрежа"
5290
5291#: ../objects/standard/textobj.c:141
5292#, fuzzy
5293msgid "Vertical text alignment"
5294msgstr "Подравняване на текста"
5295
5296#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1065
5297msgid "Cairo PostScript"
5298msgstr "Cairo PostScript"
5299
5300#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1074
5301msgid "Cairo Portable Document Format"
5302msgstr "Cairo Portable Document Format"
5303
5304#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1083
5305msgid "Cairo PNG"
5306msgstr "Cairo PNG"
5307
5308#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1091
5309msgid "Cairo PNG (with alpha)"
5310msgstr "Cairo PNG (with alpha)"
5311
5312#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1101
5313msgid "Cairo WMF"
5314msgstr "Cairo WMF"
5315
5316#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1110
5317msgid "Cairo old WMF"
5318msgstr "Стар Cairo WMF"
5319
5320#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1119
5321msgid "Cairo Clipboard"
5322msgstr "Cairo Clipboard"
5323
5324#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:1165
5325msgid "Cairo based Rendering"
5326msgstr "Базирано на Cairo рендиране"
5327
5328#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1103
5329msgid ""
5330"Image row length larger than maximum cell array.\n"
5331"Image not exported to CGM."
5332msgstr ""
5333"Дължината на реда на изображението надвишава размерите на клетката.\n"
5334"Изображението не е експортирано в CGM."
5335
5336#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1358
5337msgid "Computer Graphics Metafile"
5338msgstr "Computer Graphics Metafile"
5339
5340#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1383
5341msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
5342msgstr "Филтър за експорт в Computer Graphics Metafile"
5343
5344#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:527 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1382
5345msgid "Drawing Interchange File"
5346msgstr "Drawing Interchange File"
5347
5348#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:481 ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:498
5349msgid "Bad vertex bulge\n"
5350msgstr "Лошо изпъкнал връх\n"
5351
5352#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1051
5353#, c-format
5354msgid "Scale: %f\n"
5355msgstr "Мащаб: %f\n"
5356
5357#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1316
5358msgid "read_dxf_codes failed\n"
5359msgstr "Грешка при read_dxf_codes\n"
5360
5361#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1348
5362#, c-format
5363msgid "Unknown dxf code %d\n"
5364msgstr "Непознат dxf-код %d\n"
5365
5366#: ../plug-ins/dxf/dxf.c:50
5367msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
5368msgstr "Drawing Interchange File - филтри за импорт и експорт"
5369
5370#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:80
5371#, c-format
5372msgid ""
5373"GNOME Print Backend\n"
5374" '%s'\n"
5375" not available"
5376msgstr ""
5377
5378#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:111
5379#, fuzzy
5380msgid "GNOME PostScript"
5381msgstr "Cairo PostScript"
5382
5383#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:120
5384#, fuzzy
5385msgid "GNOME Portable Document Format"
5386msgstr "Cairo Portable Document Format"
5387
5388#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:130
5389#, fuzzy
5390msgid "GNOME Scalable Vector Graphic"
5391msgstr "Мащабируеми векторни графики"
5392
5393#: ../plug-ins/gprint/diagnomeprint.c:163
5394#, fuzzy
5395msgid "GNOME Print based Rendering"
5396msgstr "Cairo- базирано рендиране"
5397
5398#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:745
5399msgid "HP Graphics Language"
5400msgstr "HP Graphics Language"
5401
5402#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:770
5403msgid "HP Graphics Language export filter"
5404msgstr "HP Graphics Language - филтри за експорт"
5405
5406#: ../plug-ins/metapost/metapost.c:46
5407msgid "TeX Metapost export filter"
5408msgstr "TeX Metapost - филтри за експорт"
5409
5410#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1176
5411msgid "TeX Metapost macros"
5412msgstr "TeX Metapost макроси"
5413
5414#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:90
5415#, c-format
5416msgid ""
5417"Could not save file:\n"
5418"%s\n"
5419"%s"
5420msgstr ""
5421"Файлът \n"
5422"%s\n"
5423"%s не може да бъде записан"
5424
5425#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:197
5426msgid "gdk-pixbuf based bitmap export/import"
5427msgstr "растерен експорт/импорт въз основата на gdk-pixbuf"
5428
5429#: ../plug-ins/pstricks/pstricks.c:26
5430msgid "TeX Pstricks export filter"
5431msgstr "TeX Pstricks - филтър за експорт"
5432
5433#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:731
5434msgid "Not valid UTF8"
5435msgstr "Невалидно UTF8 кодиране"
5436
5437#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:981
5438msgid "TeX PSTricks macros"
5439msgstr "TeX PSTricks макроси"
5440
5441#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:718
5442#, fuzzy, c-format
5443msgid "Couldn't open '%s' for writing.\n"
5444msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис.\n"
5445
5446#: ../plug-ins/python/python.c:92
5447msgid "Python scripting support"
5448msgstr "Поддръжка на Python за скриптиране"
5449
5450#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:474
5451msgid "Can't export png without libart!"
5452msgstr "Изображението не може да бъде експортирано във формат PNG без libart!"
5453
5454#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:499
5455msgid "Dia Shape File"
5456msgstr "Файл с форми на Dia"
5457
5458#: ../plug-ins/shape/shape.c:36
5459msgid "dia shape export filter"
5460msgstr "филтър за експорт на форми на dia"
5461
5462#: ../plug-ins/svg/render_svg.c:290 ../plug-ins/svg/svg-import.c:672
5463msgid "Scalable Vector Graphics"
5464msgstr "Мащабируеми векторни графики (SVG)"
5465
5466#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:200 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:108
5467#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:159 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:188
5468#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:224 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:261
5469#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:289 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:326
5470#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:362 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:403
5471msgid "Can't find standard object"
5472msgstr "Стандартния обект не може да бъде намерен"
5473
5474#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:633
5475msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
5476msgstr ""
5477
5478#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:653
5479#, c-format
5480msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
5481msgstr "кореновият елемент беше „%s“, а се очаква „svg“."
5482
5483#: ../plug-ins/svg/svg.c:50
5484msgid "Scalable Vector Graphics import and export filters"
5485msgstr "Мащабируеми векторни графики (SVG) - филтри за експорт и импорт"
5486
5487#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1188
5488#, c-format
5489msgid "Couldn't open: '%s' for writing.\n"
5490msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис.\n"
5491
5492#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1259
5493msgid "Windows Meta File"
5494msgstr "Windows Meta File"
5495
5496#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1268
5497#, fuzzy
5498msgid "Enhanced Meta File"
5499msgstr "Windows Meta File"
5500
5501#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1284
5502msgid "WMF export filter"
5503msgstr "WMF филтър за експорт"
5504
5505#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1188
5506#, c-format
5507msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
5508msgstr "Версията или видът на файл %s не са поддържани от Dia.\n"
5509
5510#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1319 ../plug-ins/wpg/wpg.c:1326
5511msgid "WPG"
5512msgstr "WPG"
5513
5514#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1354
5515msgid "WordPerfect Graphics export filter"
5516msgstr "Филтър за експорт на WordPerfect графики"
5517
5518#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:459
5519#, c-format
5520msgid "FIG format has no equivalent of arrow style %s, using simple arrow.\n"
5521msgstr ""
5522"FIG-формата няма еквивалент на %s стрелка. Ще бъде заместена с обикновена.\n"
5523
5524#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:481
5525msgid "No more user-definable colors - using black"
5526msgstr ""
5527"Няма възможност за повече дефинирани от потребителя цветове - ще бъде "
5528"използван черен цвят."
5529
5530#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1186
5531msgid "XFig format"
5532msgstr "XFig формат"
5533
5534#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:472
5535msgid "Patterns are not supported by Dia"
5536msgstr "Dia не поддържа използването на шаблони"
5537
5538#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:500
5539msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia, using double-dotted"
5540msgstr ""
5541"Dia не поддържа три точкови линии; вместо това ще бъде използвана дву "
5542"точкова."
5543
5544#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:504
5545#, c-format
5546msgid "Line style %d should not appear\n"
5547msgstr "%d - този вид линия не би трябвало да се появява\n"
5548
5549#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:573
5550#, c-format
5551msgid "Error while reading %dth of %d points: %s\n"
5552msgstr "Грешка при четене на %d-та от %d точки: %s\n"
5553
5554#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:595
5555msgid "Error while reading arrowhead\n"
5556msgstr "Грешка при разчитане на стрелката\n"
5557
5558#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:615
5559#, c-format
5560msgid "Unknown arrow type %d\n"
5561msgstr "Непознат вид стрелка %d\n"
5562
5563#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:731
5564#, c-format
5565msgid "Couldn't read ellipse info: %s\n"
5566msgstr "Информацията за елипса не може да бъде прочетена: %s\n"
5567
5568#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:799
5569#, c-format
5570msgid "Couldn't read polyline info: %s\n"
5571msgstr "Информацията за линията не може да бъде прочетена: %s\n"
5572
5573#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:814
5574#, c-format
5575msgid "Couldn't read flipped bit: %s\n"
5576msgstr "Обърнат бит - не може да бъде прочетен: %s\n"
5577
5578#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:832
5579msgid "Negative corner radius, negating"
5580msgstr "Отрицателна стойност за радиус на ъгъл, обръщане на знака"
5581
5582#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:876 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1192
5583#, c-format
5584msgid "Unknown polyline subtype: %d\n"
5585msgstr "Непознат вид начупена линия %d\n"
5586
5587#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1026 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1058
5588#, c-format
5589msgid "Couldn't read spline info: %s\n"
5590msgstr "Информацията за сплайна не може да бъде прочетена: %s\n"
5591
5592#. Open approximated spline
5593#. Closed approximated spline
5594#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1045 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1063
5595msgid "Cannot convert approximated spline yet."
5596msgstr "Приблизителният сплайн все още не може да бъде конвертиран."
5597
5598#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1103
5599#, c-format
5600msgid "Unknown spline subtype: %d\n"
5601msgstr "Непознат сплайнов подвид: %d\n"
5602
5603#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1166
5604#, c-format
5605msgid "Couldn't read arc info: %s\n"
5606msgstr "Информацията за дъгата не може да бъде прочетена: %s\n"
5607
5608#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1256
5609#, c-format
5610msgid "Couldn't read text info: %s\n"
5611msgstr "Информацията за текст не може да бъде прочетена: %s\n"
5612
5613#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1319
5614#, c-format
5615msgid "Couldn't identify FIG object: %s\n"
5616msgstr "FIG обект, който не може да бъде идентифициран: %s\n"
5617
5618#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1327
5619msgid "Compound end outside compound\n"
5620msgstr "Краят на съединението се намира извън границите му\n"
5621
5622#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1346
5623#, c-format
5624msgid "Couldn't read color: %s\n"
5625msgstr "Цвета не може да бъде прочетен: %s\n"
5626
5627#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1391
5628#, c-format
5629msgid "Couldn't read group extend: %s\n"
5630msgstr "Разширението на групата не може да бъде прочетено: %s\n"
5631
5632#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1402
5633#, c-format
5634msgid "Unknown object type %d\n"
5635msgstr "Непознат вид обект %d\n"
5636
5637#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1426
5638#, c-format
5639msgid "`%s' is not one of `%s' or `%s'\n"
5640msgstr "„%s“ не е нито „%s“, нито „%s“\n"
5641
5642#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1436
5643#, c-format
5644msgid "Error reading paper size: %s\n"
5645msgstr "Грешка при разпознаване формата на хартията: %s\n"
5646
5647#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1447
5648#, c-format
5649msgid "Unknown paper size `%s', using default\n"
5650msgstr ""
5651"Непознат размер хартия „%s“, ще бъде използван форматът по подразбиране\n"
5652
5653#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1459
5654#, c-format
5655msgid "Error reading paper orientation: %s\n"
5656msgstr "Грешка при четене информацията за ориентация на хартията: %s\n"
5657
5658#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1469
5659#, c-format
5660msgid "Error reading justification: %s\n"
5661msgstr "Грешка при четене на свързването:  %s\n"
5662
5663#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1479
5664#, c-format
5665msgid "Error reading units: %s\n"
5666msgstr "Грешка при четене на елементи: %s\n"
5667
5668#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1493
5669#, c-format
5670msgid "Error reading magnification: %s\n"
5671msgstr "Грешка при разчитане на увеличението: %s\n"
5672
5673#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1504
5674#, c-format
5675msgid "Error reading multipage indicator: %s\n"
5676msgstr "Грешка при разчитане идентификатора на страниците: %s\n"
5677
5678#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1515
5679#, c-format
5680msgid "Error reading transparent color: %s\n"
5681msgstr "Грешка при разчитане информацията за прозрачен цвят: %s\n"
5682
5683#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1524 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1580
5684#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1598
5685#, c-format
5686msgid "Error reading FIG file: %s\n"
5687msgstr "Грешка при прочитането на файла във формат FIG: %s\n"
5688
5689#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1526 ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1582
5690msgid "Premature end of FIG file\n"
5691msgstr "Преждевременен край на файла във формат FIG\n"
5692
5693#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1535
5694#, c-format
5695msgid "Error reading resolution: %s\n"
5696msgstr "Грешка при прочитането на разделителната способност: %s\n"
5697
5698#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1567
5699#, c-format
5700msgid "Doesn't look like a Fig file: %s\n"
5701msgstr "Не прилича на FIG-файл: %s\n"
5702
5703#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1573
5704#, c-format
5705msgid "This is a FIG version %d.%d file, I may not understand it\n"
5706msgstr ""
5707"Това е файл във версия %d.%d на формата FIG. Може да не бъде прочетена "
5708"правилно\n"
5709
5710#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1621
5711msgid "XFig File Format"
5712msgstr "Файлов формат XFig "
5713
5714#: ../plug-ins/xfig/xfig.c:51
5715msgid "Fig Format import and export filter"
5716msgstr "Формат Fig - филтри за експорт и извличане"
5717
5718#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:102
5719#, c-format
5720msgid "Error while parsing %s\n"
5721msgstr "Грешка при анализирането %s\n"
5722
5723#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:111
5724#, c-format
5725msgid "Error while parsing stylesheet %s\n"
5726msgstr "Грешка при изчитане на стил: %s\n"
5727
5728#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:118
5729#, c-format
5730msgid "Error while applying stylesheet %s\n"
5731msgstr "Грешка при прилагане на стиловете: %s\n"
5732
5733#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:127
5734#, c-format
5735msgid "Error while parsing stylesheet: %s\n"
5736msgstr "Грешка при разпознаване на стиловете: %s\n"
5737
5738#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:136
5739#, c-format
5740msgid "Error while applying stylesheet: %s\n"
5741msgstr "Грешка при прилагане на стиловете: %s\n"
5742
5743#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:322
5744msgid "XSL Transformation filter"
5745msgstr "Филтър за XSL трансформации"
5746
5747#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:346
5748msgid "No valid configuration files found for the XSLT plugin, not loading."
5749msgstr ""
5750"Не са открити валидни файлове за настройка на XSLT плъгина. Зареждането е "
5751"прекратено."
5752
5753#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:96
5754msgid "Export through XSLT"
5755msgstr "Експорт през XSLT"
5756
5757#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:111
5758msgid "From:"
5759msgstr "От:"
5760
5761#: ../plug-ins/xslt/xsltdialog.c:146
5762msgid "To:"
5763msgstr "До:"
5764
5765#. Sheet Name: Assorted, was Geometric, maybe Basic Shapes instead?
5766#. Leave as is for now, renaming too much hassle.
5767#. Will probably need to split into seperate sheets soon anyway.
5768#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:4
5769msgid ""
5770"An Assorted Collection of Polygons, Beziergons and other Miscellaneous "
5771"Geometric Shapes"
5772msgstr "Колекция от многоъгълници, форми на Безие и други геометрични форми."
5773
5774#. Please talk to me before making any changes to this sheet
5775#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:6
5776msgid "Assorted"
5777msgstr "Разни"
5778
5779#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:7
5780msgid "Chevron"
5781msgstr "Шеврон"
5782
5783#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:8
5784msgid "Curved eight point star"
5785msgstr "Осем лъчева звезда със заоблени върхове"
5786
5787#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:9
5788msgid "Curved four point star"
5789msgstr "Четири лъчева звезда със заоблени върхове"
5790
5791#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:10
5792msgid "Diamond"
5793msgstr "Диамант"
5794
5795#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:11
5796msgid "Down arrow"
5797msgstr "Долна стрелка"
5798
5799#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:12
5800msgid "Eight point star"
5801msgstr "Осем лъчева звезда"
5802
5803#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:13
5804#, fuzzy
5805msgid "Five point star"
5806msgstr "Седемлъчева звезда"
5807
5808#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:14
5809msgid "Four point star"
5810msgstr "Четири лъчева звезда"
5811
5812#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:15
5813msgid "Heart"
5814msgstr "Сърце"
5815
5816#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:16
5817msgid "Heptagon. Seven sided shape"
5818msgstr "Седмоъгълник. Седем странна форма"
5819
5820#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:17
5821msgid "Hexagon. Six sided shape"
5822msgstr "Шестоъгълник. Шест странна форма"
5823
5824#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:18
5825msgid "Horizontal parallelogram"
5826msgstr "Хоризонтален успоредник"
5827
5828#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:19
5829msgid "Isoceles triangle"
5830msgstr "Равнобедрен триъгълник"
5831
5832#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:20
5833msgid "Left arrow"
5834msgstr "Лява стрелка"
5835
5836#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:21
5837msgid "Left-right arrow"
5838msgstr "Стрелка от ляво надясно"
5839
5840#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:22
5841msgid "Left-right-up arrow"
5842msgstr "Стрелка от ляво надясно и нагоре"
5843
5844#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:23
5845msgid "Left-up arrow"
5846msgstr "Стрелка наляво и нагоре"
5847
5848#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:24
5849msgid "Maltese cross"
5850msgstr "Малтийски кръст"
5851
5852#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:25
5853msgid "Notched left arrow"
5854msgstr "Вдлъбната лява стрелка"
5855
5856#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:26
5857msgid "Notched right arrow"
5858msgstr "Вдлъбната дясна стрелка"
5859
5860#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:27
5861msgid "Octogon. Eight sided shape"
5862msgstr "Осмоъгълник. Осем странна форма"
5863
5864#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:28
5865msgid "Pentagon block arrow"
5866msgstr "Петоъгълна блокова стрелка"
5867
5868#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:29
5869msgid "Pentagon. Five sided shape"
5870msgstr "Петоъгълник. Пет странна форма "
5871
5872#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:30
5873msgid "Perfect circle"
5874msgstr "Идеална окръжност"
5875
5876#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:31
5877msgid "Perfect square, height equals width"
5878msgstr "Идеален квадрат - височината е равна на ширината."
5879
5880#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:32
5881msgid "Quad arrow"
5882msgstr "Квадратна стрелка"
5883
5884#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:33
5885msgid "Quarter circle"
5886msgstr "Четвърт кръг"
5887
5888#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:34
5889msgid "Quarter moon"
5890msgstr "Четвърт луна"
5891
5892#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:35
5893msgid "Right angle triangle"
5894msgstr "Триъгълник с десен ъгъл"
5895
5896#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:36
5897msgid "Right arrow"
5898msgstr "Стрелка надясно"
5899
5900#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:37
5901msgid "Seven point star"
5902msgstr "Седем лъчева звезда"
5903
5904#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:38
5905msgid "Sharp eight point star"
5906msgstr "Звезда с осем лъча"
5907
5908#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:39
5909msgid "Six point star"
5910msgstr "Шестолъчна"
5911
5912#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:40
5913msgid "Sun"
5914msgstr "Слънце"
5915
5916#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:41
5917msgid "Swiss cross"
5918msgstr "Швейцарски кръст"
5919
5920#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:42
5921msgid "Trapezoid"
5922msgstr "Трапец"
5923
5924#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:43
5925msgid "Turn-up arrow"
5926msgstr "Стрелка „обърни нагоре“!"
5927
5928#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:44
5929msgid "Up arrow"
5930msgstr "Стрелка нагоре"
5931
5932#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:45
5933msgid "Up-down arrow"
5934msgstr "Стрелка отгоре надолу"
5935
5936#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:46
5937msgid "Up-down-left arrow"
5938msgstr "Стрелка отгоре надолу и вляво"
5939
5940#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:47
5941msgid "Vertical parallelogram"
5942msgstr "Вертикален успоредник"
5943
5944#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:1
5945msgid "AC Generator"
5946msgstr "Източник на променлив ток"
5947
5948#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:2
5949msgid "Air Cooler"
5950msgstr "Охладител за въздух"
5951
5952#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:3
5953#, fuzzy
5954msgid "Autoclave"
5955msgstr "Автоклема"
5956
5957#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:4
5958msgid "Axial Flow Fan"
5959msgstr "Вентилатор с осов поток"
5960
5961#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:5
5962msgid "Basic Filter"
5963msgstr "Основен филтър"
5964
5965#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:6
5966msgid "Centrifugal Pump or Fan"
5967msgstr "Центробежна помпа или перка"
5968
5969#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:7
5970msgid "Centrifuge"
5971msgstr "Центрофуга"
5972
5973#. For: zenith
5974#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:9
5975msgid "ChemEng"
5976msgstr "Химическо инженерство"
5977
5978#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:10
5979msgid "Clarifier or Settling Tank"
5980msgstr "Пречиствателен или утаечен резервоар"
5981
5982#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:11
5983msgid "Collection for chemical engineering"
5984msgstr "Химическа индустрия"
5985
5986#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:12
5987msgid "Compressor or Turbine"
5988msgstr "Компресор или турбина"
5989
5990#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:13
5991msgid "Covered tank"
5992msgstr "Покрит резервоар"
5993
5994#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:14
5995msgid "Cyclone and hydrocyclone"
5996msgstr "Циклон и хидроциклон"
5997
5998#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:15
5999msgid "Double-Pipe Exchanger"
6000msgstr ""
6001
6002#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:16
6003msgid "Ejector or Injector"
6004msgstr "Ежектор или инжектор"
6005
6006#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:17
6007msgid "Fan or Stirrer"
6008msgstr "Перка или бъркалка"
6009
6010#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:18
6011msgid "Fixed-Sheet Exchanger"
6012msgstr ""
6013
6014#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:19
6015msgid "Floating-Head or U-Tube Exchanger"
6016msgstr ""
6017
6018#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:20
6019msgid "Fluid Contacting Vessel, simple"
6020msgstr ""
6021
6022#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:21
6023msgid "Forced-Flow Air Cooler"
6024msgstr ""
6025
6026#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:22
6027msgid "Gas Holder, basic"
6028msgstr "Газов резервоар, основен"
6029
6030#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:23
6031msgid "Heating/Cooling Coil"
6032msgstr "Отоплителна/Охлаждаща намотка"
6033
6034#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:24
6035msgid "Heating/Cooling Coil, vertical"
6036msgstr "Отоплителна/Охлаждаща намотка, вертикална"
6037
6038#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:25
6039msgid "Induced-Flow Air Cooler"
6040msgstr ""
6041
6042#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:26
6043msgid "Kettle Reboiler"
6044msgstr ""
6045
6046#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:27
6047msgid "Knock-out Drum (with demister pad)"
6048msgstr ""
6049
6050#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:28
6051msgid "Measurement"
6052msgstr "Измерване"
6053
6054#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:29
6055msgid "Mixer"
6056msgstr "Смесител"
6057
6058#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:30
6059msgid "Open Tank"
6060msgstr "Отворен резервоар"
6061
6062#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:31
6063msgid "Plate Exchanger"
6064msgstr ""
6065
6066#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:32
6067msgid "Pneumatic Line"
6068msgstr "Въздушна линия"
6069
6070#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:33
6071msgid "Pneumatic Line, vertical"
6072msgstr "Въздушна линия, вертикална"
6073
6074#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:34
6075msgid "Positive Displacement Rotary Pump or Compressor"
6076msgstr "Компресор за положително изместване"
6077
6078#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:35
6079msgid "Reactor or Absorption Vessel, simple"
6080msgstr "Бобина или смукателен съд, обикновен"
6081
6082#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:36
6083msgid "Reciprocating Compressor or Pump"
6084msgstr "Задвижващ компресор или помпа"
6085
6086#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:37
6087msgid "Regulable Valve"
6088msgstr "Регулируема клапа"
6089
6090#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:38
6091msgid "Regulable Valve, vertical"
6092msgstr "Регулируема клапа, вертикална"
6093
6094#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:39
6095msgid "Sealed Tank"
6096msgstr "Запечатан резервоар"
6097
6098#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:40
6099msgid "Simple Furnace"
6100msgstr "Пещ"
6101
6102#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:41
6103msgid "Simple Heat Exchanger"
6104msgstr "Обикновен топло-отделител"
6105
6106#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:42
6107msgid "Simple Heat Exchanger, vertical"
6108msgstr "Обикновен топло-отделител, вертикален"
6109
6110#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:43
6111msgid "Simple Vessel"
6112msgstr "Обикновен съд"
6113
6114#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:44
6115msgid "Spray Drier"
6116msgstr "Сушилня с впръскване"
6117
6118#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:45
6119msgid "Spraying Device"
6120msgstr "Впръскващо устройство"
6121
6122#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:46
6123msgid "Storage Sphere"
6124msgstr "Складова сфера"
6125
6126#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:47
6127msgid "Tank with Fixed Roof"
6128msgstr "Резервоар със неподвижен покрив"
6129
6130#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:48
6131msgid "Tank with Floating Roof"
6132msgstr "Резервоар с подвижен покрив"
6133
6134#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:49
6135msgid "Tray Column, detailed"
6136msgstr ""
6137
6138#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:50
6139msgid "Tray Column, simple"
6140msgstr ""
6141
6142#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:51
6143msgid "Valve"
6144msgstr "Клапа"
6145
6146#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:52
6147msgid "Valve, vertical"
6148msgstr "Клапа - вертикална"
6149
6150#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:53
6151msgid "Water Cooler"
6152msgstr "Водоохладител"
6153
6154#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:54
6155msgid "Water Cooler, vertical"
6156msgstr "Водоохладител - вертикален"
6157
6158#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:1
6159msgid "Circuit"
6160msgstr "Електронни схеми"
6161
6162#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:2
6163msgid "Components for circuit diagrams"
6164msgstr "Електрически компоненти"
6165
6166#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:3
6167msgid "Ground point"
6168msgstr "Точка на заземяване"
6169
6170#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:4
6171msgid "Horizontal jumper"
6172msgstr "Хоризонтален съединител"
6173
6174#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:5
6175msgid "Horizontally aligned LED"
6176msgstr "Хоризонтален светодиод"
6177
6178#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:6
6179msgid "Horizontally aligned capacitor"
6180msgstr "Хоризонтален кондензатор"
6181
6182#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:7
6183msgid "Horizontally aligned diode"
6184msgstr "Хоризонтален диод"
6185
6186#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:8
6187msgid "Horizontally aligned fuse"
6188msgstr "Хоризонтален бушон"
6189
6190#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:9
6191msgid "Horizontally aligned inductor"
6192msgstr "Хоризонтален индуктор"
6193
6194#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:10
6195msgid "Horizontally aligned inductor (European)"
6196msgstr "Хоризонтален индуктор (европейски)"
6197
6198#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:11
6199msgid "Horizontally aligned powersource"
6200msgstr "Хоризонтален източник на енергия"
6201
6202#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:12
6203msgid "Horizontally aligned resistor"
6204msgstr "Хоризонтален резистор/съпротивление"
6205
6206#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:13
6207msgid "Horizontally aligned resistor (European)"
6208msgstr "Хоризонтален резистор/съпротивление (европейска)"
6209
6210#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:14
6211msgid "Horizontally aligned zener diode"
6212msgstr "Хоризонтален диелектрик"
6213
6214#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:15
6215msgid "Lamp"
6216msgstr "Лампа"
6217
6218#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:16 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:30
6219msgid "Microphone"
6220msgstr "Микрофон"
6221
6222#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:17
6223msgid "NMOS transistor"
6224msgstr "NMOS транзистор"
6225
6226#.
6227#.
6228#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:20
6229msgid "NPN bipolar transistor"
6230msgstr "NPN биполярен транзистор"
6231
6232#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:21
6233msgid "Operational amplifier"
6234msgstr "Експлоатационен усилвател"
6235
6236#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:22
6237msgid "PMOS transistor"
6238msgstr "PMOS транзистор"
6239
6240#.
6241#.
6242#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:25
6243msgid "PNP bipolar transistor"
6244msgstr "PNP биполярен транзистор"
6245
6246#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:26 ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
6247msgid "Speaker"
6248msgstr "Говорител"
6249
6250#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:27
6251msgid "Vertically aligned LED"
6252msgstr "Вертикален светодиод"
6253
6254#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:28
6255msgid "Vertically aligned capacitor"
6256msgstr "Вертикален кондензатор"
6257
6258#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:29
6259msgid "Vertically aligned diode"
6260msgstr "Вертикален диод"
6261
6262#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:30
6263msgid "Vertically aligned fuse"
6264msgstr "Вертикален предпазител"
6265
6266#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:31
6267msgid "Vertically aligned inductor"
6268msgstr "Вертикална бобина"
6269
6270#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:32
6271msgid "Vertically aligned inductor (European)"
6272msgstr "Вертикална бобина (европейска)"
6273
6274#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:33
6275msgid "Vertically aligned powersource"
6276msgstr "Вертикален източник на енергия"
6277
6278#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:34
6279msgid "Vertically aligned resistor"
6280msgstr "Вертикален резистор/съпротивление"
6281
6282#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:35
6283msgid "Vertically aligned resistor (European)"
6284msgstr "Вертикален резистор/съпротивление (европейски)"
6285
6286#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:36
6287msgid "Vertically aligned zener diode"
6288msgstr "Вертикален ценеров диод"
6289
6290#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:1
6291msgid "'if not' (normally closed) ladder contact"
6292msgstr "„if not“ (нормално затворен) контакт"
6293
6294#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:2
6295msgid "'if' (normally open) ladder contact"
6296msgstr "„if“ (нормално отворен) контакт"
6297
6298#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:3
6299msgid "'jump' output variable"
6300msgstr "„jump“ изходна променлива"
6301
6302#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:4
6303msgid "'reset' output variable"
6304msgstr "„reset“ изходна променлива"
6305
6306#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:5
6307msgid "'set' output variable"
6308msgstr "„set“ изходна променлива"
6309
6310#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:6
6311msgid "Components for LADDER circuits"
6312msgstr "Компоненти за йерархични вериги"
6313
6314#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:7
6315msgid "Ladder"
6316msgstr "Йерархични вериги"
6317
6318#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:8
6319msgid "Negative output variable"
6320msgstr "Негативна изходна променлива"
6321
6322#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:9
6323msgid "Power-saved 'reset' output variable"
6324msgstr ""
6325
6326#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:10
6327msgid "Power-saved 'set' output variable"
6328msgstr ""
6329
6330#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:11
6331msgid "Power-saved negative output variable"
6332msgstr "Power-saved негативна изходна променлива"
6333
6334#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:12
6335msgid "Power-saved simple output variable"
6336msgstr "Power-saved проста изходна променлива"
6337
6338#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:13
6339msgid "Receptivity output variable"
6340msgstr "Изходна променлива за вместимост"
6341
6342#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:14
6343msgid "Simple output variable"
6344msgstr "Проста изходна променлива"
6345
6346#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:1
6347msgid "Constant factor below -1"
6348msgstr "Постоянен фактор под -1"
6349
6350#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:2
6351msgid "Constant factor between 0 and -1"
6352msgstr "Постоянен фактор между 0 и -1"
6353
6354#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:3
6355msgid "Constant factor between 0 and 1"
6356msgstr "Постоянен фактор между 0 и 1"
6357
6358#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:4
6359msgid "Constant factor greater 1"
6360msgstr "Постоянен фактор по-голям от 1"
6361
6362#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:5
6363msgid "Constant negative shift on the y-axis"
6364msgstr "Постоянно негативно преместване по оста y"
6365
6366#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:6
6367msgid "Constant positive shift on the y-axis"
6368msgstr "Постоянно положително преместване по оста y"
6369
6370#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:7
6371msgid "Cybernetics"
6372msgstr "Кибернетика"
6373
6374#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:8
6375msgid "Elements of cybernetic circuits"
6376msgstr "Елементи на кибернетични вериги"
6377
6378#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:9
6379msgid "Full wave rectifier (absolute value)"
6380msgstr "Токоизправител (абсолютна стойност)"
6381
6382#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:10
6383msgid "Half wave rectifier or ramp input"
6384msgstr "Токоизправител или стръмно растящ входен сигнал"
6385
6386#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:11
6387msgid "High pass filter"
6388msgstr "Високочестотен филтър"
6389
6390#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:12
6391msgid "Integrator - input bottom"
6392msgstr "Интегратор - долен вход"
6393
6394#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:13
6395msgid "Integrator - input left"
6396msgstr "Интегратор - ляв вход"
6397
6398#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:14
6399msgid "Integrator - input right"
6400msgstr "Интегратор - десен вход"
6401
6402#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:15
6403msgid "Integrator - input top"
6404msgstr "Интегратор - горен вход"
6405
6406#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:16
6407msgid "Low pass filter"
6408msgstr "Нискочестотен филтър"
6409
6410#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:17
6411msgid "Product"
6412msgstr "Продукт"
6413
6414#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:18
6415msgid "Relay characteristic (sigma)"
6416msgstr "Предавателна характеристика (сигма)"
6417
6418#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:19
6419msgid "Saturation characteristic"
6420msgstr "Характеристика на наситеност"
6421
6422#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:20
6423msgid "Sensor - bottom"
6424msgstr "Сензор - дъно"
6425
6426#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:21
6427msgid "Sensor - left"
6428msgstr "Сензор - ляво"
6429
6430#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:22
6431msgid "Sensor - right"
6432msgstr "Сензор - дясно"
6433
6434#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:23
6435msgid "Sensor - top"
6436msgstr "Сензор - горе"
6437
6438#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:24
6439msgid "Sigmoid characteristic"
6440msgstr "Сигма характеристика"
6441
6442#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:25
6443msgid "Sine characteristic or input"
6444msgstr "Синусоидна характеристика или вход"
6445
6446#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:26
6447msgid "Sum"
6448msgstr "Сума"
6449
6450#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:27
6451msgid "Sum, subtracting bottom input"
6452msgstr "Сума, изключваща вход отдолу"
6453
6454#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:28
6455msgid "Sum, subtracting left input"
6456msgstr "Сума, изключваща входа отляво"
6457
6458#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:29
6459msgid "Sum, subtracting right input"
6460msgstr "Сума, изключваща входа отдясно"
6461
6462#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:30
6463msgid "Sum, subtracting top input"
6464msgstr "Сума, изключваща входа отгоре"
6465
6466#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:31
6467msgid "Template for custom characteristics"
6468msgstr "Форма за потребителски характеристики"
6469
6470#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:32
6471msgid "Time delay"
6472msgstr "Време на забавяне"
6473
6474#: ../sheets/EML.sheet.in.h:1
6475msgid "EML"
6476msgstr "EML"
6477
6478#: ../sheets/EML.sheet.in.h:2
6479msgid "Editor for EML Static Structure Diagrams."
6480msgstr "Редактор за EML статични структурни диаграми."
6481
6482#: ../sheets/ER.sheet.in.h:2
6483msgid "ER"
6484msgstr "Същност-връзка"
6485
6486#: ../sheets/ER.sheet.in.h:3
6487msgid "Editor for Entity Relations Diagrams"
6488msgstr "Редактор за диаграми „Същност-връзка“"
6489
6490#: ../sheets/ER.sheet.in.h:5
6491msgid "Participation"
6492msgstr "Участие"
6493
6494#: ../sheets/ER.sheet.in.h:7
6495msgid "Weak entity"
6496msgstr "Чупливо"
6497
6498#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:1
6499msgid "Components for electric circuits"
6500msgstr "Електрически схеми"
6501
6502#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:2 ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:7
6503msgid "Connection point"
6504msgstr "Точка на свързване"
6505
6506#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:3
6507msgid "Electric"
6508msgstr "Електричество"
6509
6510#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:4
6511msgid "Lamp or indicator light (horizontal)"
6512msgstr "Лампа или индикатор за светлина (хоризонтално)"
6513
6514#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:5
6515msgid "Lamp or indicator light (vertical)"
6516msgstr "Лампа или индикатор за светлина (вертикално)"
6517
6518#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:6
6519msgid "Normally closed contact (horizontal)"
6520msgstr "Нормално затворен контакт (хоризонтален)"
6521
6522#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:7
6523msgid "Normally closed contact (vertical)"
6524msgstr "Нормално затворен контакт (вертикален)"
6525
6526#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:8
6527msgid "Normally closed position switch (horizontal)"
6528msgstr "Нормално затворена позиция за ключ (хоризонтална)"
6529
6530#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:9
6531msgid "Normally closed position switch (vertical)"
6532msgstr "Нормално затворена позиция за ключ (вертикален)"
6533
6534#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:10
6535msgid "Normally open contact (horizontal)"
6536msgstr "Нормално отворен контакт (хоризонтален)"
6537
6538#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:11
6539msgid "Normally open contact (vertical)"
6540msgstr "Нормално отворен контакт (вертикален)"
6541
6542#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:12
6543msgid "Normally open position switch (horizontal)"
6544msgstr "Нормално отворен контакт (хоризонтален)"
6545
6546#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:13
6547msgid "Normally open position switch (vertical)"
6548msgstr "Нормално отворен контакт (вертикален)"
6549
6550#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:14
6551msgid "Relay (horizontal)"
6552msgstr "Реле"
6553
6554#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:15
6555msgid "Relay (vertical)"
6556msgstr "Реле "
6557
6558#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:16
6559msgid "The command organ of a relay (horizontal)"
6560msgstr "Управляваща част на реле (хоризонтална)"
6561
6562#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:17
6563msgid "The command organ of a relay (vertical)"
6564msgstr "Управляваща част на реле (вертикална)"
6565
6566#: ../sheets/FS.sheet.in.h:1
6567msgid "Editor for Function Structure Diagrams."
6568msgstr "Редактор за функционални структурни диаграми."
6569
6570#: ../sheets/FS.sheet.in.h:2
6571msgid "FS"
6572msgstr "FS"
6573
6574#: ../sheets/FS.sheet.in.h:3
6575msgid "Flow"
6576msgstr "Поток"
6577
6578#: ../sheets/FS.sheet.in.h:4
6579msgid "Function"
6580msgstr "Функция"
6581
6582#: ../sheets/FS.sheet.in.h:5
6583msgid "Orthogonal polyline flow"
6584msgstr ""
6585
6586#  XXX
6587#. XXX
6588#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:2
6589#, fuzzy
6590msgid "Collate"
6591msgstr "Сортиране"
6592
6593#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:3
6594msgid "Connector"
6595msgstr "Конектор"
6596
6597#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:4 ../sheets/SDL.sheet.in.h:4
6598msgid "Decision"
6599msgstr "Решение"
6600
6601#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5
6602msgid "Delay"
6603msgstr "Закъснение"
6604
6605#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
6606msgid "Document"
6607msgstr "Документ"
6608
6609#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
6610msgid "Flowchart"
6611msgstr "Блок-схеми"
6612
6613#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
6614msgid "Input/Output"
6615msgstr "Вход/Изход"
6616
6617#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:11
6618msgid "Internal storage"
6619msgstr "Вътрешна памет"
6620
6621#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:12
6622msgid "Magnetic disk"
6623msgstr "Магнитен диск"
6624
6625#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:13
6626msgid "Magnetic drum"
6627msgstr "Магнитен цилиндър"
6628
6629#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:14
6630msgid "Magnetic tape"
6631msgstr "Магнитна лента"
6632
6633#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:15
6634msgid "Manual input"
6635msgstr "Ръчно захранване"
6636
6637#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:16
6638msgid "Manual operation"
6639msgstr "Ръчно опериране"
6640
6641#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:17
6642msgid "Merge"
6643msgstr "Обединяване"
6644
6645#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:18
6646msgid "Objects to draw flowcharts"
6647msgstr "Обекти за създаване на блок-схеми"
6648
6649#  XXX
6650#. XXX
6651#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:20
6652msgid "Off page connector"
6653msgstr ""
6654
6655#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:21
6656msgid "Offline storage"
6657msgstr "Отдалечено складиране"
6658
6659#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
6660msgid "Or"
6661msgstr "Или"
6662
6663#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:23
6664msgid "Predefined process"
6665msgstr "Предварително дефиниран процес"
6666
6667#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:24
6668msgid "Preparation"
6669msgstr "Подготовка"
6670
6671#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:25
6672msgid "Process/Auxiliary Operation"
6673msgstr "Операция свързана с процес/външна операция"
6674
6675#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:26
6676msgid "Punched card"
6677msgstr "Перфокарта"
6678
6679#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:27
6680msgid "Punched tape"
6681msgstr "Перфолента"
6682
6683#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:28
6684msgid "Sort"
6685msgstr "Сортиране"
6686
6687#  XXX
6688#. XXX
6689#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:30
6690msgid "Summing junction"
6691msgstr "Точка на пресичане"
6692
6693#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:31
6694msgid "Terminal Interrupt"
6695msgstr "Прекъсвач"
6696
6697#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:32
6698msgid "Transaction file"
6699msgstr "Файл с информация за извършени операции"
6700
6701#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:33
6702msgid "Transmittal tape"
6703msgstr "Поточна лента"
6704
6705#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:1
6706msgid "AND vergent"
6707msgstr "И граница"
6708
6709#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:2
6710msgid "Action to associate to a step"
6711msgstr "Действие за свързване със стъпка"
6712
6713#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
6714msgid "Arc (upward)"
6715msgstr "Дъга (нагоре)"
6716
6717#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
6718msgid "Condition (of an action)"
6719msgstr "Условие (за действие)"
6720
6721#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
6722msgid "GRAFCET"
6723msgstr "GRAFCET"
6724
6725#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:10
6726msgid "Macro sub-program call step"
6727msgstr "Макро стъпка за извикване на подпрограма"
6728
6729#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:11
6730msgid "OR vergent"
6731msgstr "ИЛИ граница"
6732
6733#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:12
6734msgid "Objects to design GRAFCET charts"
6735msgstr "Обекти за  GRAFCET таблици"
6736
6737#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:14 ../sheets/UML.sheet.in.h:30
6738msgid "Transition"
6739msgstr "Преход"
6740
6741#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:1
6742msgid "Block 1, 2:4"
6743msgstr "Блок 1, 2:4"
6744
6745#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:2
6746msgid "Block 2, 2:8"
6747msgstr "Блок 2, 2:8"
6748
6749#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:3
6750msgid "Block 3, 4:4"
6751msgstr "Блок 3, 4:4"
6752
6753#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:4
6754msgid "Block 4, 4:8"
6755msgstr "Блок 4, 4:8"
6756
6757#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:5
6758msgid "Block 5, 3:3"
6759msgstr "Блок 5, 3:3"
6760
6761#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:6
6762msgid "Block 6, 4:6"
6763msgstr "Блок 6, 4:6"
6764
6765#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:7
6766msgid "Block 7"
6767msgstr "Блок 7"
6768
6769#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:8
6770msgid "Car 1, Front View"
6771msgstr "Автомобил 1, изглед отпред"
6772
6773#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:9
6774msgid "Car 2, Rear View"
6775msgstr "Автомобил 2, изглед отзад"
6776
6777#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:10
6778msgid "Corner 1"
6779msgstr "Ъгъл 1"
6780
6781#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:11
6782msgid "Corner 2"
6783msgstr "Ъгъл 2"
6784
6785#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:12
6786msgid "Crossroads"
6787msgstr "Кръстопът"
6788
6789#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:13
6790msgid "Elevated Road"
6791msgstr ""
6792
6793#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:14
6794msgid "Factory"
6795msgstr "Фабрика"
6796
6797#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:15
6798msgid "Footbridge, Pedestrian Bridge"
6799msgstr "Пешеходен мост"
6800
6801#  use dc:description instead?
6802#. use dc:description instead?
6803#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:17
6804msgid "Isometric Directional Map Shapes"
6805msgstr "Изометрични насочени картографски форми"
6806
6807#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:18
6808msgid "Long Straight Road Section"
6809msgstr "Дълга права пътна отсечка"
6810
6811#  use dc:title instead?
6812#. use dc:title instead?
6813#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:20
6814msgid "Map, Isometric"
6815msgstr "Карта, изометрична"
6816
6817#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:21
6818msgid "One Way Road Sign"
6819msgstr "Знак за еднопосочно движение"
6820
6821#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:22
6822msgid "River"
6823msgstr "Река"
6824
6825#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:23
6826msgid "Road Section"
6827msgstr "Пътна отсечка"
6828
6829#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:24
6830msgid "Roof1"
6831msgstr "Покрив1"
6832
6833#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:25
6834msgid "T-Junction"
6835msgstr "Т-връзка"
6836
6837#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:26
6838msgid "Train 1, angled downward"
6839msgstr "Влак 1, гледан отдолу"
6840
6841#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:27
6842msgid "Train 2, angled upward"
6843msgstr "Влак 2, гледан отгоре"
6844
6845#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:28
6846msgid "Tree 1"
6847msgstr "Дърво 1"
6848
6849#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:1
6850msgid "An i* agent"
6851msgstr "i* агент"
6852
6853#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:2
6854msgid "An i* decomposition link"
6855msgstr ""
6856
6857#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:3
6858msgid "An i* dependency link"
6859msgstr ""
6860
6861#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:4
6862msgid "An i* goal"
6863msgstr "i* цел"
6864
6865#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:5
6866msgid "An i* means-ends link"
6867msgstr ""
6868
6869#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:6
6870msgid "An i* negative contribution"
6871msgstr ""
6872
6873#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:7
6874msgid "An i* position"
6875msgstr "i* позиция"
6876
6877#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:8
6878msgid "An i* positive contribution"
6879msgstr ""
6880
6881#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:9
6882msgid "An i* resource"
6883msgstr ""
6884
6885#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:10
6886msgid "An i* role"
6887msgstr ""
6888
6889#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:11
6890msgid "An i* softgoal"
6891msgstr ""
6892
6893#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:12
6894msgid "An i* task"
6895msgstr "i* задача"
6896
6897#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:13
6898msgid "An i* unspecified actor"
6899msgstr ""
6900
6901#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:14
6902msgid "An i* unspecified link"
6903msgstr ""
6904
6905#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:15
6906msgid "Objects to design i* diagrams"
6907msgstr "Обекти за създаване на i* диаграми"
6908
6909#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:16
6910msgid "RE-i*"
6911msgstr ""
6912
6913#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:1
6914msgid "A Jackson designed domain"
6915msgstr ""
6916
6917#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:2
6918msgid "A Jackson given domain"
6919msgstr "Зададен домейн на Джаксън"
6920
6921#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:3
6922msgid "A Jackson machine domain"
6923msgstr "Машинен домейн на Джаксън"
6924
6925#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:4
6926msgid "A Jackson requirement"
6927msgstr "Условие на Джаксън"
6928
6929#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:5
6930msgid "A Jackson requirement phenomenon"
6931msgstr "Феномен на условието на Джаксън"
6932
6933#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:6
6934msgid "A Jackson shared phenomenon"
6935msgstr "Частичен феномен на Джаксън"
6936
6937#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:7
6938msgid "Objects to design Jackson diagrams"
6939msgstr "Обекти за създаване на диаграми на Джаксън"
6940
6941#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:8
6942msgid "RE-Jackson"
6943msgstr "RE-Jackson"
6944
6945#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:1
6946msgid "A KAOS AND refinement"
6947msgstr ""
6948
6949#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:2
6950msgid "A KAOS OR refinement"
6951msgstr ""
6952
6953#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:3
6954msgid "A KAOS agent"
6955msgstr "A KAOS агент"
6956
6957#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:4
6958msgid "A KAOS assumption"
6959msgstr "A KAOS допускане"
6960
6961#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:5
6962msgid "A KAOS binary conflict"
6963msgstr "A KAOS бинарен конфликт"
6964
6965#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:6
6966msgid "A KAOS capable-of"
6967msgstr "KAOS capable-of"
6968
6969#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:7
6970msgid "A KAOS complete AND refinement"
6971msgstr ""
6972
6973#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:8
6974msgid "A KAOS complete OR refinement"
6975msgstr ""
6976
6977#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:9
6978msgid "A KAOS contribution"
6979msgstr ""
6980
6981#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:10
6982msgid "A KAOS control link"
6983msgstr " KAOS контролна връзка"
6984
6985#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:11
6986msgid "A KAOS goal"
6987msgstr "A KAOS цел"
6988
6989#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:12
6990msgid "A KAOS input"
6991msgstr "A KAOS вход"
6992
6993#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:13
6994msgid "A KAOS monitor link"
6995msgstr ""
6996
6997#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:14
6998msgid "A KAOS obstacle"
6999msgstr "A KAOS обстоятелство"
7000
7001#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:15
7002msgid "A KAOS obstruction"
7003msgstr "A KAOS препятствие"
7004
7005#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:16
7006msgid "A KAOS operation"
7007msgstr "A KAOS операция"
7008
7009#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:17
7010msgid "A KAOS operationalization"
7011msgstr "A KAOS операционализация"
7012
7013#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:18
7014msgid "A KAOS output"
7015msgstr "A KAOS изход"
7016
7017#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:19
7018msgid "A KAOS performs"
7019msgstr ""
7020
7021#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:20
7022msgid "A KAOS requirement"
7023msgstr "A KAOS изискване"
7024
7025#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:21
7026msgid "A KAOS responsibility"
7027msgstr "A KAOS отговорност"
7028
7029#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:22
7030msgid "A KAOS softgoal"
7031msgstr "KAOS softgoal"
7032
7033#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:23
7034msgid "Objects to design KAOS diagrams"
7035msgstr "Обекти за създаване на диаграми на KAOS"
7036
7037#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:24
7038msgid "RE-KAOS"
7039msgstr "RE-KAOS"
7040
7041#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:1
7042msgid "AND gate"
7043msgstr "шлюз И"
7044
7045#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:2
7046msgid "Boolean Logic"
7047msgstr "Булева логика"
7048
7049#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:3
7050msgid "Crossconnector"
7051msgstr "Кросконектор"
7052
7053#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:4
7054msgid "Inverter"
7055msgstr "Преобразовател"
7056
7057#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:5
7058msgid "Logic"
7059msgstr "Логически схеми"
7060
7061#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:6
7062msgid "NAND gate"
7063msgstr "шлюз НЕ И"
7064
7065#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:7
7066msgid "NOR gate"
7067msgstr "шлюз НЕ ИЛИ"
7068
7069#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:8
7070msgid "NOT"
7071msgstr "НЕ"
7072
7073#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:9
7074msgid "OR gate"
7075msgstr "шлюз ИЛИ"
7076
7077#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:10
7078msgid "Simple buffer"
7079msgstr "Прост амортизатор"
7080
7081#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:11
7082msgid "XOR gate"
7083msgstr "шлюз ИЗКЛЮЧВАЩО ИЛИ"
7084
7085#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:1
7086msgid "Demultiplexer"
7087msgstr "Демултиплексор"
7088
7089#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:2
7090#, fuzzy
7091msgid "Large extension node"
7092msgstr "Голяма връзка за разширение"
7093
7094#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:3
7095msgid "MSE"
7096msgstr "MSE"
7097
7098#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:4
7099msgid "Multiplexer"
7100msgstr "Мултиплексор"
7101
7102#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:5
7103msgid "Node center"
7104msgstr "Свързочен център"
7105
7106#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:6
7107#, fuzzy
7108msgid "Small extension node"
7109msgstr "Малка връзка за разширение"
7110
7111#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:7
7112msgid "Tactical satellite communications terminal"
7113msgstr ""
7114
7115#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:8
7116msgid "U.S. Army Mobile Subscriber Equipment Components"
7117msgstr "Елементи на мобилен абонат на американската армия"
7118
7119#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:2
7120msgid "Folder"
7121msgstr "Папка"
7122
7123#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:4
7124msgid "Miscellaneous Shapes"
7125msgstr "Разни форми"
7126
7127#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
7128msgid "Traditional clock"
7129msgstr "Стандартен часовник"
7130
7131#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:1
7132msgid "2/2 distributor"
7133msgstr "2/2 разпределител"
7134
7135#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:2
7136msgid "3/2 distributor"
7137msgstr "3/2 разпределител"
7138
7139#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:3
7140msgid "4/2 distributor"
7141msgstr "4/2 разпределител"
7142
7143#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:4
7144msgid "5/2 distributor"
7145msgstr "5/2 разпределител"
7146
7147#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:5
7148msgid "Air exhaust orifice"
7149msgstr "Отходна въздушна тръба"
7150
7151#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:6
7152msgid "Components for pneumatic and hydraulic circuits"
7153msgstr "Елементи на пневматични и хидравлични вериги"
7154
7155#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:8
7156#, fuzzy
7157msgid "Double-effect jack"
7158msgstr "Нормално отворен контакт"
7159
7160#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:9
7161msgid "Electric command (double coil)"
7162msgstr "Електрическо управление  (двойна намотка)"
7163
7164#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:10
7165msgid "Electric command (single coil)"
7166msgstr "Електрическо управление (единична намотка)"
7167
7168#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:11
7169msgid "Generic pressure source"
7170msgstr "Източник на налягане"
7171
7172#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:12
7173msgid "Hydraulic pressure source"
7174msgstr "Източник на хидравлично налягане"
7175
7176#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:13
7177msgid "Indirect command by hydraulic driver"
7178msgstr "Непряко задвижване чрез хидравлика"
7179
7180#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:14
7181msgid "Indirect command by pneumatic driver"
7182msgstr "Непряко задвижване с въздух"
7183
7184#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:15
7185msgid "Mechanical command by spring"
7186msgstr "Механично задвижване (by spring)"
7187
7188#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:16
7189msgid "Mechanical command by tappet"
7190msgstr "Механично задвижване чрез клапан"
7191
7192#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:17
7193msgid "Muscular command"
7194msgstr "Мускулно задвижване"
7195
7196#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:18
7197msgid "Normally-in simple-effect jack"
7198msgstr "Нормално отворен контакт"
7199
7200#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:19
7201#, fuzzy
7202msgid "Normally-out simple-effect jack"
7203msgstr "Нормално отворен контакт"
7204
7205#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:20
7206msgid "Pneumatic pressure source"
7207msgstr "Източник на въздушно налягане"
7208
7209#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:21
7210msgid "Pneumatic/Hydraulic"
7211msgstr "Пневматика/Хидравлика"
7212
7213#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:22
7214msgid "Push-button command"
7215msgstr "Задвижване чрез натискане на бутон"
7216
7217#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:1
7218msgid "Activity/data box"
7219msgstr "Кутия за активност/данни"
7220
7221#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:2
7222msgid "Activity/data flow arrow"
7223msgstr "Стрелка за посока на дейност/данни"
7224
7225#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:3
7226msgid "Flow label"
7227msgstr "Етикет на потока"
7228
7229#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:4
7230msgid "Objects to design SADT diagrams"
7231msgstr "Обекти за създаване на диаграми на SADT"
7232
7233#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:5
7234msgid "SADT/IDEF0"
7235msgstr "SADT/IDEF0"
7236
7237#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:1
7238msgid "Action being executed"
7239msgstr "Извършвано действие"
7240
7241#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:2
7242msgid "Block type reference"
7243msgstr ""
7244
7245#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:5
7246msgid "Function call"
7247msgstr "Извикване на функция"
7248
7249#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:6
7250msgid "Function header"
7251msgstr "Заглавие на функция"
7252
7253#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:7
7254msgid "Generic text note"
7255msgstr "Обща текстова бележка"
7256
7257#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:8
7258msgid "In/Out connector"
7259msgstr "Букса (вход/изход)"
7260
7261#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:10
7262msgid "Procedure return"
7263msgstr "Връщане на процедура"
7264
7265#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
7266msgid "Process type reference"
7267msgstr "Справка за вида процес"
7268
7269#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:12
7270msgid "Receive message"
7271msgstr "Получаване на съобщение"
7272
7273#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:13
7274msgid "SDL"
7275msgstr "SDL"
7276
7277#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:14
7278msgid "Save state"
7279msgstr "Запазване на състояние"
7280
7281#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:15
7282msgid "Send message"
7283msgstr "Изпращане на съобщение"
7284
7285#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:16
7286msgid "Service type reference"
7287msgstr "Справка за вида услуга"
7288
7289#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:17
7290msgid "Specification and Description Language."
7291msgstr "Specification and Description Language."
7292
7293#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:18 ../sheets/UML.sheet.in.h:28
7294msgid "State"
7295msgstr "Състояние"
7296
7297#: ../sheets/UML.sheet.in.h:1
7298msgid "Activity"
7299msgstr "Дейност"
7300
7301#: ../sheets/UML.sheet.in.h:3
7302#, fuzzy
7303msgid "Aggregation, one class is part of another"
7304msgstr "Агрегация, един клас е част от друг"
7305
7306#: ../sheets/UML.sheet.in.h:4
7307msgid "Association, two classes are associated"
7308msgstr "Асоциация, два класа са асоциирани"
7309
7310#: ../sheets/UML.sheet.in.h:7
7311msgid "Class stereotype icon"
7312msgstr "Стереотип на клас"
7313
7314#: ../sheets/UML.sheet.in.h:8
7315msgid "Component"
7316msgstr "Компонент"
7317
7318#: ../sheets/UML.sheet.in.h:9
7319msgid "Constraint, place a constraint on something"
7320msgstr "Ограничение, ограничаване на нещо"
7321
7322#: ../sheets/UML.sheet.in.h:11
7323msgid "Editor for UML Static Structure Diagrams"
7324msgstr "Редактор за статични структурни диаграми на UML"
7325
7326#: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
7327msgid "Fork/union"
7328msgstr "Разклонение/съединение"
7329
7330#: ../sheets/UML.sheet.in.h:16
7331msgid "Generalization, class inheritance"
7332msgstr "Генерализация, наследяване на класове"
7333
7334#: ../sheets/UML.sheet.in.h:17
7335msgid "Implements, class implements a specific interface"
7336msgstr "Имплементира, интерфейсът е имплементиран от клас"
7337
7338#: ../sheets/UML.sheet.in.h:18
7339msgid "Initial/end state"
7340msgstr "Начално/крайно състояние"
7341
7342#: ../sheets/UML.sheet.in.h:19
7343msgid "Large package"
7344msgstr "Голям пакет"
7345
7346#: ../sheets/UML.sheet.in.h:20
7347msgid "Lifeline"
7348msgstr "Линия на живот"
7349
7350#: ../sheets/UML.sheet.in.h:21
7351msgid "Message"
7352msgstr "Съобщение"
7353
7354#: ../sheets/UML.sheet.in.h:22
7355msgid "Node"
7356msgstr "Възел"
7357
7358#: ../sheets/UML.sheet.in.h:23
7359msgid "Note"
7360msgstr "Бележка"
7361
7362#: ../sheets/UML.sheet.in.h:24
7363msgid "Object"
7364msgstr "Обект"
7365
7366#: ../sheets/UML.sheet.in.h:25
7367msgid "Realizes, implements a specific interface"
7368msgstr "Реализира, имплементира интерфейс"
7369
7370#: ../sheets/UML.sheet.in.h:27
7371msgid "Small package"
7372msgstr "Малък пакет"
7373
7374#: ../sheets/UML.sheet.in.h:31
7375msgid "UML"
7376msgstr "UML"
7377
7378#: ../sheets/UML.sheet.in.h:32
7379msgid "Use case"
7380msgstr "Случай на употреба"
7381
7382#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:1
7383msgid "Chronogram"
7384msgstr "Хронограма"
7385
7386#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:2
7387#, fuzzy
7388msgid "Data line"
7389msgstr "Линия от данни"
7390
7391#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:3
7392msgid "Objects to design chronogram charts"
7393msgstr "Обекти за хронограмни таблици"
7394
7395#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:4
7396msgid "Time scale"
7397msgstr "Времева скала"
7398
7399#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:1
7400#, fuzzy
7401msgid "BBS"
7402msgstr "BBSM"
7403
7404#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:2
7405msgid "Cisco - Computer"
7406msgstr "Cisco - компютри"
7407
7408#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:3
7409msgid "Cisco CA"
7410msgstr "Cisco CA"
7411
7412#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:4
7413msgid "CiscoSecurity"
7414msgstr "CiscoSecurity"
7415
7416#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:5
7417msgid "CiscoWorks workstation"
7418msgstr "CiscoWorks работна станция"
7419
7420#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:6
7421msgid "Computer shapes by Cisco"
7422msgstr "Компютърни  форми от Cisco"
7423
7424#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:7
7425msgid "Disk subsystem"
7426msgstr ""
7427
7428#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:8
7429msgid "Diskette"
7430msgstr "Дискета"
7431
7432#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:9
7433#, fuzzy
7434msgid "EtherClient"
7435msgstr "шина Ethernet"
7436
7437#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:10
7438#, fuzzy
7439msgid "FC Storage"
7440msgstr "FC памет"
7441
7442#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:11
7443msgid "File Server"
7444msgstr "Файлов сървър"
7445
7446#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:12
7447msgid "Front End Processor"
7448msgstr ""
7449
7450#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:13
7451msgid "HP Mini"
7452msgstr "HP Mini"
7453
7454#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:14
7455msgid "Handheld"
7456msgstr "Задържане"
7457
7458#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:15
7459msgid "Host"
7460msgstr "Хост"
7461
7462#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:16
7463msgid "IBM Mini (AS400)"
7464msgstr "IBM Mini (AS400)"
7465
7466#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:17
7467msgid "IBM Tower"
7468msgstr "IBM Tower"
7469
7470#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:18
7471msgid "IBM mainframe"
7472msgstr ""
7473
7474#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:19
7475msgid "IBM mainframe with FEP"
7476msgstr ""
7477
7478#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:20
7479msgid "JBOD"
7480msgstr ""
7481
7482#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:21
7483msgid "Laptop"
7484msgstr "Преносим компютър"
7485
7486#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:22
7487msgid "Macintosh"
7488msgstr "Макинтош"
7489
7490#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:23
7491msgid "MicroWebserver"
7492msgstr "MicroWebserver"
7493
7494#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:24
7495msgid "Mini VAX"
7496msgstr "Mini VAX"
7497
7498#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:25
7499msgid "Modem"
7500msgstr "Модем"
7501
7502#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:26 ../sheets/network.sheet.in.h:19
7503msgid "Monitor"
7504msgstr "Монитор"
7505
7506#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:27
7507#, fuzzy
7508msgid "Newton"
7509msgstr "Нов"
7510
7511#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:28
7512msgid "PC"
7513msgstr "PC"
7514
7515#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:29
7516#, fuzzy
7517msgid "PC Adapter Card"
7518msgstr "Карта за компютърен адаптер"
7519
7520#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:30
7521#, fuzzy
7522msgid "PC Card"
7523msgstr "Автомобил"
7524
7525#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:31
7526#, fuzzy
7527msgid "PC Router Card"
7528msgstr "Компютърна карта за маршрутизатор"
7529
7530#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:32
7531#, fuzzy
7532msgid "PC Software"
7533msgstr "IP Softphone"
7534
7535#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:33
7536msgid "PC Video"
7537msgstr "PC Video"
7538
7539#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:34
7540msgid "PC with Router-Based Software"
7541msgstr ""
7542
7543#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:35
7544msgid "PDA"
7545msgstr "PDA"
7546
7547#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:37
7548msgid "Relational Database"
7549msgstr "Релационна база данни"
7550
7551#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:38
7552msgid "SUN workstation"
7553msgstr "SUN работна станция"
7554
7555#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:39
7556msgid "Scanner"
7557msgstr "Скенер"
7558
7559#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:40
7560msgid "Server with PC Router"
7561msgstr "Сървър със софтуерен маршрутизатор"
7562
7563#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:41
7564#, fuzzy
7565msgid "Software-Based Router on File Server"
7566msgstr "Софтуерен сървър"
7567
7568#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:42
7569#, fuzzy
7570msgid "Storage array"
7571msgstr "Паметов масив"
7572
7573#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:43
7574msgid "Supercomputer"
7575msgstr "Суперкомпютър"
7576
7577#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:44
7578msgid "Tablet"
7579msgstr "Табела"
7580
7581#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:45
7582#, fuzzy
7583msgid "Tape array"
7584msgstr "Паметов масив"
7585
7586#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:46
7587msgid "Terminal"
7588msgstr "Станция"
7589
7590#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:47
7591msgid "WWW server"
7592msgstr "WWW сървър"
7593
7594#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:48
7595msgid "Web browser"
7596msgstr "Уеб навигатор"
7597
7598#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:49
7599msgid "Web cluster"
7600msgstr "Уеб клъстер"
7601
7602#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:50
7603msgid "Wireless"
7604msgstr "Безжичен"
7605
7606#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:51
7607msgid "Workgroup director"
7608msgstr ""
7609
7610#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:1
7611#, fuzzy
7612msgid "100BaseT Hub"
7613msgstr "100BaseT концентратор"
7614
7615#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:2
7616#, fuzzy
7617msgid "7500ARS (7513) Router"
7618msgstr "7500ARS (7513)"
7619
7620#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:3
7621#, fuzzy
7622msgid "7505 Router"
7623msgstr "Маршрутизатор"
7624
7625#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:4
7626#, fuzzy
7627msgid "7507 Router"
7628msgstr "Маршрутизатор"
7629
7630#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:5
7631#, fuzzy
7632msgid "ASIC Processor"
7633msgstr "ASIC процесор"
7634
7635#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:6
7636msgid "ATM 3800"
7637msgstr "ATM 3800"
7638
7639#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:7
7640#, fuzzy
7641msgid "ATM Fast Gigabit Etherswitch"
7642msgstr "ATM tag sw гигабитов маршрутизатор"
7643
7644#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:8
7645#, fuzzy
7646msgid "ATM Switch"
7647msgstr "ATM комутатор"
7648
7649#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:9
7650#, fuzzy
7651msgid "ATM Tag Switch Router"
7652msgstr "ATM tag sw гигабитов маршрутизатор"
7653
7654#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:10
7655#, fuzzy
7656msgid "Access Gateway"
7657msgstr "Портал за бърз достъп"
7658
7659#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:11
7660msgid "BBSM"
7661msgstr "BBSM"
7662
7663#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:12
7664msgid "Broadband router"
7665msgstr "Широколентов маршрутизатор"
7666
7667#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:13
7668msgid "CSM-S"
7669msgstr ""
7670
7671#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:14
7672msgid "Carrier Routing System"
7673msgstr ""
7674
7675#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:15
7676#, fuzzy
7677msgid "Cisco - Switch"
7678msgstr "Cisco - разни"
7679
7680#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:16
7681msgid "Cisco 1000"
7682msgstr "Cisco 1000"
7683
7684#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:17
7685#, fuzzy
7686msgid "Cisco Hub"
7687msgstr "Cisco - концентратори"
7688
7689#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:18
7690#, fuzzy
7691msgid "Content Router"
7692msgstr "Маршрутизатор на съдържание"
7693
7694#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:19
7695#, fuzzy
7696msgid "Content Service Module"
7697msgstr "Маршрутизатор на съдържание"
7698
7699#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:20
7700#, fuzzy
7701msgid "Content Service Switch 1100"
7702msgstr "Маршрутизатор на съдържание"
7703
7704#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:21
7705#, fuzzy
7706msgid "Content Switch"
7707msgstr "Комутатор на съдържание"
7708
7709#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:22
7710#, fuzzy
7711msgid "Data Center Switch"
7712msgstr "Дебелина на линията данни"
7713
7714#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:23
7715msgid "Data Center Switch Reversed"
7716msgstr ""
7717
7718#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:24
7719msgid "Data Switch Processor"
7720msgstr ""
7721
7722#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:25
7723msgid "Director-class Fibre Channel intelligent switch"
7724msgstr ""
7725
7726#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:26
7727#, fuzzy
7728msgid "Edge Label Switch Router"
7729msgstr "Сървър със софтуерен маршрутизатор"
7730
7731#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:27
7732msgid "Edge Label Switch Router with NetFlow"
7733msgstr ""
7734
7735#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:28
7736#, fuzzy
7737msgid "Generic Processor"
7738msgstr "Общ процесор"
7739
7740#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:29
7741msgid "Hub"
7742msgstr "Концентратор"
7743
7744#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:30
7745msgid "Hub subdued"
7746msgstr ""
7747
7748#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:31
7749msgid "ISDN switch"
7750msgstr "ISDN комутатор"
7751
7752#  Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
7753#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:32
7754#, fuzzy
7755msgid "LAN2LAN Switch"
7756msgstr "Комутатор"
7757
7758#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:33
7759#, fuzzy
7760msgid "Label Switch Router"
7761msgstr "Сървър със софтуерен маршрутизатор"
7762
7763#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:34
7764#, fuzzy
7765msgid "Layer 2 Remote Switch"
7766msgstr "3-слоен комутатор"
7767
7768#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:35
7769#, fuzzy
7770msgid "MGX 8220"
7771msgstr "MGX 8220 комутатор"
7772
7773#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:36
7774#, fuzzy
7775msgid "MGX 8240"
7776msgstr "MGX 8240 комутатор"
7777
7778#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:37
7779#, fuzzy
7780msgid "MGX 8260"
7781msgstr "MGX 8260 комутатор"
7782
7783#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:38
7784#, fuzzy
7785msgid "Multi-Fabric Server Switch"
7786msgstr "Многослоен комутатор"
7787
7788#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:39
7789msgid "MultiSwitch Device"
7790msgstr ""
7791
7792#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:40
7793#, fuzzy
7794msgid "Multilayer Remote Switch"
7795msgstr "Многослоен комутатор"
7796
7797#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:41
7798#, fuzzy
7799msgid "Multilayer Switch"
7800msgstr "Многослоен комутатор"
7801
7802#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:42
7803#, fuzzy
7804msgid "Multilayer Switch with Silicon"
7805msgstr "Многослоен комутатор"
7806
7807#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:43
7808msgid "Multilayer Switch with Silicon subdued"
7809msgstr ""
7810
7811#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:44
7812msgid "NetFlow router"
7813msgstr "NetFlow маршрутизатор"
7814
7815#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:45
7816msgid "NetRanger"
7817msgstr ""
7818
7819#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:46
7820#, fuzzy
7821msgid "NetSonar"
7822msgstr "Мрежи"
7823
7824#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:47
7825#, fuzzy
7826msgid "Optical Services Router"
7827msgstr "Оптичен маршрутизатор"
7828
7829#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:48
7830msgid "PXF"
7831msgstr "PXF"
7832
7833#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:49
7834#, fuzzy
7835msgid "Programmable Switch"
7836msgstr "Програмируем комутатор"
7837
7838#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:50
7839msgid "RateMUX"
7840msgstr "RateMUX"
7841
7842#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:51
7843#, fuzzy
7844msgid "Route Switch Processor"
7845msgstr "Маршрутизатор с огнена стена"
7846
7847#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:52
7848#, fuzzy
7849msgid "Route Switch Processor with Si"
7850msgstr "Маршрутизатор със силициев комутатор"
7851
7852#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:53
7853msgid "Router"
7854msgstr "Маршрутизатор"
7855
7856#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:54
7857#, fuzzy
7858msgid "Router and switch shapes by Cisco"
7859msgstr "Концентратор и комутатор - Cisco"
7860
7861#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:55
7862#, fuzzy
7863msgid "Router subdued"
7864msgstr "Символ за маршрутизатор"
7865
7866#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:56
7867#, fuzzy
7868msgid "Router with Firewall"
7869msgstr "Маршрутизатор с огнена стена"
7870
7871#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:57
7872#, fuzzy
7873msgid "Router with Silicon Switch"
7874msgstr "Маршрутизатор със силициев комутатор"
7875
7876#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:58
7877#, fuzzy
7878msgid "Server Switch"
7879msgstr "Сървър със софтуерен маршрутизатор"
7880
7881#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:59
7882#, fuzzy
7883msgid "Small Hub"
7884msgstr "Малък концентратор"
7885
7886#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:60
7887#, fuzzy
7888msgid "Storage Router"
7889msgstr "Маршрутизатор на паметта"
7890
7891#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:61
7892#, fuzzy
7893msgid "Switch Processor"
7894msgstr "Общ процесор"
7895
7896#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:62
7897#, fuzzy
7898msgid "Universal Gateway"
7899msgstr "Универсален портал"
7900
7901#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:63
7902#, fuzzy
7903msgid "Virtual Layer Switch"
7904msgstr "Многослоен комутатор"
7905
7906#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:64
7907msgid "Wavelength router"
7908msgstr ""
7909
7910#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:65
7911#, fuzzy
7912msgid "Wireless router"
7913msgstr "Маршрутизатор - огнена стена"
7914
7915#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:66
7916#, fuzzy
7917msgid "Workgroup 5000"
7918msgstr "Комутатор на работна група"
7919
7920#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:67
7921#, fuzzy
7922msgid "Workgroup 5002"
7923msgstr "Комутатор на работна група"
7924
7925#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:68
7926#, fuzzy
7927msgid "Workgroup 5500"
7928msgstr "Комутатор на работна група"
7929
7930#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:69
7931msgid "Workgroup Fibre Channel intelligent switch"
7932msgstr ""
7933
7934#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:70
7935#, fuzzy
7936msgid "Workgroup Switch Voice-Enabled"
7937msgstr "Комутатор на работна група"
7938
7939#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:71
7940msgid "Workgroup switch"
7941msgstr "Комутатор на работна група"
7942
7943#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:72
7944#, fuzzy
7945msgid "Workgroup switch Subdued"
7946msgstr "Комутатор на работна група"
7947
7948#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:73
7949#, fuzzy
7950msgid "iSCSI switch"
7951msgstr "ISDN комутатор"
7952
7953#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:1
7954msgid "Androgynous Person"
7955msgstr ""
7956
7957#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:2
7958msgid "Antenna"
7959msgstr ""
7960
7961#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:3
7962msgid "Branch office"
7963msgstr "Клон на офис"
7964
7965#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:4
7966#, fuzzy
7967msgid "Branch office blue"
7968msgstr "Клон на офис"
7969
7970#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:5
7971#, fuzzy
7972msgid "Branch office subdued"
7973msgstr "Клон на офис"
7974
7975#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:6
7976msgid "Car"
7977msgstr "Автомобил"
7978
7979#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:7
7980msgid "Cisco - Misc"
7981msgstr "Cisco - разни"
7982
7983#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:8
7984#, fuzzy
7985msgid "CiscoWorks Man"
7986msgstr "CiscoWorks работна станция"
7987
7988#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:9
7989msgid "File cabinet"
7990msgstr "Картотека"
7991
7992#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:10
7993#, fuzzy
7994msgid "Generic Building"
7995msgstr "Обща сграда"
7996
7997#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:11
7998#, fuzzy
7999msgid "Generic Building blue"
8000msgstr "Обща сграда"
8001
8002#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:12
8003#, fuzzy
8004msgid "Generic Building subdued"
8005msgstr "Обща сграда"
8006
8007#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:13
8008#, fuzzy
8009msgid "Government Building"
8010msgstr "Правителствена сграда"
8011
8012#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:14
8013#, fuzzy
8014msgid "Headphones"
8015msgstr "Телефон"
8016
8017#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:15
8018msgid "Home office"
8019msgstr ""
8020
8021#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:16
8022#, fuzzy
8023msgid "House"
8024msgstr "Хост"
8025
8026#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:17
8027msgid "House blue"
8028msgstr ""
8029
8030#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:18
8031msgid "Key"
8032msgstr "Ключ"
8033
8034#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:20
8035msgid "Lock and Key"
8036msgstr ""
8037
8038#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:21
8039msgid "MDU"
8040msgstr "MDU"
8041
8042#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:22
8043#, fuzzy
8044msgid "Mac Woman"
8045msgstr "Mac-жена"
8046
8047#  Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
8048#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:23
8049#, fuzzy
8050msgid "Man"
8051msgstr "Увеличeние"
8052
8053#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:24
8054msgid "Man blue"
8055msgstr ""
8056
8057#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:25
8058msgid "Man gold"
8059msgstr ""
8060
8061#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:26
8062#, fuzzy
8063msgid "Man red"
8064msgstr "Споделен"
8065
8066#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:27
8067#, fuzzy
8068msgid "Medium Building"
8069msgstr "Обща сграда"
8070
8071#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:28
8072msgid "Medium Building blue"
8073msgstr ""
8074
8075#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:29
8076msgid "Medium Building subdued"
8077msgstr ""
8078
8079#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:31
8080msgid "Miscellaneous shapes by Cisco"
8081msgstr "Различни форми от Cisco"
8082
8083#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:32
8084#, fuzzy
8085msgid "PC Man"
8086msgstr "HP Mini"
8087
8088#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:33
8089msgid "PC Man left"
8090msgstr ""
8091
8092#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:34
8093msgid "Running man"
8094msgstr "Тичащ човек"
8095
8096#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:35
8097#, fuzzy
8098msgid "Running man subdued"
8099msgstr "Тичащ човек"
8100
8101#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:36
8102#, fuzzy
8103msgid "Running woman"
8104msgstr "Тичащ човек"
8105
8106#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:37
8107msgid "Satellite"
8108msgstr "Сателит"
8109
8110#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:38
8111msgid "Satellite dish"
8112msgstr "Сателитна чиния"
8113
8114#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:39
8115#, fuzzy
8116msgid "Sitting Woman"
8117msgstr "Седяща жена"
8118
8119#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:40
8120#, fuzzy
8121msgid "Sitting Woman right"
8122msgstr "Седяща жена"
8123
8124#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:41
8125#, fuzzy
8126msgid "Small Business"
8127msgstr "Малък бизнес"
8128
8129#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
8130#, fuzzy
8131msgid "Standing Man"
8132msgstr "Стоящ човек"
8133
8134#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:44
8135#, fuzzy
8136msgid "Standing woman"
8137msgstr "Стоящ човек"
8138
8139#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:45
8140msgid "Telecommuter"
8141msgstr ""
8142
8143#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:46
8144msgid "Telecommuter house"
8145msgstr ""
8146
8147#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:47
8148msgid "Telecommuter house subdued"
8149msgstr ""
8150
8151#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:48
8152msgid "Truck"
8153msgstr "Камион"
8154
8155#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:49
8156msgid "University"
8157msgstr "Университет"
8158
8159#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:50
8160#, fuzzy
8161msgid "Video Camera"
8162msgstr "Видеокамера"
8163
8164#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:51
8165#, fuzzy
8166msgid "Video Camera right"
8167msgstr "Видеокамера"
8168
8169#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:52
8170#, fuzzy
8171msgid "Woman"
8172msgstr "Мъж/Жена"
8173
8174#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:53
8175msgid "Woman blue"
8176msgstr ""
8177
8178#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:54
8179msgid "Woman gold"
8180msgstr ""
8181
8182#  Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
8183#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:55
8184#, fuzzy
8185msgid "Woman red"
8186msgstr "Човешка сила"
8187
8188#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:1
8189msgid "10700"
8190msgstr "10700"
8191
8192#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:2
8193msgid "15200"
8194msgstr "15200"
8195
8196#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:3
8197#, fuzzy
8198msgid "15800"
8199msgstr "15200"
8200
8201#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:4
8202msgid "3174 (desktop) cluster controller"
8203msgstr "3174 (настолен) контролер за клъстери"
8204
8205#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:5
8206msgid "3X74 (floor) cluster controller"
8207msgstr "3X74 (подов) контролер за клъстери"
8208
8209#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:6
8210#, fuzzy
8211msgid "Access Server"
8212msgstr "Файлов сървър"
8213
8214#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:7
8215msgid "AccessPoint"
8216msgstr "Точка за достъп"
8217
8218#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:8
8219msgid "Automatic Protection Switching"
8220msgstr ""
8221
8222#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:9
8223msgid "BBFW"
8224msgstr "BBFW"
8225
8226#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:10
8227msgid "BBFW media"
8228msgstr "BBFW media"
8229
8230#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:11
8231msgid "Breakout box"
8232msgstr "Изход"
8233
8234#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:12
8235msgid "Bridge"
8236msgstr "Мост"
8237
8238#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:13
8239#, fuzzy
8240msgid "CDDI/FDDI Concentrator"
8241msgstr "VPN концентратор"
8242
8243#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:14
8244#, fuzzy
8245msgid "CDM Content Distribution Manager"
8246msgstr "CDM - администратор за дистрибуция на съдържание"
8247
8248#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:15
8249msgid "CSU/DSU"
8250msgstr "CSU/DSU"
8251
8252#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:16
8253#, fuzzy
8254msgid "Cable Modem"
8255msgstr "Кабелен модем"
8256
8257#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:17
8258#, fuzzy
8259msgid "Catalyst Access Gateway"
8260msgstr "Портал за бърз достъп"
8261
8262#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:18
8263#, fuzzy
8264msgid "Centri Firewall"
8265msgstr "Маршрутизатор с огнена стена"
8266
8267#  Translators: Menu item Verb/Channel
8268#  Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
8269#  Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
8270#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:19
8271#, fuzzy
8272msgid "Channelized Pipe"
8273msgstr "Канал"
8274
8275#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:20
8276msgid "Cisco - Network"
8277msgstr "Cisco - мрежи"
8278
8279#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:21
8280msgid "Cloud"
8281msgstr ""
8282
8283#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:22
8284#, fuzzy
8285msgid "Cloud Dark"
8286msgstr "Затваряне на диаграмата"
8287
8288#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:23
8289msgid "Cloud Gold"
8290msgstr ""
8291
8292#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:24
8293msgid "Cloud White"
8294msgstr ""
8295
8296#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:25
8297msgid "Concatenated Payload"
8298msgstr ""
8299
8300#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:26
8301#, fuzzy
8302msgid "Content Engine (Cache Director)"
8303msgstr "Папката за помощ не може да бъде намерена."
8304
8305#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:27
8306#, fuzzy
8307msgid "Content Transformation Engine (CTE)"
8308msgstr "Филтър за XSL трансформации"
8309
8310#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:28
8311msgid "DSLAM"
8312msgstr "DSLAM"
8313
8314#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:29
8315#, fuzzy
8316msgid "DWDM Filter"
8317msgstr "DWDM филтър"
8318
8319#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:30
8320#, fuzzy
8321msgid "Detector"
8322msgstr "Сектори"
8323
8324#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:31
8325#, fuzzy
8326msgid "Digital Cross-Connect"
8327msgstr "Кросконектор"
8328
8329#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:32
8330msgid "Directory Server"
8331msgstr "Директориен сървър"
8332
8333#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:33
8334#, fuzzy
8335msgid "Distributed Director"
8336msgstr "Разпределено управление"
8337
8338#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:34
8339#, fuzzy
8340msgid "Dual Mode AccessPoint"
8341msgstr "Точка за достъп"
8342
8343#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:35
8344#, fuzzy
8345msgid "FDDI Ring"
8346msgstr "FDDI кръг"
8347
8348#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:36
8349#, fuzzy
8350msgid "File Engine"
8351msgstr "Картотека"
8352
8353#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:37
8354msgid "Firewall"
8355msgstr ""
8356
8357#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:38
8358#, fuzzy
8359msgid "Firewall Service Module"
8360msgstr "Маршрутизатор - огнена стена"
8361
8362#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:39
8363#, fuzzy
8364msgid "Firewall horizontal"
8365msgstr "Обръщане хоризонтално"
8366
8367#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:40
8368#, fuzzy
8369msgid "Firewall subdued"
8370msgstr "Маршрутизатор - огнена стена"
8371
8372#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:41
8373#, fuzzy
8374msgid "General Appliance"
8375msgstr "Общи устройства"
8376
8377#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:42
8378#, fuzzy
8379msgid "Generic Gateway"
8380msgstr "Общ портал"
8381
8382#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:44
8383msgid "IOS Firewall"
8384msgstr ""
8385
8386#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:45
8387#, fuzzy
8388msgid "IOS SLB"
8389msgstr "IP DSL"
8390
8391#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:46
8392msgid "IP"
8393msgstr "IP"
8394
8395#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:47
8396#, fuzzy
8397msgid "IP DSL Switch"
8398msgstr "ISDN комутатор"
8399
8400#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:48
8401msgid "IP Old-style"
8402msgstr ""
8403
8404#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:49
8405#, fuzzy
8406msgid "IP Transport Concentrator"
8407msgstr "VPN концентратор"
8408
8409#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:50
8410msgid "IPTV broadcast server"
8411msgstr "IPTV сървър-предавател"
8412
8413#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:51
8414msgid "IPTV content manager"
8415msgstr "IPTV администратор на съдържание"
8416
8417#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:52
8418msgid "LAN to LAN"
8419msgstr "LAN to LAN"
8420
8421#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:53
8422msgid "Lightweight AP"
8423msgstr ""
8424
8425#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:54
8426msgid "LocalDirector"
8427msgstr ""
8428
8429#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:55
8430#, fuzzy
8431msgid "Location server"
8432msgstr "Комуникационен сървър"
8433
8434#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:56
8435msgid "LongReach CPE"
8436msgstr "LongReach CPE"
8437
8438#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:57
8439#, fuzzy
8440msgid "MAS Gateway"
8441msgstr "MAS портал"
8442
8443#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:58
8444msgid "MAU"
8445msgstr "MAU"
8446
8447#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:59
8448msgid "ME 1100"
8449msgstr "ME 1100"
8450
8451#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:60
8452msgid "MUX"
8453msgstr "MUX"
8454
8455#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:61
8456msgid "Metro 1500"
8457msgstr "Metro 1500"
8458
8459#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:62
8460#, fuzzy
8461msgid "NAT"
8462msgstr "ATA"
8463
8464#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:63
8465#, fuzzy
8466msgid "Network Management"
8467msgstr "Мрежови мениджмънт"
8468
8469#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:64
8470msgid "Network shapes by Cisco"
8471msgstr ""
8472
8473#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:65
8474msgid "ONS15104"
8475msgstr ""
8476
8477#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:66
8478msgid "ONS15540"
8479msgstr ""
8480
8481#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:67
8482#, fuzzy
8483msgid "Optical Amplifier"
8484msgstr "Оптичен усилвател"
8485
8486#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:68
8487#, fuzzy
8488msgid "Optical Cross-Connect"
8489msgstr "Оптичен пренос"
8490
8491#  Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
8492#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:69
8493#, fuzzy
8494msgid "Optical Fiber"
8495msgstr "Оптична енергия"
8496
8497#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:70
8498#, fuzzy
8499msgid "Optical Transport"
8500msgstr "Оптичен пренос"
8501
8502#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:71
8503msgid "PAD"
8504msgstr "PAD"
8505
8506#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:72
8507msgid "PIX Firewall"
8508msgstr ""
8509
8510#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:73
8511#, fuzzy
8512msgid "PIX Firewall Left"
8513msgstr "Маршрутизатор - огнена стена"
8514
8515#  Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
8516#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:74
8517#, fuzzy
8518msgid "Protocol Translator"
8519msgstr "Огъване"
8520
8521#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:75
8522msgid "RPS"
8523msgstr "RPS"
8524
8525#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:76
8526msgid "Repeater"
8527msgstr "Ретранслатор"
8528
8529#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:77
8530#, fuzzy
8531msgid "SSL Terminator"
8532msgstr "Станция"
8533
8534#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:78
8535msgid "STB (set top box)"
8536msgstr "STB (set top box)"
8537
8538#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:79
8539#, fuzzy
8540msgid "Security appliance"
8541msgstr "Общи устройства"
8542
8543#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:80
8544#, fuzzy
8545msgid "Service Control"
8546msgstr "Симетричен контрол"
8547
8548#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:81
8549#, fuzzy
8550msgid "Storage Solution Engine"
8551msgstr "Маршрутизатор на паметта"
8552
8553#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:82
8554msgid "System controller"
8555msgstr "Системен контролер"
8556
8557#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:83
8558msgid "TV"
8559msgstr "Телевизия"
8560
8561#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:84
8562#, fuzzy
8563msgid "Terminal Server"
8564msgstr "Прекъсвач"
8565
8566#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:85
8567msgid "TokenRing"
8568msgstr "TokenRing"
8569
8570#  Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
8571#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:86
8572#, fuzzy
8573msgid "TransPath"
8574msgstr "Превод"
8575
8576#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:87
8577msgid "UPS"
8578msgstr "UPS"
8579
8580#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:88
8581msgid "VIP"
8582msgstr "VIP"
8583
8584#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:89
8585msgid "VN2900"
8586msgstr ""
8587
8588#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:90
8589msgid "VN5900"
8590msgstr ""
8591
8592#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:91
8593msgid "VN5902"
8594msgstr ""
8595
8596#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:92
8597#, fuzzy
8598msgid "VPN Concentrator"
8599msgstr "VPN концентратор"
8600
8601#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:93
8602#, fuzzy
8603msgid "VPN Gateway"
8604msgstr "VPN портал"
8605
8606#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:94
8607#, fuzzy
8608msgid "WAN"
8609msgstr "И"
8610
8611#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:95
8612#, fuzzy
8613msgid "WDM"
8614msgstr "ADM"
8615
8616#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:96
8617#, fuzzy
8618msgid "WLAN controller"
8619msgstr "Системен контролер"
8620
8621#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:97
8622msgid "Wi-Fi Tag"
8623msgstr ""
8624
8625#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:98
8626#, fuzzy
8627msgid "Wireless Bridge"
8628msgstr "Безжичен преходник"
8629
8630#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:99
8631msgid "Wireless Connectivity"
8632msgstr ""
8633
8634#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:100
8635msgid "Wireless Location Appliance"
8636msgstr ""
8637
8638#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:101
8639#, fuzzy
8640msgid "Wireless Transport"
8641msgstr "Безжичен пренос"
8642
8643#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:102
8644msgid "uBR910 Cable DSU"
8645msgstr ""
8646
8647#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:1
8648msgid "6701"
8649msgstr "6701"
8650
8651#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:2
8652#, fuzzy
8653msgid "6705"
8654msgstr "6701"
8655
8656#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:3
8657msgid "6732"
8658msgstr ""
8659
8660#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:4
8661msgid "ADM"
8662msgstr "ADM"
8663
8664#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:5
8665msgid "ATA"
8666msgstr "ATA"
8667
8668#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:6
8669msgid "BTS 10200"
8670msgstr "BTS 10200"
8671
8672#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:7
8673msgid "CallManager"
8674msgstr "Администратор на повиквания"
8675
8676#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:8
8677#, fuzzy
8678msgid "Cellular Phone"
8679msgstr "Мобилен телефон"
8680
8681#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:9
8682#, fuzzy
8683msgid "Cisco - Telephony"
8684msgstr "Cisco - мрежи"
8685
8686#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:10
8687msgid "Class 4/5 switch"
8688msgstr "Комутатор - клас 4/5"
8689
8690#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:11
8691#, fuzzy
8692msgid "End Office"
8693msgstr "Крайно време"
8694
8695#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:12
8696msgid "Fax"
8697msgstr "Факс"
8698
8699#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:13
8700msgid "Gatekeeper"
8701msgstr ""
8702
8703#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:14
8704msgid "Generic softswitch"
8705msgstr "Софтуерен комутатор - общ"
8706
8707#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:15
8708msgid "H.323"
8709msgstr "H.323"
8710
8711#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:16
8712msgid "HootPhone"
8713msgstr ""
8714
8715#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:17
8716msgid "IAD router"
8717msgstr "IAD маршрутизатор"
8718
8719#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:18
8720msgid "ICM"
8721msgstr "ICM"
8722
8723#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:19
8724msgid "ICS"