source: extras/banshee.HEAD.bg.po @ 509

Last change on this file since 509 was 509, checked in by zbrox, 17 years ago

beagle (extras) ultimate search edition

  • обновен превод. останаха само 3 низа, които не съм сигурен как да преведа, а тук сега не мога да инсталирам beagle. оставям за по-късно.

banshee (extras) ultimate music edition

  • обновен превод. все още към 60 низа, обаче остават. защото все още не сме решили много неща как да се превеждат. примери: encoder, transcoder, bitrate, playback engine, burn proof, disk at once, pipeline и т.н.
File size: 64.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of banshee.
2# Copyright (C) 2005 THE banshee'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the banshee package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7#
8#: ../src/Main.cs:106
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: banshee\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-01-22 20:14+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-01-31 13:10+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/banshee.desktop.in.in.h:1 ../src/PlayerInterface.cs:334
23#: ../src/PlayerInterface.cs:1429
24msgid "Banshee Music Player"
25msgstr "Слушане на музика (Banshee)"
26
27#: ../data/banshee.desktop.in.in.h:2
28msgid "Music Player"
29msgstr "Слушане на музика"
30
31#: ../data/banshee.schemas.in.h:1
32msgid "Copy and rename music to banshee music library directory when importing"
33msgstr ""
34"Копиране и преименуване на музиката в папката за музика на Banshee при  "
35"внасянето"
36
37#: ../data/banshee.schemas.in.h:2
38msgid "Copy music on import"
39msgstr "Копиране на музика при внасяне"
40
41#: ../data/banshee.schemas.in.h:3
42msgid "Enable Special Keys"
43msgstr "Включване на специалните клавиши"
44
45#: ../data/banshee.schemas.in.h:4
46msgid ""
47"Enabled Special Keys (Multimedia Keys) support for Play/Pause/Next/Previous; "
48"works with mappings set through Gnome Shortcuts capplet"
49msgstr ""
50
51#: ../data/banshee.schemas.in.h:5
52msgid "File Name Pattern"
53msgstr "Схема на файловото име"
54
55#: ../data/banshee.schemas.in.h:7
56#, no-c-format
57msgid ""
58"Format for creating filenames/directories for ripped tracks, imported music, "
59"etc. Format is relative to the Banshee music directory... do not form an "
60"absolute path! Tokens: %artist%, %album%, %title%, %track_number%, %"
61"track_count%, %track_number_nz% (No prefixed zero), %track_count_nz% (No "
62"prefixed zero)."
63msgstr ""
64"Формат за създаване на файлови имена/папки за извлечените песни, внесената "
65"музика и т.н. Форматът е относителен към папката за музика на Banshee. Не "
66"пишете абсолютен път! Възможни елементи: %artist%, %album%, %title%, %"
67"track_number%, %track_count%, %track_number_nz% (без начална нули в "
68"началото), %track_count_nz% (без нули в началото)."
69
70#: ../data/banshee.schemas.in.h:8
71msgid "Height of the main interface window."
72msgstr "Височина на главния прозорец"
73
74#: ../data/banshee.schemas.in.h:9
75msgid "Move music on info save"
76msgstr "Копиране на музика запазване на информация"
77
78#: ../data/banshee.schemas.in.h:10
79msgid ""
80"Move music within banshee music library directory when saving track info"
81msgstr ""
82"Копиране на музиката в папката за музика на Banshee при запазване на "
83"информация за песните."
84
85#: ../data/banshee.schemas.in.h:11
86msgid "Name of media playback engine."
87msgstr ""
88
89#: ../data/banshee.schemas.in.h:12
90msgid "Only display the notification area (tray) icon if true"
91msgstr "Ако е включено, иконата в района за уведомяване се показва."
92
93#: ../data/banshee.schemas.in.h:13
94msgid "Pixel position of Main Player Window on the X Axis"
95msgstr ""
96
97#: ../data/banshee.schemas.in.h:14
98msgid "Pixel position of Main Player Window on the Y Axis"
99msgstr ""
100
101#: ../data/banshee.schemas.in.h:15
102msgid "Player Engine Name"
103msgstr "Име на двигателя"
104
105#: ../data/banshee.schemas.in.h:16
106msgid "Show Notification Area Icon"
107msgstr "Показване на иконата в областта за уведомяване"
108
109#: ../data/banshee.schemas.in.h:17
110msgid "Show advanced track properties"
111msgstr ""
112
113#: ../data/banshee.schemas.in.h:18
114msgid "Source View Width"
115msgstr ""
116
117#: ../data/banshee.schemas.in.h:19
118msgid "True if main window is to be maximized, false if it is not."
119msgstr "Включено, ако главния прозорец ще се максимизира, ако не - изключено."
120
121#: ../data/banshee.schemas.in.h:20
122msgid ""
123"True if the advanced expander should be expanded in the track properties "
124"dialog, false if it should be closed"
125msgstr ""
126
127#: ../data/banshee.schemas.in.h:21
128msgid "Volume Output Level"
129msgstr "Изходно ниво на силата на звука"
130
131#: ../data/banshee.schemas.in.h:22
132msgid ""
133"Volume of playback relative to mixer output (except on Helix, which sets "
134"volume directly on PCM"
135msgstr ""
136
137#: ../data/banshee.schemas.in.h:23
138msgid "Width of Album Column."
139msgstr "Ширина на колоната за албума."
140
141#: ../data/banshee.schemas.in.h:24
142msgid "Width of Artist Column."
143msgstr "Ширина на колоната за изпълнителя."
144
145#: ../data/banshee.schemas.in.h:25
146msgid "Width of Last Played Column."
147msgstr "Ширина на колоната за последното слушане."
148
149#: ../data/banshee.schemas.in.h:26
150msgid "Width of Plays Column."
151msgstr "Ширина на колоната за броя слушания."
152
153#: ../data/banshee.schemas.in.h:27
154msgid "Width of Rating Column."
155msgstr "Ширина на колоната за оценката."
156
157#: ../data/banshee.schemas.in.h:28
158msgid "Width of Source View Column."
159msgstr "Ширина на колоната за източника."
160
161#: ../data/banshee.schemas.in.h:29
162msgid "Width of Time Column."
163msgstr "Ширина на колоната за времетраенето."
164
165#: ../data/banshee.schemas.in.h:30
166msgid "Width of Title Column."
167msgstr "Ширина на колоната за заглавието."
168
169#: ../data/banshee.schemas.in.h:31
170msgid "Width of Track Column."
171msgstr "Ширина на колоната за песента."
172
173#: ../data/banshee.schemas.in.h:32
174msgid "Width of the main interface window."
175msgstr "Ширина на главния прозорец."
176
177#: ../data/banshee.schemas.in.h:33
178msgid "Window Height"
179msgstr "Височина на прозореца"
180
181#: ../data/banshee.schemas.in.h:34
182msgid "Window Maximized"
183msgstr "Максимизиран прозорец"
184
185#: ../data/banshee.schemas.in.h:35
186msgid "Window Position X"
187msgstr "Х позиция на прозореца"
188
189#: ../data/banshee.schemas.in.h:36
190msgid "Window Position Y"
191msgstr "Y позиция на прозореца"
192
193#: ../data/banshee.schemas.in.h:37
194msgid "Window Width"
195msgstr "Ширина на прозореца"
196
197#: ../data/banshee.glade.h:1
198msgid "<b>Advanced Options</b>"
199msgstr "<b>Допълнителни настройки</b>"
200
201#: ../data/banshee.glade.h:2
202msgid "<b>Advanced Properties</b>"
203msgstr "<b>Допълнителни настройки</b>"
204
205#: ../data/banshee.glade.h:3
206msgid "<b>Banshee Music Folder Location</b>"
207msgstr "<b>Папката за музика на Banshee</b>"
208
209#: ../data/banshee.glade.h:4
210msgid "<b>CD Burning</b>"
211msgstr "<b>Запис на дискове</b>"
212
213#: ../data/banshee.glade.h:5
214msgid "<b>CD Ripping</b>"
215msgstr "<b>Извличане на аудио диск</b>"
216
217#: ../data/banshee.glade.h:6
218msgid "<b>Loading...</b>"
219msgstr "<b>Зарежда се...</b>"
220
221#: ../data/banshee.glade.h:7
222msgid "<b>Playback Engines</b>"
223msgstr "<b>Двигатели за прослушване</b>"
224
225#: ../data/banshee.glade.h:8
226msgid "<b>iPod Transcoding</b>"
227msgstr ""
228
229#: ../data/banshee.glade.h:9
230msgid "<big><b>Editing Song</b></big>"
231msgstr "<big><b>Редактиране на песен</b></big>"
232
233#: ../data/banshee.glade.h:10
234msgid "<big><b>New iPod Detected <small><sup>TM</sup></small></b></big>"
235msgstr "<big><b>Засечен е нов iPod<small><sup>TM</sup></small></b></big>"
236
237#: ../data/banshee.glade.h:11
238msgid "<small><i><Unknown></i></small>"
239msgstr "<small><i><Unknown></i></small>"
240
241#: ../data/banshee.glade.h:12
242msgid "<small>Advanced</small>"
243msgstr "<small>Допълнителни</small>"
244
245#: ../data/banshee.glade.h:13
246msgid "<small>Burning</small>"
247msgstr "<small>Записване</small>"
248
249#: ../data/banshee.glade.h:14
250msgid "<small>Encoding</small>"
251msgstr "<small>Кодиране</small>"
252
253#: ../data/banshee.glade.h:15
254msgid "<small>Library</small>"
255msgstr "<small>Фонотека</small>"
256
257#: ../data/banshee.glade.h:16
258msgid "<small>Serial Number</small>"
259msgstr "<small>Сериен номер</small>"
260
261#: ../data/banshee.glade.h:17
262msgid "<span size=\"small\">Idle</span>"
263msgstr "<span size=\"small\">В покой</span>"
264
265#: ../data/banshee.glade.h:18
266msgid "Albu_m"
267msgstr "Албу_м"
268
269#: ../data/banshee.glade.h:19 ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:93
270msgid "Audio CD"
271msgstr "Аудио диск"
272
273#: ../data/banshee.glade.h:20 ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:227
274#: ../src/AboutBox.cs:66 ../src/NotificationAreaIcon.cs:61
275#: ../src/PlayerInterface.cs:706
276msgid "Banshee"
277msgstr "Banshee"
278
279#: ../data/banshee.glade.h:21
280msgid ""
281"Banshee has detected that you are plugging in an iPod for the first time. "
282"Please take a moment to give your iPod a name."
283msgstr ""
284"Banshee засече, че за пръв път включвате към компютъра iPod. Отделете момент "
285"да го наименувате."
286
287#: ../data/banshee.glade.h:22
288msgid "Bit Rate:"
289msgstr ""
290
291#: ../data/banshee.glade.h:23
292msgid "Burnproof"
293msgstr ""
294
295#: ../data/banshee.glade.h:24
296msgid "Channels:"
297msgstr "Канали:"
298
299#: ../data/banshee.glade.h:25
300msgid "Copy files to Banshee Music Folder when importing to Library"
301msgstr ""
302"Копиране на файловете в папката за музика на Banshee при внасянето им във "
303"фонотеката"
304
305#: ../data/banshee.glade.h:26
306msgid "Data CD"
307msgstr "Диск с данни"
308
309#: ../data/banshee.glade.h:27
310msgid "Description:"
311msgstr "Описание:"
312
313#: ../data/banshee.glade.h:28
314msgid "Disk Drive:"
315msgstr "Дисково устройство:"
316
317#: ../data/banshee.glade.h:29
318msgid "Disk Format:"
319msgstr "Формат на диска:"
320
321#: ../data/banshee.glade.h:30
322msgid "Disk Usage:"
323msgstr "Заето пространство:"
324
325#: ../data/banshee.glade.h:31
326msgid "Disk at once"
327msgstr ""
328
329#: ../data/banshee.glade.h:32 ../src/TrackProperties.cs:222
330msgid "Editing Song"
331msgstr "Редактиране на песен"
332
333#: ../data/banshee.glade.h:33
334msgid "Eject when finished"
335msgstr "Изваждане след приключване"
336
337#: ../data/banshee.glade.h:34
338msgid "Encoding Profile:"
339msgstr ""
340
341#: ../data/banshee.glade.h:35
342msgid "Encoding:"
343msgstr ""
344
345#: ../data/banshee.glade.h:36
346msgid "Engine:"
347msgstr "Двигател:"
348
349#: ../data/banshee.glade.h:37
350msgid "File Name:"
351msgstr "Име на файл:"
352
353#: ../data/banshee.glade.h:38
354msgid "Imported On:"
355msgstr "Внесено на:"
356
357#: ../data/banshee.glade.h:39
358msgid "Last Played On:"
359msgstr "Последно слушана на:"
360
361#: ../data/banshee.glade.h:40
362msgid "MP3 CD"
363msgstr "MP3 диск"
364
365#: ../data/banshee.glade.h:41
366msgid "Mime Type:"
367msgstr "MIME вид:"
368
369#: ../data/banshee.glade.h:42
370msgid "New iPod Detected"
371msgstr "Засечен е нов iPod"
372
373#: ../data/banshee.glade.h:43
374msgid "Number of Plays:"
375msgstr "Брой слушания:"
376
377#: ../data/banshee.glade.h:44
378msgid "Overburn"
379msgstr "Overburn"
380
381#: ../data/banshee.glade.h:45
382msgid "Preferences"
383msgstr "Настройки"
384
385#: ../data/banshee.glade.h:46
386msgid "Reset"
387msgstr "Зануляване"
388
389#: ../data/banshee.glade.h:47
390msgid "Sample Rate:"
391msgstr ""
392
393#: ../data/banshee.glade.h:48
394msgid "Simulate write"
395msgstr "Симулиране на запис"
396
397#: ../data/banshee.glade.h:49
398msgid "Track Duration:"
399msgstr "Продължителност:"
400
401#: ../data/banshee.glade.h:50
402msgid "Track _Count"
403msgstr "_Номер на песен"
404
405#: ../data/banshee.glade.h:51
406msgid "Track _Number"
407msgstr "Номер на _песен"
408
409#: ../data/banshee.glade.h:52 ../src/TrackProperties.cs:218
410#: ../src/TrackProperties.cs:242 ../src/TrackProperties.cs:243
411#: ../src/TrackProperties.cs:244 ../src/TrackProperties.cs:245
412#: ../src/TrackProperties.cs:246 ../src/TrackProperties.cs:247
413#: ../src/Banshee.Base/Dap/Dap.cs:590
414msgid "Unknown"
415msgstr "Непознат"
416
417#: ../data/banshee.glade.h:53
418msgid "VBR:"
419msgstr "VBR:"
420
421#: ../data/banshee.glade.h:54
422msgid "Write Speed:"
423msgstr "Скорост на запис:"
424
425#: ../data/banshee.glade.h:55
426msgid "Your Name:"
427msgstr "Вашето име:"
428
429#: ../data/banshee.glade.h:56
430msgid "_Artist"
431msgstr "_Изпълнител"
432
433#: ../data/banshee.glade.h:57
434msgid "_Search:"
435msgstr "Тър_сене:"
436
437#: ../data/banshee.glade.h:58
438msgid "_Title"
439msgstr "З_аглавие"
440
441#: ../data/banshee.glade.h:59
442msgid "iPod Name:"
443msgstr "Име на iPod:"
444
445#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:85
446msgid "Could not create pipeline"
447msgstr ""
448
449#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:94
450msgid "Could not initialize cdparanoia"
451msgstr "Не може да се инициализира cdparanoia"
452
453#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:107
454msgid "Could not create encoder pipeline"
455msgstr ""
456
457#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:113
458msgid "Could not create GNOME VFS output plugin"
459msgstr ""
460
461#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:128
462msgid "Could not link pipeline elements"
463msgstr ""
464
465#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:241
466msgid "Encoding element does not support tagging!"
467msgstr ""
468
469#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:251
470msgid "Could not send seek event to cdparanoia"
471msgstr ""
472
473#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:257
474msgid "Could not get track start position"
475msgstr "Не може да се вземе началната позиция на песента"
476
477#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.8.c:271
478msgid "Could not get track position"
479msgstr "Не може да се вземе позицията на песента"
480
481#: ../libbanshee/gst-playback-0.8.c:91
482msgid "Could not find or create the 'playbin' GStreamer plugin"
483msgstr ""
484
485#: ../libbanshee/gst-playback-0.8.c:99
486msgid ""
487"Could not load an output sink from GStreamer/GConf and could not fall back "
488"on alsasink"
489msgstr ""
490
491#: ../libbanshee/gst-playback-0.8.c:102
492msgid ""
493"Could not load an output sink from GStreamer/GConf, falling back on alsasink"
494msgstr ""
495
496#: ../libbanshee/gst-transcode-0.8.c:118
497msgid "Could not create 'gnomevfssrc' plugin"
498msgstr "Не може да се създаде \"gnomevfssrc\" приставка"
499
500#: ../libbanshee/gst-transcode-0.8.c:124
501msgid "Could not create 'spider' plugin"
502msgstr "Не може да създаде \"spider\" приставка"
503
504#: ../libbanshee/gst-transcode-0.8.c:131
505#, c-format
506msgid "Could not create encoding pipeline: %s"
507msgstr ""
508
509#: ../libbanshee/gst-transcode-0.8.c:137
510msgid "Could not create 'filesink' plugin"
511msgstr "Не може да се създаде \"filesync\" приставка"
512
513#: ../libbanshee/gst-transcode-0.8.c:219
514msgid "No decoder could be found for source format."
515msgstr ""
516
517#: ../libbanshee/gst-transcode-0.8.c:224
518msgid "Could not stat encoded file"
519msgstr ""
520
521#: ../libbanshee/hal-context.c:61
522msgid "Could not create new HAL context"
523msgstr "Не може да се създаде нов контекст на HAL"
524
525#: ../libbanshee/hal-context.c:69
526#, c-format
527msgid "Could not integrate HAL with mainloop: %s"
528msgstr ""
529
530#: ../libbanshee/hal-context.c:89 ../libbanshee/hal-context.c:92
531msgid "Could not initialize HAL context"
532msgstr ""
533
534#: ../libbanshee/hal-context.c:101
535msgid "Could not get device list from HAL"
536msgstr "Не може да се вземе списъка с устройства от HAL"
537
538#: ../src/AboutBox.cs:63
539msgid ""
540"Copyright 2005 Novell, Inc.\n"
541"Copyright 2005 Aaron Bockover"
542msgstr ""
543"Всички права запазени 2005 Novell, Inc.\n"
544"Всички права запазени 2005 Aaron Bockover"
545
546#: ../src/AboutBox.cs:68
547msgid "Music Management and Playback for Gnome."
548msgstr "Организиране и слушане на музика за GNOME"
549
550#: ../src/AboutBox.cs:145
551msgid "Banshee Wiki"
552msgstr "Уики на Banshee"
553
554#: ../src/BurnCore.cs:92
555msgid "Could Not Write CD"
556msgstr "Не може да се запише диск"
557
558#: ../src/BurnCore.cs:93
559msgid ""
560"No suitable wave encoder could be found to convert selected songs to CD "
561"audio format."
562msgstr ""
563
564#: ../src/BurnCore.cs:153
565msgid "Writing CD"
566msgstr "Записване на диск"
567
568#: ../src/BurnCore.cs:154
569msgid "Writing Audio CD"
570msgstr "Записване на диск с музика (CD)"
571
572#: ../src/BurnCore.cs:186
573msgid "The inserted media is not large enough to hold your selected music."
574msgstr ""
575"Поставеният носител не е с достатъчен капацитет, за да побере избраната "
576"музика."
577
578#: ../src/BurnCore.cs:188
579#, csharp-format
580msgid "{0} more minute is needed on the media."
581msgid_plural "{0} more minutes are needed on the media."
582msgstr[0] "Нужна е още {0} минута на носителя"
583msgstr[1] "Нужни са още {0} минути на носителя"
584
585#: ../src/BurnCore.cs:192
586msgid "Not Enough Space on Disc"
587msgstr "Няма достатъчно място на диска"
588
589#: ../src/BurnCore.cs:223
590msgid "No CD writers were found on your system."
591msgstr "Не са открити CD записвачки на системата Ви."
592
593#: ../src/BurnCore.cs:263
594msgid "Error Burning CD"
595msgstr "Грешка при записване на диск"
596
597#: ../src/BurnCore.cs:267
598msgid "An unknown error occurred when attempting to write the CD"
599msgstr "Възникна непозната грешка при опит да се записва върху диска"
600
601#: ../src/BurnCore.cs:273
602msgid "CD Writing Complete"
603msgstr "Записване на диск завърши"
604
605#: ../src/BurnCore.cs:274
606msgid "The selected audio was successfully written to the CD."
607msgstr "Избраните аудио източници бяха успешно записани на диска"
608
609#: ../src/BurnCore.cs:278
610msgid "Error Writing CD"
611msgstr "Грешка при записване на диск"
612
613#: ../src/BurnCore.cs:301
614msgid "Preparing to write..."
615msgstr "Подготовка за запис..."
616
617#: ../src/BurnCore.cs:305
618msgid "Writing disk..."
619msgstr "Записване на диск..."
620
621#: ../src/BurnCore.cs:309
622msgid "Fixating disk..."
623msgstr "Фиксиране на диск..."
624
625#: ../src/BurnCore.cs:326
626msgid "Waiting for Media"
627msgstr "Изчакване за носител"
628
629#: ../src/BurnCore.cs:330 ../src/BurnCore.cs:333
630msgid "Insert Blank CD"
631msgstr "Поставете празен диск"
632
633#: ../src/BurnCore.cs:331
634msgid "Please insert a blank CD disk for the write process."
635msgstr "Поставете празен диск за процеса на записване"
636
637#: ../src/Dialogs.cs:81
638msgid "An Error Occurred"
639msgstr "Имаше грешка."
640
641#: ../src/Dialogs.cs:88
642msgid "Error"
643msgstr "Грешка"
644
645#: ../src/ExceptionDialog.cs:24
646msgid "Banshee Encountered a Fatal Error"
647msgstr "Появи се фатална грешка"
648
649#: ../src/ExceptionDialog.cs:52
650msgid ""
651"This may be due to a programming error. Please help us make Banshee better "
652"by reporting this error. Thank you in advance!"
653msgstr ""
654"Това може да се дължи на грешка в програмирането. Помогнете ни да направим "
655"Banshee по-добра програма и докладвайте тази грешка. Благодарим "
656"предварително!"
657
658#: ../src/ExceptionDialog.cs:99
659msgid "An unhandled exception was thrown: "
660msgstr ""
661
662#: ../src/LogCoreViewer.cs:52
663msgid "Log Viewer"
664msgstr "Преглед на дневник"
665
666#: ../src/LogCoreViewer.cs:88
667msgid "Time Stamp"
668msgstr "Време:"
669
670#: ../src/LogCoreViewer.cs:107
671msgid "Message"
672msgstr "Съобщение"
673
674#: ../src/LogCoreViewer.cs:119
675msgid "Show:"
676msgstr "Показване:"
677
678#: ../src/LogCoreViewer.cs:136
679msgid "All Log Entries"
680msgstr "Всички записи в дневника"
681
682#: ../src/LogCoreViewer.cs:137
683msgid "Only Error Messages"
684msgstr "Само съобщенията за грешки"
685
686#: ../src/LogCoreViewer.cs:138
687msgid "Only Warning Messages"
688msgstr "Само предупрежденията"
689
690#: ../src/LogCoreViewer.cs:139
691msgid "Only Information Messages"
692msgstr "Само информационните съобщения"
693
694#: ../src/LogCoreViewer.cs:140
695msgid "Only Debug Messages"
696msgstr "Само съобщения за проследяване на грешки"
697
698#: ../src/LogCoreViewer.cs:155
699msgid "Entry Details:"
700msgstr "Информация за записа:"
701
702#: ../src/Main.cs:107
703msgid ""
704"Banshee is already running. If you were trying to control the already "
705"running instance of Banshee, D-Bus must be enabled. Banshee could not "
706"connect to your D-Bus Session Bus."
707msgstr ""
708
709#: ../src/PlayerInterface.cs:376
710msgid "Loading..."
711msgstr "Зарежда се..."
712
713#. Misc
714#: ../src/PlayerInterface.cs:427 ../src/PlayerInterface.cs:1966
715msgid "Idle"
716msgstr "В покой"
717
718#: ../src/PlayerInterface.cs:436
719msgid "All"
720msgstr "Всички"
721
722#: ../src/PlayerInterface.cs:438 ../src/PlayerInterface.cs:1535
723msgid "Song Name"
724msgstr "Име на песен"
725
726#: ../src/PlayerInterface.cs:439 ../src/PlayerInterface.cs:1533
727msgid "Artist Name"
728msgstr "Име на изпълнител"
729
730#: ../src/PlayerInterface.cs:440 ../src/PlayerInterface.cs:1537
731msgid "Album Title"
732msgstr "Заглавие на албум"
733
734#: ../src/PlayerInterface.cs:470
735msgid "Write selection to CD"
736msgstr "Записване на избраното върху диск (CD)"
737
738#: ../src/PlayerInterface.cs:471
739msgid "Import CD into library"
740msgstr "Внасяне на CD във фонотеката"
741
742#: ../src/PlayerInterface.cs:472
743msgid "Play previous song"
744msgstr "Предишна песен"
745
746#: ../src/PlayerInterface.cs:473
747msgid "Play/pause current song"
748msgstr "Слушане/пауза на текущата песен"
749
750#: ../src/PlayerInterface.cs:474
751msgid "Play next song"
752msgstr "Следваща песен"
753
754#: ../src/PlayerInterface.cs:475
755msgid "Current position in song"
756msgstr "Текущата позиция в песента"
757
758#: ../src/PlayerInterface.cs:476
759msgid "Device disk usage"
760msgstr "Заето пространство на устройството"
761
762#: ../src/PlayerInterface.cs:477
763msgid "Synchronize music library to device"
764msgstr "Синхронизиране на фонотеката с устройството"
765
766#: ../src/PlayerInterface.cs:478
767msgid "Adjust volume"
768msgstr "Промяна силата на звука"
769
770#: ../src/PlayerInterface.cs:479
771msgid "Change repeat playback mode"
772msgstr "Промяна на режима \"Повтаряне\""
773
774#: ../src/PlayerInterface.cs:480
775msgid "Toggle shuffle playback mode"
776msgstr "Смяна на режима \"Произволен ред\""
777
778#: ../src/PlayerInterface.cs:481
779msgid "Edit and view metadata of selected songs"
780msgstr "Редактиране и преглед на мета-данните за избраните песни"
781
782#: ../src/PlayerInterface.cs:505
783msgid "Notification Area Icon could not be installed"
784msgstr "Иконата в района за уведомения не може да бъде инсталирана"
785
786#: ../src/PlayerInterface.cs:556
787msgid "Import Music"
788msgstr "Внасяне на музика"
789
790#: ../src/PlayerInterface.cs:557
791msgid ""
792"Your music library is empty. You may import new music into your library now, "
793"or choose to do so later.\n"
794"\n"
795"Automatic import or importing a large folder may take a long time, so please "
796"be patient."
797msgstr ""
798"Фонотеката е празна. Може да внесете нова музика сега или да изберете да го "
799"направите друг път.\n"
800"\n"
801"Автоматичното внасяне или внасянето на голяма папка може да отнеме много "
802"време, затова бъдете търпеливи."
803
804#: ../src/PlayerInterface.cs:561
805msgid "Import Folder"
806msgstr "Внасяне на папка"
807
808#: ../src/PlayerInterface.cs:563
809msgid "Automatic Import"
810msgstr "Автоматично внасяне"
811
812#: ../src/PlayerInterface.cs:690 ../src/PlayerInterface.cs:1962
813#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:203
814msgid "Play"
815msgstr "Слушане"
816
817#: ../src/PlayerInterface.cs:694
818msgid "Pause"
819msgstr "Пауза"
820
821#: ../src/PlayerInterface.cs:754
822msgid "Cannot Play Song"
823msgstr "Песента не може да бъде изпълнена"
824
825#: ../src/PlayerInterface.cs:755
826#, csharp-format
827msgid ""
828"{0} cannot be played by Banshee. The most common reasons for this are:\n"
829"\n"
830"  <big>•</big> Song is protected (DRM)\n"
831"  <big>•</big> Song is on a DAP that does not support playback\n"
832msgstr ""
833
834#. Translators: position in song. eg, "0:37 of 3:48"
835#: ../src/PlayerInterface.cs:946 ../src/Banshee.Base/Sources/DapSource.cs:116
836#, csharp-format
837msgid "{0} of {1}"
838msgstr "{0} от {1}"
839
840#: ../src/PlayerInterface.cs:1036
841msgid "Import Folder to Library"
842msgstr "Внасяне на папка във фонотеката"
843
844#: ../src/PlayerInterface.cs:1142 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:249
845msgid "Synchronize"
846msgstr "Синхронизиране"
847
848#: ../src/PlayerInterface.cs:1143 ../src/PlayerInterface.cs:2288
849msgid "Rename Device"
850msgstr "Преименуване на устройство"
851
852#: ../src/PlayerInterface.cs:1145 ../src/PlayerInterface.cs:2282
853msgid "Rename Playlist"
854msgstr "Преименуване на списък"
855
856#: ../src/PlayerInterface.cs:1166
857msgid "Reading table of contents from CD..."
858msgstr "Четене на съдържанието на диска"
859
860#: ../src/PlayerInterface.cs:1171
861msgid "Searching for CD metadata..."
862msgstr "Търсене за мета-данни за диска..."
863
864#: ../src/PlayerInterface.cs:1176
865msgid "Searching for CD cover art..."
866msgstr "Търсене за обложка на диска..."
867
868#: ../src/PlayerInterface.cs:1181
869msgid ""
870"Cannot search for CD metadata: there is no available Internet connection"
871msgstr ""
872
873#: ../src/PlayerInterface.cs:1187
874msgid "Could not fetch metadata for CD."
875msgstr "Не може да се вземе мета информацията за диска."
876
877#: ../src/PlayerInterface.cs:1401
878msgid "Synchronizing your Device, Please Wait..."
879msgstr "Синхронизиране на устройството. Изчакайте..."
880
881#: ../src/PlayerInterface.cs:1416
882#, csharp-format
883msgid "{0} day"
884msgid_plural "{0} days"
885msgstr[0] "{0} ден"
886msgstr[1] "{0} дни"
887
888#: ../src/PlayerInterface.cs:1433
889msgid "Your Library is Empty - Consider Importing Music"
890msgstr "Фонотеката Ви е празна - Трябва да внесете музика"
891
892#: ../src/PlayerInterface.cs:1436
893msgid "This Playlist is Empty - Consider Adding Music"
894msgstr "Списъкът е празен - трябва да добавите музика в него"
895
896#: ../src/PlayerInterface.cs:1439
897#, csharp-format
898msgid "{0} Item"
899msgid_plural "{0} Items"
900msgstr[0] "{0} обект"
901msgstr[1] "{0} обекта"
902
903#: ../src/PlayerInterface.cs:1441
904#, csharp-format
905msgid "{0} Total Play Time"
906msgstr "Общо времетраене - {0}"
907
908#: ../src/PlayerInterface.cs:1725 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:64
909#: ../src/Banshee.Base/Sources/PlaylistSource.cs:61
910#: ../src/Banshee.Base/Sources/PlaylistSource.cs:301
911#: ../src/Banshee.Base/Sources/PlaylistSource.cs:323
912#: ../src/Banshee.Base/Sources/PlaylistSource.cs:330
913msgid "New Playlist"
914msgstr "Нов списък"
915
916#: ../src/PlayerInterface.cs:1744
917msgid "Clear"
918msgstr "Изчистване"
919
920#: ../src/PlayerInterface.cs:1953
921msgid "Could Not Eject"
922msgstr "Не може да се извади"
923
924#: ../src/PlayerInterface.cs:1997
925msgid "Cannot Import"
926msgstr "Не може да се внесе"
927
928#: ../src/PlayerInterface.cs:1998 ../src/PlayerInterface.cs:2002
929msgid "Scanning"
930msgstr "Сканиране"
931
932#: ../src/PlayerInterface.cs:2000
933#, csharp-format
934msgid "Cannot Import: {0} ({1}, {2})"
935msgstr "Не може да се внесе: {0} ({1}, {2})"
936
937#: ../src/PlayerInterface.cs:2044
938#, csharp-format
939msgid ""
940"Are you sure you want to remove the selected song from your library "
941"<i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete the file."
942"Are you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
943"library <i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete "
944"the files."
945msgstr ""
946"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от фонотеката си "
947"<i><b>и</b></i> твърдия диск? Това действие ще изтрие за постоянно файла."
948"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни от "
949"фонотеката си <i><b>и</b></i> твърдия·диск? Това действие ще изтрие за "
950"постоянно файловете."
951
952#: ../src/PlayerInterface.cs:2053
953#, csharp-format
954msgid "Are you sure you want to remove the selected song from your library?"
955"Are you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
956"library?"
957msgstr ""
958"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от фонотеката си?"
959"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни от "
960"фонотеката си?"
961
962#: ../src/PlayerInterface.cs:2062
963msgid "Remove Selected Songs from Library"
964msgstr "Премахване на избраните песни от фонотеката"
965
966#: ../src/PlayerInterface.cs:2132
967msgid "Import Files to Library"
968msgstr "Внасяне на файлове във фонотеката"
969
970#: ../src/PlayerInterface.cs:2178
971msgid "Invalid Selection"
972msgstr "Невалидна селекция"
973
974#: ../src/PlayerInterface.cs:2179
975msgid "You must select at least one track to import."
976msgstr "Трябва да изберете поне една песен за внасяне"
977
978#. Translators: {0} is the name of the DAP device (i.e. 'iPod')
979#: ../src/PlayerInterface.cs:2216
980#, csharp-format
981msgid "Synchronize {0}"
982msgstr "Синхронизиране на {0}"
983
984#: ../src/PlayerInterface.cs:2217
985#, csharp-format
986msgid ""
987"You have made changes to your {0}. Please choose a method for updating the "
988"contents of your {0}.\n"
989"\n"
990"<big>•</big> <i>Synchronize Library</i>: synchronize Banshee library to {0}\n"
991"<big>•</big> <i>Save Manual Changes</i>: save only the manual changes you "
992"made"
993msgstr ""
994"Направили сте промени по {0}. Изберете метод за обновяване на съдържанието на {0}.\n"
995"\n"
996"<big>•</big> <i>Синхронизиране на фонотеката</i>: синхронизиране на фонотеката на Banshee "
997"с{0}\n"
998"<big>•</big> <i>Запазване на ръчни промени</i>: запазване само на ръчните промени "
999"направени от Вас\n"
1000
1001#: ../src/PlayerInterface.cs:2223
1002msgid ""
1003"<b>Warning:</b> Actions will alter or erase existing iPod contents and may "
1004"cause incompatability with iTunes!"
1005msgstr ""
1006
1007#: ../src/PlayerInterface.cs:2225
1008msgid "Synchronize Library"
1009msgstr "Синхронизиране на фонотеката"
1010
1011#: ../src/PlayerInterface.cs:2227
1012msgid "Save Manual Changes"
1013msgstr "Запазване на ръчните промени"
1014
1015#: ../src/PlayerInterface.cs:2283
1016msgid "Enter new playlist name"
1017msgstr "Въведете име за новия списък"
1018
1019#: ../src/PlayerInterface.cs:2289
1020msgid "Enter new name for your device"
1021msgstr "Въведете ново име за Вашето устройство"
1022
1023#: ../src/PlaylistColumns.cs:82
1024msgid "Invalid column width"
1025msgstr "Невалидна ширина на колона"
1026
1027#: ../src/PlaylistColumns.cs:119
1028msgid "Choose Columns"
1029msgstr "Избор на колони"
1030
1031#: ../src/PlaylistColumns.cs:133
1032msgid "Visible Playlist Columns"
1033msgstr "Видми колони при списъците"
1034
1035#: ../src/PlaylistView.cs:83
1036msgid "Track"
1037msgstr "Песен"
1038
1039#: ../src/PlaylistView.cs:86
1040msgid "Artist"
1041msgstr "Изпълнител"
1042
1043#: ../src/PlaylistView.cs:89
1044msgid "Title"
1045msgstr "Заглавие"
1046
1047#: ../src/PlaylistView.cs:92
1048msgid "Album"
1049msgstr "Албум"
1050
1051#: ../src/PlaylistView.cs:95
1052msgid "Time"
1053msgstr "Време"
1054
1055#: ../src/PlaylistView.cs:100 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:183
1056msgid "Rating"
1057msgstr "Оценка"
1058
1059#: ../src/PlaylistView.cs:107
1060msgid "Plays"
1061msgstr "Брой слушания"
1062
1063#: ../src/PlaylistView.cs:115
1064msgid "Last Played"
1065msgstr "Последно слушана"
1066
1067#: ../src/PlaylistView.cs:418
1068msgid "N/A"
1069msgstr "няма"
1070
1071#: ../src/Preferences.cs:99
1072msgid "Select Library Location"
1073msgstr "Избор на папка за фонотеката"
1074
1075#: ../src/Preferences.cs:265
1076msgid "Unavailable"
1077msgstr "Неналичен"
1078
1079#: ../src/Preferences.cs:271
1080msgid "Loading Drive List..."
1081msgstr "Зареждане на списъка с устройства..."
1082
1083#: ../src/Preferences.cs:294
1084msgid "No CD Burners Detected"
1085msgstr "Няма засечена записвачка"
1086
1087#: ../src/Preferences.cs:392
1088msgid "Fastest Possible"
1089msgstr "Възможно най-бързо"
1090
1091#. Translators: this represents a CD write speed, eg "32x"
1092#: ../src/Preferences.cs:396
1093#, csharp-format
1094msgid "{0}x"
1095msgstr "{0}x"
1096
1097#: ../src/RipTransaction.cs:69
1098msgid "Could not create CD Ripper"
1099msgstr "Неуспех при създаването на CD Ripper"
1100
1101#: ../src/RipTransaction.cs:178
1102#, csharp-format
1103msgid ""
1104"The device node '{0}' differs from the device node already set for "
1105"previously queued tracks ({1})"
1106msgstr ""
1107
1108#: ../src/RipTransaction.cs:196
1109msgid "Importing Audio CD"
1110msgstr "Внасяне на музикален диск (CD)"
1111
1112#: ../src/RipTransaction.cs:197
1113msgid "Initializing Drive"
1114msgstr "Инициализиране на устройство"
1115
1116#: ../src/RipTransaction.cs:221 ../src/Banshee.Base/ImportManager.cs:115
1117#, csharp-format
1118msgid "Importing {0} of {1}"
1119msgstr "Внасяне на {0} от {1}"
1120
1121#: ../src/SourceView.cs:77 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:128
1122msgid "Source"
1123msgstr "Източник"
1124
1125#: ../src/ToggleStates.cs:41 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:225
1126msgid "Repeat None"
1127msgstr "Без повтаряне"
1128
1129#: ../src/ToggleStates.cs:50 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:233
1130msgid "Repeat Single"
1131msgstr "Повтаряне на песен"
1132
1133#: ../src/ToggleStates.cs:59 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:229
1134msgid "Repeat All"
1135msgstr "Повтаряне на всички"
1136
1137#: ../src/ToggleStates.cs:68 ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:239
1138msgid "Shuffle"
1139msgstr "Разбъркан ред"
1140
1141#: ../src/ToggleStates.cs:77
1142msgid "Continuous"
1143msgstr "Непрекъснат"
1144
1145#: ../src/TrackProperties.cs:168
1146msgid "Set all Track Numbers to this value"
1147msgstr "Всички номера на песни към тази стойност"
1148
1149#: ../src/TrackProperties.cs:169
1150msgid "Automatically Set All Track Numbers"
1151msgstr "Автоматично настройване на всички номера на песни"
1152
1153#: ../src/TrackProperties.cs:170
1154msgid "Set all Track Counts to this value"
1155msgstr ""
1156
1157#: ../src/TrackProperties.cs:171
1158msgid "Set all Artists to this value"
1159msgstr "Всички изпълнители към тази стойност"
1160
1161#: ../src/TrackProperties.cs:172
1162msgid "Set all Albums to this value"
1163msgstr "Всички албуми към тази стойност"
1164
1165#: ../src/TrackProperties.cs:173
1166msgid "Set all Titles to this value"
1167msgstr "Всички заглавия към тази стойност"
1168
1169#: ../src/TrackProperties.cs:216
1170msgid "Never Played"
1171msgstr "Не е слушана"
1172
1173#: ../src/TrackProperties.cs:221
1174#, csharp-format
1175msgid "Editing Song {0} of {1}"
1176msgstr "Редактиране на песен {0} от {1}"
1177
1178#: ../src/TrackProperties.cs:228 ../src/TrackProperties.cs:229
1179#, csharp-format
1180msgid "File: {0}"
1181msgstr "Файл: {0}"
1182
1183#: ../src/TrackProperties.cs:235
1184msgid "KB/Second"
1185msgstr "Кб/Секунда"
1186
1187#: ../src/TrackProperties.cs:236
1188#, csharp-format
1189msgid "{0} KHz"
1190msgstr "{0} КХц"
1191
1192#: ../src/TrackProperties.cs:237
1193msgid "Yes"
1194msgstr "Да"
1195
1196#: ../src/TrackProperties.cs:237
1197msgid "No"
1198msgstr "Не"
1199
1200#: ../src/VersionInformationDialog.cs:62
1201msgid "Assembly Version Information"
1202msgstr ""
1203
1204#: ../src/VersionInformationDialog.cs:68
1205msgid "Assembly Name"
1206msgstr ""
1207
1208#: ../src/VersionInformationDialog.cs:70
1209msgid "Version"
1210msgstr "Версия"
1211
1212#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:61
1213msgid "_Music"
1214msgstr "_Музика"
1215
1216#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:65
1217msgid "Create a new empty playlist"
1218msgstr "Създаване на нов списък с песни"
1219
1220#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:68
1221msgid "Import _Folder..."
1222msgstr "Внасяне на _папка..."
1223
1224#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:69
1225msgid "Import the contents of an entire folder"
1226msgstr "Внасяне цялото съдържание на папка"
1227
1228#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:72
1229msgid "Import Files..."
1230msgstr "Внасяне на файлове..."
1231
1232#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:73
1233msgid "Import files inside a folder"
1234msgstr "Внасяне на файлове в папка"
1235
1236#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:76
1237msgid "Source Properties..."
1238msgstr "Настройки на източника..."
1239
1240#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:77
1241msgid "View source properties"
1242msgstr "Преглед на настройките на източника"
1243
1244#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:80
1245msgid "_Quit"
1246msgstr "_Спиране на програмата"
1247
1248#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:81
1249msgid "Quit Banshee"
1250msgstr "Спиране на Banshee"
1251
1252#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:84
1253msgid "_Edit"
1254msgstr "_Редактиране"
1255
1256#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:87
1257msgid "Rename Source"
1258msgstr "Преименуване на източник"
1259
1260#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:88
1261msgid "Rename the active source"
1262msgstr "Преименуване на активния източник"
1263
1264#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:91
1265msgid "Select All"
1266msgstr "Избиране на всичко"
1267
1268#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:92
1269msgid "Select all songs in song list"
1270msgstr "Избиране на всички песни в списъка"
1271
1272#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:95
1273msgid "Select None"
1274msgstr "Отизбиране на всичко"
1275
1276#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:96
1277msgid "Unselect all songs in song list"
1278msgstr "Махане избора от всички песни в списъка"
1279
1280#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:99
1281msgid "Plugins..."
1282msgstr "Приставки..."
1283
1284#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:100
1285msgid "Configure Banshee plugins"
1286msgstr "Настройки на приставките"
1287
1288#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:105
1289msgid "_View"
1290msgstr "_Изглед"
1291
1292#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:108
1293msgid "Columns..."
1294msgstr "Колони..."
1295
1296#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:109
1297msgid "Select which columns to display in the song list"
1298msgstr "Избиране кои колони да се показват в списъците"
1299
1300#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:112
1301msgid "Logged Events Viewer..."
1302msgstr "Записани събития..."
1303
1304#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:113
1305msgid "View a detailed log of events"
1306msgstr "Преглед на подробен запис на събитията"
1307
1308#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:116
1309msgid "_Help"
1310msgstr "_Помощ"
1311
1312#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:119
1313msgid "Version Information..."
1314msgstr "Информация за версията..."
1315
1316#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:120
1317msgid "View detailed version and configuration information"
1318msgstr "Преглед на подробна информация за версията и конфигурацията"
1319
1320#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:125
1321msgid "_Playback"
1322msgstr "_Слушане"
1323
1324#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:139
1325msgid "Fullscreen"
1326msgstr "На цял екран"
1327
1328#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:140
1329msgid "Toggle Fullscreen Mode"
1330msgstr "Включване/изключване на режим пълен екран"
1331
1332#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:143
1333msgid "Show Cover Art"
1334msgstr "Показване на обложката на диска"
1335
1336#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:144
1337msgid "Toggle display of album cover art"
1338msgstr "Превключване на показването на обложки"
1339
1340#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:153
1341msgid "Delete Playlist"
1342msgstr "Изтриване на списък"
1343
1344#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:154
1345msgid "Delete the active playlist"
1346msgstr "Изтриване на активния списък с песни"
1347
1348#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:163
1349msgid "Write CD"
1350msgstr "Запис на диск"
1351
1352#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:164
1353msgid "Write selection to audio CD"
1354msgstr "Записване на избраното на аудио диск"
1355
1356#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:167
1357msgid "Remove Song(s)"
1358msgstr "Премахване на песен/ни"
1359
1360#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:168
1361msgid "Remove selected song(s) from library"
1362msgstr "Премахване на избраната песен(и) от фонотеката"
1363
1364#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:171
1365msgid "Delete Song(s) From Drive"
1366msgstr "Изтриване на песен(и) от твърдия диск"
1367
1368#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:172
1369msgid "Permanently delete selected song(s) from storage medium"
1370msgstr "Окончателно изтриване на избраната песен(и) от носителя"
1371
1372#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:175
1373msgid "Edit Song Metadata"
1374msgstr "Редактиране на мета-данните за песента"
1375
1376#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:176
1377msgid "Edit metadata on selected songs"
1378msgstr "Редактиране на мета-данните за избраните песни"
1379
1380#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:179
1381msgid "Add to Playlist"
1382msgstr "Добавяне към списък с песни"
1383
1384#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:180
1385msgid "Append selected songs to playlist or create new playlist from selection"
1386msgstr "Добавяне на избраните песни към списък или създаване на нов списък с песни от избраното"
1387
1388#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:184
1389msgid "Set rating for selected songs"
1390msgstr "Задаване на рейтинг за избраните песни"
1391
1392#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:193
1393msgid "Import CD"
1394msgstr "Внасяне на CD"
1395
1396#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:194
1397msgid "Import audio CD to library"
1398msgstr "Внасяне на диск с музика във фонотеката"
1399
1400#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:204
1401#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:208
1402#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:212
1403msgid "Play or pause the current song"
1404msgstr "Слушане или пауза на текущата песен"
1405
1406#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:207
1407msgid "Next"
1408msgstr "Следваща"
1409
1410#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:211
1411msgid "Previous"
1412msgstr "Предишна"
1413
1414#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:215
1415msgid "Seek Backward"
1416msgstr "Прескачане назад"
1417
1418#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:216
1419msgid "Seek backward in current song"
1420msgstr "Прескачане назад в текущата песен"
1421
1422#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:219
1423msgid "Seek Forward"
1424msgstr "Прескачане напред"
1425
1426#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:220
1427msgid "Seek forward in current song"
1428msgstr "Прескачане напред в текущата песен"
1429
1430#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:226
1431msgid "Do not repeat playlist"
1432msgstr "Списъкът с песни да не бъде изпълняван повторно"
1433
1434#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:230
1435msgid "Play all songs before repeating playlist"
1436msgstr "Слушане на всички песни преди да се повтаря списъкът"
1437
1438#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:234
1439msgid "Repeat the current playing song"
1440msgstr "Повтаряне на текущата песен"
1441
1442#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:240
1443msgid "Toggle between shuffle or continuous playback modes"
1444msgstr "Превключване между режимите за произволно и последователно слушане"
1445
1446#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:250
1447msgid "Save changes to device or synchronize music library"
1448msgstr "Запазване на промените върху устройството или синхронизиране на фонотеката"
1449
1450#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:259
1451msgid "Eject"
1452msgstr "Изваждане"
1453
1454#: ../src/Banshee.Base/ActionManager.cs:260
1455msgid "Eject the active source"
1456msgstr "Изкарване на активния източник"
1457
1458#: ../src/Banshee.Base/FileEncodeAction.cs:68
1459msgid "File Encoder"
1460msgstr ""
1461
1462#: ../src/Banshee.Base/FileEncodeAction.cs:69
1463msgid "Encoding Files"
1464msgstr "Кодиране на файлове"
1465
1466#: ../src/Banshee.Base/FileEncodeAction.cs:72
1467msgid "Initializing Encoder..."
1468msgstr ""
1469
1470#: ../src/Banshee.Base/GstFileEncoder.cs:67
1471msgid "Could not create encoder"
1472msgstr "Не може да създаде енкодер"
1473
1474#: ../src/Banshee.Base/GstFileEncoder.cs:87
1475#, csharp-format
1476msgid "Could not encode file: {0}"
1477msgstr ""
1478
1479#: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:97
1480msgid "HAL could not be initialized"
1481msgstr "Не може да се инициализира HAL."
1482
1483#: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:104
1484msgid "HAL context could not be created"
1485msgstr ""
1486
1487#: ../src/Banshee.Base/HalCore.cs:105
1488msgid "D-Bus may not be working or configured properly"
1489msgstr "Може би D-BUS не работи или не е настроен правилно."
1490
1491#: ../src/Banshee.Base/ImportManager.cs:83
1492msgid "Importing Songs"
1493msgstr "Внасяне на песни"
1494
1495#: ../src/Banshee.Base/ImportManager.cs:86
1496msgid "Scanning for songs"
1497msgstr "Сканиране за песни"
1498
1499#: ../src/Banshee.Base/Library.cs:118
1500msgid "Could not load track from library"
1501msgstr "Не може да се зареди песента от фонотеката"
1502
1503#: ../src/Banshee.Base/NetworkDetect.cs:76
1504msgid "Cannot connect to NetworkManager"
1505msgstr "Неуспех при свързването към мениджъра за локална мрежа"
1506
1507#: ../src/Banshee.Base/NetworkDetect.cs:77
1508msgid "An available, working network connection will be assumed"
1509msgstr ""
1510
1511#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:105
1512msgid "Pipeline profile is empty."
1513msgstr ""
1514
1515#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:111
1516msgid "Pipeline profile does not have the correct number of components (7)"
1517msgstr ""
1518
1519#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:121
1520msgid "Pipeline profile does not have a lookup key"
1521msgstr ""
1522
1523#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:125
1524msgid "Pipeline profile does not have a display name"
1525msgstr ""
1526
1527#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:130
1528#, csharp-format
1529msgid "Pipeline profile '{0}' does not have a file extension"
1530msgstr ""
1531
1532#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:136
1533#, csharp-format
1534msgid "Pipeline profile '{0}' does not have a GStreamer element"
1535msgstr ""
1536
1537#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:167
1538#, csharp-format
1539msgid ""
1540"Pipeline profile '{0}' will be unavailable: GStreamer pipeline '{1}' could "
1541"not be run"
1542msgstr ""
1543
1544#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:195
1545msgid "Cannot use internal bitrate. Use BuildPipeline(bitrate) instead."
1546msgstr ""
1547
1548#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:215
1549msgid ""
1550"Cannot set internal bitrate. Must copy profile and set Bitrate on copy (new "
1551"PipelineProfile(profile))"
1552msgstr ""
1553
1554#. Translators: used to specify the bitrate for ripping
1555#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:362
1556msgid "at"
1557msgstr "на"
1558
1559#: ../src/Banshee.Base/PipelineProfile.cs:404
1560msgid "No iPod-compatible encoders available"
1561msgstr ""
1562
1563#: ../src/Banshee.Base/PlayerEngineCore.cs:114
1564msgid "CD playback is not supported for this instance"
1565msgstr "Слушането на аудио дискове не е поддържано от текущата конфигурация на Banshee."
1566
1567#: ../src/Banshee.Base/TrackInfo.cs:340
1568#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:86
1569msgid "Unknown Artist"
1570msgstr "Непознат изпълнител"
1571
1572#: ../src/Banshee.Base/TrackInfo.cs:348
1573#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:87
1574msgid "Unknown Album"
1575msgstr "Непознат албум"
1576
1577#: ../src/Banshee.Base/TrackInfo.cs:356
1578msgid "Unknown Title"
1579msgstr "Непознато заглавие"
1580
1581#: ../src/Banshee.Base/TrackInfoHeader.cs:104
1582msgid "by"
1583msgstr "изпълнител"
1584
1585#: ../src/Banshee.Base/TrackInfoHeader.cs:105
1586msgid "from"
1587msgstr "албум"
1588
1589#: ../src/Banshee.Base/Utilities.cs:74
1590#, csharp-format
1591msgid "{0:0.00} GB"
1592msgstr "{0:0.00} GB"
1593
1594#: ../src/Banshee.Base/Utilities.cs:75
1595#, csharp-format
1596msgid "{0} MB"
1597msgstr "{0} MB"
1598
1599#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdCore.cs:80
1600msgid "HAL is not initialized"
1601msgstr "HAL не е инициализиран."
1602
1603#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdCore.cs:86
1604msgid "Audio CD Core Initialized"
1605msgstr ""
1606
1607#. work around mcs #76642
1608#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdCore.cs:103
1609msgid "Could not Read Audio CD"
1610msgstr "Не може да се прочете аудио диска"
1611
1612#: ../src/Banshee.Base/AudioCd/AudioCdDisk.cs:88
1613#, csharp-format
1614msgid "Track {0}"
1615msgstr "Песен {0}"
1616
1617#: ../src/Banshee.Base/Dap/Dap.cs:315 ../src/Banshee.Base/Dap/Dap.cs:316
1618msgid "Synchronizing Device"
1619msgstr "Синхронизиране на устройство"
1620
1621#: ../src/Banshee.Base/Dap/Dap.cs:317
1622msgid "Waiting for transcoder..."
1623msgstr ""
1624
1625#: ../src/Banshee.Base/Dap/Dap.cs:401 ../src/Banshee.Base/Dap/Dap.cs:422
1626msgid "Processing..."
1627msgstr "Обработване..."
1628
1629#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapCore.cs:119
1630msgid "Cannot initialize DapCore because HalCore is not initialized"
1631msgstr ""
1632
1633#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapCore.cs:173
1634msgid "Could not process connected DAP"
1635msgstr "Не може да се обработи свързаното устройство"
1636
1637#. Translators: {0} is the name assigned to a Digital Audio Player by its owner
1638#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:54
1639#, csharp-format
1640msgid "{0} Properties"
1641msgstr "Настройки за {0}"
1642
1643#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:78
1644#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:81
1645msgid "Device Name"
1646msgstr "Устройство"
1647
1648#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:85
1649#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:88
1650msgid "Owner Name"
1651msgstr "Собственик"
1652
1653#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:93
1654msgid "Volume Usage"
1655msgstr "Заето пространство"
1656
1657#: ../src/Banshee.Base/Dap/DapPropertiesDialog.cs:105
1658msgid "Advanced Details"
1659msgstr "Допълнителни"
1660
1661#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:52
1662msgid "Banshee Plugins"
1663msgstr "Приставки за Banshee"
1664
1665#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:64
1666#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:93
1667msgid "Plugin Name"
1668msgstr "Име"
1669
1670#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:70
1671msgid "Enabled"
1672msgstr "Активен"
1673
1674#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:90
1675msgid "Overview"
1676msgstr "Обзор"
1677
1678#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:97
1679msgid "Description"
1680msgstr "Описание"
1681
1682#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:100
1683msgid "Author(s)"
1684msgstr "Автор(и)"
1685
1686#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:105
1687msgid "This plugin could not be initialized."
1688msgstr "Приставката не може да бъде инициализирана."
1689
1690#: ../src/Banshee.Base/Plugins/PluginDialog.cs:193
1691msgid "Configuration"
1692msgstr "Настройки"
1693
1694#: ../src/Banshee.Base/Sources/DapSource.cs:126
1695#, csharp-format
1696msgid "({0} Remaining)"
1697msgstr "(остават {0})"
1698
1699#: ../src/Banshee.Base/Sources/LibrarySource.cs:51
1700msgid "Music Library"
1701msgstr "Фонотека за музика"
1702
1703#: ../src/Banshee.Base/Sources/LocalQueueSource.cs:53
1704msgid "Local Queue"
1705msgstr "Локална опашка"
1706
1707#: ../src/Banshee.Base/Sources/PlaylistSource.cs:117
1708msgid "Cannot Rename Playlist"
1709msgstr "Списък не може да се преименува"
1710
1711#: ../src/Banshee.Base/Sources/PlaylistSource.cs:118
1712msgid "A playlist with this name already exists. Please choose another name."
1713msgstr "Списък с песни с това име, вече съществува. Изберете друго име."
1714
1715#: ../src/Banshee.Dap/Ipod/IpodDap.cs:128
1716#: ../src/Banshee.Dap/Ipod/IpodDap.cs:147
1717msgid "Synchronizing iPod"
1718msgstr "Синхронизиране на iPod..."
1719
1720#: ../src/Banshee.Dap/Ipod/IpodDap.cs:129
1721msgid "Pre-processing tracks"
1722msgstr "Предварително обработване на песни"
1723
1724#: ../src/Banshee.Dap/Ipod/IpodDap.cs:144
1725msgid "Flushing to Disk (may take time)"
1726msgstr ""
1727
1728#: ../src/Banshee.Dap/Ipod/IpodDap.cs:154
1729msgid "Failed to synchronize iPod"
1730msgstr "Неуспех при синхронизиране на iPod"
1731
1732#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:113
1733#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:408
1734msgid "Could not initialize GStreamer library"
1735msgstr "Не може да се инициализира GStreamer библиотеката"
1736
1737#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:237
1738msgid "Unknown Error"
1739msgstr "Непозната грешка"
1740
1741#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:296
1742msgid "GStreamer 0.10 Engine"
1743msgstr "Двигателят GStreamer 0.10"
1744
1745#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:306
1746#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:627
1747msgid ""
1748"GStreamer is a multimedia framework for playing and manipulating media. Any "
1749"GStreamer plugin that is available will work through this engine."
1750msgstr ""
1751
1752#: ../src/Banshee.MediaEngine/Gstreamer/GstPlayerEngine.cs:616
1753msgid "GStreamer Engine"
1754msgstr "Двигателят GStreamer"
1755
1756#: ../src/Banshee.MediaEngine/Helix/HelixPlayer.cs:81
1757msgid "Helix Framework Engine (hxclientkit)"
1758msgstr ""
1759
1760#: ../src/Banshee.MediaEngine/Helix/HelixPlayer.cs:89
1761msgid ""
1762"The Helix Engine provides multimedia control through the Helix Multimedia "
1763"Framework, sponsored by RealNetworks. The engine can play any file that "
1764"RealPlayer can. Install RealPlayer for best results."
1765msgstr ""
1766
1767#: ../src/Banshee.MediaEngine/Vlc/VlcPlayerEngine.cs:82
1768msgid "VLC"
1769msgstr "VLC"
1770
1771#: ../src/Banshee.MediaEngine/Vlc/VlcPlayerEngine.cs:90
1772msgid ""
1773"VLC is a highly portable multimedia player for various audio and video "
1774"formats (MP3, AAC, OGG, FLAC, WMA, etc.) See http://videolan.org/vlc/"
1775msgstr ""
1776"VLC е много гъвкава програма за мултимедия. Поддържа най-различни аудио и "
1777"видео формати (MP3, AAC, OGG, FLAC, WMA и т.н.). Вижте http://videolan.org/"
1778"vlc/"
1779
1780#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerConfigDialog.cs:61
1781#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:145
1782msgid "Audioscrobbler Reporting"
1783msgstr "Докладване на Audioscrobbler"
1784
1785#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerConfigDialog.cs:73
1786msgid "Create an account"
1787msgstr "Създаване на акаунт"
1788
1789#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerConfigDialog.cs:77
1790msgid "Join the Banshee group"
1791msgstr "Влючване към групата на Banshee"
1792
1793#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerConfigDialog.cs:91
1794#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:130
1795#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:131
1796msgid "Enable song reporting"
1797msgstr "Включване на докладването за песни"
1798
1799#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerConfigDialog.cs:101
1800msgid "Last.fm Username"
1801msgstr "Потребителско име за Last.fm"
1802
1803#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerConfigDialog.cs:102
1804msgid "Last.fm Password"
1805msgstr "Парола за Last.fm"
1806
1807#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:59
1808msgid ""
1809"Your profile page on Last.fm is automatically updated whenever you listen to "
1810"music. It lets others see what you're listening to right now, and shows "
1811"charts of your listening history."
1812msgstr ""
1813"Страницата с профила Ви на Last.fm се обновява автоматично, когато слушате музика. "
1814"Другите могат да виждат какво слушате на момента и класации свързани с слушаното от Вас"
1815"преди."
1816
1817#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:112
1818msgid "Audioscrobbler"
1819msgstr "Audioscrobbler"
1820
1821#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:113
1822#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:125
1823msgid "Configure the Audioscrobbler plugin"
1824msgstr "Настройване на приставката за Audioscrobbler"
1825
1826#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:116
1827msgid "Visit user profile page"
1828msgstr "Страница с профила на потребител"
1829
1830#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:117
1831msgid "Visit your Audioscrobbler profile page"
1832msgstr "Вашият профил на Audioscrobbler"
1833
1834#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:120
1835msgid "Visit group page"
1836msgstr "Страница на групата"
1837
1838#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:121
1839msgid "Visit the Banshee last.fm group page"
1840msgstr "Страницата на групата на Banshee в last.fm"
1841
1842#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/AudioscrobblerPlugin.cs:124
1843msgid "Configure..."
1844msgstr "Настройване..."
1845
1846#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/audioscrobbler.schemas.in.h:1
1847msgid ""
1848"Allow engine to submit song data to last.fm in the Audioscrobbler plugin"
1849msgstr ""
1850
1851#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/audioscrobbler.schemas.in.h:2
1852msgid "Enable the Audioscrobbler plugin"
1853msgstr "Включване на приставката за Audioscrobbler"
1854
1855#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/audioscrobbler.schemas.in.h:3
1856msgid "Your last.fm password"
1857msgstr "Вашата парола за last.fm"
1858
1859#: ../src/Banshee.Plugins/Audioscrobbler/audioscrobbler.schemas.in.h:4
1860msgid "Your last.fm username"
1861msgstr "Потребителското Ви име за last.fm"
1862
1863#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapConfigPage.cs:50
1864msgid "Music Sharing"
1865msgstr "Споделяне на музика"
1866
1867#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapConfigPage.cs:53
1868msgid "Share my music library with others"
1869msgstr "Споделяне на фонотеката Ви с други хора"
1870
1871#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapConfigPage.cs:76
1872msgid "Share name:"
1873msgstr "Име на споделеното:"
1874
1875#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapCore.cs:72
1876msgid "Banshee Music Share"
1877msgstr "Споделяне на музика с Banshee"
1878
1879#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapLoginDialog.cs:48
1880msgid "Login to Music Share"
1881msgstr "Преглед на споделената музика"
1882
1883#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapLoginDialog.cs:81
1884msgid "Authentication Required"
1885msgstr "Изисква се идентификация"
1886
1887#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapLoginDialog.cs:105
1888msgid "Username:"
1889msgstr "Потребителско име:"
1890
1891#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapLoginDialog.cs:113
1892msgid "Password:"
1893msgstr "Парола:"
1894
1895#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/DaapLoginDialog.cs:124
1896msgid "Login"
1897msgstr "Вход"
1898
1899#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/daap.schemas.in.h:1
1900msgid "Allow others to browse and listen to your music from other DAAP clients"
1901msgstr "Позволяване на другите да разглеждат и слушат музиката Ви чрез други DAAP програми"
1902
1903#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/daap.schemas.in.h:2
1904msgid "Enable DAAP Server support"
1905msgstr "Включване на поддръжка за DAAP сървър"
1906
1907#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/daap.schemas.in.h:3
1908msgid "Enable the DAAP Music Sharing plugin"
1909msgstr "Включване на приставката за споделяне на музика, чрез DAAP"
1910
1911#: ../src/Banshee.Plugins/Daap/daap.schemas.in.h:4
1912msgid "Name of DAAP server share"
1913msgstr ""
1914
1915#: ../src/Banshee.Plugins/FileSystemMonitor/Watcher.cs:49
1916msgid ""
1917"Automatically keep your Banshee library directory in sync with your music "
1918"folder. This plugin responds to changes made in the file system to reflect "
1919"them in your library."
1920msgstr ""
1921"Автоматично поддържане на синхронизацията между папката за фонотеката на Banshee "
1922"с вашата папка за музика. Тази приставка отговаря на промените направени по файловата "
1923"система, така че те да се отразят във фонотеката Ви."
1924
1925#: ../src/Banshee.Plugins/FileSystemMonitor/filesystemmonitor.schemas.in.h:1
1926msgid "Enable the FileSystemMonitor plugin"
1927msgstr "Включване на наблюдението на файловата система"
1928
1929#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchConfigDialog.cs:60
1930msgid "Metadata and Cover Art Searching"
1931msgstr "Търсене на обложки и мета-информация"
1932
1933#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchConfigDialog.cs:69
1934msgid "Only download album cover artwork"
1935msgstr "Само изтегляне на обложките"
1936
1937#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchConfigDialog.cs:71
1938msgid "Download album cover artwork and fill in missing track data"
1939msgstr "Изтегляне на обложките и попълване на липсващата информация за песните"
1940
1941#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchConfigDialog.cs:73
1942msgid "Download album cover artwork and overwrite any existing track data"
1943msgstr "Изтегляне на обложките и презаписване на цялата информация за песните"
1944
1945#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchConfigDialog.cs:88
1946msgid "Warning"
1947msgstr "Внимание"
1948
1949#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchConfigDialog.cs:90
1950msgid ""
1951"This option can usually correct minor mistakes in metadata, however on rare "
1952"occasions metadata may be incorrectly updated from MusicBrainz."
1953msgstr ""
1954"Обикновено, тази опция може да поправи малки грешки в мета-информацията. Има "
1955"също така и рядки случаи, при които мета-информацията може да бъде обновена неправилно "
1956"от MusicBrainz."
1957
1958#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/MetadataSearchPlugin.cs:55
1959msgid ""
1960"Automatically search for missing and supplementary metadata and cover art "
1961"for songs in your library."
1962msgstr ""
1963"Автоматично търсене за липсваща и допълнителна мета-информация и обложки за "
1964"песните във фонотеката Ви."
1965
1966#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/metadatasearch.schemas.in.h:1
1967msgid ""
1968"0 - Download only cover art 1 - Download cover art, fill in missing metadata "
1969"2 - Download cover art, overwrite metadata"
1970msgstr ""
1971"0 - Само изтегляне на обложките 1 - Изтегляне на обложките и попълване на липсващата информация за песните "
1972"2 - Изтегляне на обложките и презаписване на цялата информация за песните"
1973
1974#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/metadatasearch.schemas.in.h:2
1975msgid "Enable the MetadataSearch plugin"
1976msgstr "Включване на приставката за търсене на мета-информация"
1977
1978#: ../src/Banshee.Plugins/MetadataSearch/metadatasearch.schemas.in.h:3
1979msgid "Method of fetching cover art and supplementary metadata"
1980msgstr "Метод на взимане на обложки и допълнителна мета-информация"
1981
1982#: ../src/Banshee.Widgets/ActiveUserEvent.cs:76
1983msgid "Cancel Operation"
1984msgstr "Отказ на операция"
1985
1986#: ../src/Banshee.Widgets/ActiveUserEvent.cs:78
1987#, csharp-format
1988msgid "Are you sure you want to cancel the '{0}' operation?"
1989msgstr "Сигурни ли сте, че искате да откажете операцията '{0}'?"
1990
1991#: ../src/Banshee.Widgets/SearchEntry.cs:157
1992#: ../src/Banshee.Widgets/SearchEntry.cs:268
1993#, csharp-format
1994msgid "Searching: {0}"
1995msgstr "Търси се: {0}"
1996
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.