source: dictionary/words.txt @ 1742

Last change on this file since 1742 was 1742, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

words.txt: версия за подаване

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 4.9 KB
Line 
1аватар
2активируем
3анаморфен
4асинхроннен
5асинхронност
6аудиопрофил
7байтов
8бачата
9бибиткане
10билинеен
11бипкане
12благинка
13блог
14блус
15бот
16Бофорт
17брайл
18буквеноцифров
19видеоконферентен
20видеоконференция
21видеоразпръскване
22висококонтрастен
23вложеност
24гигабайт
25глайдер
26глиф
27градиан
28данна
29двубутонен
30дебъгер
31демаксимизирам
32демаксимизиран
33демаксимизиране
34деминимизирам
35деминимизиран
36деминимизиране
37десериализирам
38десериализиран
39десериализиране
40диакритически
41доков
42документатор
43достъпвам
44доуточнявам
45еднобутонен
46едноцифрен
47емотикон
48етернет
49завихрям
50завихряне
51занулявам
52зануляване
53зациклен
54зациклям
55зацикляне
56зигурат
57идеограма
58идеограмен
59извлачвам
60извлачване
61източноазиатски
62индоокеански
63интерактивност
64интернационализация
65итерация
66калибрация
67каноничен
68картов
69катакана
70квантувам
71квантуван
72квантуване
73кента
74кибичене
75килобайт
76килоджаул
77клинопис
78клинописен
79ключодържател
80кокос
81колонтитулен
82компилат
83комутируем
84копируем
85коренов
86котировка
87латино
88лейди
89лексема
90листоподаване
91литерал
92литиев
93магента
94макро
95манипулаторен
96мегабайт
97меренге
98метаданна
99минималистичен
100многоекранен
101многоколонен
102многофайлов
103небезопасен
104невнесен
105недоверен
106неекраниран
107незаделен
108неигран
109неизвикан
110неиндексиран
111некартотекиран
112неотбелязващ
113неотрицателен
114Непер
115неперов
116неподаден
117непозволяващ
118непоказване
119непопълним
120непосетен
121непрегледан
122непреобразуван
123неработещ
124неразширен
125нередактиращ
126нерекурсивен
127неуказан
128нецифров
129нечетим
130нешифриран
131нискоконтрастен
132новогенериран
133новодобавен
134номенклатурен
135обозначителен
136оникс
137осчетоводявам
138осчетоводяване
139офисен
140очички
141паметов
142персонифицирам
143персонифициран
144персонифициране
145пискел
146побуквен
147подверсия
148поддърво
149подключ
150поднишка
151подпикселен
152подпрозорец
153подструктура
154подформат
155подшаблон
156полиморфен
157полузнак
158порно
159посивен
160поточков
161предпроцесор
162презаписваем
163преизползваем
164преизползване
165преливка
166преместваем
167пренастроен
168пренастройвам
169пренастройване
170преоразмерен
171преоразмерим
172преоразмерявам
173преоразмеряване
174преподредим
175преподреждам
176преподреждане
177преценяне
178програмистски
179процесорен
180пурпур
181пънк
182рабош
183равноширок
184рап
185реге
186редактируем
187редактируемост
188рейв
189ретро
190ролев
191ръмене
192салса
193самоизтривам
194саморазархивиращ
195саундтрак
196сгъвка
197седий
198секвенсър
199сериализация
200сериализирам
201сериализиран
202сериализиране
203сертифицирам
204сертифициращ
205симултантен
206соул
207спам
208сплайн
209странициране
210судоку
211таб
212таблет
213таймер
214текстурен
215текстурирам
216телбод
217терабайт
218тетрис
219техно
220токозахранване
221тонколона
222трейлър
223трибутонен
224трицифрен
225тунелирам
226тунелиран
227тунелиране
228тунелиращ
229тунер
230турникет
231тюрк
232удостоверителски
233уейв
234уики
235уникод
236упълномощител
237флорин
238фокусируем
239фолк
240фюжън
241хаус
242хирагана
243цифровизация
244цифровизирам
245шансон
246шаренийка
247шестнайсетичен
248шинен
249шифрирам
250шифриран
251шифриране
252шифриращ
253шквал
254шрифтов
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.