source: developer-libs/libgnome.HEAD.bg.po @ 42

Last change on this file since 42 was 42, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които съм коригирал и превода на мениджъра на дисплеи. Предстоят останалите библиотеки.

File size: 43.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnome po file
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: libgnome HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-07-09 15:49+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-07-08 22:41+0300\n"
13"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:1
21msgid "Error message"
22msgstr "Съобщение за грешка"
23
24#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:2
25msgid "Informational message"
26msgstr "Информационно съобщение"
27
28#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:3
29msgid "Log in"
30msgstr "Влизане в системата"
31
32#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:4
33msgid "Log out"
34msgstr "Излизане от системата"
35
36#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:5
37msgid "Miscellaneous message"
38msgstr "Друго съобщение"
39
40#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:6
41msgid "Question dialog"
42msgstr "Запитващ диалогов прозорец"
43
44#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:7
45msgid "System events"
46msgstr "Системни събития"
47
48#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:8
49msgid "Warning message"
50msgstr "Предупреждаващо съобщение"
51
52#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:1
53msgid "Choose menu item"
54msgstr "Избор на елемент от менюто"
55
56#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:2
57msgid "Click on command button"
58msgstr "Натискане на командния бутон"
59
60#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:3
61msgid "Select check box"
62msgstr "Избор на кутия за отмятане"
63
64#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:4
65msgid "User interface events"
66msgstr "Събития на потребителския интерфейс"
67
68#: ../libgnome/gnome-exec.c:455
69msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
70msgstr ""
71"Не може да бъде открит терминал, ще се използва xterm, дори и ако не работи"
72
73#: ../libgnome/gnome-gconf.c:180
74msgid "GNOME GConf Support"
75msgstr "Поддръжка на GNOME GConf"
76
77#: ../libgnome/gnome-help.c:159
78msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
79msgstr "Областта GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP не е открит"
80
81#: ../libgnome/gnome-help.c:172
82msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
83msgstr "Неуспех при намирането на областта GNOME_FILE_DOMAIN_HELP"
84
85#: ../libgnome/gnome-help.c:185 ../libgnome/gnome-help.c:200
86#, c-format
87msgid ""
88"Unable to show help as %s is not a directory.  Please check your "
89"installation."
90msgstr ""
91"Помощта не може да бъде показана, защото %s не е папка. Проверете "
92"инсталацията си."
93
94#: ../libgnome/gnome-help.c:209 ../libgnome/gnome-help.c:225
95#, c-format
96msgid ""
97"Unable to find the help files in either %s or %s.  Please check your "
98"installation"
99msgstr ""
100"Файловете с помощта не могат да бъдат намерение нито в %s, нито в %s. "
101"Проверете инсталацията си."
102
103#: ../libgnome/gnome-help.c:339
104#, c-format
105msgid "Unable to find doc_id %s in the help path"
106msgstr "Неуспех при намирането на doc_id %s в пътя за помощта"
107
108#: ../libgnome/gnome-help.c:360
109#, c-format
110msgid "Help document %s/%s not found"
111msgstr "Неуспех при намирането на документа с помощ %s/%s"
112
113#. FIXME: get this from bonobo
114#: ../libgnome/gnome-init.c:90
115msgid "Bonobo Support"
116msgstr "Поддръжка на Bonobo"
117
118#: ../libgnome/gnome-init.c:144
119msgid "Bonobo activation Support"
120msgstr "Поддръжка на активиране на Bonobo"
121
122#: ../libgnome/gnome-init.c:330 ../libgnome/gnome-init.c:344
123#, c-format
124msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
125msgstr ""
126"Неуспех при създаването на конфигурационна папка на GNOME за всеки "
127"потребител „%s“: %s\n"
128
129#: ../libgnome/gnome-init.c:353
130#, c-format
131msgid ""
132"Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
133"s': %s\n"
134msgstr ""
135"Неуспех при установяването на права за достъп 0700 на тайната "
136"конфигурационна папка на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
137
138#: ../libgnome/gnome-init.c:360
139#, c-format
140msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
141msgstr "Неуспех при създаването на папка с ускорители за GNOME „%s“: %s\n"
142
143#: ../libgnome/gnome-init.c:409
144msgid "Disable sound server usage"
145msgstr "Спиране употребата на звуковия сървър"
146
147#: ../libgnome/gnome-init.c:412
148msgid "Enable sound server usage"
149msgstr "Разрешаване употребата на звуковия сървър"
150
151#: ../libgnome/gnome-init.c:415
152msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
153msgstr "Хост:порт, на които работи звуковия сървър"
154
155#: ../libgnome/gnome-init.c:417
156msgid "HOSTNAME:PORT"
157msgstr "ИМЕ_НА_ХОСТ:ПОРТ"
158
159#: ../libgnome/gnome-init.c:439
160msgid "GNOME Virtual Filesystem"
161msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
162
163#: ../libgnome/gnome-init.c:463
164msgid "GNOME Library"
165msgstr "Библиотека на GNOME"
166
167#: ../libgnome/gnome-program.c:437
168msgid "Popt Table"
169msgstr "Таблица на popt"
170
171#: ../libgnome/gnome-program.c:438
172msgid "The table of options for popt"
173msgstr "Таблица с настройките на popt"
174
175#: ../libgnome/gnome-program.c:445
176msgid "Popt Flags"
177msgstr "Флаговете на popt"
178
179#: ../libgnome/gnome-program.c:446
180msgid "The flags to use for popt"
181msgstr "Флагове, които да се ползват с popt"
182
183#: ../libgnome/gnome-program.c:454
184msgid "Popt Context"
185msgstr "Контекст на popt"
186
187#: ../libgnome/gnome-program.c:455
188msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
189msgstr "Указателят към контекст на popt, който GNOME програмата използва"
190
191#: ../libgnome/gnome-program.c:463
192msgid "Human readable name"
193msgstr "Наименование на програмата"
194
195#: ../libgnome/gnome-program.c:464
196msgid "Human readable name of this application"
197msgstr "Наименование на програмата, което се разбира от хората"
198
199#: ../libgnome/gnome-program.c:473
200msgid "GNOME path"
201msgstr "Път на GNOME"
202
203#: ../libgnome/gnome-program.c:474
204msgid "Path in which to look for installed files"
205msgstr "Път, в който да се търсят инсталираните файлове"
206
207#: ../libgnome/gnome-program.c:483
208msgid "App ID"
209msgstr "Прогр. ID"
210
211#: ../libgnome/gnome-program.c:484
212msgid "ID string to use for this application"
213msgstr "ID, който да се ползва за тази програма"
214
215#: ../libgnome/gnome-program.c:491
216msgid "App version"
217msgstr "Прил. версия"
218
219#: ../libgnome/gnome-program.c:492
220msgid "Version of this application"
221msgstr "Версията на тази програма"
222
223#: ../libgnome/gnome-program.c:499
224msgid "GNOME Prefix"
225msgstr "Представка на GNOME"
226
227#: ../libgnome/gnome-program.c:500
228msgid "Prefix where GNOME was installed"
229msgstr "Пътят, където е инсталиран GNOME"
230
231#: ../libgnome/gnome-program.c:509
232msgid "GNOME Libdir"
233msgstr "GNOME библ."
234
235#: ../libgnome/gnome-program.c:510
236msgid "Library prefix where GNOME was installed"
237msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на GNOME"
238
239#: ../libgnome/gnome-program.c:519
240msgid "GNOME Datadir"
241msgstr "Данни на GNOME"
242
243#: ../libgnome/gnome-program.c:520
244msgid "Data prefix where GNOME was installed"
245msgstr "Пътят, където са инсталирани файловете с данни на GNOME"
246
247#: ../libgnome/gnome-program.c:529
248msgid "GNOME Sysconfdir"
249msgstr "GNOME сист. настр."
250
251#: ../libgnome/gnome-program.c:530
252msgid "Configuration prefix where GNOME was installed"
253msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на GNOME"
254
255#: ../libgnome/gnome-program.c:540
256msgid "GNOME App Prefix"
257msgstr "GNOME прогр."
258
259#: ../libgnome/gnome-program.c:541
260msgid "Prefix where this application was installed"
261msgstr "Пътят, където е инсталирана тази програма"
262
263#: ../libgnome/gnome-program.c:549
264msgid "GNOME App Libdir"
265msgstr "GNOME прогр. библ."
266
267#: ../libgnome/gnome-program.c:550
268msgid "Library prefix where this application was installed"
269msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на тази програма"
270
271#: ../libgnome/gnome-program.c:559
272msgid "GNOME App Datadir"
273msgstr "GNOME прогр. данни"
274
275#: ../libgnome/gnome-program.c:560
276msgid "Data prefix where this application was installed"
277msgstr "Пътят, където са инсталирани данните за тази програма"
278
279#: ../libgnome/gnome-program.c:569
280msgid "GNOME App Sysconfdir"
281msgstr "GNOME прогр. сист. настр."
282
283#: ../libgnome/gnome-program.c:570
284msgid "Configuration prefix where this application was installed"
285msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на тази програма"
286
287#: ../libgnome/gnome-program.c:579
288msgid "Create Directories"
289msgstr "Създаване на папки"
290
291#: ../libgnome/gnome-program.c:580
292msgid "Create standard GNOME directories on startup"
293msgstr "Създаване на стандартните папки за GNOME при стартиране"
294
295#: ../libgnome/gnome-program.c:589
296msgid "Enable Sound"
297msgstr "Включване на звука"
298
299#: ../libgnome/gnome-program.c:590
300msgid "Enable sound on startup"
301msgstr "Включване на звука при стартиране"
302
303#: ../libgnome/gnome-program.c:598
304msgid "Espeaker"
305msgstr "Еспийкър"
306
307#: ../libgnome/gnome-program.c:599
308msgid "How to connect to esd"
309msgstr "Как се свързва към esd"
310
311#: ../libgnome/gnome-program.c:1365
312msgid "Help options"
313msgstr "Настройки на помощта"
314
315#: ../libgnome/gnome-program.c:1370
316msgid "Application options"
317msgstr "Настройки на програмата"
318
319#: ../libgnome/gnome-program.c:1386
320msgid "Dynamic modules to load"
321msgstr "Динамични модули, които да се заредят"
322
323#: ../libgnome/gnome-program.c:1387
324msgid "MODULE1,MODULE2,..."
325msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,..."
326
327#: ../libgnome/gnome-url.c:84
328msgid "Unknown internal error while displaying this location."
329msgstr "Неизвестна вътрешна грешка при показване на това местоположение."
330
331#: ../libgnome/gnome-url.c:91
332msgid "The specified location is invalid."
333msgstr "Определеното местоположение е невалидно."
334
335#: ../libgnome/gnome-url.c:98
336msgid ""
337"There was an error parsing the default action command associated with this "
338"location."
339msgstr ""
340"Имаше грешка при прегледа на стандартната команда асоциирана с това "
341"местоположение."
342
343#: ../libgnome/gnome-url.c:106 ../libgnome/gnome-url.c:139
344msgid ""
345"There was an error launching the default action command associated with this "
346"location."
347msgstr ""
348"Имаше грешка при стартирането на стандартната команда, асоциирана с това "
349"местоположение."
350
351#: ../libgnome/gnome-url.c:114
352msgid "There is no default action associated with this location."
353msgstr "Няма стандартно действие асоциирано с това местоположение."
354
355#: ../libgnome/gnome-url.c:121
356msgid "The default action does not support this protocol."
357msgstr "Стандартното действие не поддържа този протокол."
358
359#: ../libgnome/gnome-url.c:128
360#, c-format
361msgid "Unknown error code: %d"
362msgstr "Непознат код за грешка: %d"
363
364#: ../libgnome/gnome-open.c:40 ../libgnome/gnome-open.c:49
365#, c-format
366msgid "Error showing url: %s\n"
367msgstr "Грешка при показването на адреса: %s\n"
368
369#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:1
370msgid "Extra Moniker factory"
371msgstr "Фабрика за допълнителни моникъри"
372
373#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:2
374msgid "GConf moniker"
375msgstr "Моникър за GConf"
376
377#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:3
378msgid "config indirect moniker"
379msgstr "настройване на непряк моникър"
380
381#: ../monikers/bonobo-config-bag.c:231
382msgid "Unknown type"
383msgstr "Неизвестен тип"
384
385#: ../monikers/bonobo-moniker-conf-indirect.c:44
386#, c-format
387msgid "Key %s not found in configuration"
388msgstr "Ключът %s не може да бъде намерен в настройките"
389
390#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:1
391msgid "Beep when a modifier is pressed"
392msgstr "Издаване на звук, когато е натиснат модифициращ клавиш"
393
394#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:2
395msgid "Disable if two keys are pressed at the same time."
396msgstr "Изключване, ако два клавиша са натиснати едновременно."
397
398#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:3
399msgid ""
400"Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds"
401msgstr "Клавиш не е натиснат, ако не е задържан поне @delay милисекунди"
402
403#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:4
404msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed"
405msgstr "За колко милисекунди се стига от 0 до максималната скорост"
406
407#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:5
408msgid ""
409"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate"
410msgstr ""
411"Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на "
412"мишката"
413
414#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:6
415msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed"
416msgstr "С колко пиксела в секунда да се движи при максимална скорост"
417
418#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
419msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds"
420msgstr ""
421"Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay "
422"милисекунди"
423
424#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
425msgid "how long to accelerate in milliseconds"
426msgstr "колко дълго да ускорява в милисекунди"
427
428#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:9
429msgid "initial delay in milliseconds"
430msgstr "първоначално забавяне в милисекунди"
431
432#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:10
433msgid "minimum interval in milliseconds"
434msgstr "минимален интервал в милисекунди"
435
436#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:11
437msgid "pixels per seconds"
438msgstr "пиксели в секунда"
439
440#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:1
441msgid ""
442"List of assistive technology applications to start when logging into the "
443"GNOME desktop"
444msgstr ""
445"Списък с програмите за помощ, които да се стартират в началото на сесия на "
446"GNOME"
447
448#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:2
449msgid "Startup Assistive Technology Applications"
450msgstr "Стартиране на програмите за помощ на хора с увреждания"
451
452#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:1
453msgid "Browser needs terminal"
454msgstr "Браузърът се нуждае от терминал"
455
456#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:2
457#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:1
458msgid "Browser understands remote"
459msgstr "Браузърът разбира опцията remote"
460
461#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:3
462msgid "Default browser"
463msgstr "Браузър по подразбиране"
464
465#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:4
466msgid "Default browser for all URLs"
467msgstr "Браузър по подразбиране за URL-и"
468
469#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:5
470msgid "Whether the default browser needs a terminal to run"
471msgstr "Дали браузърът по подразбиране се нуждае от терминал"
472
473#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:6
474msgid "Whether the default browser understands netscape remote"
475msgstr "Дали браузърът по подразбиране разбира опцията remote на netscape"
476
477#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:2
478msgid "Default help viewer"
479msgstr "Браузър на помощта по подразбиране"
480
481#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:3
482msgid "Help viewer needs terminal"
483msgstr "Браузърът за помощта се нуждае от терминал"
484
485#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:4
486msgid "Whether the default help viewer accepts URLs"
487msgstr "Дали браузърът за помощта по подразбиране може да приема URL-и"
488
489#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:5
490msgid "Whether the default help viewer needs a terminal to run"
491msgstr "Дали браузърът за помощта по подразбиране се нуждае от терминал"
492
493#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:1
494msgid ""
495"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key."
496msgstr ""
497"Аргумент, с който се изпълнява командата в терминала, дефиниран чрез ключа "
498"„exec“."
499
500#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:2
501msgid "Exec Arguments"
502msgstr "Аргументи на exec"
503
504#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:3
505msgid "Terminal application"
506msgstr "Терминална програма"
507
508#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:4
509msgid "Terminal program to use when starting applications that require one"
510msgstr "Коя терминална програма да използват се ползва от програмите"
511
512#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:1
513msgid "A list with names of the first window manager workspaces."
514msgstr "Списък с имената на работите места на първия мениджър на прозорци."
515
516#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:2
517msgid "Fallback window manager"
518msgstr "Резервен мениджър на прозорци"
519
520#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:3
521msgid "Fallback window manager if user window manager can't be found"
522msgstr "Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит"
523
524#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:4
525msgid "Names of the workspaces"
526msgstr "Имената на работните плотове"
527
528#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:5
529msgid "The number of workspaces"
530msgstr "Брой на работните плотове"
531
532#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:6
533msgid "The number of workspaces the window manager should use"
534msgstr "Брой на работните плотове, които мениджърът на прозорци да използва"
535
536#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:7
537msgid "User window manager"
538msgstr "Потребителски мениджър на прозорци"
539
540#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:8
541msgid "Window manager to try first"
542msgstr "Кой мениджър на прозорци да се пробва първоначално"
543
544#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:1
545msgid "Color Shading Type"
546msgstr "Тип на цветовото нюансиране"
547
548#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:2
549msgid ""
550"Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
551"values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."
552msgstr ""
553"Указване как да се изобразява изображението указано от wallpaper_filename. "
554"Възможни стойности са „none“, „wallpaper“, „centered“, „scaled“, „stretched“."
555
556#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:3
557msgid "Draw Desktop Background"
558msgstr "Изчертаване на фона на работния плот"
559
560#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:4
561msgid "File to use for the background image"
562msgstr "Файл, който да се използва като тапет"
563
564#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:5
565msgid "Have GNOME draw the desktop background"
566msgstr "GNOME да изчертава фона на работния плот"
567
568#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:6
569msgid ""
570"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
571"\", \"vertical-gradient\", and \"solid\""
572msgstr ""
573"Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-"
574"gradient“, „vertical-gradient“, и „solid“"
575
576#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:7
577msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
578msgstr "Ляв или горен цвят при преливки или единствен цвят."
579
580#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:8
581msgid "Opacity with which to draw the background picture"
582msgstr "Непрозрачност, с която да се изобрази тапета"
583
584#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:9
585msgid "Picture Filename"
586msgstr "Име на изображението"
587
588#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:10
589msgid "Picture Opacity"
590msgstr "Непрозрачност на изображението"
591
592#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:11
593msgid "Picture Options"
594msgstr "Настройки на изображението"
595
596#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:12
597msgid "Primary Color"
598msgstr "Първи цвят"
599
600#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:13
601msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
602msgstr "Десен или долен цвят при преливки, не се използва при единствен цвят."
603
604#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:14
605msgid "Secondary Color"
606msgstr "Втори цвят"
607
608#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:1
609msgid "File Icon Theme"
610msgstr "Име на темата с икони"
611
612#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:2
613msgid "Theme used for displaying file icons"
614msgstr "Тема на иконите, която да се използва"
615
616#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:1
617msgid "Basename of the default theme used by gtk+."
618msgstr "Основно име на темата по подразбиране използвана от gtk+."
619
620#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:2
621msgid "Can Change Accels"
622msgstr "Бързите клавиши да могат да се сменят"
623
624#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:3
625msgid "Cursor Blink"
626msgstr "Показалецът да премигва"
627
628#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:4
629msgid "Cursor Blink Time"
630msgstr "Време за премигване на показалеца"
631
632#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:5
633msgid "Default font"
634msgstr "Стандартен шрифт"
635
636#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:6
637msgid "Document font"
638msgstr "Шрифт на документа"
639
640#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:7
641msgid "Enable Accessibility"
642msgstr "Включена достъпност"
643
644#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:8
645msgid "Enable Animations"
646msgstr "Включени анимации"
647
648#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:9
649msgid "GTK IM Preedit Style"
650msgstr "Стил на предварителна редакция на GTK IM"
651
652#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:10
653msgid "GTK IM Status Style"
654msgstr "Стил на състоянието на GTK IM"
655
656#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:11
657msgid "Gtk+ Theme"
658msgstr "Тема на gtk+"
659
660#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:12
661msgid "Icon Theme"
662msgstr "Тема с икони"
663
664#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:13
665msgid "Icon theme to use for the panel, nautilus etc."
666msgstr "Тема за иконите, която да се използва от панела, nautilus и т.н."
667
668#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:14
669msgid "Keyboard shortcut to open the menu bars."
670msgstr "Бърз клавиш за отваряне на менютата."
671
672#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:15
673msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
674msgstr "Дължина на премигването на показалеца в милисекунди"
675
676#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:16
677msgid "Menubar Detachable"
678msgstr "Менютата могат да се откъсват"
679
680#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:17
681msgid "Menubar accelerator"
682msgstr "Ускорител за лентата с менютата"
683
684#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:18
685msgid "Menus Have Icons"
686msgstr "Менютата имат икони"
687
688#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:19
689msgid "Menus Have Tearoff"
690msgstr "Менютата имат лента за откъсване"
691
692#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:20
693msgid "Module for GtkFileChooser"
694msgstr "Модул за GtkFileChooser"
695
696#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:21
697msgid ""
698"Module to use as the filesystem model for the GtkFileChooser widget. "
699"Possible values are \"gnome-vfs\" and \"gtk+\"."
700msgstr ""
701"Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния "
702"обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gnome-vfs“ и „gtk+“."
703
704#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:22
705msgid "Monospace font"
706msgstr "Едноразреден шрифт"
707
708#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:23
709msgid ""
710"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
711msgstr ""
712"Име на едноразреден шрифт, който да се използва на места като конзолата."
713
714#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:24
715msgid "Name of the GTK+ input method Preedit Style used by gtk+."
716msgstr ""
717"Име на метода за вход на gtk+ с предварителна редакция, който се ползва от "
718"gtk+."
719
720#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:25
721msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
722msgstr "Име на метода за вход на gtk+ за състояние, който се ползва от gtk+."
723
724#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:26
725msgid "Name of the default font used by gtk+."
726msgstr "Име на шрифта по подразбиране, който се ползва от gtk+."
727
728#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:27
729msgid "Name of the default font used for reading documents"
730msgstr "Стандартният шрифт за четене на документи"
731
732#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:28
733msgid "Status Bar on Right"
734msgstr "Лентата за състояние отдясно"
735
736#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:29
737msgid "This specifies the size of icons displayed in toolbars"
738msgstr "Това определя размера на иконите в лентите за инструменти"
739
740#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:30
741msgid "Toolbar Detachable"
742msgstr "Лентите с инструменти могат да се отделят"
743
744#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:31
745msgid "Toolbar Icon Size"
746msgstr "Размер на иконите в лентите за инструменти"
747
748#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:32
749msgid "Toolbar Style"
750msgstr "Стил на лентите за инструменти"
751
752#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:33
753msgid ""
754"Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
755"\"text\""
756msgstr ""
757"Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“, „both_horiz“, "
758"„icons“, и „text“"
759
760#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:34
761msgid "Use Custom Font"
762msgstr "Използване на шрифт по избор"
763
764#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:35
765msgid "Whether Applications should have accessibility support"
766msgstr "Дали програмите да имат поддръжка за достъпност"
767
768#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:36
769msgid ""
770"Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
771"changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
772msgstr ""
773"Дали да се показват анимации. Забележка: това е глобална настройка, тя "
774"променя поведението на мениджъра на прозорци, панела и др."
775
776#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:37
777msgid "Whether menus may display an icon next to a menu entry"
778msgstr "Дали менютата да имат икони"
779
780#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:38
781msgid "Whether menus should have a tearoff"
782msgstr "Дали менютата да имат поле за откъсване"
783
784#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:39
785msgid "Whether the cursor should blink"
786msgstr "Дали показалецът да премигва"
787
788#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:40
789msgid "Whether the user can detach menubars and move them around"
790msgstr ""
791"Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по "
792"екрана"
793
794#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:41
795msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around"
796msgstr ""
797"Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя "
798"произволно по екрана"
799
800#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:42
801msgid ""
802"Whether the user can dynamically type a new accelerator when a menu is "
803"popped up"
804msgstr ""
805"Дали потребителят може динамично да задава нов бърз клавиш при отварянето на "
806"меню"
807
808#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:43
809msgid "Whether to display a status bar meter on the right"
810msgstr "Дали индикаторът на лентата за състояние да е отдясно"
811
812#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:44
813msgid "Whether to use a custom font in gtk+ applications."
814msgstr "Дали да се ползва друг шрифт в програмите на gtk+."
815
816#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1
817msgid "Disable command line"
818msgstr "Изключване на командния интерпретатор"
819
820#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:2
821msgid "Disable print setup"
822msgstr "Изключване на настройките на печата"
823
824#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:3
825msgid "Disable printing"
826msgstr "Забраняване на печата"
827
828#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:4
829msgid "Disable saving files to disk"
830msgstr "Спиране на запазването на файлове на диска"
831
832#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:5
833msgid ""
834"Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to "
835"be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run "
836"Application\" dialog."
837msgstr ""
838"Ограничаване на потребителя от достъп до терминала или определяне на "
839"команден ред, който да бъде изпълнен. Например, това ще забрани достъпа до "
840"„Стартиране на програма...“ в панела."
841
842#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:6
843msgid ""
844"Prevent the user from modifying print settings. For example, this would "
845"disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
846msgstr ""
847"Ограничаване на потребителя от промяна на настройките за печат. Например, "
848"това ще спре достъпа до всички диалогови прозорци „Настройки на печат“ в "
849"програмите.\""
850
851#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:7
852msgid ""
853"Prevent the user from printing. For example, this would disable access to "
854"all applications' \"Print\" dialogs."
855msgstr ""
856"Ограничаване на потребителя от възможността за печат. Например, това ще спре "
857"достъпа до всички диалогови прозорци „Печат...“ в програмите."
858
859#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:8
860msgid ""
861"Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable "
862"access to all applications' \"Save as\" dialogs."
863msgstr ""
864"Ограничаване на потребителя от записване на файлове. Например, това ще "
865"забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като...“ в "
866"програмите."
867
868#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:1
869msgid "File name of the bell sound to be played"
870msgstr "Име на файла, който да замени звънеца"
871
872#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:2
873msgid "Keyboard Bell Custom Filename"
874msgstr "Име на файла за специален клавиатурен звънец"
875
876#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:3
877msgid "possible values are \"on\", \"off\", and \"custom\"."
878msgstr "възможни стойности са „on“, „off“, и „custom“."
879
880#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:1
881msgid ""
882"Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system "
883"default."
884msgstr ""
885"Множител на ускорението на движението на мишката. -1 е системната стойност "
886"по подразбиране."
887
888#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:2
889msgid "Cursor font"
890msgstr "Шрифт на показалеца"
891
892#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:3
893msgid "Cursor size"
894msgstr "Размер на показалеца"
895
896#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:4
897msgid "Cursor theme"
898msgstr "Тема на показалеца"
899
900#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:5
901msgid ""
902"Cursor theme name. Used only by Xservers that support Xcursor, such as "
903"XFree86 4.3 and later. This value is only propagated to the X server at the "
904"start of each session, so changing it mid-session won't have an effect until "
905"the next time you log in."
906msgstr ""
907"Име на темата на показалеца. Използва се само от Х сървъри, поддържащи "
908"Xcursor, например XFree86 4.3 и по-нови. Стойността се дава в началото на X "
909"сесията, така че промяната няма да се използва до следващото влизане в X."
910
911#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:6
912msgid "Distance before a drag is started"
913msgstr "Разстояние, след което започва изтеглянето"
914
915#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:7
916msgid ""
917"Distance in pixels the pointer must move before accelerated mouse motion is "
918"activated. A value of -1 is the system default."
919msgstr ""
920"Разстояние в пиксели, което показалецът трябва да измине, преди включване не "
921"ускоряването. -1 е системната стойност по подразбиране."
922
923#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:8
924msgid "Double Click Time"
925msgstr "Време за двойно натискане"
926
927#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:9
928msgid "Drag Threshold"
929msgstr "Праг на изтегляне"
930
931#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:10
932msgid ""
933"Font name of the cursor. If unset, the default font is used. This value is "
934"only propagated to the X server start of each session, so changing it mid-"
935"session won't have an effect until the next time you log in."
936msgstr ""
937"Име на шрифта на курсора. Ако не е зададено, се използва това по "
938"подразбиране. Стойността се дава в началото на X сесията, така че промяната "
939"няма да се използва до следващото влизане в X."
940
941#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:11
942msgid ""
943"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
944"pressed and released"
945msgstr ""
946"Осветяване на текущото положение на показалеца при натискането на клавиш "
947"Control"
948
949#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:12
950msgid "Length of a double click"
951msgstr "Продължителност на двойното натискане"
952
953#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:13
954msgid "Locate Pointer"
955msgstr "Показване на показалеца"
956
957#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:14
958msgid "Motion Threshold"
959msgstr "Праг на движение"
960
961#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:15
962msgid "Mouse button orientation"
963msgstr "Ориентация на бутона на мишката"
964
965#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:16
966msgid "Single Click"
967msgstr "Единично натискане"
968
969#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:17
970msgid "Single click to open icons"
971msgstr "Иконите да се отварят с единично натискане"
972
973#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:18
974msgid ""
975"Size of the cursor referenced by cursor_theme. This value is only propagated "
976"to the X server start of each session, so changing it mid-session won't have "
977"an effect until the next time you log in."
978msgstr ""
979"Размерите на курсора зададен в cursor_theme. Стойността се дава в началото "
980"на X сесията, така че промяната няма да се използва до следващото влизане в "
981"X."
982
983#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:19
984msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice"
985msgstr "Разменяне на левия и десния бутон за левичари."
986
987#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:1
988msgid "Enable ESD"
989msgstr "Включване на ESD"
990
991#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:2
992msgid "Enable sound server startup."
993msgstr "Включване на употреба на звуковия сървър."
994
995#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:3
996msgid "Sounds for events"
997msgstr "Звук при събития"
998
999#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:4
1000msgid "Whether to play sounds on user events."
1001msgstr "Дали да се пуска звук при потребителски събития"
1002
1003#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:1
1004msgid "Disable all external thumbnailers"
1005msgstr ""
1006"Изключване на всички външни програми за създаване на смалени изображения"
1007
1008#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:2
1009msgid ""
1010"Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
1011"whether they are independently disabled/enabled."
1012msgstr ""
1013"Укажете „истина“, за да се изключат всички външни програми за създаване на "
1014"смалени изображения, независимо дали поотделно са включени или не."
1015
1016#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:1
1017msgid "Allow postponing of breaks"
1018msgstr "Позволяване отлагането на почивките"
1019
1020#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:2
1021msgid "Break time"
1022msgstr "Време за почивка"
1023
1024#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:3
1025msgid "Number of minutes of typing time before break mode starts."
1026msgstr "Брой минути писане преди да се пусне почивка."
1027
1028#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:4
1029msgid "Number of minutes that the typing break should last."
1030msgstr "Колко минути да трае почивката от писане"
1031
1032#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:5
1033msgid "Type time"
1034msgstr "Изписване на час"
1035
1036#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:6
1037msgid "Whether or not keyboard locking is enabled"
1038msgstr "Дали заключването на клавиатурата е включено"
1039
1040#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:7
1041msgid "Whether or not keyboard locking is enabled."
1042msgstr "Дали заключването на клавиатурата е включено."
1043
1044#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:8
1045msgid "Whether or not the typing break screen can be postponed."
1046msgstr "Дали може или не може да се отлага почивката."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.