source: developer-libs/libgnome.HEAD.bg.po @ 333

Last change on this file since 333 was 333, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.

File size: 46.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnome po file
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: libgnome HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:40+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:52+0200\n"
13"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:1
21msgid "Error message"
22msgstr "Съобщение за грешка"
23
24#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:2
25msgid "Informational message"
26msgstr "Информационно съобщение"
27
28#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:3
29msgid "Log in"
30msgstr "Влизане в системата"
31
32#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:4
33msgid "Log out"
34msgstr "Излизане от системата"
35
36#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:5
37msgid "Miscellaneous message"
38msgstr "Друго съобщение"
39
40#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:6
41msgid "Question dialog"
42msgstr "Запитващ диалогов прозорец"
43
44#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:7
45msgid "System events"
46msgstr "Системни събития"
47
48#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:8
49msgid "Warning message"
50msgstr "Предупреждаващо съобщение"
51
52#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:1
53msgid "Choose menu item"
54msgstr "Избор на елемент от менюто"
55
56#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:2
57msgid "Click on command button"
58msgstr "Натискане на командния бутон"
59
60#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:3
61msgid "Select check box"
62msgstr "Избор на кутия за отмятане"
63
64#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:4
65msgid "User interface events"
66msgstr "Събития на потребителския интерфейс"
67
68#: ../libgnome/gnome-exec.c:455
69msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
70msgstr ""
71"Не може да бъде открит терминал, ще се използва xterm, дори и ако не работи"
72
73#: ../libgnome/gnome-gconf.c:180
74msgid "GNOME GConf Support"
75msgstr "Поддръжка на GNOME GConf"
76
77#: ../libgnome/gnome-help.c:159
78msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
79msgstr "Областта GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP не е открит"
80
81#: ../libgnome/gnome-help.c:172
82msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
83msgstr "Неуспех при намирането на областта GNOME_FILE_DOMAIN_HELP"
84
85#: ../libgnome/gnome-help.c:185 ../libgnome/gnome-help.c:200
86#, c-format
87msgid ""
88"Unable to show help as %s is not a directory.  Please check your "
89"installation."
90msgstr ""
91"Помощта не може да бъде показана, защото %s не е папка. Проверете "
92"инсталацията си."
93
94#: ../libgnome/gnome-help.c:209 ../libgnome/gnome-help.c:225
95#, c-format
96msgid ""
97"Unable to find the help files in either %s or %s.  Please check your "
98"installation"
99msgstr ""
100"Файловете с помощта не могат да бъдат намерение нито в %s, нито в %s. "
101"Проверете инсталацията си."
102
103#: ../libgnome/gnome-help.c:339
104#, c-format
105msgid "Unable to find doc_id %s in the help path"
106msgstr "Неуспех при намирането на doc_id %s в пътя за помощта"
107
108#: ../libgnome/gnome-help.c:360
109#, c-format
110msgid "Help document %s/%s not found"
111msgstr "Неуспех при намирането на документа с помощ %s/%s"
112
113#. FIXME: get this from bonobo
114#: ../libgnome/gnome-init.c:89
115msgid "Bonobo Support"
116msgstr "Поддръжка на Bonobo"
117
118#: ../libgnome/gnome-init.c:143
119msgid "Bonobo activation Support"
120msgstr "Поддръжка на активиране на Bonobo"
121
122#: ../libgnome/gnome-init.c:382 ../libgnome/gnome-init.c:396
123#, c-format
124msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
125msgstr ""
126"Неуспех при създаването на конфигурационна папка на GNOME за всеки "
127"потребител „%s“: %s\n"
128
129#: ../libgnome/gnome-init.c:405
130#, c-format
131msgid ""
132"Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
133"s': %s\n"
134msgstr ""
135"Неуспех при установяването на права за достъп 0700 на тайната "
136"конфигурационна папка на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
137
138#: ../libgnome/gnome-init.c:412
139#, c-format
140msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
141msgstr "Неуспех при създаването на папка с ускорители за GNOME „%s“: %s\n"
142
143#: ../libgnome/gnome-init.c:461 ../libgnome/gnome-init.c:480
144msgid "Disable sound server usage"
145msgstr "Спиране употребата на звуковия сървър"
146
147#: ../libgnome/gnome-init.c:464 ../libgnome/gnome-init.c:483
148msgid "Enable sound server usage"
149msgstr "Разрешаване употребата на звуковия сървър"
150
151#: ../libgnome/gnome-init.c:467 ../libgnome/gnome-init.c:487
152msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
153msgstr "Хост:порт, на които работи звуковия сървър"
154
155#: ../libgnome/gnome-init.c:469 ../libgnome/gnome-init.c:488
156msgid "HOSTNAME:PORT"
157msgstr "ИМЕ_НА_ХОСТ:ПОРТ"
158
159#: ../libgnome/gnome-init.c:507
160msgid "GNOME Virtual Filesystem"
161msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
162
163#: ../libgnome/gnome-init.c:529 ../libgnome/gnome-init.c:539
164msgid "GNOME Library"
165msgstr "Библиотека на GNOME"
166
167#: ../libgnome/gnome-init.c:540
168msgid "Show GNOME options"
169msgstr "Показване на опциите на GNOME"
170
171#: ../libgnome/gnome-program.c:445
172msgid "Popt Table"
173msgstr "Таблица на popt"
174
175#: ../libgnome/gnome-program.c:446
176msgid "The table of options for popt"
177msgstr "Таблица с настройките на popt"
178
179#: ../libgnome/gnome-program.c:453
180msgid "Popt Flags"
181msgstr "Флаговете на popt"
182
183#: ../libgnome/gnome-program.c:454
184msgid "The flags to use for popt"
185msgstr "Флагове, които да се ползват с popt"
186
187#: ../libgnome/gnome-program.c:462
188msgid "Popt Context"
189msgstr "Контекст на popt"
190
191#: ../libgnome/gnome-program.c:463
192msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
193msgstr "Указателят към контекст на popt, който програмата на GNOME използва"
194
195#: ../libgnome/gnome-program.c:471
196msgid "GOption Context"
197msgstr "Контекст на GOption"
198
199#: ../libgnome/gnome-program.c:472
200msgid "The goption context pointer that GnomeProgram is using"
201msgstr "Указателят към контекст на GOption, който програмата на GNOME използва"
202
203#: ../libgnome/gnome-program.c:480
204msgid "Human readable name"
205msgstr "Наименование на програмата"
206
207#: ../libgnome/gnome-program.c:481
208msgid "Human readable name of this application"
209msgstr "Наименование на програмата, което се разбира от хората"
210
211#: ../libgnome/gnome-program.c:490
212msgid "GNOME path"
213msgstr "Път на GNOME"
214
215#: ../libgnome/gnome-program.c:491
216msgid "Path in which to look for installed files"
217msgstr "Път, в който да се търсят инсталираните файлове"
218
219#: ../libgnome/gnome-program.c:500
220msgid "App ID"
221msgstr "Прогр. ID"
222
223#: ../libgnome/gnome-program.c:501
224msgid "ID string to use for this application"
225msgstr "ID, който да се ползва за тази програма"
226
227#: ../libgnome/gnome-program.c:508
228msgid "App version"
229msgstr "Прил. версия"
230
231#: ../libgnome/gnome-program.c:509
232msgid "Version of this application"
233msgstr "Версията на тази програма"
234
235#: ../libgnome/gnome-program.c:516
236msgid "GNOME Prefix"
237msgstr "Представка на GNOME"
238
239#: ../libgnome/gnome-program.c:517
240msgid "Prefix where GNOME was installed"
241msgstr "Пътят, където е инсталиран GNOME"
242
243#: ../libgnome/gnome-program.c:526
244msgid "GNOME Libdir"
245msgstr "GNOME библ."
246
247#: ../libgnome/gnome-program.c:527
248msgid "Library prefix where GNOME was installed"
249msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на GNOME"
250
251#: ../libgnome/gnome-program.c:536
252msgid "GNOME Datadir"
253msgstr "Данни на GNOME"
254
255#: ../libgnome/gnome-program.c:537
256msgid "Data prefix where GNOME was installed"
257msgstr "Пътят, където са инсталирани файловете с данни на GNOME"
258
259#: ../libgnome/gnome-program.c:546
260msgid "GNOME Sysconfdir"
261msgstr "GNOME сист. настр."
262
263#: ../libgnome/gnome-program.c:547
264msgid "Configuration prefix where GNOME was installed"
265msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на GNOME"
266
267#: ../libgnome/gnome-program.c:557
268msgid "GNOME App Prefix"
269msgstr "GNOME прогр."
270
271#: ../libgnome/gnome-program.c:558
272msgid "Prefix where this application was installed"
273msgstr "Пътят, където е инсталирана тази програма"
274
275#: ../libgnome/gnome-program.c:566
276msgid "GNOME App Libdir"
277msgstr "GNOME прогр. библ."
278
279#: ../libgnome/gnome-program.c:567
280msgid "Library prefix where this application was installed"
281msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на тази програма"
282
283#: ../libgnome/gnome-program.c:576
284msgid "GNOME App Datadir"
285msgstr "GNOME прогр. данни"
286
287#: ../libgnome/gnome-program.c:577
288msgid "Data prefix where this application was installed"
289msgstr "Пътят, където са инсталирани данните за тази програма"
290
291#: ../libgnome/gnome-program.c:586
292msgid "GNOME App Sysconfdir"
293msgstr "GNOME прогр. сист. настр."
294
295#: ../libgnome/gnome-program.c:587
296msgid "Configuration prefix where this application was installed"
297msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на тази програма"
298
299#: ../libgnome/gnome-program.c:596
300msgid "Create Directories"
301msgstr "Създаване на папки"
302
303#: ../libgnome/gnome-program.c:597
304msgid "Create standard GNOME directories on startup"
305msgstr "Създаване на стандартните папки за GNOME при стартиране"
306
307#: ../libgnome/gnome-program.c:606
308msgid "Enable Sound"
309msgstr "Включване на звука"
310
311#: ../libgnome/gnome-program.c:607
312msgid "Enable sound on startup"
313msgstr "Включване на звука при стартиране"
314
315#: ../libgnome/gnome-program.c:615
316msgid "Espeaker"
317msgstr "Еспийкър"
318
319#: ../libgnome/gnome-program.c:616
320msgid "How to connect to esd"
321msgstr "Как се свързва към esd"
322
323#: ../libgnome/gnome-program.c:1401
324msgid "Help options"
325msgstr "Настройки на помощта"
326
327#: ../libgnome/gnome-program.c:1406
328msgid "Application options"
329msgstr "Настройки на програмата"
330
331#: ../libgnome/gnome-program.c:1422
332msgid "Dynamic modules to load"
333msgstr "Динамични модули, които да се заредят"
334
335#: ../libgnome/gnome-program.c:1423
336msgid "MODULE1,MODULE2,..."
337msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,..."
338
339#. Translators: the first %s is the error message, 2nd %s the program name
340#: ../libgnome/gnome-program.c:1506
341#, c-format
342msgid ""
343"%s\n"
344"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
345msgstr ""
346"%s\n"
347"Изпълнете „%s --help“, за да видите списък с наличните опции за командния ред.\n"
348
349#: ../libgnome/gnome-url.c:84
350msgid "Unknown internal error while displaying this location."
351msgstr "Неизвестна вътрешна грешка при показване на това местоположение."
352
353#: ../libgnome/gnome-url.c:91
354msgid "The specified location is invalid."
355msgstr "Определеното местоположение е невалидно."
356
357#: ../libgnome/gnome-url.c:98
358msgid ""
359"There was an error parsing the default action command associated with this "
360"location."
361msgstr ""
362"Имаше грешка при прегледа на стандартната команда асоциирана с това "
363"местоположение."
364
365#: ../libgnome/gnome-url.c:106 ../libgnome/gnome-url.c:146
366msgid ""
367"There was an error launching the default action command associated with this "
368"location."
369msgstr ""
370"Имаше грешка при стартирането на стандартната команда, асоциирана с това "
371"местоположение."
372
373#: ../libgnome/gnome-url.c:114
374msgid "There is no default action associated with this location."
375msgstr "Няма стандартно действие асоциирано с това местоположение."
376
377#: ../libgnome/gnome-url.c:121
378msgid "The default action does not support this protocol."
379msgstr "Стандартното действие не поддържа този протокол."
380
381#: ../libgnome/gnome-url.c:128
382msgid "The request was cancelled."
383msgstr "Заявката бе отменена."
384
385#: ../libgnome/gnome-url.c:135
386#, c-format
387msgid "Unknown error code: %d"
388msgstr "Непознат код за грешка: %d"
389
390#: ../libgnome/gnome-open.c:34
391#, c-format
392msgid "Error showing url: %s\n"
393msgstr "Грешка при показването на адреса: %s\n"
394
395#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:1
396msgid "Extra Moniker factory"
397msgstr "Фабрика за допълнителни моникъри"
398
399#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:2
400msgid "GConf moniker"
401msgstr "Моникър за GConf"
402
403#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:3
404msgid "config indirect moniker"
405msgstr "настройване на непряк моникър"
406
407#: ../monikers/bonobo-config-bag.c:231
408msgid "Unknown type"
409msgstr "Неизвестен тип"
410
411#: ../monikers/bonobo-moniker-conf-indirect.c:44
412#, c-format
413msgid "Key %s not found in configuration"
414msgstr "Ключът %s не може да бъде намерен в настройките"
415
416#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:1
417msgid "Beep when a modifier is pressed"
418msgstr "Издаване на звук, когато е натиснат модифициращ клавиш"
419
420#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:2
421msgid "Disable if two keys are pressed at the same time."
422msgstr "Изключване, ако два клавиша са натиснати едновременно."
423
424#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:3
425msgid ""
426"Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds"
427msgstr "Клавиш не е натиснат, ако не е задържан поне @delay милисекунди"
428
429#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:4
430msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed"
431msgstr "За колко милисекунди се стига от 0 до максималната скорост"
432
433#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:5
434msgid ""
435"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate"
436msgstr ""
437"Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на "
438"мишката"
439
440#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:6
441msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed"
442msgstr "С колко пиксела в секунда да се движи при максимална скорост"
443
444#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
445msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds"
446msgstr ""
447"Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay "
448"милисекунди"
449
450#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
451msgid "how long to accelerate in milliseconds"
452msgstr "колко дълго да ускорява в милисекунди"
453
454#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:9
455msgid "initial delay in milliseconds"
456msgstr "първоначално забавяне в милисекунди"
457
458#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:10
459msgid "minimum interval in milliseconds"
460msgstr "минимален интервал в милисекунди"
461
462#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:11
463msgid "pixels per seconds"
464msgstr "пиксели в секунда"
465
466#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:1
467msgid ""
468"List of assistive technology applications to start when logging into the "
469"GNOME desktop"
470msgstr ""
471"Списък с програмите за помощ, които да се стартират в началото на сесия на "
472"GNOME"
473
474#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:2
475msgid "Startup Assistive Technology Applications"
476msgstr "Стартиране на програмите за помощ на хора с увреждания"
477
478#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:1
479msgid "Browser needs terminal"
480msgstr "Браузърът се нуждае от терминал"
481
482#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:2
483#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:1
484msgid "Browser understands remote"
485msgstr "Браузърът разбира опцията remote"
486
487#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:3
488msgid "Default browser"
489msgstr "Браузър по подразбиране"
490
491#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:4
492msgid "Default browser for all URLs"
493msgstr "Браузър по подразбиране за URL-и"
494
495#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:5
496msgid "Whether the default browser needs a terminal to run"
497msgstr "Дали браузърът по подразбиране се нуждае от терминал"
498
499#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:6
500msgid "Whether the default browser understands netscape remote"
501msgstr "Дали браузърът по подразбиране разбира опцията remote на netscape"
502
503#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:2
504msgid "Default help viewer"
505msgstr "Браузър на помощта по подразбиране"
506
507#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:3
508msgid "Help viewer needs terminal"
509msgstr "Браузърът за помощта се нуждае от терминал"
510
511#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:4
512msgid "Whether the default help viewer accepts URLs"
513msgstr "Дали браузърът за помощта по подразбиране може да приема URL-и"
514
515#: ../schemas/desktop_gnome_applications_help_viewer.schemas.in.h:5
516msgid "Whether the default help viewer needs a terminal to run"
517msgstr "Дали браузърът за помощта по подразбиране се нуждае от терминал"
518
519#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:1
520msgid ""
521"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key."
522msgstr ""
523"Аргумент, с който се изпълнява командата в терминала, дефиниран чрез ключа "
524"„exec“."
525
526#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:2
527msgid "Exec Arguments"
528msgstr "Аргументи на exec"
529
530#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:3
531msgid "Terminal application"
532msgstr "Терминална програма"
533
534#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:4
535msgid "Terminal program to use when starting applications that require one"
536msgstr "Коя терминална програма да използват се ползва от програмите"
537
538#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:1
539msgid ""
540"A list with names of the first window manager workspaces. This key has been "
541"deprecated since GNOME 2.12."
542msgstr ""
543"Списък с имената на работните места на първия мениджър на прозорци. Този "
544"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
545
546#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:2
547msgid "Fallback window manager (deprecated)"
548msgstr "Резервен мениджър на прозорци (остаряла настройка, да не се използва)"
549
550#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:3
551msgid ""
552"Fallback window manager if user window manager can't be found. This key has "
553"been deprecated since GNOME 2.12."
554msgstr ""
555"Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит.  "
556"Този ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
557
558#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:4
559msgid "Names of the workspaces (deprecated)"
560msgstr "Имената на работните плотове (остаряла настройка, да не се използва)"
561
562#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:5
563msgid "The number of workspaces (deprecated)"
564msgstr "Брой на работните плотове (остаряла настройка, да не се използва)"
565
566#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:6
567msgid ""
568"The number of workspaces the window manager should use This key has been "
569"deprecated since GNOME 2.12."
570msgstr ""
571"Брой на работните плотове, които мениджърът на прозорци да използва. Този "
572"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
573
574#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:7
575msgid "User window manager (deprecated)"
576msgstr ""
577"Потребителски мениджър на прозорци (остаряла настройка, да не се използва)"
578
579#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:8
580msgid ""
581"Window manager to try first. This key has been deprecated since GNOME 2.12."
582msgstr ""
583"Мениджър за прозорци, който да се използва с приоритет. Този ключ е остарял "
584"и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
585
586#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:1
587msgid "Color Shading Type"
588msgstr "Тип на цветовото нюансиране"
589
590#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:2
591msgid ""
592"Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
593"values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."
594msgstr ""
595"Указване как да се изобразява изображението указано от wallpaper_filename. "
596"Възможни стойности са „none“, „wallpaper“, „centered“, „scaled“, „stretched“."
597
598#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:3
599msgid "Draw Desktop Background"
600msgstr "Изчертаване на фона на работния плот"
601
602#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:4
603msgid "File to use for the background image"
604msgstr "Файл, който да се използва като тапет"
605
606#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:5
607msgid "Have GNOME draw the desktop background"
608msgstr "GNOME да изчертава фона на работния плот"
609
610#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:6
611msgid ""
612"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
613"\", \"vertical-gradient\", and \"solid\""
614msgstr ""
615"Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-"
616"gradient“, „vertical-gradient“, и „solid“"
617
618#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:7
619msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
620msgstr "Ляв или горен цвят при преливки или единствен цвят."
621
622#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:8
623msgid "Opacity with which to draw the background picture"
624msgstr "Непрозрачност, с която да се изобрази тапета"
625
626#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:9
627msgid "Picture Filename"
628msgstr "Име на изображението"
629
630#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:10
631msgid "Picture Opacity"
632msgstr "Непрозрачност на изображението"
633
634#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:11
635msgid "Picture Options"
636msgstr "Настройки на изображението"
637
638#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:12
639msgid "Primary Color"
640msgstr "Първи цвят"
641
642#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:13
643msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
644msgstr "Десен или долен цвят при преливки, не се използва при единствен цвят."
645
646#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:14
647msgid "Secondary Color"
648msgstr "Втори цвят"
649
650#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:1
651msgid "File Icon Theme"
652msgstr "Име на темата с икони"
653
654#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:2
655msgid "Theme used for displaying file icons"
656msgstr "Тема на иконите, която да се използва"
657
658#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:1
659msgid "Basename of the default theme used by gtk+."
660msgstr "Основно име на темата по подразбиране използвана от gtk+."
661
662#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:2
663msgid "Can Change Accels"
664msgstr "Бързите клавиши да могат да се сменят"
665
666#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:3
667msgid "Cursor Blink"
668msgstr "Показалецът да премигва"
669
670#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:4
671msgid "Cursor Blink Time"
672msgstr "Време за премигване на показалеца"
673
674#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:5
675msgid "Default font"
676msgstr "Стандартен шрифт"
677
678#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:6
679msgid "Document font"
680msgstr "Шрифт на документа"
681
682#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:7
683msgid "Enable Accessibility"
684msgstr "Включена достъпност"
685
686#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:8
687msgid "Enable Animations"
688msgstr "Включени анимации"
689
690#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:9
691msgid "GTK IM Preedit Style"
692msgstr "Стил на предварителна редакция на GTK IM"
693
694#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:10
695msgid "GTK IM Status Style"
696msgstr "Стил на състоянието на GTK IM"
697
698#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:11
699msgid "Gtk+ Theme"
700msgstr "Тема на gtk+"
701
702#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:12
703msgid "Icon Theme"
704msgstr "Тема с икони"
705
706#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:13
707msgid "Icon theme to use for the panel, nautilus etc."
708msgstr "Тема за иконите, която да се използва от панела, nautilus и т.н."
709
710#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:14
711msgid "Keyboard shortcut to open the menu bars."
712msgstr "Бърз клавиш за отваряне на менютата."
713
714#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:15
715msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
716msgstr "Дължина на премигването на показалеца в милисекунди"
717
718#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:16
719msgid "Menubar Detachable"
720msgstr "Менютата могат да се откъсват"
721
722#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:17
723msgid "Menubar accelerator"
724msgstr "Ускорител за лентата с менютата"
725
726#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:18
727msgid "Menus Have Icons"
728msgstr "Менютата имат икони"
729
730#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:19
731msgid "Menus Have Tearoff"
732msgstr "Менютата имат лента за откъсване"
733
734#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:20
735msgid "Module for GtkFileChooser"
736msgstr "Модул за GtkFileChooser"
737
738#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:21
739msgid ""
740"Module to use as the filesystem model for the GtkFileChooser widget. "
741"Possible values are \"gnome-vfs\" and \"gtk+\"."
742msgstr ""
743"Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния "
744"обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gnome-vfs“ и „gtk+“."
745
746#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:22
747msgid "Monospace font"
748msgstr "Едноразреден шрифт"
749
750#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:23
751msgid ""
752"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
753msgstr ""
754"Име на едноразреден шрифт, който да се използва на места като конзолата."
755
756#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:24
757msgid "Name of the GTK+ input method Preedit Style used by gtk+."
758msgstr ""
759"Име на метода за вход на gtk+ с предварителна редакция, който се ползва от "
760"gtk+."
761
762#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:25
763msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
764msgstr "Име на метода за вход на gtk+ за състояние, който се ползва от gtk+."
765
766#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:26
767msgid "Name of the default font used by gtk+."
768msgstr "Име на шрифта по подразбиране, който се ползва от gtk+."
769
770#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:27
771msgid "Name of the default font used for reading documents"
772msgstr "Стандартният шрифт за четене на документи"
773
774#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:28
775msgid "Show the 'Input Methods' menu"
776msgstr "Показване на менюто „Методи за вход“"
777
778#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:29
779msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
780msgstr "Показване на менюто „Контролни символи на Юникод“"
781
782#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:30
783msgid "Status Bar on Right"
784msgstr "Лентата за състояние отдясно"
785
786#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:31
787msgid "This specifies the size of icons displayed in toolbars"
788msgstr "Това определя размера на иконите в лентите за инструменти"
789
790#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:32
791msgid "Toolbar Detachable"
792msgstr "Лентите с инструменти могат да се отделят"
793
794#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:33
795msgid "Toolbar Icon Size"
796msgstr "Размер на иконите в лентите за инструменти"
797
798#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:34
799msgid "Toolbar Style"
800msgstr "Стил на лентите за инструменти"
801
802#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:35
803msgid ""
804"Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
805"\"text\""
806msgstr ""
807"Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“, „both_horiz“, "
808"„icons“, и „text“"
809
810#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:36
811msgid "Use Custom Font"
812msgstr "Използване на шрифт по избор"
813
814#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:37
815msgid "Whether Applications should have accessibility support"
816msgstr "Дали програмите да имат поддръжка за достъпност"
817
818#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:38
819msgid ""
820"Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
821"changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
822msgstr ""
823"Дали да се показват анимации. Забележка: това е глобална настройка, тя "
824"променя поведението на мениджъра на прозорци, панела и др."
825
826#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:39
827msgid "Whether menus may display an icon next to a menu entry"
828msgstr "Дали менютата да имат икони"
829
830#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:40
831msgid "Whether menus should have a tearoff"
832msgstr "Дали менютата да имат поле за откъсване"
833
834#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:41
835msgid ""
836"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
837"the input method"
838msgstr "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност за смяна на метода за вход"
839
840#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:42
841msgid ""
842"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
843"control characters"
844msgstr "Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност за въвеждане на контролни символи на Юникод"
845
846#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:43
847msgid "Whether the cursor should blink"
848msgstr "Дали показалецът да премигва"
849
850#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:44
851msgid "Whether the user can detach menubars and move them around"
852msgstr ""
853"Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по "
854"екрана"
855
856#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:45
857msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around"
858msgstr ""
859"Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя "
860"произволно по екрана"
861
862#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:46
863msgid ""
864"Whether the user can dynamically type a new accelerator when a menu is "
865"popped up"
866msgstr ""
867"Дали потребителят може динамично да задава нов бърз клавиш при отварянето на "
868"меню"
869
870#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:47
871msgid "Whether to display a status bar meter on the right"
872msgstr "Дали индикаторът на лентата за състояние да е отдясно"
873
874#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.h:48
875msgid "Whether to use a custom font in gtk+ applications."
876msgstr "Дали да се ползва друг шрифт в програмите на gtk+."
877
878#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1
879msgid "Disable command line"
880msgstr "Изключване на командния интерпретатор"
881
882#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:2
883msgid "Disable print setup"
884msgstr "Изключване на настройките на печата"
885
886#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:3
887msgid "Disable printing"
888msgstr "Забраняване на печата"
889
890#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:4
891msgid "Disable saving files to disk"
892msgstr "Спиране на запазването на файлове на диска"
893
894#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:5
895msgid ""
896"Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to "
897"be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run "
898"Application\" dialog."
899msgstr ""
900"Ограничаване на потребителя от достъп до терминала или определяне на "
901"команден ред, който да бъде изпълнен. Например, това ще забрани достъпа до "
902"„Стартиране на програма...“ в панела."
903
904#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:6
905msgid ""
906"Prevent the user from modifying print settings. For example, this would "
907"disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
908msgstr ""
909"Ограничаване на потребителя от промяна на настройките за печат. Например, "
910"това ще спре достъпа до всички диалогови прозорци „Настройки на печат“ в "
911"програмите.\""
912
913#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:7
914msgid ""
915"Prevent the user from printing. For example, this would disable access to "
916"all applications' \"Print\" dialogs."
917msgstr ""
918"Ограничаване на потребителя от възможността за печат. Например, това ще спре "
919"достъпа до всички диалогови прозорци „Печат...“ в програмите."
920
921#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:8
922msgid ""
923"Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable "
924"access to all applications' \"Save as\" dialogs."
925msgstr ""
926"Ограничаване на потребителя от записване на файлове. Например, това ще "
927"забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като...“ в "
928"програмите."
929
930#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:1
931msgid "File name of the bell sound to be played"
932msgstr "Име на файла, който да замени звънеца"
933
934#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:2
935msgid "Keyboard Bell Custom Filename"
936msgstr "Име на файла за специален клавиатурен звънец"
937
938#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:3
939msgid "Remember NumLock state"
940msgstr "Запомняне на състоянието на NumLock"
941
942#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:4
943msgid ""
944"When set to true, GNOME will remember the state of the NumLock LED between "
945"sessions."
946msgstr "Когато тази настройка е зададена, GNOME ще запомня състоянието на NumLock в края на една сесия и ще го възстановява в началото на следващата."
947
948#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:5
949msgid "possible values are \"on\", \"off\", and \"custom\"."
950msgstr "възможни стойности са „on“, „off“, и „custom“."
951
952#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:1
953msgid ""
954"Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system "
955"default."
956msgstr ""
957"Множител на ускорението на движението на мишката. -1 е системната стойност "
958"по подразбиране."
959
960#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:2
961msgid "Cursor font"
962msgstr "Шрифт на показалеца"
963
964#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:3
965msgid "Cursor size"
966msgstr "Размер на показалеца"
967
968#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:4
969msgid "Cursor theme"
970msgstr "Тема на показалеца"
971
972#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:5
973msgid ""
974"Cursor theme name. Used only by Xservers that support Xcursor, such as "
975"XFree86 4.3 and later."
976msgstr "Име на тема на показалците. Използва се само от X сървъри, които поддържат Xcursor, напр. XFree86 4.3 и по-нови."
977
978#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:6
979msgid "Distance before a drag is started"
980msgstr "Разстояние, след което започва изтеглянето"
981
982#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:7
983msgid ""
984"Distance in pixels the pointer must move before accelerated mouse motion is "
985"activated. A value of -1 is the system default."
986msgstr ""
987"Разстояние в пиксели, което показалецът трябва да измине, преди включване не "
988"ускоряването. -1 е системната стойност по подразбиране."
989
990#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:8
991msgid "Double Click Time"
992msgstr "Време за двойно натискане"
993
994#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:9
995msgid "Drag Threshold"
996msgstr "Праг на изтегляне"
997
998#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:10
999msgid ""
1000"Font name of the cursor. If unset, the default font is used. This value is "
1001"only propagated to the X server start of each session, so changing it mid-"
1002"session won't have an effect until the next time you log in."
1003msgstr ""
1004"Име на шрифта на курсора. Ако не е зададено, се използва това по "
1005"подразбиране. Стойността се дава в началото на X сесията, така че промяната "
1006"няма да се използва до следващото влизане в X."
1007
1008#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:11
1009msgid ""
1010"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
1011"pressed and released"
1012msgstr ""
1013"Осветяване на текущото положение на показалеца при натискането на клавиш "
1014"Control"
1015
1016#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:12
1017msgid "Length of a double click"
1018msgstr "Продължителност на двойното натискане"
1019
1020#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:13
1021msgid "Locate Pointer"
1022msgstr "Показване на показалеца"
1023
1024#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:14
1025msgid "Motion Threshold"
1026msgstr "Праг на движение"
1027
1028#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:15
1029msgid "Mouse button orientation"
1030msgstr "Ориентация на бутона на мишката"
1031
1032#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:16
1033msgid "Single Click"
1034msgstr "Единично натискане"
1035
1036#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:17
1037msgid "Single click to open icons"
1038msgstr "Иконите да се отварят с единично натискане"
1039
1040#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:18
1041msgid "Size of the cursor referenced by cursor_theme."
1042msgstr "Размер на показалеца, който е указан от темата."
1043
1044#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:19
1045msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice"
1046msgstr "Разменяне на левия и десния бутон за левичари."
1047
1048#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:1
1049msgid "Enable ESD"
1050msgstr "Включване на ESD"
1051
1052#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:2
1053msgid "Enable sound server startup."
1054msgstr "Включване на употреба на звуковия сървър."
1055
1056#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:3
1057msgid "Sounds for events"
1058msgstr "Звук при събития"
1059
1060#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:4
1061msgid "Whether to play sounds on user events."
1062msgstr "Дали да се пуска звук при потребителски събития"
1063
1064#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:1
1065msgid "Disable all external thumbnailers"
1066msgstr ""
1067"Изключване на всички външни програми за създаване на смалени изображения"
1068
1069#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:2
1070msgid ""
1071"Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
1072"whether they are independently disabled/enabled."
1073msgstr ""
1074"Укажете „истина“, за да се изключат всички външни програми за създаване на "
1075"смалени изображения, независимо дали поотделно са включени или не."
1076
1077#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:1
1078msgid "Allow postponing of breaks"
1079msgstr "Позволяване отлагането на почивките"
1080
1081#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:2
1082msgid "Break time"
1083msgstr "Време за почивка"
1084
1085#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:3
1086msgid "Number of minutes of typing time before break mode starts."
1087msgstr "Брой минути писане преди да се пусне почивка."
1088
1089#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:4
1090msgid "Number of minutes that the typing break should last."
1091msgstr "Колко минути да трае почивката от писане"
1092
1093#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:5
1094msgid "Type time"
1095msgstr "Изписване на час"
1096
1097#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:6
1098msgid "Whether or not keyboard locking is enabled"
1099msgstr "Дали заключването на клавиатурата е включено"
1100
1101#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:7
1102msgid "Whether or not keyboard locking is enabled."
1103msgstr "Дали заключването на клавиатурата е включено."
1104
1105#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:8
1106msgid "Whether or not the typing break screen can be postponed."
1107msgstr "Дали може или не може да се отлага почивката."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.