source: developer-libs/gtk+.HEAD.bg.po @ 272

Last change on this file since 272 was 272, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.

File size: 82.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gtk+-2.x.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: Gtk+ 2.8\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-10-21 11:21+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-10-21 11:21+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1108 ../tests/testfilechooser.c:218
23#, c-format
24msgid "Failed to open file '%s': %s"
25msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
26
27#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869
28#, c-format
29msgid "Image file '%s' contains no data"
30msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
31
32#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906
33#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1149 ../tests/testfilechooser.c:263
34#, c-format
35msgid ""
36"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
37msgstr ""
38"Неуспех при зареждане на изображението „%s“: неизвестна причина, вероятно "
39"повреден файл"
40
41#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
42#, c-format
43msgid ""
44"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
45"animation file"
46msgstr ""
47"Неуспех при зареждане на анимацията „%s“: неизвестна причина, вероятно "
48"повреден анимационен файл"
49
50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
51#, c-format
52msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
53msgstr "Модулът за зареждане на изображения - %s не може да бъде зареден: %s"
54
55#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
56#, c-format
57msgid ""
58"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
59"from a different GTK version?"
60msgstr ""
61"Модулът за зареждане на изображения %s не подава подходящ интерфейс: "
62"вероятно е от различна версия на GTK."
63
64#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
65#, c-format
66msgid "Image type '%s' is not supported"
67msgstr "Типът изображение „%s“ не се поддържа"
68
69#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
70#, c-format
71msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
72msgstr "Форматът на графичния файл „%s“, не може да бъде разпознат"
73
74#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
75msgid "Unrecognized image file format"
76msgstr "Неразпознат графичен формат"
77
78#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:915
79#, c-format
80msgid "Failed to load image '%s': %s"
81msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
82
83#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1376
84#, c-format
85msgid "Error writing to image file: %s"
86msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
87
88#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1422 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1551
89#, c-format
90msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
91msgstr ""
92"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
93
94#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1456
95msgid "Insufficient memory to save image to callback"
96msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
97
98#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1468
99msgid "Failed to open temporary file"
100msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
101
102#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1493
103msgid "Failed to read from temporary file"
104msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
105
106#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1727
107#, c-format
108msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
109msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
110
111#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
112#, c-format
113msgid ""
114"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
115"s"
116msgstr ""
117"Неуспех при затваряне на „%s“ по време на запис на изображение, възможно е "
118"да не са записани всички данни: %s"
119
120#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1971 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2021
121msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
123
124#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
125#, c-format
126msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
127msgstr "Не се поддържа постепенно зареждане на изображение от типа „%s“"
128
129#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
130#, c-format
131msgid ""
132"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
133"but didn't give a reason for the failure"
134msgstr ""
135"Вътрешна грешка: модулът за зареждане на изображение „%s“ не успя да зареди "
136"изображение, но не указа причина за това"
137
138#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
139msgid "Image header corrupt"
140msgstr "Повредена е заглавната част на изображението"
141
142#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
143msgid "Image format unknown"
144msgstr "Неизвестен формат на изображението"
145
146#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
147msgid "Image pixel data corrupt"
148msgstr "Повредени данни за пикселите на изображението"
149
150#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
151#, c-format
152msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
153msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
154msgstr[0] "неуспех при заделяне на буфер от %u байт за изображението"
155msgstr[1] "неуспех при заделяне на буфер от %u байта за изображението"
156
157#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
158msgid "Unexpected icon chunk in animation"
159msgstr "Неочакван откъс за икона в анимация"
160
161#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
162msgid "Unsupported animation type"
163msgstr "Неподдържан тип анимация"
164
165#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
166msgid "Invalid header in animation"
167msgstr "Грешна заглавна част в анимацията"
168
169#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
170#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
171#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
172msgid "Not enough memory to load animation"
173msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
174
175#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
176#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
177msgid "Malformed chunk in animation"
178msgstr "Грешно форматиран откъс в анимацията"
179
180#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
181msgid "The ANI image format"
182msgstr "Форматът за изображения ANI"
183
184#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
185#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
186#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
187msgid "BMP image has bogus header data"
188msgstr "Изображението във формат BMP е с неправилна заглавна част"
189
190#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
191msgid "Not enough memory to load bitmap image"
192msgstr "Няма достатъчно памет за да се зареди изображение формат „bitmap“"
193
194#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
195msgid "BMP image has unsupported header size"
196msgstr ""
197"Такъв размер на заглавната част на изображението във формат BMP не се "
198"поддържа"
199
200#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
201msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
202msgstr ""
203"Изображения във формат BMP с обратен запис (отгоре-надолу, а не обратно) не "
204"могат да бъдат компресирани"
205
206#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
207msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
208msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат BMP"
209
210#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
211msgid "Couldn't write to BMP file"
212msgstr "Неуспех при запис на файл във формат BMP"
213
214#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
215msgid "The BMP image format"
216msgstr "Форматът за изображения BMP"
217
218#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
219#, c-format
220msgid "Failure reading GIF: %s"
221msgstr "Неуспех при четене на GIF: %s "
222
223#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
224#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
225msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
226msgstr ""
227"Липсват част от данните на файла във формат GIF (може би файлът не е цял.)"
228
229#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
230#, c-format
231msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
232msgstr "Вътрешна грешка в модула за зареждане на GIF (%s)"
233
234#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
235msgid "Stack overflow"
236msgstr "Препълване на стека"
237
238#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
239msgid "GIF image loader cannot understand this image."
240msgstr ""
241"Модулът за зареждане на изображения във формат GIF, не може да анализира "
242"това изображение."
243
244#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
245msgid "Bad code encountered"
246msgstr "Срещнат е лош код"
247
248#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
249msgid "Circular table entry in GIF file"
250msgstr "Кръгов табличен запис във файла във формат GIF"
251
252#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
253#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
254msgid "Not enough memory to load GIF file"
255msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
256
257#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
258msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
259msgstr "Няма достатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
260
261#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
262msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
263msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресация на LZW)"
264
265#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
266msgid "File does not appear to be a GIF file"
267msgstr "Файлът не изглежда да е във формат GIF"
268
269#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
270#, c-format
271msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
272msgstr "Не се поддържа версията %s на формата за файлове GIF"
273
274#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
275msgid ""
276"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
277"colormap."
278msgstr ""
279"Липсва глобална цветова палитра в изображението във формат GIF, както и "
280"локална цветова палитра за някой от кадрите в него."
281
282#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
283msgid "GIF image was truncated or incomplete."
284msgstr "GIF изображението е орязано или непълно."
285
286#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
287msgid "The GIF image format"
288msgstr "Форматът за изображения GIF"
289
290#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:279
291#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:411
292#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
293msgid "Not enough memory to load icon"
294msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на иконата"
295
296#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:269
297#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
298msgid "Invalid header in icon"
299msgstr "Грешна заглавна част в иконата"
300
301#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:301
302msgid "Icon has zero width"
303msgstr "Иконата има нулева ширина"
304
305#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:311
306msgid "Icon has zero height"
307msgstr "Иконата има нулева височина"
308
309#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:363
310msgid "Compressed icons are not supported"
311msgstr "Не се поддържат компресирани икони"
312
313#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396
314msgid "Unsupported icon type"
315msgstr "Неподдържан тип икона"
316
317#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:490
318msgid "Not enough memory to load ICO file"
319msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат ICO"
320
321#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:955
322msgid "Image too large to be saved as ICO"
323msgstr "Изображението е твърде голямо, за да бъде запазено във формат ICO"
324
325#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:966
326msgid "Cursor hotspot outside image"
327msgstr "Горещата точка на курсора е извън изображението"
328
329#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:989
330#, c-format
331msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
332msgstr "Неподдържана дълбочина на цвета за файла във формат ICO: %d"
333
334#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
335msgid "The ICO image format"
336msgstr "Форматът за изображения ICO"
337
338#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
339#, c-format
340msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
341msgstr "Грешка при интерпретацията на изображението във формат JPEG (%s)"
342
343#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
344msgid ""
345"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
346"memory"
347msgstr ""
348"Няма достатъчно памет за зареждане на изображението. Спрете някои програми, "
349"за да освободите памет."
350
351#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:752
352#, c-format
353msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
354msgstr "Неподдържано цветово пространство за JPEG (%s)"
355
356#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681
357#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
358msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
359msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
360
361#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
362#, c-format
363msgid ""
364"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
365"parsed."
366msgstr ""
367"Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%s“ не може да "
368"бъде анализирана."
369
370#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:912
371#, c-format
372msgid ""
373"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
374msgstr ""
375"Kачеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%d“ не е "
376"разрешена"
377
378#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1074
379msgid "The JPEG image format"
380msgstr "Форматът за изображения JPEG"
381
382#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
383msgid "Couldn't allocate memory for header"
384msgstr "Няма достатъчно памет за заглавна част"
385
386#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
387msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
388msgstr "Няма достатъчно памет за контекстния буфер"
389
390#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
391msgid "Image has invalid width and/or height"
392msgstr "Изображението е с нулева височина и/или височина"
393
394#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
395msgid "Image has unsupported bpp"
396msgstr "Изображението е с неподдържана стойност на битове за пиксел"
397
398#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
399#, c-format
400msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
401msgstr "Изображението е с неподдържан брой %d-битови цветови равнини"
402
403#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
404msgid "Couldn't create new pixbuf"
405msgstr "Невъзможно е да създаде нов буфер за пиксели"
406
407#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
408msgid "Couldn't allocate memory for line data"
409msgstr "Няма достатъчно памет за данните за линия"
410
411#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
412msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
413msgstr "Няма достатъчно памет за данните за цветова палитра"
414
415#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
416msgid "Didn't get all lines of PCX image"
417msgstr "Не са получени всички линии в изображението във формат PCX"
418
419#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
420msgid "No palette found at end of PCX data"
421msgstr "Не е открита палитра в края на данните за PCX"
422
423#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
424msgid "The PCX image format"
425msgstr "Форматът за изображения PCX"
426
427#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
428msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
429msgstr "Броят битове за канал за изображението във формат PNG не е валиден."
430
431#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
432msgid "Transformed PNG has zero width or height."
433msgstr ""
434"Трансформираното изображение във формат PNG е с нулева ширина или височина."
435
436#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
437msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
438msgstr ""
439"Броят битове за канал в трансформираното изображение във формат PNG не е 8."
440
441#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
442msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
443msgstr "Трансформираното изображение във формат PNG не е RGB или RGBA."
444
445#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
446msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
447msgstr ""
448"Трансформираното изображение във формат PNG е с неподдържан брой канали, той "
449"трябва да е 3 или 4."
450
451#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
452#, c-format
453msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
454msgstr "Фатална грешка в изображение във формат PNG: %s"
455
456#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
457msgid "Insufficient memory to load PNG file"
458msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат PNG"
459
460#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
461#, c-format
462msgid ""
463"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
464"applications to reduce memory usage"
465msgstr ""
466"Недостатъчно памет за запазване на изображение %ldx%ld. Спрете някоя "
467"програма, за да освободите памет."
468
469#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
470msgid "Fatal error reading PNG image file"
471msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG"
472
473#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
474#, c-format
475msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
476msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG: %s"
477
478#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
479msgid ""
480"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
481msgstr ""
482"Ключовете за откъсите текст в PNG трябва да са с дължина от 1 до 79 символа."
483
484#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
485msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
486msgstr ""
487"Ключовете за откъсите текст в PNG трябва да се състоят само от символи от "
488"ASCII."
489
490#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
491#, c-format
492msgid ""
493"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
494"be parsed."
495msgstr ""
496"Нивото на компресията на PNG трябва да бъде между 0 и 9. Стойността „%s“ не "
497"може да бъде анализирана."
498
499#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
500#, c-format
501msgid ""
502"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
503"allowed."
504msgstr ""
505"Нивото на компресията на PNG трябва да бъде между 0 и 9. Стойността „%d“ не "
506"е позволена."
507
508#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
509#, c-format
510msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
511msgstr ""
512"Откъсът текст в PNG - „%s“ не може да бъде конвертиран до кодиране ISO-8859-"
513"1."
514
515#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
516msgid "The PNG image format"
517msgstr "Форматът за изображения PNG"
518
519#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
520msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
521msgstr ""
522"Модулът за зареждането на PNM очакваше целочислена стойност, но получи друга"
523
524#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
525msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
526msgstr "Файлът във формат PNM е с некоректен начален байт"
527
528#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
529msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
530msgstr "Файлът във формат PNM не е от познатите подформати на PNM"
531
532#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
533msgid "PNM file has an image width of 0"
534msgstr "Файлът във формат PNM съдържа изображение с ширина 0"
535
536#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
537msgid "PNM file has an image height of 0"
538msgstr "Файлът във формат PNM съдържа изображение с височина 0"
539
540#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
541msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
542msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е 0"
543
544#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
545msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
546msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е твърде голяма"
547
548#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
549msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
550msgstr "Не се поддържат файлове във формат PNM с повече от 255 цвята"
551
552#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:466
553#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
554msgid "Raw PNM image type is invalid"
555msgstr "Типът изображение „суров“ (raw) PNM е невалиден"
556
557#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
558msgid "PNM image format is invalid"
559msgstr "Невалиден формат на изображение тип PNM"
560
561#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
562msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
563msgstr "Модулът за зареждане на PNM не поддържа този подформат на PNM"
564
565#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
566msgid "Premature end-of-file encountered"
567msgstr "Преждевременно се стигна до „край на файл“"
568
569#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
570msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
571msgstr "Форматът за „суров“ PNM изисква точно един интервал преди самите данни"
572
573#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
574msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
575msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат PNM"
576
577#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
578msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
579msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за PNM"
580
581#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
582msgid "Unexpected end of PNM image data"
583msgstr "Неочакван край на данните за изображението във формат PNM"
584
585#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1010
586msgid "Insufficient memory to load PNM file"
587msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
588
589#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1089
590msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
591msgstr "Фамилията формати за изображения PNM/PBG/PGM/PPM"
592
593#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
594msgid "RAS image has bogus header data"
595msgstr "Изображението във формат RAS е с „фалшиви“ заглавни данни"
596
597#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
598msgid "RAS image has unknown type"
599msgstr "Изображението във формат е от неизвестен тип"
600
601#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
602msgid "unsupported RAS image variation"
603msgstr "неподдържана разновидност на изображение във формат RAS"
604
605#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171 ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
606msgid "Not enough memory to load RAS image"
607msgstr "Няма достатъчно памет, за да се зареди изображението във формат RAS"
608
609#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:543
610msgid "The Sun raster image format"
611msgstr "Форматът за растерни изображения на Sun"
612
613#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
614msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
615msgstr "Няма достатъчно памет за структура на IOBuffer "
616
617#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
618msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
619msgstr "Няма достатъчно памет за данни на IOBuffer "
620
621#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:184
622msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
623msgstr "Не може да се преразпределят данни от IOBuffer"
624
625#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:214
626msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
627msgstr "Не може да се заделят временни данни в IOBuffer"
628
629#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:348
630msgid "Cannot allocate new pixbuf"
631msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
632
633#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
634msgid "Cannot allocate colormap structure"
635msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
636
637#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
638msgid "Cannot allocate colormap entries"
639msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
640
641#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
642msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
643msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
644
645#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
646msgid "Cannot allocate TGA header memory"
647msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
648
649#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
650msgid "TGA image has invalid dimensions"
651msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
652
653#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
654#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
655#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
656msgid "TGA image type not supported"
657msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
658
659#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
660msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
661msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
662
663#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
664msgid "Excess data in file"
665msgstr "Излишък от данни във файл"
666
667#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
668msgid "The Targa image format"
669msgstr "Форматът за изображения Targa"
670
671#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
672msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
673msgstr "Ширината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
674
675#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
676msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
677msgstr "Височината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
678
679#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
680msgid "Width or height of TIFF image is zero"
681msgstr "Височината или ширината на изображението във формат TIFF е нулева"
682
683#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
684msgid "Dimensions of TIFF image too large"
685msgstr "Размерите на изображението във формат TIFF са твърде големи"
686
687#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:237
688#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:286 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
689msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
690msgstr "Няма достатъчно памет за отваряне на файл във формат TIFF"
691
692#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
693msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
694msgstr "Неуспех при зареждане на данни за каналите RGB от файл във формат TIFF"
695
696#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
697msgid "Failed to open TIFF image"
698msgstr "Неуспех при отваряне на изображение във формат TIFF"
699
700#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
701msgid "TIFFClose operation failed"
702msgstr "Неуспех при изпълнението на TIFFClose"
703
704#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
705msgid "Failed to load TIFF image"
706msgstr "Неуспех при зареждане на изображение във формат TIFF"
707
708#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
709msgid "The TIFF image format"
710msgstr "Форматът за изображения TIFF"
711
712#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
713msgid "Image has zero width"
714msgstr "Изображението е с нулева ширина"
715
716#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
717msgid "Image has zero height"
718msgstr "Изображението е с нулева височина"
719
720#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
721msgid "Not enough memory to load image"
722msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображението"
723
724#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
725msgid "Couldn't save the rest"
726msgstr "Останалото не беше запазено"
727
728#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
729msgid "The WBMP image format"
730msgstr "Форматът за изображения WBMP"
731
732#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
733msgid "Invalid XBM file"
734msgstr "Грешен файл във формат XBM"
735
736#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
737msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
738msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
739
740#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
741msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
742msgstr ""
743"Неуспех при запис на временния файл при зареждане на изображението във "
744"формат XBM"
745
746#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
747msgid "The XBM image format"
748msgstr "Форматът за изображения XBM"
749
750#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:467
751msgid "No XPM header found"
752msgstr "Липсва заглавната част на XPM"
753
754#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:476
755msgid "Invalid XPM header"
756msgstr "Заглавната част на XPM е неправилна"
757
758#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:484
759msgid "XPM file has image width <= 0"
760msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна ширина"
761
762#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:492
763msgid "XPM file has image height <= 0"
764msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна височина"
765
766#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:500
767msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
768msgstr "Броят на символи за пиксел във файла във формат XPM е неправилен"
769
770#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
771msgid "XPM file has invalid number of colors"
772msgstr "Броят цветове във файла във формат XPM е неправилен"
773
774#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:519 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:528
775#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:580
776msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
777msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XPM"
778
779#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:542
780msgid "Cannot read XPM colormap"
781msgstr "Палитрата от цветове за XPM не може да бъде прочетена"
782
783#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:771
784msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
785msgstr ""
786"Неуспех при запис на временен файл при зареждането на изображение във формат "
787"XPM"
788
789#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:806
790msgid "The XPM image format"
791msgstr "Форматът за изображения XPM"
792
793#. Description of --class=CLASS in --help output
794#: ../gdk/gdk.c:115
795msgid "Program class as used by the window manager"
796msgstr "Класът на програмата, който да се използва от мениджъра на прозорци"
797
798#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
799#: ../gdk/gdk.c:116
800msgid "CLASS"
801msgstr "КЛАС"
802
803#. Description of --name=NAME in --help output
804#: ../gdk/gdk.c:118
805msgid "Program name as used by the window manager"
806msgstr "Името на програмата, което да се използва от мениджъра на прозорци"
807
808#. Placeholder in --name=NAME in --help output
809#: ../gdk/gdk.c:119
810msgid "NAME"
811msgstr "ИМЕ"
812
813#. Description of --display=DISPLAY in --help output
814#: ../gdk/gdk.c:121
815msgid "X display to use"
816msgstr "Дисплеят на Х, който да се използва"
817
818#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
819#: ../gdk/gdk.c:122
820msgid "DISPLAY"
821msgstr "ДИСПЛЕЙ"
822
823#. Description of --screen=SCREEN in --help output
824#: ../gdk/gdk.c:124
825msgid "X screen to use"
826msgstr "Екранът на Х, който да се използва"
827
828#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
829#: ../gdk/gdk.c:125
830msgid "SCREEN"
831msgstr "ЕКРАН"
832
833#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
834#: ../gdk/gdk.c:128
835msgid "Gdk debugging flags to set"
836msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да бъдат зададени"
837
838#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
839#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
840#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
841#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
842#: ../gdk/gdk.c:129 ../gdk/gdk.c:132 ../gtk/gtkmain.c:416 ../gtk/gtkmain.c:419
843msgid "FLAGS"
844msgstr "ФЛАГОВЕ"
845
846#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
847#: ../gdk/gdk.c:131
848msgid "Gdk debugging flags to unset"
849msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да не бъдат зададени"
850
851#: ../gdk/keyname-table.h:3940
852msgid "keyboard label|BackSpace"
853msgstr "BackSpace"
854
855#: ../gdk/keyname-table.h:3941
856msgid "keyboard label|Tab"
857msgstr "Tab"
858
859#: ../gdk/keyname-table.h:3942
860msgid "keyboard label|Return"
861msgstr "Return"
862
863#: ../gdk/keyname-table.h:3943
864msgid "keyboard label|Pause"
865msgstr "Pause"
866
867#: ../gdk/keyname-table.h:3944
868msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
869msgstr "Scroll Lock"
870
871#: ../gdk/keyname-table.h:3945
872msgid "keyboard label|Sys_Req"
873msgstr "SysRq"
874
875#: ../gdk/keyname-table.h:3946
876msgid "keyboard label|Escape"
877msgstr "Escape"
878
879#: ../gdk/keyname-table.h:3947
880msgid "keyboard label|Multi_key"
881msgstr "Multy key"
882
883#: ../gdk/keyname-table.h:3948
884msgid "keyboard label|Home"
885msgstr "Home"
886
887#: ../gdk/keyname-table.h:3949
888msgid "keyboard label|Page_Up"
889msgstr "Page Up"
890
891#: ../gdk/keyname-table.h:3950
892msgid "keyboard label|Page_Down"
893msgstr "Page Down"
894
895#: ../gdk/keyname-table.h:3951
896msgid "keyboard label|End"
897msgstr "End"
898
899#: ../gdk/keyname-table.h:3952
900msgid "keyboard label|Begin"
901msgstr "Begin"
902
903#: ../gdk/keyname-table.h:3953
904msgid "keyboard label|Print"
905msgstr "Print"
906
907#: ../gdk/keyname-table.h:3954
908msgid "keyboard label|Insert"
909msgstr "Insert"
910
911#: ../gdk/keyname-table.h:3955
912msgid "keyboard label|Num_Lock"
913msgstr "Num Lock"
914
915#: ../gdk/keyname-table.h:3956
916msgid "keyboard label|KP_Space"
917msgstr "KP Space"
918
919#: ../gdk/keyname-table.h:3957
920msgid "keyboard label|KP_Tab"
921msgstr "KP Tab"
922
923#: ../gdk/keyname-table.h:3958
924msgid "keyboard label|KP_Enter"
925msgstr "KP Enter"
926
927#: ../gdk/keyname-table.h:3959
928msgid "keyboard label|KP_Home"
929msgstr "KP Home"
930
931#: ../gdk/keyname-table.h:3960
932msgid "keyboard label|KP_Left"
933msgstr "KP Left"
934
935#: ../gdk/keyname-table.h:3961
936msgid "keyboard label|KP_Up"
937msgstr "KP Up"
938
939#: ../gdk/keyname-table.h:3962
940msgid "keyboard label|KP_Right"
941msgstr "KP Right"
942
943#: ../gdk/keyname-table.h:3963
944msgid "keyboard label|KP_Down"
945msgstr "KP Down"
946
947#: ../gdk/keyname-table.h:3964
948msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
949msgstr "KP Page Up"
950
951#: ../gdk/keyname-table.h:3965
952msgid "keyboard label|KP_Prior"
953msgstr "KP Prior"
954
955#: ../gdk/keyname-table.h:3966
956msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
957msgstr "KP Page Down"
958
959#: ../gdk/keyname-table.h:3967
960msgid "keyboard label|KP_Next"
961msgstr "KP Next"
962
963#: ../gdk/keyname-table.h:3968
964msgid "keyboard label|KP_End"
965msgstr "KP End"
966
967#: ../gdk/keyname-table.h:3969
968msgid "keyboard label|KP_Begin"
969msgstr "KP Begin"
970
971#: ../gdk/keyname-table.h:3970
972msgid "keyboard label|KP_Insert"
973msgstr "KP Insert"
974
975#: ../gdk/keyname-table.h:3971
976msgid "keyboard label|KP_Delete"
977msgstr "KP Delete"
978
979#: ../gdk/keyname-table.h:3972
980msgid "keyboard label|Delete"
981msgstr "Delete"
982
983#. Description of --sync in --help output
984#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
985msgid "Don't batch GDI requests"
986msgstr "Да не се групират заявките към GDI"
987
988#. Description of --no-wintab in --help output
989#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
990msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
991msgstr "Да не се ползва Wintab API за поддръжката на таблети"
992
993#. Description of --ignore-wintab in --help output
994#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
995msgid "Same as --no-wintab"
996msgstr "Същото като --no-wintab"
997
998#. Description of --use-wintab in --help output
999#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
1000msgid "Do use the Wintab API [default]"
1001msgstr "Да не се ползва Wintab API [това е по подразбиране]"
1002
1003#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
1004#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
1005msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
1006msgstr "Размер на палитрата при 8 битов режим"
1007
1008#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
1009#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
1010msgid "COLORS"
1011msgstr "ЦВЕТОВЕ"
1012
1013#. Description of --sync in --help output
1014#: ../gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
1015msgid "Make X calls synchronous"
1016msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
1017
1018#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:271 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2105
1019msgid "License"
1020msgstr "Лиценз"
1021
1022#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:272
1023msgid "The license of the program"
1024msgstr "Лицензът на програмата"
1025
1026#. Add the credits button
1027#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:507
1028msgid "C_redits"
1029msgstr "_Заслуги"
1030
1031#. Add the license button
1032#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:517
1033msgid "_License"
1034msgstr "_Лиценз"
1035
1036#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
1037#, c-format
1038msgid "About %s"
1039msgstr "Относно %s"
1040
1041#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
1042msgid "Credits"
1043msgstr "Заслуги"
1044
1045#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2059
1046msgid "Written by"
1047msgstr "Създадено от"
1048
1049#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2062
1050msgid "Documented by"
1051msgstr "Документирано от"
1052
1053#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2074
1054msgid "Translated by"
1055msgstr "Преведено от"
1056
1057#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2078
1058msgid "Artwork by"
1059msgstr "Дизайн"
1060
1061#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1062#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
1063#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1064#. * this.
1065#. * And do not translate the part before the |.
1066#.
1067#: ../gtk/gtkaccellabel.c:121
1068msgid "keyboard label|Shift"
1069msgstr "Shift"
1070
1071#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1072#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
1073#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1074#. * this.
1075#. * And do not translate the part before the |.
1076#.
1077#: ../gtk/gtkaccellabel.c:128
1078msgid "keyboard label|Ctrl"
1079msgstr "Ctrl"
1080
1081#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1082#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
1083#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1084#. * this.
1085#. * And do not translate the part before the |.
1086#.
1087#: ../gtk/gtkaccellabel.c:135
1088msgid "keyboard label|Alt"
1089msgstr "Alt"
1090
1091#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1092#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
1093#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1094#. * this.
1095#. * And do not translate the part before the |.
1096#.
1097#: ../gtk/gtkaccellabel.c:609
1098msgid "keyboard label|Super"
1099msgstr "Super"
1100
1101#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1102#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
1103#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1104#. * this.
1105#. * And do not translate the part before the |.
1106#.
1107#: ../gtk/gtkaccellabel.c:623
1108msgid "keyboard label|Hyper"
1109msgstr "Hyper"
1110
1111#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1112#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
1113#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1114#. * this.
1115#. * And do not translate the part before the |.
1116#.
1117#: ../gtk/gtkaccellabel.c:637
1118msgid "keyboard label|Meta"
1119msgstr "Meta"
1120
1121#. do not translate the part before the |
1122#: ../gtk/gtkaccellabel.c:651
1123msgid "keyboard label|Space"
1124msgstr "Space"
1125
1126#. do not translate the part before the |
1127#: ../gtk/gtkaccellabel.c:655
1128msgid "keyboard label|Backslash"
1129msgstr "\\"
1130
1131#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
1132#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
1133#. * Do *not* translate it to anything else, if it
1134#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
1135#. *
1136#. * Note that this flipping is in top the text direction flipping,
1137#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
1138#. * the year will appear on the right.
1139#.
1140#: ../gtk/gtkcalendar.c:652
1141msgid "calendar:MY"
1142msgstr "calendar:MY"
1143
1144#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
1145#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
1146#. * to be the first day of the week, and so on.
1147#.
1148#: ../gtk/gtkcalendar.c:676
1149msgid "calendar:week_start:0"
1150msgstr "calendar:week_start:1"
1151
1152#. Translators:  This is a text measurement template.
1153#. * Translate it to the widest year text.
1154#. *
1155#. * Don't include the prefix "year measurement template|"
1156#. * in the translation.
1157#. *
1158#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
1159#.
1160#: ../gtk/gtkcalendar.c:1563
1161msgid "year measurement template|2000"
1162msgstr "2000"
1163
1164#. Translators: This dictates how the year is displayed in
1165#. * gtkcalendar widget.  See strftime() manual for the format.
1166#. * Use only ASCII in the translation.
1167#. *
1168#. * Also look for the msgid "year measurement template|2000".
1169#. * Translate that entry to a year with the widest output of this
1170#. * msgid.
1171#. *
1172#. * Don't include the prefix "calendar year format|" in the
1173#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
1174#.
1175#: ../gtk/gtkcalendar.c:1833
1176msgid "calendar year format|%Y"
1177msgstr "%Y"
1178
1179#. This label is displayed in a treeview cell displaying
1180#. * a disabled accelerator key combination. Only include
1181#. * the text after the | in the translation.
1182#.
1183#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
1184msgid "Accelerator|Disabled"
1185msgstr "Изключен"
1186
1187#. This label is displayed in a treeview cell displaying
1188#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
1189#. * acelerator.
1190#.
1191#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
1192msgid "New accelerator..."
1193msgstr "Нов бърз клавиш..."
1194
1195#. do not translate the part before the |
1196#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
1197#, c-format
1198msgid "progress bar label|%d %%"
1199msgstr "%d %%"
1200
1201#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkcolorbutton.c:574
1202msgid "Pick a Color"
1203msgstr "Избор на цвят"
1204
1205#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:465
1206msgid "Received invalid color data\n"
1207msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
1208
1209#: ../gtk/gtkcolorsel.c:565
1210msgid ""
1211"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
1212"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
1213"current by dragging it to the other color swatch alongside."
1214msgstr ""
1215"Предишният избран цвят, за сравнение с цвета, който сте избрали сега. Може "
1216"да изтеглите този цвят върху палитрата или да зададете този цвят като текущ "
1217"като го издърпате върху цвета за избор."
1218
1219#: ../gtk/gtkcolorsel.c:570
1220msgid ""
1221"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
1222"it for use in the future."
1223msgstr ""
1224"Цветът, който сте избрали. Може да го изтеглите върху палитрата, за да го "
1225"запазите за бъдеща употреба."
1226
1227#: ../gtk/gtkcolorsel.c:961
1228msgid "_Save color here"
1229msgstr "_Запазване на цвета тук"
1230
1231#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1166
1232msgid ""
1233"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
1234"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
1235msgstr ""
1236"Натиснете на този елемент от палитрата, за да го направите текущ цвят. За да "
1237"смените цвета, изтеглете примерен цвят тук или натиснете десния клавиш и "
1238"изберете „Запазване на цвета тук“."
1239
1240#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1949
1241msgid ""
1242"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
1243"lightness of that color using the inner triangle."
1244msgstr ""
1245"Изберете цвета, който Ви трябва, от външния пръстен. Изберете светлостта му "
1246"чрез вътрешния триъгълник."
1247
1248#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974
1249msgid ""
1250"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
1251"that color."
1252msgstr ""
1253"Натиснете върху пипетката, а след това на цвят върху Вашия екран, за да го "
1254"изберете."
1255
1256#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1983
1257msgid "_Hue:"
1258msgstr "_Нюанс:"
1259
1260#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1984
1261msgid "Position on the color wheel."
1262msgstr "Позиция върху цветното колело."
1263
1264#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1986
1265msgid "_Saturation:"
1266msgstr "_Наситеност:"
1267
1268#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
1269msgid "\"Deepness\" of the color."
1270msgstr "„Дълбочина“ на цвят."
1271
1272#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
1273msgid "_Value:"
1274msgstr "_Стойност:"
1275
1276#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1989
1277msgid "Brightness of the color."
1278msgstr "Яркост на цвета."
1279
1280#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
1281msgid "_Red:"
1282msgstr "_Червено:"
1283
1284#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
1285msgid "Amount of red light in the color."
1286msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
1287
1288#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
1289msgid "_Green:"
1290msgstr "_Зелено:"
1291
1292#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
1293msgid "Amount of green light in the color."
1294msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
1295
1296#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
1297msgid "_Blue:"
1298msgstr "_Синьо:"
1299
1300#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
1301msgid "Amount of blue light in the color."
1302msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
1303
1304#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
1305msgid "_Opacity:"
1306msgstr "Н_епрозрачност:"
1307
1308#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2006 ../gtk/gtkcolorsel.c:2017
1309msgid "Transparency of the color."
1310msgstr "Прозрачност на цвята."
1311
1312#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2024
1313msgid "Color _Name:"
1314msgstr "Име на _цвят:"
1315
1316#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2039
1317msgid ""
1318"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
1319"such as 'orange' in this entry."
1320msgstr ""
1321"Може да въведете цвят като шестнадесетична стойност за HTML или можете "
1322"просто да посочите името му."
1323
1324#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2058
1325msgid "_Palette"
1326msgstr "_Палитра"
1327
1328#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2090
1329msgid "Color Wheel"
1330msgstr "Цветова палитра"
1331
1332#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:121
1333msgid "Color Selection"
1334msgstr "Избор на цвят"
1335
1336#: ../gtk/gtkentry.c:4601 ../gtk/gtktextview.c:7132
1337msgid "Input _Methods"
1338msgstr "_Методи за вход"
1339
1340#: ../gtk/gtkentry.c:4612 ../gtk/gtktextview.c:7143
1341msgid "_Insert Unicode Control Character"
1342msgstr "_Вмъкване на контролен символ за Уникод"
1343
1344#: ../gtk/gtkfilechooser.c:1685 ../gtk/gtkfilechooser.c:1729
1345#: ../gtk/gtkfilechooser.c:1804 ../gtk/gtkfilechooser.c:1848
1346#, c-format
1347msgid "Invalid filename: %s"
1348msgstr "Невалидно име на файла: %s"
1349
1350#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
1351msgid "Select A File"
1352msgstr "Избор на файл"
1353
1354#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
1355msgid "Home"
1356msgstr "Домашна папка"
1357
1358#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1383
1359msgid "Desktop"
1360msgstr "Работен плот"
1361
1362#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:70
1363msgid "(None)"
1364msgstr "(без)"
1365
1366#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1562
1367msgid "Other..."
1368msgstr "Друго..."
1369
1370#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:925
1371msgid "Could not retrieve information about the file"
1372msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
1373
1374#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:936
1375msgid "Could not add a bookmark"
1376msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
1377
1378#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:947
1379msgid "Could not remove bookmark"
1380msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
1381
1382#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:958
1383msgid "The folder could not be created"
1384msgstr "Папката не може да бъде създадена"
1385
1386#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
1387msgid ""
1388"The folder could not be created, as a file with the same name already "
1389"exists.  Try using a different name for the folder, or rename the file first."
1390msgstr ""
1391"Папката не можа да бъде създадена, понеже вече съществува файл със същото "
1392"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
1393
1394#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:984
1395msgid "Invalid file name"
1396msgstr "Невалидно име на файл"
1397
1398#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:994
1399msgid "The folder contents could not be displayed"
1400msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
1401
1402#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1214
1403#, c-format
1404msgid "Could not get information about '%s': %s"
1405msgstr "Информацията за „%s“ не може да бъде получена: %s"
1406
1407#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2278
1408#, c-format
1409msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
1410msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
1411
1412#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2319
1413msgid "Add the current folder to the bookmarks"
1414msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
1415
1416#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2321
1417msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
1418msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
1419
1420#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2361
1421#, c-format
1422msgid "Remove the bookmark '%s'"
1423msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
1424
1425#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2792
1426#, c-format
1427msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
1428msgstr ""
1429"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
1430
1431#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
1432msgid "Remove"
1433msgstr "Премахване"
1434
1435#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3016
1436msgid "Rename..."
1437msgstr "Преименуване..."
1438
1439#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
1440msgid "Shortcuts"
1441msgstr "Бързи клавиши"
1442
1443#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3196
1444msgid "Folder"
1445msgstr "Папка"
1446
1447#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3252 ../gtk/gtkstock.c:317
1448msgid "_Add"
1449msgstr "_Добавяне"
1450
1451#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3259
1452msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
1453msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
1454
1455#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3264 ../gtk/gtkstock.c:400
1456msgid "_Remove"
1457msgstr "_Премахване"
1458
1459#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3271
1460msgid "Remove the selected bookmark"
1461msgstr "Изтриване на избраната отметка"
1462
1463#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3371
1464msgid "Could not select file"
1465msgstr "Не може да бъде избран файл"
1466
1467#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3427
1468#, c-format
1469msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
1470msgstr ""
1471"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
1472
1473#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3499
1474msgid "_Add to Bookmarks"
1475msgstr "_Добавяне към отметките"
1476
1477#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3509
1478msgid "Open _Location"
1479msgstr "Отваряне на _местоположение"
1480
1481#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3521
1482msgid "Show _Hidden Files"
1483msgstr "Показване на _скритите файлове"
1484
1485#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3648 ../gtk/gtkfilesel.c:762
1486msgid "Files"
1487msgstr "Файлове"
1488
1489#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3693
1490msgid "Name"
1491msgstr "Име"
1492
1493#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3718
1494msgid "Size"
1495msgstr "Размер"
1496
1497#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3731
1498msgid "Modified"
1499msgstr "Променян на"
1500
1501#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3763
1502msgid "Select which types of files are shown"
1503msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
1504
1505#. Create Folder
1506#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3799
1507msgid "Create Fo_lder"
1508msgstr "Създаване на _папка"
1509
1510#. Name entry
1511#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3924
1512msgid "_Name:"
1513msgstr "_Име:"
1514
1515#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3964
1516msgid "_Browse for other folders"
1517msgstr "_Отваряне на други папки"
1518
1519#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4237
1520msgid "Save in _folder:"
1521msgstr "Запазване в п_апка:"
1522
1523#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4239
1524msgid "Create in _folder:"
1525msgstr "Създаване в _папка:"
1526
1527#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5346
1528msgid "Cannot change to folder because it is not local"
1529msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
1530
1531#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5874
1532#, c-format
1533msgid "shortcut %s already exists"
1534msgstr "бързият клавиш „%s“ вече съществува"
1535
1536#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5943
1537#, c-format
1538msgid "Shortcut %s does not exist"
1539msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
1540
1541#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6198
1542#, c-format
1543msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
1544msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
1545
1546#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6201
1547#, c-format
1548msgid ""
1549"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
1550msgstr ""
1551"Вече съществува файл с такова име в „%s“. Заменянето му ще унищожи старото "
1552"му съдържание."
1553
1554#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6206
1555msgid "_Replace"
1556msgstr "_Замяна"
1557
1558#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6697
1559#, c-format
1560msgid "Could not mount %s"
1561msgstr "Не може да се монтира „%s“"
1562
1563#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6992
1564msgid "Type name of new folder"
1565msgstr "Напишете името на новата папка"
1566
1567#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7034
1568#, c-format
1569msgid "%d byte"
1570msgid_plural "%d bytes"
1571msgstr[0] "%d байт"
1572msgstr[1] "%d байта"
1573
1574#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7036
1575#, c-format
1576msgid "%.1f K"
1577msgstr "%.1f K"
1578
1579#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7038
1580#, c-format
1581msgid "%.1f M"
1582msgstr "%.1f M"
1583
1584#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7040
1585#, c-format
1586msgid "%.1f G"
1587msgstr "%.1f G"
1588
1589#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7086 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7110
1590msgid "Unknown"
1591msgstr "Неизвестен"
1592
1593#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7097
1594msgid "Today"
1595msgstr "Днес"
1596
1597#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7099
1598msgid "Yesterday"
1599msgstr "Вчера"
1600
1601#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7181
1602msgid "Cannot change folder"
1603msgstr "Не може да се смени текущата папка"
1604
1605#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7182
1606msgid "The folder you specified is an invalid path."
1607msgstr "Посочената папка е невалиден път."
1608
1609#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7221
1610#, c-format
1611msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
1612msgstr "Не може да се създаде име на файл от „%s“ и „%s“"
1613
1614#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7257
1615msgid "Could not select item"
1616msgstr "Елементът не може да бъде избран"
1617
1618#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7297
1619msgid "Open Location"
1620msgstr "Отваряне на местоположение"
1621
1622#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7304
1623msgid "Save in Location"
1624msgstr "Запазване в"
1625
1626#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7331
1627msgid "_Location:"
1628msgstr "_Местоположение"
1629
1630#: ../gtk/gtkfilesel.c:726
1631msgid "Folders"
1632msgstr "Папки"
1633
1634#: ../gtk/gtkfilesel.c:730
1635msgid "Fol_ders"
1636msgstr "Па_пки"
1637
1638#: ../gtk/gtkfilesel.c:766
1639msgid "_Files"
1640msgstr "_Файлове"
1641
1642#: ../gtk/gtkfilesel.c:853 ../gtk/gtkfilesel.c:2240
1643#, c-format
1644msgid "Folder unreadable: %s"
1645msgstr "Папката не може да се прочете: %s"
1646
1647#: ../gtk/gtkfilesel.c:982
1648#, c-format
1649msgid ""
1650"The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be "
1651"available to this program.\n"
1652"Are you sure that you want to select it?"
1653msgstr ""
1654"Файлът „%s“ се намира на друга машина, чието име е %s, и може да не е "
1655"наличен за тази програма.\n"
1656"Сигурни ли сте, че искате да го изберете?"
1657
1658#: ../gtk/gtkfilesel.c:1112
1659msgid "_New Folder"
1660msgstr "_Нова папка"
1661
1662#: ../gtk/gtkfilesel.c:1123
1663msgid "De_lete File"
1664msgstr "Из_триване на файл"
1665
1666#: ../gtk/gtkfilesel.c:1134
1667msgid "_Rename File"
1668msgstr "_Преименуване на файл"
1669
1670#: ../gtk/gtkfilesel.c:1436
1671#, c-format
1672msgid ""
1673"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
1674msgstr ""
1675"Името на папката „%s“ съдържа символи, които не са позволени в имена на "
1676"файлове"
1677
1678#: ../gtk/gtkfilesel.c:1438
1679#, c-format
1680msgid ""
1681"Error creating folder \"%s\": %s\n"
1682"%s"
1683msgstr ""
1684"Грешка при създаването на папка „%s“: %s\n"
1685"%s"
1686
1687#: ../gtk/gtkfilesel.c:1439 ../gtk/gtkfilesel.c:1675
1688msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
1689msgstr "Вероятно използвате символи, които не са позволени в имена на файлове"
1690
1691#: ../gtk/gtkfilesel.c:1447
1692#, c-format
1693msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
1694msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s\n"
1695
1696#: ../gtk/gtkfilesel.c:1481
1697msgid "New Folder"
1698msgstr "Нова папка"
1699
1700#: ../gtk/gtkfilesel.c:1496
1701msgid "_Folder name:"
1702msgstr "_Име на папката:"
1703
1704#: ../gtk/gtkfilesel.c:1520
1705msgid "C_reate"
1706msgstr "_Създаване"
1707
1708#: ../gtk/gtkfilesel.c:1563
1709#, c-format
1710msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
1711msgstr ""
1712"В името на файла „%s“ има символи, които не са позволени в имена на файлове"
1713
1714#: ../gtk/gtkfilesel.c:1566
1715#, c-format
1716msgid ""
1717"Error deleting file \"%s\": %s\n"
1718"%s"
1719msgstr ""
1720"Грешка при изтриването на файла „%s“: %s\n"
1721"%s"
1722
1723#: ../gtk/gtkfilesel.c:1568 ../gtk/gtkfilesel.c:1689
1724msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
1725msgstr "Вероятно съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове."
1726
1727#: ../gtk/gtkfilesel.c:1577
1728#, c-format
1729msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
1730msgstr "Грешка при изтриването на файла „%s“: %s"
1731
1732#: ../gtk/gtkfilesel.c:1620
1733#, c-format
1734msgid "Really delete file \"%s\"?"
1735msgstr "Действително ли искате файлът „%s“ да бъде изтрит?"
1736
1737#: ../gtk/gtkfilesel.c:1625
1738msgid "Delete File"
1739msgstr "Изтриване на файл"
1740
1741#: ../gtk/gtkfilesel.c:1671 ../gtk/gtkfilesel.c:1685
1742#, c-format
1743msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
1744msgstr ""
1745"Името на файла „%s“ съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове"
1746
1747#: ../gtk/gtkfilesel.c:1673
1748#, c-format
1749msgid ""
1750"Error renaming file to \"%s\": %s\n"
1751"%s"
1752msgstr ""
1753"Грешка при преименуването на файла на „%s“: %s\n"
1754"%s"
1755
1756#: ../gtk/gtkfilesel.c:1687
1757#, c-format
1758msgid ""
1759"Error renaming file \"%s\": %s\n"
1760"%s"
1761msgstr ""
1762"Грешка при преименуването на файла „%s“: %s\n"
1763"%s"
1764
1765#: ../gtk/gtkfilesel.c:1697
1766#, c-format
1767msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
1768msgstr "Грешка при преименуването на файла „%s“ на „%s“: %s"
1769
1770#: ../gtk/gtkfilesel.c:1744
1771msgid "Rename File"
1772msgstr "Преименуване на файл"
1773
1774#: ../gtk/gtkfilesel.c:1759
1775#, c-format
1776msgid "Rename file \"%s\" to:"
1777msgstr "Преименуване на файла „%s“ на:"
1778
1779#: ../gtk/gtkfilesel.c:1788
1780msgid "_Rename"
1781msgstr "_Преименуване"
1782
1783#: ../gtk/gtkfilesel.c:2220
1784msgid "_Selection: "
1785msgstr "_Избор: "
1786
1787#: ../gtk/gtkfilesel.c:3145
1788#, c-format
1789msgid ""
1790"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the "
1791"environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s"
1792msgstr ""
1793"Името на файла „%s“ не може да бъде конвертирано към UTF-8 (опитайте се да "
1794"зададете променливата на средата G_FILENAME_ENCODING): %s"
1795
1796#: ../gtk/gtkfilesel.c:3148
1797msgid "Invalid UTF-8"
1798msgstr "Грешен UTF-8"
1799
1800#: ../gtk/gtkfilesel.c:4024
1801msgid "Name too long"
1802msgstr "Името е твърде дълго"
1803
1804#: ../gtk/gtkfilesel.c:4026
1805msgid "Couldn't convert filename"
1806msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
1807
1808#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1222
1809msgid "(Empty)"
1810msgstr "(Празно)"
1811
1812#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:476 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:682
1813#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1858 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:471
1814#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:484 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1496
1815#, c-format
1816msgid "Error getting information for '%s': %s"
1817msgstr "Грешка при получаването на информация за „%s“: %s"
1818
1819#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:551 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:526
1820#, c-format
1821msgid "Error creating directory '%s': %s"
1822msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s"
1823
1824#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:631 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:586
1825msgid "This file system does not support mounting"
1826msgstr "Тази файлова система не поддържа монтиране"
1827
1828#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:639
1829msgid "File System"
1830msgstr "Файлова система"
1831
1832#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:796
1833#, c-format
1834msgid "Could not get a stock icon for %s"
1835msgstr "Не може да се извлече стандартната икона за %s"
1836
1837#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:891
1838#, c-format
1839msgid ""
1840"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
1841"Please use a different name."
1842msgstr ""
1843"Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно име."
1844
1845#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1463 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1036
1846#, c-format
1847msgid "Bookmark saving failed: %s"
1848msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
1849
1850#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1518
1851#, c-format
1852msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
1853msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
1854
1855#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1590
1856#, c-format
1857msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
1858msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
1859
1860#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1818
1861#, c-format
1862msgid "Error getting information for '/': %s"
1863msgstr "Грешка при получаването на информация за „/“: %s"
1864
1865#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:600
1866#, c-format
1867msgid "Network Drive (%s)"
1868msgstr "Мрежово устройство (%s)"
1869
1870#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:639
1871#, c-format
1872msgid "%s (%s)"
1873msgstr "%s (%s)"
1874
1875#: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtkfontbutton.c:290
1876msgid "Pick a Font"
1877msgstr "Избор на шрифт"
1878
1879#. Initialize fields
1880#: ../gtk/gtkfontbutton.c:284
1881msgid "Sans 12"
1882msgstr "Sans 12"
1883
1884#: ../gtk/gtkfontbutton.c:802
1885msgid "Font"
1886msgstr "Шрифт"
1887
1888#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
1889#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
1890#: ../gtk/gtkfontsel.c:74
1891msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
1892msgstr "абвгде АБВГДЕ abcde ABCDE"
1893
1894#: ../gtk/gtkfontsel.c:361
1895msgid "_Family:"
1896msgstr "_Фамилия:"
1897
1898#: ../gtk/gtkfontsel.c:367
1899msgid "_Style:"
1900msgstr "_Стил:"
1901
1902#: ../gtk/gtkfontsel.c:373
1903msgid "Si_ze:"
1904msgstr "Раз_мер:"
1905
1906#. create the text entry widget
1907#: ../gtk/gtkfontsel.c:549
1908msgid "_Preview:"
1909msgstr "_Преглед:"
1910
1911#: ../gtk/gtkfontsel.c:1387
1912msgid "Font Selection"
1913msgstr "Избор на шрифт"
1914
1915#: ../gtk/gtkgamma.c:401
1916msgid "Gamma"
1917msgstr "Гама"
1918
1919#: ../gtk/gtkgamma.c:411
1920msgid "_Gamma value"
1921msgstr "_Стойност на гама"
1922
1923#. Remove this icon source so we don't keep trying to
1924#. * load it.
1925#.
1926#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1660
1927#, c-format
1928msgid "Error loading icon: %s"
1929msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
1930
1931#: ../gtk/gtkicontheme.c:1292
1932#, c-format
1933msgid ""
1934"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
1935"was not found either, perhaps you need to install it.\n"
1936"You can get a copy from:\n"
1937"\t%s"
1938msgstr ""
1939"Иконата „%s“ не може да бъде намерена. Темата „%s“\n"
1940"също не беше намерена. Вероятно трябва да я инсталирате.\n"
1941"Можете да я получите от:\n"
1942"\t%s"
1943
1944#: ../gtk/gtkicontheme.c:1365
1945#, c-format
1946msgid "Icon '%s' not present in theme"
1947msgstr "Иконата „%s“ не е включена в темата"
1948
1949#: ../gtk/gtkimmodule.c:427
1950msgid "Default"
1951msgstr "Стандартен"
1952
1953#: ../gtk/gtkinputdialog.c:235
1954msgid "Input"
1955msgstr "Вход"
1956
1957#: ../gtk/gtkinputdialog.c:244
1958msgid "No extended input devices"
1959msgstr "Няма разширено входно устройство"
1960
1961#: ../gtk/gtkinputdialog.c:256
1962msgid "_Device:"
1963msgstr "_Устройство:"
1964
1965#: ../gtk/gtkinputdialog.c:273
1966msgid "Disabled"
1967msgstr "Забранено"
1968
1969#: ../gtk/gtkinputdialog.c:280
1970msgid "Screen"
1971msgstr "Екран"
1972
1973#: ../gtk/gtkinputdialog.c:287
1974msgid "Window"
1975msgstr "Прозорец"
1976
1977#: ../gtk/gtkinputdialog.c:294
1978msgid "_Mode: "
1979msgstr "_Режим:"
1980
1981#. The axis listbox
1982#: ../gtk/gtkinputdialog.c:325
1983msgid "_Axes"
1984msgstr "_Оси"
1985
1986#. Keys listbox
1987#: ../gtk/gtkinputdialog.c:342
1988msgid "_Keys"
1989msgstr "_Клавиши"
1990
1991#: ../gtk/gtkinputdialog.c:562
1992msgid "X"
1993msgstr "X"
1994
1995#: ../gtk/gtkinputdialog.c:563
1996msgid "Y"
1997msgstr "Y"
1998
1999#: ../gtk/gtkinputdialog.c:564
2000msgid "Pressure"
2001msgstr "Натиск"
2002
2003#: ../gtk/gtkinputdialog.c:565
2004msgid "X Tilt"
2005msgstr "Наклон по X"
2006
2007#: ../gtk/gtkinputdialog.c:566
2008msgid "Y Tilt"
2009msgstr "Наклон по Y"
2010
2011#: ../gtk/gtkinputdialog.c:567
2012msgid "Wheel"
2013msgstr "Колелце"
2014
2015#: ../gtk/gtkinputdialog.c:607
2016msgid "none"
2017msgstr "без"
2018
2019#: ../gtk/gtkinputdialog.c:643 ../gtk/gtkinputdialog.c:679
2020msgid "(disabled)"
2021msgstr "(забранен)"
2022
2023#: ../gtk/gtkinputdialog.c:672
2024msgid "(unknown)"
2025msgstr "(неизвестен)"
2026
2027#. and clear button
2028#: ../gtk/gtkinputdialog.c:759
2029msgid "clear"
2030msgstr "изчистване"
2031
2032#: ../gtk/gtklabel.c:3976
2033msgid "Select All"
2034msgstr "Избиране на всичко"
2035
2036#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
2037#: ../gtk/gtkmain.c:409
2038msgid "Load additional GTK+ modules"
2039msgstr "Зареждане на допълнителни модули на GTK+"
2040
2041#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
2042#: ../gtk/gtkmain.c:410
2043msgid "MODULES"
2044msgstr "МОДУЛИ"
2045
2046#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
2047#: ../gtk/gtkmain.c:412
2048msgid "Make all warnings fatal"
2049msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
2050
2051#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
2052#: ../gtk/gtkmain.c:415
2053msgid "GTK+ debugging flags to set"
2054msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на GTK+, които да бъдат зададени"
2055
2056#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
2057#: ../gtk/gtkmain.c:418
2058msgid "GTK+ debugging flags to unset"
2059msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на GTK+, които да не бъдат зададени"
2060
2061#. Translate to default:RTL if you want your widgets
2062#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
2063#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
2064#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
2065#.
2066#: ../gtk/gtkmain.c:502
2067msgid "default:LTR"
2068msgstr "default:LTR"
2069
2070#: ../gtk/gtkmain.c:585
2071msgid "GTK+ Options"
2072msgstr "Настройки на GTK+"
2073
2074#: ../gtk/gtkmain.c:585
2075msgid "Show GTK+ Options"
2076msgstr "Показване на настройките на GTK+"
2077
2078#: ../gtk/gtknotebook.c:2715 ../gtk/gtknotebook.c:5055
2079#, c-format
2080msgid "Page %u"
2081msgstr "Страница %u"
2082
2083#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:92
2084msgid "Group"
2085msgstr "Група"
2086
2087#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:93
2088msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
2089msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
2090
2091#: ../gtk/gtkrc.c:2403
2092#, c-format
2093msgid "Unable to find include file: \"%s\""
2094msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
2095
2096#: ../gtk/gtkrc.c:3045 ../gtk/gtkrc.c:3048
2097#, c-format
2098msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
2099msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за изображения: „%s“"
2100
2101#: ../gtk/gtkrc.c:3483
2102#, c-format
2103msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
2104msgstr ""
2105"Елементът за път за изображения - „%s“ трябва да указва абсолютен път. %s, "
2106"ред %d"
2107
2108#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
2109#: ../gtk/gtkstock.c:308
2110msgid "Information"
2111msgstr "Информация"
2112
2113#: ../gtk/gtkstock.c:309
2114msgid "Warning"
2115msgstr "Предупреждение"
2116
2117#: ../gtk/gtkstock.c:310
2118msgid "Error"
2119msgstr "Грешка"
2120
2121#: ../gtk/gtkstock.c:311
2122msgid "Question"
2123msgstr "Въпрос"
2124
2125#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
2126#. * need the mnemonics to be rationalized
2127#.
2128#: ../gtk/gtkstock.c:316
2129msgid "_About"
2130msgstr "_Относно"
2131
2132#: ../gtk/gtkstock.c:318
2133msgid "_Apply"
2134msgstr "_Използване"
2135
2136#: ../gtk/gtkstock.c:319
2137msgid "_Bold"
2138msgstr "_Получерно"
2139
2140#: ../gtk/gtkstock.c:320
2141msgid "_Cancel"
2142msgstr "_Отказване"
2143
2144#: ../gtk/gtkstock.c:321
2145msgid "_CD-Rom"
2146msgstr "_CD-Rom"
2147
2148#: ../gtk/gtkstock.c:322
2149msgid "_Clear"
2150msgstr "_Изчистване"
2151
2152#: ../gtk/gtkstock.c:323
2153msgid "_Close"
2154msgstr "_Затваряне"
2155
2156#: ../gtk/gtkstock.c:324
2157msgid "C_onnect"
2158msgstr "_Свързване"
2159
2160#: ../gtk/gtkstock.c:325
2161msgid "_Convert"
2162msgstr "Кон_вертиране"
2163
2164#: ../gtk/gtkstock.c:326
2165msgid "_Copy"
2166msgstr "_Копиране"
2167
2168#: ../gtk/gtkstock.c:327
2169msgid "Cu_t"
2170msgstr "От_рязване"
2171
2172#: ../gtk/gtkstock.c:328
2173msgid "_Delete"
2174msgstr "_Изтриване"
2175
2176#: ../gtk/gtkstock.c:329
2177msgid "_Disconnect"
2178msgstr "_Разкачване"
2179
2180#: ../gtk/gtkstock.c:330
2181msgid "_Execute"
2182msgstr "_Изпълняване"
2183
2184#: ../gtk/gtkstock.c:331
2185msgid "_Edit"
2186msgstr "_Редактиране"
2187
2188#: ../gtk/gtkstock.c:332
2189msgid "_Find"
2190msgstr "_Търсене"
2191
2192#: ../gtk/gtkstock.c:333
2193msgid "Find and _Replace"
2194msgstr "Търсене и _замяна"
2195
2196#: ../gtk/gtkstock.c:334
2197msgid "_Floppy"
2198msgstr "_Дискета"
2199
2200#: ../gtk/gtkstock.c:335
2201msgid "_Fullscreen"
2202msgstr "На _цял екран"
2203
2204#: ../gtk/gtkstock.c:336
2205msgid "_Leave Fullscreen"
2206msgstr "_Изход от цял екран"
2207
2208#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2209#: ../gtk/gtkstock.c:338
2210msgid "Navigation|_Bottom"
2211msgstr "О_тдолу"
2212
2213#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2214#: ../gtk/gtkstock.c:340
2215msgid "Navigation|_First"
2216msgstr "_Първо"
2217
2218#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2219#: ../gtk/gtkstock.c:342
2220msgid "Navigation|_Last"
2221msgstr "По_следно"
2222
2223#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2224#: ../gtk/gtkstock.c:344
2225msgid "Navigation|_Top"
2226msgstr "_Отгоре"
2227
2228#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2229#: ../gtk/gtkstock.c:346
2230msgid "Navigation|_Back"
2231msgstr "На_зад"
2232
2233#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2234#: ../gtk/gtkstock.c:348
2235msgid "Navigation|_Down"
2236msgstr "На_долу"
2237
2238#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2239#: ../gtk/gtkstock.c:350
2240msgid "Navigation|_Forward"
2241msgstr "Нап_ред"
2242
2243#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2244#: ../gtk/gtkstock.c:352
2245msgid "Navigation|_Up"
2246msgstr "На_горе"
2247
2248#: ../gtk/gtkstock.c:353
2249msgid "_Harddisk"
2250msgstr "_Твърд диск"
2251
2252#: ../gtk/gtkstock.c:354
2253msgid "_Help"
2254msgstr "_Помощ"
2255
2256#: ../gtk/gtkstock.c:355
2257msgid "_Home"
2258msgstr "_Домашна папка"
2259
2260#: ../gtk/gtkstock.c:356
2261msgid "Increase Indent"
2262msgstr "Увеличаване на отместването"
2263
2264#: ../gtk/gtkstock.c:357
2265msgid "Decrease Indent"
2266msgstr "Намаляване на отместването"
2267
2268#: ../gtk/gtkstock.c:358
2269msgid "_Index"
2270msgstr "_Индекс"
2271
2272#: ../gtk/gtkstock.c:359
2273msgid "_Information"
2274msgstr "_Информация"
2275
2276#: ../gtk/gtkstock.c:360
2277msgid "_Italic"
2278msgstr "_Курсив"
2279
2280#: ../gtk/gtkstock.c:361
2281msgid "_Jump to"
2282msgstr "Скок _до"
2283
2284#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2285#: ../gtk/gtkstock.c:363
2286msgid "Justify|_Center"
2287msgstr "_Центриране"
2288
2289#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2290#: ../gtk/gtkstock.c:365
2291msgid "Justify|_Fill"
2292msgstr "_Двустранно"
2293
2294#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2295#: ../gtk/gtkstock.c:367
2296msgid "Justify|_Left"
2297msgstr "_Ляво"
2298
2299#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2300#: ../gtk/gtkstock.c:369
2301msgid "Justify|_Right"
2302msgstr "_Дясно"
2303
2304#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2305#: ../gtk/gtkstock.c:372
2306msgid "Media|_Forward"
2307msgstr "_Напред"
2308
2309#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2310#: ../gtk/gtkstock.c:374
2311msgid "Media|_Next"
2312msgstr "_Следващ"
2313
2314#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2315#: ../gtk/gtkstock.c:376
2316msgid "Media|P_ause"
2317msgstr "П_ауза"
2318
2319#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2320#: ../gtk/gtkstock.c:378
2321msgid "Media|_Play"
2322msgstr "_Изпълнение"
2323
2324#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2325#: ../gtk/gtkstock.c:380
2326msgid "Media|Pre_vious"
2327msgstr "Пре_дишен"
2328
2329#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2330#: ../gtk/gtkstock.c:382
2331msgid "Media|_Record"
2332msgstr "_Запис"
2333
2334#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2335#: ../gtk/gtkstock.c:384
2336msgid "Media|R_ewind"
2337msgstr "Пр_евъртане"
2338
2339#. translators, strip the prefix up to and including the first |
2340#: ../gtk/gtkstock.c:386
2341msgid "Media|_Stop"
2342msgstr "_Спиране"
2343
2344#: ../gtk/gtkstock.c:387
2345msgid "_Network"
2346msgstr "_Мрежа"
2347
2348#: ../gtk/gtkstock.c:388
2349msgid "_New"
2350msgstr "_Нов"
2351
2352#: ../gtk/gtkstock.c:389
2353msgid "_No"
2354msgstr "_Не"
2355
2356#: ../gtk/gtkstock.c:390
2357msgid "_OK"
2358msgstr "_Добре"
2359
2360#: ../gtk/gtkstock.c:391
2361msgid "_Open"
2362msgstr "_Отваряне"
2363
2364#: ../gtk/gtkstock.c:392
2365msgid "_Paste"
2366msgstr "_Поставяне"
2367
2368#: ../gtk/gtkstock.c:393
2369msgid "_Preferences"
2370msgstr "_Предпочитания"
2371
2372#: ../gtk/gtkstock.c:394
2373msgid "_Print"
2374msgstr "_Печат"
2375
2376#: ../gtk/gtkstock.c:395
2377msgid "Print Pre_view"
2378msgstr "_Мостра на печата"
2379
2380#: ../gtk/gtkstock.c:396
2381msgid "_Properties"
2382msgstr "_Настройки"
2383
2384#: ../gtk/gtkstock.c:397
2385msgid "_Quit"
2386msgstr "_Напускане"
2387
2388#: ../gtk/gtkstock.c:398
2389msgid "_Redo"
2390msgstr "_Напред"
2391
2392#: ../gtk/gtkstock.c:399
2393msgid "_Refresh"
2394msgstr "_Обновяване"
2395
2396#: ../gtk/gtkstock.c:401
2397msgid "_Revert"
2398msgstr "_Връщане"
2399
2400#: ../gtk/gtkstock.c:402
2401msgid "_Save"
2402msgstr "_Запазване"
2403
2404#: ../gtk/gtkstock.c:403
2405msgid "Save _As"
2406msgstr "Запазване _като"
2407
2408#: ../gtk/gtkstock.c:404
2409msgid "Select _All"
2410msgstr "Избиране на _всичко"
2411
2412#: ../gtk/gtkstock.c:405
2413msgid "_Color"
2414msgstr "_Цвят"
2415
2416#: ../gtk/gtkstock.c:406
2417msgid "_Font"
2418msgstr "_Шрифт"
2419
2420#: ../gtk/gtkstock.c:407
2421msgid "_Ascending"
2422msgstr "_Възходящ"
2423
2424#: ../gtk/gtkstock.c:408
2425msgid "_Descending"
2426msgstr "_Низходящ"
2427
2428#: ../gtk/gtkstock.c:409
2429msgid "_Spell Check"
2430msgstr "_Проверка на правописа"
2431
2432#: ../gtk/gtkstock.c:410
2433msgid "_Stop"
2434msgstr "_Спиране"
2435
2436#: ../gtk/gtkstock.c:411
2437msgid "_Strikethrough"
2438msgstr "_Зачертаване"
2439
2440#: ../gtk/gtkstock.c:412
2441msgid "_Undelete"
2442msgstr "Възстановяване на _изтритото"
2443
2444#: ../gtk/gtkstock.c:413
2445msgid "_Underline"
2446msgstr "_Подчертаване"
2447
2448#: ../gtk/gtkstock.c:414
2449msgid "_Undo"
2450msgstr "_Назад"
2451
2452#: ../gtk/gtkstock.c:415
2453msgid "_Yes"
2454msgstr "_Да"
2455
2456#: ../gtk/gtkstock.c:416
2457msgid "_Normal Size"
2458msgstr "_Нормален размер"
2459
2460#: ../gtk/gtkstock.c:417
2461msgid "Best _Fit"
2462msgstr "Най-добро _пасване"
2463
2464#: ../gtk/gtkstock.c:418
2465msgid "Zoom _In"
2466msgstr "_Увеличаване"
2467
2468#: ../gtk/gtkstock.c:419
2469msgid "Zoom _Out"
2470msgstr "_Намаляване"
2471
2472#: ../gtk/gtktextutil.c:53
2473msgid "LRM _Left-to-right mark"
2474msgstr "Маркер за от_ляво-надясно - LRM"
2475
2476#: ../gtk/gtktextutil.c:54
2477msgid "RLM _Right-to-left mark"
2478msgstr "Маркер за от_дясно-наляво - RLM"
2479
2480#: ../gtk/gtktextutil.c:55
2481msgid "LRE Left-to-right _embedding"
2482msgstr "_Вмъкване отляво-надясно - LRE"
2483
2484#: ../gtk/gtktextutil.c:56
2485msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
2486msgstr "В_мъкване отдясно-наляво - RLE"
2487
2488#: ../gtk/gtktextutil.c:57
2489msgid "LRO Left-to-right _override"
2490msgstr "_Задаване отляво-надясно - LRO"
2491
2492#: ../gtk/gtktextutil.c:58
2493msgid "RLO Right-to-left o_verride"
2494msgstr "З_адаване отдясно-наляво - RLO"
2495
2496#: ../gtk/gtktextutil.c:59
2497msgid "PDF _Pop directional formatting"
2498msgstr "Връ_щане на предишната посока за PDF"
2499
2500#: ../gtk/gtktextutil.c:60
2501msgid "ZWS _Zero width space"
2502msgstr "_Интервал с нулева ширина - ZWS"
2503
2504#: ../gtk/gtktextutil.c:61
2505msgid "ZWJ Zero width _joiner"
2506msgstr "_Свръзка с нулева ширина - ZWJ"
2507
2508#: ../gtk/gtktextutil.c:62
2509msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
2510msgstr "_Развръзка с нулева ширина - ZWNJ"
2511
2512#: ../gtk/gtkthemes.c:71
2513#, c-format
2514msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
2515msgstr "Темата не може да бъде открита в пътя с модули: „%s“,"
2516
2517#: ../gtk/gtktipsquery.c:187
2518msgid "--- No Tip ---"
2519msgstr "--- Няма подсказка ---"
2520
2521#: ../gtk/gtkuimanager.c:1154
2522#, c-format
2523msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
2524msgstr "Непознат атрибут „%s“ на ред %d, символ %d"
2525
2526#: ../gtk/gtkuimanager.c:1371
2527#, c-format
2528msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
2529msgstr "Неочакван начален етикет „%s“ на ред %d, символ %d"
2530
2531#: ../gtk/gtkuimanager.c:1461
2532#, c-format
2533msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
2534msgstr "Неочаквани символни данни на ред %d, символ %d"
2535
2536#: ../gtk/gtkuimanager.c:2270
2537msgid "Empty"
2538msgstr "Празно"
2539
2540#. ID
2541#: ../modules/input/imam-et.c:454
2542msgid "Amharic (EZ+)"
2543msgstr "Амхарски (EZ+)"
2544
2545#. ID
2546#: ../modules/input/imcedilla.c:91
2547msgid "Cedilla"
2548msgstr "Седила"
2549
2550#. ID
2551#: ../modules/input/imcyrillic-translit.c:217
2552msgid "Cyrillic (Transliterated)"
2553msgstr "Кирилица (транслитерация)"
2554
2555#. ID
2556#: ../modules/input/iminuktitut.c:127
2557msgid "Inuktitut (Transliterated)"
2558msgstr "Ескимоски (транслитерация)"
2559
2560#. ID
2561#: ../modules/input/imipa.c:145
2562msgid "IPA"
2563msgstr "IPA"
2564
2565#. ID
2566#: ../modules/input/imthai-broken.c:178
2567msgid "Thai (Broken)"
2568msgstr "Тайски (не работи)"
2569
2570#. ID
2571#: ../modules/input/imti-er.c:453
2572msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
2573msgstr "Тигрина - Еритрея (EZ+)"
2574
2575#. ID
2576#: ../modules/input/imti-et.c:453
2577msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
2578msgstr "Тигрина - Етиопия (EZ+)"
2579
2580#. ID
2581#: ../modules/input/imviqr.c:244
2582msgid "Vietnamese (VIQR)"
2583msgstr "Виетнамски (VIQR)"
2584
2585#. ID
2586#: ../modules/input/imxim.c:28
2587msgid "X Input Method"
2588msgstr "Метод за въвеждане към X"
2589
2590#: ../tests/testfilechooser.c:205
2591#, c-format
2592msgid "Could not get information for file '%s': %s"
2593msgstr "Информацията за файла „%s“ не може да бъде получена: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.