source: developer-libs/gtk+-properties.HEAD.bg.po @ 272

Last change on this file since 272 was 272, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.

File size: 183.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gtk+properties.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Rostislav Raikov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: Gtk+-properties 2.8\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:40+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-09-06 16:40+0300\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
24msgid "Number of Channels"
25msgstr "Брой канали"
26
27#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
28msgid "The number of samples per pixel"
29msgstr "Броят отчети за пиксел"
30
31#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
32msgid "Colorspace"
33msgstr "Цветово пространство"
34
35#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
36msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
37msgstr "Цветовото пространство, от което са отчетите"
38
39#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
40msgid "Has Alpha"
41msgstr "Има алфа канал"
42
43#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
44msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
45msgstr "Дали буферът с пиксели има алфа канал"
46
47#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
48msgid "Bits per Sample"
49msgstr "Битове за отчет"
50
51#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
52msgid "The number of bits per sample"
53msgstr "Броят битове за отчет"
54
55#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 ../gtk/gtklayout.c:651
56#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
57msgid "Width"
58msgstr "Широчина"
59
60#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
61msgid "The number of columns of the pixbuf"
62msgstr "Броят колони в буфера с пиксели"
63
64#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 ../gtk/gtklayout.c:660
65msgid "Height"
66msgstr "Височина"
67
68#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
69msgid "The number of rows of the pixbuf"
70msgstr "Броят редове в буфера с пиксели"
71
72#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
73msgid "Rowstride"
74msgstr "Дължина на ред"
75
76#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
77msgid ""
78"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
79msgstr "Броят байтове между началото на ред и началото на следващия"
80
81#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
82msgid "Pixels"
83msgstr "Пиксели"
84
85#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
86msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
87msgstr "Указател към данните с пиксели на буфера с пиксели"
88
89#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:129
90msgid "Default Display"
91msgstr "Дисплей по подразбиране"
92
93#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:130
94msgid "The default display for GDK"
95msgstr "Дисплеят по подразбиране за GDK"
96
97#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:540
98msgid "Screen"
99msgstr "Екран"
100
101#: ../gdk/gdkpango.c:511
102msgid "the GdkScreen for the renderer"
103msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
104
105#: ../gdk/gdkscreen.c:104
106msgid "Font options"
107msgstr "Настройки на шрифт"
108
109#: ../gdk/gdkscreen.c:105
110msgid "The default font options for the screen"
111msgstr "Подразбиращите се настройки на шрифт"
112
113#: ../gdk/gdkscreen.c:112
114msgid "Font resolution"
115msgstr "Разделителна способност за шрифт"
116
117#: ../gdk/gdkscreen.c:113
118msgid "The resolution for fonts on the screen"
119msgstr "Разделителната способност за шрифтовете на екрана"
120
121#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
122msgid "Program name"
123msgstr "Име на програмата"
124
125#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:207
126msgid ""
127"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
128"g_get_application_name()"
129msgstr ""
130"Името на програмата. Ако не е зададено, по подразбиране се взима "
131"g_get_application_name()"
132
133#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:221
134msgid "Program version"
135msgstr "Версия на програмата"
136
137#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:222
138msgid "The version of the program"
139msgstr "Версията на програмата"
140
141#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:236
142msgid "Copyright string"
143msgstr "Авторски права"
144
145#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:237
146msgid "Copyright information for the program"
147msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
148
149#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:254
150msgid "Comments string"
151msgstr "Коментар"
152
153#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:255
154msgid "Comments about the program"
155msgstr "Коментари за програмата"
156
157#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
158msgid "Website URL"
159msgstr "Адрес на уеб сайт"
160
161#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
162msgid "The URL for the link to the website of the program"
163msgstr "URL към уеб сайта на програмата"
164
165#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
166msgid "Website label"
167msgstr "Етикет на страница в Интернет"
168
169#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
170msgid ""
171"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
172"defaults to the URL"
173msgstr ""
174"Етикетът за хипервръзката към уеб сайта на програмата. Ако не е зададен, по "
175"подразбиране е URL-то"
176
177#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
178msgid "Authors"
179msgstr "Автори"
180
181#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
182msgid "List of authors of the program"
183msgstr "Списък на авторите на програмата"
184
185#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:340
186msgid "Documenters"
187msgstr "Документатори"
188
189#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
190msgid "List of people documenting the program"
191msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
192
193#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
194msgid "Artists"
195msgstr "Дизайнери"
196
197#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
198msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
199msgstr ""
200"Списък на хората, които са допринесли за художественото оформление на "
201"програмата"
202
203#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
204msgid "Translator credits"
205msgstr "Преводачи"
206
207#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
208msgid ""
209"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
210msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
211
212#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
213msgid "Logo"
214msgstr "Лого"
215
216#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
217msgid ""
218"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
219"gtk_window_get_default_icon_list()"
220msgstr ""
221"Лого за диалоговата кутия „Относно“. Ако не е зададено, по подразбиране се "
222"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
223
224#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
225msgid "Logo Icon Name"
226msgstr "Име на иконата за логото"
227
228#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
229msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
230msgstr ""
231"Именувана икона, която да се използва като лого за диалоговата кутия "
232"„Относно“."
233
234#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
235msgid "Wrap license"
236msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
237
238#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
239msgid "Whether to wrap the license text."
240msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
241
242#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:429
243msgid "Link Color"
244msgstr "Цвят на връзката"
245
246#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:430
247msgid "Color of hyperlinks"
248msgstr "Цветът на хипервръзките"
249
250#: ../gtk/gtkaccellabel.c:143
251msgid "Accelerator Closure"
252msgstr "Заграждение за ускорение"
253
254#: ../gtk/gtkaccellabel.c:144
255msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
256msgstr "Заграждението за наблюдение за промени на мнемоничните ускорители"
257
258#: ../gtk/gtkaccellabel.c:150
259msgid "Accelerator Widget"
260msgstr "Мнемоника за графични обекти"
261
262#: ../gtk/gtkaccellabel.c:151
263msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
264msgstr "Графични обекти за наблюдение за промени на мнемоничните ускорители"
265
266#: ../gtk/gtkaction.c:197 ../gtk/gtkactiongroup.c:135
267msgid "Name"
268msgstr "Име"
269
270#: ../gtk/gtkaction.c:198
271msgid "A unique name for the action."
272msgstr "Уникално име за действието."
273
274#: ../gtk/gtkaction.c:205 ../gtk/gtkbutton.c:226 ../gtk/gtkexpander.c:206
275#: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:322 ../gtk/gtktoolbutton.c:187
276msgid "Label"
277msgstr "Етикет"
278
279#: ../gtk/gtkaction.c:206
280msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
281msgstr ""
282"Етикетът за елементи на менюто и бутоните, които активират това действие."
283
284#: ../gtk/gtkaction.c:213
285msgid "Short label"
286msgstr "Кратък етикет"
287
288#: ../gtk/gtkaction.c:214
289msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
290msgstr ""
291"По-кратък етикет, който да се използва за бутоните в лентата с инструменти."
292
293#: ../gtk/gtkaction.c:220
294msgid "Tooltip"
295msgstr "Подсказка"
296
297#: ../gtk/gtkaction.c:221
298msgid "A tooltip for this action."
299msgstr "Подсказка за това действие."
300
301#: ../gtk/gtkaction.c:227
302msgid "Stock Icon"
303msgstr "Стандартна икона"
304
305#: ../gtk/gtkaction.c:228
306msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
307msgstr ""
308"Стандартната икона, която да се показва в графичните обекти, които "
309"представят това действие."
310
311#: ../gtk/gtkaction.c:235 ../gtk/gtktoolitem.c:160
312msgid "Visible when horizontal"
313msgstr "Видим хоризонтално"
314
315#: ../gtk/gtkaction.c:236 ../gtk/gtktoolitem.c:161
316msgid ""
317"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
318"orientation."
319msgstr ""
320"Дали елементът на лентата с инструменти да се вижда, когато тя е "
321"хоризонтално ориентирана."
322
323#: ../gtk/gtkaction.c:251
324msgid "Visible when overflown"
325msgstr "Видим при преливане"
326
327#: ../gtk/gtkaction.c:252
328msgid ""
329"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
330"overflow menu."
331msgstr ""
332"Когато е TRUE, представянето на това действие се показва в менюто за "
333"преливане."
334
335#: ../gtk/gtkaction.c:259 ../gtk/gtktoolitem.c:167
336msgid "Visible when vertical"
337msgstr "Видим вертикално"
338
339#: ../gtk/gtkaction.c:260 ../gtk/gtktoolitem.c:168
340msgid ""
341"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
342"orientation."
343msgstr ""
344"Дали елементът на лентата с инструменти да се вижда, когато тя е вертикално "
345"ориентирана."
346
347#: ../gtk/gtkaction.c:267 ../gtk/gtktoolitem.c:174
348msgid "Is important"
349msgstr "Е важно"
350
351#: ../gtk/gtkaction.c:268
352msgid ""
353"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
354"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
355msgstr ""
356"Дали действието е важно. Когато е TRUE, представянето на този елемент от "
357"инструментите съдържа и текст в режима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
358
359#: ../gtk/gtkaction.c:276
360msgid "Hide if empty"
361msgstr "Скриване, ако е празно"
362
363#: ../gtk/gtkaction.c:277
364msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
365msgstr "Ако е TRUE, празните представяния на това действие са скрити."
366
367#: ../gtk/gtkaction.c:283 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
368#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:455
369msgid "Sensitive"
370msgstr "Чувствителен"
371
372#: ../gtk/gtkaction.c:284
373msgid "Whether the action is enabled."
374msgstr "Дали действието е включено."
375
376#: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
377#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:448
378msgid "Visible"
379msgstr "Видимо"
380
381#: ../gtk/gtkaction.c:291
382msgid "Whether the action is visible."
383msgstr "Дали действието е видимо."
384
385#: ../gtk/gtkaction.c:297
386msgid "Action Group"
387msgstr "Група на действия"
388
389#: ../gtk/gtkaction.c:298
390msgid ""
391"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
392"use)."
393msgstr ""
394"Обектът GtkActionGroup, с който това GtkAction е свързано, или NULL (за "
395"вътрешно ползване)."
396
397#: ../gtk/gtkactiongroup.c:136
398msgid "A name for the action group."
399msgstr "Име на групата за действия."
400
401#: ../gtk/gtkactiongroup.c:143
402msgid "Whether the action group is enabled."
403msgstr "Дали групата действия е включена."
404
405#: ../gtk/gtkactiongroup.c:150
406msgid "Whether the action group is visible."
407msgstr "Дали групата за действия е видима."
408
409#: ../gtk/gtkadjustment.c:116 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
410#: ../gtk/gtkspinbutton.c:304
411msgid "Value"
412msgstr "Стойност"
413
414#: ../gtk/gtkadjustment.c:117
415msgid "The value of the adjustment"
416msgstr "Стойност на изменението"
417
418#: ../gtk/gtkadjustment.c:133
419msgid "Minimum Value"
420msgstr "Минимална стойност"
421
422#: ../gtk/gtkadjustment.c:134
423msgid "The minimum value of the adjustment"
424msgstr "Минималната стойност на изменението"
425
426#: ../gtk/gtkadjustment.c:153
427msgid "Maximum Value"
428msgstr "Максимална стойност"
429
430#: ../gtk/gtkadjustment.c:154
431msgid "The maximum value of the adjustment"
432msgstr "Максималната стойност на изменението"
433
434#: ../gtk/gtkadjustment.c:170
435msgid "Step Increment"
436msgstr "Стъпка на изменение"
437
438#: ../gtk/gtkadjustment.c:171
439msgid "The step increment of the adjustment"
440msgstr "Стъпката на изменение"
441
442#: ../gtk/gtkadjustment.c:187
443msgid "Page Increment"
444msgstr "Страница на изменение"
445
446#: ../gtk/gtkadjustment.c:188
447msgid "The page increment of the adjustment"
448msgstr "Стъпката-страница на изменението"
449
450#: ../gtk/gtkadjustment.c:207
451msgid "Page Size"
452msgstr "Размер на страницата"
453
454#: ../gtk/gtkadjustment.c:208
455msgid "The page size of the adjustment"
456msgstr "Размерът на страницата на изменението"
457
458#: ../gtk/gtkalignment.c:119
459msgid "Horizontal alignment"
460msgstr "Хоризонтално подравняване"
461
462#: ../gtk/gtkalignment.c:120 ../gtk/gtkbutton.c:277
463msgid ""
464"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
465"right aligned"
466msgstr ""
467"Хоризонтално разположение на дъщерните елементи в наличното място. 0.0 е "
468"ляво подравняване, 1.0 е дясно подравняване"
469
470#: ../gtk/gtkalignment.c:129
471msgid "Vertical alignment"
472msgstr "Вертикално подравняване"
473
474#: ../gtk/gtkalignment.c:130 ../gtk/gtkbutton.c:296
475msgid ""
476"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
477"bottom aligned"
478msgstr ""
479"Вертикално разположение на дъщерните елементи в наличното място. 0.0 е горно "
480"подравняване, 1.0 е долно подравняване"
481
482#: ../gtk/gtkalignment.c:138
483msgid "Horizontal scale"
484msgstr "Хоризонтално мащабиране"
485
486#: ../gtk/gtkalignment.c:139
487msgid ""
488"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
489"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
490msgstr ""
491"Ако е налично хоризонтално място по-голямо от необходимото, колко от него да "
492"се задели за дъщерния елемент - 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
493"означава всичко"
494
495#: ../gtk/gtkalignment.c:147
496msgid "Vertical scale"
497msgstr "Вертикално мащабиране"
498
499#: ../gtk/gtkalignment.c:148
500msgid ""
501"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
502"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
503msgstr ""
504"Ако е налично вертикално място по-голямо от необходимото, колко от него да "
505"се задели за дъщерния елемент - 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
506"означава всичко"
507
508#: ../gtk/gtkalignment.c:165
509msgid "Top Padding"
510msgstr "Горна обшивка"
511
512#: ../gtk/gtkalignment.c:166
513msgid "The padding to insert at the top of the widget."
514msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отгоре на графичния обект."
515
516#: ../gtk/gtkalignment.c:182
517msgid "Bottom Padding"
518msgstr "Долна обшивка"
519
520#: ../gtk/gtkalignment.c:183
521msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
522msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдолу на графичния обект."
523
524#: ../gtk/gtkalignment.c:199
525msgid "Left Padding"
526msgstr "Лява обшивка"
527
528#: ../gtk/gtkalignment.c:200
529msgid "The padding to insert at the left of the widget."
530msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отляво на графичния обект."
531
532#: ../gtk/gtkalignment.c:216
533msgid "Right Padding"
534msgstr "Дясна обшивка"
535
536#: ../gtk/gtkalignment.c:217
537msgid "The padding to insert at the right of the widget."
538msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдясно на графичния обект."
539
540#: ../gtk/gtkarrow.c:101
541msgid "Arrow direction"
542msgstr "Направление на стрелка"
543
544#: ../gtk/gtkarrow.c:102
545msgid "The direction the arrow should point"
546msgstr "Посоката, в която стрелката трябва да сочи"
547
548#: ../gtk/gtkarrow.c:109
549msgid "Arrow shadow"
550msgstr "Сянка на стрелката"
551
552#: ../gtk/gtkarrow.c:110
553msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
554msgstr "Поява на сянка около стрелката"
555
556#: ../gtk/gtkaspectframe.c:111
557msgid "Horizontal Alignment"
558msgstr "Хоризонтално подравняване"
559
560#: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
561msgid "X alignment of the child"
562msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
563
564#: ../gtk/gtkaspectframe.c:118
565msgid "Vertical Alignment"
566msgstr "Вертикално подравняване"
567
568#: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
569msgid "Y alignment of the child"
570msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по У"
571
572#: ../gtk/gtkaspectframe.c:125
573msgid "Ratio"
574msgstr "Пропорция"
575
576#: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
577msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
578msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е FALSE"
579
580#: ../gtk/gtkaspectframe.c:132
581msgid "Obey child"
582msgstr "Дъщерна пропорция"
583
584#: ../gtk/gtkaspectframe.c:133
585msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
586msgstr ""
587"Принуждаване пропорцията на размерите да същата като тази на дъщерния "
588"елемент на рамката"
589
590#: ../gtk/gtkbbox.c:121
591msgid "Minimum child width"
592msgstr "Минимална широчина на дъщерен елемент"
593
594#: ../gtk/gtkbbox.c:122
595msgid "Minimum width of buttons inside the box"
596msgstr "Минимална широчина на бутони вътре в кутията"
597
598#: ../gtk/gtkbbox.c:130
599msgid "Minimum child height"
600msgstr "Минимална височина на дъщерен елемент"
601
602#: ../gtk/gtkbbox.c:131
603msgid "Minimum height of buttons inside the box"
604msgstr "Минимална височина на бутони вътре в кутията"
605
606#: ../gtk/gtkbbox.c:139
607msgid "Child internal width padding"
608msgstr "Вътрешно запълване по широчина"
609
610#: ../gtk/gtkbbox.c:140
611msgid "Amount to increase child's size on either side"
612msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отляво и отдясно"
613
614#: ../gtk/gtkbbox.c:148
615msgid "Child internal height padding"
616msgstr "Вътрешно запълване по височина"
617
618#: ../gtk/gtkbbox.c:149
619msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
620msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отгоре и отдолу"
621
622#: ../gtk/gtkbbox.c:157
623msgid "Layout style"
624msgstr "Стил на подредба"
625
626#: ../gtk/gtkbbox.c:158
627msgid ""
628"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
629"edge, start and end"
630msgstr ""
631"Как да се подредят бутоните в рамката. Възможни стойности са по "
632"подразбиране, разтегнат по края, от начало от края"
633
634#: ../gtk/gtkbbox.c:166
635msgid "Secondary"
636msgstr "Вторична група"
637
638#: ../gtk/gtkbbox.c:167
639msgid ""
640"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
641"g., help buttons"
642msgstr ""
643"Ако е TRUE, дъщерния елемент се появява във вторична група от дъщерни "
644"елементи, напр. за бутони за помощ."
645
646#: ../gtk/gtkbox.c:131 ../gtk/gtkexpander.c:230 ../gtk/gtkiconview.c:628
647#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
648msgid "Spacing"
649msgstr "Разредка"
650
651#: ../gtk/gtkbox.c:132
652msgid "The amount of space between children"
653msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
654
655#: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:598
656msgid "Homogeneous"
657msgstr "Еднакво големи"
658
659#: ../gtk/gtkbox.c:142
660msgid "Whether the children should all be the same size"
661msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
662
663#: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:135 ../gtk/gtktoolbar.c:590
664#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
665msgid "Expand"
666msgstr "Разширяване"
667
668#: ../gtk/gtkbox.c:150
669msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
670msgstr ""
671"Дали дъщерните елементи да бъдат получат допълнително място, когато "
672"контейнерът нараства"
673
674#: ../gtk/gtkbox.c:156
675msgid "Fill"
676msgstr "Запълване"
677
678#: ../gtk/gtkbox.c:157
679msgid ""
680"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
681"used as padding"
682msgstr ""
683"Дали допълнителното място дадено на дъщерния елемент да се задели за "
684"елемента или да се остави като разстояние"
685
686#: ../gtk/gtkbox.c:163
687msgid "Padding"
688msgstr "Обшивка"
689
690#: ../gtk/gtkbox.c:164
691msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
692msgstr "Допълнително място между дъщерния елемент и неговите съседи, в пиксели"
693
694#: ../gtk/gtkbox.c:170
695msgid "Pack type"
696msgstr "Тип пакетиране"
697
698#: ../gtk/gtkbox.c:171 ../gtk/gtknotebook.c:521
699msgid ""
700"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
701"start or end of the parent"
702msgstr ""
703"GtkPackType, който указва, дали дъщерният елемент е пакетиран с указател към "
704"началото или края на контейнера"
705
706#: ../gtk/gtkbox.c:177 ../gtk/gtknotebook.c:499 ../gtk/gtkpaned.c:245
707#: ../gtk/gtkruler.c:142
708msgid "Position"
709msgstr "Позиция"
710
711#: ../gtk/gtkbox.c:178 ../gtk/gtknotebook.c:500
712msgid "The index of the child in the parent"
713msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
714
715#: ../gtk/gtkbutton.c:227
716msgid ""
717"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
718"widget"
719msgstr ""
720"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
721
722#: ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:214 ../gtk/gtklabel.c:343
723#: ../gtk/gtktoolbutton.c:194
724msgid "Use underline"
725msgstr "Използване на „_“"
726
727#: ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:215 ../gtk/gtklabel.c:344
728msgid ""
729"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
730"for the mnemonic accelerator key"
731msgstr ""
732"Ако е зададено, символът „_“ означава, че следващият символ ще бъде "
733"използван за мнемонична комбинация с клавиши"
734
735#: ../gtk/gtkbutton.c:242
736msgid "Use stock"
737msgstr "Използване на вграден"
738
739#: ../gtk/gtkbutton.c:243
740msgid ""
741"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
742msgstr ""
743"Ако е зададен, етикетът се използва за избор на вграден обект вместо "
744"показваният"
745
746#: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkcombobox.c:683
747msgid "Focus on click"
748msgstr "Фокусиране при натискане"
749
750#: ../gtk/gtkbutton.c:251
751msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
752msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
753
754#: ../gtk/gtkbutton.c:258
755msgid "Border relief"
756msgstr "Релеф на границите"
757
758#: ../gtk/gtkbutton.c:259
759msgid "The border relief style"
760msgstr "Стилът на релефа на границите"
761
762#: ../gtk/gtkbutton.c:276
763msgid "Horizontal alignment for child"
764msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
765
766#: ../gtk/gtkbutton.c:295
767msgid "Vertical alignment for child"
768msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
769
770#: ../gtk/gtkbutton.c:312 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:133
771msgid "Image widget"
772msgstr "Графичен обект за изображение"
773
774#: ../gtk/gtkbutton.c:313
775msgid "Child widget to appear next to the button text"
776msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
777
778#: ../gtk/gtkbutton.c:421
779msgid "Default Spacing"
780msgstr "Пространство по подразбиране"
781
782#: ../gtk/gtkbutton.c:422
783msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
784msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните CAN_DEFAULT "
785
786#: ../gtk/gtkbutton.c:428
787msgid "Default Outside Spacing"
788msgstr "Външно пространство по подразбиране"
789
790#: ../gtk/gtkbutton.c:429
791msgid ""
792"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
793"border"
794msgstr ""
795"Допълнително пространство за добавяне към бутоните CAN_DEFAULT, което винаги "
796"се показва извън границите"
797
798#: ../gtk/gtkbutton.c:434
799msgid "Child X Displacement"
800msgstr "Отместване по X на обект"
801
802#: ../gtk/gtkbutton.c:435
803msgid ""
804"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
805msgstr ""
806"Показва колко далеч по посока на X ще се отмести обектът, когато бутона е "
807"натиснат"
808
809#: ../gtk/gtkbutton.c:442
810msgid "Child Y Displacement"
811msgstr "Отместване по Y на обект"
812
813#: ../gtk/gtkbutton.c:443
814msgid ""
815"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
816msgstr ""
817"Показва колко далеч по посока на Y ще се отмести обектът, когато бутонът е "
818"натиснат"
819
820#: ../gtk/gtkbutton.c:459
821msgid "Displace focus"
822msgstr "Изместване на фокус"
823
824#: ../gtk/gtkbutton.c:460
825msgid ""
826"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
827"rectangle"
828msgstr ""
829"Дали свойствата за отместване на дъщерните елементи по X и Y да оказват "
830"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
831
832#: ../gtk/gtkbutton.c:465
833msgid "Show button images"
834msgstr "Показване образите на бутоните"
835
836#: ../gtk/gtkbutton.c:466
837msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
838msgstr "Дали вградените икони да се показват в бутоните"
839
840#: ../gtk/gtkcalendar.c:419
841msgid "Year"
842msgstr "Година"
843
844#: ../gtk/gtkcalendar.c:420
845msgid "The selected year"
846msgstr "Избраната година"
847
848#: ../gtk/gtkcalendar.c:426
849msgid "Month"
850msgstr "Месец"
851
852#: ../gtk/gtkcalendar.c:427
853msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
854msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
855
856#: ../gtk/gtkcalendar.c:433
857msgid "Day"
858msgstr "Ден"
859
860#: ../gtk/gtkcalendar.c:434
861msgid ""
862"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
863"currently selected day)"
864msgstr ""
865"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да се махне избора на текущ ден)"
866
867#: ../gtk/gtkcalendar.c:448
868msgid "Show Heading"
869msgstr "Заглавна част"
870
871#: ../gtk/gtkcalendar.c:449
872msgid "If TRUE, a heading is displayed"
873msgstr "Ако е TRUE, се показва заглавна част"
874
875#: ../gtk/gtkcalendar.c:463
876msgid "Show Day Names"
877msgstr "Показване на имената на дните"
878
879#: ../gtk/gtkcalendar.c:464
880msgid "If TRUE, day names are displayed"
881msgstr "Ако е TRUE, се показва имената на дните"
882
883#: ../gtk/gtkcalendar.c:477
884msgid "No Month Change"
885msgstr "Месецът не се променя"
886
887#: ../gtk/gtkcalendar.c:478
888msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
889msgstr "Ако е TRUE, избраният месец не може да се променя"
890
891#: ../gtk/gtkcalendar.c:492
892msgid "Show Week Numbers"
893msgstr "Показване на номерата на седмиците"
894
895#: ../gtk/gtkcalendar.c:493
896msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
897msgstr "Ако е TRUE, се показват номерата на седмиците"
898
899#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:206
900msgid "mode"
901msgstr "режим"
902
903#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:207
904msgid "Editable mode of the CellRenderer"
905msgstr "Редактируем режим за „CellRenderer“"
906
907#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:215
908msgid "visible"
909msgstr "видимост"
910
911#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:216
912msgid "Display the cell"
913msgstr "Показване на клетката"
914
915#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:223
916msgid "Display the cell sensitive"
917msgstr "Показване на клетката, като чувствителна"
918
919#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:230
920msgid "xalign"
921msgstr "подравняване по X"
922
923#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
924msgid "The x-align"
925msgstr "Подравняване по X"
926
927#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:240
928msgid "yalign"
929msgstr "подравняване по Y"
930
931#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
932msgid "The y-align"
933msgstr "Подравняване по Y"
934
935#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:250
936msgid "xpad"
937msgstr "добавка по X"
938
939#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
940msgid "The xpad"
941msgstr "Добавка по X"
942
943#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:260
944msgid "ypad"
945msgstr "добавка по Y"
946
947#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
948msgid "The ypad"
949msgstr "Добавка по Y"
950
951#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
952msgid "width"
953msgstr "широчина"
954
955#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:271
956msgid "The fixed width"
957msgstr "Фиксираната широчина"
958
959#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:280
960msgid "height"
961msgstr "височина"
962
963#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:281
964msgid "The fixed height"
965msgstr "Фиксираната височина"
966
967#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:290
968msgid "Is Expander"
969msgstr "Е разширител"
970
971#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:291
972msgid "Row has children"
973msgstr "Редът съдържа дъщерни елементи"
974
975#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:299
976msgid "Is Expanded"
977msgstr "Е разширен"
978
979#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:300
980msgid "Row is an expander row, and is expanded"
981msgstr "Редът е разширител и е разширен"
982
983#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:307
984msgid "Cell background color name"
985msgstr "Име на цвета на фона на клетката"
986
987#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:308
988msgid "Cell background color as a string"
989msgstr "Цвят на фона на клетката като низ"
990
991#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:315
992msgid "Cell background color"
993msgstr "Цвят на фона на клетка"
994
995#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:316
996msgid "Cell background color as a GdkColor"
997msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkColor"
998
999#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:324
1000msgid "Cell background set"
1001msgstr "Фон на клетката"
1002
1003#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:325
1004msgid "Whether this tag affects the cell background color"
1005msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на клетката"
1006
1007#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
1008msgid "Model"
1009msgstr "Модел"
1010
1011#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
1012msgid "The model containing the possible values for the combo box"
1013msgstr "Моделът съдържащ възможните стойности на падащото меню"
1014
1015#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:122
1016msgid "Text Column"
1017msgstr "Текстова колона"
1018
1019#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:123
1020msgid "A column in the data source model to get the strings from"
1021msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
1022
1023#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
1024msgid "Has Entry"
1025msgstr "Съдържание"
1026
1027#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
1028msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
1029msgstr "Ако е FALSE, не се позволява вписването на низове освен избраните"
1030
1031#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
1032msgid "Pixbuf Object"
1033msgstr "Обект „буфер с пиксели“"
1034
1035#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
1036msgid "The pixbuf to render"
1037msgstr "Буфер пиксели за изобразяване"
1038
1039#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
1040msgid "Pixbuf Expander Open"
1041msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
1042
1043#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
1044msgid "Pixbuf for open expander"
1045msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
1046
1047#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
1048msgid "Pixbuf Expander Closed"
1049msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
1050
1051#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
1052msgid "Pixbuf for closed expander"
1053msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
1054
1055#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169 ../gtk/gtkimage.c:203
1056msgid "Stock ID"
1057msgstr "Номенклатурно ID"
1058
1059#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:170
1060msgid "The stock ID of the stock icon to render"
1061msgstr "Номенклатурно ID на вградената икона, която да се изобрази"
1062
1063#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177
1064msgid "Size"
1065msgstr "Размер"
1066
1067#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:178
1068msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
1069msgstr "GtkIconSize стойността, която определя големината на иконата"
1070
1071#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
1072msgid "Detail"
1073msgstr "Детайл"
1074
1075#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
1076msgid "Render detail to pass to the theme engine"
1077msgstr "Детайли по изображението, които да се подадат на модула на темата"
1078
1079#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:261
1080#: ../gtk/gtkwindow.c:532
1081msgid "Icon Name"
1082msgstr "Име на икона"
1083
1084#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 ../gtk/gtkimage.c:262
1085msgid "The name of the icon from the icon theme"
1086msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
1087
1088#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:221
1089msgid "Follow State"
1090msgstr "Следване на състоянието"
1091
1092#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:222
1093msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
1094msgstr "Дали изобразеният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
1095
1096#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
1097msgid "Value of the progress bar"
1098msgstr "Стойност на лентата за прогрес"
1099
1100#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
1101#: ../gtk/gtkentry.c:577 ../gtk/gtkprogressbar.c:221
1102#: ../gtk/gtktextbuffer.c:206
1103msgid "Text"
1104msgstr "Текст"
1105
1106#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
1107msgid "Text on the progress bar"
1108msgstr "Текст на лентата за прогрес"
1109
1110#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:220
1111msgid "Text to render"
1112msgstr "Текст за изобразяване"
1113
1114#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:227
1115msgid "Markup"
1116msgstr "Маркиране"
1117
1118#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:228
1119msgid "Marked up text to render"
1120msgstr "Маркиран текст за изобразяване"
1121
1122#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:235 ../gtk/gtklabel.c:329
1123msgid "Attributes"
1124msgstr "Атрибути"
1125
1126#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:236
1127msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
1128msgstr ""
1129"Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изобразяване"
1130
1131#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:243
1132msgid "Single Paragraph Mode"
1133msgstr "Единичен абзац"
1134
1135#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:244
1136msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
1137msgstr "Дали да целият текст е един абзац"
1138
1139#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:252 ../gtk/gtkcellview.c:183
1140#: ../gtk/gtktexttag.c:211
1141msgid "Background color name"
1142msgstr "Име на цвета на фона"
1143
1144#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253 ../gtk/gtkcellview.c:184
1145#: ../gtk/gtktexttag.c:212
1146msgid "Background color as a string"
1147msgstr "Цвят на фон като низ"
1148
1149#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:260 ../gtk/gtkcellview.c:190
1150#: ../gtk/gtktexttag.c:219
1151msgid "Background color"
1152msgstr "Цвят на фон"
1153
1154#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261 ../gtk/gtkcellview.c:191
1155msgid "Background color as a GdkColor"
1156msgstr "Цвят на фон като GdkColor"
1157
1158#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:268 ../gtk/gtktexttag.c:245
1159msgid "Foreground color name"
1160msgstr "Име на цвят на преден план"
1161
1162#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtktexttag.c:246
1163msgid "Foreground color as a string"
1164msgstr "Цвят на преден план като низ"
1165
1166#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:276 ../gtk/gtktexttag.c:253
1167msgid "Foreground color"
1168msgstr "Цвят на преден план"
1169
1170#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:277
1171msgid "Foreground color as a GdkColor"
1172msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
1173
1174#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:285 ../gtk/gtkentry.c:509
1175#: ../gtk/gtktexttag.c:279 ../gtk/gtktextview.c:578
1176msgid "Editable"
1177msgstr "Редактируем"
1178
1179#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtktexttag.c:280
1180#: ../gtk/gtktextview.c:579
1181msgid "Whether the text can be modified by the user"
1182msgstr "Дали текстът може да бъде модифициран от потребителя"
1183
1184#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:293 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301
1185#: ../gtk/gtkfontsel.c:223 ../gtk/gtktexttag.c:287 ../gtk/gtktexttag.c:295
1186msgid "Font"
1187msgstr "Шрифт"
1188
1189#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:294
1190msgid "Font description as a string"
1191msgstr "Описание на шрифт като низ"
1192
1193#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtktexttag.c:296
1194msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
1195msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription “"
1196
1197#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:310 ../gtk/gtktexttag.c:304
1198msgid "Font family"
1199msgstr "Фамилия шрифтове"
1200
1201#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:311 ../gtk/gtktexttag.c:305
1202msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
1203msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
1204
1205#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:318 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319
1206#: ../gtk/gtktexttag.c:312
1207msgid "Font style"
1208msgstr "Стил на шрифт"
1209
1210#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:327 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:328
1211#: ../gtk/gtktexttag.c:321
1212msgid "Font variant"
1213msgstr "Вариант на шрифт"
1214
1215#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:336 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:337
1216#: ../gtk/gtktexttag.c:330
1217msgid "Font weight"
1218msgstr "Чернота на шрифт"
1219
1220#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:346 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:347
1221#: ../gtk/gtktexttag.c:341
1222msgid "Font stretch"
1223msgstr "Широчина на шрифт"
1224
1225#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:355 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:356
1226#: ../gtk/gtktexttag.c:350
1227msgid "Font size"
1228msgstr "Размер на шрифт"
1229
1230#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:370
1231msgid "Font points"
1232msgstr "Шрифт в точки"
1233
1234#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:371
1235msgid "Font size in points"
1236msgstr "Размер на шрифт в точки"
1237
1238#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtktexttag.c:360
1239msgid "Font scale"
1240msgstr "Мащаб на шрифт"
1241
1242#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:376
1243msgid "Font scaling factor"
1244msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
1245
1246#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:385 ../gtk/gtktexttag.c:429
1247msgid "Rise"
1248msgstr "Издигане"
1249
1250#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:386
1251msgid ""
1252"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
1253msgstr ""
1254"Отместване на текста нагоре над основната линия (под базовата линия, ако е "
1255"отрицателно)"
1256
1257#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:397 ../gtk/gtktexttag.c:469
1258msgid "Strikethrough"
1259msgstr "Зачертаване"
1260
1261#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:398 ../gtk/gtktexttag.c:470
1262msgid "Whether to strike through the text"
1263msgstr "Дали текстът ще бъде зачертан"
1264
1265#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:405 ../gtk/gtktexttag.c:477
1266msgid "Underline"
1267msgstr "Подчертаване"
1268
1269#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:406 ../gtk/gtktexttag.c:478
1270msgid "Style of underline for this text"
1271msgstr "Стил на подчертаване за текст"
1272
1273#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:414 ../gtk/gtktexttag.c:389
1274msgid "Language"
1275msgstr "Език"
1276
1277#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:415
1278msgid ""
1279"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
1280"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
1281"probably don't need it"
1282msgstr ""
1283"Езикът, на който е този текст като код на ISO. Pango може да използва това "
1284"като подсказка, когато изобразява текста. Ако не разбирате този параметър, "
1285"най-вероятно не се нуждаете от него"
1286
1287#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:435 ../gtk/gtklabel.c:435
1288#: ../gtk/gtkprogressbar.c:243
1289msgid "Ellipsize"
1290msgstr "Съкращаване"
1291
1292#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436
1293msgid ""
1294"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
1295"have enough room to display the entire string, if at all"
1296msgstr ""
1297"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато клетката не "
1298"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
1299
1300#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
1301#: ../gtk/gtklabel.c:455
1302msgid "Width In Characters"
1303msgstr "Широчина в символи"
1304
1305#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:456 ../gtk/gtklabel.c:456
1306msgid "The desired width of the label, in characters"
1307msgstr "Желаната широчина на етикета в символи"
1308
1309#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:474 ../gtk/gtktexttag.c:486
1310msgid "Wrap mode"
1311msgstr "Режим на прехвърляне"
1312
1313#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:475
1314msgid ""
1315"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
1316"have enough room to display the entire string"
1317msgstr ""
1318"Предпочитаното място за пренасяне на низа в случаите, когато клетката не "
1319"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
1320
1321#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:494 ../gtk/gtkcombobox.c:573
1322msgid "Wrap width"
1323msgstr "Широчина за пренос"
1324
1325#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495
1326msgid "The width at which the text is wrapped"
1327msgstr "Ъгъл, на който текстът е завъртян "
1328
1329#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:507 ../gtk/gtkcellview.c:198
1330#: ../gtk/gtktexttag.c:556
1331msgid "Background set"
1332msgstr "Фон"
1333
1334#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:508 ../gtk/gtkcellview.c:199
1335#: ../gtk/gtktexttag.c:557
1336msgid "Whether this tag affects the background color"
1337msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона"
1338
1339#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:568
1340msgid "Foreground set"
1341msgstr "Преден план"
1342
1343#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtktexttag.c:569
1344msgid "Whether this tag affects the foreground color"
1345msgstr "Дали този етикет засяга цвета на преден план"
1346
1347#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:576
1348msgid "Editability set"
1349msgstr "Редактируем"
1350
1351#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtktexttag.c:577
1352msgid "Whether this tag affects text editability"
1353msgstr "Дали този етикет засяга редактируемостта на текста"
1354
1355#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:580
1356msgid "Font family set"
1357msgstr "Фамилия шрифтове"
1358
1359#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtktexttag.c:581
1360msgid "Whether this tag affects the font family"
1361msgstr "Дали този етикет засяга фамилията на шрифт"
1362
1363#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:584
1364msgid "Font style set"
1365msgstr "Стил на шрифт"
1366
1367#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:524 ../gtk/gtktexttag.c:585
1368msgid "Whether this tag affects the font style"
1369msgstr "Дали този етикет засяга стила на шрифт"
1370
1371#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:588
1372msgid "Font variant set"
1373msgstr "Вариант на шрифт"
1374
1375#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528 ../gtk/gtktexttag.c:589
1376msgid "Whether this tag affects the font variant"
1377msgstr "Дали този етикет засяга варианта на шрифт"
1378
1379#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:592
1380msgid "Font weight set"
1381msgstr "Чернота"
1382
1383#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtktexttag.c:593
1384msgid "Whether this tag affects the font weight"
1385msgstr "Дали този етикет засяга чернотата на шрифт"
1386
1387#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:596
1388msgid "Font stretch set"
1389msgstr "Разширяване на шрифт"
1390
1391#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtktexttag.c:597
1392msgid "Whether this tag affects the font stretch"
1393msgstr "Дали този етикет засяга разширяването на шрифт"
1394
1395#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:600
1396msgid "Font size set"
1397msgstr "Размер на шрифт"
1398
1399#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:540 ../gtk/gtktexttag.c:601
1400msgid "Whether this tag affects the font size"
1401msgstr "Дали този етикет засяга големината на шрифт"
1402
1403#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:604
1404msgid "Font scale set"
1405msgstr "Мащаб на шрифт"
1406
1407#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtktexttag.c:605
1408msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
1409msgstr "Дали този етикет засяга мащаба на шрифта по подразбиране"
1410
1411#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:624
1412msgid "Rise set"
1413msgstr "Издигане"
1414
1415#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:548 ../gtk/gtktexttag.c:625
1416msgid "Whether this tag affects the rise"
1417msgstr "Дали този етикет засяга издигането"
1418
1419#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551 ../gtk/gtktexttag.c:640
1420msgid "Strikethrough set"
1421msgstr "Зачертаване"
1422
1423#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:552 ../gtk/gtktexttag.c:641
1424msgid "Whether this tag affects strikethrough"
1425msgstr "Дали този етикет засяга зачертаване"
1426
1427#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:648
1428msgid "Underline set"
1429msgstr "Подчертаване"
1430
1431#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:556 ../gtk/gtktexttag.c:649
1432msgid "Whether this tag affects underlining"
1433msgstr "Дали този етикет засяга подчертаване"
1434
1435#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtktexttag.c:612
1436msgid "Language set"
1437msgstr "Задаване на език"
1438
1439#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560 ../gtk/gtktexttag.c:613
1440msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
1441msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е изобразен текста"
1442
1443#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
1444msgid "Ellipsize set"
1445msgstr "Задаване на съкращаване"
1446
1447#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:564
1448msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
1449msgstr "Дали този етикет засяга съкращаването"
1450
1451#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
1452msgid "Toggle state"
1453msgstr "Състояние на превключване"
1454
1455#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
1456msgid "The toggle state of the button"
1457msgstr "Състояние на превключване на бутоните"
1458
1459#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
1460msgid "Inconsistent state"
1461msgstr "Неопределено състояние"
1462
1463#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
1464msgid "The inconsistent state of the button"
1465msgstr "Неопределено състояние на бутона"
1466
1467#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
1468msgid "Activatable"
1469msgstr "Активируеми"
1470
1471#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
1472msgid "The toggle button can be activated"
1473msgstr "Превключването на бутоните може да ги активира"
1474
1475#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:167
1476msgid "Radio state"
1477msgstr "Радио състояние"
1478
1479#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:168
1480msgid "Draw the toggle button as a radio button"
1481msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
1482
1483#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:101 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:142
1484#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:203
1485msgid "Indicator Size"
1486msgstr "Размер на индикатор"
1487
1488#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:102 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:144
1489msgid "Size of check or radio indicator"
1490msgstr "Размер на маркирането или радио индикатора"
1491
1492#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:109 ../gtk/gtkexpander.c:256
1493#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:209
1494msgid "Indicator Spacing"
1495msgstr "Размер на индикатор"
1496
1497#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:110
1498msgid "Spacing around check or radio indicator"
1499msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
1500
1501#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:119 ../gtk/gtktogglebutton.c:135
1502msgid "Active"
1503msgstr "Активен"
1504
1505#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
1506msgid "Whether the menu item is checked"
1507msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
1508
1509#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:127 ../gtk/gtktogglebutton.c:143
1510msgid "Inconsistent"
1511msgstr "Неопределимост"
1512
1513#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
1514msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
1515msgstr "Дали да се показва състояние на неопределеност"
1516
1517#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:135
1518msgid "Draw as radio menu item"
1519msgstr "Изобразяване като меню с радио бутон"
1520
1521#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:136
1522msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
1523msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио-бутони"
1524
1525#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:204
1526msgid "Use alpha"
1527msgstr "Използване на алфа"
1528
1529#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205
1530msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
1531msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
1532
1533#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:353
1534#: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
1535msgid "Title"
1536msgstr "Заглавие"
1537
1538#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220
1539msgid "The title of the color selection dialog"
1540msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
1541
1542#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:234 ../gtk/gtkcolorsel.c:1888
1543msgid "Current Color"
1544msgstr "Текущ цвят"
1545
1546#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:235
1547msgid "The selected color"
1548msgstr "Избрания цвят"
1549
1550#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:249 ../gtk/gtkcolorsel.c:1895
1551msgid "Current Alpha"
1552msgstr "Текущата алфа"
1553
1554#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:250
1555msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
1556msgstr ""
1557"Избраната стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
1558"непрозрачност)"
1559
1560#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1874
1561msgid "Has Opacity Control"
1562msgstr "Има контрол на непрозрачност"
1563
1564#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1875
1565msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
1566msgstr "Дали избраният цвят ще позволи настройки на прозрачност"
1567
1568#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1881
1569msgid "Has palette"
1570msgstr "Има палитра"
1571
1572#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1882
1573msgid "Whether a palette should be used"
1574msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
1575
1576#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1889
1577msgid "The current color"
1578msgstr "Текущият цвят"
1579
1580#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1896
1581msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
1582msgstr ""
1583"Текущата стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
1584"непрозрачност)"
1585
1586#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1910
1587msgid "Custom palette"
1588msgstr "Потребителска палитра"
1589
1590#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1911
1591msgid "Palette to use in the color selector"
1592msgstr "Палитра за избор на цвят"
1593
1594#: ../gtk/gtkcombo.c:146
1595msgid "Enable arrow keys"
1596msgstr "Клавиши със стрелки"
1597
1598#: ../gtk/gtkcombo.c:147
1599msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
1600msgstr "Дали клавишите със стрелки ще преместват обектите в списъка"
1601
1602#: ../gtk/gtkcombo.c:153
1603msgid "Always enable arrows"
1604msgstr "Винаги разрешава стрелките"
1605
1606#: ../gtk/gtkcombo.c:154
1607msgid "Obsolete property, ignored"
1608msgstr "ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА, не се взема под внимание"
1609
1610#: ../gtk/gtkcombo.c:160
1611msgid "Case sensitive"
1612msgstr "Разлика в регистъра"
1613
1614#: ../gtk/gtkcombo.c:161
1615msgid "Whether list item matching is case sensitive"
1616msgstr "Дали списъкът с обекти се сравнява според регистъра на буквите"
1617
1618#: ../gtk/gtkcombo.c:168
1619msgid "Allow empty"
1620msgstr "Може празна"
1621
1622#: ../gtk/gtkcombo.c:169
1623msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
1624msgstr "Дали празни стойности могат да бъдат въведени в това поле"
1625
1626#: ../gtk/gtkcombo.c:176
1627msgid "Value in list"
1628msgstr "Само от списъка"
1629
1630#: ../gtk/gtkcombo.c:177
1631msgid "Whether entered values must already be present in the list"
1632msgstr "Дали въведените стойности трябва да са вече налични в списъка"
1633
1634#: ../gtk/gtkcombobox.c:556
1635msgid "ComboBox model"
1636msgstr "Модел на падащото меню"
1637
1638#: ../gtk/gtkcombobox.c:557
1639msgid "The model for the combo box"
1640msgstr "Моделът на падащото меню"
1641
1642#: ../gtk/gtkcombobox.c:574
1643msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
1644msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
1645
1646#: ../gtk/gtkcombobox.c:596
1647msgid "Row span column"
1648msgstr "Колона за редовете"
1649
1650#: ../gtk/gtkcombobox.c:597
1651msgid "TreeModel column containing the row span values"
1652msgstr ""
1653"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
1654
1655#: ../gtk/gtkcombobox.c:618
1656msgid "Column span column"
1657msgstr "Колона за колоните"
1658
1659#: ../gtk/gtkcombobox.c:619
1660msgid "TreeModel column containing the column span values"
1661msgstr ""
1662"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
1663
1664#: ../gtk/gtkcombobox.c:639
1665msgid "Active item"
1666msgstr "Активен елемент"
1667
1668#: ../gtk/gtkcombobox.c:640
1669msgid "The item which is currently active"
1670msgstr "Елементът, който в момента е активен"
1671
1672#: ../gtk/gtkcombobox.c:659 ../gtk/gtkuimanager.c:232
1673msgid "Add tearoffs to menus"
1674msgstr "Откъсване на менютата"
1675
1676#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
1677msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
1678msgstr "Дали менютата да имат елемент за откъсване"
1679
1680#: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
1681msgid "Has Frame"
1682msgstr "С рамка"
1683
1684#: ../gtk/gtkcombobox.c:676
1685msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
1686msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
1687
1688#: ../gtk/gtkcombobox.c:684
1689msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
1690msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
1691
1692#: ../gtk/gtkcombobox.c:690
1693msgid "Appears as list"
1694msgstr "Като списък"
1695
1696#: ../gtk/gtkcombobox.c:691
1697msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
1698msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
1699
1700#: ../gtk/gtkcontainer.c:205
1701msgid "Resize mode"
1702msgstr "Режим на промяна на размера"
1703
1704#: ../gtk/gtkcontainer.c:206
1705msgid "Specify how resize events are handled"
1706msgstr "Как ще се поддържа промяната на размера"
1707
1708#: ../gtk/gtkcontainer.c:213
1709msgid "Border width"
1710msgstr "Широчина на рамка"
1711
1712#: ../gtk/gtkcontainer.c:214
1713msgid "The width of the empty border outside the containers children"
1714msgstr "Широчина на празната рамка извън дъщерните елементи на контейнера"
1715
1716#: ../gtk/gtkcontainer.c:222
1717msgid "Child"
1718msgstr "Дъщерен елемент"
1719
1720#: ../gtk/gtkcontainer.c:223
1721msgid "Can be used to add a new child to the container"
1722msgstr ""
1723"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
1724
1725#: ../gtk/gtkcurve.c:124
1726msgid "Curve type"
1727msgstr "Тип крива"
1728
1729#: ../gtk/gtkcurve.c:125
1730msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
1731msgstr "Явява ли се тази крива права, интерполиран сплайн или свободна форма"
1732
1733#: ../gtk/gtkcurve.c:132
1734msgid "Minimum X"
1735msgstr "Минимум Х"
1736
1737#: ../gtk/gtkcurve.c:133
1738msgid "Minimum possible value for X"
1739msgstr "Минимална възможна стойност за Х"
1740
1741#: ../gtk/gtkcurve.c:141
1742msgid "Maximum X"
1743msgstr "Максимум Х"
1744
1745#: ../gtk/gtkcurve.c:142
1746msgid "Maximum possible X value"
1747msgstr "Максимална възможна стойност за Х"
1748
1749#: ../gtk/gtkcurve.c:150
1750msgid "Minimum Y"
1751msgstr "Минимално Y"
1752
1753#: ../gtk/gtkcurve.c:151
1754msgid "Minimum possible value for Y"
1755msgstr "Минимална възможна стойност за Y"
1756
1757#: ../gtk/gtkcurve.c:159
1758msgid "Maximum Y"
1759msgstr "Максимално Y"
1760
1761#: ../gtk/gtkcurve.c:160
1762msgid "Maximum possible value for Y"
1763msgstr "Максимална възможна стойност за Y"
1764
1765#: ../gtk/gtkdialog.c:149
1766msgid "Has separator"
1767msgstr "Има разделител"
1768
1769#: ../gtk/gtkdialog.c:150
1770msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
1771msgstr "Диалогът има разделител над бутоните"
1772
1773#: ../gtk/gtkdialog.c:175
1774msgid "Content area border"
1775msgstr "Рамка на полето за съдържание"
1776
1777#: ../gtk/gtkdialog.c:176
1778msgid "Width of border around the main dialog area"
1779msgstr "Широчина на рамката около пространството на главния диалог"
1780
1781#: ../gtk/gtkdialog.c:183
1782msgid "Button spacing"
1783msgstr "Разредка на бутони"
1784
1785#: ../gtk/gtkdialog.c:184
1786msgid "Spacing between buttons"
1787msgstr "Разстояние между бутони"
1788
1789#: ../gtk/gtkdialog.c:192
1790msgid "Action area border"
1791msgstr "Граница на пространството за действие"
1792
1793#: ../gtk/gtkdialog.c:193
1794msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
1795msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
1796
1797#: ../gtk/gtkentry.c:489 ../gtk/gtklabel.c:400
1798msgid "Cursor Position"
1799msgstr "Позиция на показалеца"
1800
1801#: ../gtk/gtkentry.c:490 ../gtk/gtklabel.c:401
1802msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
1803msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в символи"
1804
1805#: ../gtk/gtkentry.c:499 ../gtk/gtklabel.c:410
1806msgid "Selection Bound"
1807msgstr "Свързана към избора"
1808
1809#: ../gtk/gtkentry.c:500 ../gtk/gtklabel.c:411
1810msgid ""
1811"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
1812msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в символи"
1813
1814#: ../gtk/gtkentry.c:510
1815msgid "Whether the entry contents can be edited"
1816msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
1817
1818#: ../gtk/gtkentry.c:517
1819msgid "Maximum length"
1820msgstr "Максимална дължина"
1821
1822#: ../gtk/gtkentry.c:518
1823msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
1824msgstr "Максимален брой символи за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
1825
1826#: ../gtk/gtkentry.c:526
1827msgid "Visibility"
1828msgstr "Видимост"
1829
1830#: ../gtk/gtkentry.c:527
1831msgid ""
1832"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
1833"mode)"
1834msgstr ""
1835"FALSE показва „заместващи символи“ вместо истинския текст (режим на парола)"
1836
1837#: ../gtk/gtkentry.c:535
1838msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
1839msgstr "FALSE премахва външното вдаване от полето"
1840
1841#: ../gtk/gtkentry.c:542
1842msgid "Invisible character"
1843msgstr "Заместващ символ"
1844
1845#: ../gtk/gtkentry.c:543
1846msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
1847msgstr ""
1848"Символите използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
1849
1850#: ../gtk/gtkentry.c:550
1851msgid "Activates default"
1852msgstr "Активиране на подразбиращ се елемент"
1853
1854#: ../gtk/gtkentry.c:551
1855msgid ""
1856"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
1857"dialog) when Enter is pressed"
1858msgstr ""
1859"Дали да се активира елементът по подразбиране (като бутон по подразбиране в "
1860"диалог) когато е натиснат „Enter“"
1861
1862#: ../gtk/gtkentry.c:557
1863msgid "Width in chars"
1864msgstr "Широчина в символи"
1865
1866#: ../gtk/gtkentry.c:558
1867msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
1868msgstr "Брой символи, за които е оставено място в записа"
1869
1870#: ../gtk/gtkentry.c:567
1871msgid "Scroll offset"
1872msgstr "Отместване на придвижването"
1873
1874#: ../gtk/gtkentry.c:568
1875msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
1876msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
1877
1878#: ../gtk/gtkentry.c:578
1879msgid "The contents of the entry"
1880msgstr "Съдържание на записа"
1881
1882#: ../gtk/gtkentry.c:593 ../gtk/gtkmisc.c:101
1883msgid "X align"
1884msgstr "Подравняване по X "
1885
1886#: ../gtk/gtkentry.c:594 ../gtk/gtkmisc.c:102
1887msgid ""
1888"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
1889"layouts."
1890msgstr ""
1891"Хоризонталното подравняване, от 0 (отляво) до 1 (отдясно). Обърнато за "
1892"подредби отдясно-наляво (RTL)"
1893
1894#: ../gtk/gtkentry.c:854
1895msgid "Select on focus"
1896msgstr "Избор на фокус"
1897
1898#: ../gtk/gtkentry.c:855
1899msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
1900msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
1901
1902#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:276
1903msgid "Completion Model"
1904msgstr "Модел на завършване"
1905
1906#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:277
1907msgid "The model to find matches in"
1908msgstr "Моделът, в който да се търсят съвпадения"
1909
1910#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:283
1911msgid "Minimum Key Length"
1912msgstr "Минимална дължина на ключа"
1913
1914#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:284
1915msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
1916msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
1917
1918#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:299 ../gtk/gtkiconview.c:549
1919msgid "Text column"
1920msgstr "Текстова колона"
1921
1922#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:300
1923msgid "The column of the model containing the strings."
1924msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат низове"
1925
1926#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:319
1927msgid "Inline completion"
1928msgstr "Вътрешно допълване"
1929
1930#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:320
1931msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
1932msgstr "Дали общият префикс да се показва автоматично"
1933
1934#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:334
1935msgid "Popup completion"
1936msgstr "Изскачащо завършване"
1937
1938#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:335
1939msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
1940msgstr "Дали автоматичното допълване да се показва в изскачащ прозорец"
1941
1942#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:350
1943msgid "Popup set width"
1944msgstr "Широчина на изскачащ прозорец"
1945
1946#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:351
1947msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
1948msgstr ""
1949"Ако е TRUE, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
1950
1951#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:369
1952msgid "Popup single match"
1953msgstr "Единствено условие на изскачащ прозорец"
1954
1955#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370
1956msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
1957msgstr "Ако е TRUE, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
1958
1959#: ../gtk/gtkeventbox.c:122
1960msgid "Visible Window"
1961msgstr "Видим прозорец"
1962
1963#: ../gtk/gtkeventbox.c:123
1964msgid ""
1965"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
1966"trap events."
1967msgstr ""
1968"Дали кутията за събития да е видима, или да не е. Когато е невидима се "
1969"използва само, за да улавя събития."
1970
1971#: ../gtk/gtkeventbox.c:129
1972msgid "Above child"
1973msgstr "Над дъщерния елемент"
1974
1975#: ../gtk/gtkeventbox.c:130
1976msgid ""
1977"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
1978"child widget as opposed to below it."
1979msgstr ""
1980"Дали прозорецът за прехващане на събитията е над прозореца на дъщерния "
1981"елемент или под него."
1982
1983#: ../gtk/gtkexpander.c:198
1984msgid "Expanded"
1985msgstr "Разширен"
1986
1987#: ../gtk/gtkexpander.c:199
1988msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
1989msgstr ""
1990"Дали разширителят е бил отворен, за да се покаже вътрешния графичен обект"
1991
1992#: ../gtk/gtkexpander.c:207
1993msgid "Text of the expander's label"
1994msgstr "Текст на надписа на разширителя"
1995
1996#: ../gtk/gtkexpander.c:222 ../gtk/gtklabel.c:336
1997msgid "Use markup"
1998msgstr "Използване на маркиране"
1999
2000#: ../gtk/gtkexpander.c:223 ../gtk/gtklabel.c:337
2001msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
2002msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
2003
2004#: ../gtk/gtkexpander.c:231
2005msgid "Space to put between the label and the child"
2006msgstr "Разстояние, което да е между надписа и дъщерният елемент"
2007
2008#: ../gtk/gtkexpander.c:240 ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtktoolbutton.c:201
2009msgid "Label widget"
2010msgstr "Графичен обект „Етикет“"
2011
2012#: ../gtk/gtkexpander.c:241
2013msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
2014msgstr ""
2015"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
2016
2017#: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:716
2018msgid "Expander Size"
2019msgstr "Големина на разширителя"
2020
2021#: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:717
2022msgid "Size of the expander arrow"
2023msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
2024
2025#: ../gtk/gtkexpander.c:257
2026msgid "Spacing around expander arrow"
2027msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
2028
2029#: ../gtk/gtkfilechooser.c:203
2030msgid "Action"
2031msgstr "Действие"
2032
2033#: ../gtk/gtkfilechooser.c:204
2034msgid "The type of operation that the file selector is performing"
2035msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
2036
2037#: ../gtk/gtkfilechooser.c:210
2038msgid "File System Backend"
2039msgstr "Модул за файлова система"
2040
2041#: ../gtk/gtkfilechooser.c:211
2042msgid "Name of file system backend to use"
2043msgstr "Име на модула за файлова система, който да се ползва"
2044
2045#: ../gtk/gtkfilechooser.c:216
2046msgid "Filter"
2047msgstr "Филтър"
2048
2049#: ../gtk/gtkfilechooser.c:217
2050msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
2051msgstr "Текущият филтър за избиране на показваните файлове"
2052
2053#: ../gtk/gtkfilechooser.c:222
2054msgid "Local Only"
2055msgstr "Само локални"
2056
2057#: ../gtk/gtkfilechooser.c:223
2058msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
2059msgstr ""
2060"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални URL-та - file:"
2061
2062#: ../gtk/gtkfilechooser.c:228
2063msgid "Preview widget"
2064msgstr "Предварителен преглед"
2065
2066#: ../gtk/gtkfilechooser.c:229
2067msgid "Application supplied widget for custom previews."
2068msgstr ""
2069"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
2070
2071#: ../gtk/gtkfilechooser.c:234
2072msgid "Preview Widget Active"
2073msgstr "Включен предварителен преглед"
2074
2075#: ../gtk/gtkfilechooser.c:235
2076msgid ""
2077"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
2078msgstr ""
2079"Дали графичният обект за предварителен преглед, който се предоставя от "
2080"приложението, да се показва."
2081
2082#: ../gtk/gtkfilechooser.c:240
2083msgid "Use Preview Label"
2084msgstr "Етикет за преглед"
2085
2086#: ../gtk/gtkfilechooser.c:241
2087msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
2088msgstr ""
2089"Дали да се показва вграден етикет с името на файла, който се преглежда."
2090
2091#: ../gtk/gtkfilechooser.c:246
2092msgid "Extra widget"
2093msgstr "Допълнителен графичен обект"
2094
2095#: ../gtk/gtkfilechooser.c:247
2096msgid "Application supplied widget for extra options."
2097msgstr ""
2098"Допълнителен графичен обект, който се предоставя от приложението и дава "
2099"допълнителни възможности."
2100
2101#: ../gtk/gtkfilechooser.c:252
2102msgid "Select Multiple"
2103msgstr "Множествен избор"
2104
2105#: ../gtk/gtkfilechooser.c:253 ../gtk/gtkfilesel.c:573
2106msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
2107msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
2108
2109#: ../gtk/gtkfilechooser.c:259
2110msgid "Show Hidden"
2111msgstr "Показване на скритите"
2112
2113#: ../gtk/gtkfilechooser.c:260
2114msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
2115msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
2116
2117#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
2118msgid "Do overwrite confirmation"
2119msgstr "Потвърждение за презапис"
2120
2121#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
2122msgid ""
2123"Whether a file chooser in GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE will present an "
2124"overwrite confirmation dialog if the user selects a file name that already "
2125"exists."
2126msgstr ""
2127"Дали при действие GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE диалогът за избор на файлове "
2128"ще показва прозорец искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
2129
2130#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
2131msgid "Dialog"
2132msgstr "Диалогова кутия"
2133
2134#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:339
2135msgid "The file chooser dialog to use."
2136msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
2137
2138#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:354
2139msgid "The title of the file chooser dialog."
2140msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
2141
2142#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
2143msgid "The desired width of the button widget, in characters."
2144msgstr "Желаната широчина на бутона, в символи"
2145
2146#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:701
2147msgid "Default file chooser backend"
2148msgstr "Модулът за файлова система по подразбиране"
2149
2150#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:702
2151msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
2152msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който да се използва по подразбиране"
2153
2154#: ../gtk/gtkfilesel.c:558 ../gtk/gtkimage.c:194
2155msgid "Filename"
2156msgstr "Име на файл"
2157
2158#: ../gtk/gtkfilesel.c:559
2159msgid "The currently selected filename"
2160msgstr "Текущото избрано име на файл"
2161
2162#: ../gtk/gtkfilesel.c:565
2163msgid "Show file operations"
2164msgstr "Показване на файловите операции"
2165
2166#: ../gtk/gtkfilesel.c:566
2167msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
2168msgstr "Дали бутоните за създаване/управление на файловете да бъдат показани"
2169
2170#: ../gtk/gtkfilesel.c:572
2171msgid "Select multiple"
2172msgstr "Избор на няколко"
2173
2174#: ../gtk/gtkfixed.c:123 ../gtk/gtklayout.c:615
2175msgid "X position"
2176msgstr "Позиция по X"
2177
2178#: ../gtk/gtkfixed.c:124 ../gtk/gtklayout.c:616
2179msgid "X position of child widget"
2180msgstr "Позиция по X на дъщерен обект по хоризонтала"
2181
2182#: ../gtk/gtkfixed.c:133 ../gtk/gtklayout.c:625
2183msgid "Y position"
2184msgstr "Позиция по Y"
2185
2186#: ../gtk/gtkfixed.c:134 ../gtk/gtklayout.c:626
2187msgid "Y position of child widget"
2188msgstr "Позиция по Y на дъщерен елемент по вертикала"
2189
2190#: ../gtk/gtkfontbutton.c:178
2191msgid "The title of the font selection dialog"
2192msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
2193
2194#: ../gtk/gtkfontbutton.c:193 ../gtk/gtkfontsel.c:216
2195msgid "Font name"
2196msgstr "Име на шрифт"
2197
2198#: ../gtk/gtkfontbutton.c:194
2199msgid "The name of the selected font"
2200msgstr "Името на избрания шрифт"
2201
2202#: ../gtk/gtkfontbutton.c:195
2203msgid "Sans 12"
2204msgstr "Sans 12"
2205
2206#: ../gtk/gtkfontbutton.c:209
2207msgid "Use font in label"
2208msgstr "Използване на шрифт в етикета"
2209
2210#: ../gtk/gtkfontbutton.c:210
2211msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
2212msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
2213
2214#: ../gtk/gtkfontbutton.c:224
2215msgid "Use size in label"
2216msgstr "Използване на размер в етикета"
2217
2218#: ../gtk/gtkfontbutton.c:225
2219msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
2220msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
2221
2222#: ../gtk/gtkfontbutton.c:240
2223msgid "Show style"
2224msgstr "Показване на стил"
2225
2226#: ../gtk/gtkfontbutton.c:241
2227msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
2228msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
2229
2230#: ../gtk/gtkfontbutton.c:255
2231msgid "Show size"
2232msgstr "Показване на размер"
2233
2234#: ../gtk/gtkfontbutton.c:256
2235msgid "Whether selected font size is shown in the label"
2236msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
2237
2238#: ../gtk/gtkfontsel.c:217
2239msgid "The X string that represents this font"
2240msgstr "Низът X, който представя този шрифт"
2241
2242#: ../gtk/gtkfontsel.c:224
2243msgid "The GdkFont that is currently selected"
2244msgstr "GdkFont, който текущо е избран"
2245
2246#: ../gtk/gtkfontsel.c:230
2247msgid "Preview text"
2248msgstr "Текст за прегледа"
2249
2250#: ../gtk/gtkfontsel.c:231
2251msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
2252msgstr "Текстът за показване при демонстрация на шрифта"
2253
2254#: ../gtk/gtkframe.c:129
2255msgid "Text of the frame's label"
2256msgstr "Текст на етикет на рамката"
2257
2258#: ../gtk/gtkframe.c:136
2259msgid "Label xalign"
2260msgstr "Подравняване на текста на етикета по X"
2261
2262#: ../gtk/gtkframe.c:137
2263msgid "The horizontal alignment of the label"
2264msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
2265
2266#: ../gtk/gtkframe.c:145
2267msgid "Label yalign"
2268msgstr "Подравняване на текста на етикета по Y"
2269
2270#: ../gtk/gtkframe.c:146
2271msgid "The vertical alignment of the label"
2272msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
2273
2274#: ../gtk/gtkframe.c:154 ../gtk/gtkhandlebox.c:201
2275msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
2276msgstr "ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА, вместо това използвайте shadow_type"
2277
2278#: ../gtk/gtkframe.c:161
2279msgid "Frame shadow"
2280msgstr "Сянка на рамка"
2281
2282#: ../gtk/gtkframe.c:162
2283msgid "Appearance of the frame border"
2284msgstr "Вид на границите на рамката"
2285
2286#: ../gtk/gtkframe.c:171
2287msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
2288msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
2289
2290#: ../gtk/gtkhandlebox.c:208 ../gtk/gtkmenubar.c:227 ../gtk/gtkstatusbar.c:205
2291#: ../gtk/gtktoolbar.c:639 ../gtk/gtkviewport.c:153
2292msgid "Shadow type"
2293msgstr "Тип сянка"
2294
2295#: ../gtk/gtkhandlebox.c:209
2296msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
2297msgstr "Вид на сянката около контейнера"
2298
2299#: ../gtk/gtkhandlebox.c:217
2300msgid "Handle position"
2301msgstr "Позиция на манипулатора"
2302
2303#: ../gtk/gtkhandlebox.c:218
2304msgid "Position of the handle relative to the child widget"
2305msgstr "Позиция на манипулатора спрямо дъщерния елемент"
2306
2307#: ../gtk/gtkhandlebox.c:226
2308msgid "Snap edge"
2309msgstr "Изравняване на края"
2310
2311#: ../gtk/gtkhandlebox.c:227
2312msgid ""
2313"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
2314"handlebox"
2315msgstr ""
2316"Страна на манипулаторната кутия, която е подравнена с точката за скачване на "
2317"кутията"
2318
2319#: ../gtk/gtkhandlebox.c:235
2320msgid "Snap edge set"
2321msgstr "Включено изравняване на края"
2322
2323#: ../gtk/gtkhandlebox.c:236
2324msgid ""
2325"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
2326"handle_position"
2327msgstr ""
2328"Дали да използва стойността на характеристиката snap_edge или стойност "
2329"извлечена от handle_position"
2330
2331#: ../gtk/gtkiconview.c:512
2332msgid "Selection mode"
2333msgstr "Начин на избор"
2334
2335#: ../gtk/gtkiconview.c:513
2336msgid "The selection mode"
2337msgstr "Начинът за избор"
2338
2339#: ../gtk/gtkiconview.c:531
2340msgid "Pixbuf column"
2341msgstr "Колона на буферите"
2342
2343#: ../gtk/gtkiconview.c:532
2344msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
2345msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
2346
2347#: ../gtk/gtkiconview.c:550
2348msgid "Model column used to retrieve the text from"
2349msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
2350
2351#: ../gtk/gtkiconview.c:569
2352msgid "Markup column"
2353msgstr "Колона с маркиране"
2354
2355#: ../gtk/gtkiconview.c:570
2356msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
2357msgstr ""
2358"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
2359
2360#: ../gtk/gtkiconview.c:577
2361msgid "Icon View Model"
2362msgstr "Изглед с икони"
2363
2364#: ../gtk/gtkiconview.c:578
2365msgid "The model for the icon view"
2366msgstr "Моделът на изглед с икони"
2367
2368#: ../gtk/gtkiconview.c:594
2369msgid "Number of columns"
2370msgstr "Брой колони"
2371
2372#: ../gtk/gtkiconview.c:595
2373msgid "Number of columns to display"
2374msgstr "Брой колони, които да се изобразяват"
2375
2376#: ../gtk/gtkiconview.c:612
2377msgid "Width for each item"
2378msgstr "Широчина на всеки елемент"
2379
2380#: ../gtk/gtkiconview.c:613
2381msgid "The width used for each item"
2382msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
2383
2384#: ../gtk/gtkiconview.c:629
2385msgid "Space which is inserted between cells of an item"
2386msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
2387
2388#: ../gtk/gtkiconview.c:644
2389msgid "Row Spacing"
2390msgstr "Разредка на редовете"
2391
2392#: ../gtk/gtkiconview.c:645
2393msgid "Space which is inserted between grid rows"
2394msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
2395
2396#: ../gtk/gtkiconview.c:660
2397msgid "Column Spacing"
2398msgstr "Разредка на колоните"
2399
2400#: ../gtk/gtkiconview.c:661
2401msgid "Space which is inserted between grid column"
2402msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
2403
2404#: ../gtk/gtkiconview.c:676
2405msgid "Margin"
2406msgstr "Поле"
2407
2408#: ../gtk/gtkiconview.c:677
2409msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
2410msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
2411
2412#: ../gtk/gtkiconview.c:693 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
2413#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
2414msgid "Orientation"
2415msgstr "Ориентация"
2416
2417#: ../gtk/gtkiconview.c:694
2418msgid ""
2419"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
2420msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
2421
2422#: ../gtk/gtkiconview.c:710 ../gtk/gtktreeview.c:618
2423#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
2424msgid "Reorderable"
2425msgstr "Преподредим"
2426
2427#: ../gtk/gtkiconview.c:711 ../gtk/gtktreeview.c:619
2428msgid "View is reorderable"
2429msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
2430
2431#: ../gtk/gtkiconview.c:718
2432msgid "Selection Box Color"
2433msgstr "Цвят на прозореца за избор"
2434
2435#: ../gtk/gtkiconview.c:719
2436msgid "Color of the selection box"
2437msgstr "Цветът на прозореца за избор"
2438
2439#: ../gtk/gtkiconview.c:725
2440msgid "Selection Box Alpha"
2441msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
2442
2443#: ../gtk/gtkiconview.c:726
2444msgid "Opacity of the selection box"
2445msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
2446
2447#: ../gtk/gtkimage.c:162
2448msgid "Pixbuf"
2449msgstr "Буфер с пиксели"
2450
2451#: ../gtk/gtkimage.c:163
2452msgid "A GdkPixbuf to display"
2453msgstr "GdkPixbuf за показване"
2454
2455#: ../gtk/gtkimage.c:170
2456msgid "Pixmap"
2457msgstr "Карта с пиксели"
2458
2459#: ../gtk/gtkimage.c:171
2460msgid "A GdkPixmap to display"
2461msgstr "GdkPixmap за показване"
2462
2463#: ../gtk/gtkimage.c:178
2464msgid "Image"
2465msgstr "Изображение"
2466
2467#: ../gtk/gtkimage.c:179
2468msgid "A GdkImage to display"
2469msgstr "GdkImage за показване"
2470
2471#: ../gtk/gtkimage.c:186
2472msgid "Mask"
2473msgstr "Маска"
2474
2475#: ../gtk/gtkimage.c:187
2476msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
2477msgstr "Побитова маска използвана с GdkImage или GdkPixmap"
2478
2479#: ../gtk/gtkimage.c:195
2480msgid "Filename to load and display"
2481msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
2482
2483#: ../gtk/gtkimage.c:204
2484msgid "Stock ID for a stock image to display"
2485msgstr "Номенклатурно ID на вградено изображение, което да се показва."
2486
2487#: ../gtk/gtkimage.c:211
2488msgid "Icon set"
2489msgstr "Набор икони"
2490
2491#: ../gtk/gtkimage.c:212
2492msgid "Icon set to display"
2493msgstr "Набор икони за показване"
2494
2495#: ../gtk/gtkimage.c:219 ../gtk/gtktoolbar.c:565
2496msgid "Icon size"
2497msgstr "Размер на икона"
2498
2499#: ../gtk/gtkimage.c:220
2500msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
2501msgstr ""
2502"Символичен размер, който се използва от вградените икони, набор от икони или "
2503"именувана икона"
2504
2505#: ../gtk/gtkimage.c:236
2506msgid "Pixel size"
2507msgstr "Размер в пиксели"
2508
2509#: ../gtk/gtkimage.c:237
2510msgid "Pixel size to use for named icon"
2511msgstr "Размер в пиксели, който да се използва от именувана икона"
2512
2513#: ../gtk/gtkimage.c:245
2514msgid "Animation"
2515msgstr "Анимация"
2516
2517#: ../gtk/gtkimage.c:246
2518msgid "GdkPixbufAnimation to display"
2519msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
2520
2521#: ../gtk/gtkimage.c:269
2522msgid "Storage type"
2523msgstr "Тип на запазване"
2524
2525#: ../gtk/gtkimage.c:270
2526msgid "The representation being used for image data"
2527msgstr "Презентацията използвана за данни от изображения"
2528
2529#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:134
2530msgid "Child widget to appear next to the menu text"
2531msgstr "Вграден графичен обект, който се появява до текста на менюто"
2532
2533#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:139
2534msgid "Show menu images"
2535msgstr "Показване на изображения в менютата"
2536
2537#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:140
2538msgid "Whether images should be shown in menus"
2539msgstr "Дали в менютата ще бъдат показвани изображения"
2540
2541#: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:541
2542msgid "The screen where this window will be displayed"
2543msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
2544
2545#: ../gtk/gtklabel.c:323
2546msgid "The text of the label"
2547msgstr "Текстът на етикета"
2548
2549#: ../gtk/gtklabel.c:330
2550msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
2551msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
2552
2553#: ../gtk/gtklabel.c:351 ../gtk/gtktexttag.c:380 ../gtk/gtktextview.c:595
2554msgid "Justification"
2555msgstr "Нагласяване"
2556
2557#: ../gtk/gtklabel.c:352
2558msgid ""
2559"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
2560"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
2561"GtkMisc::xalign for that"
2562msgstr ""
2563"Подравняването на редовете в текста на етикета един спрямо друг. Това НЕ "
2564"влияе на подравняването на етикета в неговото място. За това Виж GtkMisc::"
2565"xalign"
2566
2567#: ../gtk/gtklabel.c:360
2568msgid "Pattern"
2569msgstr "Шаблон"
2570
2571#: ../gtk/gtklabel.c:361
2572msgid ""
2573"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
2574"to underline"
2575msgstr ""
2576"Низ със символи за подчертаване „_“, отговарящи на знаците от от текста, "
2577"които да се подчертаят"
2578
2579#: ../gtk/gtklabel.c:368
2580msgid "Line wrap"
2581msgstr "Прехвърляне на ред"
2582
2583#: ../gtk/gtklabel.c:369
2584msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
2585msgstr "Ако е зададено, текстът се прехвърля на нов ред, ако е твърде широк"
2586
2587#: ../gtk/gtklabel.c:375
2588msgid "Selectable"
2589msgstr "Избираем"
2590
2591#: ../gtk/gtklabel.c:376
2592msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
2593msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
2594
2595#: ../gtk/gtklabel.c:382
2596msgid "Mnemonic key"
2597msgstr "Мнемоничен клавиш"
2598
2599#: ../gtk/gtklabel.c:383
2600msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
2601msgstr "Мнемоничен ускорителен клавиш за този етикет"
2602
2603#: ../gtk/gtklabel.c:391
2604msgid "Mnemonic widget"
2605msgstr "Мнемоничен графичен обект"
2606
2607#: ../gtk/gtklabel.c:392
2608msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
2609msgstr ""
2610"Елементът за активиране, когато мнемоничният клавиш на етикет е натиснат"
2611
2612#: ../gtk/gtklabel.c:436
2613msgid ""
2614"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
2615"enough room to display the entire string, if at all"
2616msgstr ""
2617"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато етикетът не "
2618"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
2619
2620#: ../gtk/gtklabel.c:476
2621msgid "Single Line Mode"
2622msgstr "На един ред"
2623
2624#: ../gtk/gtklabel.c:477
2625msgid "Whether the label is in single line mode"
2626msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
2627
2628#: ../gtk/gtklabel.c:494
2629msgid "Angle"
2630msgstr "Ъгъл"
2631
2632#: ../gtk/gtklabel.c:495
2633msgid "Angle at which the label is rotated"
2634msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
2635
2636#: ../gtk/gtklabel.c:515
2637msgid "Maximum Width In Characters"
2638msgstr "Максимална широчина в символи"
2639
2640#: ../gtk/gtklabel.c:516
2641msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
2642msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в символи"
2643
2644#: ../gtk/gtklayout.c:635 ../gtk/gtkviewport.c:137
2645msgid "Horizontal adjustment"
2646msgstr "Хоризонтално нагласяване"
2647
2648#: ../gtk/gtklayout.c:636 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:240
2649msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
2650msgstr "GtkAdjustment за хоризонталната позиция"
2651
2652#: ../gtk/gtklayout.c:643 ../gtk/gtkviewport.c:145
2653msgid "Vertical adjustment"
2654msgstr "Вертикално нагласяване"
2655
2656#: ../gtk/gtklayout.c:644 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:247
2657msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
2658msgstr "GtkAdjustment за вертикалната позиция"
2659
2660#: ../gtk/gtklayout.c:652
2661msgid "The width of the layout"
2662msgstr "Широчината на подредбата"
2663
2664#: ../gtk/gtklayout.c:661
2665msgid "The height of the layout"
2666msgstr "Височината на подредбата"
2667
2668#: ../gtk/gtkmenu.c:532
2669msgid "Tearoff Title"
2670msgstr "Заглавие за откъснато"
2671
2672#: ../gtk/gtkmenu.c:533
2673msgid ""
2674"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
2675"off"
2676msgstr ""
2677"Заглавие, което може да се покаже от мениджъра на прозорци, когато това меню "
2678"е отделено"
2679
2680#: ../gtk/gtkmenu.c:547
2681msgid "Tearoff State"
2682msgstr "Откъснато"
2683
2684#: ../gtk/gtkmenu.c:548
2685msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
2686msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
2687
2688#: ../gtk/gtkmenu.c:554
2689msgid "Vertical Padding"
2690msgstr "Вертикално разстояние"
2691
2692#: ../gtk/gtkmenu.c:555
2693msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
2694msgstr "Допълнително място над и под менюто"
2695
2696#: ../gtk/gtkmenu.c:563
2697msgid "Vertical Offset"
2698msgstr "Вертикален отстъп"
2699
2700#: ../gtk/gtkmenu.c:564
2701msgid ""
2702"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
2703"vertically"
2704msgstr ""
2705"Когато менюто е подменю, да се разположи отместено на определен брой пиксели "
2706"вертикално"
2707
2708#: ../gtk/gtkmenu.c:572
2709msgid "Horizontal Offset"
2710msgstr "Хоризонтален отстъп"
2711
2712#: ../gtk/gtkmenu.c:573
2713msgid ""
2714"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
2715"horizontally"
2716msgstr ""
2717"Когато менюто е подменю, да се разположи отместено на определен брой пиксели "
2718"хоризонтално"
2719
2720#: ../gtk/gtkmenu.c:583
2721msgid "Left Attach"
2722msgstr "Ляво прикрепяне"
2723
2724#: ../gtk/gtkmenu.c:584 ../gtk/gtktable.c:206
2725msgid "The column number to attach the left side of the child to"
2726msgstr ""
2727"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
2728
2729#: ../gtk/gtkmenu.c:591
2730msgid "Right Attach"
2731msgstr "Дясно прикрепяне"
2732
2733#: ../gtk/gtkmenu.c:592
2734msgid "The column number to attach the right side of the child to"
2735msgstr ""
2736"Номер на колоната, към който да се прикрепи дясната страна на дъщерния "
2737"елемент"
2738
2739#: ../gtk/gtkmenu.c:599
2740msgid "Top Attach"
2741msgstr "Горно прикрепяне"
2742
2743#: ../gtk/gtkmenu.c:600
2744msgid "The row number to attach the top of the child to"
2745msgstr ""
2746"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
2747
2748#: ../gtk/gtkmenu.c:607
2749msgid "Bottom Attach"
2750msgstr "Долно прикрепяне"
2751
2752#: ../gtk/gtkmenu.c:608 ../gtk/gtktable.c:227
2753msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
2754msgstr ""
2755"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на дъщерния елемент"
2756
2757#: ../gtk/gtkmenu.c:695
2758msgid "Can change accelerators"
2759msgstr "Променливи ускорители"
2760
2761#: ../gtk/gtkmenu.c:696
2762msgid ""
2763"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
2764msgstr ""
2765"Дали ускорителите за менюта могат да бъдат променяни чрез натискане на "
2766"клавиш над обект от менюто."
2767
2768#: ../gtk/gtkmenu.c:701
2769msgid "Delay before submenus appear"
2770msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
2771
2772#: ../gtk/gtkmenu.c:702
2773msgid ""
2774"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
2775msgstr ""
2776"Минимално време, през което показалеца трябва да остане над обект от меню, "
2777"преди да се появи подменюто"
2778
2779#: ../gtk/gtkmenu.c:709
2780msgid "Delay before hiding a submenu"
2781msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
2782
2783#: ../gtk/gtkmenu.c:710
2784msgid ""
2785"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
2786"submenu"
2787msgstr ""
2788"Време преди скриване на подменю, през което показалеца се движи към подменюто"
2789
2790#: ../gtk/gtkmenubar.c:201
2791msgid "Pack direction"
2792msgstr "Посока на пакетиране"
2793
2794#: ../gtk/gtkmenubar.c:202
2795msgid "The pack direction of the menubar"
2796msgstr "Посока на пакетирането на лентата с инструменти"
2797
2798#: ../gtk/gtkmenubar.c:218
2799msgid "Child Pack direction"
2800msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи"
2801
2802#: ../gtk/gtkmenubar.c:219
2803msgid "The child pack direction of the menubar"
2804msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с инструменти"
2805
2806#: ../gtk/gtkmenubar.c:228
2807msgid "Style of bevel around the menubar"
2808msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
2809
2810#: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:615
2811msgid "Internal padding"
2812msgstr "Вътрешно пространство"
2813
2814#: ../gtk/gtkmenubar.c:236
2815msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
2816msgstr "Пространство между сянката на лентата с менюта и елементите на менюта"
2817
2818#: ../gtk/gtkmenubar.c:243
2819msgid "Delay before drop down menus appear"
2820msgstr "Закъснение преди появяване на падащи менюта"
2821
2822#: ../gtk/gtkmenubar.c:244
2823msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
2824msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
2825
2826#: ../gtk/gtkmenushell.c:377
2827msgid "Take Focus"
2828msgstr "Вземане на фокус"
2829
2830#: ../gtk/gtkmenushell.c:378
2831msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
2832msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
2833
2834#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:270 ../gtk/gtkoptionmenu.c:196
2835msgid "Menu"
2836msgstr "Меню"
2837
2838#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:271
2839msgid "The dropdown menu"
2840msgstr "Падащото меню"
2841
2842#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:126
2843msgid "Image/label border"
2844msgstr "Изображение/етикет рамка"
2845
2846#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:127
2847msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
2848msgstr ""
2849"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
2850
2851#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:142
2852msgid "Use separator"
2853msgstr "Разделител"
2854
2855#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:143
2856msgid ""
2857"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
2858msgstr "Дали да се постави разделител между текста на съобщението и бутоните"
2859
2860#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:149
2861msgid "Message Type"
2862msgstr "Тип съобщение"
2863
2864#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:150
2865msgid "The type of message"
2866msgstr "Типът на съобщението"
2867
2868#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:157
2869msgid "Message Buttons"
2870msgstr "Бутони на съобщение"
2871
2872#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:158
2873msgid "The buttons shown in the message dialog"
2874msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
2875
2876#: ../gtk/gtkmisc.c:111
2877msgid "Y align"
2878msgstr "Подравняване по Y "
2879
2880#: ../gtk/gtkmisc.c:112
2881msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
2882msgstr "Вертикално подравняване, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
2883
2884#: ../gtk/gtkmisc.c:121
2885msgid "X pad"
2886msgstr "Поле по X"
2887
2888#: ../gtk/gtkmisc.c:122
2889msgid ""
2890"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
2891msgstr ""
2892"Количеството празно пространство, което да се добави отляво и отдясно на "
2893"графичния обект в пиксели"
2894
2895#: ../gtk/gtkmisc.c:131
2896msgid "Y pad"
2897msgstr "Поле по Y"
2898
2899#: ../gtk/gtkmisc.c:132
2900msgid ""
2901"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
2902msgstr ""
2903"Количеството празно пространство, което да се добави отгоре и отдолу на "
2904"графичния обект в пиксели"
2905
2906#: ../gtk/gtknotebook.c:405
2907msgid "Page"
2908msgstr "Страница"
2909
2910#: ../gtk/gtknotebook.c:406
2911msgid "The index of the current page"
2912msgstr "Индексът на текущата страница"
2913
2914#: ../gtk/gtknotebook.c:414
2915msgid "Tab Position"
2916msgstr "Положение на табовете"
2917
2918#: ../gtk/gtknotebook.c:415
2919msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
2920msgstr "От коя страна на контейнера-бележник са табовете"
2921
2922#: ../gtk/gtknotebook.c:422
2923msgid "Tab Border"
2924msgstr "Граница на табовете"
2925
2926#: ../gtk/gtknotebook.c:423
2927msgid "Width of the border around the tab labels"
2928msgstr "Широчина на рамката около етикетите на таб"
2929
2930#: ../gtk/gtknotebook.c:431
2931msgid "Horizontal Tab Border"
2932msgstr "Хоризонтална рамка на таб"
2933
2934#: ../gtk/gtknotebook.c:432
2935msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
2936msgstr "Широчина на хоризонталната рамка около етикетите на таб"
2937
2938#: ../gtk/gtknotebook.c:440
2939msgid "Vertical Tab Border"
2940msgstr "Вертикална рамка на таб"
2941
2942#: ../gtk/gtknotebook.c:441
2943msgid "Width of the vertical border of tab labels"
2944msgstr "Широчина на вертикалната рамка около етикетите на таб"
2945
2946#: ../gtk/gtknotebook.c:449
2947msgid "Show Tabs"
2948msgstr "Показване на табове"
2949
2950#: ../gtk/gtknotebook.c:450
2951msgid "Whether tabs should be shown or not"
2952msgstr "Дали табовете ще бъдат показани или не"
2953
2954#: ../gtk/gtknotebook.c:456
2955msgid "Show Border"
2956msgstr "Граници"
2957
2958#: ../gtk/gtknotebook.c:457
2959msgid "Whether the border should be shown or not"
2960msgstr "Показва дали ще се показват граници"
2961
2962#: ../gtk/gtknotebook.c:463
2963msgid "Scrollable"
2964msgstr "Може да се придвижва"
2965
2966#: ../gtk/gtknotebook.c:464
2967msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
2968msgstr ""
2969"Ако е TRUE, се добавят стрелки за придвижване, когато табовете са повече "
2970"отколкото свободното екранно място"
2971
2972#: ../gtk/gtknotebook.c:470
2973msgid "Enable Popup"
2974msgstr "Изскачащи менюта"
2975
2976#: ../gtk/gtknotebook.c:471
2977msgid ""
2978"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
2979"you can use to go to a page"
2980msgstr ""
2981"Ако е TRUE, натискането на десен клавиш на мишката в контейнера-бележник "
2982"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
2983
2984#: ../gtk/gtknotebook.c:478
2985msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
2986msgstr "Дали табовете ще имат еднакви размери"
2987
2988#: ../gtk/gtknotebook.c:485
2989msgid "Tab label"
2990msgstr "Текст на таба"
2991
2992#: ../gtk/gtknotebook.c:486
2993msgid "The string displayed on the child's tab label"
2994msgstr "Низът изобразен на етикета на таба на дъщерния елемент"
2995
2996#: ../gtk/gtknotebook.c:492
2997msgid "Menu label"
2998msgstr "Меню текст"
2999
3000#: ../gtk/gtknotebook.c:493
3001msgid "The string displayed in the child's menu entry"
3002msgstr "Низът изобразен в елемента в менюто за поделемента"
3003
3004#: ../gtk/gtknotebook.c:506
3005msgid "Tab expand"
3006msgstr "Разширение на таба"
3007
3008#: ../gtk/gtknotebook.c:507
3009msgid "Whether to expand the child's tab or not"
3010msgstr "Дали да се разширява таба на дъщерния елемент или не"
3011
3012#: ../gtk/gtknotebook.c:513
3013msgid "Tab fill"
3014msgstr "Допълване на таба"
3015
3016#: ../gtk/gtknotebook.c:514
3017msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
3018msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да запълва заделеното място или не"
3019
3020#: ../gtk/gtknotebook.c:520
3021msgid "Tab pack type"
3022msgstr "Тип пакетиране на таба"
3023
3024#: ../gtk/gtknotebook.c:536 ../gtk/gtkscrollbar.c:116
3025msgid "Secondary backward stepper"
3026msgstr "Втора стрелка назад"
3027
3028#: ../gtk/gtknotebook.c:537
3029msgid ""
3030"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
3031msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
3032
3033#: ../gtk/gtknotebook.c:553 ../gtk/gtkscrollbar.c:124
3034msgid "Secondary forward stepper"
3035msgstr "Втора стрелка напред"
3036
3037#: ../gtk/gtknotebook.c:554
3038msgid ""
3039"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
3040msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
3041
3042#: ../gtk/gtknotebook.c:569 ../gtk/gtkscrollbar.c:100
3043msgid "Backward stepper"
3044msgstr "Стрелка назад"
3045
3046#: ../gtk/gtknotebook.c:570 ../gtk/gtkscrollbar.c:101
3047msgid "Display the standard backward arrow button"
3048msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка назад"
3049
3050#: ../gtk/gtknotebook.c:585 ../gtk/gtkscrollbar.c:108
3051msgid "Forward stepper"
3052msgstr "Стрелка напред"
3053
3054#: ../gtk/gtknotebook.c:586 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
3055msgid "Display the standard forward arrow button"
3056msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка напред"
3057
3058#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:197
3059msgid "The menu of options"
3060msgstr "Меню опции"
3061
3062#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:204
3063msgid "Size of dropdown indicator"
3064msgstr "Размер на падащ индикатор"
3065
3066#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:210
3067msgid "Spacing around indicator"
3068msgstr "Разстояние около индикатор"
3069
3070#: ../gtk/gtkpaned.c:246
3071msgid ""
3072"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
3073msgstr ""
3074"Позиция на разделител в пиксели (0 означава цялото разстояние до левия/"
3075"горния край)"
3076
3077#: ../gtk/gtkpaned.c:254
3078msgid "Position Set"
3079msgstr "Задаване на позиция"
3080
3081#: ../gtk/gtkpaned.c:255
3082msgid "TRUE if the Position property should be used"
3083msgstr "TRUE, ако ще се използва свойството „позиция“"
3084
3085#: ../gtk/gtkpaned.c:261
3086msgid "Handle Size"
3087msgstr "Размер дръжката"
3088
3089#: ../gtk/gtkpaned.c:262
3090msgid "Width of handle"
3091msgstr "Широчина на дръжката"
3092
3093#: ../gtk/gtkpaned.c:278
3094msgid "Minimal Position"
3095msgstr "Минимална позиция"
3096
3097#: ../gtk/gtkpaned.c:279
3098msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
3099msgstr "Най-малката възможна стойност за „позиция“"
3100
3101#: ../gtk/gtkpaned.c:296
3102msgid "Maximal Position"
3103msgstr "Максимална позиция"
3104
3105#: ../gtk/gtkpaned.c:297
3106msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
3107msgstr "Най-голямата възможна стойност за „позиция“"
3108
3109#: ../gtk/gtkpaned.c:314
3110msgid "Resize"
3111msgstr "Променяне на размер"
3112
3113#: ../gtk/gtkpaned.c:315
3114msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
3115msgstr ""
3116"Ако е TRUE, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания обект"
3117
3118#: ../gtk/gtkpaned.c:330
3119msgid "Shrink"
3120msgstr "Смаляване"
3121
3122#: ../gtk/gtkpaned.c:331
3123msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
3124msgstr "Ако е TRUE, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
3125
3126#: ../gtk/gtkpreview.c:136
3127msgid ""
3128"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
3129msgstr ""
3130"Дали графичният обект за преглед заема цялото разпределено пространство"
3131
3132#: ../gtk/gtkprogress.c:132
3133msgid "Activity mode"
3134msgstr "Режим на активност"
3135
3136#: ../gtk/gtkprogress.c:133
3137msgid ""
3138"If TRUE the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
3139"something is happening, but not how much of the activity is finished. This "
3140"is used when you're doing something that you don't know how long it will take"
3141msgstr ""
3142"Ако е TRUE, GtkProgress е във режим активност, което означава, че "
3143"сигнализира, когато има някакъв прогрес, но не и каква част от дейността е "
3144"свършена. Това се използва, когато изобразявате дейност с неопределена "
3145"продължителност"
3146
3147#: ../gtk/gtkprogress.c:140
3148msgid "Show text"
3149msgstr "Показване на текст"
3150
3151#: ../gtk/gtkprogress.c:141
3152msgid "Whether the progress is shown as text"
3153msgstr "Дали прогресът ще се покаже като текст"
3154
3155#: ../gtk/gtkprogress.c:148
3156msgid "Text x alignment"
3157msgstr "Подравняване на текст по x "
3158
3159#: ../gtk/gtkprogress.c:149
3160msgid ""
3161"A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
3162"in the progress widget"
3163msgstr ""
3164"Число между 0.0 и 1.0 задаващо хоризонталното подравняване на текст в "
3165"графичния обект за прогрес"
3166
3167#: ../gtk/gtkprogress.c:157
3168msgid "Text y alignment"
3169msgstr "Подравняване на текст по у"
3170
3171#: ../gtk/gtkprogress.c:158
3172msgid ""
3173"A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "
3174"in the progress widget"
3175msgstr ""
3176"Число между 0.0 и 1.0 задаващо вертикалното подравняване на текст в "
3177"графичния обект за прогрес"
3178
3179#: ../gtk/gtkprogressbar.c:145 ../gtk/gtkrange.c:338
3180#: ../gtk/gtkspinbutton.c:243
3181msgid "Adjustment"
3182msgstr "Нагласяване"
3183
3184#: ../gtk/gtkprogressbar.c:146
3185msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
3186msgstr "GtkAdjustment, който е свързан с прогрес индикатора (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
3187
3188#: ../gtk/gtkprogressbar.c:154
3189msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
3190msgstr "Ориентация и посока на растеж на лентата за прогрес"
3191
3192#: ../gtk/gtkprogressbar.c:162
3193msgid "Bar style"
3194msgstr "Стил на лентата"
3195
3196#: ../gtk/gtkprogressbar.c:163
3197msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
3198msgstr ""
3199"Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
3200
3201#: ../gtk/gtkprogressbar.c:171
3202msgid "Activity Step"
3203msgstr "Стъпка на активност"
3204
3205#: ../gtk/gtkprogressbar.c:172
3206msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
3207msgstr ""
3208"Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
3209
3210#: ../gtk/gtkprogressbar.c:181
3211msgid "Activity Blocks"
3212msgstr "Блокове за активност"
3213
3214#: ../gtk/gtkprogressbar.c:182
3215msgid ""
3216"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
3217"(Deprecated)"
3218msgstr ""
3219"Броят блокове, които могат да паснат в за пространството на лентата за "
3220"прогрес в активен режим (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
3221
3222#: ../gtk/gtkprogressbar.c:191
3223msgid "Discrete Blocks"
3224msgstr "Отделни блокове"
3225
3226#: ../gtk/gtkprogressbar.c:192
3227msgid ""
3228"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
3229"style)"
3230msgstr ""
3231"Брой отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
3232
3233#: ../gtk/gtkprogressbar.c:201
3234msgid "Fraction"
3235msgstr "Част"
3236
3237#: ../gtk/gtkprogressbar.c:202
3238msgid "The fraction of total work that has been completed"
3239msgstr "Част от цялата работа която е извършена"
3240
3241#: ../gtk/gtkprogressbar.c:211
3242msgid "Pulse Step"
3243msgstr "Стъпка на пулс"
3244
3245#: ../gtk/gtkprogressbar.c:212
3246msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
3247msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква преместване на индикатора"
3248
3249#: ../gtk/gtkprogressbar.c:222
3250msgid "Text to be displayed in the progress bar"
3251msgstr "Текст за показване в лентата за прогрес"
3252
3253#: ../gtk/gtkprogressbar.c:244
3254msgid ""
3255"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
3256"have enough room to display the entire string, if at all"
3257msgstr ""
3258"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато лентата за "
3259"прогрес не разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
3260
3261#: ../gtk/gtkradioaction.c:140
3262msgid "The value"
3263msgstr "Стойността"
3264
3265#: ../gtk/gtkradioaction.c:141
3266msgid ""
3267"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
3268"is the current action of its group."
3269msgstr ""
3270"Стойността, която се връща от gtk_radio_action_get_current_value(), когато "
3271"това действие е текущото действие на своята група."
3272
3273#: ../gtk/gtkradioaction.c:157 ../gtk/gtkradiobutton.c:114
3274msgid "Group"
3275msgstr "Група"
3276
3277#: ../gtk/gtkradioaction.c:158
3278msgid "The radio action whose group this action belongs to."
3279msgstr "Действието за радио бутон, към чиято група принадлежи това действие"
3280
3281#: ../gtk/gtkradiobutton.c:115
3282msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
3283msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
3284
3285#: ../gtk/gtkrange.c:329
3286msgid "Update policy"
3287msgstr "Политика на обновяване"
3288
3289#: ../gtk/gtkrange.c:330
3290msgid "How the range should be updated on the screen"
3291msgstr "Как диапазонът ще бъде обновяван на екрана"
3292
3293#: ../gtk/gtkrange.c:339
3294msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
3295msgstr ""
3296"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за диапазон"
3297
3298#: ../gtk/gtkrange.c:346
3299msgid "Inverted"
3300msgstr "Обърнат"
3301
3302#: ../gtk/gtkrange.c:347
3303msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
3304msgstr "Обръщане на посоката"
3305
3306#: ../gtk/gtkrange.c:353
3307msgid "Slider Width"
3308msgstr "Широчина на плъзгач"
3309
3310#: ../gtk/gtkrange.c:354
3311msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
3312msgstr "Широчина на лентата за придвижване или показалеца"
3313
3314#: ../gtk/gtkrange.c:361
3315msgid "Trough Border"
3316msgstr "Граница на полето"
3317
3318#: ../gtk/gtkrange.c:362
3319msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
3320msgstr "Разстояние между показалеца/стрелките и външното вдаване"
3321
3322#: ../gtk/gtkrange.c:369
3323msgid "Stepper Size"
3324msgstr "Големина на стрелките"
3325
3326#: ../gtk/gtkrange.c:370
3327msgid "Length of step buttons at ends"
3328msgstr "Дължина на бутоните на стрелките по краищата"
3329
3330#: ../gtk/gtkrange.c:377
3331msgid "Stepper Spacing"
3332msgstr "Разстояние около стрелките"
3333
3334#: ../gtk/gtkrange.c:378
3335msgid "Spacing between step buttons and thumb"
3336msgstr "Разстояние между бутоните на стрелката и показалеца"
3337
3338#: ../gtk/gtkrange.c:385
3339msgid "Arrow X Displacement"
3340msgstr "Отместване на стрелката по X "
3341
3342#: ../gtk/gtkrange.c:386
3343msgid ""
3344"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
3345msgstr ""
3346"На какво разстояние по X да се премества стрелката при натискане на бутона"
3347
3348#: ../gtk/gtkrange.c:393
3349msgid "Arrow Y Displacement"
3350msgstr "Отместване на стрелката по Y"
3351
3352#: ../gtk/gtkrange.c:394
3353msgid ""
3354"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
3355msgstr ""
3356"На какво разстояние по Y да се премества стрелката при натискане на бутона"
3357
3358#: ../gtk/gtkruler.c:122
3359msgid "Lower"
3360msgstr "Начална ст-ст"
3361
3362#: ../gtk/gtkruler.c:123
3363msgid "Lower limit of ruler"
3364msgstr "Начална стойност на линията"
3365
3366#: ../gtk/gtkruler.c:132
3367msgid "Upper"
3368msgstr "Крайна ст-ст"
3369
3370#: ../gtk/gtkruler.c:133
3371msgid "Upper limit of ruler"
3372msgstr "Крайната стойност на линията"
3373
3374#: ../gtk/gtkruler.c:143
3375msgid "Position of mark on the ruler"
3376msgstr "Позиции на маркер на линията"
3377
3378#: ../gtk/gtkruler.c:152
3379msgid "Max Size"
3380msgstr "Макс. размер"
3381
3382#: ../gtk/gtkruler.c:153
3383msgid "Maximum size of the ruler"
3384msgstr "Максимален размер на линията"
3385
3386#: ../gtk/gtkruler.c:168
3387msgid "Metric"
3388msgstr "Метрика"
3389
3390#: ../gtk/gtkruler.c:169
3391msgid "The metric used for the ruler"
3392msgstr "Широчината, на всеки елемент в измерващите единици"
3393
3394#: ../gtk/gtkscale.c:173 ../gtk/gtkspinbutton.c:261
3395msgid "Digits"
3396msgstr "Цифри"
3397
3398#: ../gtk/gtkscale.c:174
3399msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
3400msgstr "Брой десетични цифри, които се показват в стойността"
3401
3402#: ../gtk/gtkscale.c:183
3403msgid "Draw Value"
3404msgstr "Стойност"
3405
3406#: ../gtk/gtkscale.c:184
3407msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
3408msgstr "Дали текущата стойност се показва като низ до плъзгача"
3409
3410#: ../gtk/gtkscale.c:191
3411msgid "Value Position"
3412msgstr "Позицията на стойността"
3413
3414#: ../gtk/gtkscale.c:192
3415msgid "The position in which the current value is displayed"
3416msgstr "Позицията, в която е показана текущата стойност"
3417
3418#: ../gtk/gtkscale.c:199
3419msgid "Slider Length"
3420msgstr "Дължина на плъзгача"
3421
3422#: ../gtk/gtkscale.c:200
3423msgid "Length of scale's slider"
3424msgstr "Дължината на плъзгача"
3425
3426#: ../gtk/gtkscale.c:208
3427msgid "Value spacing"
3428msgstr "Отстояние на стойността"
3429
3430#: ../gtk/gtkscale.c:209
3431msgid "Space between value text and the slider/trough area"
3432msgstr "Разстоянието между текста и плъзгача"
3433
3434#: ../gtk/gtkscrollbar.c:83
3435msgid "Minimum Slider Length"
3436msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
3437
3438#: ../gtk/gtkscrollbar.c:84
3439msgid "Minimum length of scrollbar slider"
3440msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
3441
3442#: ../gtk/gtkscrollbar.c:92
3443msgid "Fixed slider size"
3444msgstr "Фиксиран размер на плъзгача"
3445
3446#: ../gtk/gtkscrollbar.c:93
3447msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
3448msgstr "Дължината на плъзгача в лентата за придвижване не се променя"
3449
3450#: ../gtk/gtkscrollbar.c:117
3451msgid ""
3452"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
3453msgstr ""
3454"Втори бутон със стрелка „назад“ от другата страна на лентата за придвижване"
3455
3456#: ../gtk/gtkscrollbar.c:125
3457msgid ""
3458"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
3459msgstr ""
3460"Втори бутон със стрелка „напред“ от другата страна на лентата за придвижване"
3461
3462#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:607
3463#: ../gtk/gtktreeview.c:578
3464msgid "Horizontal Adjustment"
3465msgstr "Хоризонтално регулиране"
3466
3467#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:615
3468#: ../gtk/gtktreeview.c:586
3469msgid "Vertical Adjustment"
3470msgstr "Вертикално регулиране"
3471
3472#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:253
3473msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
3474msgstr "Политика на хоризонтална лента за придвижване"
3475
3476#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:254
3477msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
3478msgstr "Когато се показва хоризонтална лента за придвижване"
3479
3480#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:261
3481msgid "Vertical Scrollbar Policy"
3482msgstr "Политика на вертикална лента за придвижване"
3483
3484#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:262
3485msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
3486msgstr "Когато се показва вертикалната лента за придвижване"
3487
3488#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:270
3489msgid "Window Placement"
3490msgstr "Разполагане на прозорец"
3491
3492#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:271
3493msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars"
3494msgstr "Къде е поместено съдържанието спрямо лентите за придвижване"
3495
3496#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:278
3497msgid "Shadow Type"
3498msgstr "Тип сянка"
3499
3500#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:279
3501msgid "Style of bevel around the contents"
3502msgstr "Стилът на вдаването около съдържанието"
3503
3504#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:286
3505msgid "Scrollbar spacing"
3506msgstr "Разстояние за лента за придвижване"
3507
3508#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:287
3509msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
3510msgstr "Брой пиксели между лентите за придвижване и придвижвания прозорец"
3511
3512#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:137
3513msgid "Draw"
3514msgstr "Изчертаване"
3515
3516#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:138
3517msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
3518msgstr "Дали разделителят е изчертан или е просто празен"
3519
3520#: ../gtk/gtksettings.c:200
3521msgid "Double Click Time"
3522msgstr "Време на двойно натискане"
3523
3524#: ../gtk/gtksettings.c:201
3525msgid ""
3526"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
3527"click (in milliseconds)"
3528msgstr ""
3529"Максимално време (в милисекунди) между две натискания, за да се обединят в "
3530"двойно натискане"
3531
3532#: ../gtk/gtksettings.c:208
3533msgid "Double Click Distance"
3534msgstr "Разстояние за двойно натискане"
3535
3536#: ../gtk/gtksettings.c:209
3537msgid ""
3538"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
3539"double click (in pixels)"
3540msgstr ""
3541"Максимално разстояние (в пиксели) между две натискания, за да се обединят в "
3542"двойно натискане"
3543
3544#: ../gtk/gtksettings.c:216
3545msgid "Cursor Blink"
3546msgstr "Мигащ показалец"
3547
3548#: ../gtk/gtksettings.c:217
3549msgid "Whether the cursor should blink"
3550msgstr "Дали показалецът ще мига"
3551
3552#: ../gtk/gtksettings.c:224
3553msgid "Cursor Blink Time"
3554msgstr "Време на мигане на показалеца"
3555
3556#: ../gtk/gtksettings.c:225
3557msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
3558msgstr "Дължината на цикъла на мигане за курсора в милисекунди"
3559
3560#: ../gtk/gtksettings.c:232
3561msgid "Split Cursor"
3562msgstr "Отделни показалци"
3563
3564#: ../gtk/gtksettings.c:233
3565msgid ""
3566"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
3567"left text"
3568msgstr ""
3569"Дали да се показват два курсора за смесен текст с посока на писане отляво-"
3570"надясно и отдясно-наляво"
3571
3572#: ../gtk/gtksettings.c:240
3573msgid "Theme Name"
3574msgstr "Име на тема"
3575
3576#: ../gtk/gtksettings.c:241
3577msgid "Name of theme RC file to load"
3578msgstr "Име на файл RC за тема, който да се зареди"
3579
3580#: ../gtk/gtksettings.c:248
3581msgid "Icon Theme Name"
3582msgstr "Име на тема за икони"
3583
3584#: ../gtk/gtksettings.c:249
3585msgid "Name of icon theme to use"
3586msgstr "Име на темата за икони, която да се използва"
3587
3588#: ../gtk/gtksettings.c:257
3589msgid "Key Theme Name"
3590msgstr "Име на тема за клавиши"
3591
3592#: ../gtk/gtksettings.c:258
3593msgid "Name of key theme RC file to load"
3594msgstr "Име на файл RC с тема за клавишите, който да се зареди"
3595
3596#: ../gtk/gtksettings.c:266
3597msgid "Menu bar accelerator"
3598msgstr "Ускорител на лентата с менюта"
3599
3600#: ../gtk/gtksettings.c:267
3601msgid "Keybinding to activate the menu bar"
3602msgstr "Клавиши за активиране на лентата с менюта"
3603
3604#: ../gtk/gtksettings.c:275
3605msgid "Drag threshold"
3606msgstr "Праг на изтегляне"
3607
3608#: ../gtk/gtksettings.c:276
3609msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
3610msgstr ""
3611"Брой пиксели, на които показалеца да се премести преди започване на изтегляне"
3612
3613#: ../gtk/gtksettings.c:284
3614msgid "Font Name"
3615msgstr "Име на шрифт"
3616
3617#: ../gtk/gtksettings.c:285
3618msgid "Name of default font to use"
3619msgstr "Име на подразбиращ се шрифт за използване"
3620
3621#: ../gtk/gtksettings.c:293
3622msgid "Icon Sizes"
3623msgstr "Размери на икони"
3624
3625#: ../gtk/gtksettings.c:294
3626msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
3627msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
3628
3629#: ../gtk/gtksettings.c:302
3630msgid "GTK Modules"
3631msgstr "Модули на GTK"
3632
3633#: ../gtk/gtksettings.c:303
3634msgid "List of currently active GTK modules"
3635msgstr "Списъкът с текущо активните модули на GTK"
3636
3637#: ../gtk/gtksettings.c:312
3638msgid "Xft Antialias"
3639msgstr "Заглаждане на Xft"
3640
3641#: ../gtk/gtksettings.c:313
3642msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
3643msgstr ""
3644"Дали шрифтовете от Xft да бъдат загладени: 0=не, 1=да, -1=стойността по "
3645"подразбиране"
3646
3647#: ../gtk/gtksettings.c:322
3648msgid "Xft Hinting"
3649msgstr "Подсказки на Xft"
3650
3651#: ../gtk/gtksettings.c:323
3652msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
3653msgstr ""
3654"Дали да се ползват подсказките при заглаждането: 0=не, 1=да, -1=стойността "
3655"по подразбиране"
3656
3657#: ../gtk/gtksettings.c:332
3658msgid "Xft Hint Style"
3659msgstr "Стил на подсказките на Xft"
3660
3661#: ../gtk/gtksettings.c:333
3662msgid ""
3663"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
3664msgstr ""
3665"Колко силно да се използват подсказките: никак (hintnone), леко "
3666"(hintslight), средно (hintmedium) или изцяло (hintfull)"
3667
3668#: ../gtk/gtksettings.c:342
3669msgid "Xft RGBA"
3670msgstr "Xft RGBA"
3671
3672#: ../gtk/gtksettings.c:343
3673msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
3674msgstr ""
3675"Видът на подпикселното заглаждане: никакво (none), чзс (rgb), сзч (bgr), "
3676"Вчзс (vrgb), Всзч (vbgr)"
3677
3678#: ../gtk/gtksettings.c:352
3679msgid "Xft DPI"
3680msgstr "Xft DPI (тчк./инч)"
3681
3682#: ../gtk/gtksettings.c:353
3683msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
3684msgstr ""
3685"Разделителната способност на Xft, във вида 1024 * точки/инч. При -1 се "
3686"ползва стойността по подразбиране"
3687
3688#: ../gtk/gtksettings.c:362
3689msgid "Cursor theme name"
3690msgstr "Име на тема за показалеца"
3691
3692#: ../gtk/gtksettings.c:363
3693msgid "Name of the cursor theme to use"
3694msgstr "Име на темата за показалеца, която да се използва"
3695
3696#: ../gtk/gtksettings.c:371
3697msgid "Cursor theme size"
3698msgstr "Размер на показалеца"
3699
3700#: ../gtk/gtksettings.c:372
3701msgid "Size to use for cursors"
3702msgstr "Размерът, който да се използва за показалците"
3703
3704#: ../gtk/gtksettings.c:382
3705msgid "Alternative button order"
3706msgstr "Алтернативна подредба на бутоните"
3707
3708#: ../gtk/gtksettings.c:383
3709msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
3710msgstr "Дали бутоните в прозорците да използват алтернативна подредба"
3711
3712#: ../gtk/gtksizegroup.c:267
3713msgid "Mode"
3714msgstr "Режим"
3715
3716#: ../gtk/gtksizegroup.c:268
3717msgid ""
3718"The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
3719"component widgets"
3720msgstr ""
3721"Посоките, в които тази група за размери оказва влияние на заявените размери "
3722"на своите съставни елементи"
3723
3724#: ../gtk/gtksizegroup.c:285
3725msgid "Ignore hidden"
3726msgstr "Игнориране на скритите"
3727
3728#: ../gtk/gtksizegroup.c:286
3729msgid ""
3730"If TRUE, hidden widgets are ignored when determining the size of the group"
3731msgstr ""
3732"Ако е TRUE, скритите графични обекти биват пренебрегнати при определяне на "
3733"големината на групата"
3734
3735#: ../gtk/gtkspinbutton.c:244
3736msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
3737msgstr "Стъпка, който съдържа стойността на брояча"
3738
3739#: ../gtk/gtkspinbutton.c:251
3740msgid "Climb Rate"
3741msgstr "Скорост на нарастване"
3742
3743#: ../gtk/gtkspinbutton.c:252
3744msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
3745msgstr "Степента на ускорение, когато е задържан натиснат бутон"
3746
3747#: ../gtk/gtkspinbutton.c:262
3748msgid "The number of decimal places to display"
3749msgstr "Брой десетични точки, които да се изобразяват"
3750
3751#: ../gtk/gtkspinbutton.c:271
3752msgid "Snap to Ticks"
3753msgstr "Придържане към стъпките"
3754
3755#: ../gtk/gtkspinbutton.c:272
3756msgid ""
3757"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
3758"nearest step increment"
3759msgstr "Дали невалидните стойности в броя ще се закръглят най-близката стъпка"
3760
3761#: ../gtk/gtkspinbutton.c:279
3762msgid "Numeric"
3763msgstr "Само цифри"
3764
3765#: ../gtk/gtkspinbutton.c:280
3766msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
3767msgstr "Дали не-цифровите символи ще бъдат игнорирани"
3768
3769#: ../gtk/gtkspinbutton.c:287
3770msgid "Wrap"
3771msgstr "Превъртане"
3772
3773#: ../gtk/gtkspinbutton.c:288
3774msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
3775msgstr "Дали броячът ще превърта при достигане на своя лимит"
3776
3777#: ../gtk/gtkspinbutton.c:295
3778msgid "Update Policy"
3779msgstr "Политика на актуализиране"
3780
3781#: ../gtk/gtkspinbutton.c:296
3782msgid ""
3783"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
3784msgstr "Дали броячът ще се обновява винаги или само при правилна стойност"
3785
3786#: ../gtk/gtkspinbutton.c:305
3787msgid "Reads the current value, or sets a new value"
3788msgstr "Четене на текущата стойност или задаване на нова"
3789
3790#: ../gtk/gtkspinbutton.c:314
3791msgid "Style of bevel around the spin button"
3792msgstr "Стил на вдаването около брояча"
3793
3794#: ../gtk/gtkstatusbar.c:178
3795msgid "Has Resize Grip"
3796msgstr "Дръжка за преоразмеряване"
3797
3798#: ../gtk/gtkstatusbar.c:179
3799msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
3800msgstr ""
3801"Дали лентата за състоянието има дръжка за преоразмеряването на най-горното "
3802"ниво"
3803
3804#: ../gtk/gtkstatusbar.c:206
3805msgid "Style of bevel around the statusbar text"
3806msgstr "Стил на вдаването около лентата за състоянието"
3807
3808#: ../gtk/gtktable.c:161
3809msgid "Rows"
3810msgstr "Редове"
3811
3812#: ../gtk/gtktable.c:162
3813msgid "The number of rows in the table"
3814msgstr "Брой редове в таблицата"
3815
3816#: ../gtk/gtktable.c:170
3817msgid "Columns"
3818msgstr "Колони"
3819
3820#: ../gtk/gtktable.c:171
3821msgid "The number of columns in the table"
3822msgstr "Брой колони в таблицата"
3823
3824#: ../gtk/gtktable.c:179
3825msgid "Row spacing"
3826msgstr "Интервалът между редове"
3827
3828#: ../gtk/gtktable.c:180
3829msgid "The amount of space between two consecutive rows"
3830msgstr "Интервалът между два съседни реда"
3831
3832#: ../gtk/gtktable.c:188
3833msgid "Column spacing"
3834msgstr "Разстояние между колони"
3835
3836#: ../gtk/gtktable.c:189
3837msgid "The amount of space between two consecutive columns"
3838msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
3839
3840#: ../gtk/gtktable.c:197
3841msgid "Homogenous"
3842msgstr "Еднакво"
3843
3844#: ../gtk/gtktable.c:198
3845msgid "If TRUE this means the table cells are all the same width/height"
3846msgstr "Ако е TRUE клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
3847
3848#: ../gtk/gtktable.c:205
3849msgid "Left attachment"
3850msgstr "Ляво прикачване"
3851
3852#: ../gtk/gtktable.c:212
3853msgid "Right attachment"
3854msgstr "Прикачване отдясно"
3855
3856#: ../gtk/gtktable.c:213
3857msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
3858msgstr ""
3859"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на дъщерния елемент"
3860
3861#: ../gtk/gtktable.c:219
3862msgid "Top attachment"
3863msgstr "Прикачване отгоре"
3864
3865#: ../gtk/gtktable.c:220
3866msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
3867msgstr ""
3868"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
3869
3870#: ../gtk/gtktable.c:226
3871msgid "Bottom attachment"
3872msgstr "Долно прикачване"
3873
3874#: ../gtk/gtktable.c:233
3875msgid "Horizontal options"
3876msgstr "Хоризонтални настройки"
3877
3878#: ../gtk/gtktable.c:234
3879msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
3880msgstr "Настройки указващи хоризонталното поведение на дъщерния елемент"
3881
3882#: ../gtk/gtktable.c:240
3883msgid "Vertical options"
3884msgstr "Вертикални настройки"
3885
3886#: ../gtk/gtktable.c:241
3887msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
3888msgstr "Настройки указващи вертикалното поведение на дъщерния елемент"
3889
3890#: ../gtk/gtktable.c:247
3891msgid "Horizontal padding"
3892msgstr "Хоризонтално отстояние"
3893
3894#: ../gtk/gtktable.c:248
3895msgid ""
3896"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
3897"pixels"
3898msgstr ""
3899"Допълнително разстояние, което да се добави между дъщерния елемент и "
3900"неговите леви и десни съседи, в пиксели"
3901
3902#: ../gtk/gtktable.c:254
3903msgid "Vertical padding"
3904msgstr "Вертикално отстояние"
3905
3906#: ../gtk/gtktable.c:255
3907msgid ""
3908"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
3909"pixels"
3910msgstr ""
3911"Допълнително разстояние, което да се добави между дъщерния елемент и "
3912"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
3913
3914#: ../gtk/gtktext.c:608
3915msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
3916msgstr "Хоризонтално подравняване за текстовия графичен обект"
3917
3918#: ../gtk/gtktext.c:616
3919msgid "Vertical adjustment for the text widget"
3920msgstr "Вертикално подравняване за текстовия графичен обект"
3921
3922#: ../gtk/gtktext.c:623
3923msgid "Line Wrap"
3924msgstr "Прехвърляне на линия"
3925
3926#: ../gtk/gtktext.c:624
3927msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
3928msgstr "Дали линиите ще се прехвърля в края на графичния обект"
3929
3930#: ../gtk/gtktext.c:631
3931msgid "Word Wrap"
3932msgstr "Прехвърляне на дума"
3933
3934#: ../gtk/gtktext.c:632
3935msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
3936msgstr "Дали думите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
3937
3938#: ../gtk/gtktextbuffer.c:188
3939msgid "Tag Table"
3940msgstr "Таблица с етикети"
3941
3942#: ../gtk/gtktextbuffer.c:189
3943msgid "Text Tag Table"
3944msgstr "Таблица с текстови етикети"
3945
3946#: ../gtk/gtktextbuffer.c:207
3947msgid "Current text of the buffer"
3948msgstr "Текущият текст на буфера"
3949
3950#: ../gtk/gtktexttag.c:201
3951msgid "Tag name"
3952msgstr "Име на етикет"
3953
3954#: ../gtk/gtktexttag.c:202
3955msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
3956msgstr ""
3957"Име използвано за обръщение към текстовия етикет. NULL за анонимен етикет"
3958
3959#: ../gtk/gtktexttag.c:220
3960msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
3961msgstr "Цвят на фон като GdkColor (възможно незаделен)"
3962
3963#: ../gtk/gtktexttag.c:227
3964msgid "Background full height"
3965msgstr "Изпълване на фона по височина"
3966
3967#: ../gtk/gtktexttag.c:228
3968msgid ""
3969"Whether the background color fills the entire line height or only the height "
3970"of the tagged characters"
3971msgstr "Дали цветът на фона ще изпълни цялата височина или само част от нея"
3972
3973#: ../gtk/gtktexttag.c:236
3974msgid "Background stipple mask"
3975msgstr "Маска с точки за фон"
3976
3977#: ../gtk/gtktexttag.c:237
3978msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
3979msgstr ""
3980"Побитова карта за използване като маска, когато се изчертава фона за текста"
3981
3982#: ../gtk/gtktexttag.c:254
3983msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
3984msgstr "Цвят на преден план като GdkColor (възможно незаделен)"
3985
3986#: ../gtk/gtktexttag.c:262
3987msgid "Foreground stipple mask"
3988msgstr "Маска с точки за преден план"
3989
3990#: ../gtk/gtktexttag.c:263
3991msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text foreground"
3992msgstr "Побитова карта за маска, когато се изчертава предния план за текста"
3993
3994#: ../gtk/gtktexttag.c:270
3995msgid "Text direction"
3996msgstr "Посока на текст"
3997
3998#: ../gtk/gtktexttag.c:271
3999msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
4000msgstr "Посока на текст, напр. от „ляво на дясно“ или от „дясно на ляво“"
4001
4002#: ../gtk/gtktexttag.c:288
4003msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
4004msgstr "Описание на шрифт като низ., напр. „Sans Italic 12“"
4005
4006#: ../gtk/gtktexttag.c:313
4007msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
4008msgstr "Стил на шрифта като PangoStyle, напр. PANGO_STYLE_ITALIC"
4009
4010#: ../gtk/gtktexttag.c:322
4011msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
4012msgstr "Вариант на шрифта като PangoVariant, напр. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
4013
4014#: ../gtk/gtktexttag.c:331
4015msgid ""
4016"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
4017"example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
4018msgstr ""
4019"Тегло на шрифта като цяло число, виж предефинираните стойности в "
4020"PangoWeight, напр. PANGO_WEIGHT_BOLD"
4021
4022#: ../gtk/gtktexttag.c:342
4023msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
4024msgstr "Разтегляне на шрифта като PangoStretch, напр. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
4025
4026#: ../gtk/gtktexttag.c:351
4027msgid "Font size in Pango units"
4028msgstr "Размер на шрифт в единици на Pango"
4029
4030#: ../gtk/gtktexttag.c:361
4031msgid ""
4032"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
4033"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
4034"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
4035msgstr ""
4036"Размер на шрифта като отношение спрямо шрифта по подразбиране. Това поле се "
4037"адаптира към промени на темата, затова използването му се препоръчва. Pango "
4038"предефинира някои стойности, напр. PANGO_SCALE_X_LARGE"
4039
4040#: ../gtk/gtktexttag.c:381 ../gtk/gtktextview.c:596
4041msgid "Left, right, or center justification"
4042msgstr "Ляво, дясно или центрирано подравняване"
4043
4044#: ../gtk/gtktexttag.c:390
4045msgid ""
4046"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
4047"when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
4048msgstr ""
4049"Езикът, на който е този текст, като ISO код. Pango може да използва това "
4050"като подсказка, когато изобразява текста. Ако не е зададен, ще се използва "
4051"подходяща стойност по подразбиране."
4052
4053#: ../gtk/gtktexttag.c:397
4054msgid "Left margin"
4055msgstr "Лява граница"
4056
4057#: ../gtk/gtktexttag.c:398 ../gtk/gtktextview.c:605
4058msgid "Width of the left margin in pixels"
4059msgstr "Широчина на лява граница в пиксели"
4060
4061#: ../gtk/gtktexttag.c:407
4062msgid "Right margin"
4063msgstr "Дясна граница"
4064
4065#: ../gtk/gtktexttag.c:408 ../gtk/gtktextview.c:615
4066msgid "Width of the right margin in pixels"
4067msgstr "Широчина на дясна граница в пиксели"
4068
4069#: ../gtk/gtktexttag.c:418 ../gtk/gtktextview.c:624
4070msgid "Indent"
4071msgstr "Отстъп"
4072
4073#: ../gtk/gtktexttag.c:419 ../gtk/gtktextview.c:625
4074msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
4075msgstr "Размер на отстъпа на абзац, в пиксели"
4076
4077#: ../gtk/gtktexttag.c:430
4078msgid ""
4079"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
4080"in Pango units"
4081msgstr ""
4082"Отместване на текста над основната линия (под базовата линия, ако е "
4083"отрицателно), в единици на Pango"
4084
4085#: ../gtk/gtktexttag.c:439
4086msgid "Pixels above lines"
4087msgstr "Пиксели над реда"
4088
4089#: ../gtk/gtktexttag.c:440 ../gtk/gtktextview.c:549
4090msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
4091msgstr "Празни пиксели над абзаци"
4092
4093#: ../gtk/gtktexttag.c:449
4094msgid "Pixels below lines"
4095msgstr "Пиксели под реда"
4096
4097#: ../gtk/gtktexttag.c:450 ../gtk/gtktextview.c:559
4098msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
4099msgstr "Празни пиксели под абзаци"
4100
4101#: ../gtk/gtktexttag.c:459
4102msgid "Pixels inside wrap"
4103msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
4104
4105#: ../gtk/gtktexttag.c:460 ../gtk/gtktextview.c:569
4106msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
4107msgstr "Празни пиксели между пренесени редове в абзац"
4108
4109#: ../gtk/gtktexttag.c:487 ../gtk/gtktextview.c:587
4110msgid ""
4111"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
4112msgstr ""
4113"Къде да се пренасят редовете - никъде, на границите на дума или символи"
4114
4115#: ../gtk/gtktexttag.c:496 ../gtk/gtktextview.c:634
4116msgid "Tabs"
4117msgstr "Табулатори"
4118
4119#: ../gtk/gtktexttag.c:497 ../gtk/gtktextview.c:635
4120msgid "Custom tabs for this text"
4121msgstr "Потребителски табулатори за този текст"
4122
4123#: ../gtk/gtktexttag.c:515
4124msgid "Invisible"
4125msgstr "Невидим"
4126
4127#: ../gtk/gtktexttag.c:516
4128msgid "Whether this text is hidden."
4129msgstr "Дали този текст е скрит"
4130
4131#: ../gtk/gtktexttag.c:530
4132msgid "Paragraph background color name"
4133msgstr "Име на фонов цвят на абзаца"
4134
4135#: ../gtk/gtktexttag.c:531
4136msgid "Paragraph background color as a string"
4137msgstr "Цвят на фона на абзаца като низ"
4138
4139#: ../gtk/gtktexttag.c:546
4140msgid "Paragraph background color"
4141msgstr "Цвят на фона на абзаца"
4142
4143#: ../gtk/gtktexttag.c:547
4144msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
4145msgstr "Цвят на фон на абзаца като GdkColor (възможно незаделен)"
4146
4147#: ../gtk/gtktexttag.c:560
4148msgid "Background full height set"
4149msgstr "Задаване на пълна височина на фон"
4150
4151#: ../gtk/gtktexttag.c:561
4152msgid "Whether this tag affects background height"
4153msgstr "Дали този етикет засяга височината на фона"
4154
4155#: ../gtk/gtktexttag.c:564
4156msgid "Background stipple set"
4157msgstr "Задаване на точки на фон"
4158
4159#: ../gtk/gtktexttag.c:565
4160msgid "Whether this tag affects the background stipple"
4161msgstr "Дали този етикет засяга точките на фона"
4162
4163#: ../gtk/gtktexttag.c:572
4164msgid "Foreground stipple set"
4165msgstr "Задаване на точки на преден план"
4166
4167#: ../gtk/gtktexttag.c:573
4168msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
4169msgstr "Дали този етикет засяга точките на преден план"
4170
4171#: ../gtk/gtktexttag.c:608
4172msgid "Justification set"
4173msgstr "Подравняване"
4174
4175#: ../gtk/gtktexttag.c:609
4176msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
4177msgstr "Дали този етикет засяга подравняването на абзац"
4178
4179#: ../gtk/gtktexttag.c:616
4180msgid "Left margin set"
4181msgstr "Задаване на лява граница"
4182
4183#: ../gtk/gtktexttag.c:617
4184msgid "Whether this tag affects the left margin"
4185msgstr "Дали този етикет засяга лявата граница"
4186
4187#: ../gtk/gtktexttag.c:620
4188msgid "Indent set"
4189msgstr "Задаване на отстъп"
4190
4191#: ../gtk/gtktexttag.c:621
4192msgid "Whether this tag affects indentation"
4193msgstr "Дали този етикет засяга отстъпа"
4194
4195#: ../gtk/gtktexttag.c:628
4196msgid "Pixels above lines set"
4197msgstr "Задаване на пиксели над ред"
4198
4199#: ../gtk/gtktexttag.c:629 ../gtk/gtktexttag.c:633
4200msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
4201msgstr "Дали този етикет засяга броя пиксели над редовете"
4202
4203#: ../gtk/gtktexttag.c:632
4204msgid "Pixels below lines set"
4205msgstr "Задаване на пиксели под ред"
4206
4207#: ../gtk/gtktexttag.c:636
4208msgid "Pixels inside wrap set"
4209msgstr "Задаване на пиксели при пренасяне"
4210
4211#: ../gtk/gtktexttag.c:637
4212msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
4213msgstr "Дали този етикет засяга броя пиксели между пренесени редове"
4214
4215#: ../gtk/gtktexttag.c:644
4216msgid "Right margin set"
4217msgstr "Задаване на дясна граница"
4218
4219#: ../gtk/gtktexttag.c:645
4220msgid "Whether this tag affects the right margin"
4221msgstr "Дали този етикет засяга дясната граница"
4222
4223#: ../gtk/gtktexttag.c:652
4224msgid "Wrap mode set"
4225msgstr "Задаване на режим на прехвърляне"
4226
4227#: ../gtk/gtktexttag.c:653
4228msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
4229msgstr "Дали този етикет засяга режима на прехвърляне по редове"
4230
4231#: ../gtk/gtktexttag.c:656
4232msgid "Tabs set"
4233msgstr "Задавана на табулатори"
4234
4235#: ../gtk/gtktexttag.c:657
4236msgid "Whether this tag affects tabs"
4237msgstr "Дали този етикет засяга табулаторите"
4238
4239#: ../gtk/gtktexttag.c:660
4240msgid "Invisible set"
4241msgstr "Задаване на невидимост"
4242
4243#: ../gtk/gtktexttag.c:661
4244msgid "Whether this tag affects text visibility"
4245msgstr "Дали този етикет засяга видимостта на текста"
4246
4247#: ../gtk/gtktexttag.c:664
4248msgid "Paragraph background set"
4249msgstr "Задаване на фон на абзаца"
4250
4251#: ../gtk/gtktexttag.c:665
4252msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
4253msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на абзаца"
4254
4255#: ../gtk/gtktextview.c:548
4256msgid "Pixels Above Lines"
4257msgstr "Пиксели над редове"
4258
4259#: ../gtk/gtktextview.c:558
4260msgid "Pixels Below Lines"
4261msgstr "Пиксели под редове"
4262
4263#: ../gtk/gtktextview.c:568
4264msgid "Pixels Inside Wrap"
4265msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
4266
4267#: ../gtk/gtktextview.c:586
4268msgid "Wrap Mode"
4269msgstr "Режим на прехвърляне"
4270
4271#: ../gtk/gtktextview.c:604
4272msgid "Left Margin"
4273msgstr "Лява граница"
4274
4275#: ../gtk/gtktextview.c:614
4276msgid "Right Margin"
4277msgstr "Дясна граница"
4278
4279#: ../gtk/gtktextview.c:642
4280msgid "Cursor Visible"
4281msgstr "Видим показалец"
4282
4283#: ../gtk/gtktextview.c:643
4284msgid "If the insertion cursor is shown"
4285msgstr "Дали показалецът за вмъкване е показан"
4286
4287#: ../gtk/gtktextview.c:650
4288msgid "Buffer"
4289msgstr "Буфер"
4290
4291#: ../gtk/gtktextview.c:651
4292msgid "The buffer which is displayed"
4293msgstr "Буферът, който се показва"
4294
4295#: ../gtk/gtktextview.c:658
4296msgid "Overwrite mode"
4297msgstr "Режим на презаписване"
4298
4299#: ../gtk/gtktextview.c:659
4300msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
4301msgstr "Дали новият текст презаписва съществуващия"
4302
4303#: ../gtk/gtktextview.c:666
4304msgid "Accepts tab"
4305msgstr "Приемане на табулатори"
4306
4307#: ../gtk/gtktextview.c:667
4308msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
4309msgstr "Дали табулаторът означава вмъкване на символ „табулатор“"
4310
4311#: ../gtk/gtktextview.c:676
4312msgid "Error underline color"
4313msgstr "Цвят за подчертаване на грешки"
4314
4315#: ../gtk/gtktextview.c:677
4316msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
4317msgstr "Цвят, с който ще се изчертават подчертаванията за грешки"
4318
4319#: ../gtk/gtktoggleaction.c:131
4320msgid "Create the same proxies as a radio action"
4321msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
4322
4323#: ../gtk/gtktoggleaction.c:132
4324msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
4325msgstr ""
4326"Дали представянията на това действие изглеждат като представяния на радио "
4327"бутони"
4328
4329#: ../gtk/gtktogglebutton.c:136
4330msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
4331msgstr "Дали бутонът за превключване да бъде натиснат или не"
4332
4333#: ../gtk/gtktogglebutton.c:144
4334msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
4335msgstr "Ако бутонът за превключване е в „междинно“ състояние"
4336
4337#: ../gtk/gtktogglebutton.c:151
4338msgid "Draw Indicator"
4339msgstr "Изчертаване на индикатор"
4340
4341#: ../gtk/gtktogglebutton.c:152
4342msgid "If the toggle part of the button is displayed"
4343msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
4344
4345#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
4346msgid "The orientation of the toolbar"
4347msgstr "Ориентация на лентата с инструменти"
4348
4349#: ../gtk/gtktoolbar.c:519
4350msgid "Toolbar Style"
4351msgstr "Стил на лентата с инструменти"
4352
4353#: ../gtk/gtktoolbar.c:520
4354msgid "How to draw the toolbar"
4355msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
4356
4357#: ../gtk/gtktoolbar.c:527
4358msgid "Show Arrow"
4359msgstr "Показване на стрелка"
4360
4361#: ../gtk/gtktoolbar.c:528
4362msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
4363msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
4364
4365#: ../gtk/gtktoolbar.c:543
4366msgid "Tooltips"
4367msgstr "Подсказки"
4368
4369#: ../gtk/gtktoolbar.c:544
4370msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
4371msgstr "Дали подсказките да бъдат включени или не"
4372
4373#: ../gtk/gtktoolbar.c:566
4374msgid "Size of icons in this toolbar"
4375msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
4376
4377#: ../gtk/gtktoolbar.c:581
4378msgid "Icon size set"
4379msgstr "Размер на икона"
4380
4381#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
4382msgid "Whether the icon-size property has been set"
4383msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона."
4384
4385#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
4386msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
4387msgstr ""
4388"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
4389
4390#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
4391msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
4392msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
4393
4394#: ../gtk/gtktoolbar.c:606
4395msgid "Spacer size"
4396msgstr "Размер на разделителите"
4397
4398#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
4399msgid "Size of spacers"
4400msgstr "Размерът на разделителите"
4401
4402#: ../gtk/gtktoolbar.c:616
4403msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
4404msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
4405
4406#: ../gtk/gtktoolbar.c:624
4407msgid "Space style"
4408msgstr "Стил на разделители"
4409
4410#: ../gtk/gtktoolbar.c:625
4411msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
4412msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
4413
4414#: ../gtk/gtktoolbar.c:632
4415msgid "Button relief"
4416msgstr "Вдаване на бутон"
4417
4418#: ../gtk/gtktoolbar.c:633
4419msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
4420msgstr "Тип на вдаването на бутоните"
4421
4422#: ../gtk/gtktoolbar.c:640
4423msgid "Style of bevel around the toolbar"
4424msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
4425
4426#: ../gtk/gtktoolbar.c:646
4427msgid "Toolbar style"
4428msgstr "Стил на лентата с инструменти"
4429
4430#: ../gtk/gtktoolbar.c:647
4431msgid ""
4432"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
4433msgstr "Дали лентата ще има само текст, текст и икони или само икони, и т.н."
4434
4435#: ../gtk/gtktoolbar.c:653
4436msgid "Toolbar icon size"
4437msgstr "Размер на иконите в лентите с инструменти"
4438
4439#: ../gtk/gtktoolbar.c:654
4440msgid "Size of icons in default toolbars"
4441msgstr "Размерът на иконите в стандартните ленти с инструменти"
4442
4443#: ../gtk/gtktoolbutton.c:188
4444msgid "Text to show in the item."
4445msgstr "Текст, който да е показан в елемента"
4446
4447#: ../gtk/gtktoolbutton.c:195
4448msgid ""
4449"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
4450"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
4451msgstr ""
4452"Ако е зададено, „_“ означава, че следващият символ ще бъде използван за "
4453"мнемонична комбинация в прелялото меню"
4454
4455#: ../gtk/gtktoolbutton.c:202
4456msgid "Widget to use as the item label"
4457msgstr "Графичен обект, който да се ползва като етикет"
4458
4459#: ../gtk/gtktoolbutton.c:208
4460msgid "Stock Id"
4461msgstr "Номенклатурно ID"
4462
4463#: ../gtk/gtktoolbutton.c:209
4464msgid "The stock icon displayed on the item"
4465msgstr "Вградената икона, която е изобразена в елемента"
4466
4467#: ../gtk/gtktoolbutton.c:225
4468msgid "Icon name"
4469msgstr "Име на икона"
4470
4471#: ../gtk/gtktoolbutton.c:226
4472msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
4473msgstr "Име на вградената икона, която е изобразена в елемента"
4474
4475#: ../gtk/gtktoolbutton.c:232
4476msgid "Icon widget"
4477msgstr "Графичен обект за икони"
4478
4479#: ../gtk/gtktoolbutton.c:233
4480msgid "Icon widget to display in the item"
4481msgstr "Графичен обект за икона, който да се показва в елемента"
4482
4483#: ../gtk/gtktoolitem.c:175
4484msgid ""
4485"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
4486"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
4487msgstr ""
4488"Дали елементът от лентата за инструменти е важен. Ако е зададено TRUE, "
4489"бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
4490
4491#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:331
4492msgid "TreeModelSort Model"
4493msgstr "Подредба в дървовиден модел"
4494
4495#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:332
4496msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
4497msgstr "Режимът за подредба на дървовиден режим"
4498
4499#: ../gtk/gtktreeview.c:570
4500msgid "TreeView Model"
4501msgstr "Дървовиден режим"
4502
4503#: ../gtk/gtktreeview.c:571
4504msgid "The model for the tree view"
4505msgstr "Режим на дървовиден изглед"
4506
4507#: ../gtk/gtktreeview.c:579
4508msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
4509msgstr "Хоризонтално подравняване за графичен обект"
4510
4511#: ../gtk/gtktreeview.c:587
4512msgid "Vertical Adjustment for the widget"
4513msgstr "Вертикално подравняване за графичен обект"
4514
4515#: ../gtk/gtktreeview.c:594
4516msgid "Headers Visible"
4517msgstr "Видими заглавия"
4518
4519#: ../gtk/gtktreeview.c:595
4520msgid "Show the column header buttons"
4521msgstr "Показване на бутоните в заглавието на колоните"
4522
4523#: ../gtk/gtktreeview.c:602
4524msgid "Headers Clickable"
4525msgstr "Заглавията могат да се натискат"
4526
4527#: ../gtk/gtktreeview.c:603
4528msgid "Column headers respond to click events"
4529msgstr "Заглавията на колоните могат да се натискат"
4530
4531#: ../gtk/gtktreeview.c:610
4532msgid "Expander Column"
4533msgstr "Разширяваща се колона"
4534
4535#: ../gtk/gtktreeview.c:611
4536msgid "Set the column for the expander column"
4537msgstr "Задаване на колона за разширение"
4538
4539#: ../gtk/gtktreeview.c:626
4540msgid "Rules Hint"
4541msgstr "Подсказки за правила"
4542
4543#: ../gtk/gtktreeview.c:627
4544msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
4545msgstr ""
4546"Задаване на подсказки за темата да изчертава редовете в редуващи се цветове"
4547
4548#: ../gtk/gtktreeview.c:634
4549msgid "Enable Search"
4550msgstr "Разрешаване на търсене"
4551
4552#: ../gtk/gtktreeview.c:635
4553msgid "View allows user to search through columns interactively"
4554msgstr ""
4555"Изгледът позволява на потребителите да претърсват колоните интерактивно"
4556
4557#: ../gtk/gtktreeview.c:642
4558msgid "Search Column"
4559msgstr "Колона за търсене"
4560
4561#: ../gtk/gtktreeview.c:643
4562msgid "Model column to search through when searching through code"
4563msgstr "Колона от модела, в която се търси"
4564
4565#: ../gtk/gtktreeview.c:663
4566msgid "Fixed Height Mode"
4567msgstr "Режим „еднаква височина“"
4568
4569#: ../gtk/gtktreeview.c:664
4570msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
4571msgstr ""
4572"Ускоряване на GtkTreeView чрез предположението, че всички редове имат същата "
4573"височина"
4574
4575#: ../gtk/gtktreeview.c:684
4576msgid "Hover Selection"
4577msgstr "Следящ избор"
4578
4579#: ../gtk/gtktreeview.c:685
4580msgid "Whether the selection should follow the pointer"
4581msgstr "Дали изборът да следва показателя"
4582
4583#: ../gtk/gtktreeview.c:704
4584msgid "Hover Expand"
4585msgstr "Следване на разширяването"
4586
4587#: ../gtk/gtktreeview.c:705
4588msgid ""
4589"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
4590msgstr ""
4591"Дали редовете да се разширяват и свиват при преминаване на показалец върху "
4592"тях"
4593
4594#: ../gtk/gtktreeview.c:725
4595msgid "Vertical Separator Width"
4596msgstr "Широчина на вертикален разделител"
4597
4598#: ../gtk/gtktreeview.c:726
4599msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
4600msgstr "Вертикално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
4601
4602#: ../gtk/gtktreeview.c:734
4603msgid "Horizontal Separator Width"
4604msgstr "Широчина на хоризонтален разделител"
4605
4606#: ../gtk/gtktreeview.c:735
4607msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
4608msgstr "Хоризонтално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
4609
4610#: ../gtk/gtktreeview.c:743
4611msgid "Allow Rules"
4612msgstr "Позволяване на правила"
4613
4614#: ../gtk/gtktreeview.c:744
4615msgid "Allow drawing of alternating color rows"
4616msgstr "Редуващи се цветове на редове"
4617
4618#: ../gtk/gtktreeview.c:750
4619msgid "Indent Expanders"
4620msgstr "Отместване на разширителите"
4621
4622#: ../gtk/gtktreeview.c:751
4623msgid "Make the expanders indented"
4624msgstr "Отместване на разширителите"
4625
4626#: ../gtk/gtktreeview.c:757
4627msgid "Even Row Color"
4628msgstr "Цвят за четен ред"
4629
4630#: ../gtk/gtktreeview.c:758
4631msgid "Color to use for even rows"
4632msgstr "Цветът, който да се използва за четни редове"
4633
4634#: ../gtk/gtktreeview.c:764
4635msgid "Odd Row Color"
4636msgstr "Цвят за нечетен ред"
4637
4638#: ../gtk/gtktreeview.c:765
4639msgid "Color to use for odd rows"
4640msgstr "Цветът, който да се използва за нечетни редове"
4641
4642#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:227
4643msgid "Whether to display the column"
4644msgstr "Дали да се показва колоната"
4645
4646#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234 ../gtk/gtkwindow.c:463
4647msgid "Resizable"
4648msgstr "Възможна промяна на размера"
4649
4650#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:235
4651msgid "Column is user-resizable"
4652msgstr "Колона с възможност за промяна на размера"
4653
4654#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:243
4655msgid "Current width of the column"
4656msgstr "Текуща широчина на колоната"
4657
4658#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:252
4659msgid "Space which is inserted between cells"
4660msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките"
4661
4662#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
4663msgid "Sizing"
4664msgstr "Оразмеряване"
4665
4666#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
4667msgid "Resize mode of the column"
4668msgstr "Режим на промяна размера на колоната"
4669
4670#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:269
4671msgid "Fixed Width"
4672msgstr "Фиксирана широчина"
4673
4674#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:270
4675msgid "Current fixed width of the column"
4676msgstr "Текуща фиксирана широчина на колоната"
4677
4678#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:279
4679msgid "Minimum Width"
4680msgstr "Минимална широчина"
4681
4682#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
4683msgid "Minimum allowed width of the column"
4684msgstr "Минимална позволена широчина на колона"
4685
4686#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
4687msgid "Maximum Width"
4688msgstr "Максимална широчина"
4689
4690#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
4691msgid "Maximum allowed width of the column"
4692msgstr "Максимална позволена широчина на колона"
4693
4694#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
4695msgid "Title to appear in column header"
4696msgstr "Текст за заглавие на колона"
4697
4698#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
4699msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
4700msgstr ""
4701"Колоната получава дял от допълнителното пространство, което се дава на "
4702"графичния обект"
4703
4704#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
4705msgid "Clickable"
4706msgstr "Възможност за натискане"
4707
4708#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
4709msgid "Whether the header can be clicked"
4710msgstr "Дали заглавието може да бъде натискано"
4711
4712#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
4713msgid "Widget"
4714msgstr "Графичен обект"
4715
4716#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:325
4717msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
4718msgstr "Графичен обект за поставяне в заглавието на колона вместо заглавие"
4719
4720#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:332
4721msgid "Alignment"
4722msgstr "Подравняване"
4723
4724#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:333
4725msgid "X Alignment of the column header text or widget"
4726msgstr "Подравняване по X на текст на заглавие на колона или графичен обект"
4727
4728#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:343
4729msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
4730msgstr "Дали колоната може да бъде преподреждана по заглавията"
4731
4732#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
4733msgid "Sort indicator"
4734msgstr "Индикатор за подредба"
4735
4736#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
4737msgid "Whether to show a sort indicator"
4738msgstr "Дали да се показва индикатор за подредба"
4739
4740#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
4741msgid "Sort order"
4742msgstr "Ред на подредба"
4743
4744#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:359
4745msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
4746msgstr "Ред на подреждане, който да се указва от индикатора за подредба"
4747
4748#: ../gtk/gtkuimanager.c:233
4749msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
4750msgstr "Дали откъснатите елементи на менюто да се добавят към менюто"
4751
4752#: ../gtk/gtkuimanager.c:240
4753msgid "Merged UI definition"
4754msgstr "Включени дефиниции"
4755
4756#: ../gtk/gtkuimanager.c:241
4757msgid "An XML string describing the merged UI"
4758msgstr "Низ на XML, описващ включения потребителски интерфейс"
4759
4760#: ../gtk/gtkviewport.c:138
4761msgid ""
4762"The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
4763"this viewport"
4764msgstr ""
4765"GtkAdjustment, който определя стойностите на хоризонталното положение за "
4766"този изглед"
4767
4768#: ../gtk/gtkviewport.c:146
4769msgid ""
4770"The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
4771"this viewport"
4772msgstr ""
4773"GtkAdjustment, който определя стойностите на вертикалното положение за този "
4774"изглед"
4775
4776#: ../gtk/gtkviewport.c:154
4777msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
4778msgstr "Определяне на изчертаването на засенчващата кутия около изгледа"
4779
4780#: ../gtk/gtkwidget.c:415
4781msgid "Widget name"
4782msgstr "Име на графичен обект"
4783
4784#: ../gtk/gtkwidget.c:416
4785msgid "The name of the widget"
4786msgstr "Името на графичният обект"
4787
4788#: ../gtk/gtkwidget.c:422
4789msgid "Parent widget"
4790msgstr "Родителски графичен обект"
4791
4792#: ../gtk/gtkwidget.c:423
4793msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
4794msgstr "Родителски елемент на този елемент. Трябва да бъде елемент-контейнер"
4795
4796#: ../gtk/gtkwidget.c:430
4797msgid "Width request"
4798msgstr "Заявена широчина"
4799
4800#: ../gtk/gtkwidget.c:431
4801msgid ""
4802"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
4803"used"
4804msgstr ""
4805"Игнориране на заявката за широчина на елемента или -1, ако трябва да бъде "
4806"използвана естествено заявената широчина"
4807
4808#: ../gtk/gtkwidget.c:439
4809msgid "Height request"
4810msgstr "Заявена височина"
4811
4812#: ../gtk/gtkwidget.c:440
4813msgid ""
4814"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
4815"be used"
4816msgstr ""
4817"Игнориране на заявката за височина на елемента или -1, ако трябва да бъде "
4818"използвана естествено заявената височина"
4819
4820#: ../gtk/gtkwidget.c:449
4821msgid "Whether the widget is visible"
4822msgstr "Дали графичният обект е видим"
4823
4824#: ../gtk/gtkwidget.c:456
4825msgid "Whether the widget responds to input"
4826msgstr "Дали графичният обект ще използва на входа"
4827
4828#: ../gtk/gtkwidget.c:462
4829msgid "Application paintable"
4830msgstr "Изчертава се от програмата"
4831
4832#: ../gtk/gtkwidget.c:463
4833msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
4834msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичният обект"
4835
4836#: ../gtk/gtkwidget.c:469
4837msgid "Can focus"
4838msgstr "Може да има фокус"
4839
4840#: ../gtk/gtkwidget.c:470
4841msgid "Whether the widget can accept the input focus"
4842msgstr "Дали графичният обект може да приема входен фокус"
4843
4844#: ../gtk/gtkwidget.c:476
4845msgid "Has focus"
4846msgstr "Има фокус"
4847
4848#: ../gtk/gtkwidget.c:477
4849msgid "Whether the widget has the input focus"
4850msgstr "Дали графичния обект има входен фокус"
4851
4852#: ../gtk/gtkwidget.c:483
4853msgid "Is focus"
4854msgstr "E фокус"
4855
4856#: ../gtk/gtkwidget.c:484
4857msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
4858msgstr "Дали графичният обект е фокус в прозореца отгоре"
4859
4860#: ../gtk/gtkwidget.c:490
4861msgid "Can default"
4862msgstr "Може да е подразбиращ"
4863
4864#: ../gtk/gtkwidget.c:491
4865msgid "Whether the widget can be the default widget"
4866msgstr "Дали графичният обект може да бъде подразбиращ се"
4867
4868#: ../gtk/gtkwidget.c:497
4869msgid "Has default"
4870msgstr "Е подразбиращ"
4871
4872#: ../gtk/gtkwidget.c:498
4873msgid "Whether the widget is the default widget"
4874msgstr "Дали графичният обект е подразбиращият се"
4875
4876#: ../gtk/gtkwidget.c:504
4877msgid "Receives default"
4878msgstr "Получаване по подразбиране"
4879
4880#: ../gtk/gtkwidget.c:505
4881msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
4882msgstr ""
4883"Ако е TRUE, графичният обект ще получи подразбиращите се действия, когато е "
4884"фокусиран"
4885
4886#: ../gtk/gtkwidget.c:511
4887msgid "Composite child"
4888msgstr "Съставен дъщерен елемент"
4889
4890#: ../gtk/gtkwidget.c:512
4891msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
4892msgstr "Дали графичният обект е част от друг съставен графичен обект"
4893
4894#: ../gtk/gtkwidget.c:518
4895msgid "Style"
4896msgstr "Стил"
4897
4898#: ../gtk/gtkwidget.c:519
4899msgid ""
4900"The style of the widget, which contains information about how it will look "
4901"(colors etc)"
4902msgstr ""
4903"Стилът на графичния обект - информация за това как ще изглежда (цвят и др.)"
4904
4905#: ../gtk/gtkwidget.c:525
4906msgid "Events"
4907msgstr "Събития"
4908
4909#: ../gtk/gtkwidget.c:526
4910msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
4911msgstr ""
4912"Маската на събития, които определят видовете GdkEvents, които този графичен "
4913"обект получава"
4914
4915#: ../gtk/gtkwidget.c:533
4916msgid "Extension events"
4917msgstr "Разширени събития"
4918
4919#: ../gtk/gtkwidget.c:534
4920msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
4921msgstr ""
4922"Маската, която определя какъв вид разширени събития получава този обект"
4923
4924#: ../gtk/gtkwidget.c:541
4925msgid "No show all"
4926msgstr "Да не се показва  с всички"
4927
4928#: ../gtk/gtkwidget.c:542
4929msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
4930msgstr "Дали gtk_widget_show_all() да не влияе на този обект"
4931
4932#: ../gtk/gtkwidget.c:1448
4933msgid "Interior Focus"
4934msgstr "Вътрешен фокус"
4935
4936#: ../gtk/gtkwidget.c:1449
4937msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
4938msgstr "Дали да се изчертава индикатор за фокус вътре в графични обекти"
4939
4940#: ../gtk/gtkwidget.c:1455
4941msgid "Focus linewidth"
4942msgstr "Широчина на линия за фокус"
4943
4944#: ../gtk/gtkwidget.c:1456
4945msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
4946msgstr "Широчина, в пиксели, за линията на индикатора на фокус"
4947
4948#: ../gtk/gtkwidget.c:1462
4949msgid "Focus line dash pattern"
4950msgstr "Шаблон за линия с пунктир за фокуса"
4951
4952#: ../gtk/gtkwidget.c:1463
4953msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
4954msgstr "Шаблон с тирета използван за изчертаване на индикатор за фокус"
4955
4956#: ../gtk/gtkwidget.c:1468
4957msgid "Focus padding"
4958msgstr "Рамка на фокуса"
4959
4960#: ../gtk/gtkwidget.c:1469
4961msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
4962msgstr ""
4963"Широчина в пиксели между индикатора за фокус и кутията на графичния обект"
4964
4965#: ../gtk/gtkwidget.c:1474
4966msgid "Cursor color"
4967msgstr "Цвят на показалец"
4968
4969#: ../gtk/gtkwidget.c:1475
4970msgid "Color with which to draw insertion cursor"
4971msgstr "Цвят, с който ще се изчертава показалеца за вмъкване"
4972
4973#: ../gtk/gtkwidget.c:1480
4974msgid "Secondary cursor color"
4975msgstr "Цвят на втория показалец"
4976
4977#: ../gtk/gtkwidget.c:1481
4978msgid ""
4979"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
4980"right-to-left and left-to-right text"
4981msgstr ""
4982"Цвят, с който ще се изчертава втория показалец за вмъкване при редактиране "
4983"на текст с различни посоки на писане"
4984
4985#: ../gtk/gtkwidget.c:1486
4986msgid "Cursor line aspect ratio"
4987msgstr "Пропорция на линията на показалеца"
4988
4989#: ../gtk/gtkwidget.c:1487
4990msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
4991msgstr "Пропорция на изобразяване на показалеца при вмъкване"
4992
4993#: ../gtk/gtkwidget.c:1492
4994msgid "Draw Border"
4995msgstr "Граница на изчертаването"
4996
4997#: ../gtk/gtkwidget.c:1493
4998msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
4999msgstr "Размер на зоната, извън заделената за обекта, в която ще се чертае"
5000
5001#: ../gtk/gtkwindow.c:421
5002msgid "Window Type"
5003msgstr "Вид прозорец"
5004
5005#: ../gtk/gtkwindow.c:422
5006msgid "The type of the window"
5007msgstr "Видът на прозореца"
5008
5009#: ../gtk/gtkwindow.c:430
5010msgid "Window Title"
5011msgstr "Заглавие на прозорец"
5012
5013#: ../gtk/gtkwindow.c:431
5014msgid "The title of the window"
5015msgstr "Заглавието на прозореца"
5016
5017#: ../gtk/gtkwindow.c:438
5018msgid "Window Role"
5019msgstr "Роля на прозореца"
5020
5021#: ../gtk/gtkwindow.c:439
5022msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
5023msgstr ""
5024"Уникален идентификатор на прозореца, който да се използва при "
5025"възстановяването на сесия"
5026
5027#: ../gtk/gtkwindow.c:446
5028msgid "Allow Shrink"
5029msgstr "Свиването е възможно"
5030
5031#: ../gtk/gtkwindow.c:448
5032#, no-c-format
5033msgid ""
5034"If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
5035"time a bad idea"
5036msgstr ""
5037"Ако е TRUE, прозорецът няма минимален размер. В 99% от случаите това е лоша "
5038"идея."
5039
5040#: ../gtk/gtkwindow.c:455
5041msgid "Allow Grow"
5042msgstr "Нарастването възможно"
5043
5044#: ../gtk/gtkwindow.c:456
5045msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
5046msgstr ""
5047"Ако е TRUE, потребителите могат да разширяват прозореца извън неговия "
5048"минимален размер."
5049
5050#: ../gtk/gtkwindow.c:464
5051msgid "If TRUE, users can resize the window"
5052msgstr "Ако е TRUE, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
5053
5054#: ../gtk/gtkwindow.c:471
5055msgid "Modal"
5056msgstr "Модален"
5057
5058#: ../gtk/gtkwindow.c:472
5059msgid ""
5060"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
5061"up)"
5062msgstr ""
5063"Ако е TRUE, прозорецът е модален (другите прозорци са неактивни докато този "
5064"прозорец съществува)"
5065
5066#: ../gtk/gtkwindow.c:479
5067msgid "Window Position"
5068msgstr "Местоположение"
5069
5070#: ../gtk/gtkwindow.c:480
5071msgid "The initial position of the window"
5072msgstr "Първоначално местоположение на прозореца"
5073
5074#: ../gtk/gtkwindow.c:488
5075msgid "Default Width"
5076msgstr "Първоначална широчина"
5077
5078#: ../gtk/gtkwindow.c:489
5079msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
5080msgstr ""
5081"Първоначалната широчина на прозореца, използва се при първото му показване"
5082
5083#: ../gtk/gtkwindow.c:498
5084msgid "Default Height"
5085msgstr "Първоначална височина"
5086
5087#: ../gtk/gtkwindow.c:499
5088msgid ""
5089"The default height of the window, used when initially showing the window"
5090msgstr ""
5091"Първоначалната височина на прозореца, използва се при първото му показване"
5092
5093#: ../gtk/gtkwindow.c:508
5094msgid "Destroy with Parent"
5095msgstr "Унищожаване с родителския"
5096
5097#: ../gtk/gtkwindow.c:509
5098msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
5099msgstr "Да се унищожава ли този прозорец при унищожаване на родителския му"
5100
5101#: ../gtk/gtkwindow.c:516
5102msgid "Icon"
5103msgstr "Икона"
5104
5105#: ../gtk/gtkwindow.c:517
5106msgid "Icon for this window"
5107msgstr "Икона за този прозорец"
5108
5109#: ../gtk/gtkwindow.c:533
5110msgid "Name of the themed icon for this window"
5111msgstr "Име на иконата от темата за този прозорец"
5112
5113#: ../gtk/gtkwindow.c:548
5114msgid "Is Active"
5115msgstr "Е активен"
5116
5117#: ../gtk/gtkwindow.c:549
5118msgid "Whether the toplevel is the current active window"
5119msgstr "Дали най-горният е активният в момента прозорец"
5120
5121#: ../gtk/gtkwindow.c:556
5122msgid "Focus in Toplevel"
5123msgstr "Фокусиране на най-горния"
5124
5125#: ../gtk/gtkwindow.c:557
5126msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
5127msgstr "Дали фокусът за въвеждане е в този GtkWindow"
5128
5129#: ../gtk/gtkwindow.c:564
5130msgid "Type hint"
5131msgstr "Подсказка за вид"
5132
5133#: ../gtk/gtkwindow.c:565
5134msgid ""
5135"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
5136"and how to treat it."
5137msgstr ""
5138"Подсказка към графичната среда за вида на прозореца и как да се обработва."
5139
5140#: ../gtk/gtkwindow.c:573
5141msgid "Skip taskbar"
5142msgstr "Извън лентата със задачи"
5143
5144#: ../gtk/gtkwindow.c:574
5145msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
5146msgstr "TRUE, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
5147
5148#: ../gtk/gtkwindow.c:581
5149msgid "Skip pager"
5150msgstr "Извън превключвателя"
5151
5152#: ../gtk/gtkwindow.c:582
5153msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
5154msgstr ""
5155"TRUE, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
5156
5157#: ../gtk/gtkwindow.c:589
5158msgid "Urgent"
5159msgstr "Спешност"
5160
5161#: ../gtk/gtkwindow.c:590
5162msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
5163msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
5164
5165#: ../gtk/gtkwindow.c:604
5166msgid "Accept focus"
5167msgstr "Получаване на фокус"
5168
5169#: ../gtk/gtkwindow.c:605
5170msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
5171msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
5172
5173#: ../gtk/gtkwindow.c:619
5174msgid "Focus on map"
5175msgstr "Фокусиране при посочване"
5176
5177#: ../gtk/gtkwindow.c:620
5178msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
5179msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
5180
5181#: ../gtk/gtkwindow.c:634
5182msgid "Decorated"
5183msgstr "Украсен"
5184
5185#: ../gtk/gtkwindow.c:635
5186msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
5187msgstr "Дали прозорецът трябва да бъде украсен от мениджъра на прозорци"
5188
5189#: ../gtk/gtkwindow.c:649
5190msgid "Deletable"
5191msgstr "Изтриваем"
5192
5193#: ../gtk/gtkwindow.c:650
5194msgid "Whether the window frame should have a close button"
5195msgstr "Дали прозорецът трябва да има бутон за затваряне"
5196
5197#: ../gtk/gtkwindow.c:666
5198msgid "Gravity"
5199msgstr "Гравитация"
5200
5201#: ../gtk/gtkwindow.c:667
5202msgid "The window gravity of the window"
5203msgstr "Гравитацията на прозореца"
5204
5205#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:330
5206msgid "IM Preedit style"
5207msgstr "Изчертаване преди промяната"
5208
5209#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:331
5210msgid "How to draw the input method preedit string"
5211msgstr "Как да се изчертава низът преди промяната чрез метода за вход"
5212
5213#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:339
5214msgid "IM Status style"
5215msgstr "Стил на лентата на метода за вход"
5216
5217#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:340
5218msgid "How to draw the input method statusbar"
5219msgstr "Как да се изчертава лентата за състоянието на метода за вход"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.