source: developer-libs/gconf.HEAD.bg.po @ 629

Last change on this file since 629 was 629, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.

File size: 100.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gconf.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-03-18 12:08-0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-01-03 19:39+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: backends/evoldap-backend.c:158
22#, c-format
23msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
24msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
25
26#: backends/evoldap-backend.c:169
27#, c-format
28msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
29msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
30
31#: backends/evoldap-backend.c:444
32#, c-format
33msgid "Unable to parse XML file '%s'"
34msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
35
36#: backends/evoldap-backend.c:453
37#, c-format
38msgid "Config file '%s' is empty"
39msgstr "Документът „%s“ е празен"
40
41#: backends/evoldap-backend.c:464
42#, c-format
43msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
44msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
45
46#: backends/evoldap-backend.c:502
47#, c-format
48msgid "No <template> specified in '%s'"
49msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
50
51#: backends/evoldap-backend.c:509
52#, c-format
53msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
54msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
55
56#: backends/evoldap-backend.c:570
57#, c-format
58msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
59msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
60
61#: backends/evoldap-backend.c:576
62#, c-format
63msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
64msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
65
66#: backends/evoldap-backend.c:582
67#, c-format
68msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
69msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
70
71#: backends/evoldap-backend.c:669
72#, c-format
73msgid "Searching for entries using filter: %s"
74msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
75
76#: backends/evoldap-backend.c:682
77#, c-format
78msgid "Error querying LDAP server: %s"
79msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
80
81#: backends/evoldap-backend.c:692
82#, c-format
83msgid "Got %d entries using filter: %s"
84msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
85
86#: backends/gconf-merge-tree.c:59
87#, c-format
88msgid "Cannot find directory %s\n"
89msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
90
91#: backends/gconf-merge-tree.c:75
92#, c-format
93msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
94msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
95
96#: backends/gconf-merge-tree.c:101
97#, c-format
98msgid "Usage: %s <dir>\n"
99msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
100
101#: backends/gconf-merge-tree.c:107
102#, c-format
103msgid ""
104"Usage: %s <dir>\n"
105"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
106"    dir/%%gconf.xml\n"
107"        subdir1/%%gconf.xml\n"
108"        subdir2/%%gconf.xml\n"
109"  to:\n"
110"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
111msgstr ""
112"Употреба: %s <папка>\n"
113"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
114"    папка/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
116"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
117"  в:\n"
118"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
119
120#: backends/markup-backend.c:164
121msgid "Unloading text markup backend module."
122msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
123
124#: backends/markup-backend.c:227 backends/xml-backend.c:288
125#, c-format
126msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
127msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
128
129#: backends/markup-backend.c:284 backends/xml-backend.c:343
130#, c-format
131msgid "Could not make directory `%s': %s"
132msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
133
134#: backends/markup-backend.c:391 backends/xml-backend.c:442
135#, c-format
136msgid ""
137"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
138msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
139
140#: backends/markup-backend.c:402 backends/xml-backend.c:452
141#, c-format
142msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
143msgstr ""
144"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
145
146#: backends/markup-backend.c:741 backends/xml-backend.c:683
147#, c-format
148msgid ""
149"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
150"values in the directory"
151msgstr ""
152"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
153"всички стойности в папката"
154
155#: backends/markup-backend.c:827 backends/xml-backend.c:769
156#, c-format
157msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
158msgstr ""
159"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
160"заключванията: %s\n"
161
162#: backends/markup-backend.c:840 backends/xml-backend.c:782
163#, c-format
164msgid "Could not remove file %s: %s\n"
165msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
166
167#: backends/markup-backend.c:861
168msgid "Initializing Markup backend module"
169msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
170
171#: backends/markup-backend.c:938 backends/xml-backend.c:880
172#, c-format
173msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
174msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
175
176#: backends/markup-tree.c:397
177#, c-format
178msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
179msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
180
181#: backends/markup-tree.c:920 backends/xml-dir.c:1273
182#, c-format
183msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
184msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
185
186#: backends/markup-tree.c:960 backends/markup-tree.c:967
187#, c-format
188msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
189msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
190
191#: backends/markup-tree.c:1168
192#, c-format
193msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
194msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
195
196#: backends/markup-tree.c:1376
197#, c-format
198msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
199msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
200
201#: backends/markup-tree.c:1968
202#, c-format
203msgid "Line %d character %d: %s"
204msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
205
206#: backends/markup-tree.c:2187
207#, c-format
208msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
209msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
210
211#: backends/markup-tree.c:2204 backends/markup-tree.c:2228
212#, c-format
213msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
214msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
215
216#: backends/markup-tree.c:2253 gconf/gconf-value.c:109
217#, c-format
218msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
219msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
220
221#: backends/markup-tree.c:2260 gconf/gconf-value.c:119
222#, c-format
223msgid "Integer `%s' is too large or small"
224msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
225
226#: backends/markup-tree.c:2292 gconf/gconf-value.c:184
227#, c-format
228msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
229msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
230
231#: backends/markup-tree.c:2316 gconf/gconf-value.c:140
232#, c-format
233msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
234msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
235
236#: backends/markup-tree.c:2386 backends/markup-tree.c:2415
237#: backends/markup-tree.c:2455 backends/markup-tree.c:2479
238#: backends/markup-tree.c:2487 backends/markup-tree.c:2542
239#: backends/markup-tree.c:2607 backends/markup-tree.c:2719
240#: backends/markup-tree.c:2787 backends/markup-tree.c:2845
241#: backends/markup-tree.c:2995
242#, c-format
243msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
244msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
245
246#: backends/markup-tree.c:2395
247#, c-format
248msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
249msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
250
251#: backends/markup-tree.c:2429
252#, c-format
253msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
254msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
255
256#: backends/markup-tree.c:2509
257#, c-format
258msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
259msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
260
261#: backends/markup-tree.c:2523
262#, c-format
263msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
264msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
265
266#: backends/markup-tree.c:2559
267#, c-format
268msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
269msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
270
271#: backends/markup-tree.c:2926
272msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
273msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
274
275#: backends/markup-tree.c:2941
276msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
277msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
278
279#: backends/markup-tree.c:2948
280#, c-format
281msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
282msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
283
284#: backends/markup-tree.c:2973 backends/markup-tree.c:3078
285#: backends/markup-tree.c:3132 backends/markup-tree.c:3183
286#, c-format
287msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
288msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
289
290#: backends/markup-tree.c:3056
291msgid "Two <car> elements given for same pair"
292msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
293
294#: backends/markup-tree.c:3070
295msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
296msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
297
298#: backends/markup-tree.c:3124
299#, c-format
300msgid "<li> has wrong type %s"
301msgstr "<li> има грешен вид %s"
302
303#: backends/markup-tree.c:3155
304#, c-format
305msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
306msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
307
308#: backends/markup-tree.c:3196 backends/markup-tree.c:3219
309#: backends/markup-tree.c:3241 backends/markup-tree.c:3258
310#, c-format
311msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
312msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
313
314#: backends/markup-tree.c:3290
315#, c-format
316msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
317msgstr ""
318"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
319
320#: backends/markup-tree.c:3310 backends/markup-tree.c:3332
321#: backends/markup-tree.c:3337
322#, c-format
323msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
324msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
325
326#: backends/markup-tree.c:3481
327#, c-format
328msgid "No text is allowed inside element <%s>"
329msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
330
331#: backends/markup-tree.c:3598 backends/markup-tree.c:4377
332#: backends/markup-tree.c:4395
333#, c-format
334msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
335msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
336
337#: backends/markup-tree.c:3628
338#, c-format
339msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
340msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
341
342#: backends/markup-tree.c:4482
343#, c-format
344msgid "Error writing file \"%s\": %s"
345msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
346
347#: backends/markup-tree.c:4494
348#, c-format
349msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
350msgstr ""
351"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
352"s“: %s"
353
354#: backends/xml-backend.c:239
355msgid "Unloading XML backend module."
356msgstr "Освобождава се модула за XML."
357
358#: backends/xml-backend.c:618
359#, c-format
360msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
361msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
362
363#: backends/xml-backend.c:809
364msgid "Initializing XML backend module"
365msgstr "Инициализира се модула за XML"
366
367#: backends/xml-cache.c:286
368msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
369msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
370
371#: backends/xml-cache.c:316
372#, c-format
373msgid ""
374"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
375"not been successfully synced to disk"
376msgstr ""
377"Не може да се премахне папка „%s“ от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
378"успешно към диска"
379
380#: backends/xml-dir.c:170
381#, c-format
382msgid "Could not stat `%s': %s"
383msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
384
385#: backends/xml-dir.c:180
386#, c-format
387msgid "XML filename `%s' is a directory"
388msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
389
390#: backends/xml-dir.c:417 backends/xml-dir.c:426
391#, c-format
392msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
393msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
394
395#: backends/xml-dir.c:472
396#, c-format
397msgid "Failed to write file `%s': %s"
398msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
399
400#: backends/xml-dir.c:486 backends/xml-dir.c:521
401#, c-format
402msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
403msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
404
405#: backends/xml-dir.c:497
406#, c-format
407msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
408msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
409
410#: backends/xml-dir.c:507 backends/xml-dir.c:1297
411#, c-format
412msgid "Failed to close file `%s': %s"
413msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
414
415#: backends/xml-dir.c:536 backends/xml-dir.c:546
416#, c-format
417msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
418msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
419
420#: backends/xml-dir.c:552
421#, c-format
422msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
423msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
424
425#: backends/xml-dir.c:564
426#, c-format
427msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
428msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
429
430#. These are all fatal errors
431#: backends/xml-dir.c:996
432#, c-format
433msgid "Failed to stat `%s': %s"
434msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
435
436#: backends/xml-dir.c:1170
437#, c-format
438msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
439msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
440
441#: backends/xml-dir.c:1192
442#, c-format
443msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
444msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
445
446#: backends/xml-dir.c:1200
447#, c-format
448msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
449msgstr ""
450"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
451
452#: backends/xml-dir.c:1289
453#, c-format
454msgid "Failed to create file `%s': %s"
455msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
456
457#: backends/xml-dir.c:1388
458#, c-format
459msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
460msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
461
462#. There was an error
463#: backends/xml-entry.c:154
464#, c-format
465msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
466msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
467
468#: backends/xml-entry.c:332
469#, c-format
470msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
471msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
472
473#: backends/xml-entry.c:380
474#, c-format
475msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
476msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
477
478#: backends/xml-entry.c:732
479#, c-format
480msgid "Failed reading default value for schema: %s"
481msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
482
483#: backends/xml-entry.c:952
484#, c-format
485msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
486msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
487
488#: backends/xml-entry.c:966
489#, c-format
490msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
491msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
492
493#: backends/xml-entry.c:981
494msgid "No \"value\" attribute for node"
495msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
496
497#: backends/xml-entry.c:1029 backends/xml-entry.c:1105
498#, c-format
499msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
500msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
501
502#: backends/xml-entry.c:1063
503msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
504msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
505
506#: backends/xml-entry.c:1086
507#, c-format
508msgid "Bad XML node: %s"
509msgstr "Лош възел в XML: %s"
510
511#: backends/xml-entry.c:1094
512#, c-format
513msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
514msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
515
516#: backends/xml-entry.c:1146
517#, c-format
518msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
519msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
520
521#: backends/xml-entry.c:1155 backends/xml-entry.c:1178
522msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
523msgstr ""
524"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
525
526#: backends/xml-entry.c:1168
527#, c-format
528msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
529msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
530
531#: backends/xml-entry.c:1187
532#, c-format
533msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
534msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
535
536#: backends/xml-entry.c:1205
537msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
538msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
539
540#: backends/xml-entry.c:1211
541msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
542msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
543
544#: backends/xml-entry.c:1218
545msgid "Missing car from pair of values in XML file"
546msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
547
548#: backends/xml-entry.c:1223
549msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
550msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
551
552#: gconf/gconf-backend.c:62
553#, c-format
554msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
555msgstr "„%c“  е невалиден символ в адрес за запазване на настройки"
556
557#. -- end debug only
558#: gconf/gconf-backend.c:216
559#, c-format
560msgid "No such file `%s'\n"
561msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
562
563#: gconf/gconf-backend.c:261
564#, c-format
565msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
566msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
567
568#: gconf/gconf-backend.c:276
569#, c-format
570msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
571msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
572
573#: gconf/gconf-backend.c:302
574#, c-format
575msgid "Bad address `%s': %s"
576msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
577
578#: gconf/gconf-backend.c:312
579#, c-format
580msgid "Bad address `%s'"
581msgstr "Лош адрес „%s“"
582
583#: gconf/gconf-backend.c:337
584msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
585msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
586
587#: gconf/gconf-backend.c:346
588#, c-format
589msgid "Error opening module `%s': %s\n"
590msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
591
592#: gconf/gconf-backend.c:357
593#, c-format
594msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
595msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
596
597#: gconf/gconf-backend.c:388
598#, c-format
599msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
600msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
601
602#: gconf/gconf-backend.c:425
603msgid "Failed to shut down backend"
604msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
605
606#: gconf/gconf-client.c:344 gconf/gconf-client.c:362
607#, c-format
608msgid "GConf Error: %s\n"
609msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
610
611#: gconf/gconf-client.c:912
612#, c-format
613msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
614msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
615
616#: gconf/gconf-client.c:1197
617#, c-format
618msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
619msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
620
621#: gconf/gconf-database.c:211
622msgid "Received invalid value in set request"
623msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
624
625#: gconf/gconf-database.c:219
626#, c-format
627msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
628msgstr ""
629"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
630"на ключа „%s“"
631
632#: gconf/gconf-database.c:502
633msgid "Received request to drop all cached data"
634msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
635
636#: gconf/gconf-database.c:519
637msgid "Received request to sync synchronously"
638msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
639
640#: gconf/gconf-database.c:807
641msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
642msgstr ""
643"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
644"ConfigDatabase"
645
646#: gconf/gconf-database.c:973
647#, c-format
648msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
649msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
650
651#: gconf/gconf-database.c:1046
652#, c-format
653msgid ""
654"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
655"s': %s"
656msgstr ""
657"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
658"от модула „%s“: %s"
659
660#: gconf/gconf-database.c:1119
661#, c-format
662msgid ""
663"Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
664"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
665"configuration changes."
666msgstr ""
667"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
668"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
669"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
670"настройките."
671
672#: gconf/gconf-database.c:1153
673#, c-format
674msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
675msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
676
677#: gconf/gconf-database.c:1167
678#, c-format
679msgid ""
680"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
681"result in a notification weirdly reappearing): %s"
682msgstr ""
683"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
684"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
685
686#: gconf/gconf-database.c:1299 gconf/gconf-sources.c:1697
687#, c-format
688msgid "Error getting value for `%s': %s"
689msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
690
691#: gconf/gconf-database.c:1349
692#, c-format
693msgid "Error setting value for `%s': %s"
694msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
695
696#: gconf/gconf-database.c:1397
697#, c-format
698msgid "Error unsetting `%s': %s"
699msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
700
701#: gconf/gconf-database.c:1426
702#, c-format
703msgid "Error getting default value for `%s': %s"
704msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
705
706#: gconf/gconf-database.c:1484
707#, c-format
708msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
709msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
710
711#: gconf/gconf-database.c:1515
712#, c-format
713msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
714msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
715
716#: gconf/gconf-database.c:1570
717#, c-format
718msgid "Error checking existence of `%s': %s"
719msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
720
721#: gconf/gconf-database.c:1594
722#, c-format
723msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
724msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
725
726#: gconf/gconf-database.c:1621
727#, c-format
728msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
729msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
730
731#: gconf/gconf-database.c:1647
732#, c-format
733msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
734msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
735
736#: gconf/gconf-database.c:1668
737#, c-format
738msgid "Error setting schema for `%s': %s"
739msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
740
741#: gconf/gconf-error.c:25
742msgid "Success"
743msgstr "Успех"
744
745#: gconf/gconf-error.c:26
746msgid "Failed"
747msgstr "Неуспех"
748
749#: gconf/gconf-error.c:27
750msgid "Configuration server couldn't be contacted"
751msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
752
753#: gconf/gconf-error.c:28
754msgid "Permission denied"
755msgstr "Достъпът е отказан!"
756
757#: gconf/gconf-error.c:29
758msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
759msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
760
761#: gconf/gconf-error.c:30
762msgid "Bad key or directory name"
763msgstr "Лош ключ или име на папка"
764
765#: gconf/gconf-error.c:31
766msgid "Parse error"
767msgstr "Грешка при анализ"
768
769#: gconf/gconf-error.c:32
770msgid "Corrupt data in configuration source database"
771msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
772
773#: gconf/gconf-error.c:33
774msgid "Type mismatch"
775msgstr "Несъответствие на вида"
776
777#: gconf/gconf-error.c:34
778msgid "Key operation on directory"
779msgstr "Операция за ключове върху папка"
780
781#: gconf/gconf-error.c:35
782msgid "Directory operation on key"
783msgstr "Операция за папки върху ключ"
784
785#: gconf/gconf-error.c:36
786msgid "Can't overwrite existing read-only value"
787msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
788
789#: gconf/gconf-error.c:37
790msgid "Object Activation Framework error"
791msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
792
793#: gconf/gconf-error.c:38
794msgid "Operation not allowed without configuration server"
795msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
796
797#: gconf/gconf-error.c:39
798msgid "Failed to get a lock"
799msgstr "Неуспех при заключване"
800
801#: gconf/gconf-error.c:40
802msgid "No database available to save your configuration"
803msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
804
805#: gconf/gconf-internals.c:91
806#, c-format
807msgid "No '/' in key \"%s\""
808msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
809
810#: gconf/gconf-internals.c:203
811#, c-format
812msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
813msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
814
815#: gconf/gconf-internals.c:262
816msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
817msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
818
819#: gconf/gconf-internals.c:264
820#, c-format
821msgid "Incorrect type for list element in %s"
822msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
823
824#: gconf/gconf-internals.c:277
825msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
826msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
827
828#: gconf/gconf-internals.c:458
829msgid "Failed to convert object to IOR"
830msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
831
832#: gconf/gconf-internals.c:595
833msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
834msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
835
836#: gconf/gconf-internals.c:603
837msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
838msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
839
840#: gconf/gconf-internals.c:611
841msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
842msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
843
844#: gconf/gconf-internals.c:619
845msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
846msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
847
848#: gconf/gconf-internals.c:864
849#, c-format
850msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
851msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
852
853#: gconf/gconf-internals.c:920
854#, c-format
855msgid "Adding source `%s'\n"
856msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
857
858#: gconf/gconf-internals.c:935
859#, c-format
860msgid "Read error on file `%s': %s\n"
861msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
862
863#: gconf/gconf-internals.c:1268 gconf/gconf-internals.c:1334
864#: gconf/gconf-value.c:153 gconf/gconf-value.c:252 gconf/gconf-value.c:394
865#: gconf/gconf-value.c:1667
866#, c-format
867msgid "Text contains invalid UTF-8"
868msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
869
870#: gconf/gconf-internals.c:1419
871#, c-format
872msgid "Expected list, got %s"
873msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
874
875#: gconf/gconf-internals.c:1429
876#, c-format
877msgid "Expected list of %s, got list of %s"
878msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
879
880#: gconf/gconf-internals.c:1557
881#, c-format
882msgid "Expected pair, got %s"
883msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
884
885#: gconf/gconf-internals.c:1571
886#, c-format
887msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
888msgstr ""
889"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
890"стойности"
891
892#: gconf/gconf-internals.c:1587
893#, c-format
894msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
895msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
896
897#: gconf/gconf-internals.c:1703
898msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
899msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
900
901#: gconf/gconf-internals.c:1764
902msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
903msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
904
905#: gconf/gconf-internals.c:1882
906msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
907msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
908
909#: gconf/gconf-internals.c:2366
910#, c-format
911msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
912msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
913
914#: gconf/gconf-internals.c:2393
915#, c-format
916msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
917msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
918
919#: gconf/gconf-internals.c:2461
920#, c-format
921msgid "Failed to create or open '%s'"
922msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
923
924#: gconf/gconf-internals.c:2471
925#, c-format
926msgid ""
927"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
928"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
929msgstr ""
930"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
931"системата Ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
932"s)"
933
934#: gconf/gconf-internals.c:2491
935#, c-format
936msgid "Failed to remove '%s': %s"
937msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
938
939#: gconf/gconf-internals.c:2515
940#, c-format
941msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
942msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
943
944#: gconf/gconf-internals.c:2545
945#, c-format
946msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
947msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
948
949#: gconf/gconf-internals.c:2562
950#, c-format
951msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
952msgstr ""
953"неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
954"gconfd обект"
955
956#: gconf/gconf-internals.c:2572
957#, c-format
958msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
959msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
960
961#: gconf/gconf-internals.c:2621
962#, c-format
963msgid "couldn't create directory `%s': %s"
964msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
965
966#: gconf/gconf-internals.c:2678
967#, c-format
968msgid "Can't write to file `%s': %s"
969msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
970
971#: gconf/gconf-internals.c:2719
972#, c-format
973msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
974msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
975
976#: gconf/gconf-internals.c:2742
977#, c-format
978msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
979msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
980
981#: gconf/gconf-internals.c:2754
982#, c-format
983msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
984msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
985
986#: gconf/gconf-internals.c:2777
987#, c-format
988msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
989msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
990
991#: gconf/gconf-internals.c:2793
992#, c-format
993msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
994msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
995
996#: gconf/gconf-internals.c:2835
997#, c-format
998msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
999msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
1000
1001#: gconf/gconf-internals.c:2989 gconf/gconfd.c:570
1002#, c-format
1003msgid "Failed to stat %s: %s"
1004msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
1005
1006#: gconf/gconf-internals.c:3011
1007#, c-format
1008msgid "Server ping error: %s"
1009msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1010
1011#: gconf/gconf-internals.c:3036
1012#, c-format
1013msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
1014msgstr ""
1015"Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони gconf: %"
1016"s\n"
1017
1018#: gconf/gconf-internals.c:3060
1019#, c-format
1020msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
1021msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
1022
1023#: gconf/gconf-internals.c:3085
1024#, c-format
1025msgid ""
1026"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1027"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1028"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1029"(Details - %s)"
1030msgstr ""
1031"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1032"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1033"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %"
1034"s)"
1035
1036#: gconf/gconf-internals.c:3086
1037msgid "none"
1038msgstr "няма"
1039
1040#: gconf/gconf-sanity-check.c:69 gconf/gconftool.c:520
1041#, c-format
1042msgid ""
1043"Error on option %s: %s.\n"
1044"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1045msgstr ""
1046"Грешка в опция %s: %s.\n"
1047"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1048"командата.\n"
1049
1050#: gconf/gconf-sanity-check.c:143 gconf/gconf-sanity-check.c:168
1051#, c-format
1052msgid ""
1053"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1054"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1055"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1056"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1057msgstr ""
1058"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1059"Файл „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем с "
1060"Вашите настройки, понеже много програми създават файлове във Вашата домашна "
1061"папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1062
1063#: gconf/gconf-sanity-check.c:182
1064#, c-format
1065msgid ""
1066"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1067"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1068"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1069"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1070"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1071"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1072"%d)."
1073msgstr ""
1074"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1075"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1076"настройките  на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е монтирана "
1077"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1078"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1079"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1080
1081#: gconf/gconf-sanity-check.c:199
1082#, c-format
1083msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1084msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1085
1086#: gconf/gconf-sanity-check.c:235
1087#, c-format
1088msgid ""
1089"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1090"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1091"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1092msgstr ""
1093"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1094"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1095"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1096
1097#: gconf/gconf-sanity-check.c:238
1098msgid "Error reading the file: "
1099msgstr "Грешка при четене на файла:"
1100
1101#: gconf/gconf-sanity-check.c:261
1102#, c-format
1103msgid ""
1104"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1105"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1106msgstr ""
1107"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1108"Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
1109
1110#: gconf/gconf-sanity-check.c:322
1111msgid ""
1112"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1113"\n"
1114"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1115"login session is using your preference settings files.\n"
1116"\n"
1117"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1118"problems with the preference settings in the other session.\n"
1119"\n"
1120"Do you want to continue?"
1121msgstr ""
1122"Файловете, който съдържат Вашите настройки се използват в момента.\n"
1123"\n"
1124"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1125"тези файлове.\n"
1126"\n"
1127"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1128"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1129"\n"
1130"Желаете ли да продължите?"
1131
1132#: gconf/gconf-sanity-check.c:343
1133msgid "_Log Out"
1134msgstr "_Излизане"
1135
1136#: gconf/gconf-sanity-check.c:345
1137msgid "_Continue"
1138msgstr "_Продължаване"
1139
1140#: gconf/gconf-sanity-check.c:358
1141#, c-format
1142msgid "%s Continue (y/n)?"
1143msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1144
1145#: gconf/gconf-schema.c:217 gconf/gconf-schema.c:225 gconf/gconf-schema.c:233
1146#: gconf/gconf-schema.c:241
1147#, c-format
1148msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1149msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
1150
1151#: gconf/gconf-schema.c:250
1152#, c-format
1153msgid ""
1154"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1155msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1156
1157#: gconf/gconf-schema.c:260
1158#, c-format
1159msgid ""
1160"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1161"elements"
1162msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
1163
1164#: gconf/gconf-sources.c:371
1165#, c-format
1166msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1167msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1168
1169#: gconf/gconf-sources.c:411
1170#, c-format
1171msgid ""
1172"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1173msgstr ""
1174"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
1175
1176#: gconf/gconf-sources.c:417
1177#, c-format
1178msgid ""
1179"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1180msgstr ""
1181"Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
1182"%d"
1183
1184#: gconf/gconf-sources.c:424
1185#, c-format
1186msgid ""
1187"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
1188msgstr ""
1189"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
1190"позиция %d"
1191
1192#: gconf/gconf-sources.c:433
1193msgid ""
1194"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1195"will not be possible"
1196msgstr ""
1197"Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
1198"запазват"
1199
1200#: gconf/gconf-sources.c:650
1201#, c-format
1202msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1203msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1204
1205#: gconf/gconf-sources.c:712
1206msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1207msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1208
1209#: gconf/gconf-sources.c:754
1210#, c-format
1211msgid ""
1212"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1213"path"
1214msgstr ""
1215"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1216"настройките"
1217
1218#: gconf/gconf-sources.c:766
1219#, c-format
1220msgid ""
1221"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1222"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1223"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1224"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1225"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1226"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1227"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1228"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1229"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1230"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1231"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1232"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1233"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1234"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1235"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1236"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1237msgstr ""
1238"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1239"няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
1240"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
1241"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е настроена "
1242"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната Ви папка или 4) "
1243"Вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
1244"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
1245"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
1246"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
1247"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
1248"с конфигурацията си по подразбиране, която предотвратява отдалечени връзки "
1249"по CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и "
1250"потребителските журнални файлове за повече подробности за проблемите на "
1251"gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и той трябва да "
1252"притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните "
1253"места за съхранение като ~/.gconf"
1254
1255#: gconf/gconf-sources.c:1570
1256#, c-format
1257msgid "Error finding metainfo: %s"
1258msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1259
1260#: gconf/gconf-sources.c:1639
1261#, c-format
1262msgid "Error getting metainfo: %s"
1263msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1264
1265#: gconf/gconf-sources.c:1663
1266#, c-format
1267msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1268msgstr ""
1269"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1270"„%s“"
1271
1272#: gconf/gconf-value.c:260
1273#, c-format
1274msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1275msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1276
1277#: gconf/gconf-value.c:273
1278#, c-format
1279msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1280msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1281
1282#: gconf/gconf-value.c:324
1283#, c-format
1284msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1285msgstr ""
1286"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1287
1288#: gconf/gconf-value.c:355 gconf/gconf-value.c:516
1289#, c-format
1290msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1291msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
1292
1293#: gconf/gconf-value.c:402
1294#, c-format
1295msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1296msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1297
1298#: gconf/gconf-value.c:415
1299#, c-format
1300msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1301msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1302
1303#: gconf/gconf-value.c:445 gconf/gconf-value.c:531
1304#, c-format
1305msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1306msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1307
1308#: gconf/gconf-value.c:485
1309#, c-format
1310msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1311msgstr ""
1312"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1313
1314#: gconf/gconf.c:57
1315#, c-format
1316msgid "Key \"%s\" is NULL"
1317msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
1318
1319#: gconf/gconf.c:64
1320#, c-format
1321msgid "\"%s\": %s"
1322msgstr "„%s“: %s"
1323
1324#: gconf/gconf.c:383
1325#, c-format
1326msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1327msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
1328
1329#: gconf/gconf.c:761
1330msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1331msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1332
1333#: gconf/gconf.c:2224
1334#, c-format
1335msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1336msgstr ""
1337"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1338
1339#: gconf/gconf.c:2589
1340msgid "Must begin with a slash (/)"
1341msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
1342
1343#: gconf/gconf.c:2611
1344msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
1345msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
1346
1347#: gconf/gconf.c:2613
1348msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
1349msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
1350
1351#: gconf/gconf.c:2632
1352#, c-format
1353msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
1354msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1355
1356#: gconf/gconf.c:2642
1357#, c-format
1358msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1359msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
1360
1361#: gconf/gconf.c:2656
1362msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
1363msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
1364
1365#: gconf/gconf.c:3027
1366#, c-format
1367msgid "Failure shutting down config server: %s"
1368msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
1369
1370#: gconf/gconf.c:3088
1371#, c-format
1372msgid "Expected float, got %s"
1373msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1374
1375#: gconf/gconf.c:3123
1376#, c-format
1377msgid "Expected int, got %s"
1378msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1379
1380#: gconf/gconf.c:3158
1381#, c-format
1382msgid "Expected string, got %s"
1383msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1384
1385#: gconf/gconf.c:3192
1386#, c-format
1387msgid "Expected bool, got %s"
1388msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1389
1390#: gconf/gconf.c:3225
1391#, c-format
1392msgid "Expected schema, got %s"
1393msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1394
1395#: gconf/gconf.c:3564
1396#, c-format
1397msgid "CORBA error: %s"
1398msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1399
1400#: gconf/gconfd.c:302
1401msgid "Shutdown request received"
1402msgstr "Получена е заявка за спиране"
1403
1404#: gconf/gconfd.c:334
1405msgid ""
1406"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1407"directory"
1408msgstr ""
1409"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1410"gconf.path от папката с изходен код..."
1411
1412#: gconf/gconfd.c:354
1413#, c-format
1414msgid ""
1415"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
1416msgstr ""
1417"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се подразбиращия се източник "
1418"„%s“"
1419
1420#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1421#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1422#.
1423#: gconf/gconfd.c:362
1424#, c-format
1425msgid ""
1426"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
1427"edit %s%s"
1428msgstr ""
1429"Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
1430"запази. Редактирайте %s%s"
1431
1432#: gconf/gconfd.c:375
1433#, c-format
1434msgid "Error loading some config sources: %s"
1435msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1436
1437#: gconf/gconfd.c:387
1438msgid ""
1439"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
1440"data"
1441msgstr ""
1442"Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
1443"заредят или запазят конфигурационните данни."
1444
1445#: gconf/gconfd.c:404
1446msgid ""
1447"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
1448"some configuration changes"
1449msgstr ""
1450"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
1451"може да не се запазят."
1452
1453#: gconf/gconfd.c:433
1454#, c-format
1455msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
1456msgstr ""
1457"Получи се %d сигнал, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
1458"GConf."
1459
1460#: gconf/gconfd.c:439
1461#, c-format
1462msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
1463msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1464
1465#: gconf/gconfd.c:459
1466#, c-format
1467msgid ""
1468"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
1469msgstr ""
1470"Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1471
1472#: gconf/gconfd.c:475
1473#, c-format
1474msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
1475msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
1476
1477#: gconf/gconfd.c:563
1478#, c-format
1479msgid "Failed to open %s: %s"
1480msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
1481
1482#: gconf/gconfd.c:579
1483#, c-format
1484msgid "Owner of %s is not the current user"
1485msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
1486
1487#: gconf/gconfd.c:587
1488#, c-format
1489msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
1490msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
1491
1492#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
1493#. So we free it at the end of main()
1494#: gconf/gconfd.c:679
1495#, c-format
1496msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1497msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
1498
1499#: gconf/gconfd.c:736
1500msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1501msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1502
1503#: gconf/gconfd.c:749
1504#, c-format
1505msgid "Failed to create %s: %s"
1506msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
1507
1508#: gconf/gconfd.c:756
1509#, c-format
1510msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
1511msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
1512
1513#: gconf/gconfd.c:788
1514#, c-format
1515msgid ""
1516"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1517"s"
1518msgstr ""
1519"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1520"клиентската програма може да забие: %s"
1521
1522#: gconf/gconfd.c:798
1523#, c-format
1524msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
1525msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
1526
1527#: gconf/gconfd.c:836
1528#, c-format
1529msgid "Error releasing lockfile: %s"
1530msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1531
1532#: gconf/gconfd.c:844
1533msgid "Exiting"
1534msgstr "Приключва се"
1535
1536#: gconf/gconfd.c:869
1537msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1538msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
1539
1540#: gconf/gconfd.c:886
1541msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1542msgstr "Не се използва сървър GConf, приключвам."
1543
1544#: gconf/gconfd.c:1212
1545#, c-format
1546msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1547msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1548
1549#: gconf/gconfd.c:1340
1550#, c-format
1551msgid "Returning exception: %s"
1552msgstr "Върнато изключение: %s"
1553
1554#: gconf/gconfd.c:1446
1555#, c-format
1556msgid ""
1557"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1558"gconfd shutdown (%s)"
1559msgstr ""
1560"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1561"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1562
1563#: gconf/gconfd.c:1481
1564#, c-format
1565msgid ""
1566"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1567msgstr ""
1568"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1569"запазени успешно (%s)"
1570
1571#: gconf/gconfd.c:1543
1572#, c-format
1573msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1574msgstr ""
1575"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1576
1577#: gconf/gconfd.c:1557
1578#, c-format
1579msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1580msgstr ""
1581"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
1582
1583#: gconf/gconfd.c:1566
1584#, c-format
1585msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1586msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1587
1588#: gconf/gconfd.c:1580
1589#, c-format
1590msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1591msgstr ""
1592"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1593
1594#: gconf/gconfd.c:1590
1595#, c-format
1596msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
1597msgstr ""
1598"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1599"мястото му: %s"
1600
1601#: gconf/gconfd.c:1599
1602#, c-format
1603msgid ""
1604"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1605msgstr ""
1606"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1607"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1608
1609#: gconf/gconfd.c:2078
1610#, c-format
1611msgid ""
1612"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1613msgstr ""
1614"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
1615"базата данни"
1616
1617#: gconf/gconfd.c:2114
1618#, c-format
1619msgid "Error reading saved state file: %s"
1620msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1621
1622#: gconf/gconfd.c:2164
1623#, c-format
1624msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1625msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
1626
1627#: gconf/gconfd.c:2283
1628#, c-format
1629msgid ""
1630"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1631"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1632msgstr ""
1633"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd; няма "
1634"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1635
1636#: gconf/gconfd.c:2288
1637#, c-format
1638msgid ""
1639"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1640"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1641msgstr ""
1642"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1643"Може погрешно отново да бъде добавен след спиране или завършване на gconfd (%"
1644"s)"
1645
1646#: gconf/gconfd.c:2311 gconf/gconfd.c:2485
1647#, c-format
1648msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1649msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1650
1651#: gconf/gconfd.c:2326
1652#, c-format
1653msgid "Failed to open saved state file: %s"
1654msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1655
1656#: gconf/gconfd.c:2339
1657#, c-format
1658msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1659msgstr ""
1660"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1661"състоянието: %s"
1662
1663#: gconf/gconfd.c:2347
1664#, c-format
1665msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1666msgstr ""
1667"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1668"състоянието: %s"
1669
1670#: gconf/gconfd.c:2446
1671msgid ""
1672"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1673msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1674
1675#: gconf/gconftool.c:89
1676msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1677msgstr ""
1678"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
1679
1680#: gconf/gconftool.c:98
1681msgid "Print the value of a key to standard output."
1682msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
1683
1684#: gconf/gconftool.c:107
1685msgid ""
1686"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1687"type."
1688msgstr ""
1689"Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
1690"long-desc, --owner, и --type."
1691
1692#: gconf/gconftool.c:117
1693msgid "Unset the keys on the command line"
1694msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
1695
1696#: gconf/gconftool.c:126
1697msgid ""
1698"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1699"command line"
1700msgstr ""
1701"Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
1702"командния ред"
1703
1704#: gconf/gconftool.c:135
1705msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1706msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
1707
1708#: gconf/gconftool.c:144
1709msgid "Print all subdirectories in a directory."
1710msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
1711
1712#: gconf/gconftool.c:153
1713msgid ""
1714"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1715"recursively."
1716msgstr ""
1717"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
1718
1719#: gconf/gconftool.c:162
1720msgid ""
1721"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1722"relative to a directory."
1723msgstr ""
1724"Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
1725"настройване относително към папка."
1726
1727#: gconf/gconftool.c:171
1728msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1729msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
1730
1731#: gconf/gconftool.c:180
1732msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1733msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
1734
1735#: gconf/gconftool.c:189
1736msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1737msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
1738
1739#: gconf/gconftool.c:198
1740msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1741msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
1742
1743#: gconf/gconftool.c:207
1744msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1745msgstr ""
1746"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
1747
1748#: gconf/gconftool.c:216
1749msgid ""
1750"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
1751"needed.)"
1752msgstr ""
1753"Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
1754"автоматично - при необходимост)"
1755
1756#: gconf/gconftool.c:225
1757msgid ""
1758"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1759"describes. Unique abbreviations OK."
1760msgstr ""
1761"Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
1762"описва. Уникалните съкращения са позволени."
1763
1764#: gconf/gconftool.c:226
1765msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1766msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1767
1768#: gconf/gconftool.c:234
1769msgid "Print the data type of a key to standard output."
1770msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
1771
1772#: gconf/gconftool.c:243
1773msgid "Get the number of elements in a list key."
1774msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
1775
1776#: gconf/gconftool.c:252
1777msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1778msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
1779
1780#: gconf/gconftool.c:261
1781msgid ""
1782"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1783"schema describes. Unique abbreviations OK."
1784msgstr ""
1785"Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
1786"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1787
1788#: gconf/gconftool.c:262 gconf/gconftool.c:271 gconf/gconftool.c:280
1789msgid "int|bool|float|string"
1790msgstr "int|bool|float|string"
1791
1792#: gconf/gconftool.c:270
1793msgid ""
1794"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1795"schema describes. Unique abbreviations OK."
1796msgstr ""
1797"Указване на вида на остатъка „car“ от двойката, който се задава или вида на "
1798"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1799
1800#: gconf/gconftool.c:279
1801msgid ""
1802"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1803"schema describes. Unique abbreviations OK."
1804msgstr ""
1805"Указване на вида на остатъка „cdr“ от двойката, който се задава или вида на "
1806"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1807
1808#: gconf/gconftool.c:288
1809msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1810msgstr "Указване на кратко описание на схема"
1811
1812#: gconf/gconftool.c:289 gconf/gconftool.c:298
1813msgid "DESCRIPTION"
1814msgstr "ОПИСАНИЕ"
1815
1816#: gconf/gconftool.c:297
1817msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1818msgstr "Указване на подробно описание на схема."
1819
1820#: gconf/gconftool.c:306
1821msgid "Specify the owner of a schema"
1822msgstr "Указване на собственик на схема"
1823
1824#: gconf/gconftool.c:307
1825msgid "OWNER"
1826msgstr "СОБСТВЕНИК"
1827
1828#: gconf/gconftool.c:315
1829msgid "Specify a schema file to be installed"
1830msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
1831
1832#: gconf/gconftool.c:316
1833msgid "FILENAME"
1834msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
1835
1836#: gconf/gconftool.c:324
1837msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1838msgstr ""
1839"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо пътя по "
1840"подразбиране"
1841
1842#: gconf/gconftool.c:325
1843msgid "SOURCE"
1844msgstr "ИЗТОЧНИК"
1845
1846#: gconf/gconftool.c:333
1847msgid ""
1848"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
1849"is not running."
1850msgstr ""
1851"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
1852"да има стартиран gconfd процес."
1853
1854#: gconf/gconftool.c:342
1855msgid ""
1856"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1857"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1858"config source or set to the empty string to use the default."
1859msgstr ""
1860"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
1861"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
1862"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1863"използва източника по подразбиране."
1864
1865#: gconf/gconftool.c:351
1866msgid ""
1867"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1868"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1869"config source or set to the empty string to use the default."
1870msgstr ""
1871"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
1872"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
1873"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1874"използва източника по подразбиране."
1875
1876#: gconf/gconftool.c:360
1877msgid ""
1878"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1879"different types for keys on the command line."
1880msgstr ""
1881"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
1882"видове стойности на ключовете на командния ред."
1883
1884#: gconf/gconftool.c:369
1885msgid ""
1886"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1887"the directories on the command line."
1888msgstr ""
1889"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
1890"ключове в папките на командния ред."
1891
1892#: gconf/gconftool.c:378
1893msgid "Get the short doc string for a key"
1894msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
1895
1896#: gconf/gconftool.c:387
1897msgid "Get the long doc string for a key"
1898msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
1899
1900#: gconf/gconftool.c:396
1901msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1902msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
1903
1904#: gconf/gconftool.c:405
1905msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1906msgstr ""
1907"Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
1908"схемата"
1909
1910#: gconf/gconftool.c:414
1911msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
1912msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
1913
1914#: gconf/gconftool.c:423
1915msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1916msgstr ""
1917"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
1918
1919#: gconf/gconftool.c:432
1920msgid "Get the name of the default source"
1921msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
1922
1923#: gconf/gconftool.c:441
1924msgid "Print version"
1925msgstr "Показване на версията"
1926
1927#: gconf/gconftool.c:538
1928#, c-format
1929msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
1930msgstr ""
1931"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1932
1933#: gconf/gconftool.c:548
1934#, c-format
1935msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
1936msgstr ""
1937"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
1938
1939#: gconf/gconftool.c:555
1940#, c-format
1941msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
1942msgstr ""
1943"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1944
1945#: gconf/gconftool.c:566
1946#, c-format
1947msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
1948msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
1949
1950#: gconf/gconftool.c:577
1951#, c-format
1952msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
1953msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
1954
1955#: gconf/gconftool.c:590
1956#, c-format
1957msgid ""
1958"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
1959"entries, or --all-dirs\n"
1960msgstr ""
1961"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
1962"entries или --all-dirs\n"
1963
1964#: gconf/gconftool.c:603
1965#, c-format
1966msgid ""
1967"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
1968"all-dirs\n"
1969msgstr ""
1970"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries "
1971"или --all-dirs\n"
1972
1973#: gconf/gconftool.c:609
1974#, c-format
1975msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
1976msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
1977
1978#: gconf/gconftool.c:615
1979#, c-format
1980msgid "Must specify a type when setting a value\n"
1981msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
1982
1983#: gconf/gconftool.c:623
1984#, c-format
1985msgid ""
1986"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
1987"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
1988msgstr ""
1989"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
1990"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
1991
1992#: gconf/gconftool.c:635 gconf/gconftool.c:648 gconf/gconftool.c:661
1993#: gconf/gconftool.c:675 gconf/gconftool.c:688 gconf/gconftool.c:701
1994#: gconf/gconftool.c:715
1995#, c-format
1996msgid "%s option must be used by itself.\n"
1997msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
1998
1999#: gconf/gconftool.c:724
2000#, c-format
2001msgid ""
2002"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
2003msgstr ""
2004"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2005"--direct\n"
2006
2007#: gconf/gconftool.c:730
2008#, c-format
2009msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2010msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2011
2012#: gconf/gconftool.c:759
2013#, c-format
2014msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2015msgstr ""
2016"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2017
2018#: gconf/gconftool.c:766
2019#, c-format
2020msgid ""
2021"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2022msgstr ""
2023"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2024"схеми\n"
2025
2026#: gconf/gconftool.c:779
2027#, c-format
2028msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2029msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2030
2031#: gconf/gconftool.c:814
2032#, c-format
2033msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2034msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2035
2036#: gconf/gconftool.c:1123
2037#, c-format
2038msgid "Shutdown error: %s\n"
2039msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2040
2041#: gconf/gconftool.c:1166
2042#, c-format
2043msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2044msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2045
2046#: gconf/gconftool.c:1218
2047#, c-format
2048msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2049msgstr ""
2050"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2051
2052#: gconf/gconftool.c:1260 gconf/gconftool.c:1526
2053#, c-format
2054msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2055msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2056
2057#: gconf/gconftool.c:1279
2058msgid "(no value set)"
2059msgstr "(няма зададена стойност)"
2060
2061#: gconf/gconftool.c:1585
2062#, c-format
2063msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
2064msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2065
2066#: gconf/gconftool.c:1614
2067#, c-format
2068msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2069msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2070
2071#: gconf/gconftool.c:1649
2072#, c-format
2073msgid "Type: %s\n"
2074msgstr "Вид: %s\n"
2075
2076#: gconf/gconftool.c:1650
2077#, c-format
2078msgid "List Type: %s\n"
2079msgstr "Вид списък: %s\n"
2080
2081#: gconf/gconftool.c:1651
2082#, c-format
2083msgid "Car Type: %s\n"
2084msgstr "Вид на car: %s\n"
2085
2086#: gconf/gconftool.c:1652
2087#, c-format
2088msgid "Cdr Type: %s\n"
2089msgstr "Вид на cdr: %s\n"
2090
2091#: gconf/gconftool.c:1657
2092#, c-format
2093msgid "Default Value: %s\n"
2094msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
2095
2096#: gconf/gconftool.c:1657 gconf/gconftool.c:1659 gconf/gconftool.c:1660
2097#: gconf/gconftool.c:1661
2098msgid "Unset"
2099msgstr "Без стойност"
2100
2101#: gconf/gconftool.c:1659
2102#, c-format
2103msgid "Owner: %s\n"
2104msgstr "Собственик: %s\n"
2105
2106#: gconf/gconftool.c:1660
2107#, c-format
2108msgid "Short Desc: %s\n"
2109msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2110
2111#: gconf/gconftool.c:1661
2112#, c-format
2113msgid "Long Desc: %s\n"
2114msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2115
2116#: gconf/gconftool.c:1670 gconf/gconftool.c:1894 gconf/gconftool.c:1928
2117#: gconf/gconftool.c:1973 gconf/gconftool.c:2118
2118#, c-format
2119msgid "No value set for `%s'\n"
2120msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2121
2122#: gconf/gconftool.c:1674 gconf/gconftool.c:1898 gconf/gconftool.c:1932
2123#: gconf/gconftool.c:1977 gconf/gconftool.c:2122
2124#, c-format
2125msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2126msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2127
2128#: gconf/gconftool.c:1717 gconf/gconftool.c:1729
2129#, c-format
2130msgid "Don't understand type `%s'\n"
2131msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
2132
2133#: gconf/gconftool.c:1741
2134#, c-format
2135msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2136msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2137
2138#: gconf/gconftool.c:1761
2139#, c-format
2140msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2141msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2142
2143#: gconf/gconftool.c:1789
2144#, c-format
2145msgid "Cannot set schema as value\n"
2146msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2147
2148#: gconf/gconftool.c:1799
2149#, c-format
2150msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2151msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
2152
2153#: gconf/gconftool.c:1813
2154#, c-format
2155msgid ""
2156"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2157msgstr ""
2158"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на  остатъците car и "
2159"cdr\n"
2160
2161#: gconf/gconftool.c:1828
2162#, c-format
2163msgid "Error: %s\n"
2164msgstr "Грешка: %s\n"
2165
2166#: gconf/gconftool.c:1841 gconf/gconftool.c:2873
2167#, c-format
2168msgid "Error setting value: %s\n"
2169msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2170
2171#: gconf/gconftool.c:1859
2172#, c-format
2173msgid "Error syncing: %s\n"
2174msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2175
2176#: gconf/gconftool.c:1874
2177#, c-format
2178msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2179msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2180
2181#: gconf/gconftool.c:1918
2182#, c-format
2183msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2184msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2185
2186#: gconf/gconftool.c:1943 gconf/gconftool.c:1988
2187#, c-format
2188msgid "Key %s is not a list.\n"
2189msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2190
2191#: gconf/gconftool.c:1963
2192#, c-format
2193msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2194msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
2195
2196#: gconf/gconftool.c:1994
2197#, c-format
2198msgid "Must specify list index.\n"
2199msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
2200
2201#: gconf/gconftool.c:2001
2202#, c-format
2203msgid "List index must be non-negative.\n"
2204msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2205
2206#: gconf/gconftool.c:2010
2207#, c-format
2208msgid "List index is out of bounds.\n"
2209msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
2210
2211#: gconf/gconftool.c:2036
2212#, c-format
2213msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2214msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2215
2216#: gconf/gconftool.c:2056
2217#, c-format
2218msgid "No schema known for `%s'\n"
2219msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2220
2221#: gconf/gconftool.c:2089
2222#, c-format
2223msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2224msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2225
2226#: gconf/gconftool.c:2094
2227#, c-format
2228msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2229msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2230
2231#: gconf/gconftool.c:2101
2232#, c-format
2233msgid "No schema stored at '%s'\n"
2234msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2235
2236#: gconf/gconftool.c:2104
2237#, c-format
2238msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2239msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2240
2241#: gconf/gconftool.c:2160
2242#, c-format
2243msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2244msgstr ""
2245"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2246"присвои схемата\n"
2247
2248#: gconf/gconftool.c:2167
2249#, c-format
2250msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2251msgstr ""
2252"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2253
2254#: gconf/gconftool.c:2185
2255#, c-format
2256msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2257msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2258
2259#: gconf/gconftool.c:2195
2260#, c-format
2261msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2262msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2263
2264#: gconf/gconftool.c:2220
2265#, c-format
2266msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2267msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2268
2269#: gconf/gconftool.c:2262
2270#, c-format
2271msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2272msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2273
2274#: gconf/gconftool.c:2282
2275#, c-format
2276msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2277msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
2278
2279#: gconf/gconftool.c:2302
2280#, c-format
2281msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2282msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
2283
2284#: gconf/gconftool.c:2317
2285#, c-format
2286msgid "Error setting value: %s"
2287msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2288
2289#: gconf/gconftool.c:2331
2290#, c-format
2291msgid "Error syncing: %s"
2292msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2293
2294#: gconf/gconftool.c:2346
2295#, c-format
2296msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2297msgstr ""
2298"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2299"ключ/стойност.\n"
2300
2301#: gconf/gconftool.c:2360
2302#, c-format
2303msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2304msgstr ""
2305"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2306
2307#: gconf/gconftool.c:2371
2308#, c-format
2309msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2310msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2311
2312#: gconf/gconftool.c:2391
2313#, c-format
2314msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2315msgstr ""
2316"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2317"премахнат.\n"
2318
2319#: gconf/gconftool.c:2405
2320#, c-format
2321msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2322msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2323
2324#: gconf/gconftool.c:2425
2325#, c-format
2326msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2327msgstr ""
2328"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2329
2330#: gconf/gconftool.c:2459
2331#, c-format
2332msgid "Error listing dirs: %s\n"
2333msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2334
2335#: gconf/gconftool.c:2595
2336#, c-format
2337msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2338msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
2339
2340#: gconf/gconftool.c:2622
2341#, c-format
2342msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2343msgstr ""
2344"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
2345
2346#: gconf/gconftool.c:2655
2347#, c-format
2348msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2349msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2350
2351#: gconf/gconftool.c:2661
2352#, c-format
2353msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2354msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2355
2356#: gconf/gconftool.c:2679
2357#, c-format
2358msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2359msgstr ""
2360"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2361
2362#: gconf/gconftool.c:2700
2363#, c-format
2364msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2365msgstr ""
2366"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2367"s“\n"
2368
2369#: gconf/gconftool.c:2722
2370#, c-format
2371msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2372msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2373
2374#: gconf/gconftool.c:2743
2375#, c-format
2376msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2377msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2378
2379#: gconf/gconftool.c:2852 gconf/gconftool.c:3394
2380#, c-format
2381msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2382msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2383
2384#: gconf/gconftool.c:2967
2385#, c-format
2386msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2387msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2388
2389#: gconf/gconftool.c:2976
2390#, c-format
2391msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2392msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
2393
2394#: gconf/gconftool.c:2987 gconf/gconftool.c:3017 gconf/gconftool.c:3046
2395#, c-format
2396msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2397msgstr ""
2398"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на подразбираща се стойност „%s“ на "
2399"схемата (%s)\n"
2400
2401#: gconf/gconftool.c:3005
2402#, c-format
2403msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2404msgstr ""
2405"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на car или cdr остатъците за "
2406"схема (%s)\n"
2407
2408#: gconf/gconftool.c:3030
2409#, c-format
2410msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2411msgstr ""
2412"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
2413
2414#: gconf/gconftool.c:3059
2415#, c-format
2416msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2417msgstr ""
2418"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2419
2420#: gconf/gconftool.c:3107 gconf/gconftool.c:3128 gconf/gconftool.c:3149
2421#: gconf/gconftool.c:3170
2422#, c-format
2423msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2424msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2425
2426#: gconf/gconftool.c:3124
2427#, c-format
2428msgid ""
2429"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2430msgstr ""
2431"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка може да е само int, float, string или bool, "
2432"а не „%s“\n"
2433
2434#: gconf/gconftool.c:3145
2435#, c-format
2436msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2437msgstr ""
2438"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка car може да е само int, float, string или "
2439"bool, а не „%s“\n"
2440
2441#: gconf/gconftool.c:3166
2442#, c-format
2443msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2444msgstr ""
2445"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка cdr може да е само int, float, string или "
2446"bool, а не „%s“\n"
2447
2448#: gconf/gconftool.c:3206
2449#, c-format
2450msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2451msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2452
2453#: gconf/gconftool.c:3209 gconf/gconftool.c:3467
2454#, c-format
2455msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2456msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2457
2458#: gconf/gconftool.c:3220
2459#, c-format
2460msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2461msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
2462
2463#: gconf/gconftool.c:3226
2464#, c-format
2465msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2466msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
2467
2468#: gconf/gconftool.c:3232
2469#, c-format
2470msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2471msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
2472
2473#: gconf/gconftool.c:3261
2474#, c-format
2475msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2476msgstr ""
2477"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2478
2479#: gconf/gconftool.c:3267
2480#, c-format
2481msgid ""
2482"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2483msgstr ""
2484"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2485"се игнорират\n"
2486
2487#: gconf/gconftool.c:3365
2488#, c-format
2489msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2490msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2491
2492#: gconf/gconftool.c:3402
2493#, c-format
2494msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2495msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2496
2497#: gconf/gconftool.c:3476
2498#, c-format
2499msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2500msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
2501
2502#: gconf/gconftool.c:3511
2503#, c-format
2504msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
2505msgstr ""
2506"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2507
2508#: gconf/gconftool.c:3519
2509#, c-format
2510msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2511msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2512
2513#: gconf/gconftool.c:3529
2514#, c-format
2515msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
2516msgstr ""
2517"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2518
2519#: gconf/gconftool.c:3537
2520#, c-format
2521msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2522msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2523
2524#: gconf/gconftool.c:3575
2525#, c-format
2526msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2527msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2528
2529#: gconf/gconftool.c:3616
2530#, c-format
2531msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2532msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2533
2534#: gconf/gconftool.c:3648
2535#, c-format
2536msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2537msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2538
2539#: gconf/gconftool.c:3655
2540#, c-format
2541msgid "Document `%s' is empty?\n"
2542msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2543
2544#: gconf/gconftool.c:3667
2545#, c-format
2546msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2547msgstr ""
2548"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2549
2550#: gconf/gconftool.c:3680
2551#, c-format
2552msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2553msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2554
2555#: gconf/gconftool.c:3694
2556#, c-format
2557msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2558msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2559
2560#: gconf/gconftool.c:3715
2561#, c-format
2562msgid "Error syncing config data: %s"
2563msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2564
2565#: gconf/gconftool.c:3729
2566#, c-format
2567msgid "Must specify some schema files to install\n"
2568msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2569
2570#: gconf/gconftool.c:3756
2571#, c-format
2572msgid ""
2573"\n"
2574"%s\n"
2575msgstr ""
2576"\n"
2577"%s\n"
2578
2579#: gconf/gconftool.c:3776
2580#, c-format
2581msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2582msgstr ""
2583"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2584
2585#: gconf/gconftool.c:3902
2586#, c-format
2587msgid "Must specify some keys to break\n"
2588msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2589
2590#: gconf/gconftool.c:3908
2591#, c-format
2592msgid ""
2593"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2594"  %s\n"
2595msgstr ""
2596"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2597"ключа:\n"
2598"  %s\n"
2599
2600#: gconf/gconftool.c:3926
2601#, c-format
2602msgid "Must specify some directories to break\n"
2603msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2604
2605#: gconf/gconftool.c:3945
2606#, c-format
2607msgid ""
2608"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2609"directory:\n"
2610"  %s\n"
2611msgstr ""
2612"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2613"ключовете в папка\n"
2614"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.