source: developer-libs/gconf.HEAD.bg.po @ 57

Last change on this file since 57 was 57, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, gconf и gnome-vfs.

File size: 99.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gconf.
2# Copyright (C) 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2004.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gconf\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-25 08:50+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 08:50+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../backends/evoldap-backend.c:158
22#, c-format
23msgid "Failed to get configurion file path from '%s'"
24msgstr "Неуспех при получаването на пътя до конфигурационния файл от \"%s\""
25
26#: ../backends/evoldap-backend.c:169
27#, c-format
28msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
29msgstr ""
30"Създаден е източник на Evolution с LDAP от конфигурационния файл \"%s\""
31
32#: ../backends/evoldap-backend.c:444
33#, c-format
34msgid "Unable to parse xml file '%s'"
35msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML \"%s\""
36
37#: ../backends/evoldap-backend.c:453
38#, c-format
39msgid "Config file '%s' is empty"
40msgstr "Документът \"%s\" е празен"
41
42#: ../backends/evoldap-backend.c:464
43#, c-format
44msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
45msgstr "Кореновият възел на \"%s\" трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
46
47#: ../backends/evoldap-backend.c:502
48#, c-format
49msgid "No <template> specified in '%s'"
50msgstr "В \"%s\" не е указан шаблон <template>"
51
52#: ../backends/evoldap-backend.c:509
53#, c-format
54msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
55msgstr "Не е указан атрибут \"filter\" за шаблон <template> в \"%s\""
56
57#: ../backends/evoldap-backend.c:570
58#, c-format
59msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
60msgstr "В \"%s\" не е указан сървър за LDAP или базов DN"
61
62#: ../backends/evoldap-backend.c:576
63#, c-format
64msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
65msgstr ""
66"Свързване към сървър за LDAP: хост \"%s\", порт \"%d\", базов DN \"%s\""
67
68#: ../backends/evoldap-backend.c:582
69#, c-format
70msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
71msgstr "Неуспех при свързване със сървър LDAP: %s"
72
73#: ../backends/evoldap-backend.c:669
74#, c-format
75msgid "Searching for entries using filter: %s"
76msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
77
78#: ../backends/evoldap-backend.c:682
79#, c-format
80msgid "Error querying LDAP server: %s"
81msgstr "Грешка при запитване към сървър LDAP: %s"
82
83#: ../backends/evoldap-backend.c:692
84#, c-format
85msgid "Got %d entries using filter: %s"
86msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филът: %s"
87
88#: ../backends/gconf-merge-tree.c:79
89#, c-format
90msgid "Cannot find directory %s\n"
91msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
92
93#: ../backends/gconf-merge-tree.c:95
94#, c-format
95msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
96msgstr "Грешка при запазване на GConf дървото в '%s': %s\n"
97
98#: ../backends/gconf-merge-tree.c:121
99#, c-format
100msgid "Usage: %s <dir>\n"
101msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
102
103#: ../backends/gconf-merge-tree.c:127
104#, c-format
105msgid ""
106"Usage: %s <dir>\n"
107"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
108"    dir/%%gconf.xml\n"
109"        subdir1/%%gconf.xml\n"
110"        subdir2/%%gconf.xml\n"
111"  to:\n"
112"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
113msgstr ""
114"Употреба: %s <папка>\n"
115"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
116"    папка/%%gconf.xml\n"
117"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
118"        подпака2/%%gconf.xml\n"
119"  в:\n"
120"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
121
122#: ../backends/markup-backend.c:162
123msgid "Unloading text markup backend module."
124msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
125
126#: ../backends/markup-backend.c:225 ../backends/xml-backend.c:288
127#, c-format
128msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
129msgstr "Не може да се намери основната папка на XML в адреса \"%s\""
130
131#: ../backends/markup-backend.c:281 ../backends/xml-backend.c:343
132#, c-format
133msgid "Could not make directory `%s': %s"
134msgstr "Не може да се създаде папката \"%s\": %s"
135
136#: ../backends/markup-backend.c:383 ../backends/xml-backend.c:442
137#, c-format
138msgid ""
139"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
140msgstr "Не може да се чете или пише в главната XML папка в адреса \"%s\""
141
142#: ../backends/markup-backend.c:394 ../backends/xml-backend.c:452
143#, c-format
144msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
145msgstr "Правата за достъп до папка/файл с XML изходен код в %s са: %o/%o"
146
147#: ../backends/markup-backend.c:733 ../backends/xml-backend.c:683
148msgid ""
149"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
150"values in the directory"
151msgstr ""
152"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
153"всички стойности в папката"
154
155#: ../backends/markup-backend.c:819 ../backends/xml-backend.c:769
156#, c-format
157msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
158msgstr ""
159"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
160"заключванията: %s\n"
161
162#: ../backends/markup-backend.c:832 ../backends/xml-backend.c:782
163#, c-format
164msgid "Could not remove file %s: %s\n"
165msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
166
167#: ../backends/markup-backend.c:853
168msgid "Initializing Markup backend module"
169msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
170
171#: ../backends/markup-backend.c:927 ../backends/xml-backend.c:880
172#, c-format
173msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
174msgstr "Грешка при поставяне на заключване на XML папката \"%s\": %s"
175
176#: ../backends/markup-tree.c:362
177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
178msgstr "Неуспех при запазването на част от конфигурацията\n"
179
180#: ../backends/markup-tree.c:798 ../backends/xml-dir.c:1273
181#, c-format
182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
183msgstr "Не може да се създаде папка \"%s\": %s"
184
185#: ../backends/markup-tree.c:836 ../backends/markup-tree.c:843
186#, c-format
187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
188msgstr "Не може да се премахне файл \"%s\": %s\n"
189
190#: ../backends/markup-tree.c:1018
191#, c-format
192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
193msgstr "Неуспех при писане в \"%s\": %s\n"
194
195#: ../backends/markup-tree.c:1701
196#, c-format
197msgid "Line %d character %d: %s"
198msgstr "Ред %d символ %d: %s"
199
200#: ../backends/markup-tree.c:1914
201#, c-format
202msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
203msgstr "Атрибута \"%s\" е повторен два пъти в същия <%s> елемент"
204
205#: ../backends/markup-tree.c:1931 ../backends/markup-tree.c:1955
206#, c-format
207msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
208msgstr "Атрибутът \"%s\" е невалиден при <%s> елемента в този контекст"
209
210#: ../backends/markup-tree.c:1980 ../gconf/gconf-value.c:110
211#, c-format
212msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
213msgstr "Не се разбира \"%s\" (очакваше се цяло число)"
214
215#: ../backends/markup-tree.c:1987 ../gconf/gconf-value.c:120
216#, c-format
217msgid "Integer `%s' is too large or small"
218msgstr "Цялото число \"%s\" е твърде голямо или малко"
219
220#: ../backends/markup-tree.c:2019 ../gconf/gconf-value.c:185
221#, c-format
222msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
223msgstr "Не се разбира \"%s\" (очакваше се истина или лъжа)"
224
225#: ../backends/markup-tree.c:2043 ../gconf/gconf-value.c:141
226#, c-format
227msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
228msgstr "Не се разбира \"%s\" (очакваше се реално число)"
229
230#: ../backends/markup-tree.c:2113 ../backends/markup-tree.c:2142
231#: ../backends/markup-tree.c:2182 ../backends/markup-tree.c:2206
232#: ../backends/markup-tree.c:2214 ../backends/markup-tree.c:2269
233#: ../backends/markup-tree.c:2334 ../backends/markup-tree.c:2442
234#: ../backends/markup-tree.c:2521 ../backends/markup-tree.c:2633
235#, c-format
236msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
237msgstr "Липсва атрибута \"%s\" на елемента <%s>"
238
239#: ../backends/markup-tree.c:2122
240#, c-format
241msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
242msgstr "Непозната стойност \"%s\" за \"%s\" атрибута на елемента <%s>"
243
244#: ../backends/markup-tree.c:2156
245#, c-format
246msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
247msgstr "Невалиден вид \"%s\" в <%s>"
248
249#: ../backends/markup-tree.c:2236
250#, c-format
251msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
252msgstr "Невалиден вид на първия елемент \"%s\" в <%s>"
253
254#: ../backends/markup-tree.c:2250
255#, c-format
256msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
257msgstr "Невалиден cdr_вид \"%s\" в <%s>"
258
259#: ../backends/markup-tree.c:2286
260#, c-format
261msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
262msgstr "Невалиден списъчен вид \"%s\" в <%s>"
263
264#: ../backends/markup-tree.c:2567
265msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
266msgstr "Два <default> елемента под <local_schema>"
267
268#: ../backends/markup-tree.c:2582
269msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
270msgstr "Два <longdesc> елемента под <local_schema>"
271
272#: ../backends/markup-tree.c:2589
273#, c-format
274msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
275msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
276
277#: ../backends/markup-tree.c:2613 ../backends/markup-tree.c:2705
278#: ../backends/markup-tree.c:2759 ../backends/markup-tree.c:2807
279#, c-format
280msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
281msgstr "<%s> доставен, но текущия елемент няма вид %s"
282
283#: ../backends/markup-tree.c:2683
284msgid "Two <car> elements given for same pair"
285msgstr "Два <car> елемента дадени за една и съща двойка"
286
287#: ../backends/markup-tree.c:2697
288msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
289msgstr "Два <cдr> елемента дадени за една и съща двойка"
290
291#: ../backends/markup-tree.c:2751
292#, c-format
293msgid "<li> has wrong type %s"
294msgstr "<li> има грешен вид %s"
295
296#: ../backends/markup-tree.c:2780
297#, c-format
298msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
299msgstr "<%s> доставен, но висшестоящия запис няма стойност"
300
301#: ../backends/markup-tree.c:2820 ../backends/markup-tree.c:2842
302#: ../backends/markup-tree.c:2864 ../backends/markup-tree.c:2881
303#, c-format
304msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
305msgstr "Елемента <%s> не е позволен в текущия елемент"
306
307#: ../backends/markup-tree.c:2913
308#, c-format
309msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
310msgstr ""
311"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
312
313#: ../backends/markup-tree.c:2933 ../backends/markup-tree.c:2955
314#: ../backends/markup-tree.c:2960
315#, c-format
316msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
317msgstr "Елемента <%s> не е позволен в <%s> елемент"
318
319#: ../backends/markup-tree.c:3040
320#, c-format
321msgid "No text is allowed inside element <%s>"
322msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
323
324#: ../backends/markup-tree.c:3725 ../backends/markup-tree.c:3743
325#, c-format
326msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
327msgstr "Неуспех при отваряне на \"%s\": %s\n"
328
329#: ../backends/markup-tree.c:3817
330#, c-format
331msgid "Error writing file \"%s\": %s"
332msgstr "Грешка при писане във файл \"%s\": %s"
333
334#: ../backends/markup-tree.c:3829
335#, c-format
336msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
337msgstr ""
338"Неуспех при преместване на времнния файл \"%s\" в крайното местоположение \"%"
339"s\": %s"
340
341#: ../backends/xml-backend.c:239
342msgid "Unloading XML backend module."
343msgstr "Освобождава се XML модул."
344
345#: ../backends/xml-backend.c:618
346#, c-format
347msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
348msgstr "Грешка при синхронизация на кеш папката на модул XML: %s"
349
350#: ../backends/xml-backend.c:809
351msgid "Initializing XML backend module"
352msgstr "Инициализира се XML модула"
353
354#: ../backends/xml-cache.c:286
355msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
356msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на XML кеша към диска"
357
358#: ../backends/xml-cache.c:316
359#, c-format
360msgid ""
361"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
362"not been successfully synced to disk"
363msgstr ""
364"Не може да се премахне папка \"%s\" от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
365"успешно на диска"
366
367#: ../backends/xml-dir.c:170
368#, c-format
369msgid "Could not stat `%s': %s"
370msgstr "Не може да се изпълни stat върху \"%s\": %s"
371
372#: ../backends/xml-dir.c:180
373#, c-format
374msgid "XML filename `%s' is a directory"
375msgstr "Името на XML файл \"%s\" е папка"
376
377#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
378#, c-format
379msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
380msgstr "Неуспех при изтриването на \"%s\": %s"
381
382#: ../backends/xml-dir.c:472
383#, c-format
384msgid "Failed to write file `%s': %s"
385msgstr "Неуспех при запазването на файла \"%s\": %s"
386
387#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:521
388#, c-format
389msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
390msgstr "Неуспех при задаване на режим на \"%s\": %s"
391
392#: ../backends/xml-dir.c:497
393#, c-format
394msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
395msgstr "Неуспех при запазването на XML данни в \"%s\": %s"
396
397#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1297
398#, c-format
399msgid "Failed to close file `%s': %s"
400msgstr "Неуспех при затваряне на файл \"%s\": %s"
401
402#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
403#, c-format
404msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
405msgstr "Неуспех при преименуване на \"%s\" на \"%s\": %s"
406
407#: ../backends/xml-dir.c:552
408#, c-format
409msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
410msgstr "Неуспех при възстановяне на \"%s\" от \"%s\": %s"
411
412#: ../backends/xml-dir.c:564
413#, c-format
414msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
415msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл \"%s\": %s"
416
417#. These are all fatal errors
418#: ../backends/xml-dir.c:996
419#, c-format
420msgid "Failed to stat `%s': %s"
421msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху \"%s\": %s"
422
423#: ../backends/xml-dir.c:1170
424#, c-format
425msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
426msgstr "Дублиран запис \"%s\" в \"%s\", игнорира се"
427
428#: ../backends/xml-dir.c:1192
429#, c-format
430msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
431msgstr "Запис без име в XML файла \"%s\", игнорира се"
432
433#: ../backends/xml-dir.c:1200
434#, c-format
435msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
436msgstr ""
437"Най-горният възел в XML файла \"%s\" е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
438
439#: ../backends/xml-dir.c:1289
440#, c-format
441msgid "Failed to create file `%s': %s"
442msgstr "Неуспех при създаване на файл \"%s\": %s"
443
444#: ../backends/xml-dir.c:1388
445#, c-format
446msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
447msgstr "Неуспех при анализиране на XML файл \"%s\""
448
449#. There was an error
450#: ../backends/xml-entry.c:154
451#, c-format
452msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
453msgstr "Игнориране на XML възел с име \"%s\": %s"
454
455#: ../backends/xml-entry.c:332
456#, c-format
457msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
458msgstr "Игнориране на схема с име \"%s\", неправилен: %s"
459
460#: ../backends/xml-entry.c:380
461#, c-format
462msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
463msgstr "Игнорира се XML възел \"%s\": %s"
464
465#: ../backends/xml-entry.c:732
466#, c-format
467msgid "Failed reading default value for schema: %s"
468msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
469
470#: ../backends/xml-entry.c:952
471#, c-format
472msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
473msgstr "Няма атрибут \"вид\" за възел <%s>"
474
475#: ../backends/xml-entry.c:966
476#, c-format
477msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
478msgstr "Възелът има неизвестен атрибут \"вид\"- \"%s\", игнорира се"
479
480#: ../backends/xml-entry.c:981
481msgid "No \"value\" attribute for node"
482msgstr "Липсва атрибутът \"стойност\" за възел"
483
484#: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
485#, c-format
486msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
487msgstr "Не може да се разбере XML възела <%s> във възел с XML списък"
488
489#: ../backends/xml-entry.c:1063
490msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
491msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
492
493#: ../backends/xml-entry.c:1086
494#, c-format
495msgid "Bad XML node: %s"
496msgstr "Лош XML възел: %s"
497
498#: ../backends/xml-entry.c:1094
499#, c-format
500msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
501msgstr "Списъкът съдържа възел от неподходящ вид (%s, трябва да е %s)"
502
503#: ../backends/xml-entry.c:1146
504#, c-format
505msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
506msgstr "Игнорира се неправилен car остатък за XML двойка: %s"
507
508#: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
509msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
510msgstr ""
511"анализира се XML файл: списъците и двойките не могат да са разположени в "
512"двойка"
513
514#: ../backends/xml-entry.c:1168
515#, c-format
516msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
517msgstr "Игнорира се неправилен cdr остатък за XML двойка: %s"
518
519#: ../backends/xml-entry.c:1187
520#, c-format
521msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
522msgstr "Не може да се разбере XML възел <%s> в XML възел-двойка"
523
524#: ../backends/xml-entry.c:1205
525msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
526msgstr "Не са открити car и cdr остатъците за XML възел-двойка"
527
528#: ../backends/xml-entry.c:1211
529msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
530msgstr "Няма cdr остатъкът на двойка стойности в XML файл"
531
532#: ../backends/xml-entry.c:1218
533msgid "Missing car from pair of values in XML file"
534msgstr "Няма car остатъкът на двойката стойности в XML файл"
535
536#: ../backends/xml-entry.c:1223
537msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
538msgstr "Няма ги и car, и cdr остатъците за двойка в XML файл"
539
540#: ../gconf/gconf-backend.c:57
541#, c-format
542msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
543msgstr "\"%c\"  е невалиден символ в адрес за запазване на конфигурация"
544
545#. -- end debug only
546#: ../gconf/gconf-backend.c:207
547#, c-format
548msgid "No such file `%s'\n"
549msgstr "Не съществува файл \"%s\"\n"
550
551#: ../gconf/gconf-backend.c:252
552#, c-format
553msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
554msgstr "Системата \"%s\" не успя да върне vtable\n"
555
556#: ../gconf/gconf-backend.c:267
557#, c-format
558msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
559msgstr "Системата \"%s\" се нуждае от необходимия член на vtable \"%s\"\n"
560
561#: ../gconf/gconf-backend.c:293
562#, c-format
563msgid "Bad address `%s': %s"
564msgstr "Лош адрес \"%s\": %s"
565
566#: ../gconf/gconf-backend.c:303
567#, c-format
568msgid "Bad address `%s'"
569msgstr "Лош адрес \"%s\""
570
571#: ../gconf/gconf-backend.c:328
572msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
573msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
574
575#: ../gconf/gconf-backend.c:337
576#, c-format
577msgid "Error opening module `%s': %s\n"
578msgstr "Грешка при отваряне на модула \"%s\": %s\n"
579
580#: ../gconf/gconf-backend.c:348
581#, c-format
582msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
583msgstr "Грешка при инициализиране на модула \"%s\": %s\n"
584
585#: ../gconf/gconf-backend.c:379
586#, c-format
587msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
588msgstr "Не може да се намери модула за обработка на \"%s\""
589
590#: ../gconf/gconf-backend.c:416
591msgid "Failed to shut down backend"
592msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
593
594#: ../gconf/gconf-client.c:344 ../gconf/gconf-client.c:362
595#, c-format
596msgid "GConf Error: %s\n"
597msgstr "GConf грешка: %s\n"
598
599#: ../gconf/gconf-client.c:896
600#, c-format
601msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
602msgstr "GConf предупреждение: неуспех при изброяването на двойки в \"%s\": %s"
603
604#: ../gconf/gconf-client.c:1181
605#, c-format
606msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
607msgstr "Очаквано \"%s\", а се получи \"%s\" за ключа %s"
608
609#: ../gconf/gconf-database.c:211
610msgid "Received invalid value in set request"
611msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
612
613#: ../gconf/gconf-database.c:219
614#, c-format
615msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
616msgstr ""
617"Не може да се разбере CORBA стойността, получена при заявка за задаване на "
618"ключа \"%s\""
619
620#: ../gconf/gconf-database.c:502
621msgid "Received request to drop all cached data"
622msgstr "Получена е заявка за нулиране на всички кеширани данни"
623
624#: ../gconf/gconf-database.c:519
625msgid "Received request to sync synchronously"
626msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
627
628#: ../gconf/gconf-database.c:807
629msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
630msgstr ""
631"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
632"ConfigDatabase"
633
634#: ../gconf/gconf-database.c:973
635#, c-format
636msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
637msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
638
639#: ../gconf/gconf-database.c:1046
640#, c-format
641msgid ""
642"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
643"s': %s"
644msgstr ""
645"Грешка при получаването на нова стойност за \"%s\" след уведомяване за "
646"промяна от модула \"%s\": %s"
647
648#: ../gconf/gconf-database.c:1119
649#, c-format
650msgid ""
651"Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
652"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
653"configuration changes."
654msgstr ""
655"Неуспех при запазването в журнала добавянето на програмата-слушател %s (%s). "
656"Няма да може да се възстанови слушането при рестартиране на gconfd, "
657"резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в настройките."
658
659#: ../gconf/gconf-database.c:1153
660#, c-format
661msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
662msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
663
664#: ../gconf/gconf-database.c:1167
665#, c-format
666msgid ""
667"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
668"result in a notification weirdly reappearing): %s"
669msgstr ""
670"Неуспех при запазването в журнала премахването на програма слушател (най-"
671"често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
672
673#: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
674#, c-format
675msgid "Error getting value for `%s': %s"
676msgstr "Грешка при получаване на стойност за \"%s\": %s"
677
678#: ../gconf/gconf-database.c:1349
679#, c-format
680msgid "Error setting value for `%s': %s"
681msgstr "Грешка при задаване на стойност за \"%s\": %s"
682
683#: ../gconf/gconf-database.c:1397
684#, c-format
685msgid "Error unsetting `%s': %s"
686msgstr "Грешка при премахване на стойността на \"%s\": %s"
687
688#: ../gconf/gconf-database.c:1426
689#, c-format
690msgid "Error getting default value for `%s': %s"
691msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на \"%s\": %s"
692
693#: ../gconf/gconf-database.c:1484
694#, c-format
695msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
696msgstr "Грешка при премахване на стойността на \"%s\": %s"
697
698#: ../gconf/gconf-database.c:1515
699#, c-format
700msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
701msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на \"%s\": %s"
702
703#: ../gconf/gconf-database.c:1570
704#, c-format
705msgid "Error checking existence of `%s': %s"
706msgstr "Грешка при проверка дали \"%s\" съществува: %s"
707
708#: ../gconf/gconf-database.c:1594
709#, c-format
710msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
711msgstr "Грешка при изтриване на папка \"%s\": %s"
712
713#: ../gconf/gconf-database.c:1621
714#, c-format
715msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
716msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в \"%s\": %s"
717
718#: ../gconf/gconf-database.c:1647
719#, c-format
720msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
721msgstr "Грешка при показването на папки в \"%s\": %s"
722
723#: ../gconf/gconf-database.c:1668
724#, c-format
725msgid "Error setting schema for `%s': %s"
726msgstr "Грешка при установяване на схема за \"%s\": %s"
727
728#: ../gconf/gconf-error.c:25
729msgid "Success"
730msgstr "Успех"
731
732#: ../gconf/gconf-error.c:26
733msgid "Failed"
734msgstr "Неуспех"
735
736#: ../gconf/gconf-error.c:27
737msgid "Configuration server couldn't be contacted"
738msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
739
740#: ../gconf/gconf-error.c:28
741msgid "Permission denied"
742msgstr "Достъпът отказан!"
743
744#: ../gconf/gconf-error.c:29
745msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
746msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
747
748#: ../gconf/gconf-error.c:30
749msgid "Bad key or directory name"
750msgstr "Лош ключ или име на папка"
751
752#: ../gconf/gconf-error.c:31
753msgid "Parse error"
754msgstr "Грешка при анализ"
755
756#: ../gconf/gconf-error.c:32
757msgid "Corrupt data in configuration source database"
758msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
759
760#: ../gconf/gconf-error.c:33
761msgid "Type mismatch"
762msgstr "Несъответствие на вида"
763
764#: ../gconf/gconf-error.c:34
765msgid "Key operation on directory"
766msgstr "Ключова операция върху папка"
767
768#: ../gconf/gconf-error.c:35
769msgid "Directory operation on key"
770msgstr "Директорна операция върху ключ"
771
772#: ../gconf/gconf-error.c:36
773msgid "Can't overwrite existing read-only value"
774msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
775
776#: ../gconf/gconf-error.c:37
777msgid "Object Activation Framework error"
778msgstr "Грешка в OAF"
779
780#: ../gconf/gconf-error.c:38
781msgid "Operation not allowed without configuration server"
782msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
783
784#: ../gconf/gconf-error.c:39
785msgid "Failed to get a lock"
786msgstr "Неуспех при заключане"
787
788#: ../gconf/gconf-error.c:40
789msgid "No database available to save your configuration"
790msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
791
792#: ../gconf/gconf-internals.c:91
793#, c-format
794msgid "No '/' in key \"%s\""
795msgstr "Няма \"/\" в ключа \"%s\""
796
797#: ../gconf/gconf-internals.c:204
798#, c-format
799msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
800msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в \"%s\""
801
802#: ../gconf/gconf-internals.c:263
803msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
804msgstr "Неуспех при интерпретирането на CORBA стойността за елемент-списък"
805
806#: ../gconf/gconf-internals.c:265
807#, c-format
808msgid "Incorrect type for list element in %s"
809msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
810
811#: ../gconf/gconf-internals.c:278
812msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
813msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
814
815#: ../gconf/gconf-internals.c:459
816msgid "Failed to convert object to IOR"
817msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
818
819#: ../gconf/gconf-internals.c:596
820msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
821msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
822
823#: ../gconf/gconf-internals.c:604
824msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
825msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
826
827#: ../gconf/gconf-internals.c:612
828msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
829msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
830
831#: ../gconf/gconf-internals.c:620
832msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
833msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
834
835#: ../gconf/gconf-internals.c:874
836#, c-format
837msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
838msgstr "Не може да се отвори файла с пътища \"%s\": %s\n"
839
840#: ../gconf/gconf-internals.c:930
841#, c-format
842msgid "Adding source `%s'\n"
843msgstr "Добавя се източника \"%s\"\n"
844
845#: ../gconf/gconf-internals.c:945
846#, c-format
847msgid "Read error on file `%s': %s\n"
848msgstr "Грешка при четене от файла \"%s\": %s\n"
849
850#: ../gconf/gconf-internals.c:1278 ../gconf/gconf-internals.c:1344
851#: ../gconf/gconf-value.c:154 ../gconf/gconf-value.c:253
852#: ../gconf/gconf-value.c:395 ../gconf/gconf-value.c:1683
853msgid "Text contains invalid UTF-8"
854msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
855
856#: ../gconf/gconf-internals.c:1429
857#, c-format
858msgid "Expected list, got %s"
859msgstr "Очакваше се списък, получен бе %s"
860
861#: ../gconf/gconf-internals.c:1439
862#, c-format
863msgid "Expected list of %s, got list of %s"
864msgstr "Очакваше се списък от %s, получен бе списък от %s"
865
866#: ../gconf/gconf-internals.c:1567
867#, c-format
868msgid "Expected pair, got %s"
869msgstr "Очакваше се двойка, получи се %s"
870
871#: ../gconf/gconf-internals.c:1581
872#, c-format
873msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
874msgstr ""
875"Очакваше се двойка (%s,%s), получена бе двойка с една или две липсващи "
876"стойности"
877
878#: ../gconf/gconf-internals.c:1597
879#, c-format
880msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
881msgstr "Очакваше се двойка вид (%s,%s), получена бе (%s,%s)"
882
883#: ../gconf/gconf-internals.c:1713
884msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
885msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
886
887#: ../gconf/gconf-internals.c:1775
888msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
889msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
890
891#: ../gconf/gconf-internals.c:1911
892msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
893msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
894
895#: ../gconf/gconf-internals.c:2393
896#, c-format
897msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
898msgstr "Не може да се заключва временния файл \"%s\": %s"
899
900#: ../gconf/gconf-internals.c:2420
901#, c-format
902msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
903msgstr "Не може да се създаде файла \"%s\", вероятно той вече съществува"
904
905#: ../gconf/gconf-internals.c:2488
906#, c-format
907msgid "Failed to create or open '%s'"
908msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на \"%s\""
909
910#: ../gconf/gconf-internals.c:2498
911#, c-format
912msgid ""
913"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
914"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
915msgstr ""
916"Неуспех при заключването на \"%s\": вероятно друг процес го е заключил или "
917"системата Ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
918"s)"
919
920#: ../gconf/gconf-internals.c:2518
921#, c-format
922msgid "Failed to remove '%s': %s"
923msgstr "Неуспех при изтриване на \"%s\": %s"
924
925#: ../gconf/gconf-internals.c:2542
926#, c-format
927msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
928msgstr "IOR файлът \"%s\" не е отворен успешно, не открих gconfd: %s"
929
930#: ../gconf/gconf-internals.c:2572
931#, c-format
932msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
933msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла \"%s\""
934
935#: ../gconf/gconf-internals.c:2589
936msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
937msgstr ""
938"не може да се свърже с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
939"gconfd обект"
940
941#: ../gconf/gconf-internals.c:2599
942#, c-format
943msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
944msgstr "Неуспех при превъщането на IOR \"%s\" към указател към обект"
945
946#: ../gconf/gconf-internals.c:2649
947#, c-format
948msgid "couldn't create directory `%s': %s"
949msgstr "Неуспех при създаването на папка \"%s\": %s"
950
951#: ../gconf/gconf-internals.c:2708
952#, c-format
953msgid "Can't write to file `%s': %s"
954msgstr "На може да се пише във файла \"%s\": %s"
955
956#: ../gconf/gconf-internals.c:2749
957#, c-format
958msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
959msgstr "Не притежавате заключването на файл \"%s\", а трябва"
960
961#: ../gconf/gconf-internals.c:2772
962#, c-format
963msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
964msgstr "Неуспех при свързването на '%s' с '%s': %s"
965
966#: ../gconf/gconf-internals.c:2784
967#, c-format
968msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
969msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка \"%s\": %s"
970
971#: ../gconf/gconf-internals.c:2807
972#, c-format
973msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
974msgstr "Неуспех при изчистването на файл \"%s\": %s"
975
976#: ../gconf/gconf-internals.c:2823
977#, c-format
978msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
979msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка \"%s\": %s"
980
981#: ../gconf/gconf-internals.c:2865
982#, c-format
983msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
984msgstr "Неуспех при махане на препратка от заключващ файл %s: %s\n"
985
986#: ../gconf/gconf-internals.c:3019 ../gconf/gconfd.c:570
987#, c-format
988msgid "Failed to stat %s: %s"
989msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
990
991#: ../gconf/gconf-internals.c:3041
992#, c-format
993msgid "Server ping error: %s"
994msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
995
996#: ../gconf/gconf-internals.c:3066
997#, c-format
998msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
999msgstr ""
1000"Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените gconf демони: %"
1001"s\n"
1002
1003#: ../gconf/gconf-internals.c:3090
1004#, c-format
1005msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
1006msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
1007
1008#: ../gconf/gconf-internals.c:3115
1009#, c-format
1010msgid ""
1011"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1012"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1013"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1014"(Details - %s)"
1015msgstr ""
1016"Не успях да се свържа със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1017"TCP/IP мрежа за ORBit, или имате остарели NFS заключвания. За повече "
1018"информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %s)"
1019
1020#: ../gconf/gconf-internals.c:3116
1021msgid "none"
1022msgstr "няма"
1023
1024#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:68 ../gconf/gconftool.c:519
1025#, c-format
1026msgid ""
1027"Error on option %s: %s.\n"
1028"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1029msgstr ""
1030"Грешка в опция %s: %s.\n"
1031"Изпълнете \"%s --help\", за да видите пълния списък от налични опции на "
1032"командата.\n"
1033
1034#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:142 ../gconf/gconf-sanity-check.c:167
1035#, c-format
1036msgid ""
1037"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1038"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1039"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1040"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1041msgstr ""
1042"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1043"Не мога да се отвори или създаде файл \"%s\". Това означава, че има проблем "
1044"с вашата конфигурация, понеже много програми създават файлове във вашата "
1045"домашна папка. Грешката е \"%s\" (errno = %d)."
1046
1047#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:181
1048#, c-format
1049msgid ""
1050"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1051"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1052"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1053"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1054"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1055"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1056"%d)."
1057msgstr ""
1058"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1059"Не мога да заключа файла \"%s\"; това означава, че има проблем с "
1060"конфигурацията на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е "
1061"монтирана през NFS, клиентът или сървърът вероятно не са настроени правилно. "
1062"Вижте документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка "
1063"е, че услугата \"nfslock\" е забранена. Грешката е \"%s\" (errno = %d)."
1064
1065#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:198
1066#, c-format
1067msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1068msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
1069
1070#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:234
1071#, c-format
1072msgid ""
1073"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1074"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1075"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1076msgstr ""
1077"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1078"Няма източници на настройки в конфигурационен файл \"%s\"; това означава че "
1079"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1080
1081#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:237
1082msgid "Error reading the file: "
1083msgstr "Грешка при четене на файла:"
1084
1085#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:260
1086#, c-format
1087msgid ""
1088"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1089"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1090msgstr ""
1091"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1092"Не може да се намери адреса \"%s\" в конфигурационния файл \"%s\": %s"
1093
1094#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:321
1095msgid ""
1096"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1097"\n"
1098"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1099"login session is using your preference settings files.\n"
1100"\n"
1101"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1102"problems with the preference settings in the other session.\n"
1103"\n"
1104"Do you want to continue?"
1105msgstr ""
1106"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1107"\n"
1108"Може да сте влезнали със сесия от друг компютър и от другата сесия да "
1109"използва тези файлове.\n"
1110"\n"
1111"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1112"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1113"\n"
1114"Желаете ли да продължите?"
1115
1116#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:342
1117msgid "_Log Out"
1118msgstr "Излизане"
1119
1120#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:344
1121msgid "_Continue"
1122msgstr "Продължаване"
1123
1124#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:357
1125#, c-format
1126msgid "%s Continue (y/n)?"
1127msgstr "%s Да се продължи ли? (y/n) (y=Да/n=Не)"
1128
1129#: ../gconf/gconf-schema.c:221 ../gconf/gconf-schema.c:229
1130#: ../gconf/gconf-schema.c:237 ../gconf/gconf-schema.c:245
1131msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1132msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
1133
1134#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1135msgid ""
1136"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1137msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1138
1139#: ../gconf/gconf-schema.c:264
1140msgid ""
1141"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1142"elements"
1143msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на car/cdr остатъците"
1144
1145#: ../gconf/gconf-sources.c:371
1146#, c-format
1147msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1148msgstr "Неуспех при зареждане на източника \"%s\": %s"
1149
1150#: ../gconf/gconf-sources.c:411
1151#, c-format
1152msgid ""
1153"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1154msgstr ""
1155"Намери се адрес \"%s\" към източник на настройки с право на запис на позиция "
1156"%d"
1157
1158#: ../gconf/gconf-sources.c:417
1159#, c-format
1160msgid ""
1161"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1162msgstr ""
1163"Намери се адрес \"%s\" към източник на настройки без право на запис на "
1164"позиция %d"
1165
1166#: ../gconf/gconf-sources.c:424
1167#, c-format
1168msgid ""
1169"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
1170msgstr ""
1171"Намери се адреса \"%s\" към източник на настройки с непълно право на запис "
1172"на позиция %d"
1173
1174#: ../gconf/gconf-sources.c:433
1175msgid ""
1176"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1177"will not be possible"
1178msgstr ""
1179"Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
1180"запазват"
1181
1182#: ../gconf/gconf-sources.c:650
1183#, c-format
1184msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1185msgstr "Схемата \"%s\", зададена за \"%s\", съдържа стойност, която не е схема"
1186
1187#: ../gconf/gconf-sources.c:712
1188msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1189msgstr "Името \"/\" може да е само папка, а не ключ"
1190
1191#: ../gconf/gconf-sources.c:754
1192#, c-format
1193msgid ""
1194"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1195"path"
1196msgstr ""
1197"Стойността за \"%s\" е указна в източник само за четене в началото на пътя "
1198"към настройките"
1199
1200#: ../gconf/gconf-sources.c:766
1201#, c-format
1202msgid ""
1203"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1204"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1205"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1206"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1207"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1208"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1209"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1210"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1211"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1212"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1213"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1214"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1215"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1216"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1217"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1218"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1219msgstr ""
1220"Не може да се запази стойността на ключа \"%s\", защото сървърът за "
1221"настройки няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с "
1222"пътищата до настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; "
1223"2) погрешка са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е "
1224"лошо конфигурирана и NFS заключването на файлове не работи в домашната Ви "
1225"папка или 4) Вашият NFS клиентът е забил и не е известил сървъра при "
1226"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1227"имате два gconfd процеса, излезте от системата, убийте всички копия на "
1228"gconfd, и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1229"*lock.Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1230"едновременно, а ORBit е с конфигурацията си по подразбиране, която "
1231"предотвратява отдалечени CORBA връзки - сложете \"ORBIIOPIPv4=1\" в /etc/"
1232"orbitrc. Проверете и потребителските * syslog журнални файлове за повече "
1233"подробности за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за "
1234"домашна папка и той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и "
1235"заключващите файлове в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1236
1237#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
1238#, c-format
1239msgid "Error finding metainfo: %s"
1240msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1241
1242#: ../gconf/gconf-sources.c:1639
1243#, c-format
1244msgid "Error getting metainfo: %s"
1245msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1246
1247#: ../gconf/gconf-sources.c:1663
1248#, c-format
1249msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1250msgstr ""
1251"Ключът \"%s\", посочен като схема за ключа \"%s\", в действителност съдържа "
1252"вида \"%s\""
1253
1254#: ../gconf/gconf-value.c:261
1255#, c-format
1256msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1257msgstr "Не се разбира \"%s\" (списъкът трябва да започва с \"[\")"
1258
1259#: ../gconf/gconf-value.c:274
1260#, c-format
1261msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1262msgstr "Не се разбира \"%s\" (списъкът трябва да завършва с \"]\")"
1263
1264#: ../gconf/gconf-value.c:325
1265#, c-format
1266msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1267msgstr "Не се разбира \"%s\" (в списъка има излишна, неекранирана \"]\")"
1268
1269#: ../gconf/gconf-value.c:356 ../gconf/gconf-value.c:517
1270#, c-format
1271msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1272msgstr "Не се разбира \"%s\" (в края има излишни символи)"
1273
1274#: ../gconf/gconf-value.c:403
1275#, c-format
1276msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1277msgstr "Не се разбира \"%s\" (двойката трябва да започва с \"(\")"
1278
1279#: ../gconf/gconf-value.c:416
1280#, c-format
1281msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1282msgstr "Не се разбира \"%s\" (двойката трябва да завършва с \")\")"
1283
1284#: ../gconf/gconf-value.c:446 ../gconf/gconf-value.c:532
1285#, c-format
1286msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1287msgstr "Не се разбира \"%s\" (грешен брой елементи)"
1288
1289#: ../gconf/gconf-value.c:486
1290#, c-format
1291msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1292msgstr "Не се разбира \"%s\" (в двойката има излишна, неекранирана \")\")"
1293
1294#: ../gconf/gconf.c:57
1295#, c-format
1296msgid "Key \"%s\" is NULL"
1297msgstr "Ключът \"%s\" е NULL"
1298
1299#: ../gconf/gconf.c:64
1300#, c-format
1301msgid "\"%s\": %s"
1302msgstr "\"%s\": %s"
1303
1304#: ../gconf/gconf.c:383
1305#, c-format
1306msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1307msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса \"%s\""
1308
1309#: ../gconf/gconf.c:761
1310msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1311msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1312
1313#: ../gconf/gconf.c:2224
1314#, c-format
1315msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1316msgstr ""
1317"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1318
1319#: ../gconf/gconf.c:2587
1320msgid "Must begin with a slash (/)"
1321msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
1322
1323#: ../gconf/gconf.c:2609
1324msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
1325msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
1326
1327#: ../gconf/gconf.c:2611
1328msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
1329msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
1330
1331#: ../gconf/gconf.c:2630
1332#, c-format
1333msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
1334msgstr ""
1335"\"%c\" не е ASCII символ и не може да се използва в имената на ключовете"
1336
1337#: ../gconf/gconf.c:2640
1338#, c-format
1339msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1340msgstr "\"%c\" не е валиден символ в името на ключ/папка"
1341
1342#: ../gconf/gconf.c:2654
1343msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
1344msgstr "Ключ/папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
1345
1346#: ../gconf/gconf.c:3025
1347#, c-format
1348msgid "Failure shutting down config server: %s"
1349msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
1350
1351#: ../gconf/gconf.c:3086
1352#, c-format
1353msgid "Expected float, got %s"
1354msgstr "Очакваше се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1355
1356#: ../gconf/gconf.c:3121
1357#, c-format
1358msgid "Expected int, got %s"
1359msgstr "Очакваше се цяло число, а бе получено %s"
1360
1361#: ../gconf/gconf.c:3156
1362#, c-format
1363msgid "Expected string, got %s"
1364msgstr "Очакваше се низ, а бе получено %s"
1365
1366#: ../gconf/gconf.c:3190
1367#, c-format
1368msgid "Expected bool, got %s"
1369msgstr "Очакваше се булева стойност, а бе получено %s"
1370
1371#: ../gconf/gconf.c:3223
1372#, c-format
1373msgid "Expected schema, got %s"
1374msgstr "Очакваше се схема, а бе получено %s"
1375
1376#: ../gconf/gconf.c:3580
1377#, c-format
1378msgid "CORBA error: %s"
1379msgstr "CORBA грешка: %s"
1380
1381#: ../gconf/gconfd.c:302
1382msgid "Shutdown request received"
1383msgstr "Получена е заявка за спиране"
1384
1385#: ../gconf/gconfd.c:334
1386msgid ""
1387"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1388"directory"
1389msgstr ""
1390"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1391"gconf.path от папката с изходен код..."
1392
1393#: ../gconf/gconfd.c:354
1394#, c-format
1395msgid ""
1396"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
1397msgstr ""
1398"Не се намери нито един конфигурационен файл, опитва се подразбиращия се "
1399"източник на ресурси \"%s\""
1400
1401#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1402#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1403#.
1404#: ../gconf/gconfd.c:362
1405#, c-format
1406msgid ""
1407"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
1408"edit %s%s"
1409msgstr ""
1410"Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
1411"запази. Редактирайте %s%s"
1412
1413#: ../gconf/gconfd.c:375
1414#, c-format
1415msgid "Error loading some config sources: %s"
1416msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1417
1418#: ../gconf/gconfd.c:387
1419msgid ""
1420"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
1421"data"
1422msgstr ""
1423"Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
1424"заредят или запазят конфигурационните данни."
1425
1426#: ../gconf/gconfd.c:404
1427msgid ""
1428"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
1429"some configuration changes"
1430msgstr ""
1431"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, може да не "
1432"се запазят промените."
1433
1434#: ../gconf/gconfd.c:433
1435#, c-format
1436msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
1437msgstr ""
1438"Получи се %d сигнал, създава се core файл. Изпратете доклад за грешка в "
1439"GConf."
1440
1441#: ../gconf/gconfd.c:439
1442#, c-format
1443msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
1444msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1445
1446#: ../gconf/gconfd.c:459
1447#, c-format
1448msgid ""
1449"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
1450msgstr ""
1451"Получи се %d сигнал, спира се ненормално. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1452
1453#: ../gconf/gconfd.c:475
1454#, c-format
1455msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
1456msgstr "Получи се %d сигнал, спира се чисто"
1457
1458#: ../gconf/gconfd.c:563
1459#, c-format
1460msgid "Failed to open %s: %s"
1461msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
1462
1463#: ../gconf/gconfd.c:579
1464#, c-format
1465msgid "Owner of %s is not the current user"
1466msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
1467
1468#: ../gconf/gconfd.c:587
1469#, c-format
1470msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
1471msgstr "Грешни привилегии %lo за папката %s"
1472
1473#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
1474#. So we free it at the end of main()
1475#: ../gconf/gconfd.c:679
1476#, c-format
1477msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1478msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител \"%s\""
1479
1480#: ../gconf/gconfd.c:736
1481msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1482msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1483
1484#: ../gconf/gconfd.c:749
1485#, c-format
1486msgid "Failed to create %s: %s"
1487msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
1488
1489#: ../gconf/gconfd.c:756
1490#, c-format
1491msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
1492msgstr "Папката %s има проблем, gconfd не може да я използва"
1493
1494#: ../gconf/gconfd.c:788
1495#, c-format
1496msgid ""
1497"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1498"s"
1499msgstr ""
1500"Неуспех при запис на байт в файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1501"клиентската програма може да забие: %s"
1502
1503#: ../gconf/gconfd.c:798
1504#, c-format
1505msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
1506msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключвам: %s"
1507
1508#: ../gconf/gconfd.c:836
1509#, c-format
1510msgid "Error releasing lockfile: %s"
1511msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1512
1513#: ../gconf/gconfd.c:844
1514msgid "Exiting"
1515msgstr "Приключва се"
1516
1517#: ../gconf/gconfd.c:865
1518msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1519msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
1520
1521#: ../gconf/gconfd.c:882
1522msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1523msgstr "Не се използва сървър GConf, приключвам."
1524
1525#: ../gconf/gconfd.c:1208
1526#, c-format
1527msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1528msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за \"%s\": %s"
1529
1530#: ../gconf/gconfd.c:1336
1531#, c-format
1532msgid "Returning exception: %s"
1533msgstr "Върнато изключение: %s"
1534
1535#: ../gconf/gconfd.c:1442
1536#, c-format
1537msgid ""
1538"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1539"gconfd shutdown (%s)"
1540msgstr ""
1541"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1542"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1543
1544#: ../gconf/gconfd.c:1477
1545#, c-format
1546msgid ""
1547"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1548msgstr ""
1549"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1550"запазени успешно (%s)"
1551
1552#: ../gconf/gconfd.c:1539
1553#, c-format
1554msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1555msgstr ""
1556"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието \"%s\" за запис: %s"
1557
1558#: ../gconf/gconfd.c:1553
1559#, c-format
1560msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1561msgstr ""
1562"Не може да се запише файла за запазване на състоянието \"%s\" fd: %d: %s"
1563
1564#: ../gconf/gconfd.c:1562
1565#, c-format
1566msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1567msgstr ""
1568"Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието \"%s\": %s"
1569
1570#: ../gconf/gconfd.c:1576
1571#, c-format
1572msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1573msgstr ""
1574"Не може да се премести стария файл за запазване на състоянието \"%s\": %s"
1575
1576#: ../gconf/gconfd.c:1586
1577#, c-format
1578msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
1579msgstr ""
1580"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1581"мястото му: %s"
1582
1583#: ../gconf/gconfd.c:1595
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1587msgstr ""
1588"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1589"състоянието, който е преместен в \"%s\": %s"
1590
1591#: ../gconf/gconfd.c:2074
1592#, c-format
1593msgid ""
1594"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1595msgstr ""
1596"Не може да възстанови процеса-слушател на адрес \"%s\", не може да се открие "
1597"базата данни"
1598
1599#: ../gconf/gconfd.c:2110
1600#, c-format
1601msgid "Error reading saved state file: %s"
1602msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1603
1604#: ../gconf/gconfd.c:2160
1605#, c-format
1606msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1607msgstr "Не може да се отвори файла за запазване на състоянието \"%s\": %s"
1608
1609#: ../gconf/gconfd.c:2279
1610#, c-format
1611msgid ""
1612"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1613"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1614msgstr ""
1615"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd; няма "
1616"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1617
1618#: ../gconf/gconfd.c:2284
1619#, c-format
1620msgid ""
1621"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1622"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1623msgstr ""
1624"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1625"Може погрешно отново да бъде добавен след спиране или завършване на gconfd (%"
1626"s)"
1627
1628#: ../gconf/gconfd.c:2307 ../gconf/gconfd.c:2481
1629#, c-format
1630msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1631msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1632
1633#: ../gconf/gconfd.c:2322
1634#, c-format
1635msgid "Failed to open saved state file: %s"
1636msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1637
1638#: ../gconf/gconfd.c:2335
1639#, c-format
1640msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1641msgstr ""
1642"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1643"състоянието: %s"
1644
1645#: ../gconf/gconfd.c:2343
1646#, c-format
1647msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1648msgstr ""
1649"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1650"състоянието: %s"
1651
1652#: ../gconf/gconfd.c:2442
1653msgid ""
1654"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1655msgstr "Някой клиент се самоизтри от GConf сървъра, без да е бил добавен"
1656
1657#: ../gconf/gconftool.c:89
1658msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1659msgstr "Задаване стойност на клавиш и записва на диска. Използва се с --type."
1660
1661#: ../gconf/gconftool.c:98
1662msgid "Print the value of a key to standard output."
1663msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
1664
1665#: ../gconf/gconftool.c:107
1666msgid ""
1667"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1668"type."
1669msgstr ""
1670"Задаване на схема и записва на диска. Използва се със --short-desc, --long-"
1671"desc, --owner, и --type."
1672
1673#: ../gconf/gconftool.c:117
1674msgid "Unset the keys on the command line"
1675msgstr "Премахва стойностите на ключовете на командния ред"
1676
1677#: ../gconf/gconftool.c:126
1678msgid ""
1679"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1680"command line"
1681msgstr ""
1682"Рекурсивно премахва стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
1683"командния ред"
1684
1685#: ../gconf/gconftool.c:135
1686msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1687msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
1688
1689#: ../gconf/gconftool.c:144
1690msgid "Print all subdirectories in a directory."
1691msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
1692
1693#: ../gconf/gconftool.c:153
1694msgid ""
1695"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1696"recursively."
1697msgstr ""
1698"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
1699
1700#: ../gconf/gconftool.c:162
1701msgid ""
1702"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1703"relative to a directory."
1704msgstr ""
1705"Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
1706"настройване относително към папка."
1707
1708#: ../gconf/gconftool.c:171
1709msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1710msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
1711
1712#: ../gconf/gconftool.c:180
1713msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1714msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
1715
1716#: ../gconf/gconftool.c:189
1717msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1718msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
1719
1720#: ../gconf/gconftool.c:198
1721msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1722msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
1723
1724#: ../gconf/gconftool.c:207
1725msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1726msgstr ""
1727"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
1728
1729#: ../gconf/gconftool.c:216
1730msgid ""
1731"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
1732"needed.)"
1733msgstr ""
1734"Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
1735"автоматично - при необходимост)"
1736
1737#: ../gconf/gconftool.c:225
1738msgid ""
1739"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1740"describes. Unique abbreviations OK."
1741msgstr ""
1742"Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
1743"описва. Уникалните съкращения са позволени."
1744
1745#: ../gconf/gconftool.c:226
1746msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1747msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1748
1749#: ../gconf/gconftool.c:234
1750msgid "Print the data type of a key to standard output."
1751msgstr "Отпечатва вида данни на ключ на стандартния изход."
1752
1753#: ../gconf/gconftool.c:243
1754msgid "Get the number of elements in a list key."
1755msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
1756
1757#: ../gconf/gconftool.c:252
1758msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1759msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
1760
1761#: ../gconf/gconftool.c:261
1762msgid ""
1763"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1764"schema describes. Unique abbreviations OK."
1765msgstr ""
1766"Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
1767"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1768
1769#: ../gconf/gconftool.c:262 ../gconf/gconftool.c:271 ../gconf/gconftool.c:280
1770msgid "int|bool|float|string"
1771msgstr "int|bool|float|string"
1772
1773#: ../gconf/gconftool.c:270
1774msgid ""
1775"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1776"schema describes. Unique abbreviations OK."
1777msgstr ""
1778"Указване на вида на \"car\" остатъка от двойката, който се задава или вида "
1779"на стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1780
1781#: ../gconf/gconftool.c:279
1782msgid ""
1783"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1784"schema describes. Unique abbreviations OK."
1785msgstr ""
1786"Указване на вида на \"cdr\" остатъка от двойката, който се задава или вида "
1787"на стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1788
1789#: ../gconf/gconftool.c:288
1790msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1791msgstr "Указване на кратко описание на схема"
1792
1793#: ../gconf/gconftool.c:289 ../gconf/gconftool.c:298
1794msgid "DESCRIPTION"
1795msgstr "ОПИСАНИЕ"
1796
1797#: ../gconf/gconftool.c:297
1798msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1799msgstr "Указване на подробно описание на схема."
1800
1801#: ../gconf/gconftool.c:306
1802msgid "Specify the owner of a schema"
1803msgstr "Указване на собственик на схема"
1804
1805#: ../gconf/gconftool.c:307
1806msgid "OWNER"
1807msgstr "СОБСТВЕНИК"
1808
1809#: ../gconf/gconftool.c:315
1810msgid "Specify a schema file to be installed"
1811msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
1812
1813#: ../gconf/gconftool.c:316
1814msgid "FILENAME"
1815msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
1816
1817#: ../gconf/gconftool.c:324
1818msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1819msgstr ""
1820"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо пътя по "
1821"подразбиране"
1822
1823#: ../gconf/gconftool.c:325
1824msgid "SOURCE"
1825msgstr "ИЗТОЧНИК"
1826
1827#: ../gconf/gconftool.c:333
1828msgid ""
1829"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
1830"is not running."
1831msgstr ""
1832"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
1833"да има стартиран gconfd процес."
1834
1835#: ../gconf/gconftool.c:342
1836msgid ""
1837"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1838"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1839"config source or set to the empty string to use the default."
1840msgstr ""
1841"Инсталира файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се ползва "
1842"различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е посочен "
1843"в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се използва "
1844"източника по подразбиране."
1845
1846#: ../gconf/gconftool.c:351
1847msgid ""
1848"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1849"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1850"config source or set to the empty string to use the default."
1851msgstr ""
1852"Деинсталира файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се ползва "
1853"различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е посочен "
1854"в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се използва "
1855"източника по подразбиране."
1856
1857#: ../gconf/gconftool.c:360
1858msgid ""
1859"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1860"different types for keys on the command line."
1861msgstr ""
1862"Стрес изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни видове "
1863"стойности на ключовете на командния ред."
1864
1865#: ../gconf/gconftool.c:369
1866msgid ""
1867"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1868"the directories on the command line."
1869msgstr ""
1870"Стрес изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
1871"ключове в папките на командния ред."
1872
1873#: ../gconf/gconftool.c:378
1874msgid "Get the short doc string for a key"
1875msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
1876
1877#: ../gconf/gconftool.c:387
1878msgid "Get the long doc string for a key"
1879msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
1880
1881#: ../gconf/gconftool.c:396
1882msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1883msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
1884
1885#: ../gconf/gconftool.c:405
1886msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1887msgstr ""
1888"Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
1889"схемата"
1890
1891#: ../gconf/gconftool.c:414
1892msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
1893msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
1894
1895#: ../gconf/gconftool.c:423
1896msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1897msgstr ""
1898"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
1899
1900#: ../gconf/gconftool.c:432
1901msgid "Get the name of the default source"
1902msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
1903
1904#: ../gconf/gconftool.c:441
1905msgid "Print version"
1906msgstr "Показване на версията"
1907
1908#: ../gconf/gconftool.c:537
1909msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
1910msgstr "Не може едновременно да се получава и да задава/премахва информация\n"
1911
1912#: ../gconf/gconftool.c:547
1913msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
1914msgstr "Не може едновременно да се задава и получава/премахва информация\n"
1915
1916#: ../gconf/gconftool.c:554
1917msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
1918msgstr "Не може едновременно да се получава вида и да задава/премахва\n"
1919
1920#: ../gconf/gconftool.c:565
1921msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
1922msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
1923
1924#: ../gconf/gconftool.c:576
1925msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
1926msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
1927
1928#: ../gconf/gconftool.c:589
1929msgid ""
1930"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
1931"entries, or --all-dirs\n"
1932msgstr ""
1933"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
1934"entries или --all-dirs\n"
1935
1936#: ../gconf/gconftool.c:602
1937msgid ""
1938"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
1939"all-dirs\n"
1940msgstr ""
1941"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries "
1942"или --all-dirs\n"
1943
1944#: ../gconf/gconftool.c:608
1945msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
1946msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
1947
1948#: ../gconf/gconftool.c:614
1949msgid "Must specify a type when setting a value\n"
1950msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
1951
1952#: ../gconf/gconftool.c:622
1953msgid ""
1954"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
1955"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
1956msgstr ""
1957"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
1958"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
1959
1960#: ../gconf/gconftool.c:634 ../gconf/gconftool.c:647 ../gconf/gconftool.c:660
1961#: ../gconf/gconftool.c:674 ../gconf/gconftool.c:687 ../gconf/gconftool.c:700
1962#: ../gconf/gconftool.c:714
1963#, c-format
1964msgid "%s option must be used by itself.\n"
1965msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
1966
1967#: ../gconf/gconftool.c:723
1968msgid ""
1969"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
1970msgstr ""
1971"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
1972"--direct\n"
1973
1974#: ../gconf/gconftool.c:729
1975#, c-format
1976msgid "Failed to init GConf: %s\n"
1977msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
1978
1979#: ../gconf/gconftool.c:758
1980msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
1981msgstr ""
1982"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
1983
1984#: ../gconf/gconftool.c:765
1985msgid ""
1986"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
1987msgstr ""
1988"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
1989"схеми\n"
1990
1991#: ../gconf/gconftool.c:778
1992msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
1993msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
1994
1995#: ../gconf/gconftool.c:813
1996#, c-format
1997msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
1998msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
1999
2000#: ../gconf/gconftool.c:1116
2001#, c-format
2002msgid "Shutdown error: %s\n"
2003msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2004
2005#: ../gconf/gconftool.c:1159
2006msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2007msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2008
2009#: ../gconf/gconftool.c:1211
2010msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2011msgstr ""
2012"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2013
2014#: ../gconf/gconftool.c:1253 ../gconf/gconftool.c:1519
2015#, c-format
2016msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2017msgstr "Неуспех при показване на записите в \"%s\": %s\n"
2018
2019#: ../gconf/gconftool.c:1272
2020msgid "(no value set)"
2021msgstr "(няма зададена стойност)"
2022
2023#: ../gconf/gconftool.c:1578
2024#, c-format
2025msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
2026msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2027
2028#: ../gconf/gconftool.c:1607
2029msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2030msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2031
2032#: ../gconf/gconftool.c:1642
2033#, c-format
2034msgid "Type: %s\n"
2035msgstr "Вид: %s\n"
2036
2037#: ../gconf/gconftool.c:1643
2038#, c-format
2039msgid "List Type: %s\n"
2040msgstr "Вид списък: %s\n"
2041
2042#: ../gconf/gconftool.c:1644
2043#, c-format
2044msgid "Car Type: %s\n"
2045msgstr "Вид на Car: %s\n"
2046
2047#: ../gconf/gconftool.c:1645
2048#, c-format
2049msgid "Cdr Type: %s\n"
2050msgstr "Вид на Cdr: %s\n"
2051
2052#: ../gconf/gconftool.c:1650
2053#, c-format
2054msgid "Default Value: %s\n"
2055msgstr "Подразбираща се стойност: %s\n"
2056
2057#: ../gconf/gconftool.c:1650 ../gconf/gconftool.c:1652
2058#: ../gconf/gconftool.c:1653 ../gconf/gconftool.c:1654
2059msgid "Unset"
2060msgstr "Без стойност"
2061
2062#: ../gconf/gconftool.c:1652
2063#, c-format
2064msgid "Owner: %s\n"
2065msgstr "Собственик: %s\n"
2066
2067#: ../gconf/gconftool.c:1653
2068#, c-format
2069msgid "Short Desc: %s\n"
2070msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2071
2072#: ../gconf/gconftool.c:1654
2073#, c-format
2074msgid "Long Desc: %s\n"
2075msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2076
2077#: ../gconf/gconftool.c:1663 ../gconf/gconftool.c:1887
2078#: ../gconf/gconftool.c:1921 ../gconf/gconftool.c:1966
2079#: ../gconf/gconftool.c:2111
2080#, c-format
2081msgid "No value set for `%s'\n"
2082msgstr "Няма зададена стойност за \"%s\"\n"
2083
2084#: ../gconf/gconftool.c:1667 ../gconf/gconftool.c:1891
2085#: ../gconf/gconftool.c:1925 ../gconf/gconftool.c:1970
2086#: ../gconf/gconftool.c:2115
2087#, c-format
2088msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2089msgstr "Неуспех при получаване на стойността на \"%s\": %s\n"
2090
2091#: ../gconf/gconftool.c:1710 ../gconf/gconftool.c:1722
2092#, c-format
2093msgid "Don't understand type `%s'\n"
2094msgstr "Не може да се разбере вида \"%s\"\n"
2095
2096#: ../gconf/gconftool.c:1734
2097msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2098msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2099
2100#: ../gconf/gconftool.c:1754
2101#, c-format
2102msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2103msgstr "Не е зададена стойност на ключа: \"%s\"\n"
2104
2105#: ../gconf/gconftool.c:1782
2106msgid "Cannot set schema as value\n"
2107msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2108
2109#: ../gconf/gconftool.c:1792
2110msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2111msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
2112
2113#: ../gconf/gconftool.c:1806
2114msgid ""
2115"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2116msgstr ""
2117"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на car и cdr "
2118"остатъците\n"
2119
2120#: ../gconf/gconftool.c:1821
2121#, c-format
2122msgid "Error: %s\n"
2123msgstr "Грешка: %s\n"
2124
2125#: ../gconf/gconftool.c:1834 ../gconf/gconftool.c:2866
2126#, c-format
2127msgid "Error setting value: %s\n"
2128msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2129
2130#: ../gconf/gconftool.c:1852
2131#, c-format
2132msgid "Error syncing: %s\n"
2133msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2134
2135#: ../gconf/gconftool.c:1867
2136msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2137msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2138
2139#: ../gconf/gconftool.c:1911
2140msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2141msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2142
2143#: ../gconf/gconftool.c:1936 ../gconf/gconftool.c:1981
2144#, c-format
2145msgid "Key %s is not a list.\n"
2146msgstr "Ключа %s не е списък.\n"
2147
2148#: ../gconf/gconftool.c:1956
2149msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2150msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
2151
2152#: ../gconf/gconftool.c:1987
2153msgid "Must specify list index.\n"
2154msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
2155
2156#: ../gconf/gconftool.c:1994
2157msgid "List index must be non-negative.\n"
2158msgstr "Индекса на списъка трябва да е не-отрицателен.\n"
2159
2160#: ../gconf/gconftool.c:2003
2161msgid "List index is out of bounds.\n"
2162msgstr "Индекса на списъка е извън граници.\n"
2163
2164#: ../gconf/gconftool.c:2029
2165msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2166msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2167
2168#: ../gconf/gconftool.c:2049
2169#, c-format
2170msgid "No schema known for `%s'\n"
2171msgstr "Няма известна схема за \"%s\"\n"
2172
2173#: ../gconf/gconftool.c:2082
2174#, c-format
2175msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2176msgstr "Няма документиращ низ в схемата на \"%s\"\n"
2177
2178#: ../gconf/gconftool.c:2087
2179#, c-format
2180msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2181msgstr "Грешка при получаване на схема на \"%s\": %s\n"
2182
2183#: ../gconf/gconftool.c:2094
2184#, c-format
2185msgid "No schema stored at '%s'\n"
2186msgstr "Няма запазена схема в \"%s\"\n"
2187
2188#: ../gconf/gconftool.c:2097
2189#, c-format
2190msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2191msgstr "Стойността на \"%s\" не е схема\n"
2192
2193#: ../gconf/gconftool.c:2153
2194msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2195msgstr ""
2196"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2197"присвои схемата\n"
2198
2199#: ../gconf/gconftool.c:2160
2200#, c-format
2201msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2202msgstr ""
2203"Грешка при свързване на името на схемата \"%s\" с името на ключа \"%s\": %s\n"
2204
2205#: ../gconf/gconftool.c:2178
2206msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2207msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2208
2209#: ../gconf/gconftool.c:2188
2210#, c-format
2211msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2212msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от \"%s\": %s\n"
2213
2214#: ../gconf/gconftool.c:2213
2215msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2216msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2217
2218#: ../gconf/gconftool.c:2255
2219msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2220msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2221
2222#: ../gconf/gconftool.c:2275
2223msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2224msgstr "Видът на car остатъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2225
2226#: ../gconf/gconftool.c:2295
2227msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2228msgstr "Видът на cdr остатъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2229
2230#: ../gconf/gconftool.c:2310
2231#, c-format
2232msgid "Error setting value: %s"
2233msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2234
2235#: ../gconf/gconftool.c:2324
2236#, c-format
2237msgid "Error syncing: %s"
2238msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2239
2240#: ../gconf/gconftool.c:2339
2241msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2242msgstr ""
2243"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите двойката ключ/"
2244"стойност.\n"
2245
2246#: ../gconf/gconftool.c:2353
2247msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2248msgstr ""
2249"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2250
2251#: ../gconf/gconftool.c:2364
2252#, c-format
2253msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2254msgstr "Грешка при премахване на \"%s\": %s\n"
2255
2256#: ../gconf/gconftool.c:2384
2257msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2258msgstr ""
2259"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2260"премахнат.\n"
2261
2262#: ../gconf/gconftool.c:2398
2263#, c-format
2264msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2265msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на \"%s\": %s\n"
2266
2267#: ../gconf/gconftool.c:2418
2268msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2269msgstr ""
2270"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2271
2272#: ../gconf/gconftool.c:2452
2273#, c-format
2274msgid "Error listing dirs: %s\n"
2275msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2276
2277#: ../gconf/gconftool.c:2588
2278msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2279msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
2280
2281#: ../gconf/gconftool.c:2615
2282#, c-format
2283msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2284msgstr ""
2285"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
2286
2287#: ../gconf/gconftool.c:2648
2288msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2289msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2290
2291#: ../gconf/gconftool.c:2654
2292#, c-format
2293msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2294msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2295
2296#: ../gconf/gconftool.c:2672
2297#, c-format
2298msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2299msgstr ""
2300"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на целочислената стойност \"%s\"\n"
2301
2302#: ../gconf/gconftool.c:2693
2303#, c-format
2304msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2305msgstr ""
2306"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая \"%s"
2307"\"\n"
2308
2309#: ../gconf/gconftool.c:2715
2310#, c-format
2311msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2312msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на стойността на низа \"%s\"\n"
2313
2314#: ../gconf/gconftool.c:2736
2315#, c-format
2316msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2317msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на булева стойност \"%s\"\n"
2318
2319#: ../gconf/gconftool.c:2845 ../gconf/gconftool.c:3387
2320#, c-format
2321msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2322msgstr ""
2323"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при свързване на схема \"%s\" с ключа \"%s\": %s\n"
2324
2325#: ../gconf/gconftool.c:2960
2326#, c-format
2327msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2328msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2329
2330#: ../gconf/gconftool.c:2969
2331#, c-format
2332msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2333msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
2334
2335#: ../gconf/gconftool.c:2980 ../gconf/gconftool.c:3010
2336#: ../gconf/gconftool.c:3039
2337#, c-format
2338msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2339msgstr ""
2340"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на подразбираща се стойност \"%s\" "
2341"на схемата (%s)\n"
2342
2343#: ../gconf/gconftool.c:2998
2344#, c-format
2345msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2346msgstr ""
2347"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на car или cdr остатъците за "
2348"схема (%s)\n"
2349
2350#: ../gconf/gconftool.c:3023
2351msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2352msgstr ""
2353"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
2354
2355#: ../gconf/gconftool.c:3052
2356msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2357msgstr ""
2358"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2359
2360#: ../gconf/gconftool.c:3100 ../gconf/gconftool.c:3121
2361#: ../gconf/gconftool.c:3142 ../gconf/gconftool.c:3163
2362#, c-format
2363msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2364msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при анализиране на името на вида \"%s\"\n"
2365
2366#: ../gconf/gconftool.c:3117
2367#, c-format
2368msgid ""
2369"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2370msgstr ""
2371"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка може да е само int, float, string или bool, "
2372"а не \"%s\"\n"
2373
2374#: ../gconf/gconftool.c:3138
2375#, c-format
2376msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2377msgstr ""
2378"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на car остатъка може да е само int, float, string или "
2379"bool, а не \"%s\"\n"
2380
2381#: ../gconf/gconftool.c:3159
2382#, c-format
2383msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2384msgstr ""
2385"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на cdr остатъка може да е само int, float, string или "
2386"bool, а не \"%s\"\n"
2387
2388#: ../gconf/gconftool.c:3199
2389msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2390msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2391
2392#: ../gconf/gconftool.c:3202 ../gconf/gconftool.c:3460
2393#, c-format
2394msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2395msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2396
2397#: ../gconf/gconftool.c:3213
2398msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2399msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
2400
2401#: ../gconf/gconftool.c:3219
2402msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2403msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
2404
2405#: ../gconf/gconftool.c:3225
2406msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2407msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
2408
2409#: ../gconf/gconftool.c:3254
2410msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2411msgstr ""
2412"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възел <locale> няма атрибут name=\"локал\", игнорира се\n"
2413
2414#: ../gconf/gconftool.c:3260
2415#, c-format
2416msgid ""
2417"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2418msgstr ""
2419"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество <locale> възли за локала \"%s\", игнорират се "
2420"всички след първия\n"
2421
2422#: ../gconf/gconftool.c:3358
2423#, c-format
2424msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2425msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2426
2427#: ../gconf/gconftool.c:3395
2428#, c-format
2429msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2430msgstr "Прикачи се схемата \"%s\" към ключа \"%s\"\n"
2431
2432#: ../gconf/gconftool.c:3469
2433msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2434msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
2435
2436#: ../gconf/gconftool.c:3504
2437#, c-format
2438msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
2439msgstr ""
2440"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при инсталиране на схема \"%s\" локала \"%s\": %s\n"
2441
2442#: ../gconf/gconftool.c:3512
2443#, c-format
2444msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2445msgstr "Инсталира се схема \"%s\" за локала \"%s\"\n"
2446
2447#: ../gconf/gconftool.c:3522
2448#, c-format
2449msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
2450msgstr ""
2451"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неуспех при деинсталиране на схема \"%s\" локала \"%s\": %s\n"
2452
2453#: ../gconf/gconftool.c:3530
2454#, c-format
2455msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2456msgstr "Деинсталира се схемата \"%s\" за локала \"%s\"\n"
2457
2458#: ../gconf/gconftool.c:3568
2459msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2460msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2461
2462#: ../gconf/gconftool.c:3609
2463#, c-format
2464msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2465msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2466
2467#: ../gconf/gconftool.c:3642
2468#, c-format
2469msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2470msgstr "Неуспех при отворяне на \"%s\": %s\n"
2471
2472#: ../gconf/gconftool.c:3649
2473#, c-format
2474msgid "Document `%s' is empty?\n"
2475msgstr "Документът \"%s\" е празен?\n"
2476
2477#: ../gconf/gconftool.c:3661
2478#, c-format
2479msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2480msgstr ""
2481"Документът \"%s\" е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%"
2482"s>)\n"
2483
2484#: ../gconf/gconftool.c:3674
2485#, c-format
2486msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2487msgstr "Документът \"%s\" няма горно ниво <%s>\n"
2488
2489#: ../gconf/gconftool.c:3688
2490#, c-format
2491msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2492msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2493
2494#: ../gconf/gconftool.c:3699 ../gconf/gconftool.c:3734
2495#, c-format
2496msgid "Error syncing config data: %s"
2497msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2498
2499#: ../gconf/gconftool.c:3718
2500msgid "Must specify some schema files to install\n"
2501msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2502
2503#: ../gconf/gconftool.c:3755
2504#, c-format
2505msgid ""
2506"\n"
2507"%s\n"
2508msgstr ""
2509"\n"
2510"%s\n"
2511
2512#: ../gconf/gconftool.c:3775
2513#, c-format
2514msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2515msgstr ""
2516"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2517
2518#: ../gconf/gconftool.c:3901
2519msgid "Must specify some keys to break\n"
2520msgstr "Трябва да укажете ключове за стрес изпитване\n"
2521
2522#: ../gconf/gconftool.c:3907
2523#, c-format
2524msgid ""
2525"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2526"  %s\n"
2527msgstr ""
2528"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2529"ключа:\n"
2530"  %s\n"
2531
2532#: ../gconf/gconftool.c:3925
2533msgid "Must specify some directories to break\n"
2534msgstr "Трябва да укажете папки за стрес изпитване\n"
2535
2536#: ../gconf/gconftool.c:3944
2537#, c-format
2538msgid ""
2539"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2540"directory:\n"
2541"  %s\n"
2542msgstr ""
2543"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2544"ключовете в папка\n"
2545"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.