source: developer-libs/gconf.HEAD.bg.po @ 143

Last change on this file since 143 was 143, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Обнове и коректен превод. Нормализирани кавички. Оправям #130.

File size: 100.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gconf.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-13 19:04+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-13 19:05+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../backends/evoldap-backend.c:158
22#, c-format
23msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
24msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
25
26#: ../backends/evoldap-backend.c:169
27#, c-format
28msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
29msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
30
31#: ../backends/evoldap-backend.c:444
32#, c-format
33msgid "Unable to parse XML file '%s'"
34msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
35
36#: ../backends/evoldap-backend.c:453
37#, c-format
38msgid "Config file '%s' is empty"
39msgstr "Документът „%s“ е празен"
40
41#: ../backends/evoldap-backend.c:464
42#, c-format
43msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
44msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
45
46#: ../backends/evoldap-backend.c:502
47#, c-format
48msgid "No <template> specified in '%s'"
49msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
50
51#: ../backends/evoldap-backend.c:509
52#, c-format
53msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
54msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
55
56#: ../backends/evoldap-backend.c:570
57#, c-format
58msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
59msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
60
61#: ../backends/evoldap-backend.c:576
62#, c-format
63msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
64msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
65
66#: ../backends/evoldap-backend.c:582
67#, c-format
68msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
69msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
70
71#: ../backends/evoldap-backend.c:669
72#, c-format
73msgid "Searching for entries using filter: %s"
74msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
75
76#: ../backends/evoldap-backend.c:682
77#, c-format
78msgid "Error querying LDAP server: %s"
79msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
80
81#: ../backends/evoldap-backend.c:692
82#, c-format
83msgid "Got %d entries using filter: %s"
84msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
85
86#: ../backends/gconf-merge-tree.c:79
87#, c-format
88msgid "Cannot find directory %s\n"
89msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
90
91#: ../backends/gconf-merge-tree.c:95
92#, c-format
93msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
94msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
95
96#: ../backends/gconf-merge-tree.c:121
97#, c-format
98msgid "Usage: %s <dir>\n"
99msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
100
101#: ../backends/gconf-merge-tree.c:127
102#, c-format
103msgid ""
104"Usage: %s <dir>\n"
105"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
106"    dir/%%gconf.xml\n"
107"        subdir1/%%gconf.xml\n"
108"        subdir2/%%gconf.xml\n"
109"  to:\n"
110"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
111msgstr ""
112"Употреба: %s <папка>\n"
113"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
114"    папка/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
116"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
117"  в:\n"
118"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
119
120#: ../backends/markup-backend.c:162
121msgid "Unloading text markup backend module."
122msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
123
124#: ../backends/markup-backend.c:225 ../backends/xml-backend.c:288
125#, c-format
126msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
127msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
128
129#: ../backends/markup-backend.c:281 ../backends/xml-backend.c:343
130#, c-format
131msgid "Could not make directory `%s': %s"
132msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
133
134#: ../backends/markup-backend.c:383 ../backends/xml-backend.c:442
135#, c-format
136msgid ""
137"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
138msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
139
140#: ../backends/markup-backend.c:394 ../backends/xml-backend.c:452
141#, c-format
142msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
143msgstr ""
144"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
145
146#: ../backends/markup-backend.c:733 ../backends/xml-backend.c:683
147msgid ""
148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
149"values in the directory"
150msgstr ""
151"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
152"всички стойности в папката"
153
154#: ../backends/markup-backend.c:819 ../backends/xml-backend.c:769
155#, c-format
156msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
157msgstr ""
158"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
159"заключванията: %s\n"
160
161#: ../backends/markup-backend.c:832 ../backends/xml-backend.c:782
162#, c-format
163msgid "Could not remove file %s: %s\n"
164msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
165
166#: ../backends/markup-backend.c:853
167msgid "Initializing Markup backend module"
168msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
169
170#: ../backends/markup-backend.c:927 ../backends/xml-backend.c:880
171#, c-format
172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
174
175#: ../backends/markup-tree.c:362
176msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
177msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
178
179#: ../backends/markup-tree.c:798 ../backends/xml-dir.c:1273
180#, c-format
181msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
182msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
183
184#: ../backends/markup-tree.c:836 ../backends/markup-tree.c:843
185#, c-format
186msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
187msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
188
189#: ../backends/markup-tree.c:1018
190#, c-format
191msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
192msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
193
194#: ../backends/markup-tree.c:1701
195#, c-format
196msgid "Line %d character %d: %s"
197msgstr "Ред %d символ %d: %s"
198
199#: ../backends/markup-tree.c:1914
200#, c-format
201msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
202msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
203
204#: ../backends/markup-tree.c:1931 ../backends/markup-tree.c:1955
205#, c-format
206msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
207msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
208
209#: ../backends/markup-tree.c:1980 ../gconf/gconf-value.c:110
210#, c-format
211msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
212msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
213
214#: ../backends/markup-tree.c:1987 ../gconf/gconf-value.c:120
215#, c-format
216msgid "Integer `%s' is too large or small"
217msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
218
219#: ../backends/markup-tree.c:2019 ../gconf/gconf-value.c:185
220#, c-format
221msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
222msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
223
224#: ../backends/markup-tree.c:2043 ../gconf/gconf-value.c:141
225#, c-format
226msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
227msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
228
229#: ../backends/markup-tree.c:2113 ../backends/markup-tree.c:2142
230#: ../backends/markup-tree.c:2182 ../backends/markup-tree.c:2206
231#: ../backends/markup-tree.c:2214 ../backends/markup-tree.c:2269
232#: ../backends/markup-tree.c:2334 ../backends/markup-tree.c:2442
233#: ../backends/markup-tree.c:2521 ../backends/markup-tree.c:2633
234#, c-format
235msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
236msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
237
238#: ../backends/markup-tree.c:2122
239#, c-format
240msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
241msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
242
243#: ../backends/markup-tree.c:2156
244#, c-format
245msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
246msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
247
248#: ../backends/markup-tree.c:2236
249#, c-format
250msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
251msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
252
253#: ../backends/markup-tree.c:2250
254#, c-format
255msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
256msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
257
258#: ../backends/markup-tree.c:2286
259#, c-format
260msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
261msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
262
263#: ../backends/markup-tree.c:2567
264msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
265msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
266
267#: ../backends/markup-tree.c:2582
268msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
269msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
270
271#: ../backends/markup-tree.c:2589
272#, c-format
273msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
274msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
275
276#: ../backends/markup-tree.c:2613 ../backends/markup-tree.c:2705
277#: ../backends/markup-tree.c:2759 ../backends/markup-tree.c:2807
278#, c-format
279msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
280msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
281
282#: ../backends/markup-tree.c:2683
283msgid "Two <car> elements given for same pair"
284msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
285
286#: ../backends/markup-tree.c:2697
287msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
288msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
289
290#: ../backends/markup-tree.c:2751
291#, c-format
292msgid "<li> has wrong type %s"
293msgstr "<li> има грешен вид %s"
294
295#: ../backends/markup-tree.c:2780
296#, c-format
297msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
298msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
299
300#: ../backends/markup-tree.c:2820 ../backends/markup-tree.c:2842
301#: ../backends/markup-tree.c:2864 ../backends/markup-tree.c:2881
302#, c-format
303msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
304msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
305
306#: ../backends/markup-tree.c:2913
307#, c-format
308msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
309msgstr ""
310"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
311
312#: ../backends/markup-tree.c:2933 ../backends/markup-tree.c:2955
313#: ../backends/markup-tree.c:2960
314#, c-format
315msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
316msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
317
318#: ../backends/markup-tree.c:3040
319#, c-format
320msgid "No text is allowed inside element <%s>"
321msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
322
323#: ../backends/markup-tree.c:3725 ../backends/markup-tree.c:3743
324#, c-format
325msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
326msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
327
328#: ../backends/markup-tree.c:3817
329#, c-format
330msgid "Error writing file \"%s\": %s"
331msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
332
333#: ../backends/markup-tree.c:3829
334#, c-format
335msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
336msgstr ""
337"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
338"s“: %s"
339
340#: ../backends/xml-backend.c:239
341msgid "Unloading XML backend module."
342msgstr "Освобождава се модула за XML."
343
344#: ../backends/xml-backend.c:618
345#, c-format
346msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
347msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
348
349#: ../backends/xml-backend.c:809
350msgid "Initializing XML backend module"
351msgstr "Инициализира се модула за XML"
352
353#: ../backends/xml-cache.c:286
354msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
355msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
356
357#: ../backends/xml-cache.c:316
358#, c-format
359msgid ""
360"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
361"not been successfully synced to disk"
362msgstr ""
363"Не може да се премахне папка „%s“ от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
364"успешно към диска"
365
366#: ../backends/xml-dir.c:170
367#, c-format
368msgid "Could not stat `%s': %s"
369msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
370
371#: ../backends/xml-dir.c:180
372#, c-format
373msgid "XML filename `%s' is a directory"
374msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
375
376#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
377#, c-format
378msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
379msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
380
381#: ../backends/xml-dir.c:472
382#, c-format
383msgid "Failed to write file `%s': %s"
384msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
385
386#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:521
387#, c-format
388msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
389msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
390
391#: ../backends/xml-dir.c:497
392#, c-format
393msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
394msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
395
396#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1297
397#, c-format
398msgid "Failed to close file `%s': %s"
399msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
400
401#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
402#, c-format
403msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
404msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
405
406#: ../backends/xml-dir.c:552
407#, c-format
408msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
409msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
410
411#: ../backends/xml-dir.c:564
412#, c-format
413msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
414msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
415
416#. These are all fatal errors
417#: ../backends/xml-dir.c:996
418#, c-format
419msgid "Failed to stat `%s': %s"
420msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
421
422#: ../backends/xml-dir.c:1170
423#, c-format
424msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
425msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
426
427#: ../backends/xml-dir.c:1192
428#, c-format
429msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
430msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
431
432#: ../backends/xml-dir.c:1200
433#, c-format
434msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
435msgstr ""
436"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
437
438#: ../backends/xml-dir.c:1289
439#, c-format
440msgid "Failed to create file `%s': %s"
441msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
442
443#: ../backends/xml-dir.c:1388
444#, c-format
445msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
446msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
447
448#. There was an error
449#: ../backends/xml-entry.c:154
450#, c-format
451msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
452msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
453
454#: ../backends/xml-entry.c:332
455#, c-format
456msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
457msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
458
459#: ../backends/xml-entry.c:380
460#, c-format
461msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
462msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
463
464#: ../backends/xml-entry.c:732
465#, c-format
466msgid "Failed reading default value for schema: %s"
467msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
468
469#: ../backends/xml-entry.c:952
470#, c-format
471msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
472msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
473
474#: ../backends/xml-entry.c:966
475#, c-format
476msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
477msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
478
479#: ../backends/xml-entry.c:981
480msgid "No \"value\" attribute for node"
481msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
482
483#: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
484#, c-format
485msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
486msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
487
488#: ../backends/xml-entry.c:1063
489msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
490msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
491
492#: ../backends/xml-entry.c:1086
493#, c-format
494msgid "Bad XML node: %s"
495msgstr "Лош възел в XML: %s"
496
497#: ../backends/xml-entry.c:1094
498#, c-format
499msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
500msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
501
502#: ../backends/xml-entry.c:1146
503#, c-format
504msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
505msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
506
507#: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
508msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
509msgstr ""
510"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
511
512#: ../backends/xml-entry.c:1168
513#, c-format
514msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
515msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
516
517#: ../backends/xml-entry.c:1187
518#, c-format
519msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
520msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
521
522#: ../backends/xml-entry.c:1205
523msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
524msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
525
526#: ../backends/xml-entry.c:1211
527msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
528msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
529
530#: ../backends/xml-entry.c:1218
531msgid "Missing car from pair of values in XML file"
532msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
533
534#: ../backends/xml-entry.c:1223
535msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
536msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
537
538#: ../gconf/gconf-backend.c:57
539#, c-format
540msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
541msgstr "„%c“  е невалиден символ в адрес за запазване на настройки"
542
543#. -- end debug only
544#: ../gconf/gconf-backend.c:207
545#, c-format
546msgid "No such file `%s'\n"
547msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
548
549#: ../gconf/gconf-backend.c:252
550#, c-format
551msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
552msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
553
554#: ../gconf/gconf-backend.c:267
555#, c-format
556msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
557msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
558
559#: ../gconf/gconf-backend.c:293
560#, c-format
561msgid "Bad address `%s': %s"
562msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
563
564#: ../gconf/gconf-backend.c:303
565#, c-format
566msgid "Bad address `%s'"
567msgstr "Лош адрес „%s“"
568
569#: ../gconf/gconf-backend.c:328
570msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
571msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
572
573#: ../gconf/gconf-backend.c:337
574#, c-format
575msgid "Error opening module `%s': %s\n"
576msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
577
578#: ../gconf/gconf-backend.c:348
579#, c-format
580msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
581msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
582
583#: ../gconf/gconf-backend.c:379
584#, c-format
585msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
586msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
587
588#: ../gconf/gconf-backend.c:416
589msgid "Failed to shut down backend"
590msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
591
592#: ../gconf/gconf-client.c:344 ../gconf/gconf-client.c:362
593#, c-format
594msgid "GConf Error: %s\n"
595msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
596
597#: ../gconf/gconf-client.c:896
598#, c-format
599msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
600msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
601
602#: ../gconf/gconf-client.c:1181
603#, c-format
604msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
605msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
606
607#: ../gconf/gconf-database.c:211
608msgid "Received invalid value in set request"
609msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
610
611#: ../gconf/gconf-database.c:219
612#, c-format
613msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
614msgstr ""
615"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
616"на ключа „%s“"
617
618#: ../gconf/gconf-database.c:502
619msgid "Received request to drop all cached data"
620msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
621
622#: ../gconf/gconf-database.c:519
623msgid "Received request to sync synchronously"
624msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
625
626#: ../gconf/gconf-database.c:807
627msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
628msgstr ""
629"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
630"ConfigDatabase"
631
632#: ../gconf/gconf-database.c:973
633#, c-format
634msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
635msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
636
637#: ../gconf/gconf-database.c:1046
638#, c-format
639msgid ""
640"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
641"s': %s"
642msgstr ""
643"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
644"от модула „%s“: %s"
645
646#: ../gconf/gconf-database.c:1119
647#, c-format
648msgid ""
649"Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
650"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
651"configuration changes."
652msgstr ""
653"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
654"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
655"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
656"настройките."
657
658#: ../gconf/gconf-database.c:1153
659#, c-format
660msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
661msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
662
663#: ../gconf/gconf-database.c:1167
664#, c-format
665msgid ""
666"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
667"result in a notification weirdly reappearing): %s"
668msgstr ""
669"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
670"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
671
672#: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
673#, c-format
674msgid "Error getting value for `%s': %s"
675msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
676
677#: ../gconf/gconf-database.c:1349
678#, c-format
679msgid "Error setting value for `%s': %s"
680msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
681
682#: ../gconf/gconf-database.c:1397
683#, c-format
684msgid "Error unsetting `%s': %s"
685msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
686
687#: ../gconf/gconf-database.c:1426
688#, c-format
689msgid "Error getting default value for `%s': %s"
690msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
691
692#: ../gconf/gconf-database.c:1484
693#, c-format
694msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
695msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
696
697#: ../gconf/gconf-database.c:1515
698#, c-format
699msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
700msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
701
702#: ../gconf/gconf-database.c:1570
703#, c-format
704msgid "Error checking existence of `%s': %s"
705msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
706
707#: ../gconf/gconf-database.c:1594
708#, c-format
709msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
710msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
711
712#: ../gconf/gconf-database.c:1621
713#, c-format
714msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
715msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
716
717#: ../gconf/gconf-database.c:1647
718#, c-format
719msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
720msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
721
722#: ../gconf/gconf-database.c:1668
723#, c-format
724msgid "Error setting schema for `%s': %s"
725msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
726
727#: ../gconf/gconf-error.c:25
728msgid "Success"
729msgstr "Успех"
730
731#: ../gconf/gconf-error.c:26
732msgid "Failed"
733msgstr "Неуспех"
734
735#: ../gconf/gconf-error.c:27
736msgid "Configuration server couldn't be contacted"
737msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
738
739#: ../gconf/gconf-error.c:28
740msgid "Permission denied"
741msgstr "Достъпът е отказан!"
742
743#: ../gconf/gconf-error.c:29
744msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
745msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
746
747#: ../gconf/gconf-error.c:30
748msgid "Bad key or directory name"
749msgstr "Лош ключ или име на папка"
750
751#: ../gconf/gconf-error.c:31
752msgid "Parse error"
753msgstr "Грешка при анализ"
754
755#: ../gconf/gconf-error.c:32
756msgid "Corrupt data in configuration source database"
757msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
758
759#: ../gconf/gconf-error.c:33
760msgid "Type mismatch"
761msgstr "Несъответствие на вида"
762
763#: ../gconf/gconf-error.c:34
764msgid "Key operation on directory"
765msgstr "Операция за ключове върху папка"
766
767#: ../gconf/gconf-error.c:35
768msgid "Directory operation on key"
769msgstr "Операция за папки върху ключ"
770
771#: ../gconf/gconf-error.c:36
772msgid "Can't overwrite existing read-only value"
773msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
774
775#: ../gconf/gconf-error.c:37
776msgid "Object Activation Framework error"
777msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
778
779#: ../gconf/gconf-error.c:38
780msgid "Operation not allowed without configuration server"
781msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
782
783#: ../gconf/gconf-error.c:39
784msgid "Failed to get a lock"
785msgstr "Неуспех при заключване"
786
787#: ../gconf/gconf-error.c:40
788msgid "No database available to save your configuration"
789msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
790
791#: ../gconf/gconf-internals.c:91
792#, c-format
793msgid "No '/' in key \"%s\""
794msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
795
796#: ../gconf/gconf-internals.c:204
797#, c-format
798msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
799msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
800
801#: ../gconf/gconf-internals.c:263
802msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
803msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
804
805#: ../gconf/gconf-internals.c:265
806#, c-format
807msgid "Incorrect type for list element in %s"
808msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
809
810#: ../gconf/gconf-internals.c:278
811msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
812msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
813
814#: ../gconf/gconf-internals.c:459
815msgid "Failed to convert object to IOR"
816msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
817
818#: ../gconf/gconf-internals.c:596
819msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
820msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
821
822#: ../gconf/gconf-internals.c:604
823msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
824msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
825
826#: ../gconf/gconf-internals.c:612
827msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
828msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
829
830#: ../gconf/gconf-internals.c:620
831msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
832msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
833
834#: ../gconf/gconf-internals.c:874
835#, c-format
836msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
837msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
838
839#: ../gconf/gconf-internals.c:930
840#, c-format
841msgid "Adding source `%s'\n"
842msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
843
844#: ../gconf/gconf-internals.c:945
845#, c-format
846msgid "Read error on file `%s': %s\n"
847msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
848
849#: ../gconf/gconf-internals.c:1278 ../gconf/gconf-internals.c:1344
850#: ../gconf/gconf-value.c:154 ../gconf/gconf-value.c:253
851#: ../gconf/gconf-value.c:395 ../gconf/gconf-value.c:1683
852msgid "Text contains invalid UTF-8"
853msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
854
855#: ../gconf/gconf-internals.c:1429
856#, c-format
857msgid "Expected list, got %s"
858msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
859
860#: ../gconf/gconf-internals.c:1439
861#, c-format
862msgid "Expected list of %s, got list of %s"
863msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
864
865#: ../gconf/gconf-internals.c:1567
866#, c-format
867msgid "Expected pair, got %s"
868msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
869
870#: ../gconf/gconf-internals.c:1581
871#, c-format
872msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
873msgstr ""
874"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
875"стойности"
876
877#: ../gconf/gconf-internals.c:1597
878#, c-format
879msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
880msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
881
882#: ../gconf/gconf-internals.c:1713
883msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
884msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
885
886#: ../gconf/gconf-internals.c:1775
887msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
888msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
889
890#: ../gconf/gconf-internals.c:1911
891msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
892msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
893
894#: ../gconf/gconf-internals.c:2393
895#, c-format
896msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
897msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
898
899#: ../gconf/gconf-internals.c:2420
900#, c-format
901msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
902msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
903
904#: ../gconf/gconf-internals.c:2488
905#, c-format
906msgid "Failed to create or open '%s'"
907msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
908
909#: ../gconf/gconf-internals.c:2498
910#, c-format
911msgid ""
912"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
913"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
914msgstr ""
915"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
916"системата Ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
917"s)"
918
919#: ../gconf/gconf-internals.c:2518
920#, c-format
921msgid "Failed to remove '%s': %s"
922msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
923
924#: ../gconf/gconf-internals.c:2542
925#, c-format
926msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
927msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
928
929#: ../gconf/gconf-internals.c:2572
930#, c-format
931msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
932msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
933
934#: ../gconf/gconf-internals.c:2589
935msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
936msgstr ""
937"неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
938"gconfd обект"
939
940#: ../gconf/gconf-internals.c:2599
941#, c-format
942msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
943msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
944
945#: ../gconf/gconf-internals.c:2649
946#, c-format
947msgid "couldn't create directory `%s': %s"
948msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
949
950#: ../gconf/gconf-internals.c:2708
951#, c-format
952msgid "Can't write to file `%s': %s"
953msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
954
955#: ../gconf/gconf-internals.c:2749
956#, c-format
957msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
958msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
959
960#: ../gconf/gconf-internals.c:2772
961#, c-format
962msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
963msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
964
965#: ../gconf/gconf-internals.c:2784
966#, c-format
967msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
968msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
969
970#: ../gconf/gconf-internals.c:2807
971#, c-format
972msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
973msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
974
975#: ../gconf/gconf-internals.c:2823
976#, c-format
977msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
978msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
979
980#: ../gconf/gconf-internals.c:2865
981#, c-format
982msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
983msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
984
985#: ../gconf/gconf-internals.c:3019 ../gconf/gconfd.c:570
986#, c-format
987msgid "Failed to stat %s: %s"
988msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
989
990#: ../gconf/gconf-internals.c:3041
991#, c-format
992msgid "Server ping error: %s"
993msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
994
995#: ../gconf/gconf-internals.c:3066
996#, c-format
997msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
998msgstr ""
999"Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони gconf: %"
1000"s\n"
1001
1002#: ../gconf/gconf-internals.c:3090
1003#, c-format
1004msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
1005msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
1006
1007#: ../gconf/gconf-internals.c:3115
1008#, c-format
1009msgid ""
1010"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1011"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1012"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1013"(Details - %s)"
1014msgstr ""
1015"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1016"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1017"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %"
1018"s)"
1019
1020#: ../gconf/gconf-internals.c:3116
1021msgid "none"
1022msgstr "няма"
1023
1024#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:68 ../gconf/gconftool.c:519
1025#, c-format
1026msgid ""
1027"Error on option %s: %s.\n"
1028"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1029msgstr ""
1030"Грешка в опция %s: %s.\n"
1031"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1032"командата.\n"
1033
1034#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:142 ../gconf/gconf-sanity-check.c:167
1035#, c-format
1036msgid ""
1037"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1038"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1039"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1040"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1041msgstr ""
1042"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1043"Файл „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем с "
1044"Вашите настройки, понеже много програми създават файлове във Вашата домашна "
1045"папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1046
1047#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:181
1048#, c-format
1049msgid ""
1050"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1051"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1052"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1053"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1054"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1055"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1056"%d)."
1057msgstr ""
1058"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1059"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1060"настройките  на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е монтирана "
1061"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1062"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1063"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1064
1065#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:198
1066#, c-format
1067msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1068msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1069
1070#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:234
1071#, c-format
1072msgid ""
1073"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1074"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1075"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1076msgstr ""
1077"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1078"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1079"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1080
1081#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:237
1082msgid "Error reading the file: "
1083msgstr "Грешка при четене на файла:"
1084
1085#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:260
1086#, c-format
1087msgid ""
1088"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1089"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1090msgstr ""
1091"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1092"Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
1093
1094#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:321
1095msgid ""
1096"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1097"\n"
1098"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1099"login session is using your preference settings files.\n"
1100"\n"
1101"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1102"problems with the preference settings in the other session.\n"
1103"\n"
1104"Do you want to continue?"
1105msgstr ""
1106"Файловете, който съдържат Вашите настройки се използват в момента.\n"
1107"\n"
1108"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1109"тези файлове.\n"
1110"\n"
1111"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1112"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1113"\n"
1114"Желаете ли да продължите?"
1115
1116#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:342
1117msgid "_Log Out"
1118msgstr "_Излизане"
1119
1120#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:344
1121msgid "_Continue"
1122msgstr "_Продължаване"
1123
1124#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:357
1125#, c-format
1126msgid "%s Continue (y/n)?"
1127msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1128
1129#: ../gconf/gconf-schema.c:221 ../gconf/gconf-schema.c:229
1130#: ../gconf/gconf-schema.c:237 ../gconf/gconf-schema.c:245
1131msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1132msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
1133
1134#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1135msgid ""
1136"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1137msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1138
1139#: ../gconf/gconf-schema.c:264
1140msgid ""
1141"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1142"elements"
1143msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
1144
1145#: ../gconf/gconf-sources.c:371
1146#, c-format
1147msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1148msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1149
1150#: ../gconf/gconf-sources.c:411
1151#, c-format
1152msgid ""
1153"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1154msgstr ""
1155"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
1156
1157#: ../gconf/gconf-sources.c:417
1158#, c-format
1159msgid ""
1160"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1161msgstr ""
1162"Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
1163"%d"
1164
1165#: ../gconf/gconf-sources.c:424
1166#, c-format
1167msgid ""
1168"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
1169msgstr ""
1170"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
1171"позиция %d"
1172
1173#: ../gconf/gconf-sources.c:433
1174msgid ""
1175"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1176"will not be possible"
1177msgstr ""
1178"Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
1179"запазват"
1180
1181#: ../gconf/gconf-sources.c:650
1182#, c-format
1183msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1184msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1185
1186#: ../gconf/gconf-sources.c:712
1187msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1188msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1189
1190#: ../gconf/gconf-sources.c:754
1191#, c-format
1192msgid ""
1193"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1194"path"
1195msgstr ""
1196"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1197"настройките"
1198
1199#: ../gconf/gconf-sources.c:766
1200#, c-format
1201msgid ""
1202"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1203"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1204"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1205"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1206"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1207"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1208"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1209"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1210"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1211"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1212"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1213"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1214"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1215"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1216"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1217"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1218msgstr ""
1219"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1220"няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
1221"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
1222"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е настроена "
1223"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната Ви папка или 4) "
1224"Вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
1225"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
1226"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
1227"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
1228"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
1229"с конфигурацията си по подразбиране, която предотвратява отдалечени връзки "
1230"по CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и "
1231"потребителските журнални файлове за повече подробности за проблемите на "
1232"gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и той трябва да "
1233"притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните "
1234"места за съхранение като ~/.gconf"
1235
1236#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
1237#, c-format
1238msgid "Error finding metainfo: %s"
1239msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1240
1241#: ../gconf/gconf-sources.c:1639
1242#, c-format
1243msgid "Error getting metainfo: %s"
1244msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1245
1246#: ../gconf/gconf-sources.c:1663
1247#, c-format
1248msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1249msgstr ""
1250"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1251"„%s“"
1252
1253#: ../gconf/gconf-value.c:261
1254#, c-format
1255msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1256msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1257
1258#: ../gconf/gconf-value.c:274
1259#, c-format
1260msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1261msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1262
1263#: ../gconf/gconf-value.c:325
1264#, c-format
1265msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1266msgstr ""
1267"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1268
1269#: ../gconf/gconf-value.c:356 ../gconf/gconf-value.c:517
1270#, c-format
1271msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1272msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
1273
1274#: ../gconf/gconf-value.c:403
1275#, c-format
1276msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1277msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1278
1279#: ../gconf/gconf-value.c:416
1280#, c-format
1281msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1282msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1283
1284#: ../gconf/gconf-value.c:446 ../gconf/gconf-value.c:532
1285#, c-format
1286msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1287msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1288
1289#: ../gconf/gconf-value.c:486
1290#, c-format
1291msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1292msgstr ""
1293"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1294
1295#: ../gconf/gconf.c:57
1296#, c-format
1297msgid "Key \"%s\" is NULL"
1298msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
1299
1300#: ../gconf/gconf.c:64
1301#, c-format
1302msgid "\"%s\": %s"
1303msgstr "„%s“: %s"
1304
1305#: ../gconf/gconf.c:383
1306#, c-format
1307msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1308msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
1309
1310#: ../gconf/gconf.c:761
1311msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1312msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1313
1314#: ../gconf/gconf.c:2224
1315#, c-format
1316msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1317msgstr ""
1318"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1319
1320#: ../gconf/gconf.c:2587
1321msgid "Must begin with a slash (/)"
1322msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
1323
1324#: ../gconf/gconf.c:2609
1325msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
1326msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
1327
1328#: ../gconf/gconf.c:2611
1329msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
1330msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
1331
1332#: ../gconf/gconf.c:2630
1333#, c-format
1334msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
1335msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1336
1337#: ../gconf/gconf.c:2640
1338#, c-format
1339msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1340msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
1341
1342#: ../gconf/gconf.c:2654
1343msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
1344msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
1345
1346#: ../gconf/gconf.c:3025
1347#, c-format
1348msgid "Failure shutting down config server: %s"
1349msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
1350
1351#: ../gconf/gconf.c:3086
1352#, c-format
1353msgid "Expected float, got %s"
1354msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1355
1356#: ../gconf/gconf.c:3121
1357#, c-format
1358msgid "Expected int, got %s"
1359msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1360
1361#: ../gconf/gconf.c:3156
1362#, c-format
1363msgid "Expected string, got %s"
1364msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1365
1366#: ../gconf/gconf.c:3190
1367#, c-format
1368msgid "Expected bool, got %s"
1369msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1370
1371#: ../gconf/gconf.c:3223
1372#, c-format
1373msgid "Expected schema, got %s"
1374msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1375
1376#: ../gconf/gconf.c:3580
1377#, c-format
1378msgid "CORBA error: %s"
1379msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1380
1381#: ../gconf/gconfd.c:302
1382msgid "Shutdown request received"
1383msgstr "Получена е заявка за спиране"
1384
1385#: ../gconf/gconfd.c:334
1386msgid ""
1387"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1388"directory"
1389msgstr ""
1390"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1391"gconf.path от папката с изходен код..."
1392
1393#: ../gconf/gconfd.c:354
1394#, c-format
1395msgid ""
1396"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
1397msgstr ""
1398"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се подразбиращия се източник "
1399"„%s“"
1400
1401#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1402#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1403#.
1404#: ../gconf/gconfd.c:362
1405#, c-format
1406msgid ""
1407"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
1408"edit %s%s"
1409msgstr ""
1410"Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
1411"запази. Редактирайте %s%s"
1412
1413#: ../gconf/gconfd.c:375
1414#, c-format
1415msgid "Error loading some config sources: %s"
1416msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1417
1418#: ../gconf/gconfd.c:387
1419msgid ""
1420"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
1421"data"
1422msgstr ""
1423"Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
1424"заредят или запазят конфигурационните данни."
1425
1426#: ../gconf/gconfd.c:404
1427msgid ""
1428"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
1429"some configuration changes"
1430msgstr ""
1431"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
1432"може да не се запазят."
1433
1434#: ../gconf/gconfd.c:433
1435#, c-format
1436msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
1437msgstr ""
1438"Получи се %d сигнал, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
1439"GConf."
1440
1441#: ../gconf/gconfd.c:439
1442#, c-format
1443msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
1444msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1445
1446#: ../gconf/gconfd.c:459
1447#, c-format
1448msgid ""
1449"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
1450msgstr ""
1451"Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1452
1453#: ../gconf/gconfd.c:475
1454#, c-format
1455msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
1456msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
1457
1458#: ../gconf/gconfd.c:563
1459#, c-format
1460msgid "Failed to open %s: %s"
1461msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
1462
1463#: ../gconf/gconfd.c:579
1464#, c-format
1465msgid "Owner of %s is not the current user"
1466msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
1467
1468#: ../gconf/gconfd.c:587
1469#, c-format
1470msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
1471msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
1472
1473#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
1474#. So we free it at the end of main()
1475#: ../gconf/gconfd.c:679
1476#, c-format
1477msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1478msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
1479
1480#: ../gconf/gconfd.c:736
1481msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1482msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1483
1484#: ../gconf/gconfd.c:749
1485#, c-format
1486msgid "Failed to create %s: %s"
1487msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
1488
1489#: ../gconf/gconfd.c:756
1490#, c-format
1491msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
1492msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
1493
1494#: ../gconf/gconfd.c:788
1495#, c-format
1496msgid ""
1497"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1498"s"
1499msgstr ""
1500"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1501"клиентската програма може да забие: %s"
1502
1503#: ../gconf/gconfd.c:798
1504#, c-format
1505msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
1506msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
1507
1508#: ../gconf/gconfd.c:836
1509#, c-format
1510msgid "Error releasing lockfile: %s"
1511msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1512
1513#: ../gconf/gconfd.c:844
1514msgid "Exiting"
1515msgstr "Приключва се"
1516
1517#: ../gconf/gconfd.c:865
1518msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1519msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
1520
1521#: ../gconf/gconfd.c:882
1522msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1523msgstr "Не се използва сървър GConf, приключвам."
1524
1525#: ../gconf/gconfd.c:1208
1526#, c-format
1527msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1528msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1529
1530#: ../gconf/gconfd.c:1336
1531#, c-format
1532msgid "Returning exception: %s"
1533msgstr "Върнато изключение: %s"
1534
1535#: ../gconf/gconfd.c:1442
1536#, c-format
1537msgid ""
1538"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1539"gconfd shutdown (%s)"
1540msgstr ""
1541"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1542"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1543
1544#: ../gconf/gconfd.c:1477
1545#, c-format
1546msgid ""
1547"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1548msgstr ""
1549"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1550"запазени успешно (%s)"
1551
1552#: ../gconf/gconfd.c:1539
1553#, c-format
1554msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1555msgstr ""
1556"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1557
1558#: ../gconf/gconfd.c:1553
1559#, c-format
1560msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1561msgstr ""
1562"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
1563
1564#: ../gconf/gconfd.c:1562
1565#, c-format
1566msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1567msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1568
1569#: ../gconf/gconfd.c:1576
1570#, c-format
1571msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1572msgstr ""
1573"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1574
1575#: ../gconf/gconfd.c:1586
1576#, c-format
1577msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
1578msgstr ""
1579"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1580"мястото му: %s"
1581
1582#: ../gconf/gconfd.c:1595
1583#, c-format
1584msgid ""
1585"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1586msgstr ""
1587"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1588"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1589
1590#: ../gconf/gconfd.c:2074
1591#, c-format
1592msgid ""
1593"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1594msgstr ""
1595"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
1596"базата данни"
1597
1598#: ../gconf/gconfd.c:2110
1599#, c-format
1600msgid "Error reading saved state file: %s"
1601msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1602
1603#: ../gconf/gconfd.c:2160
1604#, c-format
1605msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1606msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
1607
1608#: ../gconf/gconfd.c:2279
1609#, c-format
1610msgid ""
1611"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1612"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1613msgstr ""
1614"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd; няма "
1615"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1616
1617#: ../gconf/gconfd.c:2284
1618#, c-format
1619msgid ""
1620"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1621"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1622msgstr ""
1623"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1624"Може погрешно отново да бъде добавен след спиране или завършване на gconfd (%"
1625"s)"
1626
1627#: ../gconf/gconfd.c:2307 ../gconf/gconfd.c:2481
1628#, c-format
1629msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1630msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1631
1632#: ../gconf/gconfd.c:2322
1633#, c-format
1634msgid "Failed to open saved state file: %s"
1635msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1636
1637#: ../gconf/gconfd.c:2335
1638#, c-format
1639msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1640msgstr ""
1641"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1642"състоянието: %s"
1643
1644#: ../gconf/gconfd.c:2343
1645#, c-format
1646msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1647msgstr ""
1648"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1649"състоянието: %s"
1650
1651#: ../gconf/gconfd.c:2442
1652msgid ""
1653"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1654msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1655
1656#: ../gconf/gconftool.c:89
1657msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1658msgstr ""
1659"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
1660
1661#: ../gconf/gconftool.c:98
1662msgid "Print the value of a key to standard output."
1663msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
1664
1665#: ../gconf/gconftool.c:107
1666msgid ""
1667"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1668"type."
1669msgstr ""
1670"Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
1671"long-desc, --owner, и --type."
1672
1673#: ../gconf/gconftool.c:117
1674msgid "Unset the keys on the command line"
1675msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
1676
1677#: ../gconf/gconftool.c:126
1678msgid ""
1679"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1680"command line"
1681msgstr ""
1682"Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
1683"командния ред"
1684
1685#: ../gconf/gconftool.c:135
1686msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1687msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
1688
1689#: ../gconf/gconftool.c:144
1690msgid "Print all subdirectories in a directory."
1691msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
1692
1693#: ../gconf/gconftool.c:153
1694msgid ""
1695"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1696"recursively."
1697msgstr ""
1698"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
1699
1700#: ../gconf/gconftool.c:162
1701msgid ""
1702"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1703"relative to a directory."
1704msgstr ""
1705"Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
1706"настройване относително към папка."
1707
1708#: ../gconf/gconftool.c:171
1709msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1710msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
1711
1712#: ../gconf/gconftool.c:180
1713msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1714msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
1715
1716#: ../gconf/gconftool.c:189
1717msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1718msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
1719
1720#: ../gconf/gconftool.c:198
1721msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1722msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
1723
1724#: ../gconf/gconftool.c:207
1725msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1726msgstr ""
1727"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
1728
1729#: ../gconf/gconftool.c:216
1730msgid ""
1731"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
1732"needed.)"
1733msgstr ""
1734"Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
1735"автоматично - при необходимост)"
1736
1737#: ../gconf/gconftool.c:225
1738msgid ""
1739"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1740"describes. Unique abbreviations OK."
1741msgstr ""
1742"Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
1743"описва. Уникалните съкращения са позволени."
1744
1745#: ../gconf/gconftool.c:226
1746msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1747msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1748
1749#: ../gconf/gconftool.c:234
1750msgid "Print the data type of a key to standard output."
1751msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
1752
1753#: ../gconf/gconftool.c:243
1754msgid "Get the number of elements in a list key."
1755msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
1756
1757#: ../gconf/gconftool.c:252
1758msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1759msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
1760
1761#: ../gconf/gconftool.c:261
1762msgid ""
1763"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1764"schema describes. Unique abbreviations OK."
1765msgstr ""
1766"Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
1767"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1768
1769#: ../gconf/gconftool.c:262 ../gconf/gconftool.c:271 ../gconf/gconftool.c:280
1770msgid "int|bool|float|string"
1771msgstr "int|bool|float|string"
1772
1773#: ../gconf/gconftool.c:270
1774msgid ""
1775"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1776"schema describes. Unique abbreviations OK."
1777msgstr ""
1778"Указване на вида на остатъка „car“ от двойката, който се задава или вида на "
1779"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1780
1781#: ../gconf/gconftool.c:279
1782msgid ""
1783"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1784"schema describes. Unique abbreviations OK."
1785msgstr ""
1786"Указване на вида на остатъка „cdr“ от двойката, който се задава или вида на "
1787"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1788
1789#: ../gconf/gconftool.c:288
1790msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1791msgstr "Указване на кратко описание на схема"
1792
1793#: ../gconf/gconftool.c:289 ../gconf/gconftool.c:298
1794msgid "DESCRIPTION"
1795msgstr "ОПИСАНИЕ"
1796
1797#: ../gconf/gconftool.c:297
1798msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1799msgstr "Указване на подробно описание на схема."
1800
1801#: ../gconf/gconftool.c:306
1802msgid "Specify the owner of a schema"
1803msgstr "Указване на собственик на схема"
1804
1805#: ../gconf/gconftool.c:307
1806msgid "OWNER"
1807msgstr "СОБСТВЕНИК"
1808
1809#: ../gconf/gconftool.c:315
1810msgid "Specify a schema file to be installed"
1811msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
1812
1813#: ../gconf/gconftool.c:316
1814msgid "FILENAME"
1815msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
1816
1817#: ../gconf/gconftool.c:324
1818msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1819msgstr ""
1820"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо пътя по "
1821"подразбиране"
1822
1823#: ../gconf/gconftool.c:325
1824msgid "SOURCE"
1825msgstr "ИЗТОЧНИК"
1826
1827#: ../gconf/gconftool.c:333
1828msgid ""
1829"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
1830"is not running."
1831msgstr ""
1832"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
1833"да има стартиран gconfd процес."
1834
1835#: ../gconf/gconftool.c:342
1836msgid ""
1837"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1838"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1839"config source or set to the empty string to use the default."
1840msgstr ""
1841"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
1842"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
1843"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1844"използва източника по подразбиране."
1845
1846#: ../gconf/gconftool.c:351
1847msgid ""
1848"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1849"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1850"config source or set to the empty string to use the default."
1851msgstr ""
1852"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
1853"ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
1854"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1855"използва източника по подразбиране."
1856
1857#: ../gconf/gconftool.c:360
1858msgid ""
1859"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1860"different types for keys on the command line."
1861msgstr ""
1862"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
1863"видове стойности на ключовете на командния ред."
1864
1865#: ../gconf/gconftool.c:369
1866msgid ""
1867"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1868"the directories on the command line."
1869msgstr ""
1870"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
1871"ключове в папките на командния ред."
1872
1873#: ../gconf/gconftool.c:378
1874msgid "Get the short doc string for a key"
1875msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
1876
1877#: ../gconf/gconftool.c:387
1878msgid "Get the long doc string for a key"
1879msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
1880
1881#: ../gconf/gconftool.c:396
1882msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1883msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
1884
1885#: ../gconf/gconftool.c:405
1886msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1887msgstr ""
1888"Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
1889"схемата"
1890
1891#: ../gconf/gconftool.c:414
1892msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
1893msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
1894
1895#: ../gconf/gconftool.c:423
1896msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1897msgstr ""
1898"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
1899
1900#: ../gconf/gconftool.c:432
1901msgid "Get the name of the default source"
1902msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
1903
1904#: ../gconf/gconftool.c:441
1905msgid "Print version"
1906msgstr "Показване на версията"
1907
1908#: ../gconf/gconftool.c:537
1909msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
1910msgstr ""
1911"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1912
1913#: ../gconf/gconftool.c:547
1914msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
1915msgstr ""
1916"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
1917
1918#: ../gconf/gconftool.c:554
1919msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
1920msgstr ""
1921"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
1922
1923#: ../gconf/gconftool.c:565
1924msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
1925msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
1926
1927#: ../gconf/gconftool.c:576
1928msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
1929msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
1930
1931#: ../gconf/gconftool.c:589
1932msgid ""
1933"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
1934"entries, or --all-dirs\n"
1935msgstr ""
1936"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
1937"entries или --all-dirs\n"
1938
1939#: ../gconf/gconftool.c:602
1940msgid ""
1941"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
1942"all-dirs\n"
1943msgstr ""
1944"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries "
1945"или --all-dirs\n"
1946
1947#: ../gconf/gconftool.c:608
1948msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
1949msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
1950
1951#: ../gconf/gconftool.c:614
1952msgid "Must specify a type when setting a value\n"
1953msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
1954
1955#: ../gconf/gconftool.c:622
1956msgid ""
1957"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
1958"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
1959msgstr ""
1960"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
1961"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
1962
1963#: ../gconf/gconftool.c:634 ../gconf/gconftool.c:647 ../gconf/gconftool.c:660
1964#: ../gconf/gconftool.c:674 ../gconf/gconftool.c:687 ../gconf/gconftool.c:700
1965#: ../gconf/gconftool.c:714
1966#, c-format
1967msgid "%s option must be used by itself.\n"
1968msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
1969
1970#: ../gconf/gconftool.c:723
1971msgid ""
1972"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
1973msgstr ""
1974"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
1975"--direct\n"
1976
1977#: ../gconf/gconftool.c:729
1978#, c-format
1979msgid "Failed to init GConf: %s\n"
1980msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
1981
1982#: ../gconf/gconftool.c:758
1983msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
1984msgstr ""
1985"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
1986
1987#: ../gconf/gconftool.c:765
1988msgid ""
1989"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
1990msgstr ""
1991"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
1992"схеми\n"
1993
1994#: ../gconf/gconftool.c:778
1995msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
1996msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
1997
1998#: ../gconf/gconftool.c:813
1999#, c-format
2000msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2001msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2002
2003#: ../gconf/gconftool.c:1116
2004#, c-format
2005msgid "Shutdown error: %s\n"
2006msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2007
2008#: ../gconf/gconftool.c:1159
2009msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2010msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2011
2012#: ../gconf/gconftool.c:1211
2013msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2014msgstr ""
2015"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2016
2017#: ../gconf/gconftool.c:1253 ../gconf/gconftool.c:1519
2018#, c-format
2019msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2020msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2021
2022#: ../gconf/gconftool.c:1272
2023msgid "(no value set)"
2024msgstr "(няма зададена стойност)"
2025
2026#: ../gconf/gconftool.c:1578
2027#, c-format
2028msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
2029msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2030
2031#: ../gconf/gconftool.c:1607
2032msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2033msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2034
2035#: ../gconf/gconftool.c:1642
2036#, c-format
2037msgid "Type: %s\n"
2038msgstr "Вид: %s\n"
2039
2040#: ../gconf/gconftool.c:1643
2041#, c-format
2042msgid "List Type: %s\n"
2043msgstr "Вид списък: %s\n"
2044
2045#: ../gconf/gconftool.c:1644
2046#, c-format
2047msgid "Car Type: %s\n"
2048msgstr "Вид на car: %s\n"
2049
2050#: ../gconf/gconftool.c:1645
2051#, c-format
2052msgid "Cdr Type: %s\n"
2053msgstr "Вид на cdr: %s\n"
2054
2055#: ../gconf/gconftool.c:1650
2056#, c-format
2057msgid "Default Value: %s\n"
2058msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
2059
2060#: ../gconf/gconftool.c:1650 ../gconf/gconftool.c:1652
2061#: ../gconf/gconftool.c:1653 ../gconf/gconftool.c:1654
2062msgid "Unset"
2063msgstr "Без стойност"
2064
2065#: ../gconf/gconftool.c:1652
2066#, c-format
2067msgid "Owner: %s\n"
2068msgstr "Собственик: %s\n"
2069
2070#: ../gconf/gconftool.c:1653
2071#, c-format
2072msgid "Short Desc: %s\n"
2073msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2074
2075#: ../gconf/gconftool.c:1654
2076#, c-format
2077msgid "Long Desc: %s\n"
2078msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2079
2080#: ../gconf/gconftool.c:1663 ../gconf/gconftool.c:1887
2081#: ../gconf/gconftool.c:1921 ../gconf/gconftool.c:1966
2082#: ../gconf/gconftool.c:2111
2083#, c-format
2084msgid "No value set for `%s'\n"
2085msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2086
2087#: ../gconf/gconftool.c:1667 ../gconf/gconftool.c:1891
2088#: ../gconf/gconftool.c:1925 ../gconf/gconftool.c:1970
2089#: ../gconf/gconftool.c:2115
2090#, c-format
2091msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2092msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2093
2094#: ../gconf/gconftool.c:1710 ../gconf/gconftool.c:1722
2095#, c-format
2096msgid "Don't understand type `%s'\n"
2097msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
2098
2099#: ../gconf/gconftool.c:1734
2100msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2101msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2102
2103#: ../gconf/gconftool.c:1754
2104#, c-format
2105msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2106msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2107
2108#: ../gconf/gconftool.c:1782
2109msgid "Cannot set schema as value\n"
2110msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2111
2112#: ../gconf/gconftool.c:1792
2113msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2114msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
2115
2116#: ../gconf/gconftool.c:1806
2117msgid ""
2118"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2119msgstr ""
2120"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на  остатъците car и "
2121"cdr\n"
2122
2123#: ../gconf/gconftool.c:1821
2124#, c-format
2125msgid "Error: %s\n"
2126msgstr "Грешка: %s\n"
2127
2128#: ../gconf/gconftool.c:1834 ../gconf/gconftool.c:2866
2129#, c-format
2130msgid "Error setting value: %s\n"
2131msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2132
2133#: ../gconf/gconftool.c:1852
2134#, c-format
2135msgid "Error syncing: %s\n"
2136msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2137
2138#: ../gconf/gconftool.c:1867
2139msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2140msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2141
2142#: ../gconf/gconftool.c:1911
2143msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2144msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2145
2146#: ../gconf/gconftool.c:1936 ../gconf/gconftool.c:1981
2147#, c-format
2148msgid "Key %s is not a list.\n"
2149msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2150
2151#: ../gconf/gconftool.c:1956
2152msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2153msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
2154
2155#: ../gconf/gconftool.c:1987
2156msgid "Must specify list index.\n"
2157msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
2158
2159#: ../gconf/gconftool.c:1994
2160msgid "List index must be non-negative.\n"
2161msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2162
2163#: ../gconf/gconftool.c:2003
2164msgid "List index is out of bounds.\n"
2165msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
2166
2167#: ../gconf/gconftool.c:2029
2168msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2169msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2170
2171#: ../gconf/gconftool.c:2049
2172#, c-format
2173msgid "No schema known for `%s'\n"
2174msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2175
2176#: ../gconf/gconftool.c:2082
2177#, c-format
2178msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2179msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2180
2181#: ../gconf/gconftool.c:2087
2182#, c-format
2183msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2184msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2185
2186#: ../gconf/gconftool.c:2094
2187#, c-format
2188msgid "No schema stored at '%s'\n"
2189msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2190
2191#: ../gconf/gconftool.c:2097
2192#, c-format
2193msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2194msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2195
2196#: ../gconf/gconftool.c:2153
2197msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2198msgstr ""
2199"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2200"присвои схемата\n"
2201
2202#: ../gconf/gconftool.c:2160
2203#, c-format
2204msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2205msgstr ""
2206"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2207
2208#: ../gconf/gconftool.c:2178
2209msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2210msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2211
2212#: ../gconf/gconftool.c:2188
2213#, c-format
2214msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2215msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2216
2217#: ../gconf/gconftool.c:2213
2218msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2219msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2220
2221#: ../gconf/gconftool.c:2255
2222msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2223msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2224
2225#: ../gconf/gconftool.c:2275
2226msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2227msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
2228
2229#: ../gconf/gconftool.c:2295
2230msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2231msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
2232
2233#: ../gconf/gconftool.c:2310
2234#, c-format
2235msgid "Error setting value: %s"
2236msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2237
2238#: ../gconf/gconftool.c:2324
2239#, c-format
2240msgid "Error syncing: %s"
2241msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2242
2243#: ../gconf/gconftool.c:2339
2244msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2245msgstr ""
2246"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2247"ключ/стойност.\n"
2248
2249#: ../gconf/gconftool.c:2353
2250msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2251msgstr ""
2252"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2253
2254#: ../gconf/gconftool.c:2364
2255#, c-format
2256msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2257msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2258
2259#: ../gconf/gconftool.c:2384
2260msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2261msgstr ""
2262"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2263"премахнат.\n"
2264
2265#: ../gconf/gconftool.c:2398
2266#, c-format
2267msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2268msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2269
2270#: ../gconf/gconftool.c:2418
2271msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2272msgstr ""
2273"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2274
2275#: ../gconf/gconftool.c:2452
2276#, c-format
2277msgid "Error listing dirs: %s\n"
2278msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2279
2280#: ../gconf/gconftool.c:2588
2281msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2282msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
2283
2284#: ../gconf/gconftool.c:2615
2285#, c-format
2286msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2287msgstr ""
2288"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
2289
2290#: ../gconf/gconftool.c:2648
2291msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2292msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2293
2294#: ../gconf/gconftool.c:2654
2295#, c-format
2296msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2297msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2298
2299#: ../gconf/gconftool.c:2672
2300#, c-format
2301msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2302msgstr ""
2303"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2304
2305#: ../gconf/gconftool.c:2693
2306#, c-format
2307msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2308msgstr ""
2309"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2310"s“\n"
2311
2312#: ../gconf/gconftool.c:2715
2313#, c-format
2314msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2315msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2316
2317#: ../gconf/gconftool.c:2736
2318#, c-format
2319msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2320msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2321
2322#: ../gconf/gconftool.c:2845 ../gconf/gconftool.c:3387
2323#, c-format
2324msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2325msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2326
2327#: ../gconf/gconftool.c:2960
2328#, c-format
2329msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2330msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2331
2332#: ../gconf/gconftool.c:2969
2333#, c-format
2334msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2335msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
2336
2337#: ../gconf/gconftool.c:2980 ../gconf/gconftool.c:3010
2338#: ../gconf/gconftool.c:3039
2339#, c-format
2340msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2341msgstr ""
2342"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на подразбираща се стойност „%s“ на "
2343"схемата (%s)\n"
2344
2345#: ../gconf/gconftool.c:2998
2346#, c-format
2347msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2348msgstr ""
2349"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на car или cdr остатъците за "
2350"схема (%s)\n"
2351
2352#: ../gconf/gconftool.c:3023
2353msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2354msgstr ""
2355"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
2356
2357#: ../gconf/gconftool.c:3052
2358msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2359msgstr ""
2360"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2361
2362#: ../gconf/gconftool.c:3100 ../gconf/gconftool.c:3121
2363#: ../gconf/gconftool.c:3142 ../gconf/gconftool.c:3163
2364#, c-format
2365msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2366msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2367
2368#: ../gconf/gconftool.c:3117
2369#, c-format
2370msgid ""
2371"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2372msgstr ""
2373"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка може да е само int, float, string или bool, "
2374"а не „%s“\n"
2375
2376#: ../gconf/gconftool.c:3138
2377#, c-format
2378msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2379msgstr ""
2380"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка car може да е само int, float, string или "
2381"bool, а не „%s“\n"
2382
2383#: ../gconf/gconftool.c:3159
2384#, c-format
2385msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2386msgstr ""
2387"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка cdr може да е само int, float, string или "
2388"bool, а не „%s“\n"
2389
2390#: ../gconf/gconftool.c:3199
2391msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2392msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2393
2394#: ../gconf/gconftool.c:3202 ../gconf/gconftool.c:3460
2395#, c-format
2396msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2397msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2398
2399#: ../gconf/gconftool.c:3213
2400msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2401msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
2402
2403#: ../gconf/gconftool.c:3219
2404msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2405msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
2406
2407#: ../gconf/gconftool.c:3225
2408msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2409msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
2410
2411#: ../gconf/gconftool.c:3254
2412msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2413msgstr ""
2414"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2415
2416#: ../gconf/gconftool.c:3260
2417#, c-format
2418msgid ""
2419"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2420msgstr ""
2421"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2422"се игнорират\n"
2423
2424#: ../gconf/gconftool.c:3358
2425#, c-format
2426msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2427msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2428
2429#: ../gconf/gconftool.c:3395
2430#, c-format
2431msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2432msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2433
2434#: ../gconf/gconftool.c:3469
2435msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2436msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
2437
2438#: ../gconf/gconftool.c:3504
2439#, c-format
2440msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
2441msgstr ""
2442"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2443
2444#: ../gconf/gconftool.c:3512
2445#, c-format
2446msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2447msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2448
2449#: ../gconf/gconftool.c:3522
2450#, c-format
2451msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
2452msgstr ""
2453"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2454
2455#: ../gconf/gconftool.c:3530
2456#, c-format
2457msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2458msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2459
2460#: ../gconf/gconftool.c:3568
2461msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2462msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2463
2464#: ../gconf/gconftool.c:3609
2465#, c-format
2466msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2467msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2468
2469#: ../gconf/gconftool.c:3642
2470#, c-format
2471msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2472msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2473
2474#: ../gconf/gconftool.c:3649
2475#, c-format
2476msgid "Document `%s' is empty?\n"
2477msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2478
2479#: ../gconf/gconftool.c:3661
2480#, c-format
2481msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2482msgstr ""
2483"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2484
2485#: ../gconf/gconftool.c:3674
2486#, c-format
2487msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2488msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2489
2490#: ../gconf/gconftool.c:3688
2491#, c-format
2492msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2493msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2494
2495#: ../gconf/gconftool.c:3699 ../gconf/gconftool.c:3734
2496#, c-format
2497msgid "Error syncing config data: %s"
2498msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2499
2500#: ../gconf/gconftool.c:3718
2501msgid "Must specify some schema files to install\n"
2502msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2503
2504#: ../gconf/gconftool.c:3755
2505#, c-format
2506msgid ""
2507"\n"
2508"%s\n"
2509msgstr ""
2510"\n"
2511"%s\n"
2512
2513#: ../gconf/gconftool.c:3775
2514#, c-format
2515msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2516msgstr ""
2517"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2518
2519#: ../gconf/gconftool.c:3901
2520msgid "Must specify some keys to break\n"
2521msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2522
2523#: ../gconf/gconftool.c:3907
2524#, c-format
2525msgid ""
2526"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2527"  %s\n"
2528msgstr ""
2529"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2530"ключа:\n"
2531"  %s\n"
2532
2533#: ../gconf/gconftool.c:3925
2534msgid "Must specify some directories to break\n"
2535msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2536
2537#: ../gconf/gconftool.c:3944
2538#, c-format
2539msgid ""
2540"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2541"directory:\n"
2542"  %s\n"
2543msgstr ""
2544"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2545"ключовете в папка\n"
2546"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.