source: developer-libs/atk.HEAD.bg.po @ 42

Last change on this file since 42 was 42, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които съм коригирал и превода на мениджъра на дисплеи. Предстоят останалите библиотеки.

File size: 13.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for atk
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
5# Към всички преводачи - това са специални термини,
6# които трябва да са достъпни за потребители с
7# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
8# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
9# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
10# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
11# За повече информация: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: atk-HEAD\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2005-07-09 15:44+0300\n"
18"PO-Revision-Date: 2005-07-09 13:33+0300\n"
19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../atk/atkhyperlink.c:103
27msgid "Selected Link"
28msgstr "Избрана препратка"
29
30#: ../atk/atkhyperlink.c:104
31msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
32msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
33
34#: ../atk/atkhyperlink.c:110
35msgid "Number of Anchors"
36msgstr "Брой котви"
37
38#: ../atk/atkhyperlink.c:111
39msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
40msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
41
42#: ../atk/atkhyperlink.c:119
43msgid "End index"
44msgstr "Край на индекс"
45
46#: ../atk/atkhyperlink.c:120
47msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
48msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
49
50#: ../atk/atkhyperlink.c:128
51msgid "Start index"
52msgstr "Начало на индекс"
53
54#: ../atk/atkhyperlink.c:129
55msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
56msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
57
58#: ../atk/atkobject.c:82
59msgid "invalid"
60msgstr "невалидно"
61
62#: ../atk/atkobject.c:83
63msgid "accelerator label"
64msgstr "надпис на ускорител"
65
66#: ../atk/atkobject.c:84
67msgid "alert"
68msgstr "внимание"
69
70#: ../atk/atkobject.c:85
71msgid "animation"
72msgstr "анимация"
73
74#: ../atk/atkobject.c:86
75msgid "arrow"
76msgstr "стрелка"
77
78#: ../atk/atkobject.c:87
79msgid "calendar"
80msgstr "календар"
81
82#: ../atk/atkobject.c:88
83msgid "canvas"
84msgstr "платно"
85
86#: ../atk/atkobject.c:89
87msgid "check box"
88msgstr "кутийка за отмятане"
89
90#: ../atk/atkobject.c:90
91msgid "check menu item"
92msgstr "елемент на менюто за отмятане"
93
94#: ../atk/atkobject.c:91
95msgid "color chooser"
96msgstr "избор на цвят"
97
98#: ../atk/atkobject.c:92
99msgid "column header"
100msgstr "заглавие на колона"
101
102#: ../atk/atkobject.c:93
103msgid "combo box"
104msgstr "кутийка за избор от определени стойности"
105
106#: ../atk/atkobject.c:94
107msgid "dateeditor"
108msgstr "редактор на дата"
109
110#: ../atk/atkobject.c:95
111msgid "desktop icon"
112msgstr "икона за работния плот"
113
114#: ../atk/atkobject.c:96
115msgid "desktop frame"
116msgstr "рамка на работния плот"
117
118#: ../atk/atkobject.c:97
119msgid "dial"
120msgstr "скала"
121
122#: ../atk/atkobject.c:98
123msgid "dialog"
124msgstr "диалогова кутия"
125
126#: ../atk/atkobject.c:99
127msgid "directory pane"
128msgstr "изглед към папки"
129
130#: ../atk/atkobject.c:100
131msgid "drawing area"
132msgstr "област за рисуване"
133
134#: ../atk/atkobject.c:101
135msgid "file chooser"
136msgstr "избор на файл"
137
138#: ../atk/atkobject.c:102
139msgid "filler"
140msgstr "пълнител"
141
142#. I know it looks wrong but that is what Java returns
143#: ../atk/atkobject.c:104
144msgid "fontchooser"
145msgstr "избор на шрифт"
146
147#: ../atk/atkobject.c:105
148msgid "frame"
149msgstr "рамка"
150
151#: ../atk/atkobject.c:106
152msgid "glass pane"
153msgstr "най-горна рамка"
154
155#: ../atk/atkobject.c:107
156msgid "html container"
157msgstr "контейнер с код на html"
158
159#: ../atk/atkobject.c:108
160msgid "icon"
161msgstr "икона"
162
163#: ../atk/atkobject.c:109
164msgid "image"
165msgstr "картина"
166
167#: ../atk/atkobject.c:110
168msgid "internal frame"
169msgstr "вътрешна рамка"
170
171#: ../atk/atkobject.c:111
172msgid "label"
173msgstr "етикет"
174
175#: ../atk/atkobject.c:112
176msgid "layered pane"
177msgstr "рамка със слоеве обекти"
178
179#: ../atk/atkobject.c:113
180msgid "list"
181msgstr "списък"
182
183#: ../atk/atkobject.c:114
184msgid "list item"
185msgstr "елемент на списък"
186
187#: ../atk/atkobject.c:115
188msgid "menu"
189msgstr "меню"
190
191#: ../atk/atkobject.c:116
192msgid "menu bar"
193msgstr "лента с менюта"
194
195#: ../atk/atkobject.c:117
196msgid "menu item"
197msgstr "елемент от меню"
198
199#: ../atk/atkobject.c:118
200msgid "option pane"
201msgstr "панел с опции"
202
203#: ../atk/atkobject.c:119
204msgid "page tab"
205msgstr "таб за страница"
206
207#: ../atk/atkobject.c:120
208msgid "page tab list"
209msgstr "списък с табове"
210
211#: ../atk/atkobject.c:121
212msgid "panel"
213msgstr "панел"
214
215#: ../atk/atkobject.c:122
216msgid "password text"
217msgstr "текстово поле за парола"
218
219#: ../atk/atkobject.c:123
220msgid "popup menu"
221msgstr "изскачащо меню"
222
223#: ../atk/atkobject.c:124
224msgid "progress bar"
225msgstr "лента за прогрес"
226
227#: ../atk/atkobject.c:125
228msgid "push button"
229msgstr "бутон"
230
231#: ../atk/atkobject.c:126
232msgid "radio button"
233msgstr "радио-бутон"
234
235#: ../atk/atkobject.c:127
236msgid "radio menu item"
237msgstr "радио-елемент от меню"
238
239#: ../atk/atkobject.c:128
240msgid "root pane"
241msgstr "основна рамка"
242
243#: ../atk/atkobject.c:129
244msgid "row header"
245msgstr "заглавие на ред"
246
247#: ../atk/atkobject.c:130
248msgid "scroll bar"
249msgstr "лента за прелистване"
250
251#: ../atk/atkobject.c:131
252msgid "scroll pane"
253msgstr "рамка, която се прелиства"
254
255#: ../atk/atkobject.c:132
256msgid "separator"
257msgstr "разделител"
258
259#: ../atk/atkobject.c:133
260msgid "slider"
261msgstr "плъзгач"
262
263#: ../atk/atkobject.c:134
264msgid "split pane"
265msgstr "разделителна рамка"
266
267#: ../atk/atkobject.c:135
268msgid "spin button"
269msgstr "бутон за последователен избор"
270
271#: ../atk/atkobject.c:136
272msgid "statusbar"
273msgstr "лента за състояние"
274
275#: ../atk/atkobject.c:137
276msgid "table"
277msgstr "таблица"
278
279#: ../atk/atkobject.c:138
280msgid "table cell"
281msgstr "клетка от таблица"
282
283#: ../atk/atkobject.c:139
284msgid "table column header"
285msgstr "заглавие на колона в таблица"
286
287#: ../atk/atkobject.c:140
288msgid "table row header"
289msgstr "заглавие на ред в таблица"
290
291#: ../atk/atkobject.c:141
292msgid "tear off menu item"
293msgstr "елемент на менюто, който може да се отдели от него"
294
295#: ../atk/atkobject.c:142
296msgid "terminal"
297msgstr "терминал"
298
299#: ../atk/atkobject.c:143
300msgid "text"
301msgstr "текст"
302
303#: ../atk/atkobject.c:144
304msgid "toggle button"
305msgstr "превключващ бутон"
306
307#: ../atk/atkobject.c:145
308msgid "tool bar"
309msgstr "лента с инструменти"
310
311#: ../atk/atkobject.c:146
312msgid "tool tip"
313msgstr "подсказка"
314
315#: ../atk/atkobject.c:147
316msgid "tree"
317msgstr "дърво"
318
319#: ../atk/atkobject.c:148
320msgid "tree table"
321msgstr "дървовидна таблица"
322
323#: ../atk/atkobject.c:149
324msgid "unknown"
325msgstr "непознато"
326
327#: ../atk/atkobject.c:150
328msgid "viewport"
329msgstr "изглед"
330
331#: ../atk/atkobject.c:151
332msgid "window"
333msgstr "прозорец"
334
335#: ../atk/atkobject.c:152
336msgid "header"
337msgstr "горен колонтитул"
338
339#: ../atk/atkobject.c:153
340msgid "footer"
341msgstr "долен колонтитул"
342
343#: ../atk/atkobject.c:154
344msgid "paragraph"
345msgstr "абзац"
346
347#: ../atk/atkobject.c:155
348msgid "application"
349msgstr "приложение"
350
351#: ../atk/atkobject.c:156
352msgid "autocomplete"
353msgstr "автоматично довършване"
354
355#: ../atk/atkobject.c:157
356msgid "edit bar"
357msgstr "лента за редакция"
358
359#: ../atk/atkobject.c:158
360msgid "embedded component"
361msgstr "вграден компонент"
362
363#: ../atk/atkobject.c:337
364msgid "Accessible Name"
365msgstr "Достъпно име"
366
367#: ../atk/atkobject.c:338
368msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
369msgstr ""
370"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
371
372#: ../atk/atkobject.c:344
373msgid "Accessible Description"
374msgstr "Достъпно описание"
375
376#: ../atk/atkobject.c:345
377msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
378msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
379
380#: ../atk/atkobject.c:351
381msgid "Accessible Parent"
382msgstr "Достъпен родител"
383
384#: ../atk/atkobject.c:352
385msgid "Is used to notify that the parent has changed"
386msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
387
388#: ../atk/atkobject.c:358
389msgid "Accessible Value"
390msgstr "Достъпна стойност"
391
392#: ../atk/atkobject.c:359
393msgid "Is used to notify that the value has changed"
394msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
395
396#: ../atk/atkobject.c:367
397msgid "Accessible Role"
398msgstr "Достъпна роля"
399
400#: ../atk/atkobject.c:368
401msgid "The accessible role of this object"
402msgstr "Достъпната роля на този обект"
403
404#: ../atk/atkobject.c:376
405msgid "Accessible Layer"
406msgstr "Достъпен слой"
407
408#: ../atk/atkobject.c:377
409msgid "The accessible layer of this object"
410msgstr "Достъпният слой на този обект"
411
412#: ../atk/atkobject.c:385
413msgid "Accessible MDI Value"
414msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
415
416#: ../atk/atkobject.c:386
417msgid "The accessible MDI value of this object"
418msgstr ""
419"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
420"контейнер"
421
422#: ../atk/atkobject.c:394
423msgid "Accessible Table Caption"
424msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
425
426#: ../atk/atkobject.c:395
427msgid ""
428"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
429"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
430msgstr ""
431"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
432"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
433"caption-object"
434
435#: ../atk/atkobject.c:401
436msgid "Accessible Table Column Header"
437msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
438
439#: ../atk/atkobject.c:402
440msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
441msgstr ""
442"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
443
444#: ../atk/atkobject.c:408
445msgid "Accessible Table Column Description"
446msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
447
448#: ../atk/atkobject.c:409
449msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
450msgstr ""
451"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
452
453#: ../atk/atkobject.c:415
454msgid "Accessible Table Row Header"
455msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
456
457#: ../atk/atkobject.c:416
458msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
459msgstr ""
460"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
461
462#: ../atk/atkobject.c:422
463msgid "Accessible Table Row Description"
464msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
465
466#: ../atk/atkobject.c:423
467msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
468msgstr ""
469"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
470
471#: ../atk/atkobject.c:429
472msgid "Accessible Table Summary"
473msgstr "Достъпно резюме на таблица"
474
475#: ../atk/atkobject.c:430
476msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
477msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
478
479#: ../atk/atkobject.c:436
480msgid "Accessible Table Caption Object"
481msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
482
483#: ../atk/atkobject.c:437
484msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
485msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
486
487#: ../atk/atkobject.c:443
488msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
489msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
490
491#: ../atk/atkobject.c:444
492msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
493msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.