source: developer-libs/atk.HEAD.bg.po @ 333

Last change on this file since 333 was 333, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.

File size: 14.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation for atk
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005.
5# Към всички преводачи - това са специални термини,
6# които трябва да са достъпни за потребители с
7# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
8# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
9# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
10# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
11# За повече информация: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: atk-HEAD\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:18+0200\n"
18"PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:18+0200\n"
19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../atk/atkhyperlink.c:103
27msgid "Selected Link"
28msgstr "Избрана препратка"
29
30#: ../atk/atkhyperlink.c:104
31msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
32msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
33
34#: ../atk/atkhyperlink.c:110
35msgid "Number of Anchors"
36msgstr "Брой котви"
37
38#: ../atk/atkhyperlink.c:111
39msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
40msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
41
42#: ../atk/atkhyperlink.c:119
43msgid "End index"
44msgstr "Край на индекс"
45
46#: ../atk/atkhyperlink.c:120
47msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
48msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
49
50#: ../atk/atkhyperlink.c:128
51msgid "Start index"
52msgstr "Начало на индекс"
53
54#: ../atk/atkhyperlink.c:129
55msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
56msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
57
58#: ../atk/atkobject.c:82
59msgid "invalid"
60msgstr "невалидно"
61
62#: ../atk/atkobject.c:83
63msgid "accelerator label"
64msgstr "надпис на ускорител"
65
66#: ../atk/atkobject.c:84
67msgid "alert"
68msgstr "внимание"
69
70#: ../atk/atkobject.c:85
71msgid "animation"
72msgstr "анимация"
73
74#: ../atk/atkobject.c:86
75msgid "arrow"
76msgstr "стрелка"
77
78#: ../atk/atkobject.c:87
79msgid "calendar"
80msgstr "календар"
81
82#: ../atk/atkobject.c:88
83msgid "canvas"
84msgstr "платно"
85
86#: ../atk/atkobject.c:89
87msgid "check box"
88msgstr "кутийка за отмятане"
89
90#: ../atk/atkobject.c:90
91msgid "check menu item"
92msgstr "елемент на менюто за отмятане"
93
94#: ../atk/atkobject.c:91
95msgid "color chooser"
96msgstr "избор на цвят"
97
98#: ../atk/atkobject.c:92
99msgid "column header"
100msgstr "заглавие на колона"
101
102#: ../atk/atkobject.c:93
103msgid "combo box"
104msgstr "кутийка за избор от определени стойности"
105
106#: ../atk/atkobject.c:94
107msgid "dateeditor"
108msgstr "редактор на дата"
109
110#: ../atk/atkobject.c:95
111msgid "desktop icon"
112msgstr "икона за работния плот"
113
114#: ../atk/atkobject.c:96
115msgid "desktop frame"
116msgstr "рамка на работния плот"
117
118#: ../atk/atkobject.c:97
119msgid "dial"
120msgstr "скала"
121
122#: ../atk/atkobject.c:98
123msgid "dialog"
124msgstr "диалогова кутия"
125
126#: ../atk/atkobject.c:99
127msgid "directory pane"
128msgstr "изглед към папки"
129
130#: ../atk/atkobject.c:100
131msgid "drawing area"
132msgstr "област за рисуване"
133
134#: ../atk/atkobject.c:101
135msgid "file chooser"
136msgstr "избор на файл"
137
138#: ../atk/atkobject.c:102
139msgid "filler"
140msgstr "пълнител"
141
142#. I know it looks wrong but that is what Java returns
143#: ../atk/atkobject.c:104
144msgid "fontchooser"
145msgstr "избор на шрифт"
146
147#: ../atk/atkobject.c:105
148msgid "frame"
149msgstr "рамка"
150
151#: ../atk/atkobject.c:106
152msgid "glass pane"
153msgstr "най-горна рамка"
154
155#: ../atk/atkobject.c:107
156msgid "html container"
157msgstr "контейнер с код на html"
158
159#: ../atk/atkobject.c:108
160msgid "icon"
161msgstr "икона"
162
163#: ../atk/atkobject.c:109
164msgid "image"
165msgstr "картина"
166
167#: ../atk/atkobject.c:110
168msgid "internal frame"
169msgstr "вътрешна рамка"
170
171#: ../atk/atkobject.c:111
172msgid "label"
173msgstr "етикет"
174
175#: ../atk/atkobject.c:112
176msgid "layered pane"
177msgstr "рамка със слоеве обекти"
178
179#: ../atk/atkobject.c:113
180msgid "list"
181msgstr "списък"
182
183#: ../atk/atkobject.c:114
184msgid "list item"
185msgstr "елемент на списък"
186
187#: ../atk/atkobject.c:115
188msgid "menu"
189msgstr "меню"
190
191#: ../atk/atkobject.c:116
192msgid "menu bar"
193msgstr "лента с менюта"
194
195#: ../atk/atkobject.c:117
196msgid "menu item"
197msgstr "елемент от меню"
198
199#: ../atk/atkobject.c:118
200msgid "option pane"
201msgstr "панел с опции"
202
203#: ../atk/atkobject.c:119
204msgid "page tab"
205msgstr "таб за страница"
206
207#: ../atk/atkobject.c:120
208msgid "page tab list"
209msgstr "списък с табове"
210
211#: ../atk/atkobject.c:121
212msgid "panel"
213msgstr "панел"
214
215#: ../atk/atkobject.c:122
216msgid "password text"
217msgstr "текстово поле за парола"
218
219#: ../atk/atkobject.c:123
220msgid "popup menu"
221msgstr "изскачащо меню"
222
223#: ../atk/atkobject.c:124
224msgid "progress bar"
225msgstr "лента за прогрес"
226
227#: ../atk/atkobject.c:125
228msgid "push button"
229msgstr "бутон"
230
231#: ../atk/atkobject.c:126
232msgid "radio button"
233msgstr "радио-бутон"
234
235#: ../atk/atkobject.c:127
236msgid "radio menu item"
237msgstr "радио-елемент от меню"
238
239#: ../atk/atkobject.c:128
240msgid "root pane"
241msgstr "основна рамка"
242
243#: ../atk/atkobject.c:129
244msgid "row header"
245msgstr "заглавие на ред"
246
247#: ../atk/atkobject.c:130
248msgid "scroll bar"
249msgstr "лента за прелистване"
250
251#: ../atk/atkobject.c:131
252msgid "scroll pane"
253msgstr "рамка, която се прелиства"
254
255#: ../atk/atkobject.c:132
256msgid "separator"
257msgstr "разделител"
258
259#: ../atk/atkobject.c:133
260msgid "slider"
261msgstr "плъзгач"
262
263#: ../atk/atkobject.c:134
264msgid "split pane"
265msgstr "разделителна рамка"
266
267#: ../atk/atkobject.c:135
268msgid "spin button"
269msgstr "бутон за последователен избор"
270
271#: ../atk/atkobject.c:136
272msgid "statusbar"
273msgstr "лента за състояние"
274
275#: ../atk/atkobject.c:137
276msgid "table"
277msgstr "таблица"
278
279#: ../atk/atkobject.c:138
280msgid "table cell"
281msgstr "клетка от таблица"
282
283#: ../atk/atkobject.c:139
284msgid "table column header"
285msgstr "заглавие на колона в таблица"
286
287#: ../atk/atkobject.c:140
288msgid "table row header"
289msgstr "заглавие на ред в таблица"
290
291#: ../atk/atkobject.c:141
292msgid "tear off menu item"
293msgstr "елемент на менюто, който може да се отдели от него"
294
295#: ../atk/atkobject.c:142
296msgid "terminal"
297msgstr "терминал"
298
299#: ../atk/atkobject.c:143
300msgid "text"
301msgstr "текст"
302
303#: ../atk/atkobject.c:144
304msgid "toggle button"
305msgstr "превключващ бутон"
306
307#: ../atk/atkobject.c:145
308msgid "tool bar"
309msgstr "лента с инструменти"
310
311#: ../atk/atkobject.c:146
312msgid "tool tip"
313msgstr "подсказка"
314
315#: ../atk/atkobject.c:147
316msgid "tree"
317msgstr "дърво"
318
319#: ../atk/atkobject.c:148
320msgid "tree table"
321msgstr "дървовидна таблица"
322
323#: ../atk/atkobject.c:149
324msgid "unknown"
325msgstr "непознато"
326
327#: ../atk/atkobject.c:150
328msgid "viewport"
329msgstr "изглед"
330
331#: ../atk/atkobject.c:151
332msgid "window"
333msgstr "прозорец"
334
335#: ../atk/atkobject.c:152
336msgid "header"
337msgstr "горен колонтитул"
338
339#: ../atk/atkobject.c:153
340msgid "footer"
341msgstr "долен колонтитул"
342
343#: ../atk/atkobject.c:154
344msgid "paragraph"
345msgstr "абзац"
346
347#: ../atk/atkobject.c:155
348msgid "application"
349msgstr "приложение"
350
351#: ../atk/atkobject.c:156
352msgid "autocomplete"
353msgstr "автоматично довършване"
354
355#: ../atk/atkobject.c:157
356msgid "edit bar"
357msgstr "лента за редакция"
358
359#: ../atk/atkobject.c:158
360msgid "embedded component"
361msgstr "вграден компонент"
362
363#: ../atk/atkobject.c:159
364msgid "entry"
365msgstr "запис"
366
367#: ../atk/atkobject.c:160
368msgid "chart"
369msgstr "чертеж"
370
371#: ../atk/atkobject.c:161
372msgid "caption"
373msgstr "заглавие"
374
375#: ../atk/atkobject.c:162
376msgid "document frame"
377msgstr "рамка за документи"
378
379#: ../atk/atkobject.c:163
380msgid "heading"
381msgstr "горен колонтитул"
382
383#: ../atk/atkobject.c:164
384msgid "page"
385msgstr "страница"
386
387#: ../atk/atkobject.c:165
388msgid "section"
389msgstr "раздел"
390
391#: ../atk/atkobject.c:166
392msgid "redundant object"
393msgstr "излишен обект"
394
395#: ../atk/atkobject.c:345
396msgid "Accessible Name"
397msgstr "Достъпно име"
398
399#: ../atk/atkobject.c:346
400msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
401msgstr ""
402"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
403
404#: ../atk/atkobject.c:352
405msgid "Accessible Description"
406msgstr "Достъпно описание"
407
408#: ../atk/atkobject.c:353
409msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
410msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
411
412#: ../atk/atkobject.c:359
413msgid "Accessible Parent"
414msgstr "Достъпен родител"
415
416#: ../atk/atkobject.c:360
417msgid "Is used to notify that the parent has changed"
418msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
419
420#: ../atk/atkobject.c:366
421msgid "Accessible Value"
422msgstr "Достъпна стойност"
423
424#: ../atk/atkobject.c:367
425msgid "Is used to notify that the value has changed"
426msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
427
428#: ../atk/atkobject.c:375
429msgid "Accessible Role"
430msgstr "Достъпна роля"
431
432#: ../atk/atkobject.c:376
433msgid "The accessible role of this object"
434msgstr "Достъпната роля на този обект"
435
436#: ../atk/atkobject.c:384
437msgid "Accessible Layer"
438msgstr "Достъпен слой"
439
440#: ../atk/atkobject.c:385
441msgid "The accessible layer of this object"
442msgstr "Достъпният слой на този обект"
443
444#: ../atk/atkobject.c:393
445msgid "Accessible MDI Value"
446msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
447
448#: ../atk/atkobject.c:394
449msgid "The accessible MDI value of this object"
450msgstr ""
451"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
452"контейнер"
453
454#: ../atk/atkobject.c:402
455msgid "Accessible Table Caption"
456msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
457
458#: ../atk/atkobject.c:403
459msgid ""
460"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
461"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
462msgstr ""
463"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
464"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
465"caption-object"
466
467#: ../atk/atkobject.c:409
468msgid "Accessible Table Column Header"
469msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
470
471#: ../atk/atkobject.c:410
472msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
473msgstr ""
474"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
475
476#: ../atk/atkobject.c:416
477msgid "Accessible Table Column Description"
478msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
479
480#: ../atk/atkobject.c:417
481msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
482msgstr ""
483"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
484
485#: ../atk/atkobject.c:423
486msgid "Accessible Table Row Header"
487msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
488
489#: ../atk/atkobject.c:424
490msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
491msgstr ""
492"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
493
494#: ../atk/atkobject.c:430
495msgid "Accessible Table Row Description"
496msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
497
498#: ../atk/atkobject.c:431
499msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
500msgstr ""
501"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
502
503#: ../atk/atkobject.c:437
504msgid "Accessible Table Summary"
505msgstr "Достъпно резюме на таблица"
506
507#: ../atk/atkobject.c:438
508msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
509msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
510
511#: ../atk/atkobject.c:444
512msgid "Accessible Table Caption Object"
513msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
514
515#: ../atk/atkobject.c:445
516msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
517msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
518
519#: ../atk/atkobject.c:451
520msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
521msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
522
523#: ../atk/atkobject.c:452
524msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
525msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.