source: desktop/zenity.trunk.bg.po @ 1222

Last change on this file since 1222 was 1222, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1455@kochinka: ash | 2007-09-11 11:44:48 +0300
zenity: обновен и подаден.

File size: 18.8 KB
RevLine 
[1222]1# Bulgarian translation of zenity po-file.
[1097]2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 THE zenity'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the zenity package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
7#
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
[1222]12"Project-Id-Version: zenity trunk\n"
[1097]13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[1222]14"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:43+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2007-09-11 11:42+0300\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
[1097]17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../src/about.c:65
24msgid ""
25"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
26"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
27"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
28"any later version.\n"
29msgstr ""
30"Тази  програма е свободен софтуер; можете да я разпространявате и/или "
31"променяте под условията на Общия публичен лиценз (GNU GPL), както е "
32"публикуван от Free Software Foundation; версия 2 на лиценза или (по Ваше "
33"решение) по-късна версия.\n"
34
35#: ../src/about.c:69
36msgid ""
37"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
38"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
39"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
40"more details.\n"
41msgstr ""
42"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
43"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
44"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ.\n"
45
46#: ../src/about.c:73
47msgid ""
48"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
49"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
50"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
51msgstr ""
52"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз заедно с тази "
53"програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
54"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
55
56#: ../src/about.c:264
57msgid "translator-credits"
58msgstr ""
59"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
60"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
[1222]61"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
[1097]62"\n"
63"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
64"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
65"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
66
67#: ../src/about.c:276
68msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
69msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
70
71#: ../src/main.c:94
72msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
73msgstr ""
74"Трябва да изберете вид на прозореца. Вижте „zenity --help“ за повече "
75"информация\n"
76
[1222]77#: ../src/notification.c:139
[1097]78msgid "could not parse command from stdin\n"
79msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
80
[1222]81#: ../src/notification.c:252 ../src/notification.c:269
[1097]82msgid "Zenity notification"
83msgstr "Уведомяване на Zenity"
84
85#: ../src/scale.c:56
86msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
87msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
88
89#: ../src/scale.c:63
90msgid "Value out of range.\n"
[1222]91msgstr "Стойността е извън допустимите.\n"
[1097]92
93#: ../src/tree.c:320
94msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
[1222]95msgstr "Няма посочени заглавия на колоните във прозореца със списък\n"
[1097]96
97#: ../src/tree.c:326
98msgid "You should use only one List dialog type.\n"
[1222]99msgstr "Трябва да използвате само един вид на прозорец със списък.\n"
[1097]100
101#: ../src/zenity.glade.h:1
102msgid "Add a new entry"
103msgstr "Добавяне на нов запис"
104
105#: ../src/zenity.glade.h:2
106msgid "Adjust the scale value"
107msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
108
109#: ../src/zenity.glade.h:3
110msgid "All updates are complete."
[1222]111msgstr "Всички обновявания са завършени."
[1097]112
113#: ../src/zenity.glade.h:4
114msgid "An error has occurred."
115msgstr "Появи се грешка."
116
117#: ../src/zenity.glade.h:5
118msgid "Are you sure you want to proceed?"
119msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
120
121#: ../src/zenity.glade.h:6
122msgid "C_alendar:"
123msgstr "К_алендар:"
124
125#: ../src/zenity.glade.h:7
126msgid "Calendar selection"
127msgstr "Избор на календар"
128
129#: ../src/zenity.glade.h:8
130msgid "Error"
131msgstr "Грешка"
132
133#: ../src/zenity.glade.h:9
134msgid "Information"
135msgstr "Информация"
136
137#: ../src/zenity.glade.h:10
138msgid "Progress"
139msgstr "Прогрес"
140
141#: ../src/zenity.glade.h:11
142msgid "Question"
143msgstr "Въпрос"
144
145#: ../src/zenity.glade.h:12
146msgid "Running..."
147msgstr "Изпълнява се..."
148
149#: ../src/zenity.glade.h:13
150msgid "Select a date from below."
[1222]151msgstr "Избор на дата по-долу"
[1097]152
153#: ../src/zenity.glade.h:14
154msgid "Select a file"
[1222]155msgstr "Избор на файл"
[1097]156
157#: ../src/zenity.glade.h:15
158msgid "Select items from the list"
[1222]159msgstr "Избор на записи от списъка"
[1097]160
161#: ../src/zenity.glade.h:16
162msgid "Select items from the list below."
[1222]163msgstr "Избор на записи от списъка долу"
[1097]164
165#: ../src/zenity.glade.h:17
166msgid "Text View"
167msgstr "Текстов изглед"
168
169#: ../src/zenity.glade.h:18
170msgid "Warning"
171msgstr "Внимание"
172
173#: ../src/zenity.glade.h:19
174msgid "_Enter new text:"
175msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
176
[1222]177#: ../src/option.c:117
[1097]178msgid "Set the dialog title"
[1222]179msgstr "Задаване на заглавието на прозореца"
[1097]180
[1222]181#: ../src/option.c:118
[1097]182msgid "TITLE"
183msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
184
[1222]185#: ../src/option.c:126
[1097]186msgid "Set the window icon"
[1222]187msgstr "Задаване на иконката на прозореца"
[1097]188
[1222]189#: ../src/option.c:127
[1097]190msgid "ICONPATH"
191msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
192
[1222]193#: ../src/option.c:135
[1097]194msgid "Set the width"
[1222]195msgstr "Задаване на широчината"
[1097]196
[1222]197#: ../src/option.c:136
[1097]198msgid "WIDTH"
[1222]199msgstr "ШИРОЧИНА"
[1097]200
[1222]201#: ../src/option.c:144
[1097]202msgid "Set the height"
[1222]203msgstr "Задаване на височината"
[1097]204
[1222]205#: ../src/option.c:145
[1097]206msgid "HEIGHT"
207msgstr "ВИСОЧИНА"
208
[1222]209#: ../src/option.c:153
210msgid "Set dialog timeout in seconds"
211msgstr "Задаване на времето за прозореца в секунди"
212
213#: ../src/option.c:168
[1097]214msgid "Display calendar dialog"
215msgstr "Показване на прозорец с календар"
216
[1222]217#: ../src/option.c:177 ../src/option.c:237 ../src/option.c:280
218#: ../src/option.c:313 ../src/option.c:415 ../src/option.c:544
219#: ../src/option.c:606 ../src/option.c:672 ../src/option.c:705
[1097]220msgid "Set the dialog text"
[1222]221msgstr "Задаване на текста на прозореца"
[1097]222
[1222]223#: ../src/option.c:178 ../src/option.c:238 ../src/option.c:247
224#: ../src/option.c:256 ../src/option.c:281 ../src/option.c:314
225#: ../src/option.c:416 ../src/option.c:512 ../src/option.c:545
226#: ../src/option.c:607 ../src/option.c:673 ../src/option.c:706
[1097]227msgid "TEXT"
228msgstr "ТЕКСТ"
229
[1222]230#: ../src/option.c:186
[1097]231msgid "Set the calendar day"
[1222]232msgstr "Задаване на деня на календара"
[1097]233
[1222]234#: ../src/option.c:187
[1097]235msgid "DAY"
236msgstr "ДЕН"
237
[1222]238#: ../src/option.c:195
[1097]239msgid "Set the calendar month"
[1222]240msgstr "Задаване на месеца на календара"
[1097]241
[1222]242#: ../src/option.c:196
[1097]243msgid "MONTH"
244msgstr "МЕСЕЦ"
245
[1222]246#: ../src/option.c:204
[1097]247msgid "Set the calendar year"
[1222]248msgstr "Задаване на годината на календара"
[1097]249
[1222]250#: ../src/option.c:205
[1097]251msgid "YEAR"
252msgstr "ГОДИНА"
253
[1222]254#: ../src/option.c:213
[1097]255msgid "Set the format for the returned date"
[1222]256msgstr "Задаване на формата на връщаната дата"
[1097]257
[1222]258#: ../src/option.c:214
[1097]259msgid "PATTERN"
260msgstr "ШАБЛОН"
261
[1222]262#: ../src/option.c:228
[1097]263msgid "Display text entry dialog"
264msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
265
[1222]266#: ../src/option.c:246
[1097]267msgid "Set the entry text"
[1222]268msgstr "Задаване на текста на записа"
[1097]269
[1222]270#: ../src/option.c:255
[1097]271msgid "Hide the entry text"
272msgstr "Скриване на текста на записа"
273
[1222]274#: ../src/option.c:271
[1097]275msgid "Display error dialog"
276msgstr "Показване на прозорец за грешка"
277
[1222]278#: ../src/option.c:289 ../src/option.c:322 ../src/option.c:615
279#: ../src/option.c:681
[1097]280msgid "Do not enable text wrapping"
[1222]281msgstr "Текстът да не обгражда обектите"
[1097]282
[1222]283#: ../src/option.c:304
[1097]284msgid "Display info dialog"
285msgstr "Показване на прозорец с информация"
286
[1222]287#: ../src/option.c:337
[1097]288msgid "Display file selection dialog"
289msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
290
[1222]291#: ../src/option.c:346
[1097]292msgid "Set the filename"
[1222]293msgstr "Задаване на файловото име"
[1097]294
[1222]295#: ../src/option.c:347 ../src/option.c:640
[1097]296msgid "FILENAME"
297msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
298
[1222]299#: ../src/option.c:355
[1097]300msgid "Allow multiple files to be selected"
301msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
302
[1222]303#: ../src/option.c:364
[1097]304msgid "Activate directory-only selection"
305msgstr "Включване на избора само на папки"
306
[1222]307#: ../src/option.c:373
[1097]308msgid "Activate save mode"
309msgstr "Активиране на режим на запазване"
310
[1222]311#: ../src/option.c:382 ../src/option.c:451
[1097]312msgid "Set output separator character"
[1222]313msgstr "Задаване на изходния знак-разделител"
[1097]314
[1222]315#: ../src/option.c:383 ../src/option.c:452
[1097]316msgid "SEPARATOR"
317msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
318
[1222]319#: ../src/option.c:391
[1097]320msgid "Confirm file selection if filename already exists"
[1222]321msgstr ""
322"Потвърждаване на избора на файл, ако вече\n"
323"                                    съществува файл с такова име"
[1097]324
[1222]325#: ../src/option.c:406
[1097]326msgid "Display list dialog"
327msgstr "Показване на прозорец със списък"
328
[1222]329#: ../src/option.c:424
[1097]330msgid "Set the column header"
[1222]331msgstr "Задаване на заглавието на колоната"
[1097]332
[1222]333#: ../src/option.c:425
[1097]334msgid "COLUMN"
335msgstr "КОЛОНА"
336
[1222]337#: ../src/option.c:433
[1097]338msgid "Use check boxes for first column"
[1222]339msgstr "Ползване на поле за избор за първата колона"
[1097]340
[1222]341#: ../src/option.c:442
[1097]342msgid "Use radio buttons for first column"
[1222]343msgstr "Ползване на радио бутони за първата колона"
[1097]344
[1222]345#: ../src/option.c:460
[1097]346msgid "Allow multiple rows to be selected"
347msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
348
[1222]349#: ../src/option.c:469 ../src/option.c:648
[1097]350msgid "Allow changes to text"
351msgstr "Позволяване на промени по текста"
352
[1222]353#: ../src/option.c:478
[1097]354msgid ""
355"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
356"columns)"
357msgstr ""
[1222]358"Печат на определена колона (по подразбиране \n"
359"                                    е 1-та. „ALL“ може да се използва за "
360"печат\n"
361"                                    на всички колони)"
[1097]362
[1222]363#: ../src/option.c:479 ../src/option.c:488
[1097]364msgid "NUMBER"
365msgstr "НОМЕР"
366
[1222]367#: ../src/option.c:487
[1097]368msgid "Hide a specific column"
369msgstr "Скриване на специфична колона"
370
[1222]371#: ../src/option.c:502
[1097]372msgid "Display notification"
373msgstr "Показване на уведомяване"
374
[1222]375#: ../src/option.c:511
[1097]376msgid "Set the notification text"
[1222]377msgstr "Задаване на текста за уведомяване"
[1097]378
[1222]379#: ../src/option.c:520
[1097]380msgid "Listen for commands on stdin"
381msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
382
[1222]383#: ../src/option.c:535
[1097]384msgid "Display progress indication dialog"
385msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
386
[1222]387#: ../src/option.c:553
[1097]388msgid "Set initial percentage"
[1222]389msgstr "Задаване на началния прогрес"
[1097]390
[1222]391#: ../src/option.c:554
[1097]392msgid "PERCENTAGE"
393msgstr "ПРОЦЕНТ"
394
[1222]395#: ../src/option.c:562
[1097]396msgid "Pulsate progress bar"
397msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
398
[1222]399#: ../src/option.c:572
[1097]400#, no-c-format
401msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
402msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
403
[1222]404#: ../src/option.c:582
[1097]405#, no-c-format
406msgid "Kill parent process if cancel button is pressed"
[1222]407msgstr ""
408"Убиване на родителския процес при натискане \n"
409"                                    на бутона за отказ"
[1097]410
[1222]411#: ../src/option.c:597
[1097]412msgid "Display question dialog"
413msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
414
[1222]415#: ../src/option.c:630
[1097]416msgid "Display text information dialog"
417msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
418
[1222]419#: ../src/option.c:639
[1097]420msgid "Open file"
421msgstr "Отваряне на файл"
422
[1222]423#: ../src/option.c:663
[1097]424msgid "Display warning dialog"
425msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
426
[1222]427#: ../src/option.c:696
[1097]428msgid "Display scale dialog"
429msgstr "Показване на прозорец със скала"
430
[1222]431#: ../src/option.c:714
[1097]432msgid "Set initial value"
[1222]433msgstr "Задаване на начална стойност"
[1097]434
[1222]435#: ../src/option.c:715 ../src/option.c:724 ../src/option.c:733
436#: ../src/option.c:742
[1097]437msgid "VALUE"
438msgstr "СТОЙНОСТ"
439
[1222]440#: ../src/option.c:723
[1097]441msgid "Set minimum value"
[1222]442msgstr "Задаване на минимална стойност"
[1097]443
[1222]444#: ../src/option.c:732
[1097]445msgid "Set maximum value"
[1222]446msgstr "Задаване на максимална стойност"
[1097]447
[1222]448#: ../src/option.c:741
[1097]449msgid "Set step size"
[1222]450msgstr "Задаване на стъпка"
[1097]451
[1222]452#: ../src/option.c:750
[1097]453msgid "Print partial values"
454msgstr "Отпечатване на частични стойности"
455
[1222]456#: ../src/option.c:759
[1097]457msgid "Hide value"
458msgstr "Скриване на стойност"
459
[1222]460#: ../src/option.c:774
[1097]461msgid "About zenity"
462msgstr "Относно Zenity"
463
[1222]464#: ../src/option.c:783
[1097]465msgid "Print version"
[1222]466msgstr "Отпечатване на версията"
[1097]467
[1222]468#: ../src/option.c:1425
[1097]469msgid "General options"
[1222]470msgstr "Общи опции"
[1097]471
[1222]472#: ../src/option.c:1426
[1097]473msgid "Show general options"
[1222]474msgstr "Показване на общите опции"
[1097]475
[1222]476#: ../src/option.c:1436
[1097]477msgid "Calendar options"
[1222]478msgstr "Опции на календара"
[1097]479
[1222]480#: ../src/option.c:1437
[1097]481msgid "Show calendar options"
[1222]482msgstr "Показване на опциите на календара"
[1097]483
[1222]484#: ../src/option.c:1447
[1097]485msgid "Text entry options"
[1222]486msgstr "Опции на въвеждането на текст"
[1097]487
[1222]488#: ../src/option.c:1448
[1097]489msgid "Show text entry options"
[1222]490msgstr "Показване на опциите за въвеждането на текст"
[1097]491
[1222]492#: ../src/option.c:1458
[1097]493msgid "Error options"
[1222]494msgstr "Опции за грешките"
[1097]495
[1222]496#: ../src/option.c:1459
[1097]497msgid "Show error options"
[1222]498msgstr "Показване на опциите за грешки"
[1097]499
[1222]500#: ../src/option.c:1469
[1097]501msgid "Info options"
[1222]502msgstr "Опции на информацията"
[1097]503
[1222]504#: ../src/option.c:1470
[1097]505msgid "Show info options"
[1222]506msgstr "Показване на опциите за информация"
[1097]507
[1222]508#: ../src/option.c:1480
[1097]509msgid "File selection options"
[1222]510msgstr "Опции на избирането на файл"
[1097]511
[1222]512#: ../src/option.c:1481
[1097]513msgid "Show file selection options"
[1222]514msgstr "Показване на опциите за избор на файлове"
[1097]515
[1222]516#: ../src/option.c:1491
[1097]517msgid "List options"
[1222]518msgstr "Опции на списъците"
[1097]519
[1222]520#: ../src/option.c:1492
[1097]521msgid "Show list options"
[1222]522msgstr "Показване на опциите за списъци"
[1097]523
[1222]524#: ../src/option.c:1502
[1097]525msgid "Notification icon options"
526msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
527
[1222]528#: ../src/option.c:1503
[1097]529msgid "Show notification icon options"
[1222]530msgstr ""
531"Показване на опциите на иконата за\n"
532"                                    уведомяване"
[1097]533
[1222]534#: ../src/option.c:1513
[1097]535msgid "Progress options"
[1222]536msgstr "Опции за отчитането на прогреса"
[1097]537
[1222]538#: ../src/option.c:1514
[1097]539msgid "Show progress options"
[1222]540msgstr "Показване на опциите за прогреса"
[1097]541
[1222]542#: ../src/option.c:1524
[1097]543msgid "Question options"
[1222]544msgstr "Опции на въпросите"
[1097]545
[1222]546#: ../src/option.c:1525
[1097]547msgid "Show question options"
[1222]548msgstr "Показване на опциите за въпросите"
[1097]549
[1222]550#: ../src/option.c:1535
[1097]551msgid "Warning options"
[1222]552msgstr "Опции на предупрежденията"
[1097]553
[1222]554#: ../src/option.c:1536
[1097]555msgid "Show warning options"
[1222]556msgstr "Показване на опциите за предупреждения"
[1097]557
[1222]558#: ../src/option.c:1546
[1097]559msgid "Scale options"
[1222]560msgstr "Опции на скалата"
[1097]561
[1222]562#: ../src/option.c:1547
[1097]563msgid "Show scale options"
[1222]564msgstr "Показване на опциите на скалата"
[1097]565
[1222]566#: ../src/option.c:1557
[1097]567msgid "Text information options"
568msgstr "Опции на текста за уведомяване"
569
[1222]570#: ../src/option.c:1558
[1097]571msgid "Show text information options"
[1222]572msgstr ""
573"Показване на опциите на текста за \n"
574"                                    уведомяване"
[1097]575
[1222]576#: ../src/option.c:1568
[1097]577msgid "Miscellaneous options"
[1222]578msgstr "Други опции"
[1097]579
[1222]580#: ../src/option.c:1569
[1097]581msgid "Show miscellaneous options"
[1222]582msgstr "Показване на другите опции"
[1097]583
[1222]584#: ../src/option.c:1594
[1097]585msgid ""
586"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
587msgstr ""
588"Тази опция не е налична. Погледнете --help за всички възможни начини на "
589"употреба.\n"
590
[1222]591#: ../src/option.c:1598
[1097]592#, c-format
593msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
[1222]594msgstr "опцията --%s не се поддържа от този прозорец\n"
[1097]595
[1222]596#: ../src/option.c:1602
[1097]597msgid "Two or more dialog options specified\n"
[1222]598msgstr "Указани са две или повече диалогови опции\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.