source: desktop/zenity.HEAD.bg.po @ 539

Last change on this file since 539 was 454, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.

File size: 15.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of zenity.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE zenity'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the zenity package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: zenity\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-01-09 08:43+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-01-09 08:43+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../src/about.c:248
23msgid "translator-credits"
24msgstr ""
25"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
26"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
27"\n"
28"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
29"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
30"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
31
32#: ../src/about.c:257
33msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
34msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
35
36#: ../src/eggtrayicon.c:118
37msgid "Orientation"
38msgstr "Ориентация"
39
40#: ../src/eggtrayicon.c:119
41msgid "The orientation of the tray."
42msgstr "Ориентация на тавата"
43
44#: ../src/main.c:93
45msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
46msgstr ""
47"Трябва да изберете вид на прозореца. Вижте „zenity --help“ за повече "
48"информация\n"
49
50#: ../src/notification.c:161
51msgid "could not parse command from stdin\n"
52msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
53
54#: ../src/notification.c:230 ../src/notification.c:259
55msgid "Zenity notification"
56msgstr "Уведомяване на Zenity"
57
58#: ../src/scale.c:56
59msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
60msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
61
62#: ../src/scale.c:63
63msgid "Value out of range.\n"
64msgstr "Стойността е извън обсега.\n"
65
66#: ../src/tree.c:320
67msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
68msgstr "Няма посочени заглавия на колонките във процореца със списък\n"
69
70#: ../src/tree.c:326
71msgid "You should use only one List dialog type.\n"
72msgstr "Трябва да използвате само един списъчен прозоръчен тип.\n"
73
74#: ../src/zenity.glade.h:1
75msgid "Add a new entry"
76msgstr "Добавяне на нов запис"
77
78#: ../src/zenity.glade.h:2
79msgid "Adjust the scale value"
80msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
81
82#: ../src/zenity.glade.h:3
83msgid "Adjust the scale value."
84msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
85
86#: ../src/zenity.glade.h:4
87msgid "All updates are complete."
88msgstr "Всички обновявания за завършени."
89
90#: ../src/zenity.glade.h:5
91msgid "An error has occurred."
92msgstr "Появи се грешка."
93
94#: ../src/zenity.glade.h:6
95msgid "Are you sure you want to proceed?"
96msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
97
98#: ../src/zenity.glade.h:7
99msgid "C_alendar:"
100msgstr "К_алендар:"
101
102#: ../src/zenity.glade.h:8
103msgid "Calendar selection"
104msgstr "Избор на календар"
105
106#: ../src/zenity.glade.h:9
107msgid "Error"
108msgstr "Грешка"
109
110#: ../src/zenity.glade.h:10
111msgid "Information"
112msgstr "Информация"
113
114#: ../src/zenity.glade.h:11
115msgid "Progress"
116msgstr "Прогрес"
117
118#: ../src/zenity.glade.h:12
119msgid "Question"
120msgstr "Въпрос"
121
122#: ../src/zenity.glade.h:13
123msgid "Running..."
124msgstr "Изпълнява се..."
125
126#: ../src/zenity.glade.h:14
127msgid "Select a date from below."
128msgstr "Избиране на дата по-долу"
129
130#: ../src/zenity.glade.h:15
131msgid "Select a file"
132msgstr "Избиране на файл"
133
134#: ../src/zenity.glade.h:16
135msgid "Select items from the list"
136msgstr "Избиране на записи от списъка"
137
138#: ../src/zenity.glade.h:17
139msgid "Select items from the list below."
140msgstr "Избиране на записи от списъка долу"
141
142#: ../src/zenity.glade.h:18
143msgid "Text View"
144msgstr "Текстов изглед"
145
146#: ../src/zenity.glade.h:19
147msgid "Warning"
148msgstr "Внимание"
149
150#: ../src/zenity.glade.h:20
151msgid "_Enter new text:"
152msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
153
154#: ../src/option.c:114
155msgid "Set the dialog title"
156msgstr "Настройване на заглавието на прозореца"
157
158#: ../src/option.c:115
159msgid "TITLE"
160msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
161
162#: ../src/option.c:123
163msgid "Set the window icon"
164msgstr "Настройване на иконката на прозореца"
165
166#: ../src/option.c:124
167msgid "ICONPATH"
168msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
169
170#: ../src/option.c:132
171msgid "Set the width"
172msgstr "Настройване на ширината"
173
174#: ../src/option.c:133
175msgid "WIDTH"
176msgstr "ШИРИНА"
177
178#: ../src/option.c:141
179msgid "Set the height"
180msgstr "Настройване на височината"
181
182#: ../src/option.c:142
183msgid "HEIGHT"
184msgstr "ВИСОЧИНА"
185
186#: ../src/option.c:156
187msgid "Display calendar dialog"
188msgstr "Показване на прозорец с календар"
189
190#: ../src/option.c:165 ../src/option.c:225 ../src/option.c:268
191#: ../src/option.c:301 ../src/option.c:394 ../src/option.c:523
192#: ../src/option.c:575 ../src/option.c:641 ../src/option.c:674
193msgid "Set the dialog text"
194msgstr "Настройване на текста на прозореца"
195
196#: ../src/option.c:174
197msgid "Set the calendar day"
198msgstr "Настройване на деня на календара"
199
200#: ../src/option.c:183
201msgid "Set the calendar month"
202msgstr "Настройване на месеца на календара"
203
204#: ../src/option.c:192
205msgid "Set the calendar year"
206msgstr "Настройване на годината на календара"
207
208#: ../src/option.c:201
209msgid "Set the format for the returned date"
210msgstr "Настройване на формата на връщаната дата"
211
212#: ../src/option.c:216
213msgid "Display text entry dialog"
214msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
215
216#: ../src/option.c:234
217msgid "Set the entry text"
218msgstr "Настройване на текста на записа"
219
220#: ../src/option.c:243
221msgid "Hide the entry text"
222msgstr "Скриване на текста на записа"
223
224#: ../src/option.c:259
225msgid "Display error dialog"
226msgstr "Показване на прозорец за грешка"
227
228#: ../src/option.c:277 ../src/option.c:310 ../src/option.c:584
229#: ../src/option.c:650
230msgid "Do not enable text wrapping"
231msgstr "Текстът да не огражда обектите"
232
233#: ../src/option.c:292
234msgid "Display info dialog"
235msgstr "Показване на прозорец с информация"
236
237#: ../src/option.c:325
238msgid "Display file selection dialog"
239msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
240
241#: ../src/option.c:334
242msgid "Set the filename"
243msgstr "Настройване на файловото име"
244
245#: ../src/option.c:335 ../src/option.c:609
246msgid "FILENAME"
247msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
248
249#: ../src/option.c:343
250msgid "Allow multiple files to be selected"
251msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
252
253#: ../src/option.c:352
254msgid "Activate directory-only selection"
255msgstr "Включване на избора само на папки"
256
257#: ../src/option.c:361
258msgid "Activate save mode"
259msgstr "Активиране на режим на запазване"
260
261#: ../src/option.c:370 ../src/option.c:430
262msgid "Set output separator character"
263msgstr "Настройване на изходния символ разделител"
264
265#: ../src/option.c:371 ../src/option.c:431
266msgid "SEPARATOR"
267msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
268
269#: ../src/option.c:385
270msgid "Display list dialog"
271msgstr "Показване на прозорец със списък"
272
273#: ../src/option.c:403
274msgid "Set the column header"
275msgstr "Настройване на заглавката на колонката"
276
277#: ../src/option.c:412
278msgid "Use check boxes for first column"
279msgstr "Използване на полета за тикване за първата колонка"
280
281#: ../src/option.c:421
282msgid "Use radio buttons for first column"
283msgstr "Използване на радио бутони за първата колонка"
284
285#: ../src/option.c:439
286msgid "Allow multiple rows to be selected"
287msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
288
289#: ../src/option.c:448 ../src/option.c:617
290msgid "Allow changes to text"
291msgstr "Позволяване на промени по текста"
292
293#: ../src/option.c:457
294msgid ""
295"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
296"columns)"
297msgstr ""
298"Печат на определена колона (по подразбиране е 1-та. „ВСИЧКИ“ може да се "
299"използва за печат на всички колони)"
300
301#: ../src/option.c:466
302msgid "Hide a specific column"
303msgstr "Скриване на специфична колона"
304
305#: ../src/option.c:481
306msgid "Display notification"
307msgstr "Показване на уведомяване"
308
309#: ../src/option.c:490
310msgid "Set the notification text"
311msgstr "Настройване на текста за уведомяване"
312
313#: ../src/option.c:499
314msgid "Listen for commands on stdin"
315msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
316
317#: ../src/option.c:514
318msgid "Display progress indication dialog"
319msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
320
321#: ../src/option.c:532
322msgid "Set initial percentage"
323msgstr "Настройване на начален прогрес"
324
325#: ../src/option.c:541
326msgid "Pulsate progress bar"
327msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
328
329#: ../src/option.c:551
330#, no-c-format
331msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
332msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
333
334#: ../src/option.c:566
335msgid "Display question dialog"
336msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
337
338#: ../src/option.c:599
339msgid "Display text information dialog"
340msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
341
342#: ../src/option.c:608
343msgid "Open file"
344msgstr "Отваряне на файл"
345
346#: ../src/option.c:632
347msgid "Display warning dialog"
348msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
349
350#: ../src/option.c:665
351msgid "Display scale dialog"
352msgstr "Показване на прозорец със скала"
353
354#: ../src/option.c:683
355msgid "Set initial value"
356msgstr "Настройване на начална стойност"
357
358#: ../src/option.c:692
359msgid "Set minimum value"
360msgstr "Настройване на минимална стойност"
361
362#: ../src/option.c:701
363msgid "Set maximum value"
364msgstr "Настройване на максимална стойност"
365
366#: ../src/option.c:710
367msgid "Set step size"
368msgstr "Настройване на стъпката"
369
370#: ../src/option.c:719
371msgid "Print partial values"
372msgstr "Отпечатване на частични стойности"
373
374#: ../src/option.c:728
375msgid "Hide value"
376msgstr "Скриване на стойност"
377
378#: ../src/option.c:743
379msgid "About zenity"
380msgstr "Относно Zenity"
381
382#: ../src/option.c:752
383msgid "Print version"
384msgstr "Версия за печат"
385
386#: ../src/option.c:1385
387msgid "General options"
388msgstr "Общи настройки"
389
390#: ../src/option.c:1386
391msgid "Show general options"
392msgstr "Показване на общи настройки"
393
394#: ../src/option.c:1396
395msgid "Calendar options"
396msgstr "Настройки на календара"
397
398#: ../src/option.c:1397
399msgid "Show calendar options"
400msgstr "Показване на nастройките на календара"
401
402#: ../src/option.c:1407
403msgid "Text entry options"
404msgstr "Настройки на въвеждането на текст"
405
406#: ../src/option.c:1408
407msgid "Show text entry options"
408msgstr "Настройки на въвеждането на текст"
409
410#: ../src/option.c:1418
411msgid "Error options"
412msgstr "Настройки за грешките"
413
414#: ../src/option.c:1419
415msgid "Show error options"
416msgstr "Показване на настройките за грешки"
417
418#: ../src/option.c:1429
419msgid "Info options"
420msgstr "Настройки на информацията"
421
422#: ../src/option.c:1430
423msgid "Show info options"
424msgstr "Показване на настройките за информация"
425
426#: ../src/option.c:1440
427msgid "File selection options"
428msgstr "Настройки на избирането на файл"
429
430#: ../src/option.c:1441
431msgid "Show file selection options"
432msgstr "Показване на настройките за избор на файлове"
433
434#: ../src/option.c:1451
435msgid "List options"
436msgstr "Настройки на списъците"
437
438#: ../src/option.c:1452
439msgid "Show list options"
440msgstr "Показване на настройките за списъци"
441
442#: ../src/option.c:1462
443msgid "Notification icon options"
444msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
445
446#: ../src/option.c:1463
447msgid "Show notification icon options"
448msgstr "Показване опциите на иконата за уведомяване"
449
450#: ../src/option.c:1473
451msgid "Progress options"
452msgstr "Настройки за отчитането на прогреса"
453
454#: ../src/option.c:1474
455msgid "Show progress options"
456msgstr "Показване на настройките за прогреса"
457
458#: ../src/option.c:1484
459msgid "Question options"
460msgstr "Настройки на въпросите"
461
462#: ../src/option.c:1485
463msgid "Show question options"
464msgstr "Показване на настройките за въпросите"
465
466#: ../src/option.c:1495
467msgid "Warning options"
468msgstr "Настройки на предупрежденията"
469
470#: ../src/option.c:1496
471msgid "Show warning options"
472msgstr "Показване на настройките за предупреждения"
473
474#: ../src/option.c:1506
475msgid "Scale options"
476msgstr "Опция на скалата"
477
478#: ../src/option.c:1507
479msgid "Show scale options"
480msgstr "Показване на настройките на скалата"
481
482#: ../src/option.c:1517
483msgid "Text information options"
484msgstr "Опции на текста за уведомяване"
485
486#: ../src/option.c:1518
487msgid "Show text information options"
488msgstr "Показване опциите текста за уведомяване"
489
490#: ../src/option.c:1528
491msgid "Miscellaneous options"
492msgstr "Други настройки"
493
494#: ../src/option.c:1529
495msgid "Show miscellaneous options"
496msgstr "Показване на настройките за „Разни“"
497
498#: ../src/option.c:1554
499msgid ""
500"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
501msgstr ""
502"Тази опция не е налична. Погледнете --help за всички възможни начини на "
503"употреба.\n"
504
505#: ../src/option.c:1558
506#, c-format
507msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
508msgstr "--%s не е поддържан от този прозорец\n"
509
510#: ../src/option.c:1562
511msgid "Two or more dialog options specified\n"
512msgstr "Избрани са две или повече диалогови опции\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.