source: desktop/vino.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 277, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME

File size: 15.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of vino.
2# Copyright (C) 2004 THE vino'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the vino package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: vino\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-08 16:08+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-06-08 16:07+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../capplet/vino-preferences.c:807
22msgid "Send this command by email"
23msgstr "Изпращане на тази команда по имейл"
24
25#: ../capplet/vino-preferences.c:842
26#, c-format
27msgid ""
28"There was an error displaying help:\n"
29"%s"
30msgstr ""
31"Имаше грешка при показване на помощта:\n"
32"%s"
33
34#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
35msgid "Remote Desktop"
36msgstr "Отдалечено работно място"
37
38#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
39msgid "Set your remote desktop access preferences"
40msgstr "Настройки за отдалечено влизане на работното място"
41
42#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:1
43msgid "    "
44msgstr "    "
45
46#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
47msgid "        "
48msgstr "        "
49
50#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
51msgid "*"
52msgstr "*"
53
54#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
55msgid "<b>Security</b>"
56msgstr "<b>Сигурност</b>"
57
58#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
59msgid "<b>Sharing</b>"
60msgstr "<b>Споделяне</b>"
61
62#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
63msgid "A_sk you for confirmation"
64msgstr "Питане за потвърждение"
65
66#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
67msgid "Allow other users to _view your desktop"
68msgstr "Позволяване на други потребители да виждат вашето работно място"
69
70#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
71msgid "Remote Desktop Preferences"
72msgstr "Настройки на отдалечения достъп"
73
74#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
75msgid "Some of these preferences are locked down"
76msgstr "Някои от тези настройки са заключени"
77
78#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
79msgid "Users can view your desktop using this command:"
80msgstr ""
81"Потребителите могат да наблюдават вашето работно място, като ползват тази "
82"команда:"
83
84#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
85msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
86msgstr ""
87"Когато потребител се опита да види или контролира вашето работно място:"
88
89#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
90msgid "_Allow other users to control your desktop"
91msgstr "Позволяване на други потребители да контролират вашето работно място"
92
93#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
94msgid "_Password:"
95msgstr "Парола:"
96
97#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
98msgid "_Require the user to enter this password:"
99msgstr "Изискване на парола от потребителя:"
100
101#: ../capplet/vino-url.c:158
102msgid "Address"
103msgstr "Адрес"
104
105#: ../capplet/vino-url.c:159
106msgid "The address pointed to by the widget"
107msgstr "Адресът посочван от уиджета"
108
109#: ../capplet/vino-url.c:166
110msgid "Tooltip"
111msgstr "Подсказка"
112
113#: ../capplet/vino-url.c:167
114msgid "A tooltip for this URL"
115msgstr "Подсказка за това URL"
116
117#: ../capplet/vino-url.c:173
118msgid "URL color"
119msgstr "URL цвят"
120
121#: ../capplet/vino-url.c:174
122msgid "The color of the URL's label"
123msgstr "Цветът на надписа на URL-то"
124
125#: ../server/vino-fb.c:953 ../server/vino-prompt.c:144
126#: ../server/vino-server.c:850
127msgid "Screen"
128msgstr "Екран"
129
130#: ../server/vino-fb.c:954
131msgid "The screen to be monitored"
132msgstr "Екрана, който да бъде наблюдаван"
133
134#: ../server/vino-main.c:78
135msgid ""
136"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
137"will be view-only\n"
138msgstr ""
139"Вашият XServer не поддържа разширението XTest - отдалеченият достъп, ще "
140"позволява само наблюдение\n"
141
142#: ../server/vino-prompt.c:145
143msgid "The screen on which to display the prompt"
144msgstr "Екранът, на който да се появи запитването"
145
146#: ../server/vino-prompt.c:390
147#, c-format
148msgid ""
149"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
150"desktop."
151msgstr ""
152"Потребител на компютъра \"%s\" се опитва отдалечено да види или контролира "
153"вашето работно място."
154
155#: ../server/vino-prompt.glade.h:1
156msgid "<big><b>Another user is trying to view your desktop.</b></big>"
157msgstr "<big><b>Друг потребител иска да види вашето работно място.</b></big>"
158
159#: ../server/vino-prompt.glade.h:2
160msgid ""
161"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
162"desktop."
163msgstr ""
164"Потребител на друг компютър се опитва отдалечено да вижда или контролира "
165"вашето работно място."
166
167#: ../server/vino-prompt.glade.h:3
168msgid "Do you want to allow them to do so?"
169msgstr "Искате ли да им разрешите това?"
170
171#: ../server/vino-prompt.glade.h:4
172msgid "Question"
173msgstr "Въпрос"
174
175#: ../server/vino-prompt.glade.h:5 ../server/vino-util.c:64
176msgid "_Allow"
177msgstr "Позволение"
178
179#: ../server/vino-prompt.glade.h:6 ../server/vino-util.c:65
180msgid "_Refuse"
181msgstr "Отказ"
182
183#: ../server/vino-server.c:851
184msgid "The screen for which to create a VNC server"
185msgstr "Екранът, за който да се създаде VNC сървър"
186
187#: ../server/vino-server.c:858
188msgid "On Hold"
189msgstr "На пауза"
190
191#: ../server/vino-server.c:859
192msgid "Place all clients on hold"
193msgstr "Поставяне на всички клиенти на пауза"
194
195#: ../server/vino-server.c:866
196msgid "Prompt enabled"
197msgstr "Запитването е включено"
198
199#: ../server/vino-server.c:867
200msgid "Prompt the user about connection attempts"
201msgstr "Запитване на потребителя при опити за връзка"
202
203#: ../server/vino-server.c:874
204msgid "View Only"
205msgstr "Само преглед"
206
207#: ../server/vino-server.c:875
208msgid "Disallow keyboard/pointer input from clients"
209msgstr "Забраняване на използването на клавиатурата или мишката от клиенти"
210
211#: ../server/vino-server.c:882
212msgid "Require Encryption"
213msgstr "Изискване на криптиране"
214
215#: ../server/vino-server.c:883
216msgid "Require clients to use encryption"
217msgstr "Изискване от потребителите да използват криптиране"
218
219#: ../server/vino-server.c:890
220msgid "Authentication methods"
221msgstr "Методи на идентификация"
222
223#: ../server/vino-server.c:891
224msgid "The authentication methods this server should allow"
225msgstr "Методите на идентификация, които този сървър разрешава"
226
227#: ../server/vino-server.c:899
228msgid "VNC Password"
229msgstr "Парола за VNC"
230
231#: ../server/vino-server.c:900
232msgid ""
233"The password (base64 encoded) used to authenticate types using the VncAuth "
234"method"
235msgstr ""
236"Паролата (кодирана с base64) използвана за идентификация при метода VncAuth."
237
238#: ../server/vino-server.schemas.in.h:1
239msgid "Allowed authentication methods"
240msgstr "Позволени методи за идентификация"
241
242#: ../server/vino-server.schemas.in.h:2
243msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
244msgstr ""
245"Адрес на ел. поща, на който трябва да се прати URL-то на отдалеченото "
246"работно място"
247
248#: ../server/vino-server.schemas.in.h:3
249msgid "Enable remote desktop access"
250msgstr "Включване на достъпа от отдалечено място"
251
252#: ../server/vino-server.schemas.in.h:4
253msgid ""
254"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
255"remote machines may then connect to the desktop using a vncviewer."
256msgstr ""
257"Ако е включено, позволява отдалечения достъп до работното място през "
258"протокола RFB. Потребителите на отдалечените машини могат да се свържат с "
259"работното място чрез vncviewer."
260
261#: ../server/vino-server.schemas.in.h:5
262msgid ""
263"If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
264"user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
265"when access is not password protected."
266msgstr ""
267"Ако е включено, на отдалечените потребители не им е позволен достъп, докато "
268"потребителя на машината-приемник не одобри връзката. Това е препоръчително, "
269"особено ако достъпът не е защитен с парола."
270
271#: ../server/vino-server.schemas.in.h:6
272msgid ""
273"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
274"desktop. Remote user's will not be able to use the mouse or keyboard."
275msgstr ""
276"Ако е включено, на отдалечените потребители ще се позволява само да "
277"наблюдават работното място. Отдалечените потребители няма да могат да "
278"използват мишката или клавиатурата."
279
280#: ../server/vino-server.schemas.in.h:7
281msgid ""
282"If true, remote users accessing the desktop are required to be able support "
283"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
284"encryption unless the intervening network is trusted."
285msgstr ""
286"Ако е включено, отдалечените потребители са задължени да поддържат "
287"криптиране. Силно препоръчително е да използвате клиент, който поддържа "
288"криптиране, освен ако мрежата не е доверена."
289
290#: ../server/vino-server.schemas.in.h:8
291msgid ""
292"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
293"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
294"remote user to be prompted for a password (the password is specified by the "
295"vnc_password key) before connecting and \"none\" which allows any remote "
296"user to connect."
297msgstr ""
298"Изброява методите за идентификация, с който отдалечените потребители могат "
299"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
300"идентификация: \"vnc\" - изисква парола от отдалечения потребител (паролата "
301"е определена от ключа vnc_password) преди да позволи връзката, а \"none\" "
302"позволява на всеки потребител да се свърже."
303
304#: ../server/vino-server.schemas.in.h:9
305msgid "Only allow remote users to view the desktop"
306msgstr "Позволение на отдалечените потребители само да гледат работното място"
307
308#: ../server/vino-server.schemas.in.h:10
309msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
310msgstr "Нужна е парола за идентификация \"vnc\""
311
312#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
313msgid "Prompt the user before completing a connection"
314msgstr "Запитване до потребителя преди завършване на връзката"
315
316#: ../server/vino-server.schemas.in.h:12
317msgid "Require encryption"
318msgstr "Изискване на криптиране"
319
320#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
321msgid ""
322"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
323"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
324"encoded."
325msgstr ""
326"Паролата, за която отдалечения потребител ще бъде попитан, ако се използва "
327"метода за идентификация \"vnc\". Паролата определена от ключа е кодирана по "
328"base64."
329
330#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
331msgid ""
332"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
333"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
334"dialog."
335msgstr ""
336"Този ключ определя електронния адрес, на който да се прати URL-то на "
337"отдалеченото работно място, ако потребителя щракне с мишката върху URL-то в "
338"настройките за отдалеченото работно място."
339
340#: ../server/vino-shell.c:76
341msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
342msgstr "Има вече включен сървър за отдалечено работно, програмата спира...\n"
343
344#: ../server/vino-shell.c:79
345msgid ""
346"Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
347"exiting ...\n"
348msgstr ""
349"Проблем при регистрирането на сървъра за отдалечен достъп с bonobo-"
350"activation, програмата спира...\n"
351
352#: ../session/vino-session.c:133
353msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
354msgstr "Сървърът за отдалеченото работно място умря. В момента се рестартира\n"
355
356#: ../session/vino-session.c:154
357#, c-format
358msgid "Activation of %s failed: %s\n"
359msgstr "Активирането на %s пропадна: %s\n"
360
361#: ../session/vino-session.c:160
362#, c-format
363msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
364msgstr "Активирането на %s пропадна: непозната грешка\n"
365
366#: ../session/vino-session.c:231
367msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
368msgstr ""
369"Грешка при активирането на сървъра за отдалечено работно място: прекалено "
370"много опити\n"
371
372#: ../session/vino-session.c:295
373msgid "Starting remote desktop server"
374msgstr "Стартира се сървър за отдалечено работно място"
375
376#: ../session/vino-session.c:300
377msgid "Not starting remote desktop server"
378msgstr "Не се стартира сървъра за отдалечено работно място"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.