source: desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po @ 535

Last change on this file since 535 was 535, checked in by kaladan, 17 years ago

sound-juicer - почти пълен превод, подобрени са някои низове.

File size: 23.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of sound juicer.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE sound juicer'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the sound juicer package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: sound juicer\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-02-10 00:28+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-02-12 15:20+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:1
23msgid "CD Extractor"
24msgstr "Извличане на музика от CD"
25
26#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
27msgid "Extract music from your CDs"
28msgstr "Извличане на музика от CD-та"
29
30#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:3
31msgid "Sound Juicer CD Extractor"
32msgstr "Програма за извличане на музика (Sound Juicer)"
33
34#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
35msgid "<b>Artist:</b>"
36msgstr "<b>Изпълнител:</b>"
37
38#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
39msgid "<b>Device</b>"
40msgstr "<b>Устройство</b>"
41
42#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
43msgid "<b>Duration:</b>"
44msgstr "<b>Продължителност:</b>"
45
46#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
47msgid "<b>Format</b>"
48msgstr "<b>Формат</b>"
49
50#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
51msgid "<b>Genre:</b>"
52msgstr "<b>Жанр:</b>"
53
54#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
55msgid "<b>Music Folder</b>"
56msgstr "<b>Папка за запазване на извлечените файлове</b>"
57
58#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
59msgid "<b>Title:</b>"
60msgstr "<b>Заглавие:</b>"
61
62#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
63msgid "<b>Track Names</b>"
64msgstr "<b>Имена на песните</b>"
65
66#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
67msgid "<i>path_example_label</i>"
68msgstr "<i>path_example_label</i>"
69
70#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
71msgid "CD _drive:"
72msgstr "CD _устройство:"
73
74#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
75msgid "E_ject"
76msgstr "Из_важдане"
77
78#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
79msgid "Edit _Profiles"
80msgstr "Редактиране на _профилите"
81
82#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
83msgid "Example Path:"
84msgstr "Примерен път:"
85
86#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
87msgid "File _name:"
88msgstr "Файлово _име:"
89
90#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
91msgid "Folder hie_rarchy:"
92msgstr "Йе_рархия на папките:"
93
94#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
95msgid "Multiple Albums Found"
96msgstr "Открити са множество албуми"
97
98#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
99msgid "O_utput Format:"
100msgstr "_Изходен формат:"
101
102#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
103msgid "Pre_vious Track"
104msgstr "_Предишна песен"
105
106#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
107msgid "Preferences"
108msgstr "Настройки"
109
110#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
111msgid "Select A Folder"
112msgstr "Избор на папка"
113
114#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
115msgid "Skip to the next track"
116msgstr "Прескачане към следващата песен"
117
118#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
119msgid "Skip to the previous track"
120msgstr "Прескачане към предишната песен"
121
122#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
123#: ../src/sj-extractor.c:509 ../src/sj-main.c:165 ../src/sj-main.c:167
124#: ../src/sj-main.c:1233
125msgid "Sound Juicer"
126msgstr "Извличане на песни от музикални дискове"
127
128#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
129msgid ""
130"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
131"and press <i>Continue</i>."
132msgstr ""
133"Това CD може да е с повече от един албум. Моля, изберете кой е албума и "
134"натиснете <i>Продължаване</i>."
135
136#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
137msgid "_Contents"
138msgstr "_Ръководство"
139
140#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:229
141msgid "_Continue"
142msgstr "Про_дължаване"
143
144#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
145msgid "_Deselect All"
146msgstr "Пре_махване на избора от всички"
147
148#: ../data/sound-juicer.glade.h:28
149msgid "_Disc"
150msgstr "_Диск"
151
152#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
153msgid "_Edit"
154msgstr "_Редактиране"
155
156#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
157msgid "_Eject when finished"
158msgstr "_Изваждане на CD-то, след приключване"
159
160#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
161msgid "_Folder:"
162msgstr "_Папка:"
163
164#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
165msgid "_Help"
166msgstr "_Помощ"
167
168#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
169msgid "_Next Track"
170msgstr "_Следваща песен"
171
172#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
173msgid "_Play / Pause"
174msgstr "С_лушане / пауза"
175
176#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
177msgid "_Re-read"
178msgstr "Четене _отново"
179
180#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
181msgid "_Select All"
182msgstr "_Избиране на всичко"
183
184#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
185msgid "_Strip special characters"
186msgstr "_Премахване на специалните символи"
187
188#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
189msgid "_Submit..."
190msgstr "_Подаване..."
191
192#: ../data/sound-juicer.glade.h:39
193msgid "label"
194msgstr "етикет"
195
196#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
197#, no-c-format
198msgid ""
199"%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA -- "
200"album artist (lowercase) %tt -- track title %tT -- track title (lowercase) %"
201"ta -- track artist %tA -- track artist (lowercase)"
202msgstr ""
203"%at -- заглавие на албума %aT -- заглавие на албума (само с малки букви) %aa "
204"-- изпълнител на албума %aA -- изпълнител на албума (само с малки букви) %tt "
205"-- име на песента %tT -- име на песента (само с малки букви) %ta -- "
206"изпълнител на песента %tA -- изпълнител на песента (само с малки букви)"
207
208#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:3
209msgid "Audio Profile with which to encode"
210msgstr "Аудио профил, с който да се кодира"
211
212#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:5
213#, no-c-format
214msgid ""
215"Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
216"(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %tn -- track "
217"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
218"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
219"(lowercase)"
220msgstr ""
221"Без определяне на файлово разширение. %at -- заглавие на албума %aT -- "
222"заглавие на албума (само с малки букви) %aa -- изпълнител на албума %aA -- "
223"изпълнител на албума (само с малки букви) %tn -- номер на песента (примерно "
224"8) %tN -- номер на песента, с нула (примерно 08) %tt -- име на песента %tT "
225"-- име на песента (само с малки букви) %ta --  изпълнител на песента %tA -- "
226"изпълнител на песента (само с малки букви)"
227
228#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
229msgid ""
230"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
231"be removed from the output filename."
232msgstr ""
233"Ако е включено, специалните символи като празно място, звездички, "
234"въпросителни и наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на "
235"файловете."
236
237#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
238msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
239msgstr "Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния MusicBrainz сървър."
240
241#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
242msgid "If to strip special characters from filenames"
243msgstr "Дали да се махат специалните символи от файловите имена"
244
245#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
246msgid ""
247"Paranoia mode: 0) disable 2) fragment 4) overlap 8) scratch 16) repair 255) "
248"full"
249msgstr ""
250"Режим на Paranoia: 0)·disable·2)·fragment·4)·overlap·8)·scratch·16)·repair·255)· full"
251
252#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
253msgid "The GNOME Audio Profile with which to encode."
254msgstr "Аудио профилът към GNOME, чрез който да бъде кодиран звук"
255
256#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
257msgid "The MusicBrainz server to use"
258msgstr "Сървър MusicBrainz в употреба"
259
260#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
261msgid "The directory structure for the files"
262msgstr "Структурата на папките за файловете"
263
264#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
265msgid "The name pattern for files"
266msgstr "Шаблон за имената на файловете"
267
268#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:14
269msgid "The paranoia mode to use"
270msgstr "Режима на Paranoia, който да се използва"
271
272#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
273msgid "Whether to eject the CD when finished extracting."
274msgstr "Дали диска да бъде изваден, когато завърши извличането."
275
276#. +
277#: ../src/bacon-volume.c:187
278msgid "+"
279msgstr "+"
280
281#. -
282#: ../src/bacon-volume.c:203
283msgid "-"
284msgstr "-"
285
286#: ../src/gconf-bridge.c:1175
287#, c-format
288msgid "GConf error: %s"
289msgstr "Грешка в GConf: %s"
290
291#: ../src/gconf-bridge.c:1185
292msgid "All further errors shown only on terminal."
293msgstr "Всички следващи грешки се показват само на терминал."
294
295#: ../src/sj-about.c:53
296msgid "An Audio CD Extractor"
297msgstr "Програма за извличане на музика от музикални дискове"
298
299#.
300#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
301#. * up in the "about" box
302#.
303#: ../src/sj-about.c:62
304msgid "translator-credits"
305msgstr "Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
306"\n"
307"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
308"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
309"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
310
311#: ../src/sj-extracting.c:207
312#, c-format
313msgid ""
314"A file called '%s' exists, size %s.\n"
315"Do you want to skip this track or overwrite it?"
316msgstr ""
317"Файл с име „%s“ съществува, размер %s.\n"
318"Искате ли да пропуснете тази песен или да я презапишете?"
319
320#: ../src/sj-extracting.c:211
321msgid "_Skip"
322msgstr "Проп_ускане"
323
324#: ../src/sj-extracting.c:212
325msgid "_Overwrite"
326msgstr "П_резаписване"
327
328#. Display a nice dialog
329#: ../src/sj-extracting.c:274 ../src/sj-extracting.c:309
330#: ../src/sj-extracting.c:519
331#, c-format
332msgid ""
333"Sound Juicer could not extract this CD.\n"
334"Reason: %s"
335msgstr ""
336"Sound Juicer не може да извлече това CD.\n"
337"Причина: %s"
338
339#: ../src/sj-extracting.c:359
340#, c-format
341msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fx)"
342msgstr "Оставащо време: %d:%02d (%0.1fx)"
343
344#: ../src/sj-extracting.c:361
345msgid "Estimated time left: unknown"
346msgstr "Оставащо време: неизвестно"
347
348#. TODO: need to have a better message here
349#: ../src/sj-extracting.c:457
350msgid "The tracks have been copied successfully."
351msgstr "Песните бяха копирани успешно."
352
353#: ../src/sj-extracting.c:462
354msgid "_Eject"
355msgstr "_Изваждане"
356
357#: ../src/sj-extractor.c:105
358msgid "Audio Profile"
359msgstr "Аудио профил"
360
361#: ../src/sj-extractor.c:106
362msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
363msgstr "Аудио профилът към GNOME, използван при кодиране на звук"
364
365#: ../src/sj-extractor.c:345
366msgid "Could not create GStreamer cdparanoia reader"
367msgstr "Не може да се създаде GStreamer cdparanoia четец"
368
369#: ../src/sj-extractor.c:365
370#, c-format
371msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
372msgstr "Не може да се създаде кодер на GStreamer за %s"
373
374#: ../src/sj-extractor.c:376
375msgid "Could not create GStreamer file output"
376msgstr "Не може да се създаде файлов изход на GStreamer "
377
378#: ../src/sj-extractor.c:410
379msgid "Could not get current track position"
380msgstr "Не може да се вземе текущата позиция на песента"
381
382#: ../src/sj-extractor.c:437
383msgid ""
384"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
385msgstr ""
386"Обект от програмата за извличане не е валиден. Това е много лошо, проверете си конзолата за грешки."
387
388#: ../src/sj-extractor.c:582
389msgid "Could not get track start position"
390msgstr "Не може да се вземе стартовата позиция на песента"
391
392#: ../src/sj-extractor.c:614
393msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
394msgstr "Приставката нужна за достъп до CD-то не беше открита"
395
396#: ../src/sj-extractor.c:622
397msgid "The plugin necessary for file access was not found"
398msgstr "Приставката нужна за достъп до файловете не беше открита"
399
400#: ../src/sj-main.c:142
401msgid "E_xtract"
402msgstr "_Извличане"
403
404#: ../src/sj-main.c:180
405msgid "Could not start Sound Juicer"
406msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
407
408#: ../src/sj-main.c:181 ../src/sj-main.c:580 ../src/sj-main.c:688
409#: ../src/sj-main.c:779 ../src/sj-main.c:971
410msgid "Reason"
411msgstr "Причина"
412
413#: ../src/sj-main.c:183
414msgid "Please consult the documentation for assistance."
415msgstr "Консултирайте се с ръководството на потребителя."
416
417#: ../src/sj-main.c:227
418msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
419msgstr "В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
420
421#: ../src/sj-main.c:287 ../src/sj-main.c:389
422msgid "(unknown)"
423msgstr "(непознат)"
424
425#: ../src/sj-main.c:431 ../src/sj-main.c:1364
426msgid "Title"
427msgstr "Заглавие"
428
429#: ../src/sj-main.c:437 ../src/sj-main.c:1373
430msgid "Artist"
431msgstr "Изпълнител"
432
433#: ../src/sj-main.c:578 ../src/sj-main.c:686 ../src/sj-main.c:777
434msgid "Could not read the CD"
435msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
436
437#: ../src/sj-main.c:579 ../src/sj-main.c:687
438msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
439msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
440
441#. Set statusbar message
442#: ../src/sj-main.c:659
443msgid "Retrieving track listing...please wait."
444msgstr "Получаване на списъка с песните... изчакайте."
445
446#: ../src/sj-main.c:750
447msgid "Extracting audio from CD"
448msgstr "Извличане на музика от CD"
449
450#: ../src/sj-main.c:771
451#, c-format
452msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
453msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
454
455#: ../src/sj-main.c:850
456msgid "No CD-ROM drives found"
457msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
458
459#: ../src/sj-main.c:851
460msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
461msgstr "Sound Juicer не може да открие CD-ROM устройство, от което да чете."
462
463#: ../src/sj-main.c:882
464msgid ""
465"The currently selected audio profile is not available on your installation."
466msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
467
468#: ../src/sj-main.c:884
469msgid "_Change Profile"
470msgstr "_Промяна на профил"
471
472#: ../src/sj-main.c:969
473msgid "Could not open URL"
474msgstr "Адресът-УРИ не може да бъде отворен"
475
476#: ../src/sj-main.c:970
477msgid "Sound Juicer could not open the submission URL"
478msgstr "Sound Juicer не може отвори адресът-УРЛ за подаване"
479
480#: ../src/sj-main.c:1075
481#, c-format
482msgid "Unknown column %d was edited"
483msgstr "Непознатата колона %d беше редактирана"
484
485#: ../src/sj-main.c:1131 ../src/sj-prefs.c:103
486#, c-format
487msgid ""
488"Could not display help for Sound Juicer\n"
489"%s"
490msgstr ""
491"Помощта за Sound Juicer не може да бъде показана\n"
492"%s"
493
494#: ../src/sj-main.c:1223
495msgid "Start extracting immediately"
496msgstr "Моментално стартиране на извличането"
497
498#: ../src/sj-main.c:1224
499msgid "Start playing immediately"
500msgstr "Моментално стартиране на слушането"
501
502#: ../src/sj-main.c:1225
503msgid "What CD device to read"
504msgstr "Кое CD устройство да се чете"
505
506#: ../src/sj-main.c:1225
507msgid "DEVICE"
508msgstr "УСТРОЙСТВО"
509
510#: ../src/sj-main.c:1270
511msgid "Could not create GConf client.\n"
512msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
513
514#: ../src/sj-main.c:1300
515msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
516msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
517
518#: ../src/sj-main.c:1349
519msgid "Track"
520msgstr "Песен"
521
522#: ../src/sj-main.c:1384
523msgid "Duration"
524msgstr "Продължителност"
525
526#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:125
527msgid "CD-TEXT metadata plugin failed to initialise."
528msgstr "Приставката за мета-данни CD-TEXT не се инициализира."
529
530#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:176
531msgid "Cannot read CD"
532msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
533
534#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:97
535msgid "Cannot create MusicBrainz client"
536msgstr "Не може да се създаде MusicBrainz клиента"
537
538#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:220 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:475
539#, c-format
540msgid "Cannot read CD: %s"
541msgstr "Дискът не може да бъде прочетен: %s"
542
543#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:227 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:514
544msgid "Unknown Artist"
545msgstr "Неизвестен изпълнител"
546
547#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:228 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:527
548msgid "Unknown Title"
549msgstr "Неизвестно заглавие"
550
551#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:234
552#, c-format
553msgid "Track %d"
554msgstr "Песен %d"
555
556#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:262
557msgid ""
558"MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
559"for errors."
560msgstr ""
561"MusicBrainz мета информацията не е валидна. Това е много лошо, проверете конзолата за грешки."
562
563#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:417 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:424
564#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:434
565#, c-format
566msgid "This CD could not be queried: %s\n"
567msgstr "Дискът не може да бъде заявен: %s\n"
568
569#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:469
570#, c-format
571msgid "Device '%s' does not contain any media"
572msgstr "Устройството „%s“ не съдържа носител"
573
574#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:472
575#, c-format
576msgid ""
577"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
578msgstr ""
579"Устройството „%s“ не може да бъде отворено. Проверете разрешенията за устройството."
580
581#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:508
582msgid "Various"
583msgstr "Различни изпълнители"
584
585#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:552
586msgid "Incomplete metadata for this CD"
587msgstr "Мета-данните за това CD са незавършени."
588
589#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:643
590msgid "Could not create CD lookup thread"
591msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
592
593#: ../src/sj-play.c:192 ../src/sj-play.c:430 ../src/sj-play.c:477
594#, c-format
595msgid ""
596"Error playing CD.\n"
597"\n"
598"Reason: %s"
599msgstr ""
600"Грешка при пускането на CD.\n"
601"\n"
602"Причина: %s"
603
604#: ../src/sj-play.c:345
605msgid "Failed to create CD source element"
606msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
607
608#: ../src/sj-play.c:365
609msgid "Failed to link pipeline"
610msgstr ""
611
612#: ../src/sj-play.c:371
613msgid "Failed to create audio output"
614msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
615
616#: ../src/sj-play.c:587
617#, c-format
618msgid "Seeking to %s"
619msgstr "Прескачане към %s"
620
621#: ../src/sj-prefs.c:52
622msgid "Album Artist, Album Title"
623msgstr "Изпълнител на албум, заглавие на албум"
624
625#: ../src/sj-prefs.c:53
626msgid "Album Artist (sortable), Album Title"
627msgstr "Изпълнител на албум (подредим), заглавие на албум"
628
629#: ../src/sj-prefs.c:54
630msgid "Track Artist, Album Title"
631msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
632
633#: ../src/sj-prefs.c:55
634msgid "Track Artist (sortable), Album Title"
635msgstr "Изпълнител на песен (подредим), заглавие на албум"
636
637#: ../src/sj-prefs.c:56 ../src/sj-prefs.c:202
638msgid "Album Title"
639msgstr "Заглавие на албума"
640
641#. title
642#: ../src/sj-prefs.c:57 ../src/sj-prefs.c:203
643msgid "Album Artist"
644msgstr "Изпълнител на албума"
645
646#: ../src/sj-prefs.c:58
647msgid "Album Artist (sortable)"
648msgstr "Изпълнител на албума (подредим)"
649
650#: ../src/sj-prefs.c:59
651msgid "Album Artist - Album Title"
652msgstr "Изпълнител на албума - заглавие на албума"
653
654#: ../src/sj-prefs.c:60
655msgid "Album Artist (sortable) - Album Title"
656msgstr "Изпълнител на албума (подредим) - заглавие на албума"
657
658#: ../src/sj-prefs.c:61
659msgid "[none]"
660msgstr "[няма]"
661
662#: ../src/sj-prefs.c:66
663msgid "Number - Title"
664msgstr "Номер - заглавие"
665
666#. album
667#. track number
668#: ../src/sj-prefs.c:67 ../src/sj-prefs.c:215
669msgid "Track Title"
670msgstr "Заглавие на песен"
671
672#: ../src/sj-prefs.c:68
673msgid "Track Artist - Track Title"
674msgstr "Изпълнител на песента - заглавие на песента"
675
676#: ../src/sj-prefs.c:69
677msgid "Track Artist (sortable) - Track Title"
678msgstr "Изпълнител на песента (подредим) - заглавие на песента"
679
680#: ../src/sj-prefs.c:70
681msgid "Number. Track Artist - Track Title"
682msgstr "Номер. Изпълнител на песента - заглавие на песента"
683
684#. {N_("Number. Track Artist (sortable) - Track Title"), "%tN. %ts - %tt"},
685#: ../src/sj-prefs.c:72
686msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
687msgstr "Номер - Изпълнител на песента - заглавие на песента(само малки букви)"
688
689#. artist
690#: ../src/sj-prefs.c:204
691msgid "Album Artist's Sortable Name"
692msgstr "Подредимо име на изпълнителя на албум"
693
694#. title
695#: ../src/sj-prefs.c:216
696msgid "Track Artist"
697msgstr "Изпълнител на песен"
698
699#. artist
700#: ../src/sj-prefs.c:217
701msgid "Track Artist's Sortable Name"
702msgstr "Подредимо име на изпълнителя на песента"
703
704#~ msgid ""
705#~ "Paranoia mode, 3 settings: 0 (no paranoia), 4 (cdda2wav-style overlap "
706#~ "checking) and 255 (full paranoia)"
707#~ msgstr ""
708#~ "Режим paranoia, 3 опции: 0 (изключен), 4 (cdda2wav-стил проверка за "
709#~ "застъпване) и 255 (пълен режим)"
710
711#~ msgid "Could not seek to track"
712#~ msgstr "Не може да мине към песента"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.