source: desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po @ 386

Last change on this file since 386 was 386, checked in by zbrox, 16 years ago

sound juicer (head) urig edition

  • малък преводец
File size: 21.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of sound juicer.
2# Copyright (C) 2004 THE sound juicer'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the sound juicer package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: sound juicer\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-12-01 22:54+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-12-02 12:09+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:1
23msgid "CD Extractor"
24msgstr "Програма за извличане на музика от музикални дискове"
25
26#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
27msgid "Extract music from your CDs"
28msgstr "Извличане на музика от Вашите аудио дискове в mp3 или ogg"
29
30#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:3
31msgid "Sound Juicer CD Extractor"
32msgstr "Sound Juicer - програма за извличане на музика"
33
34#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
35msgid "<b>Artist:</b>"
36msgstr "<b>Изпълнител:</b>"
37
38#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
39msgid "<b>Device</b>"
40msgstr "<b>Устройство</b>"
41
42#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
43msgid "<b>Duration:</b>"
44msgstr "<b>Продължителност:</b>"
45
46#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
47msgid "<b>Format</b>"
48msgstr "<b>Формат</b>"
49
50#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
51msgid "<b>Genre:</b>"
52msgstr "<b>Жанр:</b>"
53
54#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
55msgid "<b>Music Folder</b>"
56msgstr "<b>Папка за запазване на извлечените файлове</b>"
57
58#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
59msgid "<b>Title:</b>"
60msgstr "<b>Заглавие:</b>"
61
62#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
63msgid "<b>Track Names</b>"
64msgstr "<b>Имена на песните</b>"
65
66#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
67msgid "<i>path_example_label</i>"
68msgstr "<i>path_example_label</i>"
69
70#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
71msgid "CD _drive:"
72msgstr "CD _устройство:"
73
74#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
75msgid "E_ject"
76msgstr "Из_важдане"
77
78#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
79msgid "Edit _Profiles"
80msgstr "Редактиране на _профилите"
81
82#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
83msgid "Example Path:"
84msgstr "Примерен път:"
85
86#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
87msgid "File _name:"
88msgstr "Файлово _име:"
89
90#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
91msgid "Folder hie_rarchy:"
92msgstr "Йе_рархия на папките:"
93
94#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
95msgid "Multiple Albums Found"
96msgstr "Открити множество албуми"
97
98#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
99msgid "O_utput Format:"
100msgstr "_Изходен формат:"
101
102#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
103msgid "Pre_vious Track"
104msgstr "_Предишна песен"
105
106#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
107msgid "Preferences"
108msgstr "Настройки"
109
110#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
111msgid "Select A Folder"
112msgstr "Избор на папка"
113
114#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
115msgid "Skip to the next track"
116msgstr "Прескачане към следващата песен"
117
118#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
119msgid "Skip to the previous track"
120msgstr "Прескачане към предишната песен"
121
122#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
123#: ../src/sj-extractor.c:492 ../src/sj-main.c:158 ../src/sj-main.c:160
124#: ../src/sj-main.c:1164
125msgid "Sound Juicer"
126msgstr "Sound Juicer"
127
128#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
129msgid ""
130"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
131"and press <i>Continue</i>."
132msgstr ""
133"Това CD може да е с повече от един албум. Моля, изберете кой е албума и "
134"натиснете <i>Продължаване</i>."
135
136#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
137msgid "_Contents"
138msgstr "_Ръководство"
139
140#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:221
141msgid "_Continue"
142msgstr "Про_дължаване"
143
144#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
145msgid "_Deselect All"
146msgstr "Пре_махване на избора от всички"
147
148#: ../data/sound-juicer.glade.h:28
149msgid "_Disc"
150msgstr "_Диск"
151
152#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
153msgid "_Edit"
154msgstr "_Редактиране"
155
156#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
157msgid "_Eject when finished"
158msgstr "_Изваждане на CD-то, след приключване"
159
160#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
161msgid "_Folder:"
162msgstr "_Папка:"
163
164#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
165msgid "_Help"
166msgstr "_Помощ"
167
168#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
169msgid "_Next Track"
170msgstr "_Следваща песен"
171
172#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
173msgid "_Play / Pause"
174msgstr "С_лушане / Пауза"
175
176#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
177msgid "_Re-read"
178msgstr "Четене _отново"
179
180#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
181msgid "_Select All"
182msgstr "_Избиране на всичко"
183
184#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
185msgid "_Strip special characters"
186msgstr "_Премахване на специалните символи"
187
188#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
189msgid "label"
190msgstr "етикет"
191
192#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
193#, no-c-format
194msgid ""
195"%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA -- "
196"album artist (lowercase) %tt -- track title %tT -- track title (lowercase) %"
197"ta -- track artist %tA -- track artist (lowercase)"
198msgstr ""
199"%at -- заглавие на албума %aT -- заглавие на албума (само с малки букви) %aa "
200"-- изпълнител на албума %aA -- изпълнител на албума (само с малки букви) %tt "
201"-- име на песента %tT -- име на песента (само с малки букви) %ta -- "
202"изпълнител на песента %tA -- изпълнител на песента (само с малки букви)"
203
204#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:3
205msgid "Audio Profile with which to encode"
206msgstr "Аудио профил, с който да се кодира"
207
208#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:5
209#, no-c-format
210msgid ""
211"Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
212"(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %tn -- track "
213"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
214"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
215"(lowercase)"
216msgstr ""
217"Без определяне на файлово разширение. %at -- заглавие на албума %aT -- "
218"заглавие на албума (само с малки букви) %aa -- изпълнител на албума %aA -- "
219"изпълнител на албума (само с малки букви) %tn -- номер на песента (примерно "
220"8) %tN -- номер на песента, с нула (примерно 08) %tt -- име на песента %tT "
221"-- име на песента (само с малки букви) %ta --  изпълнител на песента %tA -- "
222"изпълнител на песента (само с малки букви)"
223
224#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
225msgid ""
226"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
227"be removed from the output filename."
228msgstr ""
229"Ако е включено, специалните символи като празно място, звездички, "
230"въпросителни и наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на "
231"файловете."
232
233#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
234msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
235msgstr ""
236"Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния MusicBrainz сървър."
237
238#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
239msgid "If to strip special characters from filenames"
240msgstr "Дали да се махат специалните символи от файловите имена"
241
242#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
243msgid ""
244"Paranoia mode, 3 settings: 0 (no paranoia), 4 (cdda2wav-style overlap "
245"checking) and 255 (full paranoia)"
246msgstr ""
247"Режим paranoia, 3 опции: 0 (изключен), 4 (cdda2wav-стил проверка за "
248"застъпване) и 255 (пълен режим)"
249
250#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
251msgid "The GNOME Audio Profile with which to encode."
252msgstr "Аудио профилът към GNOME, чрез който да бъде кодиран звук"
253
254#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
255msgid "The MusicBrainz server to use"
256msgstr "Сървър MusicBrainz в употреба"
257
258#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
259msgid "The directory structure for the files"
260msgstr "Структурата на папките за файловете"
261
262#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
263msgid "The name pattern for files"
264msgstr "Шаблон за имената на файловете"
265
266#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:14
267msgid "The paranoia mode to use"
268msgstr "Режима на Paranoia, който да се използва"
269
270#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
271msgid "Whether to eject the CD when finished extracting."
272msgstr "Дали диска да бъде изваден, когато завърши извличането."
273
274#. +
275#: ../src/bacon-volume.c:187
276msgid "+"
277msgstr "+"
278
279#. -
280#: ../src/bacon-volume.c:203
281msgid "-"
282msgstr "-"
283
284#: ../src/sj-about.c:53
285msgid "An Audio CD Extractor"
286msgstr "Програма за извличане на музика от музикални дискове"
287
288#.
289#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
290#. * up in the "about" box
291#.
292#: ../src/sj-about.c:62
293msgid "translator-credits"
294msgstr ""
295"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
296"\n"
297"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
298"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
299"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
300
301#: ../src/sj-extracting.c:207
302#, c-format
303msgid ""
304"A file called '%s' exists, size %s.\n"
305"Do you want to skip this track or overwrite it?"
306msgstr ""
307"Файл с име „%s“ съществува, размер %s.\n"
308"Искате ли да пропуснете тази песен или да я презапишете?"
309
310#: ../src/sj-extracting.c:211
311msgid "_Skip"
312msgstr "Проп_ускане"
313
314#: ../src/sj-extracting.c:212
315msgid "_Overwrite"
316msgstr "П_резаписване"
317
318#. Display a nice dialog
319#: ../src/sj-extracting.c:274 ../src/sj-extracting.c:309
320#: ../src/sj-extracting.c:519
321#, c-format
322msgid ""
323"Sound Juicer could not extract this CD.\n"
324"Reason: %s"
325msgstr ""
326"Sound Juicer не може да извлече това CD.\n"
327"Причина: %s"
328
329#: ../src/sj-extracting.c:359
330#, c-format
331msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fx)"
332msgstr "Оставащо време: %d:%02d (%0.1fx)"
333
334#: ../src/sj-extracting.c:361
335msgid "Estimated time left: unknown"
336msgstr "Оставащо време: неизвестно"
337
338#. TODO: need to have a better message here
339#: ../src/sj-extracting.c:457
340msgid "The tracks have been copied successfully."
341msgstr "Песните бяха копирани успешно."
342
343#: ../src/sj-extracting.c:462
344msgid "_Eject"
345msgstr "_Изваждане"
346
347#: ../src/sj-extractor.c:105
348msgid "GNOME Audio Profile"
349msgstr "Аудио профил към GNOME"
350
351#: ../src/sj-extractor.c:105
352msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
353msgstr "Аудио профилът към GNOME, използван при кодиране на звук"
354
355#: ../src/sj-extractor.c:305
356msgid "Could not create GStreamer cdparanoia reader"
357msgstr "Не може да се създаде GStreamer cdparanoia четец"
358
359#: ../src/sj-extractor.c:330
360#, c-format
361msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
362msgstr "Не може да се създаде кодер на GStreamer за %s"
363
364#: ../src/sj-extractor.c:341
365msgid "Could not create GStreamer file output"
366msgstr "Не може да се създаде файлов изход на GStreamer "
367
368#: ../src/sj-extractor.c:379
369msgid "Could not get current track position"
370msgstr "Не може да се вземе текущата позиция на песента"
371
372#: ../src/sj-extractor.c:411
373msgid ""
374"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
375msgstr ""
376"Обект от програмата за извличане не е валиден. Това е много лощо, проверете "
377"си конзолата за грешки."
378
379#: ../src/sj-extractor.c:528
380msgid "Could not seek to track"
381msgstr "Не може да мине към песента"
382
383#: ../src/sj-extractor.c:533
384msgid "Could not get track start position"
385msgstr "Не може да се вземе стартовата позиция на песента"
386
387#: ../src/sj-extractor.c:563
388msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
389msgstr "Приставката нужна за достъп до CD-то не беше открита"
390
391#: ../src/sj-extractor.c:571
392msgid "The plugin necessary for file access was not found"
393msgstr "Приставката нужна за достъп до файловете не беше открита"
394
395#: ../src/sj-main.c:135
396msgid "E_xtract"
397msgstr "_Извличане"
398
399#: ../src/sj-main.c:173
400msgid "Could not start Sound Juicer"
401msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
402
403#: ../src/sj-main.c:174 ../src/sj-main.c:572 ../src/sj-main.c:671
404#: ../src/sj-main.c:762
405msgid "Reason"
406msgstr "Причина"
407
408#: ../src/sj-main.c:176
409msgid "Please consult the documentation for assistance."
410msgstr "Моля, консултирайте се с документацията за помощ."
411
412#: ../src/sj-main.c:219
413msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
414msgstr ""
415"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
416
417#: ../src/sj-main.c:279 ../src/sj-main.c:381
418msgid "(unknown)"
419msgstr "(непознат)"
420
421#: ../src/sj-main.c:423 ../src/sj-main.c:1282
422msgid "Title"
423msgstr "Заглавие"
424
425#: ../src/sj-main.c:429 ../src/sj-main.c:1291
426msgid "Artist"
427msgstr "Изпълнител"
428
429#: ../src/sj-main.c:570 ../src/sj-main.c:669 ../src/sj-main.c:760
430msgid "Could not read the CD"
431msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
432
433#: ../src/sj-main.c:571 ../src/sj-main.c:670
434msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
435msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
436
437#. Set statusbar message
438#: ../src/sj-main.c:651
439msgid "Retrieving track listing...please wait."
440msgstr "Получаване на списъка с песните... Изчакайте."
441
442#: ../src/sj-main.c:733
443msgid "Extracting audio from CD"
444msgstr "Извличане на музика от CD"
445
446#: ../src/sj-main.c:754
447#, c-format
448msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
449msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
450
451#: ../src/sj-main.c:804
452msgid "No CD-ROM drives found"
453msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
454
455#: ../src/sj-main.c:805
456msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
457msgstr ""
458"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
459
460#: ../src/sj-main.c:836
461msgid ""
462"The currently selected audio profile is not available on your installation."
463msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
464
465#: ../src/sj-main.c:838
466msgid "_Change Profile"
467msgstr "_Промяна на профил"
468
469#: ../src/sj-main.c:1000
470#, c-format
471msgid "Unknown column %d was edited"
472msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
473
474#: ../src/sj-main.c:1055 ../src/sj-prefs.c:141
475#, c-format
476msgid ""
477"Could not display help for Sound Juicer\n"
478"%s"
479msgstr ""
480"Не може да бъде показана помощ за Sound Juicer\n"
481"%s"
482
483#: ../src/sj-main.c:1189
484msgid "Could not create GConf client.\n"
485msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
486
487#: ../src/sj-main.c:1219
488msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
489msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
490
491#: ../src/sj-main.c:1267
492msgid "Track"
493msgstr "Песен"
494
495#: ../src/sj-main.c:1302
496msgid "Duration"
497msgstr "Продължителност"
498
499#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:124
500msgid "CD-TEXT metadata plugin failed to initialise."
501msgstr "Приставката за метаданни CD-TEXT не се инициализира."
502
503#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:175
504msgid "Cannot read CD"
505msgstr "Не може да чете CD"
506
507#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:89
508msgid "Cannot create MusicBrainz client"
509msgstr "Не може да се създаде MusicBrainz клиента"
510
511#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:194 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:339
512#, c-format
513msgid "Cannot read CD: %s"
514msgstr "Не може да чете CD: %s"
515
516#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:201 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:384
517msgid "Unknown Artist"
518msgstr "Непознат изпълнител"
519
520#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:202 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:392
521msgid "Unknown Title"
522msgstr "Непознато заглавие"
523
524#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:208
525#, c-format
526msgid "Track %d"
527msgstr "Песен %d"
528
529#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:236
530msgid ""
531"MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
532"for errors."
533msgstr ""
534"MusicBrainz мета информацията не е валидна. Това е много лошо, проверете "
535"конзолата си загрешки."
536
537#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:333
538#, c-format
539msgid "Device '%s' does not contain any media"
540msgstr "Устройството „%s“ не съдържа носител"
541
542#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:336
543#, c-format
544msgid ""
545"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
546msgstr ""
547"Устройството „%s“ не може да бъде отворено. Проверете разрешенията за "
548"устройството."
549
550#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:349
551#, c-format
552msgid "This CD could not be queried: %s\n"
553msgstr "Това CD не може да бъде заявено %s\n"
554
555#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:357
556msgid "This CD was not found.\n"
557msgstr "Това CD не беше открито.\n"
558
559#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:379
560msgid "Various"
561msgstr "Различни изпълнители"
562
563#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:416
564msgid "Incomplete metadata for this CD.\n"
565msgstr "Мета данните за това CD са незавършени.\n"
566
567#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:500
568msgid "Could not create CD lookup thread"
569msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
570
571#: ../src/sj-play.c:204 ../src/sj-play.c:444 ../src/sj-play.c:491
572#, c-format
573msgid ""
574"Error playing CD.\n"
575"\n"
576"Reason: %s"
577msgstr ""
578"Грешка при пускането на CD.\n"
579"\n"
580"Причина: %s"
581
582#: ../src/sj-play.c:359
583msgid "Failed to create CD source element"
584msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
585
586#: ../src/sj-play.c:385
587msgid "Failed to create audio output"
588msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
589
590#: ../src/sj-play.c:601
591#, c-format
592msgid "Seeking to %s"
593msgstr "Прескачане към %s"
594
595#: ../src/sj-prefs.c:52
596msgid "Album Artist, Album Title"
597msgstr "Изпълнител на албум, заглавие на албум"
598
599#: ../src/sj-prefs.c:53
600msgid "Track Artist, Album Title"
601msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
602
603#: ../src/sj-prefs.c:54 ../src/sj-prefs.c:289
604msgid "Album Title"
605msgstr "Заглавие на албума"
606
607#. title
608#: ../src/sj-prefs.c:55 ../src/sj-prefs.c:290
609msgid "Album Artist"
610msgstr "Изпълнител на албума"
611
612#: ../src/sj-prefs.c:56
613msgid "Album Artist - Album Title"
614msgstr "Изпълнител на албума - заглавие на албума"
615
616#: ../src/sj-prefs.c:57
617msgid "[none]"
618msgstr "[няма]"
619
620#: ../src/sj-prefs.c:62
621msgid "Number - Title"
622msgstr "Номер - заглавие"
623
624#. album
625#. track number
626#: ../src/sj-prefs.c:63 ../src/sj-prefs.c:301
627msgid "Track Title"
628msgstr "Заглавие на песен"
629
630#: ../src/sj-prefs.c:64
631msgid "Track Artist - Track Title"
632msgstr "Изпълнител на песента - заглавие на песента"
633
634#: ../src/sj-prefs.c:65
635msgid "Number. Track Artist - Track Title"
636msgstr "Номер. Изпълнител на песента - заглавие на песента"
637
638#: ../src/sj-prefs.c:66
639msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
640msgstr "Номер - Изпълнител на песента - заглавие на песента(само малки букви)"
641
642#. title
643#: ../src/sj-prefs.c:302
644msgid "Track Artist"
645msgstr "Изпълнител на песен"
646
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.