source: desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po @ 338

Last change on this file since 338 was 338, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Мъничко, но за 100%

File size: 21.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of sound juicer.
2# Copyright (C) 2004 THE sound juicer'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the sound juicer package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: sound juicer\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-11-22 18:02+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-11-22 18:02+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:1
23msgid "Extract music from your CDs"
24msgstr "Извличане на музика от Вашите аудио дискове в mp3 или ogg"
25
26#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
27msgid "Sound Juicer CD Extractor"
28msgstr "Sound Juicer - програма за извличане на музика"
29
30#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
31msgid "<b>Artist:</b>"
32msgstr "<b>Изпълнител:</b>"
33
34#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
35msgid "<b>Device</b>"
36msgstr "<b>Устройство</b>"
37
38#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
39msgid "<b>Duration:</b>"
40msgstr "<b>Продължителност:</b>"
41
42#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
43msgid "<b>Format</b>"
44msgstr "<b>Формат</b>"
45
46#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
47msgid "<b>Genre:</b>"
48msgstr "<b>Жанр:</b>"
49
50#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
51msgid "<b>Music Folder</b>"
52msgstr "<b>Папка за запазване на извлечените файлове</b>"
53
54#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
55msgid "<b>Title:</b>"
56msgstr "<b>Заглавие:</b>"
57
58#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
59msgid "<b>Track Names</b>"
60msgstr "<b>Имена на песните</b>"
61
62#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
63msgid "<i>path_example_label</i>"
64msgstr "<i>path_example_label</i>"
65
66#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
67msgid "CD _drive:"
68msgstr "CD _устройство:"
69
70#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
71msgid "E_ject"
72msgstr "Из_важдане"
73
74#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
75msgid "Edit _Profiles"
76msgstr "Редактиране на _профилите"
77
78#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
79msgid "Example Path:"
80msgstr "Примерен път:"
81
82#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
83msgid "File _name:"
84msgstr "Файлово _име:"
85
86#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
87msgid "Folder hie_rarchy:"
88msgstr "Йе_рархия на папките:"
89
90#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
91msgid "Multiple Albums Found"
92msgstr "Открити множество албуми"
93
94#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
95msgid "O_utput:"
96msgstr "_Изход:"
97
98#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
99msgid "Pre_vious Track"
100msgstr "_Предишна песен"
101
102#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
103msgid "Preferences"
104msgstr "Настройки"
105
106#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
107msgid "Select A Folder"
108msgstr "Избор на папка"
109
110#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
111msgid "Skip to the next track"
112msgstr "Прескачане към следващата песен"
113
114#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
115msgid "Skip to the previous track"
116msgstr "Прескачане към предишната песен"
117
118#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
119#: ../src/sj-extractor.c:492 ../src/sj-main.c:158 ../src/sj-main.c:160
120#: ../src/sj-main.c:1164
121msgid "Sound Juicer"
122msgstr "Sound Juicer"
123
124#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
125msgid ""
126"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
127"and press <i>Continue</i>."
128msgstr ""
129"Това CD може да е с повече от един албум. Моля, изберете кой е албума и "
130"натиснете <i>Продължаване</i>."
131
132#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
133msgid "_Contents"
134msgstr "_Ръководство"
135
136#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:221
137msgid "_Continue"
138msgstr "Про_дължаване"
139
140#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
141msgid "_Deselect All"
142msgstr "Пре_махване на избора от всички"
143
144#: ../data/sound-juicer.glade.h:28
145msgid "_Disc"
146msgstr "_Диск"
147
148#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
149msgid "_Edit"
150msgstr "_Редактиране"
151
152#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
153msgid "_Eject when finished"
154msgstr "_Изваждане на CD-то, след приключване"
155
156#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
157msgid "_Folder:"
158msgstr "_Папка:"
159
160#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
161msgid "_Help"
162msgstr "_Помощ"
163
164#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
165msgid "_Next Track"
166msgstr "_Следваща песен"
167
168#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
169msgid "_Play / Pause"
170msgstr "С_лушане / Пауза"
171
172#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
173msgid "_Re-read"
174msgstr "Четене _отново"
175
176#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
177msgid "_Select All"
178msgstr "_Избиране на всичко"
179
180#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
181msgid "_Strip special characters"
182msgstr "_Премахване на специалните символи"
183
184#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
185msgid "label"
186msgstr "етикет"
187
188#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
189#, no-c-format
190msgid ""
191"%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA -- "
192"album artist (lowercase) %tt -- track title %tT -- track title (lowercase) %"
193"ta -- track artist %tA -- track artist (lowercase)"
194msgstr ""
195"%at -- заглавие на албума %aT -- заглавие на албума (само с малки букви) %aa "
196"-- изпълнител на албума %aA -- изпълнител на албума (само с малки букви) %tt "
197"-- име на песента %tT -- име на песента (само с малки букви) %ta -- "
198"изпълнител на песента %tA -- изпълнител на песента (само с малки букви)"
199
200#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:3
201msgid "Audio Profile with which to encode"
202msgstr "Аудио профил, с който да се кодира"
203
204#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:5
205#, no-c-format
206msgid ""
207"Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
208"(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %tn -- track "
209"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
210"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
211"(lowercase)"
212msgstr ""
213"Без определяне на файлово разширение. %at -- заглавие на албума %aT -- "
214"заглавие на албума (само с малки букви) %aa -- изпълнител на албума %aA -- "
215"изпълнител на албума (само с малки букви) %tn -- номер на песента (примерно "
216"8) %tN -- номер на песента, с нула (примерно 08) %tt -- име на песента %tT "
217"-- име на песента (само с малки букви) %ta --  изпълнител на песента %tA -- "
218"изпълнител на песента (само с малки букви)"
219
220#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
221msgid ""
222"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
223"be removed from the output filename."
224msgstr ""
225"Ако е включено, специалните символи като празно място, звездички, "
226"въпросителни и наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на "
227"файловете."
228
229#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
230msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
231msgstr ""
232"Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния MusicBrainz сървър."
233
234#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
235msgid "If to strip special characters from filenames"
236msgstr "Дали да се махат специалните символи от файловите имена"
237
238#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
239msgid ""
240"Paranoia mode, 3 settings: 0 (no paranoia), 4 (cdda2wav-style overlap "
241"checking) and 255 (full paranoia)"
242msgstr ""
243"Режим paranoia, 3 опции: 0 (изключен), 4 (cdda2wav-стил проверка за "
244"застъпване) и 255 (пълен режим)"
245
246#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
247msgid "The GNOME Audio Profile with which to encode."
248msgstr "Аудио профилът към GNOME, чрез който да бъде кодиран звук"
249
250#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
251msgid "The MusicBrainz server to use"
252msgstr "Сървър MusicBrainz в употреба"
253
254#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
255msgid "The directory structure for the files"
256msgstr "Структурата на папките за файловете"
257
258#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
259msgid "The name pattern for files"
260msgstr "Шаблон за имената на файловете"
261
262#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:14
263msgid "The paranoia mode to use"
264msgstr "Режима на Paranoia, който да се използва"
265
266#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
267msgid "Whether to eject the CD when finished extracting."
268msgstr "Дали диска да бъде изваден, когато завърши извличането."
269
270#. +
271#: ../src/bacon-volume.c:187
272msgid "+"
273msgstr "+"
274
275#. -
276#: ../src/bacon-volume.c:203
277msgid "-"
278msgstr "-"
279
280#: ../src/sj-about.c:53
281msgid "An Audio CD Extractor"
282msgstr "Програма за извличане на музика от музикални дискове"
283
284#.
285#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
286#. * up in the "about" box
287#.
288#: ../src/sj-about.c:62
289msgid "translator-credits"
290msgstr ""
291"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
292"\n"
293"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
294"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
295"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
296
297#: ../src/sj-extracting.c:207
298#, c-format
299msgid ""
300"A file called '%s' exists, size %s.\n"
301"Do you want to skip this track or overwrite it?"
302msgstr ""
303"Файл с име „%s“ съществува, размер %s.\n"
304"Искате ли да пропуснете тази песен или да я презапишете?"
305
306#: ../src/sj-extracting.c:211
307msgid "_Skip"
308msgstr "Проп_ускане"
309
310#: ../src/sj-extracting.c:212
311msgid "_Overwrite"
312msgstr "П_резаписване"
313
314#. Display a nice dialog
315#: ../src/sj-extracting.c:274 ../src/sj-extracting.c:309
316#: ../src/sj-extracting.c:519
317#, c-format
318msgid ""
319"Sound Juicer could not extract this CD.\n"
320"Reason: %s"
321msgstr ""
322"Sound Juicer не може да извлече това CD.\n"
323"Причина: %s"
324
325#: ../src/sj-extracting.c:359
326#, c-format
327msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fx)"
328msgstr "Оставащо време: %d:%02d (%0.1fx)"
329
330#: ../src/sj-extracting.c:361
331msgid "Estimated time left: unknown"
332msgstr "Оставащо време: неизвестно"
333
334#. TODO: need to have a better message here
335#: ../src/sj-extracting.c:457
336msgid "The tracks have been copied successfully."
337msgstr "Песните бяха копирани успешно."
338
339#: ../src/sj-extracting.c:462
340msgid "_Eject"
341msgstr "_Изваждане"
342
343#: ../src/sj-extractor.c:105
344msgid "GNOME Audio Profile"
345msgstr "Аудио профил към GNOME"
346
347#: ../src/sj-extractor.c:105
348msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
349msgstr "Аудио профилът към GNOME, използван при кодиране на звук"
350
351#: ../src/sj-extractor.c:305
352msgid "Could not create GStreamer cdparanoia reader"
353msgstr "Не може да се създаде GStreamer cdparanoia четец"
354
355#: ../src/sj-extractor.c:330
356#, c-format
357msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
358msgstr "Не може да се създаде кодер на GStreamer за %s"
359
360#: ../src/sj-extractor.c:341
361msgid "Could not create GStreamer file output"
362msgstr "Не може да се създаде файлов изход на GStreamer "
363
364#: ../src/sj-extractor.c:379
365msgid "Could not get current track position"
366msgstr "Не може да се вземе текущата позиция на песента"
367
368#: ../src/sj-extractor.c:411
369msgid ""
370"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
371msgstr ""
372"Обект от програмата за извличане не е валиден. Това е много лощо, проверете "
373"си конзолата за грешки."
374
375#: ../src/sj-extractor.c:528
376msgid "Could not seek to track"
377msgstr "Не може да мине към песента"
378
379#: ../src/sj-extractor.c:533
380msgid "Could not get track start position"
381msgstr "Не може да се вземе стартовата позиция на песента"
382
383#: ../src/sj-extractor.c:563
384msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
385msgstr "Приставката нужна за достъп до CD-то не беше открита"
386
387#: ../src/sj-extractor.c:571
388msgid "The plugin necessary for file access was not found"
389msgstr "Приставката нужна за достъп до файловете не беше открита"
390
391#: ../src/sj-main.c:135
392msgid "E_xtract"
393msgstr "_Извличане"
394
395#: ../src/sj-main.c:173
396msgid "Could not start Sound Juicer"
397msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
398
399#: ../src/sj-main.c:174 ../src/sj-main.c:572 ../src/sj-main.c:671
400#: ../src/sj-main.c:762
401msgid "Reason"
402msgstr "Причина"
403
404#: ../src/sj-main.c:176
405msgid "Please consult the documentation for assistance."
406msgstr "Моля, консултирайте се с документацията за помощ."
407
408#: ../src/sj-main.c:219
409msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
410msgstr ""
411"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
412
413#: ../src/sj-main.c:279 ../src/sj-main.c:381
414msgid "(unknown)"
415msgstr "(непознат)"
416
417#: ../src/sj-main.c:423 ../src/sj-main.c:1282
418msgid "Title"
419msgstr "Заглавие"
420
421#: ../src/sj-main.c:429 ../src/sj-main.c:1291
422msgid "Artist"
423msgstr "Изпълнител"
424
425#: ../src/sj-main.c:570 ../src/sj-main.c:669 ../src/sj-main.c:760
426msgid "Could not read the CD"
427msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
428
429#: ../src/sj-main.c:571 ../src/sj-main.c:670
430msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
431msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
432
433#. Set statusbar message
434#: ../src/sj-main.c:651
435msgid "Retrieving track listing...please wait."
436msgstr "Получаване на списъка с песните... Изчакайте."
437
438#: ../src/sj-main.c:733
439msgid "Extracting audio from CD"
440msgstr "Извличане на музика от CD"
441
442#: ../src/sj-main.c:754
443#, c-format
444msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
445msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
446
447#: ../src/sj-main.c:804
448msgid "No CD-ROM drives found"
449msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
450
451#: ../src/sj-main.c:805
452msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
453msgstr ""
454"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
455
456#: ../src/sj-main.c:836
457msgid ""
458"The currently selected audio profile is not available on your installation."
459msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
460
461#: ../src/sj-main.c:838
462msgid "_Change Profile"
463msgstr "_Промяна на профил"
464
465#: ../src/sj-main.c:1000
466#, c-format
467msgid "Unknown column %d was edited"
468msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
469
470#: ../src/sj-main.c:1055 ../src/sj-prefs.c:141
471#, c-format
472msgid ""
473"Could not display help for Sound Juicer\n"
474"%s"
475msgstr ""
476"Не може да бъде показана помощ за Sound Juicer\n"
477"%s"
478
479#: ../src/sj-main.c:1187
480msgid "Could not create GConf client.\n"
481msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
482
483#: ../src/sj-main.c:1217
484msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
485msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
486
487#: ../src/sj-main.c:1267
488msgid "Track"
489msgstr "Песен"
490
491#: ../src/sj-main.c:1302
492msgid "Duration"
493msgstr "Продължителност"
494
495#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:128
496msgid "CD-TEXT metadata plugin failed to initialise."
497msgstr "Приставката за метаданни CD-TEXT не се инициализира."
498
499#: ../src/sj-metadata-cdtext.c:179
500msgid "Cannot read CD"
501msgstr "Не може да чете CD"
502
503#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:89
504msgid "Cannot create MusicBrainz client"
505msgstr "Не може да се създаде MusicBrainz клиента"
506
507#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:194 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:316
508#, c-format
509msgid "Cannot read CD: %s"
510msgstr "Не може да чете CD: %s"
511
512#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:201 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:361
513msgid "Unknown Artist"
514msgstr "Непознат изпълнител"
515
516#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:202 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:369
517msgid "Unknown Title"
518msgstr "Непознато заглавие"
519
520#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:208
521#, c-format
522msgid "Track %d"
523msgstr "Песен %d"
524
525#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:236
526msgid ""
527"MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
528"for errors."
529msgstr ""
530"MusicBrainz мета информацията не е валидна. Това е много лошо, проверете "
531"конзолата си загрешки."
532
533#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:310
534#, c-format
535msgid "Device '%s' does not contain any media"
536msgstr "Устройството „%s“ не съдържа носител"
537
538#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:313
539#, c-format
540msgid ""
541"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
542msgstr ""
543"Устройството „%s“ не може да бъде отворено. Проверете разрешенията за "
544"устройството."
545
546#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:326
547#, c-format
548msgid "This CD could not be queried: %s\n"
549msgstr "Това CD не може да бъде заявено %s\n"
550
551#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:334
552msgid "This CD was not found.\n"
553msgstr "Това CD не беше открито.\n"
554
555#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:356
556msgid "Various"
557msgstr "Различни изпълнители"
558
559#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:393
560msgid "Incomplete metadata for this CD.\n"
561msgstr "Мета данните за това CD са незавършени.\n"
562
563#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:473
564msgid "Could not create CD lookup thread"
565msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
566
567#: ../src/sj-play.c:204 ../src/sj-play.c:444 ../src/sj-play.c:491
568#, c-format
569msgid ""
570"Error playing CD.\n"
571"\n"
572"Reason: %s"
573msgstr ""
574"Грешка при пускането на CD.\n"
575"\n"
576"Причина: %s"
577
578#: ../src/sj-play.c:359
579msgid "Failed to create CD source element"
580msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
581
582#: ../src/sj-play.c:385
583msgid "Failed to create audio output"
584msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
585
586#: ../src/sj-play.c:601
587#, c-format
588msgid "Seeking to %s"
589msgstr "Прескачане към %s"
590
591#: ../src/sj-prefs.c:52
592msgid "Album Artist, Album Title"
593msgstr "Изпълнител на албум, заглавие на албум"
594
595#: ../src/sj-prefs.c:53
596msgid "Track Artist, Album Title"
597msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
598
599#: ../src/sj-prefs.c:54 ../src/sj-prefs.c:289
600msgid "Album Title"
601msgstr "Заглавие на албума"
602
603#. title
604#: ../src/sj-prefs.c:55 ../src/sj-prefs.c:290
605msgid "Album Artist"
606msgstr "Изпълнител на албума"
607
608#: ../src/sj-prefs.c:56
609msgid "Album Artist - Album Title"
610msgstr "Изпълнител на албума - заглавие на албума"
611
612#: ../src/sj-prefs.c:57
613msgid "[none]"
614msgstr "[няма]"
615
616#: ../src/sj-prefs.c:62
617msgid "Number - Title"
618msgstr "Номер - заглавие"
619
620#. album
621#. track number
622#: ../src/sj-prefs.c:63 ../src/sj-prefs.c:301
623msgid "Track Title"
624msgstr "Заглавие на песен"
625
626#: ../src/sj-prefs.c:64
627msgid "Track Artist - Track Title"
628msgstr "Изпълнител на песента - заглавие на песента"
629
630#: ../src/sj-prefs.c:65
631msgid "Number. Track Artist - Track Title"
632msgstr "Номер. Изпълнител на песента - заглавие на песента"
633
634#: ../src/sj-prefs.c:66
635msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
636msgstr "Номер - Изпълнител на песента - заглавие на песента(само малки букви)"
637
638#. title
639#: ../src/sj-prefs.c:302
640msgid "Track Artist"
641msgstr "Изпълнител на песен"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.