source: desktop/metacity.HEAD.bg.po @ 814

Last change on this file since 814 was 814, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

rhythmbox: оновяване до 100%. metacity: корекция на #435 в HEAD и gnome-2-16.

File size: 166.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-09-29 23:52+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-09-29 23:52+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/tools/metacity-message.c:150
22#, c-format
23msgid "Usage: %s\n"
24msgstr "Употреба: %s\n"
25
26#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:131
27msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
28msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
29
30#: ../src/delete.c:65 ../src/delete.c:92 ../src/metacity-dialog.c:48
31#: ../src/theme-parser.c:467
32#, c-format
33msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
35
36#: ../src/delete.c:72 ../src/delete.c:99 ../src/metacity-dialog.c:55
37#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
38#, c-format
39msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
41
42#: ../src/delete.c:130
43#, c-format
44msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
46
47#: ../src/delete.c:265
48#, c-format
49msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
50msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
51
52#: ../src/delete.c:346
53#, c-format
54msgid ""
55"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
56msgstr ""
57"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
58"приложението: %s\n"
59
60#: ../src/delete.c:454
61#, c-format
62msgid "Failed to get hostname: %s\n"
63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
64
65#: ../src/display.c:344
66#, c-format
67msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
69
70#: ../src/errors.c:269
71#, c-format
72msgid ""
73"Lost connection to the display '%s';\n"
74"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
75"the window manager.\n"
76msgstr ""
77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
78"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
79"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
80
81#: ../src/errors.c:276
82#, c-format
83msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
85
86#: ../src/frames.c:1089
87msgid "Close Window"
88msgstr "Затваряне на прозореца"
89
90#: ../src/frames.c:1092
91msgid "Window Menu"
92msgstr "Меню за прозорците"
93
94#: ../src/frames.c:1095
95msgid "Minimize Window"
96msgstr "Минимизиране на прозореца"
97
98#: ../src/frames.c:1098
99msgid "Maximize Window"
100msgstr "Максимизиране на прозореца"
101
102#: ../src/frames.c:1101
103msgid "Unmaximize Window"
104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
105
106#: ../src/keybindings.c:1031
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#: ../src/keybindings.c:2663
114#, c-format
115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
116msgstr ""
117"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity, за отпечатване на "
118"грешка за команда: %s\n"
119
120#: ../src/keybindings.c:2768
121#, c-format
122msgid "No command %d has been defined.\n"
123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
124
125#: ../src/keybindings.c:3635
126msgid "No terminal command has been defined.\n"
127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
128
129#: ../src/main.c:65
130#, c-format
131msgid ""
132"metacity %s\n"
133"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
134"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
135"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
136"PARTICULAR PURPOSE.\n"
137msgstr ""
138"metacity %s\n"
139"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
140"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
141"разпространение.\n"
142"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
143"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
144
145#: ../src/main.c:169
146msgid "Disable connection to session manager"
147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
148
149#: ../src/main.c:175
150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
152
153#: ../src/main.c:181
154msgid "Specify session management ID"
155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
156
157#: ../src/main.c:186
158msgid "X Display to use"
159msgstr "X дисплея, който да се използва"
160
161#: ../src/main.c:192
162msgid "Initialize session from savefile"
163msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
164
165#: ../src/main.c:198
166msgid "Print version"
167msgstr "Версия за печат"
168
169#: ../src/main.c:350
170#, c-format
171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
173
174#: ../src/main.c:366
175#, c-format
176msgid ""
177"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
178msgstr ""
179"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
180"обичайните теми."
181
182#: ../src/main.c:426
183#, c-format
184msgid "Failed to restart: %s\n"
185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
186
187#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
188#: ../src/menu.c:56
189msgid "Mi_nimize"
190msgstr "Ми_нимизиране"
191
192#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
193#: ../src/menu.c:58
194msgid "Ma_ximize"
195msgstr "_Максимизиране"
196
197#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
198#: ../src/menu.c:60
199msgid "Unma_ximize"
200msgstr "_Демаксимизиране"
201
202#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
203#: ../src/menu.c:62
204msgid "Roll _Up"
205msgstr "На_виване"
206
207#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
208#: ../src/menu.c:64
209msgid "_Unroll"
210msgstr "_Развиване"
211
212#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
213#: ../src/menu.c:66 ../src/menu.c:68
214msgid "On _Top"
215msgstr "_Отгоре"
216
217#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
218#: ../src/menu.c:70
219msgid "_Move"
220msgstr "_Преместване"
221
222#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
223#: ../src/menu.c:72
224msgid "_Resize"
225msgstr "О_размеряване"
226
227#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
228#: ../src/menu.c:74
229msgid "Move Titlebar On_screen"
230msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
231
232#. separator
233#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
234#: ../src/menu.c:77
235msgid "_Close"
236msgstr "_Затваряне"
237
238#. separator
239#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
240#: ../src/menu.c:80
241msgid "_Always on Visible Workspace"
242msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
243
244#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
245#: ../src/menu.c:82
246msgid "_Only on This Workspace"
247msgstr "_Само на този работен плот"
248
249#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
250#: ../src/menu.c:84
251msgid "Move to Workspace _Left"
252msgstr "Преместване на _левия работен плот"
253
254#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
255#: ../src/menu.c:86
256msgid "Move to Workspace R_ight"
257msgstr "Преместване на _десния работен плот"
258
259#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
260#: ../src/menu.c:88
261msgid "Move to Workspace _Up"
262msgstr "Преместване на _горния работен плот"
263
264#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
265#: ../src/menu.c:90
266msgid "Move to Workspace _Down"
267msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
268
269#: ../src/menu.c:181 ../src/prefs.c:2142 ../src/prefs.c:2677
270#, c-format
271msgid "Workspace %d"
272msgstr "Работен плот %d"
273
274#: ../src/menu.c:190
275msgid "Workspace 1_0"
276msgstr "Работен плот 1_0"
277
278#: ../src/menu.c:192
279#, c-format
280msgid "Workspace %s%d"
281msgstr "Работен плот %s%d"
282
283#: ../src/menu.c:390
284msgid "Move to Another _Workspace"
285msgstr "Преместване на друг _работен плот"
286
287#. This is the text that should appear next to menu accelerators
288#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
289#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
290#. * this.
291#.
292#: ../src/metaaccellabel.c:103
293msgid "Shift"
294msgstr "Shift"
295
296#. This is the text that should appear next to menu accelerators
297#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
298#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
299#. * this.
300#.
301#: ../src/metaaccellabel.c:109
302msgid "Ctrl"
303msgstr "Ctrl"
304
305#. This is the text that should appear next to menu accelerators
306#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
307#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
308#. * this.
309#.
310#: ../src/metaaccellabel.c:115
311msgid "Alt"
312msgstr "Alt"
313
314#. This is the text that should appear next to menu accelerators
315#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
316#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
317#. * this.
318#.
319#: ../src/metaaccellabel.c:121
320msgid "Meta"
321msgstr "Meta"
322
323#. This is the text that should appear next to menu accelerators
324#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
325#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
326#. * this.
327#.
328#: ../src/metaaccellabel.c:127
329msgid "Super"
330msgstr "Super"
331
332#. This is the text that should appear next to menu accelerators
333#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
334#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
335#. * this.
336#.
337#: ../src/metaaccellabel.c:133
338msgid "Hyper"
339msgstr "Hyper"
340
341#. This is the text that should appear next to menu accelerators
342#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
343#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
344#. * this.
345#.
346#: ../src/metaaccellabel.c:139
347msgid "Mod2"
348msgstr "Mod2"
349
350#. This is the text that should appear next to menu accelerators
351#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
352#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
353#. * this.
354#.
355#: ../src/metaaccellabel.c:145
356msgid "Mod3"
357msgstr "Mod3"
358
359#. This is the text that should appear next to menu accelerators
360#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
361#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
362#. * this.
363#.
364#: ../src/metaaccellabel.c:151
365msgid "Mod4"
366msgstr "Mod4"
367
368#. This is the text that should appear next to menu accelerators
369#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
370#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
371#. * this.
372#.
373#: ../src/metaaccellabel.c:157
374msgid "Mod5"
375msgstr "Mod5"
376
377#: ../src/metacity-dialog.c:88
378#, c-format
379msgid "The window \"%s\" is not responding."
380msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
381
382#: ../src/metacity-dialog.c:96
383msgid ""
384"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
385msgstr ""
386"Принудителното спиране на тази програма ще доведе до загуба на всички "
387"незапазени промени."
388
389#: ../src/metacity-dialog.c:107
390msgid "_Force Quit"
391msgstr "_Принудително спиране"
392
393#: ../src/metacity-dialog.c:204
394msgid "Title"
395msgstr "Заглавие"
396
397#: ../src/metacity-dialog.c:216
398msgid "Class"
399msgstr "Клас"
400
401#: ../src/metacity-dialog.c:242
402msgid ""
403"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
404"restarted manually next time you log in."
405msgstr ""
406"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
407"ще трябва да се стартират ръчно при следващото Ви влизане."
408
409#: ../src/metacity-dialog.c:308
410#, c-format
411msgid ""
412"There was an error running \"%s\":\n"
413"%s."
414msgstr ""
415"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
416"%s."
417
418#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
419msgid "Metacity"
420msgstr "Metacity"
421
422#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
423msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
424msgstr ""
425"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
426"на прозорците"
427
428#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
429msgid ""
430"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
431"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
432"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
433"option is set to true."
434msgstr ""
435"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
436"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
437"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
438"включена."
439
440#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
441msgid "Action on title bar double-click"
442msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
443
444#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
445msgid "Activate window menu"
446msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
447
448#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
449msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
450msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
451
452#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
453msgid ""
454"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
455"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
456"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
457"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
458"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
459"older versions."
460msgstr ""
461"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
462"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
463"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
464"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
465"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
466"версии."
467
468#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
469msgid "Automatically raises the focused window"
470msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
473msgid ""
474"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
475"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
476"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
477"for example."
478msgstr ""
479"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
480"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
481"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
482"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
485msgid "Close window"
486msgstr "Затваряне на прозореца"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
489msgid "Commands to run in response to keybindings"
490msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
491
492#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
493msgid "Compositing Manager"
494msgstr "Мениджър за наслагване"
495
496#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
497msgid "Control how new windows get focus"
498msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
499
500#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
501msgid "Current theme"
502msgstr "Текуща тема"
503
504#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
505msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
506msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
507
508#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
509msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
510msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
511
512#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
513msgid ""
514"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
515"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
516msgstr ""
517"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
518"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
519"„бибиткания“."
520
521#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
522msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
523msgstr ""
524"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
525"грешки"
526
527#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
528msgid "Enable Visual Bell"
529msgstr "Включване на визуалния звънец"
530
531#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
532msgid "Hide all windows and focus desktop"
533msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
534
535#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
536msgid ""
537"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
538"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
539"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
540"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
541msgstr ""
542"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
543"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
544"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
545"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
546"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
547
548#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
549msgid ""
550"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
551"font for window titles."
552msgstr ""
553"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
554"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
555
556#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
557msgid ""
558"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
559"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
560"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
561"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
562"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
563msgstr ""
564"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
565"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
566"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
567"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
568"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
569"възможностите за достъпност."
570
571#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
572msgid ""
573"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
574"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
575"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
576"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
577"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
578"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
579"unimplemented at the moment."
580msgstr ""
581"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
582"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
583"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
584"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
585"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
586"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
587"приложения още не е осъществен изцяло."
588
589#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
590msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
591msgstr ""
592"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
593
594#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
595msgid "Lower window below other windows"
596msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
597
598#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
599msgid ""
600"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
601"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
602"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
603"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
604"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
605"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
606"to-focus mode."
607msgstr ""
608"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
609"преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
610"страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
611"издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
612"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
613"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
614"на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за задействане от "
615"страна на някои програми). В момента тази настройка е неактивна, когато се "
616"използва режима на натискане за фокусиране."
617
618#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
619msgid "Maximize window"
620msgstr "Максимизиране на прозорец"
621
622#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
623msgid "Maximize window horizontally"
624msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
625
626#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
627msgid "Maximize window vertically"
628msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
629
630#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
631msgid "Minimize window"
632msgstr "Минимизиране на прозореца"
633
634#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
635msgid "Modifier to use for modified window click actions"
636msgstr ""
637"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
638"прозорците"
639
640#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
641msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
642msgstr ""
643"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
644
645#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
646msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
647msgstr ""
648"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред, "
649"като се използва изскачащ прозорец"
650
651#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
652msgid "Move backwards between windows immediately"
653msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
654
655#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
656msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
657msgstr ""
658"Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред"
659
660#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
661msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
662msgstr ""
663"Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
664"използва изскачащ прозорец"
665
666#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
667msgid "Move between panels and the desktop immediately"
668msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
669
670#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
671msgid "Move between panels and the desktop with popup"
672msgstr ""
673"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място, като се "
674"използва изскачащ прозорец"
675
676#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
677msgid "Move between windows immediately"
678msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
679
680#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
681msgid "Move between windows of an application immediately"
682msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение"
683
684#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
685msgid "Move between windows of an application with popup"
686msgstr ""
687"Премества незабавно фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
688"използва изскачащ прозорец"
689
690#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
691msgid "Move between windows with popup"
692msgstr ""
693"Премества незабавно фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
694"прозорец"
695
696#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
697msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
698msgstr ""
699"Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
700"изскачащ прозорец"
701
702#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
703msgid "Move window"
704msgstr "Преместване на прозорец"
705
706#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
707msgid "Move window one workspace down"
708msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
709
710#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
711msgid "Move window one workspace to the left"
712msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
713
714#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
715msgid "Move window one workspace to the right"
716msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
717
718#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
719msgid "Move window one workspace up"
720msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
721
722#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
723msgid "Move window to workspace 1"
724msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
725
726#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
727msgid "Move window to workspace 10"
728msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
729
730#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
731msgid "Move window to workspace 11"
732msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
733
734#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
735msgid "Move window to workspace 12"
736msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
737
738#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
739msgid "Move window to workspace 2"
740msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
741
742#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
743msgid "Move window to workspace 3"
744msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
745
746#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
747msgid "Move window to workspace 4"
748msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
749
750#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
751msgid "Move window to workspace 5"
752msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
753
754#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
755msgid "Move window to workspace 6"
756msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
757
758#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
759msgid "Move window to workspace 7"
760msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
761
762#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
763msgid "Move window to workspace 8"
764msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
765
766#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
767msgid "Move window to workspace 9"
768msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
769
770#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
771msgid "Name of workspace"
772msgstr "Име на работния плот"
773
774#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
775msgid "Number of workspaces"
776msgstr "Брой работни плотове"
777
778#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
779msgid ""
780"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
781"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
782"workspaces."
783msgstr ""
784"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
785"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
786"работни места)."
787
788#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
789msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
790msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
791
792#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
793msgid "Raise window above other windows"
794msgstr "Издигане на прозореца над другите"
795
796#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
797msgid "Resize window"
798msgstr "Оразмеряване на прозорец"
799
800#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
801msgid "Run a defined command"
802msgstr "Изпълняване на определена команда"
803
804#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
805msgid "Run a terminal"
806msgstr "Стартиране на терминал"
807
808#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
809msgid "Show the panel menu"
810msgstr "Показване на менюто на панела"
811
812#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
813msgid "Show the panel run application dialog"
814msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
815
816#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
817msgid ""
818"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
819"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
820"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
821"run any misbehaving applications."
822msgstr ""
823"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
824"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
825"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
826"ако няма да стартирате развалени програми."
827
828#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
829msgid "Switch to workspace 1"
830msgstr "Превключване към работен плот 1"
831
832#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
833msgid "Switch to workspace 10"
834msgstr "Превключване към работен плот 10"
835
836#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
837msgid "Switch to workspace 11"
838msgstr "Превключване към работен плот 11"
839
840#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
841msgid "Switch to workspace 12"
842msgstr "Превключване към работен плот 12"
843
844#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
845msgid "Switch to workspace 2"
846msgstr "Превключване към работен плот 2"
847
848#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
849msgid "Switch to workspace 3"
850msgstr "Превключване към работен плот 3"
851
852#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
853msgid "Switch to workspace 4"
854msgstr "Превключване към работен плот 4"
855
856#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
857msgid "Switch to workspace 5"
858msgstr "Превключване към работен плот 5"
859
860#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
861msgid "Switch to workspace 6"
862msgstr "Превключване към работен плот 6"
863
864#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
865msgid "Switch to workspace 7"
866msgstr "Превключване към работен плот 7"
867
868#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
869msgid "Switch to workspace 8"
870msgstr "Превключване към работен плот 8"
871
872#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
873msgid "Switch to workspace 9"
874msgstr "Превключване към работен плот 9"
875
876#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
877msgid "Switch to workspace above this one"
878msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
879
880#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
881msgid "Switch to workspace below this one"
882msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
883
884#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
885msgid "Switch to workspace on the left"
886msgstr "Превключване към работния плот вляво"
887
888#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
889msgid "Switch to workspace on the right"
890msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
891
892#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
893msgid "System Bell is Audible"
894msgstr "Системния звънец е звуков"
895
896#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
897msgid "Take a screenshot"
898msgstr "Снимане на екрана"
899
900#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
901msgid "Take a screenshot of a window"
902msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
903
904#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
905msgid ""
906"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
907"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
908"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
909"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
910"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
911"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
912"currently focused window's titlebar is flashed."
913msgstr ""
914"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
915"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
916"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
917"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
918"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
919"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
920"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
921
922#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
923msgid ""
924"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
925"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
926"will execute command_N."
927msgstr ""
928"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
929"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
930"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
931
932#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
933msgid ""
934"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
935"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
936msgstr ""
937"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
938"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
939
940#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
941msgid ""
942"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
943"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
944"be invoked."
945msgstr ""
946"Ключа /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
947"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
948
949#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
950msgid ""
951"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
952"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
953"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
954"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
955"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
956"then there will be no keybinding for this action."
957msgstr ""
958"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
959"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
960"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
961"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
962"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
963"клавиш."
964
965#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
966msgid ""
967"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
968"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
969"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
970"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
971"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
972"for this action."
973msgstr ""
974"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
975"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
976"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
977"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
978"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
979
980#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
981msgid ""
982"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
983"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
984"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
985"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
986"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
987"for this action."
988msgstr ""
989"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
990"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
991"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
992"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
993"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
994
995#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
996msgid ""
997"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
998"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
999"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1000"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1001"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1002"keybinding for this action."
1003msgstr ""
1004"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1005"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1006"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1007"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1008"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1009
1010#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1011msgid ""
1012"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1013"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1014"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1015"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1016"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1017"keybinding for this action."
1018msgstr ""
1019"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1020"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1021"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1022"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1023"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1024
1025#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1026msgid ""
1027"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1028"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1029"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1030"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1031"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1032msgstr ""
1033"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1034"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1035"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1036"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1037"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1038
1039#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1040msgid ""
1041"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1042"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1043"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1044"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1045"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1046msgstr ""
1047"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1048"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1049"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1050"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1051"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1052
1053#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1054msgid ""
1055"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1056"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1057"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1058"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1059"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1060msgstr ""
1061"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1062"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1063"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1064"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1065"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1066
1067#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1068msgid ""
1069"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1070"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1071"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1072"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1073"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1074msgstr ""
1075"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1076"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1077"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1078"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1079"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1080
1081#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1082msgid ""
1083"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1084"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1085"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1086"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1087"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1088msgstr ""
1089"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1090"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1091"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1092"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1093"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1094
1095#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1096msgid ""
1097"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1098"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1099"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1100"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1101"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1102msgstr ""
1103"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1104"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1105"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1106"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1107"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1108
1109#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1110msgid ""
1111"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1112"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1113"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1114"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1115"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1116msgstr ""
1117"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1118"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1119"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1120"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1121"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1122
1123#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1124msgid ""
1125"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1126"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1127"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1128"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1129"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1130msgstr ""
1131"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1132"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1133"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1134"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1135"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1136
1137#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1138msgid ""
1139"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1140"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1141"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1142"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1143"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1144msgstr ""
1145"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1146"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1147"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1148"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1149"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1150
1151#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1152msgid ""
1153"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1154"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1155"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1156"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1157"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1158msgstr ""
1159"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1160"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1161"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1162"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1163"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1164
1165#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1166msgid ""
1167"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1168"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1169"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1170"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1171"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1172msgstr ""
1173"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1174"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1175"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1176"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1177"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1178
1179#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1180msgid ""
1181"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1182"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1183"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1184"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1185"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1186msgstr ""
1187"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1188"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1189"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1190"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1191"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1192
1193#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1194msgid ""
1195"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1196"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1197"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1198"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1199"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1200msgstr ""
1201"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1202"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1203"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1204"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1205"действие няма да има бърз клавиш."
1206
1207#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1208msgid ""
1209"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1210"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1211"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1212"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1213"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1214msgstr ""
1215"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1216"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1217"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1218"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1219"действие няма да има бърз клавиш."
1220
1221#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1222msgid ""
1223"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1224"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1225"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1226"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1227"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1228"no keybinding for this action."
1229msgstr ""
1230"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1231"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1232"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1233"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1234"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1235"има бърз клавиш."
1236
1237#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1238msgid ""
1239"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1240"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1241"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1242"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1243"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1244"will be no keybinding for this action."
1245msgstr ""
1246"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1247"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1248"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1249"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1250"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1251"има бърз клавиш."
1252
1253#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1254msgid ""
1255"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1256"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1257"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1258"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1259"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1260"will be no keybinding for this action."
1261msgstr ""
1262"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1263"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1264"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1265"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1266"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1267"клавиш."
1268
1269#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1270msgid ""
1271"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1272"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1273"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1274"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1275"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1276msgstr ""
1277"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1278"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1279"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1280"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1281"действие няма да има бърз клавиш."
1282
1283#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1284msgid ""
1285"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1286"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1287"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1288"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1289"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1290msgstr ""
1291"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1292"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1293"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1294"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1295"действие няма да има бърз клавиш."
1296
1297#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1298msgid ""
1299"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1300"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1301"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1302"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1303"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1304"action."
1305msgstr ""
1306"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
1307"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1308"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1309"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1310"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1311
1312#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1313msgid ""
1314"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1315"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1316"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1317"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1318"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1319"for this action."
1320msgstr ""
1321"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
1322"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1323"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1324"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1325"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1326
1327#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1328msgid ""
1329"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1330"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1331"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1332"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1333"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1334"for this action."
1335msgstr ""
1336"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
1337"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1338"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1339"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1340"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1341
1342#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1343msgid ""
1344"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1345"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1346"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1347"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1348"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1349msgstr ""
1350"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
1351"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1352"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1353"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1354"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1355
1356#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1357msgid ""
1358"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1359"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1360"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1361"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1362"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1363msgstr ""
1364"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
1365"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1366"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1367"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1368"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1369
1370#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1371msgid ""
1372"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1373"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1374"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1375"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1376"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1377msgstr ""
1378"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
1379"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1380"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1381"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1382"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1383
1384#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1385msgid ""
1386"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1387"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1388"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1389"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1390"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1391msgstr ""
1392"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
1393"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1394"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1395"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1396"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1397
1398#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1399msgid ""
1400"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1401"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1402"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1403"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1404"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1405msgstr ""
1406"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
1407"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1408"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1409"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1410"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1411
1412#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1413msgid ""
1414"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1415"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1416"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1417"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1418"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1419msgstr ""
1420"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
1421"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1422"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1423"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1424"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1425
1426#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1427msgid ""
1428"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1429"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1430"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1431"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1432"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1433msgstr ""
1434"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
1435"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1436"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1437"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1438"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1439
1440#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1441msgid ""
1442"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1443"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1444"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1445"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1446"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1447msgstr ""
1448"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
1449"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1450"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1451"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1452"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1453
1454#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1455msgid ""
1456"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1457"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1458"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1459"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1460"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1461msgstr ""
1462"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
1463"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1464"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1465"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1466"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1467
1468#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1469msgid ""
1470"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1471"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1472"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1473"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1474"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1475msgstr ""
1476"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
1477"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1478"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1479"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1480"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1481
1482#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1483msgid ""
1484"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1485"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1486"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1487"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1488"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1489msgstr ""
1490"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
1491"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1492"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1493"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1494"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1495
1496#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1497msgid ""
1498"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1499"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1500"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1501"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1502"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1503msgstr ""
1504"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
1505"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1506"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1507"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1508"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1509
1510#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1511msgid ""
1512"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1513"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1514"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1515"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1516"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1517msgstr ""
1518"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
1519"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1520"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1521"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1522"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1523
1524#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1525msgid ""
1526"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1527"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1528"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1529"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1530"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1531"will be no keybinding for this action."
1532msgstr ""
1533"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1534"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1535"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1536"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1537"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1538"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1539
1540#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1541msgid ""
1542"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1543"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1544"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1545"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1546"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1547"will be no keybinding for this action."
1548msgstr ""
1549"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1550"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1551"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1552"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1553"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1554"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1555
1556#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1557msgid ""
1558"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1559"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1560"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1561"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1562"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1563"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1564"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1565msgstr ""
1566"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1567"приложение в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец. Форматът е "
1568"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1569"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1570"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1571"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1572
1573#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1574msgid ""
1575"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1576"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1577"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1578"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1579"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1580"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1581"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1582msgstr ""
1583"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1584"приложение в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец. Форматът е от "
1585"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1586"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1587"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1588"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1589
1590#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1591msgid ""
1592"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1593"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1594"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1595"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1596"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1597"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1598"no keybinding for this action."
1599msgstr ""
1600"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1601"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1602"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1603"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1604"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1605"действие няма да има бърз клавиш."
1606
1607#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1608msgid ""
1609"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1610"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1611"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1612"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1613"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1614"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1615"no keybinding for this action."
1616msgstr ""
1617"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1618"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1619"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1620"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1621"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1622"действие няма да има бърз клавиш."
1623
1624#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1625msgid ""
1626"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1627"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1628"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1629"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1630"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1631"no keybinding for this action."
1632msgstr ""
1633"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1634"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1635"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1636"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1637"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1638"действие няма да има бърз клавиш."
1639
1640#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1641msgid ""
1642"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1643"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1644"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1645"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1646"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1647"no keybinding for this action."
1648msgstr ""
1649"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1650"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1651"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1652"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1653"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1654"действие няма да има бърз клавиш."
1655
1656#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1657msgid ""
1658"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
1659"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
1660"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1661"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1662"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1663"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1664"then there will be no keybinding for this action."
1665msgstr ""
1666"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1667"приложение, без да се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1668"Escape). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1669"обръща посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1670"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1671"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1672"Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1673"действие няма да има бърз клавиш."
1674
1675#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1676msgid ""
1677"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
1678"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
1679"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
1680"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1681"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1682"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1683"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1684msgstr ""
1685"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1686"приложение, като се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1687"Tab). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1688"обръща посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1689"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1690"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1691"Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1692"действие няма да има бърз клавиш."
1693
1694#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1695msgid ""
1696"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1697"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1698"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1699"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1700"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1701"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1702"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1703msgstr ""
1704"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1705"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1706"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1707"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
1708"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1709"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1710"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1711"има бърз клавиш."
1712
1713#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1714msgid ""
1715"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1716"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1717"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1718"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1719"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1720"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1721"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1722msgstr ""
1723"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1724"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1725"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1726"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1727"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1728"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1729"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1730"клавиш."
1731
1732#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1733msgid ""
1734"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1735"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1736"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1737"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1738"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1739"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1740msgstr ""
1741"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1742"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1743"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1744"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1745"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1746"има бърз клавиш."
1747
1748#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1749msgid ""
1750"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1751"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1752"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1753"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1754"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1755msgstr ""
1756"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
1757"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1758"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1759"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1760"действие няма да има бърз клавиш."
1761
1762#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1763msgid ""
1764"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1765"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1766"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1767"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1768"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1769msgstr ""
1770"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида „&lt;"
1771"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1772"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1773"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1774"действие няма да има бърз клавиш."
1775
1776#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1777msgid ""
1778"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1779"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1780"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1781"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1782"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1783msgstr ""
1784"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
1785"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1786"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1787"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1788"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1789
1790#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1791msgid ""
1792"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1793"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1794"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1795"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1796"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1797"keybinding for this action."
1798msgstr ""
1799"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1800"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1801"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1802"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1803"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
1804"има бърз клавиш."
1805
1806#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1807msgid ""
1808"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1809"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1810"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1811"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1812"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1813msgstr ""
1814"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида „&lt;"
1815"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1816"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1817"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1818"действие няма да има бърз клавиш."
1819
1820#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1821msgid ""
1822"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1823"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1824"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1825"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1826"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1827"for this action."
1828msgstr ""
1829"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1830"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1831"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1832"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1833"действие няма да има бърз клавиш."
1834
1835#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1836msgid ""
1837"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1838"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1839"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1840"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1841"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1842msgstr ""
1843"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1844"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1845"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1846"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1847"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1848" "
1849
1850#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1851msgid ""
1852"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1853"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1854"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1855"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1856"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1857"will be no keybinding for this action."
1858msgstr ""
1859"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1860"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1861"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1862"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1863"действие няма да има бърз клавиш."
1864
1865#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1866msgid ""
1867"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1868"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1869"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1870"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1871"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1872"for this action."
1873msgstr ""
1874"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1875"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1876"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1877"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1878"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1879
1880#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1881msgid ""
1882"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1883"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1884"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1885"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1886"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1887msgstr ""
1888"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1889"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1890"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1891"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1892"действие няма да има бърз клавиш."
1893
1894#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1895msgid "The name of a workspace."
1896msgstr "Името на работния плот"
1897
1898#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1899msgid "The screenshot command"
1900msgstr "Команда за снимка на екрана"
1901
1902#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1903msgid ""
1904"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1905"forth."
1906msgstr ""
1907"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1908
1909#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1910msgid ""
1911"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1912"delay is given in thousandths of a second."
1913msgstr ""
1914"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1915"истина."
1916
1917#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1918msgid ""
1919"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1920"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1921"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1922"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1923"unfocused when the mouse leaves the window."
1924msgstr ""
1925"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1926"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1927"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1928"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1929"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1930"от тях."
1931
1932#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1933msgid "The window screenshot command"
1934msgstr "Командата за снимка на екрана"
1935
1936#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1937msgid ""
1938"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
1939"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
1940"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
1941"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1942"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1943"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1944"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1945"for this action."
1946msgstr ""
1947"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
1948"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
1949"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1950"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1951"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1952"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
1953"действие няма да има бърз клавиш."
1954
1955#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1956msgid ""
1957"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
1958"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1959"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1960"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1961"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1962msgstr ""
1963"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
1964"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1965"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1966"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1967"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1968
1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1970msgid ""
1971"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
1972"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1973"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1974"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1975"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1976msgstr ""
1977"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
1978"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1979"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1980"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
1981"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1982
1983#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1984msgid ""
1985"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
1986"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
1987"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1988"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1989"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1990"for this action."
1991msgstr ""
1992"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
1993"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1994"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1995"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
1996"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1997
1998#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
1999msgid ""
2000"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
2001"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2002"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2003"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2004"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2005"for this action."
2006msgstr ""
2007"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
2008"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2009"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2010"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
2011"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2012
2013#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
2014msgid ""
2015"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
2016"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2017"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2018"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2019"anything."
2020msgstr ""
2021"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
2022"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
2023"„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
2024"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
2025
2026#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2027msgid ""
2028"This option provides additional control over how newly created windows get "
2029"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
2030"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
2031"given focus."
2032msgstr ""
2033"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
2034"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
2035"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
2036"фокуса."
2037
2038#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
2039msgid "Toggle always on top state"
2040msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
2041
2042#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2043msgid "Toggle fullscreen mode"
2044msgstr "Превключва режима за цял екран"
2045
2046#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
2047msgid "Toggle maximization state"
2048msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
2049
2050#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
2051msgid "Toggle shaded state"
2052msgstr "Превключва състоянието на навиване"
2053
2054#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
2055msgid "Toggle window on all workspaces"
2056msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
2057
2058#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
2059msgid ""
2060"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
2061"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
2062"environments."
2063msgstr ""
2064"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
2065"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух слух или "
2066"при шумно обкръжение."
2067
2068#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
2069msgid "Unmaximize window"
2070msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
2071
2072#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
2073msgid "Use standard system font in window titles"
2074msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
2075
2076#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
2077msgid "Visual Bell Type"
2078msgstr "Вид визуален звънец"
2079
2080#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
2081msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2082msgstr ""
2083"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2084"потребителски действия"
2085
2086#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
2087msgid "Window focus mode"
2088msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2089
2090#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
2091msgid "Window title font"
2092msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2093
2094#: ../src/prefs.c:574 ../src/prefs.c:590 ../src/prefs.c:606 ../src/prefs.c:622
2095#: ../src/prefs.c:638 ../src/prefs.c:654 ../src/prefs.c:670 ../src/prefs.c:690
2096#: ../src/prefs.c:706 ../src/prefs.c:722 ../src/prefs.c:740 ../src/prefs.c:756
2097#: ../src/prefs.c:775 ../src/prefs.c:791 ../src/prefs.c:808 ../src/prefs.c:824
2098#: ../src/prefs.c:840 ../src/prefs.c:857 ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:889
2099#: ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:936 ../src/prefs.c:951
2100#: ../src/prefs.c:966 ../src/prefs.c:982 ../src/prefs.c:998
2101#: ../src/prefs.c:1014 ../src/prefs.c:1030
2102#, c-format
2103msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2104msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2105
2106#: ../src/prefs.c:1075
2107#, c-format
2108msgid ""
2109"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2110"modifier\n"
2111msgstr ""
2112"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2113"на бутон на мишката\n"
2114
2115#: ../src/prefs.c:1099 ../src/prefs.c:1120 ../src/prefs.c:1616
2116#, c-format
2117msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2118msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2119
2120#: ../src/prefs.c:1249
2121#, c-format
2122msgid ""
2123"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2124"range 1..128\n"
2125msgstr ""
2126"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2127"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2128
2129#: ../src/prefs.c:1329
2130#, c-format
2131msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2132msgstr ""
2133"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2134"анализирано\n"
2135
2136#: ../src/prefs.c:1514
2137#, c-format
2138msgid ""
2139"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2140"maximum is %d\n"
2141msgstr ""
2142"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2143"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2144
2145#: ../src/prefs.c:1574
2146msgid ""
2147"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2148"behave properly.\n"
2149msgstr ""
2150"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2151"неправилно поведение.\n"
2152
2153#: ../src/prefs.c:1643
2154#, c-format
2155msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2156msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2157
2158#: ../src/prefs.c:1786
2159#, c-format
2160msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2161msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2162
2163#: ../src/prefs.c:2172 ../src/prefs.c:2342
2164#, c-format
2165msgid ""
2166"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2167"\"%s\"\n"
2168msgstr ""
2169"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2170"клавишната комбинация „%s“\n"
2171
2172#: ../src/prefs.c:2758
2173#, c-format
2174msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2175msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2176
2177#: ../src/resizepopup.c:111
2178#, c-format
2179msgid "%d x %d"
2180msgstr "%d x %d"
2181
2182#: ../src/screen.c:404
2183#, c-format
2184msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2185msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2186
2187#: ../src/screen.c:420
2188#, c-format
2189msgid ""
2190"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2191"replace option to replace the current window manager.\n"
2192msgstr ""
2193"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
2194"опцията --replace да го замените.\n"
2195
2196#: ../src/screen.c:444
2197#, c-format
2198msgid ""
2199"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2200msgstr ""
2201"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2202"дисплей „%s“\n"
2203
2204#: ../src/screen.c:502
2205#, c-format
2206msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2207msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2208
2209#: ../src/screen.c:707
2210#, c-format
2211msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2212msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2213
2214#: ../src/session.c:835 ../src/session.c:842
2215#, c-format
2216msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2217msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
2218
2219#: ../src/session.c:852
2220#, c-format
2221msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2222msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2223
2224#: ../src/session.c:1004
2225#, c-format
2226msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2227msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2228
2229#: ../src/session.c:1009
2230#, c-format
2231msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2232msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2233
2234#: ../src/session.c:1084
2235#, c-format
2236msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2237msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2238
2239#: ../src/session.c:1119
2240#, c-format
2241msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2242msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2243
2244#: ../src/session.c:1168
2245msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2246msgstr "Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния ID"
2247
2248#: ../src/session.c:1181
2249#, c-format
2250msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2251msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2252
2253#: ../src/session.c:1198
2254msgid "nested <window> tag"
2255msgstr "вложен етикет <window>"
2256
2257#: ../src/session.c:1256 ../src/session.c:1288
2258#, c-format
2259msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2260msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2261
2262#: ../src/session.c:1360
2263#, c-format
2264msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2265msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2266
2267#: ../src/session.c:1420
2268#, c-format
2269msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2270msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2271
2272#: ../src/session.c:1440
2273#, c-format
2274msgid "Unknown element %s"
2275msgstr "Непознат елемент %s"
2276
2277#: ../src/session.c:1906
2278#, c-format
2279msgid ""
2280"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2281"session management: %s\n"
2282msgstr ""
2283"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2284"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2285
2286#: ../src/theme-parser.c:224 ../src/theme-parser.c:242
2287#, c-format
2288msgid "Line %d character %d: %s"
2289msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
2290
2291#: ../src/theme-parser.c:396
2292#, c-format
2293msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2294msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2295
2296#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
2297#, c-format
2298msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2299msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2300
2301#: ../src/theme-parser.c:485
2302#, c-format
2303msgid "Integer %ld must be positive"
2304msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2305
2306#: ../src/theme-parser.c:493
2307#, c-format
2308msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2309msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2310
2311#: ../src/theme-parser.c:521 ../src/theme-parser.c:602
2312#: ../src/theme-parser.c:626
2313#, c-format
2314msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2315msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2316
2317#: ../src/theme-parser.c:552
2318#, c-format
2319msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2320msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2321
2322#: ../src/theme-parser.c:572
2323#, c-format
2324msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2325msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2326
2327#: ../src/theme-parser.c:638
2328#, c-format
2329msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2330msgstr ""
2331"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2332"а е %g\n"
2333
2334#: ../src/theme-parser.c:684
2335#, c-format
2336msgid ""
2337"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2338"large,x-large,xx-large)\n"
2339msgstr ""
2340"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
2341"medium,large,x-large,xx-large)\n"
2342
2343#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
2344#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
2345#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
2346#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
2347#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
2348#: ../src/theme-parser.c:2933 ../src/theme-parser.c:3022
2349#: ../src/theme-parser.c:3029 ../src/theme-parser.c:3036
2350#, c-format
2351msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2352msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2353
2354#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
2355#: ../src/theme-parser.c:943 ../src/theme-parser.c:1020
2356#, c-format
2357msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2358msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2359
2360#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
2361#: ../src/theme-parser.c:1032
2362#, c-format
2363msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2364msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2365
2366#: ../src/theme-parser.c:968
2367#, c-format
2368msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2369msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2370
2371#: ../src/theme-parser.c:981
2372#, c-format
2373msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2374msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2375
2376#: ../src/theme-parser.c:1080
2377#, c-format
2378msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2379msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2380
2381#: ../src/theme-parser.c:1091
2382#, c-format
2383msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2384msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2385
2386#: ../src/theme-parser.c:1099
2387#, c-format
2388msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2389msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2390
2391#: ../src/theme-parser.c:1143
2392#, c-format
2393msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
2394msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
2395
2396#: ../src/theme-parser.c:1152
2397#, c-format
2398msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
2399msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
2400
2401#: ../src/theme-parser.c:1160
2402#, c-format
2403msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
2404msgstr "Темата вече има икона на меню за функцията %s, състояние %s"
2405
2406#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3241
2407#: ../src/theme-parser.c:3320
2408#, c-format
2409msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2410msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2411
2412#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
2413#: ../src/theme-parser.c:1545 ../src/theme-parser.c:3121
2414#: ../src/theme-parser.c:3175 ../src/theme-parser.c:3335
2415#: ../src/theme-parser.c:3512 ../src/theme-parser.c:3550
2416#: ../src/theme-parser.c:3588 ../src/theme-parser.c:3626
2417#, c-format
2418msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2419msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2420
2421#: ../src/theme-parser.c:1282 ../src/theme-parser.c:1369
2422#: ../src/theme-parser.c:1439
2423#, c-format
2424msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2425msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2426
2427#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
2428#, c-format
2429msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2430msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2431
2432#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
2433#: ../src/theme-parser.c:1393
2434msgid ""
2435"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2436msgstr ""
2437"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2438"бутоните) и отношението им"
2439
2440#: ../src/theme-parser.c:1343
2441#, c-format
2442msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2443msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2444
2445#: ../src/theme-parser.c:1402
2446#, c-format
2447msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2448msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2449
2450#: ../src/theme-parser.c:1446
2451#, c-format
2452msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2453msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2454
2455#: ../src/theme-parser.c:1453
2456#, c-format
2457msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2458msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2459
2460#: ../src/theme-parser.c:1460
2461#, c-format
2462msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2463msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2464
2465#: ../src/theme-parser.c:1467
2466#, c-format
2467msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2468msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2469
2470#: ../src/theme-parser.c:1499
2471#, c-format
2472msgid "Border \"%s\" is unknown"
2473msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2474
2475#: ../src/theme-parser.c:1652 ../src/theme-parser.c:1762
2476#: ../src/theme-parser.c:1865 ../src/theme-parser.c:2052
2477#: ../src/theme-parser.c:2866
2478#, c-format
2479msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2480msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2481
2482#: ../src/theme-parser.c:1659
2483#, c-format
2484msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2485msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2486
2487#: ../src/theme-parser.c:1666 ../src/theme-parser.c:2711
2488#, c-format
2489msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2490msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2491
2492#: ../src/theme-parser.c:1673
2493#, c-format
2494msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2495msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2496
2497#: ../src/theme-parser.c:1680 ../src/theme-parser.c:2718
2498#, c-format
2499msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2500msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2501
2502#: ../src/theme-parser.c:1769 ../src/theme-parser.c:1872
2503#: ../src/theme-parser.c:1978 ../src/theme-parser.c:2059
2504#: ../src/theme-parser.c:2165 ../src/theme-parser.c:2263
2505#: ../src/theme-parser.c:2480 ../src/theme-parser.c:2606
2506#: ../src/theme-parser.c:2704 ../src/theme-parser.c:2778
2507#: ../src/theme-parser.c:2873
2508#, c-format
2509msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2510msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2511
2512#: ../src/theme-parser.c:1776 ../src/theme-parser.c:1879
2513#: ../src/theme-parser.c:1985 ../src/theme-parser.c:2066
2514#: ../src/theme-parser.c:2172 ../src/theme-parser.c:2270
2515#: ../src/theme-parser.c:2487 ../src/theme-parser.c:2613
2516#: ../src/theme-parser.c:2785 ../src/theme-parser.c:2880
2517#, c-format
2518msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2519msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2520
2521#: ../src/theme-parser.c:1783 ../src/theme-parser.c:1886
2522#: ../src/theme-parser.c:1992 ../src/theme-parser.c:2073
2523#: ../src/theme-parser.c:2179 ../src/theme-parser.c:2277
2524#: ../src/theme-parser.c:2494 ../src/theme-parser.c:2620
2525#: ../src/theme-parser.c:2792
2526#, c-format
2527msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2528msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2529
2530#: ../src/theme-parser.c:1790 ../src/theme-parser.c:1893
2531#: ../src/theme-parser.c:1999 ../src/theme-parser.c:2080
2532#: ../src/theme-parser.c:2186 ../src/theme-parser.c:2284
2533#: ../src/theme-parser.c:2501 ../src/theme-parser.c:2627
2534#: ../src/theme-parser.c:2799
2535#, c-format
2536msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2537msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2538
2539#: ../src/theme-parser.c:1900
2540#, c-format
2541msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2542msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2543
2544#: ../src/theme-parser.c:1907
2545#, c-format
2546msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2547msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2548
2549#: ../src/theme-parser.c:2087
2550#, c-format
2551msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2552msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2553
2554#: ../src/theme-parser.c:2158
2555#, c-format
2556msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2557msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2558
2559#: ../src/theme-parser.c:2206
2560#, c-format
2561msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2562msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
2563
2564#: ../src/theme-parser.c:2291
2565#, c-format
2566msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2567msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2568
2569#: ../src/theme-parser.c:2316 ../src/theme-parser.c:2824
2570#, c-format
2571msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2572msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2573
2574#: ../src/theme-parser.c:2459 ../src/theme-parser.c:2592
2575#: ../src/theme-parser.c:2697
2576#, c-format
2577msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2578msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2579
2580#: ../src/theme-parser.c:2466 ../src/theme-parser.c:2599
2581#, c-format
2582msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2583msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2584
2585#: ../src/theme-parser.c:2473
2586#, c-format
2587msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2588msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2589
2590#: ../src/theme-parser.c:2526 ../src/theme-parser.c:2648
2591#: ../src/theme-parser.c:2736
2592#, c-format
2593msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2594msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2595
2596#: ../src/theme-parser.c:2536 ../src/theme-parser.c:2658
2597#, c-format
2598msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2599msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2600
2601#: ../src/theme-parser.c:2546
2602#, c-format
2603msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2604msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2605
2606#: ../src/theme-parser.c:2959 ../src/theme-parser.c:3075
2607#, c-format
2608msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2609msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2610
2611#: ../src/theme-parser.c:2971 ../src/theme-parser.c:3087
2612#, c-format
2613msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2614msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2615
2616#: ../src/theme-parser.c:3150
2617#, c-format
2618msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2619msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2620
2621#: ../src/theme-parser.c:3207
2622#, c-format
2623msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2624msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2625
2626#: ../src/theme-parser.c:3216
2627#, c-format
2628msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2629msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2630
2631#: ../src/theme-parser.c:3224
2632#, c-format
2633msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2634msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2635
2636#: ../src/theme-parser.c:3269
2637#, c-format
2638msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2639msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2640
2641#: ../src/theme-parser.c:3277 ../src/theme-parser.c:3381
2642#, c-format
2643msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2644msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2645
2646#: ../src/theme-parser.c:3286
2647#, c-format
2648msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2649msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2650
2651#: ../src/theme-parser.c:3295
2652#, c-format
2653msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2654msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2655
2656#: ../src/theme-parser.c:3303
2657#, c-format
2658msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2659msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2660
2661#: ../src/theme-parser.c:3373
2662#, c-format
2663msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2664msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2665
2666#: ../src/theme-parser.c:3389
2667#, c-format
2668msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2669msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2670
2671#: ../src/theme-parser.c:3398
2672#, c-format
2673msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2674msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2675
2676#: ../src/theme-parser.c:3407
2677#, c-format
2678msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2679msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2680
2681#: ../src/theme-parser.c:3417
2682#, c-format
2683msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2684msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2685
2686#: ../src/theme-parser.c:3427
2687#, c-format
2688msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2689msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2690
2691#: ../src/theme-parser.c:3437
2692#, c-format
2693msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2694msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2695
2696#: ../src/theme-parser.c:3447
2697#, c-format
2698msgid ""
2699"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2700"states"
2701msgstr ""
2702"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2703"засенчен"
2704
2705#: ../src/theme-parser.c:3461
2706#, c-format
2707msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2708msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2709
2710#: ../src/theme-parser.c:3472 ../src/theme-parser.c:3483
2711#: ../src/theme-parser.c:3494
2712#, c-format
2713msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2714msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2715
2716#: ../src/theme-parser.c:3533
2717msgid ""
2718"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2719"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2720msgstr ""
2721"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2722"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2723
2724#: ../src/theme-parser.c:3571
2725msgid ""
2726"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2727"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2728msgstr ""
2729"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2730"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2731
2732#: ../src/theme-parser.c:3609
2733msgid ""
2734"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2735"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2736msgstr ""
2737"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2738"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2739
2740#: ../src/theme-parser.c:3656
2741#, c-format
2742msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2743msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2744
2745#: ../src/theme-parser.c:3676
2746#, c-format
2747msgid ""
2748"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2749msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2750
2751#: ../src/theme-parser.c:3681
2752#, c-format
2753msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2754msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2755
2756#: ../src/theme-parser.c:3693
2757#, c-format
2758msgid ""
2759"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2760msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2761
2762#: ../src/theme-parser.c:3715
2763#, c-format
2764msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2765msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2766
2767#: ../src/theme-parser.c:3725 ../src/theme-parser.c:3755
2768#: ../src/theme-parser.c:3760
2769#, c-format
2770msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2771msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2772
2773#: ../src/theme-parser.c:3981
2774msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2775msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2776
2777#: ../src/theme-parser.c:3996
2778msgid "No draw_ops provided for button"
2779msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2780
2781#: ../src/theme-parser.c:4011
2782msgid "No draw_ops provided for menu icon"
2783msgstr "Няма draw_ops за икона на менюто"
2784
2785#: ../src/theme-parser.c:4051
2786#, c-format
2787msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2788msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2789
2790#: ../src/theme-parser.c:4106
2791msgid "<name> specified twice for this theme"
2792msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
2793
2794#: ../src/theme-parser.c:4117
2795msgid "<author> specified twice for this theme"
2796msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
2797
2798#: ../src/theme-parser.c:4128
2799msgid "<copyright> specified twice for this theme"
2800msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
2801
2802#: ../src/theme-parser.c:4139
2803msgid "<date> specified twice for this theme"
2804msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
2805
2806#: ../src/theme-parser.c:4150
2807msgid "<description> specified twice for this theme"
2808msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
2809
2810#: ../src/theme-parser.c:4345
2811#, c-format
2812msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
2813msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
2814
2815#: ../src/theme-parser.c:4400
2816#, c-format
2817msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2818msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2819
2820#: ../src/theme-viewer.c:72
2821msgid "/_Windows"
2822msgstr "/_Прозорци"
2823
2824#: ../src/theme-viewer.c:73
2825msgid "/Windows/tearoff"
2826msgstr "/Прозорци/откъсване"
2827
2828#: ../src/theme-viewer.c:74
2829msgid "/Windows/_Dialog"
2830msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2831
2832#: ../src/theme-viewer.c:75
2833msgid "/Windows/_Modal dialog"
2834msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
2835
2836#: ../src/theme-viewer.c:76
2837msgid "/Windows/_Utility"
2838msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2839
2840#: ../src/theme-viewer.c:77
2841msgid "/Windows/_Splashscreen"
2842msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2843
2844#: ../src/theme-viewer.c:78
2845msgid "/Windows/_Top dock"
2846msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2847
2848#: ../src/theme-viewer.c:79
2849msgid "/Windows/_Bottom dock"
2850msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2851
2852#: ../src/theme-viewer.c:80
2853msgid "/Windows/_Left dock"
2854msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2855
2856#: ../src/theme-viewer.c:81
2857msgid "/Windows/_Right dock"
2858msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2859
2860#: ../src/theme-viewer.c:82
2861msgid "/Windows/_All docks"
2862msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2863
2864#: ../src/theme-viewer.c:83
2865msgid "/Windows/Des_ktop"
2866msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2867
2868#: ../src/theme-viewer.c:132
2869msgid "Open another one of these windows"
2870msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
2871
2872#: ../src/theme-viewer.c:139
2873msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
2874msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
2875
2876#: ../src/theme-viewer.c:146
2877msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
2878msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
2879
2880#: ../src/theme-viewer.c:239
2881msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2882msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2883
2884#: ../src/theme-viewer.c:322
2885#, c-format
2886msgid "Fake menu item %d\n"
2887msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2888
2889#: ../src/theme-viewer.c:356
2890msgid "Border-only window"
2891msgstr "Прозорец само с граници"
2892
2893#: ../src/theme-viewer.c:358
2894msgid "Bar"
2895msgstr "Лента"
2896
2897#: ../src/theme-viewer.c:375
2898msgid "Normal Application Window"
2899msgstr "Нормален прозорец на програма"
2900
2901#: ../src/theme-viewer.c:379
2902msgid "Dialog Box"
2903msgstr "Диалогова кутия"
2904
2905#: ../src/theme-viewer.c:383
2906msgid "Modal Dialog Box"
2907msgstr "Модална диалогова кутия"
2908
2909#: ../src/theme-viewer.c:387
2910msgid "Utility Palette"
2911msgstr "Палитра на инструментите"
2912
2913#: ../src/theme-viewer.c:391
2914msgid "Torn-off Menu"
2915msgstr "Откъсване на менюто"
2916
2917#: ../src/theme-viewer.c:395
2918msgid "Border"
2919msgstr "Граница"
2920
2921#: ../src/theme-viewer.c:723
2922#, c-format
2923msgid "Button layout test %d"
2924msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2925
2926#: ../src/theme-viewer.c:752
2927#, c-format
2928msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2929msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2930
2931#: ../src/theme-viewer.c:795
2932msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2933msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2934
2935#: ../src/theme-viewer.c:802
2936#, c-format
2937msgid "Error loading theme: %s\n"
2938msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2939
2940#: ../src/theme-viewer.c:808
2941#, c-format
2942msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2943msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2944
2945#: ../src/theme-viewer.c:831
2946msgid "Normal Title Font"
2947msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2948
2949#: ../src/theme-viewer.c:837
2950msgid "Small Title Font"
2951msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2952
2953#: ../src/theme-viewer.c:843
2954msgid "Large Title Font"
2955msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2956
2957#: ../src/theme-viewer.c:848
2958msgid "Button Layouts"
2959msgstr "Изглед на бутоните"
2960
2961#: ../src/theme-viewer.c:853
2962msgid "Benchmark"
2963msgstr "Статистика"
2964
2965#: ../src/theme-viewer.c:900
2966msgid "Window Title Goes Here"
2967msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2968
2969#: ../src/theme-viewer.c:1004
2970#, c-format
2971msgid ""
2972"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2973"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2974"frame)\n"
2975msgstr ""
2976"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2977"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2978"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2979
2980#: ../src/theme-viewer.c:1217
2981msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2982msgstr ""
2983"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2984"грешка"
2985
2986#: ../src/theme-viewer.c:1219
2987msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2988msgstr ""
2989"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2990"грешка<"
2991
2992#: ../src/theme-viewer.c:1223
2993msgid "Error was expected but none given"
2994msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2995
2996#: ../src/theme-viewer.c:1225
2997#, c-format
2998msgid "Error %d was expected but %d given"
2999msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
3000
3001#: ../src/theme-viewer.c:1231
3002#, c-format
3003msgid "Error not expected but one was returned: %s"
3004msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
3005
3006#: ../src/theme-viewer.c:1235
3007#, c-format
3008msgid "x value was %d, %d was expected"
3009msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
3010
3011#: ../src/theme-viewer.c:1238
3012#, c-format
3013msgid "y value was %d, %d was expected"
3014msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
3015
3016#: ../src/theme-viewer.c:1301
3017#, c-format
3018msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
3019msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
3020
3021#: ../src/theme.c:202
3022msgid "top"
3023msgstr "горния"
3024
3025#: ../src/theme.c:204
3026msgid "bottom"
3027msgstr "долния"
3028
3029#: ../src/theme.c:206
3030msgid "left"
3031msgstr "левия"
3032
3033#: ../src/theme.c:208
3034msgid "right"
3035msgstr "десния"
3036
3037#: ../src/theme.c:222
3038#, c-format
3039msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
3040msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
3041
3042#: ../src/theme.c:241
3043#, c-format
3044msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
3045msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
3046
3047#: ../src/theme.c:278
3048#, c-format
3049msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
3050msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
3051
3052#: ../src/theme.c:290
3053msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
3054msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
3055
3056#: ../src/theme.c:847
3057msgid "Gradients should have at least two colors"
3058msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
3059
3060#: ../src/theme.c:973
3061#, c-format
3062msgid ""
3063"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
3064"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3065msgstr ""
3066"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
3067"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
3068
3069#: ../src/theme.c:987
3070#, c-format
3071msgid ""
3072"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
3073"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3074msgstr ""
3075"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
3076"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3077"анализа на „%s“"
3078
3079#: ../src/theme.c:998
3080#, c-format
3081msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3082msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3083
3084#: ../src/theme.c:1011
3085#, c-format
3086msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3087msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3088
3089#: ../src/theme.c:1041
3090#, c-format
3091msgid ""
3092"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3093"format"
3094msgstr ""
3095"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3096"подчинява на формата"
3097
3098#: ../src/theme.c:1052
3099#, c-format
3100msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3101msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3102
3103#: ../src/theme.c:1062
3104#, c-format
3105msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3106msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3107
3108#: ../src/theme.c:1109
3109#, c-format
3110msgid ""
3111"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3112msgstr ""
3113"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
3114"формата"
3115
3116#: ../src/theme.c:1120
3117#, c-format
3118msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3119msgstr ""
3120"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3121
3122#: ../src/theme.c:1130
3123#, c-format
3124msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3125msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3126
3127#: ../src/theme.c:1159
3128#, c-format
3129msgid "Could not parse color \"%s\""
3130msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
3131
3132#: ../src/theme.c:1418
3133#, c-format
3134msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3135msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3136
3137#: ../src/theme.c:1445
3138#, c-format
3139msgid ""
3140"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3141"parsed"
3142msgstr ""
3143"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3144"да бъде анализирано"
3145
3146#: ../src/theme.c:1459
3147#, c-format
3148msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3149msgstr ""
3150"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3151"анализирано"
3152
3153#: ../src/theme.c:1526
3154#, c-format
3155msgid ""
3156"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3157"\"%s\""
3158msgstr ""
3159"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3160"s“"
3161
3162#: ../src/theme.c:1583
3163msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3164msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3165
3166#: ../src/theme.c:1720 ../src/theme.c:1730 ../src/theme.c:1764
3167msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3168msgstr "Изразът за координати дава делене на нула"
3169
3170#: ../src/theme.c:1772
3171msgid ""
3172"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3173msgstr ""
3174"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3175
3176#: ../src/theme.c:1828
3177#, c-format
3178msgid ""
3179"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3180msgstr ""
3181"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3182"операнд"
3183
3184#: ../src/theme.c:1837
3185msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3186msgstr ""
3187"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3188
3189#: ../src/theme.c:1845
3190msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3191msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3192
3193#: ../src/theme.c:1855
3194#, c-format
3195msgid ""
3196"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3197"operand in between"
3198msgstr ""
3199"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3200"между тях"
3201
3202#: ../src/theme.c:1973
3203msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
3204msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
3205
3206#: ../src/theme.c:2002
3207msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3208msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3209
3210#: ../src/theme.c:2064
3211#, c-format
3212msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3213msgstr ""
3214"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3215
3216#: ../src/theme.c:2119
3217msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3218msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3219
3220#: ../src/theme.c:2130
3221msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3222msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3223
3224#: ../src/theme.c:2371 ../src/theme.c:2393 ../src/theme.c:2414
3225#, c-format
3226msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3227msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3228
3229#: ../src/theme.c:3860
3230#, c-format
3231msgid ""
3232"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3233"specified for this frame style"
3234msgstr ""
3235"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3236"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3237
3238#: ../src/theme.c:4304 ../src/theme.c:4329
3239#, c-format
3240msgid ""
3241"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3242msgstr ""
3243"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3244
3245#: ../src/theme.c:4375
3246#, c-format
3247msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3248msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3249
3250#: ../src/theme.c:4515 ../src/theme.c:4522 ../src/theme.c:4529
3251#: ../src/theme.c:4536 ../src/theme.c:4543
3252#, c-format
3253msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3254msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
3255
3256#: ../src/theme.c:4551
3257#, c-format
3258msgid ""
3259"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3260"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3261msgstr ""
3262"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3263"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3264
3265#: ../src/theme.c:4565
3266#, c-format
3267msgid ""
3268"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3269"specified for this theme"
3270msgstr ""
3271"За тази тема трябва да се укаже <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
3272"draw_ops=\"нещо си\"/>"
3273
3274#: ../src/theme.c:4945 ../src/theme.c:5007
3275#, c-format
3276msgid ""
3277"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3278msgstr ""
3279"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3280"s“ не започва така"
3281
3282#: ../src/theme.c:4953 ../src/theme.c:5015
3283#, c-format
3284msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3285msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3286
3287#: ../src/util.c:96
3288#, c-format
3289msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3290msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
3291
3292#: ../src/util.c:106
3293#, c-format
3294msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3295msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3296
3297#: ../src/util.c:112
3298#, c-format
3299msgid "Opened log file %s\n"
3300msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
3301
3302#: ../src/util.c:220
3303msgid "Window manager: "
3304msgstr "Мениджър на прозорци: "
3305
3306#: ../src/util.c:368
3307msgid "Bug in window manager: "
3308msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3309
3310#: ../src/util.c:397
3311msgid "Window manager warning: "
3312msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3313
3314#: ../src/util.c:421
3315msgid "Window manager error: "
3316msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3317
3318#: ../src/window-props.c:169
3319#, c-format
3320msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3321msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3322
3323#: ../src/window-props.c:237
3324#, c-format
3325msgid "%s (on %s)"
3326msgstr "%s (от %s)"
3327
3328#: ../src/window-props.c:1177
3329#, c-format
3330msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
3331msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
3332
3333#. first time through
3334#: ../src/window.c:5358
3335#, c-format
3336msgid ""
3337"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3338"window as specified in the ICCCM.\n"
3339msgstr ""
3340"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3341"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3342
3343#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3344#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3345#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3346#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3347#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3348#. * about these apps but make them work.
3349#.
3350#: ../src/window.c:5954
3351#, c-format
3352msgid ""
3353"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3354"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3355msgstr ""
3356"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3357"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3358"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3359
3360#: ../src/xprops.c:153
3361#, c-format
3362msgid ""
3363"Window 0x%lx has property %s\n"
3364"that was expected to have type %s format %d\n"
3365"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3366"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3367"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3368msgstr ""
3369"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3370"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3371"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3372"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3373"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3374
3375#: ../src/xprops.c:399
3376#, c-format
3377msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3378msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3379
3380#: ../src/xprops.c:482
3381#, c-format
3382msgid ""
3383"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3384msgstr ""
3385"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3386"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.